31999R1493Úradný vestník L 179 , 14/07/1999 S. 0001 - 0084


Nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999

zo 17. mája 1999

o spoločnej organizácii trhu s vínom

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej články 36 a 37,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

so zreteľom na stanovisko Výboru pre regióny [4],

(1) keďže fungovanie a rozvoj spoločnej organizácie trhu s poľnohospodárskymi výrobkami by mali byť sprevádzané ustanovením Spoločnej poľnohospodárskej politiky obsahujúcej najmä spoločnú organizáciu tých poľnohospodárskych trhov, ktoré v závislosti od konkrétneho výrobku môžu nadobúdať rozličné formy;

(2) keďže cieľom Spoločnej poľnohospodárskej politiky je dosiahnutie cieľov stanovených v článku 33 zmluvy, a to najmä v sektore vinárstva, stabilizácia trhov a zabezpečenie uspokojivého životného štandardu pre príslušnú poľnohospodársku komunitu; keďže tieto ciele možno dosiahnuť prostredníctvom prispôsobenia zdrojov potrebám, založeného najmä na politike adaptácie vinohradníckeho potenciálu a na politike kvality;

(3) keďže súčasný rámec spoločnej organizácie trhu s vínom bol ustanovený nariadením Rady (EHS) č. 822/87 [5] v znení jeho poslednej novelizácie nariadením (ES) č. 1627/98 [6]; keďže v svetle skúseností by bolo vhodné ho nahradiť, tak aby zodpovedalo súčasnej situácii v sektore vinárstva, ktorá sa vyznačuje najmä skutočnosťou, že i keď sú štrukturálne prebytky menej časté, prebytky na nadnárodnej báze sú stále možné, najmä vzhľadom na prirodzenú vlastnosť sektoru vykazovať v rámci dvoch za sebou nasledujúcich úrod značné kolísanie výroby;

(4) keďže realizácia dohôd Uruguajského kola dohôd z roku 1995 mala za následok jednak otvorenejší trh spoločenstva, na ktorom tradičné intervenčné opatrenia stratili veľkú časť svojho potencionálneho vplyvu a jednak zúženie priestoru pre dotovanie vývozu, z čoho vyplýva, že výrobcovia v spoločenstve musia zlepšiť svoju konkurencieschopnosť; keďže väčšina vývozov sa už teraz uskutočňuje bez dotácií;

(5) keďže najvážnejší trhový problém, pred ktorým v súčasnosti stoja niektoré časti sektoru vinohradníctva a vinárstva spoločenstva, je ich obmedzená schopnosť dostatočne rýchlo sa prispôsobiť konkurenčným zmenám na vnútornom aj vonkajšom trhu; keďže súčasná spoločná organizácia trhu neposkytla riešenia pre vinohradnícke oblasti, ktorých produkcia zjavne nemôže nájsť rentabilný odbyt; keďže oblastiam s rozširujúcimi sa trhmi nebol dostatočne pružne poskytnutý priestor na rozvoj;

(6) keďže v roku 1994 Komisia podala návrh na reformu spoločnej organizácie trhu s vínom, ktorý však nebol prijatý; keďže situácia na trhu sa od vypracovania tohto návrhu zmenila;

(7) keďže by preto mala byť vykonaná reforma spoločnej organizácie trhu s vínom, ktorá by zaručila pružnosť potrebnú na hladké prispôsobenie sa novému vývoju, tak aby boli dosiahnuté tieto širšie ciele: zachovať zlepšenú rovnováhu medzi ponukou a dopytom na trhu spoločenstva; umožniť sektoru, aby sa stal konkurencieschopnejším v dlhodobejšej perspektíve; eliminovať možnosti využitia intervencie ako formy umelého odbytu pre nadprodukciu; podporovať trh s vínom a v tomto zmysle i podporovať zásobovanie výrobkami vínnej destilácie tých odbytíšť spotrebného alkoholu, ktoré tento tradične používajú; podporovať regionálnu rôznorodosť; formulovať potencionálnu úlohu výrobných a medziodvetvových organizácií;

