32000D0096Úradný vestník L 028 , 03/02/2000 S. 0050 - 0053


Rozhodnutie Komisie

z 22. decembra 1999

o prenosných chorobách, ktoré majú byť postupne zahrnuté do siete spoločenstva na základe rozhodnutia č. 2119/98/ES Európskeho parlamentu a Rady

(oznámené pod číslom dokumentu C(1999) 4015)

(2000/96/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie č. 2119/98/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. septembra 1998, ktorým sa ustanovuje sieť pre epidemiologický dohľad a kontrolu prenosných chorôb v spoločenstve [1], a najmä na jeho článok 3 písm. a) až e),

keďže:

(1) V súlade s rozhodnutím č. 2119/98/ES má byť na úrovni spoločenstva za pomoci Komisie vybudovaná sieť na prehĺbenie spolupráce a koordinácie medzi členskými štátmi, aby sa v spoločenstve skvalitnila prevencia a kontrola prenosných chorôb špecifikovaných v prílohe k tomuto rozhodnutiu. Táto sieť sa má používať na dohľad nad týmito chorobami a na zavedenie systému včasného varovania a reagovania.

(2) Pokiaľ ide o epidemiologický dohľad, táto sieť má byť vytvorená tak, že sa za pomoci všetkých náležitých technických prostriedkov zabezpečí stála komunikácia medzi Komisiou a tými štruktúrami a/alebo orgánmi, ktoré sú na úrovni každého členského štátu a v rámci zodpovednosti príslušného členského štátu kompetentné na národnej úrovni a poverené zberom informácií týkajúcich sa epidemiologického dohľadu nad prenosnými chorobami.

(3) Choroby a zdravotné problémy vybrané na zahrnutie do epidemiologického dohľadu na úrovni spoločenstva majú odzrkadľovať súčasné potreby v spoločenstve, najmä pridanú hodnotu dohľadu na úrovni spoločenstva.

(4) Zoznam chorôb a zdravotných problémov vybraných pre dohľad sa má upravovať v závislosti od prevencie ochorenia a v závislosti od výskytu nových prenosných chorôb ohrozujúcich zdravie verejnosti.

(5) Komisia má poskytnúť sieti spoločenstva náležité informačné nástroje pri zabezpečení konzistentnosti a komplementárnosti s príslušnými programami a iniciatívami spoločenstva.

(6) Toto rozhodnutie sa má uplatňovať bez ovplyvnenia smernice Rady č. 92/117/EHS zo 17. decembra 1992 týkajúca sa opatrení na ochranu proti určitým zoonózam a určitým pôvodcom zoonóz u zvierat a vo výrobkoch živočíšneho pôvodu s cieľom zabrániť ohniskám infekcie a intoxikácie spôsobených požívatinami [2], ktorá bola naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 1999/72/ES [3].

(7) Toto rozhodnutie má uľahčiť integráciu siete spoločenstva vybudovanej na základe rozhodnutia č. 2119/98/ES s ďalšími sieťami včasného varovania vybudovanými na národnej úrovni alebo na úrovni spoločenstva pre choroby a špeciálne zdravotné príznaky, ktoré majú byť zahrnuté do systému včasného varovania a reagovania. Pre účely implementácie preto sieť spoločenstva musí pracovať s využitím Systému zdravotného dohľadu nad prenosnými chorobami v rámci Európskej informačnej siete verejného zdravotníctva (Euphin-HSSCD), ktorý pozostáva z troch komponentov:

a) systém včasného varovania a reagovania zahŕňa správy o špecifikovaných hrozbách pre verejnosť hlásené príslušnými verejnými zdravotníckymi orgánmi každého členského štátu zodpovednými za určovanie opatrení, ktoré sa vyžadujú na ochranu zdravia verejnosti,

b) výmena informácií o zdraví verejnosti medzi akreditovanými inštitúciami a orgánmi členských štátov,

c) špecifické siete pre choroby vybrané pre epidemiologický dohľad medzi akreditovanými inštitúciami a orgánmi členských štátov,

(8) Vývoj nových užitočných technológií má byť pravidelne monitorovaný a zohľadňovaný pre skvalitnenie elektronickej výmeny informácií.

