32000L0046Úradný vestník L 275 , 27/10/2000 S. 0039 - 0043


Smernica 2000/46/ES Európskeho parlamentu a Rady

z 18. septembra 2000

o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na prvú a tretiu vetu jej článku 47 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky [3],

konajúc v súlade s postupom podľa článku 251 Zmluvy [4],

keďže:

(1) Úverové inštitúcie v rámci znenia článku 1 bod 1 prvý pododsek písm. b) smernice č. 2000/12/ES [5] sú v rozsahu svojich činností obmedzené.

(2) Je potrebné vziať do úvahy špecifické charakteristiky týchto inštitúcií a poskytnúť primerané opatrenia potrebné na koordinovanie a harmonizovanie zákonov členských štátov, nariadení a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie, vykonávanie a opatrný dohľad nad podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva.

(3) Pre účely tejto smernice môžu byť elektronické peniaze považované za elektronickú náhradu za mince a bankovky, ktorá je uložená na elektronickom nosiči ako čipová karta alebo pamäť počítača, a ktorá je vo všeobecnosti určená na účel uskutočňovania elektronických platieb obmedzených množstiev.

(4) Prijatý prístup je primeraný na dosiahnutie len podstatnej harmonizácie potrebnej a dostatočnej na zabezpečenie vzájomného uznávania oprávnenia a opatrného dohľadu nad inštitúciami elektronického peňažníctva umožňujúc udeľovanie jednotnej licencie uznanej v spoločenstve a navrhnutej na zabezpečenie dôvery držiteľa a uplatnenia princípu opatrného dohľadu domovským členským štátom.

(5) V rámci širšieho kontextu rýchlo sa vyvíjajúceho elektronického obchodu je žiaduce poskytnúť rámec úpravy, ktorý pomáha elektronickým peniazom pri prinášaní ich plných potenciálnych prospechov a ktorý sa vyhýba najmä prekážkam technologických inovácií. Preto táto smernica zavádza technologicko-neutrálny právny rámec ktorý harmonizuje opatrný dohľad nad inštitúciami elektronického peňažníctva do rozsahu potrebného na zabezpečenie ich riadneho a opatrného dohľadu a najmä ich finančnej bezúhonnosti.

(6) Úverovým inštitúciám podľa bodu 5 prílohy I k smernici č. 2000/12/ES je už dovolené vydávať a spravovať platobné prostriedky vrátane elektronických peňazí a vykonávať takéto činnosti v rámci spoločenstva, ktoré sú predmetom vzájomného uznávania a obsažný opatrný dozorný systém uplatňujúci sa na ne v súlade s Európskymi bankovými smernicami.

(7) Zavedenie oddeleného režimu opatrného dohľadu pre inštitúcie elektronického peňažníctva, ktoré aj keď sú prispôsobené na režim opatrného dohľadu uplatňujúcim sa na iné úverové inštitúcie a smernicu č. 2000/12/ES okrem hlavy V najmä jej kapitoly 2 a 3, sa líši od toho režimu, je oprávnené a žiaduce, pretože vydávanie elektronických peňazí samo osebe nezakladá so zreteľom na svoj špecifický charakter ako elektronická náhrada za mince a bankovky činnosť týkajúcu sa prijímania vkladov v súlade s článkom 3 smernice č. 2000/12/ES, ak prijaté peňažné prostriedky sú okamžite vymenené za elektronické peniaze.

(8) Prijímanie peňažných prostriedkov od verejnosti výmenou za elektronické peniaze, čo má za následok úverový zostatok ponechaný na účte vydávajúcou inštitúciou, zakladá prijatie vkladov alebo iných odplatných peňažných prostriedkov pre účel smernice č. 2000/12/ES.

(9) Je potrebné, aby elektronické peniaze boli zameniteľné, aby sa zabezpečila dôvera držiteľa. Zameniteľnosť nezahrňuje v sebe to, že peňažné prostriedky prijaté výmenou za elektronické peniaze budú považované za vklady alebo iné odplatné peňažné prostriedky na účely smernice č. 2000/12/ES.

(10) Zameniteľnosť by sa vždy mala chápať v nominálnej hodnote.

(11) S cieľom reagovať na špecifické riziká spojené s vydávaním elektronických peňazí tento režim opatrného dohľadu musí byť viac cielený a podľa toho menej ťažkopádny ako zaopatrovací kontrolný režim vzťahujúci sa na úverové inštitúcie, najmä pokiaľ ide o znížené požiadavky na základné imanie a neuplatniteľnosť smernice č. 93/6/EHS [6] a hlavy V kapitoly 2 oddielov II a III smernice č. 2000/12/ES.