(8) keďže nariadenie (EHS) č. 822/87 bolo doplnené a vykonávané nariadeniami Rady (EHS) č. 346/79 [7], (EHS) č. 351/79 [8] v znení jeho poslednej novelizácie nariadením (EHS) č. 1029/91 [9], ďalej nariadením (EHS) č. 460/79 [10] v znení jeho poslednej novelizácie nariadením (EHS) č. 3805/85 [11], ďalej nariadením (EHS) č. 465/80 [12] v znení jeho poslednej novelizácie nariadením (EHS) č. 1597/83 [13], ďalej nariadením (EHS) č. 457/80 [14], ďalej nariadením (EHS) č. 458/80 [15] v znení jeho poslednej novelizácie nariadením (EHS) č. 596/91 [16], ďalej nariadením (EHS) č. 1873/84 [17] v znení jeho poslednej novelizácie nariadením (ES) č. 2612/97 [18], ďalej nariadením (EHS) č. 895/85 [19] v znení jeho poslednej novelizácie nariadením (EHS) č. 3768/85 [20], ďalej nariadením (EHS) č. 823/87 [21] v znení jeho poslednej novelizácie nariadením (ES) č. 1426/96 [22], ďalej nariadením (EHS) č. 1442/88 [23] v znení jeho poslednej novelizácie nariadením (ES) č. 859/199 [24], ďalej nariadením (EHS) č. 3877/88 [25], ďalej nariadením (EHS) č. 4252/88 [26] v znení jeho poslednej novelizácie nariadením (ES) č. 1629/98 [27], ďalej nariadením (EHS) č. 2046/89 [28] v znení jeho poslednej novelizácie nariadením (EHS) č. 2468/96 [29], ďalej nariadením (EHS) č. 2048/89 [30], ďalej nariadením (EHS) č. 2389/89 [31] v znení jeho poslednej novelizácie nariadením (ES) č. 2088/97 [32], ďalej nariadením (EHS) č. 2390/89 [33] v znení jeho poslednej novelizácie nariadením (ES) č. 2611/97 [34], ďalej nariadením (EHS) č. 2391/89 [35], ďalej nariadením (EHS) č. 2392/89 [36] v znení jeho poslednej novelizácie nariadením (ES) č. 1427/96 [37], ďalej nariadením (EHS) č. 3677/89 [38], v znení jeho poslednej novelizácie nariadením (ES) č. 2796/94 [39], ď alej nariadením (EHS) č. 3895/91 [40], ďalej nariadením (EHS) č. 2332/92 [41] v znení jeho poslednej novelizácie nariadením (ES) č. 1692/98 a nariadením (EHS) č. 2333/92 [42] v znení jeho poslednej novelizácie nariadením (ES) č. 1429/96 [43]; keďže tieto nariadenia boli niekoľkokrát významne novelizované; keďže sa má vykonať ich ďalšia novelizácia, mali by byť, v záujme zrozumiteľnosti, pretvorené do jediného dokumentu;

(9) keďže nariadenie (EHS) č. 822/87 stanovilo, aby Rada definovala všeobecné pravidlá jeho používania; keďže takto vznikla zložitá viacvrstvová legislatívna štruktúra; keďže vyššie uvedené nariadenia obsahovali veľa technických podrobností, ktoré si vyžadovali častú novelizáciu; keďže toto nariadenie by preto malo vo všeobecnosti obsahovať všetky zásady potrebné pre jeho používanie; keďže Rada musí v súlade s článkom 211 zmluvy previesť na Komisiu všetky potrebné vykonávacie právomoci;

(10) keďže pravidlá riadiace spoločnú organizáciu trhu s vínom sú mimoriadne zložité; keďže v niektorých prípadoch neberú dostatočný ohľad na regionálnu rôznorodosť; keďže tieto predpisy by teda mali byť zjednodušené a politika v rámci spoločenstva by sa mala vyvíjať a uskutočňovať v čo najtesnejšom spojení s výrobcami;

(11) keďže s cieľom zhodnotiť a konsolidovať zlepšenú trhovú rovnováhu a s cieľom lepšie vyvážiť ponuku s dopytom pre rozličné druhy výrobkov by mal existovať rámec opatrení týkajúcich sa správy výrobných vinohradníckych kapacít, ktorá by obsahovala strednodobé obmedzenia výsadby, prémie za trvalé ukončenie pestovania hrozna za účelom výroby vína a podporu reštrukturalizácie a konverzie vinohradov;

(12) keďže štrukturálne opatrenia, ktoré sa nevzťahujú priamo na výrobu vína, by mali spadať pod nariadenie rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EAGGF) a o novelizácii a zopakovaní niektorých nariadení [44]; keďže opatrenia týkajúce sa propagácie podstatne prispievajú ku konkurencieschopnosti sektoru a mala by sa podporiť najmä propagácia vín spoločenstva na trhoch tretích krajín; keďže je však potrebné zabezpečiť súlad so všeobecnou politikou spoločenstva týkajúcou sa reklamy, opatrenia vzťahujúce sa na sektor vinárstva by mali spadať pod horizontálne predpisy platné pre túto oblasť; v tejto súvislosti Komisia predložila návrh nariadenia o opatreniach zameraných na reklamu a poskytovanie informácií o poľnohospodárskych produktoch v tretích krajinách [45];

