31999R1784Úradný vestník L 213 , 13/08/1999 S. 0005 - 0008


Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 1784/1999

z 12. júla 1999

o Európskom sociálnom fonde [1]

EURÓPSKY PARLAMENT,

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 148,

so zreteľom na návrh Komisie [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov [4],

konajúc v súlade s článkom 251 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva [5],

(1) keďže nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch [6] nahrádza nariadenie (EHS) č. 2052/88 [7] a nariadenie (EHS) č. 4253/88 [8]; keďže je potrebné nahradiť nariadenie Rady (EHS) č. 4255/88 z 19. decembra 1988, ktorým sa vykonáva nariadenie (EHS) č. 2052/88, pokiaľ ide o Európsky sociálny fond [9];

(2) keďže nariadenie (ES) č. 1260/1999 vymedzuje všeobecné ustanovenia, ktorými sa spravujú štrukturálne fondy, ako celok a je potrebné vymedziť, pri ktorých činnostiach vzniká nárok na ich financovanie Európskym sociálnym fondom (ďalej len "fond") v rámci cieľov 1, 2 a 3, uvedených v bodoch 1, 2 a 3 v prvom pododseku článku 1 uvedeného nariadenia (ďalej len "ciele 1, 2 a 3"), v rámci iniciatívy spoločenstva za boj proti všetkým formám diskriminácie a nerovnosti v spojení s trhom práce a v rámci inovačných opatrení a opatrení technickej pomoci;

(3) keďže je potrebné definovať úlohu fondu vo vzťahu k úlohám stanoveným v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva a v súvislosti s prioritami schválenými spoločenstvom v oblastiach rozvoja ľudských zdrojov a zamestnanosti;

(4) keďže závery zasadania Rady v Amsterdamu v júni 1997 a jej rezolúcia o raste a zamestnanosti [10] podnietili vykonávanie európskej stratégie zamestnanosti, každoročné usmernenia zamestnanosti a proces vypracovávania národných akčných plánov pre zamestnanosť;

(5) keďže je potrebné, najmä po reštrukturalizácii a zjednodušení cieľov štrukturálnych fondov, opätovne definovať rozsah pôsobnosti fondu tak, aby podporoval Európsku stratégiu zamestnanosti a národné akčné plány zamestnanosti, ktoré sú s ňou prepojené;

(6) keďže je potrebné vymedziť spoločný rámec pre zásahy fondu do cieľov všetkých troch štrukturálnych fondov, aby sa tak zabezpečil vzájomný súlad a doplnkovosť činností vykonaných v súlade s týmito cieľmi pre zlepšenie fungovania trhu práce a rozvoja ľudských zdrojov;

(7) keďže členské štáty a Komisia zabezpečujú, aby toto programovanie a vykonávanie činností financovaných fondom prispievalo v súvislosti so všetkými cieľmi k podpore rovnosti príležitostí mužov a žien a k podpore integrácie a udržania znevýhodnených skupín a jednotlivcov na trhu práce;

(8) keďže členské štáty a Komisia súčasne zabezpečujú, aby sa pri vykonávaní činností financovaných fondom bral zreteľ na sociálny rozmer a aspekt zamestnanosti informačnej spoločnosti;

(9) keďže je potrebné zabezpečiť, aby operácie, týkajúce sa prispôsobovania priemyslu, zohľadňovali všeobecné potreby pracovníkov oboch pohlaví, vyplývajúce zo zmeny hospodárstva a identifikovaných alebo predpovedaných zmien vo výrobných systémoch a aby nezvýhodňovali konkrétny podnik alebo odvetvie priemyslu; keďže zvláštna pozornosť sa musí venovať malým a stredným podnikom a zlepšovaniu prístupu k školeniam, ako aj zlepšovaniu organizácie práce;

(10) keďže je potrebné zabezpečiť, aby fond naďalej posilňoval zamestnanosť a pracovnú spôsobilosť čo najrozsiahlejšou podporou preventívnych opatrení ako napríklad poradenských, sieťových a školiacich operácií na území celého spoločenstva a aby v konečnom dôsledku boli činnosti, pri ktorých vzniká nárok na ich financovanie, horizontálne a pokrývali hospodárstvo ako celok, bez a priori obmedzení špecifických priemyselných odvetví alebo sektorov;

(11) keďže na účely zvýšenia efektivity zavádzania politických cieľov v kontexte všetkých cieľov, v súlade s ktorými fond podniká opatrenia, je potrebné opätovne definovať činnosti, pri ktorých vzniká nárok na ich financovanie fondom; keďže je potrebné vymedziť výdavky, pri ktorých vzniká nárok na podporu prostredníctvom fondu v rámci partnerstva;

