31999R2759Úradný vestník L 331 , 23/12/1999 S. 0051 - 0054


Nariadenie Komisie (ES) č. 2759/1999

z 22. decembra 1999,

ktoré ustanovuje pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1268/1999 o podpore spoločenstva na predvstupové opatrenia pre rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v kandidátskych krajinách strednej a východnej Európy v predvstupovom období

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1268/1999 z 21. júna 1999 o podpore spoločenstva na predvstupové opatrenia pre rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v kandidátskych krajinách strednej a východnej Európy v predvstupovom období [1], najmä na články 9 ods.2 a 12 ods.1,

keďže:

(1) Predvstupové opatrenia spoločenstva v oblasti rozvoja poľnohospodárstva a vidieka v kandidátskych krajinách strednej a východnej Európy (ďalej len "SAPARD") stanovené v nariadení (ES) č. 1268/1999 majú prispieť najmä k uplatňovaniu acquis communautaire týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky a súvisiacich politík v kandidátskych krajinách, ako aj k riešeniu prioritných a osobitných problémov prispôsobovania sa poľnohospodárskeho sektora a vidieckych oblastí v kandidátskych krajinách.

(2) Podpora poskytovaná podľa programu SAPARD by mala zohľadňovať najmä svoj vplyv na ochranu životného prostredia a na trvalo udržateľný vývoj ekonomiky príslušnej kandidátskej krajiny a na princípy politiky sociálnej súdržnosti; podpora spoločenstva by nemala nahrádzať financovanie, ktoré je k dispozícii v každej kandidátskej krajine a má dopĺňať, prípadne prispievať k príslušným opatreniam štátu.

(3) V tomto rámci platí ako všeobecný princíp, že podpora sa poskytne podľa pravidiel platných pre podporu spoločenstva v oblasti rozvoja vidieka a najmä podľa hlavných cieľov a nástrojov stanovených v nariadení Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore pre rozvoj vidieka poskytovanej z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a garančného (- EAGGF) a o zmenách a doplnkoch a zrušení niektorých nariadení [2] a v nariadení Komisie (ES) č. 1750/1999 [3], ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie vyššie uvedeného nariadenia.

(4) Konkrétne opatrenia uvedené v článku 2 nariadenia (ES) č. 1268/1999 sú podobné opatreniam uvedeným v nariadení (ES) č. 1750/1999, a preto by sa mali v kandidátskych krajinách uplatňovať v čo možno najväčšom rozsahu v súlade so zásadami uplatňovania týchto opatrení v spoločenstve; mal by sa urobiť odkaz na podmienky, ktoré treba uplatňovať, pokiaľ ide o tieto opatrenia.

(5) Kvôli náprave štrukturálnych nedostatkov, ktoré ovplyvňujú zásobovanie a odbyt poľnohospodárskych výrobkov na trhu a ktoré vyplývajú z nedostatočnej organizácie výrobcov v kandidátskych krajinách, je potrebné poskytovať podporu, ktorá podnieti vytváranie skupín výrobcov; na tento účel by sa mala v prechodnom období pred vstupom poskytovať podpora podľa príslušných princípov spoločenstva, od ktorých sa v prípadoch, keď je to potrebné, bude odchyľovať a ktoré sa budú dopĺňať pri riešení konkrétnych situácií v kandidátskych krajinách.

(6) U ostatných opatrení uvedených v článku 2 nariadenia (ES) č. 1268/1999 môže existovať nárok na podporu spoločenstva za predpokladu, že tvoria súčasť programu, ktorý schválila Komisia.

(7) Pravidlá priznania nároku na krytie výdavkov podľa programu SAPARD by mali zohľadňovať dobu platnosti nariadenia (ES) č. 1268/1999, ako aj požiadavku na minimálnu dobu, po ktorú sa podniky nesmú podstatne zmeniť, aby sa tak splnil ich cieľ; osobitné podmienky pre priznanie nároku na krytie výdavkov by sa mali odsúhlasiť v rámci dvojstranných dohôd medzi spoločenstvom a jednotlivými kandidátskymi krajinami.