(13) keďže zlepšenie trhovej rovnováhy sa dosiahlo relatívne pomaly a s ťažkosťami; keďže sa ukázalo, že základnou súčasťou tohto vývoja sú súčasné obmedzenia výsadby; keďže v svetle skúseností sa použitie akéhokoľvek iného opatrenia na dosiahnutie zhodnotenia a konsolidácie zlepšenej trhovej rovnováhy nezdá byť možné; keďže sa teda zdá byť potrebné ovládať nakladanie s majetkom výrobcov takýmto spôsobom a v súlade so všeobecným záujmom;

(14) keďže súčasné obmedzenia výsadby by teda mali strednodobo zostať v platnosti a umožniť tak uplatnenie množstva štrukturálnych opatrení, čo znamená, že by do 31. júla 2010 mala byť zakázaná akákoľvek výsadba vinohradov, ktorých produkcia je určená na výrobu vína, pokiaľ takúto výsadbu toto nariadenie nepovoľuje iným spôsobom;

(15) keďže súčasné povolenie na novú výsadbu týkajúce sa pestovania podpníkového viniča, stabilizovania pôdy a povinného nákupu, ako aj vinohradníckych pokusov nespôsobilo nenáležité narušenie trhu s vínom, a preto by nová výsadba mala naďalej podliehať potrebným kontrolám; z podobných dôvodov by tiež malo byť možné vysadiť vinohrady, ktorých úroda je určená na priamu spotrebu rodinou vinohradníka;

(16) keďže aktuálne povolenie na novú výsadbu za účelom výroby akostných vín vyrobených vo vymedzených regiónoch ( ďalej iba "akostných vín psr") a stolových vín označených zemepisnou indikáciou sa ukázalo byť úspešnou súčasťou politiky kvality, ktorá bola vypracovaná s cieľom dosiahnuť prispôsobenie ponuky dopytu; keďže dokonale fungujúci operačný systém výsadbových práv má pomôcť dosiahnuť tento cieľ; keďže pod podmienkou vykonávania nevyhnutných kontrol je vhodné zachovať existujúci systém počas prechodného obdobia trvajúceho do 31. júla 2003, keď by mal systém výsadbových práv nadobudnúť plnú funkčnosť;

(17) keďže súčasné povolenie na opätovnú výsadbu viniča je potrebné pre normálnu obnovu neprodukčných vinohradov; keďže súčasný systém by preto mal zostať zachovaný, pričom by mal podliehať potrebným kontrolám; keďže s cieľom zvýšiť pružnosť by tento systém, podliehajúci potrebným kontrolám, mal umožňovať nadobudnutie a využitie práv na opätovnú výsadbu ešte pred uskutočnením príslušného vyklčovania; keďže práva na opätovnú výsadbu nadobudnuté v rámci predchádzajúcich legislatívnych úprav spoločenstva alebo vnútroštátnych legislatívnych úprav by mali byť rešpektované; keďže by ďalej malo byť možné prevádzať práva na opätovnú výsadbu na inú usadlosť za predpokladu, že takýto prevod bude podliehať prísnym kontrolám a bude vykonaný s cieľom zlepšovať kvalitu alebo sa bude týkať oblastí určených na pestovanie podpníkov, alebo bude súčasťou prevodu časti usadlosti; keďže, aby sa zabezpečil hladký priebeh spoločnej organizácie trhu, tieto prevody by sa mali uskutočňovať v rámci toho istého členského štátu;

(18) keďže na skvalitnenie správy vinohradníckeho potenciálu a podporu efektívneho využívania výsadbových práv, ktoré prispievajú k zmierneniu dopadov obmedzenia výsadby, by sa mal ustanoviť systém národných alebo regionálnych fondov;

(19) keďže členským štátom by mali byť pridelené široké rozhodovacie právomoci v oblasti správy fondov, aby im bolo umožnené lepšie prispôsobovať využívanie výsadbových práv miestnym potrebám, pričom táto správa by mala podliehať potrebným kontrolám; keďže medzi tieto práva by mala patriť možnosť nákupu výsadbových práv, financovania fondu výsadbových práv a predaja výsadbových práv z fondu; na tento účel je vhodné umožniť členským štátom nepoužívať systém fondov za predpokladu, že môžu dokázať, že už disponujú účinným systémom správy výsadbových práv;

(20) keďže poskytovanie špecifických výhod pre mladých výrobcov vína im môže napomáhať nielen pri výkone ich práva usadiť sa, ale aj uskutočniť štrukturálne úpravy ich usadlostí po ich usadení; keďže by teda mali mať možnosť získať výsadbové práva z fondov bezplatne;