(12) Je však potrebné zachovať vyvážený priestor medzi inštitúciami elektronického peňažníctva a inými úverovými inštitúciami vydávajúcimi elektronické peniaze, a teda zaručiť spravodlivú súťaž v rámci širšieho rozsahu inštitúcií v prospech držiteľa. Toto je dosiahnuté, odkedy horeuvedené menej ťažkopádne rysy režimu opatrného dohľadu uplatňované na inštitúcie elektronického peňažníctva sú vyrovnané ustanoveniami, ktoré sú naliehavejšie, ako tie, ktoré sú uplatniteľné na iné úverové inštitúcie, najmä pokiaľ ide o obmedzenia o podnikateľských činnostiach, ktoré inštitúcie elektronického peňažníctva môžu vykonávať, a najmä opatrné obmedzenia ich investícií zameraných na zabezpečenie toho, že ich finančné záväzky vzťahujúce sa na elektronické peniaze v obehu sú vždy podporené dostatočne likvidnými aktívami s nízkym rizikom.

(13) Pri harmonizácii opatrného dozoru vyčerpaných činností pre úverové inštitúcie je primerané, aby inštitúcie elektronického peňažníctva mali riadne a opatrné riadiace a kontrolné postupy. So zreteľom na možnosť prevádzkových a iných pomocných funkcií vzťahujúcich sa na vydávanie elektronických peňazí vykonávaných podnikateľmi, ktoré podliehajú opatrnému dohľadu, je podstatné, aby inštitúcie elektronického peňažníctva mali na patričnom mieste vnútorné usporiadanie, ktoré by malo reagovať na finančné a nefinančné riziká, ktorým sú vystavené.

(14) Vydávanie elektronických peňazí môže ovplyvniť stabilitu finančného systému a hladkú činnosť platobných systémov. Vyžaduje sa úzka spolupráca pri odhadovaní celistvosti schém elektronických peňazí.

(15) Je primerané povoliť príslušným orgánom možnosť zdržať sa niektorých alebo všetkých požiadaviek uložených touto smernicou pre inštitúcie elektronického peňažníctva, ktoré vykonávajú činnosť len v rámci území príslušných členských štátov.

(16) Prijatie tejto smernice ustanovuje najprimeranejší prostriedok dosiahnutia žiadaných cieľov. Táto smernica je obmedzená na minimum potrebné na dosiahnutie týchto cieľov a nejde za hranice toho, čo je potrebné na tento účel.

(17) Malo by sa prijať ustanovenie na preskúmanie tejto smernice so zreteľom na vývoj na trhu a ochranu držiteľov elektronických peňazí.

(18) Pred prijatím tejto smernice bol vypočutý názor Poradného výboru pre bankovníctvo,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti, definície a obmedzenia rozsahu činností

1. Táto smernica sa vzťahuje na inštitúcie elektronického peňažníctva.

2. Táto smernica sa nevzťahuje na inštitúcie uvedené v článku 2 ods. 3 smernice č. 2000/12/ES.

3. Na účely tejto smernice:

a) "inštitúcia elektronického peňažníctva" znamená podnik alebo akúkoľvek inú právnickú osobu ako úverovú inštitúciu tak, ako je vymedzená v článku 1 bode 1 prvom pododseku písm. a) smernice č. 2000/12/ES, ktorá vydáva platobné prostriedky vo forme elektronických peňazí;

b) "elektronické peniaze" znamenajú peňažnú hodnotu tak, ako ju predstavuje nárok voči vydavateľovi, ktorá je:

i) uchovaná na elektronickom nosiči;

ii) vydaná pri prijatí peňažných prostriedkov najmenej vo výške vydanej peňažnej hodnoty;

iii) prijatá ako platobný prostriedok inými podnikateľmi ako je vydavateľ.

4. Členské štáty zakážu osobám alebo podnikateľom, ktorí nie sú úverovými inštitúciami tak podľa článku 1 bod 1 prvý pododsek smernice č. 2000/12/ES, pokračovať v činnosti spojenej s vydávaním elektronických peňazí.

5. Iné podnikateľské činnosti inštitúcií elektronického peňažníctva ako vydávanie elektronických peňazí sa obmedzia na:

a) poskytovanie s tým úzko spojených finančných a nefinančných služieb, ako je spravovanie elektronických peňazí vykonávaním prevádzkových a iných pomocných funkcií vzťahujúcich sa na ich vydávanie a správu iných platobných prostriedkov, ale vylučuje sa poskytovanie akejkoľvek formy úveru; a

b) uchovávanie údajov na elektronickom nosiči v mene iných podnikov alebo verejných inštitúcií.