(12) keďže predovšetkým po spresnenom definovaní cieľa 3 je potrebné doplniť a špecifikovať obsah plánov a foriem podpory;

(13) keďže poskytovanie podpory z fondu na všetkých úrovniach sa musí zakladať na prioritách sociálnej politiky a politiky zamestnanosti spoločenstva a na prioritách, stanovených v národných akčných plánoch;

(14) keďže možno zaviesť dohody, ktoré poskytnú miestnym skupinám, vrátane mimovládnych organizácií, jednoduchý a rýchly prístup k podpore z fondu na operácie spojené s bojom proti sociálnemu vylučovaniu a tým podporia ich schopnosť konať v tejto oblasti;

(15) keďže veľmi významné opatrenia spoločenstva vykonávané na podnet Komisie hrajú dôležitú úlohu pri dosahovaní všeobecných cieľov štrukturálnej činnosti spoločenstva uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1260/1999; keďže takéto iniciatívy predovšetkým musia podporovať inováciu politík a medzištátnu spoluprácu;

(16) keďže fond prispieva aj na podporu technickej pomoci a inovačných opatrení, ako aj, v súlade s článkom 22 a článkom 23 nariadenia (ES) č. 1260/1999, na podporu prípravných, monitorovacích a vyhodnocovacích opatrení a riadenia;

(17) keďže je vhodné stanoviť právomoci na prijímanie vykonávacích ustanovení a prechodných ustanovení;

(18) keďže nariadenie (EHS) č. 4255/88 by sa malo zrušiť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Úlohy

V rámci koncepcie úloh zverených článkom 146 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva Európskemu sociálnemu fondu (ďalej len "fond") a úloh zverených štrukturálnym fondom podľa článku 159 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1260/1999 podporuje fond s cieľom vytvárania podmienok pre vysokú úroveň zamestnanosti, rovnosť medzi mužmi a ženami, udržateľný rozvoj a hospodársku a sociálnu súdržnosť opatrenia zabraňujúce vzniku nezamestnanosti, bojujúce proti nezamestnanosti a rozvíjajúce ľudské zdroje a sociálnu integráciu na trhu práce.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1. Fond podporuje a dopĺňa činnosti členských štátov zamerané na rozvoj trhu práce a ľudských zdrojov v nasledujúcich oblastiach politík, najmä v kontexte ich viacročných národných akčných plánov zamestnanosti:

a) rozvoj a podpora aktívnych politík trhu práce na prevenciu a boj proti nezamestnanosti, zabránenie dlhodobej nezamestnanosti mužov a žien, zjednodušenie opätovného začlenenia dlhodobo nezamestnaných na trhu práce a podporu pracovnej integrácie mladých ľudí a osôb vracajúcich sa na trh práce po období neúčasti;

b) podpora rovnakých príležitostí prístupu na trh práce pre všetkých, so zvláštnym dôrazom na osoby vystavené sociálnemu vylúčeniu;

c) podpora a zlepšovanie:

- odbornej prípravy,

- vzdelávania,

- poradenstva

ako súčasti politiky celoživotného vzdelávania s cieľom:

- zjednodušenia a zlepšenia prístupu k trhu práce a integrácie na trhu práce,

- zlepšenia a udržiavania zamestnateľnosti, a

- podporovanie pracovnej mobility;

d) podpora kvalifikovaných, odborne pripravených a prispôsobivých pracovných síl, inovácie a prispôsobivosti v organizácii práce, rozvoja podnikania a podmienok, uľahčujúcich vytváranie pracovných príležitostí, rozširovanie kvalifikácie a zvyšovanie ľudského potenciálu vo výskume, vede a technike;

e) špecifické opatrenia na zlepšenie prístupu a účasti žien na trhu práce, vrátane ich profesionálneho rozvoja, prístupu k novým pracovným príležitostiam a zakladaniu podnikov a opatrenia na zníženie vertikálnej a horizontálnej segregácie na trhu práce na základe pohlavia.

2. V rámci oblastí politík stanovených v odseku 1 fond berie zreteľ na:

a) podporu miestnych iniciatív týkajúcich sa zamestnanosti, najmä iniciatív podporujúcich miestnu zamestnanosť a územné dohody o zamestnanosti;

b) sociálne rozmery a rozmery trhu práce v informačnej spoločnosti, najmä na rozvoj politiky a programov vytvorených na účely využitia zamestnávateľského potenciálu informačnej spoločnosti a na zabezpečenie rovnakého prístupu k prostriedkom a výhodám tejto spoločnosti;

c) rovnaké príležitosti pre ženy a mužov ako súčasť všeobecného prístupu.