(21) keďže, aby sa zabezpečilo čo najefektívnejšie využitie zdrojov a dosiahlo kvalitnejšie prispôsobenie ponuky dopytu, držitelia výsadbových práv by mali tieto práva využiť do vhodne stanoveného termínu a v prípade, ak tak neurobia, by sa tieto práva mali začleniť späť do fondov; keďže z tých istých dôvodov by práva vrátené do fondov mali byť do určitého termínu opäť pridelené;

(22) keďže zlepšenie trhovej rovnováhy a rozvoj svetového trhu môžu odôvodniť zvýšenie počtu výsadbových práv, ktoré by mali byť pridelené daným členským štátom, tak ako i zvýšenie počtu výsadbových práv vo fonde Spoločenstva určených na pridelenie v prípade zvýšeného dopytu trhu; keďže z tohto zvýšeného počtu výsadbových práv by mali byť odpočítané výsadbové práva pridelené pre výrobu akostných vín psr a stolových vín označených zemepisnou indikáciou;

(23) keďže pri výsadbe určitých plôch boli porušené platné reštriktívne ustanovenia vzťahujúce sa na výsadbu; keďže súčasné sankcie, ktoré sú zamerané na to, aby výroba pochádzajúca z takýchto oblastí nenarúšala rovnováhu na trhu s vínom, sa ukázali byť ťažko uplatniteľné; keďže plochy, ktoré boli vysadené nelegálne, by teda mali byť vyklčované; keďže táto požiadavka by sa mala vzťahovať na všetku nezákonnú výsadbu, ktorá sa uskutoční počínajúc dátumom uverejnenia návrhu tohto nariadenia, na základe ktorého by si výrobcovia mali byť vedomí, že návrh túto požiadavku ustanovuje;

(24) keďže bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek súčasné národné opatrenia, nie je z dôvodov právnej istoty možné nastoliť na úrovni spoločenstva požiadavku vyklčovania vinohradov v tých oblastiach, v ktorých sa uskutočnila výsadba v rozpore s obmedzeniami ešte pred uverejnením návrhu tohto nariadenia; keďže za účelom lepšej správy vinohradníckeho potenciálu by členské štáty mali počas pevne stanoveného obdobia dať situáciu v takýchto oblastiach do poriadku, a podriadiť ju nevyhnutným kontrolám; keďže by sa v rámci tohto procesu regularizácie mali urobiť rôzne opatrenia v závislosti od podrobností spojených s danou výsadbou, najmä ak výsadba smeruje k zvyšovaniu výroby; keďže daný výrobca môže byť postihnutý primeranými administratívnymi trestami, ktoré sú spojené s takýmto rizikom;

(25) keďže členské štáty by mali mať možnosť brať ohľad na miestne podmienky a v prípade potreby by teda mali mať možnosť uplatňovať prísnejšie predpisy týkajúce sa novej výsadby, obnovy a štepenia;

(26) keďže existujú vinohradnícke oblasti, v ktorých výroba nezodpovedá dopytu; keďže v záujme lepšieho vyváženia celého sektoru vinohradníctva a vinárstva by sa v takýchto oblastiach malo podporovať trvalé ukončenie pestovania viniča; keďže za týmto účelom by sa preto mali poskytovať dotácie; keďže správa týchto dotácií by mala byť v rámci spoločenstva prenechaná členským štátom, ktoré môžu lepšie určiť príslušné oblasti, pričom táto správa by mala podliehať potrebným kontrolám; v dôsledku toho musia mať členské štáty najmä možnosť delimitovať takéto oblasti a stanoviť výšku dotácie na základe objektívnych kritérií, a to v rámci celkového limitu na tento účel;

(27) keďže produkcia tých členských štátov, v ktorých výroba vína nepresahuje 25000 hektolitrov ročne, neovplyvňuje závažne trhovú rovnováhu; keďže na takéto členské štáty by sa teda nemali vzťahovať opatrenia obmedzujúce výsadbu, ale ani dotácie za definitívne zanechanie vinohradníckej činnosti na určitých plochách;

(28) keďže existujú iné oblasti, ktorých výroba nezodpovedá dopytu, ale v ktorých je možné výrobu dopytu lepšie prispôsobiť prostredníctvom reštrukturalizácie vinohradov prechodom na iné odrody, premiestnením vinohradov alebo skvalitnením techník pestovania viniča; keďže takáto reštrukturalizácia by mala byť podporovaná, pričom by mala podliehať potrebným kontrolám;

