32000D0049Úradný vestník L 019 , 25/01/2000 S. 0046 - 0050


Rozhodnutie Komisie

zo 6. decembra 1999,

ktorým sa ruší platnosť rozhodnutia 1999/356/ES a zavádzajú sa osobitné podmienky na dovoz arašidových orieškov a určitých výrobkov z nich s pôvodom v Egypte alebo z neho vyexpedovaných

[oznámené pod číslom dokumentu C(1999) 4232]

(Text s významom pre Európsky hospodársky priestor)

(2000/49/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 93/43/EHS zo 14. júna 1993 o hygiene potravín [1], najmä na jej článok 10 ods. 1,

po porade s členskými štátmi,

Keďže:

(1) Rozhodnutie Komisie 1999/356/ES z 28. mája 1999 o dočasnom pozastavení dovozu arašidových orieškov a určitých výrobkov z nich s pôvodom v Egypte, alebo z neho vyexpedovaných [2] má platnosť do 1. decembra 1999 a malo by sa zrušiť;

(2) Zistilo sa, že arašidové oriešky s pôvodom v Egypte alebo z neho vyexpedované sú vo vysokej miere kontaminované aflatoxínom B1. Odber vzoriek ukázal, že arašidové oriešky s pôvodom v Egypte alebo z neho vyexpedované sú v závažnej miere a opakovane kontaminované aflatoxínmi.

(3) Vedecký výbor pre potraviny vzal na vedomie, že aflatoxíny, najmä aflatoxín B1, sú karcinogénne a už v malých dávkach spôsobujú rakovinu pečene a okrem toho sú genotoxické;

(4) Nariadením Komisie (ES) č. 1525/98 [3], ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 194/97, sa určuje maximálna koncentrácia určitých kontaminujúcich látok, a najmä aflatoxínov, v potravinách. Tieto limity sa vo vzorkách arašidových orieškov s pôvodom v Egypte alebo z neho vyexpedovaných výrazne prekročili. Limity pre aflatoxín B1 v plodoch podzemnice olejnej, ktoré sú určené na priamu konzumáciu, ako aj v tých, čo sa môžu triediť alebo ďalej spracovať, v tomto nariadení sa určujú na úrovni dvoch, resp. ôsmich častí na jednu miliardu (ppb). V arašidových orieškoch z Egypta sa zistila kontaminácia aflatoxínom B1 až na úrovni 485 ppb;

(5) Egypt je hlavným vývozcom arašidových orieškov do spoločenstva a priamy kontakt populácie s arašidovými orieškami alebo výrobkami z nich, ktoré sú kontaminované aflatoxínmi, predstavuje vážne ohrozenie zdravia obyvateľstva na území spoločenstva;

(6) Preskúmali sa hygienické podmienky v Egypte a zistilo sa, že je potrebné zdokonaliť hygienické postupy a zistiteľnosť pôvodu arašidových orieškov. Od egyptských úradov sa prijali záväzky, najmä v súvislosti so zdokonalením postupov pri výrobe, manipulácii, triedení, spracovávaní, balení a preprave. preto je vhodné, aby sa v záujme zabezpečenia vysokej miery hygienickej ochrany na arašidové oriešky a výrobky z nich, s pôvodom v Egypte alebo z neho vyexpedované, uplatňovali osobitné podmienky;

(7) Je potrebné, aby sa výroba, triedenie, manipulácia, spracovanie balenie a preprava arašidových orieškov a výrobkov z nich vykonávala v súlade so štandardnými hygienickými postupmi. Je potrebné, aby sa vo vzorkách, ktoré sa zo zásielky odoberú bezprostredne pred jej vyexpedovaním z Egypta zistila koncentrácia aflatoxínov a celkové kontaminovanie aflatoxínmi;

(8) Je potrebné, aby egyptské úrady ku každej zásielke arašidových orieškov s pôvodom v Egypte alebo z neho vyexpedovaných prikladali listinné dôkazy o výrobných podmienkach, triedení, manipulácii, spracovaní, balení a preprave, ako aj výsledky laboratórnej analýzy zásielky ohľadne miery kontaminovania aflatoxínom B 1 a celkovej kontaminácii aflatoxínmi;

(9) Partie arašidových orieškov s pôvodom v Egypte alebo z neho vyexpedované je potrebné v prístave vstupu do spoločenstva predkladať na analýzu systematicky, aby sa určila miera kontaminácie arašidových orieškov aflatoxínom B1 a celková kontaminácia aflatoxínmi,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1. Členské štáty môžu dovážať:

- arašidové oriešky patriace pod číselný znak KN 12021090 v škrupine alebo 12022000 olúpané, či už drvené alebo nie alebo

- pražené arašidové oriešky patriace pod číselný znak KN 20081192 (vo vnútornom obale s čistou hmotnosťou 1 kg) alebo 20081196 (do 1 kg)

s pôvodom v Egypte alebo z neho vyexpedované, ktoré sú určené na konzumáciu alebo ako zložka potravín za predpokladu, že ku každej zásielke sú priložené výsledky úradného odberu vzoriek a analýzy spolu s hygienickým osvedčením v prílohe I, ktoré je vyplnené, podpísané a overené zástupcom egyptského ministerstva poľnohospodárstva.

2. Zásielky možno do spoločenstva doviezť len cez miesta vstupu vymenované v prílohe II.

3. Každá zásielka sa označí číselným znakom, ktorý zodpovedá číselnému znaku uvedenému na výsledkoch úradného odberu vzoriek a analýzy a hygienickom osvedčení, ktoré sa uvádza v odseku 1.

4. Členské štáty vykonávajú kontrolu dokladov, aby sa zabezpečilo, že sa splní požiadavka prikladať hygienické osvedčenie a výsledky odberu vzoriek, ako sa uvádza v odseku 1.

5. Členské štáty vykonávajú odber vzoriek a analýzu zásielok ohľadne kontaminácie aflotoxínom B1 a celkovej kontaminácii aflatoxínmi systematicky pred prepustením na trh z prístavu vstupu do spoločenstva a výsledky týchto analýz oznámia Komisii.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa preskúma do 30. novembra 2000, aby sa posúdilo, čí osobitné podmienky uvedené v článku 1 poskytujú na území spoločenstva dostatočnú hygienickú ochranu. Pri preskúmavaní sa takisto posúdi, či pretrváva potreba uplatňovať osobitné podmienky.

Článok 3

Týmto rozhodnutím sa ruší platnosť rozhodnutia 1999/356/ES.

Článok 4

Členské štáty prijmú opatrenia, ohľadne dovozu, ktoré sú potrebné na splnenie tohto rozhodnutia. Túto skutočnosť oznámia Komisii.

Článok 5

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 6. decembra 1999

Za Komisiu

Erkki Liikanen

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 175, 19.7.1993, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 139, 2.6.1999, s. 32.

[3] Ú. v. ES L 201, 17. 7. 1998, s. 4.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

HYGIENICKÉ OSVEDČENIE

na dovoz arašidových orieškov a určitých výrobkov z nich s pôvodom v Egypte alebo z neho dovezených do spoločenstva

Číselné označenie zásielky… | Osvedčenie č … |

V súlade s ustanoveniami Rozhodnutia Komisie 2000/49/ES, ktorým sa zavádzajú osobitné podmienky na dovoz arašidových orieškov na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 12021090 (nelúpané) alebo 12022000 a výrobkov z nich na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 20081192 (vo vnútornom obale s čistou hmotnosťou 1 kg) a 20081196 (do 1 kg), s pôvodom v Egypte alebo z neho dovezených

minister poľnohospodárstva

POTVRDZUJE:

že arašidové oriešky tejto zásielky, číselný znak …(doplňte číselný znak zásielky) …

pozostávajúcej z: …

(opis zásielky, výrobku, počet a druh balenia, hmotnosť brutto alebo netto)

naloženej v …

(miesto naloženia)

(názov prepravcu)

určenej …do…

(miesto a krajina určenia)

ktorá pochádza z … prevádzky …

(názov a adresa prevádzky)

boli vyrobené, pretriedené, manipulované, spracované, zabalené a prepravené v súlade so správnymi hygienickými zásadami.

Z tejto zásielky sa odobralo…(počet vzoriek) vzoriek arašidových orieškov dňa…(dátum) podrobilo laboratórnej analýze dňa…(dátum) v…(názov laboratória), aby sa určila miera kontaminácie aflatoxínom B1 a miera celkovej kontaminácie aflatoxínmi. Presné údaje o odobratí vzoriek, spôsobe vykonania analýzy a všetky výsledky sú priložené.