Inštitúcie elektronického peňažníctva nesmú mať žiadny podiel v iných podnikoch, s výnimkou prípadov, kde tieto podniky vykonávajú prevádzkové alebo iné pomocné funkcie vzťahujúce sa na elektronické peniaze vydané alebo distribuované dotknutou inštitúciou.

Článok 2

Uplatňovanie bankových smerníc

1. Pokiaľ nie je výslovne stanovené inak, vzťahujú sa na inštitúcie elektronického peňažníctva len odkazy na úverové inštitúcie v smernici č. 91/308/EHS [7] a smernici č. 2000/12/ES, s výnimkou jej hlavy V kapitoly 2.

2. Články 5, 11, 13, 19, 20 ods. 7, 51 a 59 smernice č. 2000/12/ES sa neuplatnia. Ustanovenia smernice č. 2000/12/ES týkajúce sa vzájomného uznávania sa uplatnia na iné podnikateľské činnosti inštitúcií elektronického peňažníctva ako vydávanie elektronických peňazí.

3. Prijatie peňažných prostriedkov v rámci znenia článku 1 ods. 3 písm. b) bodu ii) nepredstavuje prijatie vkladu alebo iných vratných peňažných prostriedkov podľa článku 3 smernice č. 2000/12/ES, ak sú prijaté peňažné prostriedky bezprostredne vymenené za elektronické peniaze.

Článok 3

Zameniteľnosť

1. Držiteľ elektronických peňazí môže počas obdobia platnosti požiadať vydavateľa o plnenie v nominálnej hodnote v minciach a bankovkách alebo prevodom na účet bez iných poplatkov, ako sú tie nevyhnutné na vykonanie tejto operácie.

2. Zmluva medzi vydavateľom a držiteľom jasne stanoví podmienky zameniteľnosti.

3. V zmluve môže byť stanovená minimálna hranica zameniteľnosti. Hranica nesmie prekročiť 10 EUR.

Článok 4

Počiatočné imanie a následné požiadavky na vlastné zdroje

1. Inštitúcie elektronického peňažníctva sú povinné mať počiatočné imanie v zmysle článku 34 ods. 2 pododsekoch 1 a 2 smernice č. 2000/12/ES, ktoré nie je nižšie ako 1 milión EUR. Bez ohľadu na odseky 2 a 3 ich vlastné zdroje v zmysle smernice č. 2000/12/ES nesmú klesnúť pod túto sumu.

2. Inštitúcie elektronického peňažníctva musia mať vždy vlastné zdroje najmenej vo výške 2 % buď z bežnej sumy, alebo priemeru celkovej sumy predchádzajúcich šiestich mesiacov ich finančných záväzkov vzťahujúcich sa na elektronické peniaze v obehu, pričom sa vždy použije vyššia suma.

3. Ak inštitúcia elektronického peňažníctva nepodniká viac ako šesť mesiacov vrátane dňa, kedy začne podnikať, musí mať vlastné zdroje najmenej vo výške 2 % buď z bežnej sumy, alebo šesťmesačnej cieľovej celkovej sumy jej finančných záväzkov vzťahujúcich sa na elektronické peniaze v obehu, pričom sa z nich použije vždy vyššia suma. Šesťmesačná cieľová celková suma finančných záväzkov inštitúcie vzťahujúca sa na elektronické peniaze v obehu preukáže jej podnikateľským zámerom, ktorý zohľadní prípadné požiadavky príslušných orgánov.

Článok 5

Obmedzenia investícií

1. Inštitúcie elektronického peňažníctva sú povinné mať investície v sume, ktorá nie je nižšia ako ich finančné záväzky vzťahujúce sa na elektronické peniaze v obehu len v nasledovných aktívach:

a) položky aktív, pre ktoré podľa článku 43 ods. 1 písm. a) bodov 1, 2, 3 a 4 a článku 44 ods. 1 smernice č. 2000/12/ES platí nulové úverové riziko a ktoré sú dostatočne likvidné;

b) vklady na bežných účtoch v úverových inštitúciách zóny A podľa smernice č. 2000/12/ES; a

c) dlhové nástroje, ktoré sú:

i) dostatočné likvidné;

ii) mimo pôsobnosti odseku 1 písm. a);

iii) uznané príslušnými orgánmi ako položky, ktoré sa kvalifikujú v rámci znenia článku 21 ods. 12 smernice č. 93/6/EHS; a

iv) vydané inými podnikmi, ako sú podniky, ktoré majú v dotknutej inštitúcii elektronického peňažníctva kvalifikovaný podiel v zmysle článku 1 smernice č. 2000/12/ES, alebo ktoré musia byť zahrnuté do konsolidovaných účtov tých podnikov.