(29) keďže takáto reštrukturalizácia a konverzia musí byť organizovaná, je potrebné ju plánovať; keďže plány by mali byť vypracované na úrovni čo najbližšej výrobcom, aby sa zabezpečilo, že sa zohľadní regionálna rôznorodosť; keďže je potrebné zabezpečiť súlad týchto plánov s predpismi spoločenstva, sú za ne v konečnom dôsledku zodpovedné členské štáty;

(30) keďže reštrukturalizácia a konverzia so sebou prinášajú dva hlavné finančné dopady na výrobcov, totiž stratu príjmov počas tohto obdobia a vecné náklady spojené s týmito opatreniami; keďže podpora konverzie by mala pokrývať oba tieto dopady; v rámci vymedzených limitov je v procese reštrukturalizácie priestor i pre ďalšie národné opatrenia;

(31) keďže za účelom kvalitnejšej správy výrobných kapacít pre víno je žiadúce, aby na úrovni členských štátov alebo na regionálnej úrovni bol vytvorený register takýchto výrobných kapacít; keďže je vhodné podporiť členské štáty pri vytváraní registra a regularizácii nezákonne vysadených plôch, zvyšovať počet výsadbových práv a udeľovať dotácie na konverziu a reštrukturalizáciu iba na členské štáty, ktoré vytvorili takýto register; v prípade vypracovania regionálnych registrov by takéto regióny mali mať prístup k podporám súvisiacich s reštrukturalizáciou a konverziou i napriek tomu, že iné regióny toho istého členského štátu takýto register nevytvorili; všetky regionálne registre však musia byť vypracované do 31. decembra 2001;

(32) keďže klasifikácia odrôd vínnej révy pre výrobu vína je úlohou, ktorú je najvýhodnejšie vykonávať v čo najužšom spojení s výrobcami; keďže túto úlohu by teda od Spoločenstva mali prebrať členské štáty;

(33) keďže nariadenie Rady (EHS) č. 2392/86 z 24. júla 1986 ustanovujúce vinohradnícky register spoločenstva [46], naposledy zmenené nariadením (ES) č.1631/98 [47], by malo zostať v platnosti s cieľom umožniť, aby členské štáty, ktoré sa stále nachádzajú v procese tvorby registra, dokončili svoju úlohu; keďže by však malo byť prijaté opatrenie na jeho následnú novelizáciu alebo zrušenie;

(34) keďže na zachovanie trhovej rovnováhy by malo byť prijaté opatrenie na podporu súkromného skladovania stolového vína a rôznych druhov hroznového muštu; keďže takéto opatrenie by malo byť čo najpružnejšie a schopné čo najlepšie reagovať na vývoj na trhu; keďže za týmto účelom by teda malo byť možné najmä zrušenie jeho uplatňovania v krátkej lehote;

(35) keďže, aby sa vylúčila možnosť využívať intervenciu ako formu umelého odbytu pre nadbytočnú výrobu, takéto opatrenie by malo byť nahradené systémom destilácie; keďže by teda mali existovať nasledujúce formy destilácie: povinná destilácia vedľajších výrobkov pri výrobe vína, povinná destilácia vína z odrôd hrozna, ktoré nie sú klasifikované výlučne ako vínové odrody, destilačné opatrenie zamerané na podporu vinárskeho trhu podporou plynulého zásobovania produktmi vínnej destilácie trhu so spotrebným alkoholom, ktorý je tradičným odbytišťom takéhoto alkoholu a krízové destilačné opatrenie; keďže od ostatných foriem destilácie by sa malo upustiť; keďže tieto opatrenia by mali byť čo najpružnejšie, aby mohli reagovať na potreby trhu a špecifické regionálne podmienky;

(36) keďže vzhľadom na nízku kvalitu vína vyrobeného nadmerným vylisovaním by sa mala táto metóda zakázať a aby sa zabránilo jej používaniu, malo by byť prijaté opatrenie na povinnú destiláciu matolín a vínnych kalov; jednako s cieľom prihliadnuť k výrobným podmienkam v niektorých vinohradníckych regiónoch by sa mohlo uvažovať o výnimkách z tejto povinnosti; okrem toho, keďže výrobné štruktúry a trh vinohradníckej zóny A a v nemeckej časti vinohradníckej zóny B sú schopné zabezpečiť dosiahnutie cieľov tohto opatrenia, výrobcovia v týchto oblastiach by nemali mať povinnosť destilovať vedľajšie produkty výroby vína, ale odstrániť tieto výrobky pod dohľadom;

(37) keďže výroba vína z odrôd hrozna, ktoré nie sú klasifikované ako čisto vínne odrody, by mala byť prvotne zameraná na tradičné formy využitia v sektore liehovín a ostatných tradičných odbytových kanáloch; keďže by malo byť prijaté opatrenie na povinnú destiláciu takéhoto vína vyrobeného v množstve presahujúcom zvyčajné množstvá na takéto formy využitia;