Článok 3

Činnosti oprávnené na financovanie fondom

1. Finančná podpora fondu má najmä formu pomoci osobám a je určená pre nasledujúce činnosti rozvíjajúce ľudské zdroje, ktoré môžu byť súčasťou zaužívaného prístupu k integrácii na trhu práce:

a) vzdelávanie a odborné školenie – vrátane odbornej prípravy, zodpovedajúcej povinnej školskej dochádzke – učňovská príprava, predbežná príprava, najmä poskytovanie a rozširovanie základnej kvalifikácie, rehabilitácia v zamestnaní, opatrenia podporujúce zamestnateľnosť na trhu práce, pomoc, poradenstvo a ďalšie vzdelávanie.

b) podpora zamestnanosti a podpora pre samostatnú zárobkovú činnosť;

c) v oblastiach výskumu, vedy a rozvoja techniky, postgraduálneho vzdelávania a vzdelávania manažérov a technikov vo výskumných zariadeniach a v podnikoch;

d) rozvoj nových zdrojov zamestnania, vrátane tých v sociálnom hospodárstve (tretí systém).

2. Na účely zvýšenia účinnosti činností uvedených v odseku 1 sa podpora môže poskytnúť aj:

a) štruktúram a systémom:

i) rozvoj a zlepšenie prípravy, vzdelávania a získavania kvalifikácie, vrátane školenia učiteľov, školiteľov a personálu, a zlepšenia prístupu pracovníkov k školeniu a kvalifikácii;

ii) modernizácia a zlepšená efektívnosť služieb zamestnanosti;

iii) rozvoj vzťahov medzi prostrediami zamestnania a zariadeniami vzdelávania, poradenstva, odbornej prípravy a výskumu;

iv) čo najširší rozvoj systémov na predvídanie zmien v zamestnanosti a v potrebách kvalifikácie, najmä vo vzťahu k novým pracovným modelom a novým formám organizácie práce, berúc zreteľ na potrebu zosúladenia rodinného a pracovného života a na umožnenie toho, aby starší pracovníci mali uspokojivé zamestnanie až do odchodu do dôchodku. Nespadá sem však financovanie systémov predčasného odchodu do dôchodku;

b) sprievodným opatreniam:

i) pomoc pri poskytovaní služieb ich príjemcom, vrátane poskytovania služieb starostlivosti a prostriedkov pre nezaopatrených;

ii) podpora sociálneho a vzdelávacieho rozvoja na účely zjednodušenia zaužívaného prístupu k integrácii na trhu práce;

iii) zvyšovanie uvedomelosti, informovanosti a publicity.

3. Fond môže financovať činnosti v súlade s druhým pododsekom článku 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1260/1999.

Článok 4

Sústredenie pomoci

1. S náležitým zreteľom na vnútroštátne priority, tak ako sú stanovené najmä v národných akčných plánoch zamestnanosti, a na predbežné vyhodnotenie, sa stanoví stratégia, ktorá bude brať zreteľ na všetky príslušné oblasti politík a venovať pozornosť najmä oblastiam uvedeným v článku 2 ods. 1 písm. d) a písm. e). Na účely maximalizácie účinnosti podpory fondu sa zásahy fondu v rámci tejto stratégie a so zreteľom na prioritné oblasti uvedené v článku 2 ods. 1 budú zameriavať na obmedzený počet oblastí alebo tém a budú smerovať k najdôležitejším potrebám a najúčinnejším operáciám.

Pri prideľovaní čiastok jednotlivým podporným činnostiam fondu sa vypracuje spoločný výber oblastí politík, ktorým sa udelí priorita. V súlade s národnými prioritami sa bude brať zreteľ na opatrenia stanovené v článku 2 ods. 1

2. Plánovaním podporných aktivít fondu sa zabezpečí, aby v súlade s článkom 27 nariadenia (ES) č. 1260/1999 boli pre činnosti v rámci cieľov 1 a 3 v primeranej výške prístupné finančné prostriedky fondu, a to vo forme malých grantov, pričom sa stanovia osobitné podmienky pre prístupe mimovládnych organizácií a miestnych partnerstiev k týmto prostriedkom. Členské štáty sa môžu rozhodnúť vykonávať tento odsek v súlade s dohodami o financovaní, stanovenými v článku 26 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1260/1999.

Článok 5

Iniciatíva spoločenstva

1. Podľa článku 20 nariadenia (ES) č. 1260/1999 prispieva fond v súlade s článkom 21 ods. 2 uvedeného nariadenia na vykonávanie iniciatívy spoločenstva na boj proti diskriminácii a nerovnostiam v súvislosti s trhom práce (EQUAL).