V …dňa …

Pečiatka a podpis

zástupca ministerstva

poľnohospodárstva Egypta

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Zoznam miest vstupu, cez ktoré možno do Európskeho spoločenstva dovážať arašidové oriešky a výrobky z nich s pôvodom v Egypte alebo z nich vyexpedované

Členské štáty | Miesto vstupu |

Belgique-België | Anvers-Antwerpen |

Danmark | Všetky dánske prístavy, letiská a pohraničné stanice |

Deutschland | HZA Lörrach-ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart-ZA Flughafen, HZA München-Flughafen, HZA Hof-ZA Schirnding, HZA Weiden-ZA Furth i. Wald-Schafberg, HZA Weiden-ZA Furth i Wald-Schafberg, HZA Weiden-ZA Waidhaus-Autobahn, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder) ZA Autobahn, HZA Cottbus-ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen-ZA Neustädter Hafen, HZA Bremerhaven-ZA Container Terminal, HZA Bremerhaven-ZA Rotersand, HZA Hamburg–Freihafen -Abfertigungsstelle, HZA Hamburg-Freihafen-ZA Ericus- Abfertigungsstelle Südbahnhof, HZA Hamburg-Freihafen-ZA Köhlfleetdamm, HZA Hamburg-ST Annen-ZA Altona, HZA Hamburg –Waltershof-Abfertigungstelle, HZA Hamburg–Waltershof-ZA Flughafen, HZA Frankfurt–am–Main-Flughafen, HZA Braunschweig- Abfertigungsstelle, HZA Hannover-Abfertigungsstelle, HZA Lüneburg-ZA Stade, Stadtverwaltung Dresden, Lebensmittelüber–wachungs-und Veterinäramt, Grenzkontrollstelle Dresden-Friedrichstadt (für Bahntransport), Landratsamt Weisseritzkreis, Lebensmittelsüberwachungs- und Veterinäramt, Grenzkontrollstelle (für Straßentransport), Landratsamt Niederschlesischer Oberlausitzkreis Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt, Grenzkontrollstelle Ludwigsdorf (für Straßentransport), HZA Itzehoe-ZA Pinneberg, HZA Trier-ZA Idar-Oberstein, HZA Oldenburg-ZA Wilhelmshaven |

Ελλάδας | Athina, Píreas, Elefsis, Airport of Athens, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion of Krete, Airport of Krete, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi |

España | Algeciras (puerto), Alicante (aeropuerto, puerto), Almería (aeropuerto, puerto), Barcelona (aeropuerto, puerto), Bilbao (aeropuerto, puerto), Cádiz (puerto), Cartagena (puerto), Gijón (aeropuerto, puerto), Huelva (puerto), A Coruña-Santiago de Compostela (aeropuerto, puerto), Las Palmas de Gran Canaria (aeropuerto, puerto), Madrid-Barajas (aeropuerto), Málaga (aeropuerto, puerto), Palma de Mallorca (aeropuerto), Pasajes-Irún (aeropuerto, puerto), Santa Cruz de Tenerife (aeropuerto, puerto), Santander (aeropuerto, puerto), Sevilla (aeropuerto, puerto), Tarragona (puerto), Valencia (aeropuerto, puerto), Vigo – Villa – gareia (aeropuerto), Marín (puerto), Vitoria (aeropuerto), Zaragoza (aeropuerto) |

France | Marseille (Bouches–du-Rhône) Le Havre (Seine – Maritime) |

Ireland | Všetky prístavy, letiská a pohraničné stanice |

Italia | Ufficio Sanità marittima ed aerea di Ancona Ufficio Sanità marittima ed aerea di Bari Ufficio Sanità marittima ed aerea di Genova Ufficio Sanità marittima di Livorno Ufficio Sanità marittima ed aerea di Napoli Ufficio Sanità marittima di Ravenna Ufficio Sanità marittima di Salerno Ufficio Sanità marittima ed aerea di Trieste |

Luxembourg | Centre douanier, croix de Gasperich, Luxembourg |

Nederland | Rotterdam |

Österreich | Nickelsdorf, Spielfeld |

Portugal | Lisboa |

Suomi-Finland | Helsinki |

Sverige | Göteborg |

United Kingdom | Channel Tunnel Terminal, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Grangemouth, Harwich, Heathrow Airport, Heysham, Hull, Immingham, Ipswich, King's Lynn, Leith, Liverpool, London (vrátane Tilbury and Thamesport), Manchester Airport, Manchester Container Port, Manchester vrátane Ellesmere Port, Middlesborough, Newhaven, Poole, Shoreham, Southampton. |

--------------------------------------------------