(9) Z logistických dôvodov nie je možné, aby všetky prenosné choroby alebo špeciálne zdravotné problémy vybrané pre epidemiologický dohľad boli bezodkladne zaradené do systémov vyhradenej siete dohľadu. Napriek tomu, aby sieť spoločenstva začala fungovať a získavať skúsenosti, príslušné orgány v členských štátoch majú šíriť v sieti spoločenstva relevantné informácie, ktorými disponujú.

(10) Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru ustanoveného článkom 7 rozhodnutia č. 2119/98/ES.

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prenosné choroby a špeciálne zdravotné problémy, ktoré majú byť zahrnuté do epidemiologického dohľadu v sieti spoločenstva v súlade s rozhodnutím č. 2119/98/ES, sú vymenované v prílohe I k tomuto rozhodnutiu. Dohľad sa má vykonávať nákladovo efektívnym spôsobom so zreteľom na charakter choroby, jestvujúce siete a pridanú hodnotu pre spoločenstvo.

Článok 2

Kritériá pre výber chorôb a špeciálnych zdravotných problémov, ktoré majú byť zahrnuté do epidemiologického dohľadu v sieti spoločenstva, sú vymenované v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Pre účely technického vykonávania tohto rozhodnutia bude sieť spoločenstva spočiatku pracovať s využitím Systému zdravotného dohľadu pre prenosné choroby v rámci Európskej informačnej siete verejného zdravotníctva (Euphin-HSSCD).

Článok 4

Sieť spoločenstva bude vytvorená úpravou, prípadne integráciou jestvujúcich sietí dohľadu podporovaných spoločenstvom a vybudovaním nových sietí pre choroby, ktoré ešte nie sú zahrnuté do sietí dohľadu. Ak malý počet prípadov danej choroby neumožňuje vytvoriť osobitnú sieť dohľadu pre túto chorobu, budú informácie o dohľade v rámci siete spoločenstva zdieľané na základe hlásenia prípadov.

Článok 5

Definície prípadov, charakter a typ údajov na zber a šírenie, ako aj príslušné metódy epidemiologického a mikrobiologického dohľadu budú stanovené pre každú konkrétnu sieť dohľadu integrovanú do siete spoločenstva alebo vytvorenú pre sieť spoločenstva. Definície prípadov a metódy dohľadu budú stanovené aj pre choroby, informácie o ktorých budú zdieľané len hlásením prípadov.

Článok 6

Členské štáty budú šíriť v sieti spoločenstva relevantné informácie, ktorými disponujú a ktoré získali vo svojich národných systémoch dohľadu nad prenosnými chorobami a špeciálnymi zdravotnými problémami vybranými pre epidemiologický dohľad, ktoré ešte nie sú zahrnuté do systémov vyhradených sietí dohľadu spoločenstva.

Článok 7

Relevantné informácie o prenosných chorobách, ktoré nie sú vymenované v prílohe I, budú šírené prostredníctvom siete spoločenstva v súlade s článkom 4 rozhodnutia č. 2119/98/ES vždy, keď to bude považované za nevyhnutné v záujme ochrany zdravia verejnosti v spoločenstve.

Článok 8

Ak sú vytvorené špecifické siete dohľadu nad zoonózami, pre ktoré sa podľa smernice č. 92/117/EHS vyžaduje dohľad nad prípadmi ochorení ľudí, sa tento dohľad bude vykonávať v súlade s rozhodnutím č. 2119/98/ES a tieto údaje požadované na vykonávanie smernice č. 92/117/ES budú na tento účel v plnom rozsahu sprístupnené. Na tento účel budú vypracované definície prípadov a metódy dohľadu pre choroby ľudí, pokiaľ možno takým spôsobom, aby zbierané údaje spĺňali aj smernicu č. 92/117/ES.