(38) keďže niektoré časti sektoru spotrebného alkoholu predstavujú dôležitý tradičný odbytový kanál pre destilované víno a iné výrobky na báze vína; keďže spoločenstvo by malo podporovať destiláciu stolového vína a vína vhodného na dorábanie stolového vína za účelom zásobovania trhu so spotrebným alkoholom formou primárnych subvencií za destiláciu a sekundárnych subvencií za uskladnenie výsledného destilátu;

(39) keďže na riešenie výnimočných prípadov narušenia trhu a závažných problémov kvality by malo existovať krízové destilačné opatrenie; keďže úroveň a formu podpory by Komisia mala určiť tak, aby sa brali do úvahy špecifické situácie vrátane prípadov, keď bol zaznamenaný výrazný prepad trhovej ceny pre určitú kategóriu vína; keďže využitie tohto opatrenia výrobcami by malo byť dobrovoľné; ak je toto opatrenie použité v priebehu troch po sebe idúcich rokov pre jednu vyhranenú kategóriu vína (v osobitnej zóne), Komisia by mala o tomto predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu, a ak by to bolo potrebné, i návrhy;

(40) keďže nakladanie s alkoholom získaným destiláciou by sa malo vykonávať spôsobom, ktorý umožní väčšiu prehľadnosť a kontrolu a predíde narušeniu tradičných trhov s alkoholom;

(41) keďže zvyšovanie prirodzeného obsahu alkoholu vzhľadom na rozličné vinárske pracovné postupy povolené týmto nariadením v súčasnosti nevykonávajú všetci výrobcovia spoločenstva za rovnakých ekonomických podmienok; keďže na odstránenie tejto diskriminácie by sa malo podporovať využívanie výrobkov z hrozna na obohacovanie, čím by sa zvýšil ich odbyt a pomáhalo by sa predchádzať vzniku nadbytkov vína; keďže na dosiahnutie tohto cieľa by sa mali uviesť do rovnováhy ceny rôznych výrobkov určených na obohacovanie; keďže takýto výsledok možno dosiahnuť prostredníctvom systému subvencií pre zahustený hroznový mušt a rektifikovaný zahustený hroznový mušt používaný na obohacovanie, ktorý pochádza z určitých oblastí;

(42) keďže na dosiahnutie stabilnejšej rovnováhy medzi výrobou a spotrebou je naďalej potrebné zvyšovať využívanie výrobkov z hrozna; keďže sa zdá byť odôvodnená intervencia, ktorá by presahovala rámec výroby stolového vína a ktorá by prostredníctvom subvencií zabezpečujúcich, aby si vinárske výrobky spoločenstva udržali svoje tradičné odbytové kanály, podporovala používanie muštu na iné ciele, ako je výroba vína; keďže toto opatrenie by malo byť uplatňované tak, aby nenarušilo súťaž a aby sa prihliadalo na tradičné metódy výroby;

(43) keďže výrobcom, ktorí nesplnili svoje povinnosti vyplývajúce z povinných destilačných opatrení by sa nemalo umožniť profitovať z akýchkoľvek iných intervenčných opatrení;

(44) keďže by mala byť zavedená možnosť uplatniť intervenčné opatrenia v prípade vysokých cien na trhu spoločenstva;

(45) keďže s ohľadom na osobitosti trhu s vínom je pravdepodobné, že vznik združení výrobcov by prispieval k dosiahnutiu cieľov spoločnej organizácie tohto trhu; keďže členské štáty by mali uznať takéto organizácie; keďže takéto zoskupenia musia vznikať na báze dobrovoľnosti a musia dokazovať svoju užitočnosť rozsahom a efektívnosťou služieb, ktoré ponúkajú svojim členom;

(46) keďže členské štáty by mali byť schopné vykonávať rozhodnutia prijaté sektorovými organizáciami tak, aby sa zlepšila funkčnosť trhu s akostným vínom psr a stolovým vínom označeným zemepisnou indikáciou; keďže dosah takýchto rozhodnutí by mal vylúčiť niektoré odsúhlasené praktiky; keďže Komisia by mala zabezpečiť súlad takýchto rozhodnutí s právom spoločenstva; sektorové organizácie môžu vykonávať niektoré úlohy a prihliadať zároveň na záujmy spotrebiteľov;

(47) keďže zo zdravotných dôvodov a z dôvodov vylepšovania kvality by mali byť stanovené na úrovni spoločenstva povolené enologické postupy a metódy na výrobu produktov spadajúcich pod toto nariadenie ako výlučné; z podobných dôvodov by sa mali na výrobu vína určeného pre ľudskú spotrebu použiť iba muštové odrody;