(8) Program SAPARD by sa mal realizovať podľa riadiacich pokynov stanovených v nariadení Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia pre Štrukturálne fondy [4]; podľa článku 5 ods.2 nariadenia (ES) č. 1268/1999 musí Komisia a kandidátska krajina spoločne odsúhlasiť postupy týkajúce sa monitoringu realizácie programu, je však potrebné definovať indikátory, ktoré sa budú používať v rámci tohto postupu; kvôli uplatneniu tejto požiadavky by sa mali zohľadniť indikátory stanovené v nariadení (ES) č. 1260/1999.

(9) Keďže pomoc poskytovaná v rámci podpory spoločenstva predvstupovým opatreniam na rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v kandidátskych krajinách strednej a východnej Európy v období pred vstupom spolu s pomocou spoločenstva poskytovanou podľa nariadenia rady (ES) č. 1267/1999 z 21. júna 1999, ktorým sa zriaďuje nástroj pre štrukturálnu politiku v období pred vstupom [5] by sa mali koordinovať v rámci nariadenia rady (ES) č. 1266/1999 z 21. júna 1999 o koordinácii pomoci kandidátskym krajinám v rámci predvstupovej stratégie a o zmenách a doplnkoch k nariadeniu (EHS) č. 3906/89 [6].

(10) opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre poľnohospodárske štruktúry a rozvoj vidieka (Agricultural Structures and Rural Development Committee),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cieľ

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1268/1999 o podpore spoločenstva predvstupovým opatreniam na rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v kandidátskych krajinách strednej a východnej Európy v predvstupovom období.

Článok 2

Investície do poľnohospodárskych podnikov

1. Je možné poskytovať podporu na investície do poľnohospodárstva podľa podmienok uvedených v hlave II, kapitole I nariadenia (ES) č. 1257/1999 s výnimkou článku 7 tejto kapitoly.

2. Podpora na investície sa poskytne poľnohospodárskym podnikom:

- ktoré v čase prijatia rozhodnutia o poskytnutí podpory spĺňajú vnútroštátne minimálne normy týkajúce sa životného prostredia, hygieny a životných podmienok zvierat a

- ktoré preukážu ekonomickú životaschopnosť na konci realizácie investície.

jednako v prípade, že v čase prijatia žiadosti boli v rámci acquis novo zavedené minimálne normy týkajúce sa životného prostredia, hygieny a životných podmienok zvierat, rozhodnutie o poskytnutí podpory bude podmienečné s tým, že podnik splní tieto nové normy do konca realizácie investície.

3. Každá kandidátska krajina stanoví limity z celkových podporovateľných investícií, ako aj prijateľné normy týkajúce sa odborných schopností a spôsobilosti pôdohospodárov potrebnej na to, aby im vznikol nárok na podporu.

Článok 3

Zlepšenie spracovania a odbytu poľnohospodárskych a rybárskych výrobkov

1. Podpora sa môže poskytnúť na investície uvedené v článkoch 25 a 26 nariadenia (ES) č. 1257/1999, ktoré sa týkajú zlepšenia spracovania a marketingu tých poľnohospodárskych výrobkov, zaradených do prílohy I zmluvy, ktoré pochádzajú z kandidátskych krajín alebo spoločenstva. Investície na maloobchodnej úrovni sú z rozsahu podpory vylúčené.

2. Medzi podporovateľné investície môže patriť:

a) výstavba a nadobudnutie nehnuteľného majetku s výnimkou nákupu pôdy;

b) nové stroje a zariadenia vrátane počítačového softvéru;

c) všeobecné náklady, ako sú poplatky architektom, technikom a konzultantom, štúdie realizovateľnosti, získanie patentov a licencií, spolu s výdavkami, ktoré sú uvedené v a) a b) a až do hornej hranice 12 % týchto výdavkov.