Článok 9

Príslušné orgány v členských štátoch oznámia Komisii ďalšie choroby a špeciálne zdravotné problémy, pre ktoré bude epidemiologický dohľad na úrovni spoločenstva postupne vyvinutý na základe kritérií uvedených v prílohe II.

Článok 10

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2000.

Článok 11

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 22. decembra 1999

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 268, 3.10.1998, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 62, 15.3.1993, s. 38.

[3] Ú. v. ES L 210, 10.8.1999, s. 12.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

1. PRENOSNÉ CHOROBY A ŠPECIÁLNE ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY, KTORÉ MAJÚ BYŤ POSTUPNE ZAHRNUTÉ DO SIETE SPOLOČENSTVA

1.1. Pre choroby/zdravotné problémy vymenované nižšie sa bude vykonávať dohľad v rámci siete spoločenstva štandardizovaným zbieraním a analyzovaním údajov spôsobom, ktorý bude stanovený pre každú chorobu/každý zdravotný problém, keď budú vytvorené špecifické siete dohľadu spoločenstva.

2. CHOROBY

2.1. Choroby, ktorým sa dá predísť očkovaním

záškrt

infekcie vyvolané Haemophilus influenzae sk.B

chrípka

osýpky

zápal príušníc

čierny kašeľ

detská obrna

rubeola

2.2. Sexuálne prenášané choroby

infekcie spôsobované mikróbmi rodu Chlamydia — chlamýdiové infekcie

gonokokové infekcie

HIV infekcia

syfilis

2.3. Vírusová hepatitída

hepatitída A

hepatitída B

hepatitída C

2.4. Choroby prenášané potravinami a vodou a choroby enviromentálneho pôvodu

botulizmus

kampylobakteriáza

kryptosporidiáza

giardiáza

infekcia spôsobená enterohemoragickým E.coli

leptospiróza

listerióza

salmonelóza

šigelóza (dyzentéria)

toxoplazmóza

trichinóza

yersiniáza

2.5. Iné choroby

2.5.1. Choroby prenášané nekonvenčnými pôvodcami

prenosný variant spongiformnej encefalopatie (CJD)

2.5.2. Choroby prenášané vzduchom

legionelóza

meningokokové infekcie

pneumokokové infekcie

tuberkulóza

2.5.3. Zoonózy (iné ako choroby uvedené v bode 2.4)

brucelóza

echinokokóza

besnota

2.5.4. Závažné importované choroby

cholera

malária

mor

vírusové hemoragické horúčky

3. ŠPECIÁLNE ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY

3.1. Nozokomiálne infekcie

3.2. Antimikrobiálna rezistencia

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Kritériá pre výber prenosných chorôb špeciálnych oblastí, ktoré majú byť zahrnuté pod epidemiologický dohľad v rámci siete

1. Choroby, ktoré spôsobujú alebo môžu spôsobovať významnú chorobnosť a/alebo úmrtnosť na území spoločenstva, najmä tam, kde si predchádzanie chorobám vyžaduje globálny prístup ku koordinácii.

2. Choroby, pri ktorých výmena informácií môže zabezpečiť včasné varovanie pred ohrozením zdravia verejnosti.

3. Zriedkavé a závažné choroby, ktoré by neboli rozpoznané na národnej úrovni a kde by zber údajov umožňoval vytváranie hypotéz zo širšej základne poznatkov.

4. Choroby, pre ktoré sú dostupné účinné preventívne opatrenia prospešné pre ochranu zdravia.

5. Choroby, pre ktoré porovnanie medzi členskými štátmi prispeje k hodnoteniu národných programov a programu spoločenstva.

--------------------------------------------------