(48) keďže pestovateľské podmienky, najmä pôda, terén a podnebie v dvoch rôznych vinohradníckych oblastiach spoločenstva môžu byť výrazne odlišné, je nevyhnutné, aby enologické postupy a metódy prihliadali na takéto rozdiely; keďže kvôli jednoduchosti a s cieľom uľahčiť modifikácie založené na skúsenostiach a technologickom procese mali by byť niektoré technické limity a podmienky spojené s týmito postupmi a metódami vymedzené v podrobných vykonávacích predpisoch; napriek tomu by limity týkajúce sa množstva oxidu siričitého, kyseliny sorbovej a sorbanu draselného mali byť stanovené týmto nariadením a to z dôvodu ich vplyvu na zdravie;

(49) keďže pre výrobky sektoru vinárstva by mali byť stanovené autorizované metódy analýzy;

(50) keďže popis, označovanie a prezentácia výrobkov spadajúcich pod toto nariadenie môže mať významný dopad na ich predajnosť; keďže toto nariadenie by malo preto stanovovať predpisy upravujúce túto problematiku, ktoré by brali ohľad na legitímne záujmy spotrebiteľov a výrobcov a uľahčovali bezproblémové fungovanie vnútorného trhu a výrobu kvalitných výrobkov; keďže základné princípy týchto predpisov by mali urobiť povinným používanie niektorých termínov súvisiacich s identifikáciou produktu a s poskytnutím niektorých dôležitých informácií spotrebiteľovi; zároveň na základe predpisov spoločenstva, alebo z dôvodu, že spadajú pod predpisy týkajúce sa prevencie pred podvodnými postupmi, by mali umožniť aj použitie iných informácií;

(51) keďže predpisy týkajúce sa špeciálneho označenia by mali zahrňovať ustanovenia vzťahujúce sa na prevenciu pred podvodným postupom, na sankcie udeľované na úrovni spoločenstva v prípadoch nesprávnych etikiet, na nesprávne používanie jazykov osobitne v prípadoch použitia rôznej abecedy a na nesprávne používanie značiek, najmä v prípadoch, keď tieto môžu pomýliť spotrebiteľov;

(52) keďže vzhľadom na rozdiely medzi výrobkami spadajúcimi pod toto nariadenie a ich trhmi, ako aj medzi očakávaniami spotrebiteľov a tradičnými postupmi, by mali byť predpisy diferencované na základe príslušných produktov, osobitne pokiaľ ide o šumivé vína a ich pôvod;

(53) keďže predpisy by mali byť uplatňované aj na etikety dovážaných výrobkov, najmä z dôvodu ujasnenia ich pôvodu a aby sa predišlo akejkoľvek zámene s výrobkami spoločenstva;

(54) keďže právo používať zemepisné označenia a iné tradičné termíny má ekonomickú hodnotu; keďže toto právo by malo spadať pod predpisy, ktoré by zabezpečovali ochranu takýchto termínov; keďže s cieľom propagovať spravodlivú súťaž a neuvádzanie spotrebiteľov do omylu môže takáto ochrana ovplyvniť aj výrobky, ktoré nespadajú pod toto nariadenie vrátané tých, ktoré nie sú uvedené v prílohe I zmluvy;

(55) keďže v záujme spotrebiteľov a v záujme dosiahnutia ekvivalentného prístupu k akostným vínam psr v tretích krajinách by mala byť zabezpečená možnosť prijatia recipročných záväzkov, v rámci ktorých by vína importované za účelom priamej ľudskej spotreby, nesúce zemepisnú indikáciu a predávané v spoločenstve, mohli požívať výhody takejto ochrany a kontroly;

(56) keďže s cieľom zohľadniť povinnosti, vyplývajúce najmä z článkov 23 a 24 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva, ktorá predstavuje integrálnu súčasť Dohody ustanovujúcej Svetovú obchodnú organizáciu, ktorá bola schválená rozhodnutím č. 94/800/ES [48], treba zabezpečiť, aby príslušné strany mohli za istých podmienok zabrániť nezákonnému používaniu zemepisných označení chránených v tretej krajine, ktorá je členom Svetovej obchodnej organizácie;

(57) keďže rozvoj politiky na podporu akostných výrobkov v poľnohospodárstve a špeciálne v oblasti pestovania viniča prispeje k vylepšeniu podmienok na trhu, následkom čoho sa zvýši odbyt; keďže do celkového rámca tejto politiky patrí prijatie ďalších spoločných predpisov týkajúcich sa výroby a kontroly akostných vín psr, ktoré môžu prispieť k dosiahnutiu týchto cieľov;