Článok 4

Agro-environment

Podpora sa môže poskytnúť na činnosti uvedené v hlave II, kapitola VI nariadenia (ES) č. 1257/1999 pri zohľadnení podmienok, ktoré sú stanovené v tejto časti nariadenia, za predpokladu, že sa týkajú činnosti pilotného charakteru.

Tieto činnosti musia mať za cieľ získanie praktických skúseností z uplatňovania ochrany životného prostredia v poľnohospodárstve tak na úrovni štátnej správy, ako aj na úrovni pôdohospodárskeho subjektu.

Článok 5

Vzdelávanie

1. Podpora sa môže poskytnúť na činnosti uvedené v hlave II, kapitole III nariadenia (ES) č. 1257/1999 podľa podmienok, ktoré sú stanovené v tejto časti nariadenia.

2. Podpora na odborné vzdelávanie sa nevzťahuje na odborné kurzy alebo školenia, ktoré sú súčasťou bežných programov alebo systémov poľnohospodárskeho, alebo lesníckeho vzdelávania na stredoškolskej alebo vyššej úrovni.

Článok 6

Odbytové organizácie výrobcov

1. Podpora sa môže poskytnúť na podnietenie zakladania odbytových organizácií výrobcov a uľahčenie ich administratívnej činnosti skupín výrobcov počas prvých piatich rokov odo dňa ich uznania.

2. Tento článok sa vzťahuje na odbytové organizácie výrobcov, ktoré boli vytvorené s cieľom spoločného prispôsobovania výroby a výsledných produktov požiadavkám trhu u tých výrobcov, ktorí sú členmi týchto organizácií, s cieľom spoločného umiestňovania tovarov na trhu vrátane centralizácie odbytu, prípravy na odbyt a zásobovania hromadných odberateľov a s cieľom vytvorenia spoločných pravidiel v oblasti informovania o výrobe so zvláštnym dôrazom na zber a dostupnosť a ktoré boli v kandidátskej krajine formálne uznané.

3. Podpora odbytovým organizáciám výrobcov, ktoré boli uznané po 1. januári 2000, sa poskytne paušálnou sadzbou počas prvých piatich rokov odo dňa, kedy boli uznané, a to v oblasti nákladov na vytvorenie a činnosť organizácie výrobcov.

4. Pomoc uvedená v odseku 3 sa určuje pre každú organizáciu výrobcov na základe jej ročnej realizovanej produkcie a:

a) za prvý, druhý, tretí, štvrtý a piaty rok sa rovná 5 %, 5 %, 4 %, 3 %, resp. 2 % z hodnoty realizovanej produkcie do výšky 1000000 EUR a

b) za prvý, druhý, tretí, štvrtý a piaty rok sa rovná 2,5 %, 2,5 %, 2,0 %, 1,5 %, resp. 1,5 % z hodnoty realizovanej produkcie presahujúcej 1000000 EUR,

c) pre každú organizáciu výrobcov podlieha hornej hranici:

- 100000 EUR za prvý rok,

- 100000 EUR za druhý rok,

- 80000 EUR za tretí rok,

- 60000 EUR za štvrtý rok,

- 50000 EUR za piaty rok

a bude sa platiť v ročných splátkach.

Článok 7

Lesníctvo

1. Je možné poskytovať podporu na činnosti uvedené v článkoch 29 a 30 s výnimkou šiestej zarážky v článku 30 ods.1 nariadenia (ES) č. 1257/1999 podľa podmienok uvedených v týchto častiach nariadenia.

2. Podpora na zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy sa poskytne za predpokladu, že takáto výsadba je prispôsobená miestnym podmienkam a je zlúčiteľná s prostredím.

Podpora môže okrem nákladov na výsadbu zahŕňať aj ročnú prémiu na hektár zalesnenej pôdy, ktorá pokryje náklady spojené s jej obhospodarovaním na údržbu na obdobie až piatich rokov.

3. Podpora na zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy, ktoré realizujú orgány verejnej správy, pokryje iba náklady na založenie porastu.

4. Podpora na zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy sa neposkytne v prípade výsadby vianočných stromčekov.