2. Na účely zavedenia všetkých opatrení stanovených v iniciatíve spoločenstva môžu v súlade s článkom 21 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1260/1999 rozhodnutia o prispievaní fondu na iniciatívu spoločenstva rozšíriť rozsah činností oprávnených na financovanie fondom uvedených v článku 3 tohto nariadenia tak, aby medzi tieto činnosti spadali aj opatrenia, ktoré môžu byť financované podľa nariadenia (ES) č. 1783/1999 [11], nariadenia (ES) č. 1257/1999 [12] a nariadenia (ES) č. 1263/1999 [13].

Článok 6

Inovačné opatrenia a technická pomoc

1. Komisia môže v súlade s článkom 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1260/1999 financovať prípravné, monitorovacie a vyhodnocovacie operácie v členských štátoch alebo na úrovni spoločenstva potrebné na vykonanie operácií uvedených v tomto nariadení. Medzi tieto operácie môžu patriť:

a) operácie inovačnej povahy a pilotné projekty týkajúce sa trhov práce, zamestnanosti a odbornej prípravy;

b) štúdie, technická pomoc a výmena skúseností so znásobujúcim účinkom;

c) technická pomoc spojená s prípravou, vykonávaním, monitorovaním a vyhodnocovaním, ako aj riadením operácií financovaných fondom;

d) operácie, ktoré sú v rámci sociálneho dialógu zamerané na zamestnancov podnikov v dvoch alebo viacerých členských štátoch a týkajú sa výmeny zvláštnych poznatkov, vzťahujúcich sa na oblasti, do ktorých fond zasahuje;

e) informovanie rôznych zúčastnených partnerov, konečných príjemcov pomoci z fondu a širokej verejnosti.

2. Na účely zavedenia príslušných inovačných činností sa rozhodnutím o účasti fondu a v súlade s článkom 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1260/1999 rozšíri rozsah operácií uvedený v odseku 1 písm. a) tohto článku na opatrenia, ktoré môžu byť financované podľa nariadenia (ES) č. 1783/1999, nariadenia (ES) č. 1257/1999 a nariadenia (ES) č. 1263/1999.

Článok 7

Žiadosti o podporu

Žiadosti o príspevok z fondu sprevádza spoločne vypracovaný elektronický formulár, obsahujúci zoznam operácií týkajúcich sa každej formy podpory tak, aby bolo možné podporu sledovať od vyhradenia rozpočtových prostriedkov až po konečnú platbu.

Článok 8

Vykonávacie ustanovenia

Všetky podrobné ustanovenia na vykonávanie tohto nariadenia prijme Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 49 nariadenia (ES) č. 1260/1999.

Článok 9

Prechodné ustanovenia

Prechodné ustanovenia stanovené v článku 52 nariadenia (ES) č. 1260/1999 platia primerane pre toto nariadenie.

Článok 10

Ustanovenie o preskúmaní

Európsky parlament a Rada preskúmajú toto nariadenie na návrh Komisie do 31. decembra 2006.

Na základe tohto návrhu konajú v súlade s postupom stanoveným v článku 148 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

Článok 11

Zrušenie

Nariadenie (EHS) č. 4255/88 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2000.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v tretí deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych Spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. júla 1999

Za Európsky parlament

predseda

J. M. Gil-robles

za Radu

predseda

S. Niinistö

[1] Uverejnením tohto nariadenia sa zrušuje a nahrádza text uverejnený v Ú. v. ES 161, 26.6.1999, s. 48.

[2] Ú. v. ES C 176, 9.6.1998, s. 39 aÚ. v. ES C 74, 18.3.1999, s. 7.

[3] Ú. v. ES C 407, 28.12.1998, s. 74.

[4] Ú. v. ES C 51, 22.2.1999, s. 48.

[5] Stanovisko Európskeho parlamentu z 19. novembra 1988 (Ú. v. ES C 379, 7.12.1998, s. 186), spoločná pozícia Rady zo 14. apríla 1999 (Ú. v. ES C 134, 14.6.1999, s. 9) a rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 6. mája 1999 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku). Rozhodnutie Rady z 21. júna 1999.

[6] Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 185, 15.7.1988, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3193/94 (Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 11).

[8] Ú. v. ES L 374, 31.12.1988, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3193/94.

[9] Ú. v. ES L 374, 31.12.1988, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2084/93 (Ú. v. ES L 193, 31.7.1993, s. 39).

[10] Ú. v. ES C 236, 2.8.1997, s. 3.

[11] Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

[12] Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) (Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80).

[13] Nariadenie Rady (ES) č. 1263/1999 z 21. júna 1999 o štrukturálnych opatreniach v odvetví rybného hospodárstva (Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 54).

--------------------------------------------------