2. Investície podľa odseku 1 písm. b) a c) nesmú prekročiť 20-násobok vlastných zdrojov inštitúcie elektronického peňažníctva a musia podliehať obmedzeniam, ktoré sú najmenej také prísne ako tie, ktoré sa uplatňujú na úverové inštitúcie v súlade s hlavou V kapitola 2 oddiel III smernice č. 2000/12/ES.

3. Na účel zabezpečenia pred trhovými rizikami vznikajúcimi z vydávania elektronických peňazí a z investícií podľa odseku 1 môžu inštitúcie elektronického peňažníctva používať dostatočne likvidné položky viazané na úrokovú sadzbu a devízy vo forme na burze obchodovateľných (teda nie OTC) odvodených nástrojov, ak podliehajú denným hraničným požiadavkám alebo devízovým zmluvám s pôvodnou splatnosťou 14 kalendárnych dní alebo menej. Použitie odvodených nástrojov podľa prvej vety je povolené, len ak sa predpokladá úplné vylúčenie trhových rizík, a v rozsahu, ktorý je možné dosiahnuť.

4. Členské štáty stanovia primerané obmedzenia na trhové riziká, ktoré môžu podstúpiť inštitúcie elektronického peňažníctva z investícií podľa odseku 1.

5. Na účely uplatnenia odseku 1 sa aktíva ocenia buď nadobúdacou cenou, alebo obchodnou hodnotou, pričom sa z nich použije vždy nižšia suma.

6. Ak hodnota aktív podľa odseku 1 klesne pod sumu finančných záväzkov vzťahujúcich sa na elektronické peniaze v obehu, príslušné orgány zabezpečia, aby dotknutá inštitúcia elektronického peňažníctva bezodkladne prijala primerané opatrenia na nápravu tejto situácie. NA tento účel a len na dočasné obdobie môžu príslušné orgány povoliť, aby finančné záväzky inštitúcie vzťahujúce sa na elektronické peniaze v obehu boli zabezpečené inými aktívami ako podľa odseku 1 až do výšky nepresahujúcej 5 % buď z týchto záväzkov, alebo z celkovej sumy vlastných zdrojov inštitúcie, pričom sa vždy použije nižšia suma.

Článok 6

Overovanie špecifických požiadaviek príslušnými orgánmi

Príslušné orgány zabezpečia, aby sa výpočty, ktoré sú v súlade s článkami 4 a 5, uskutočnili aspoň dvakrát každý rok buď samotnými inštitúciami elektronického peňažníctva, ktoré ich postúpia spolu s akýmikoľvek požadovanými jednotlivými údajmi príslušným orgánom, alebo príslušnými orgánmi použijúc údaje dodané inštitúciami elektronického peňažníctva.

Článok 7

Riadna a obozretná činnosť

Inštitúcie elektronického peňažníctva musia mať riadne a obozretné riadenie, administratívne a účtovné postupy a primerané vnútorné kontrolné mechanizmy. Tieto by mali zodpovedať finančným a nefinančným rizikám, ktorým je inštitúcia vystavená vrátane technických a procesných rizík, ako aj rizík spojených s jej spoluprácou s akýmkoľvek podnikateľom vykonávajúcim prevádzkové alebo iné pomocné funkcie vzťahujúce sa na ich obchodné činnosti.

Článok 8

Výnimky

1. Členské štáty môžu oprávniť svoje príslušné orgány, aby oslobodili inštitúcie elektronického peňažníctva od uplatňovania niektorých alebo všetkých ustanovení tejto smernice a smernice č. 2000/12/ES v prípadoch, ak buď:

a) celkové obchodné činnosti typu uvedeného v článku 1 ods. 3 písm. a) tejto smernice inštitúcie spôsobujú úhrnné množstvo finančných záväzkov vzťahujúcich sa na elektronické peniaze v obehu, ktoré bežne neprekračujú 5 miliónov EUR a nikdy neprekročia EUR 6 miliónov; alebo

b) elektronické peniaze vydané inštitúciou sú prijímané ako platobný prostriedok len akýmikoľvek dcérskymi podnikmi, ktoré vykonávajú prevádzkové alebo iné pomocné funkcie vzťahujúce sa na elektronické peniaze vydané alebo distribuované inštitúciou, akýmikoľvek materskými podnikmi inštitúcie alebo akýmikoľvek inými dcérskymi podnikmi tohto materského podniku; alebo

c) elektronické peniaze vydané inštitúciou sú prijaté ako platba len obmedzeným počtom podnikov, ktoré môžu byť jasne rozlíšené:

i) ich umiestnením v rovnakých priestoroch alebo inom ohraničenom mieste; alebo

ii) ich blízkym finančným alebo obchodným vzťahom s vydávajúcou inštitúciou ako spoločný marketingový alebo distribučný systém.