5. V prípade rýchlorastúcich krátkodobo pestovaných odrôd sa podpora na zalesňovanie poskytne len na náklady spojené s výsadbou.

Článok 8

Nárok

1. V prípade výdavkov na činnosti v rámci opatrení popísaných v článkoch 2 až 7 tohto nariadenia a v rámci akéhokoľvek iného opatrenia uvedeného v článku 2 nariadenia (ES) č. 1268/1999 existuje nárok na podporu spoločenstva iba vtedy, keď tieto činnosti tvoria súčasť programu rozvoja poľnohospodárstva a vidieka schváleného v súlade s článkom 4 ods.5 nariadenia (ES) č. 1268/1999.

2. Nárok na poskytnutie podpory spoločenstva na krytie výdavkov existuje iba vtedy, keď ich kandidátska krajina uhradila jednotlivému beneficientovi opatrenia na podporu rozvoja vidieka po 31. decembri 1999 a po termíne, v ktorom bol plán rozvoja vidieka alebo každá zmena alebo doplnok tohto plánu súvisiaci s príslušným opatrením, predložený alebo oznámený komisii. Neskorší z týchto termínov predstavuje východisko pre vznik nároku na krytie výdavkov.

Konečným termínom existencie nároku na krytie záväzku je koniec finančného roku 2006 alebo deň vstupu príslušnej kandidátskej krajiny podľa toho, ktorý termín uplynie skôr.

3. Pre akúkoľvek činnosť zostane nárok zachovaný iba ak do piatich rokov odvtedy, čo platobná agentúra kandidátskej krajiny schválila platbu, nepríde k podstatnej zmene činnosti, ktorá:

a) ovplyvní povahu alebo podmienky realizácie činnosti, alebo ktorá poskytne niektorej firme alebo verejnému orgánu neprimeranú výhodu a

b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva niektorej položky infraštruktúry, alebo zo zastavenia, alebo zmeny miesta výkonu niektorej produktívnej činnosti.

Článok 9

Riadiaci orgán

Komisia zabezpečí, aby každá kandidátska krajina podľa najvyšších kritérií zriadila a umožnila činnosť riadiaceho orgánu, ktorý bude zodpovedný za účinné a správne riadenie programu.

Článok 10

Monitorovacie indikátory

Výber špecifických fyzických, environmentálnych a finančných indikátorov uplatňovaných pri monitorovaní realizácie programu musí zohľadňovať prvky uvedené v článku 36 nariadenia (ES) č. 1260/1999.

Článok 11

Ročné a záverečné správy

Ročné správy uvedené v článku 5 ods.2 nariadenia (ES) č. 1268/1999 musia okrem prvkov uvedených v článku 37 nariadenia (ES) č. 1260/1999, ktoré sa majú využívať podľa potreby, obsahovať aj fyzické indikátory pre každé opatrenie.

Článok 12

Hodnotenie

Vyhodnocovanie a hodnotenie uvedené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1268/1999 sa vykonáva tak, aby sa zohľadňovali postupy vyhodnocovania stanovené v hlave IV, kapitola III nariadenia (ES) č. 1260/1999 a kapitola III, oddiel 5 nariadenia (ES) č. 1750/1999.

Článok 13

Záverečné ustanovenia

Podrobné podmienky poskytovania podpory a vzniku nároku na krytie výdavkov na základe tohto nariadenia, zohľadňujúce pokyny komisie stanovené pre členské štáty, budú uvedené v dvojstranných dohodách uzavretých medzi komisiou v mene Európskeho spoločenstva a každou kandidátskou krajinou.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Pokiaľ ide o podporu spoločenstva, bude sa uplatňovať od 1. januára 2000.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 1999

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 161, 26. 6. 1999, s. 87.

[2] Ú. v. ES L 160, 26. 6. 1999, s. 80.

[3] Ú. v. ES L 214, 13. 8. 1999, s. 31.

[4] Ú. v. ES L 161, 26. 6. 1999, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 161, 26. 6. 1999, s. 73.

[6] Ú.v. ES L 161, 26. 6. 1999, s. 68.

--------------------------------------------------