Základné zmluvné dojednania musia stanovovať, že čiastka uložená na elektronickom nosiči dát poskytnutom držiteľom na účely uskutočňovania platieb nesmie byť vyššia ako 150 EUR.

2. Inštitúcia elektronického peňažníctva, ktorej príslušné orgány udelili výnimku z uplatňovania ustanovení smerníc podľa odseku 1, nesmie mať prospech z ustanovení smernici č. 2000/12/ES týkajúcich sa vzájomného uznávania.

3. Členské štáty musia vyžadovať, aby všetky inštitúcie elektronického peňažníctva, ktorým príslušné orgány udelili výnimku z uplatňovania tejto smernice a smernice č. 2000/12/ES, podávali pravidelne správu o svojich činnostiach vrátane celkovej sumy finančných záväzkov vzťahujúcich sa na elektronické peniaze.

Článok 9

Nadobudnuté práva

Inštitúcie elektronického peňažníctva, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, ktoré začali svoju činnosť v súlade s právnymi predpismi platnými v členskom štáte, v ktorom majú svoje ústredie pred dňom nadobudnutia účinnosti ustanovení prijatých na vykonanie tejto smernice alebo dátumu podľa článku 10 ods. 1, podľa toho, ktorý dátum je skorší, sa pokladajú za inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie. Členský štát zaviaže takéto inštitúcie elektronického peňažníctva predložiť všetky relevantné informácie príslušným orgánom, aby sa im umožnilo odhadnúť v rámci šiestich mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti ustanovení prijatých pri vykonávaní tejto smernice, či už inštitúcie dosiahli súlad s požiadavkami podľa tejto smernice, ktoré opatrenia je potrebné prijať, aby sa dosiahol súlad, alebo či je primerané odobrať oprávnenie. Ak nie je súlad dosiahnutý v rámci šiestich mesiacov od dátumu podľa článku 10 ods. 1, nebude následne inštitúcii elektronického peňažníctva poskytnuté vzájomné uznanie.

Článok 10

Vykonávanie

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 27. apríla 2002. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 11

Preskúmanie

Najneskôr do 27. apríla 2005 Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade o uplatnení tejto smernice, najmä o:

- opatreniach na ochranu držiteľov elektronických peňazí, vrátane možnej potreby zavedenia záručného systému,

- požiadaviek týkajúcich sa imania,

- udelenia výnimiek a

- možnej potreby zakázať úročenie prostriedkov obdržaných výmenou za elektronické peniaze,

ak je to vhodné, spolu s návrhom na jej zmenu.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť v deň uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 13

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 18. septembra 2000

Za Európsky parlament

predsedníčka

N. Fontaine

Za Radu

predseda

H. Védrine

[1] Ú. v. ES C 317, 15.10.1998, s. 7.

[2] Ú. v. ES C 101, 12.4.1999, s. 64.

[3] Ú. v. ES C 189, 6.7.1999, s. 7.

[4] Stanovisko Európskeho parlamentu z 15. apríla 1999 (Ú. v. ES C 219, 30.7.1999, s. 415), potvrdené 27. októbra 1999, spoločné stanovisko Rady z 29. novembra 1999 (Ú. v. ES C 26, 28.1.2000, s. 1) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 11. apríla 2000 (doposiaľ nezverejnené v Úradnom vestníku). Rozhodnutie Rady zo 16. júna 2000.

[5] Smernica 2000/12/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. marca 2000 vzťahujúca sa na začatie a vykonávanie podnikania úverových inštitúcií (Ú. v. ES L 126, 26.5.2000, s. 1). Smernica naposledy doplnená smernicou 2000/28/ES (pozri stranu 37 tohto Úradného vestníka).

[6] Smernica Rady 93/6/EHS z 15. marca 1993 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (Ú. v. ES L 141, 11.6.1993, s. 1). Smernica naposledy zmenená smernicou 98/33/ES (Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 29).

[7] Smernica Rady 91/308/EHS z 10. júna 1991 o predchádzaní zneužívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí (Ú. v. ES L 166, 28.6.1991, s. 77).

--------------------------------------------------