(58) keďže na zachovanie minimálneho štandardu kvality pre akostné vína psr, ktorým sa predíde nekontrolovateľnej expanzii výroby takýchto vín a s cieľom harmonizovať ustanovenia členských štátov, ktorou sa v Spoločenstve vytvoria podmienky spravodlivej súťaže, by sa mal prijať rámec predpisov spoločenstva, ktorý by usmerňoval výrobu a kontrolu kvality akostných vín psr a s ktorým by museli byť v súlade špecifické ustanovenia prijaté členskými štátmi;

(59) keďže, berúc ohľad na tradičné výrobné podmienky, musí byť vymedzený charakter a dosah faktorov, ktoré umožňujú rozlišovanie jednotlivých akostných vín psr; keďže by aj napriek tomu mal byť vykonaný spoločný krok smerom k harmonizácii požiadaviek na kvalitu; keďže tieto faktory by mali byť: vymedzenie hraníc vinohradníckej oblasti, odrody vínnej révy, metódy pestovania, metódy výroby vína, minimálny prirodzený obsah alkoholu, hektárový výnos a analýza a vyhodnotenie organoleptických vlastností; keďže s ohľadom na osobitný charakter akostných likérových vín psr a akostných šumivých vín psr by sa pre tieto výrobky mali stanoviť osobitné predpisy;

(60) keďže skúsenosti poukazujú na potrebu stanoviť presné predpisy na preradenie akostných vín psr do stolových vín, ako aj na potrebu vymedziť prípady, kedy výrobca nemusí požiadať o to, aby sa výrobok nachádzajúci sa v jeho hlásení o úrode alebo výrobe ako výrobok vhodný na výrobu akostného vína psr klasifikoval ako akostné víno psr;

(61) keďže kvôli zachovaniu osobitných znakov kvality akostných vín psr by sa malo členským štátom umožniť uplatňovať ďalšie alebo prísnejšie predpisy, podľa ktorých sa v súlade so spravodlivými a tradičnými praktikami riadi výroba a obeh akostných vín psr;

(62) keďže vytvorenie jednotného trhu spoločenstva pre víno si vyžaduje zavedenie jednotného obchodného systému na vonkajších hraniciach spoločenstva; keďže obchodný systém obsahujúci dovozné poplatky a vývozné náhrady by mal v súčinnosti s opatreniami vnútorného trhu v zásade stabilizovať trh spoločenstva; keďže obchodný systém by mal byť založený na záväzkoch schválených v rámci Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní;

(63) keďže na monitorovanie rozsahu obchodu s vínom s tretími krajinami by mal byť pre určité výrobky ustanovený systém dovozných a vývozných licencií, ktorého súčasťou by bolo skladanie záruk zabezpečujúcich, aby sa obchodné transakcie, pre ktoré boli takéto licencie vydané, aj uskutočnili;

(64) keďže s cieľom predísť alebo pôsobiť proti nežiadúcim účinkom na trhu spoločenstva, ktoré by mohli nastať v dôsledku dovozu určitých poľnohospodárskych výrobkov, by mal dovoz jedného alebo viacerých takýchto výrobkov, za predpokladu splnenia istých podmienok, podliehať zaplateniu prídavného dovozného cla;

(65) keďže za istých podmienok je vhodné previesť na Komisiu právomoc ustanovovať a spravovať colné kvóty vyplývajúce z medzinárodných dohôd uzatvorených v súlade so zmluvou alebo inými právnymi aktmi Rady;

(66) keďže ustanovenia o udeľovaní vývozných náhrad do tretích krajín založené na rozdiele medzi cenami v spoločenstve a cenami na svetovom trhu a spadajúce pod Dohodu Svetovej obchodnej organizácie o poľnohospodárstve [49] by mali zabezpečiť účasť spoločenstva na medzinárodnom trhu s vínom; keďže takéto náhrady by mali podliehať obmedzeniam týkajúcich sa ich množstva a hodnoty;

(67) keďže súlad s obmedzeniami hodnoty vývozných náhrad by sa po ich stanovení mal zabezpečiť prostredníctvom monitorovania platieb uskutočňovaných v rámci predpisov týkajúcich sa Európskeho usmerňovacieho a záručného fondu; keďže kontrolu môže uľahčiť povinné stanovenie vývozných náhrad vopred, pričom v prípade odlišných náhrad by malo byť umožnené zmeniť špecifikované miesto určenia na takú zemepisnú oblasť, pre ktorú platí jednotná sadzba náhrady; keďže v prípade zmeny miesta určenia by sa mala vyplatiť vývozná náhrada platná pre skutočné miesto určenia, pričom jej výška by mala byť obmedzená čiastkou platnou pre stanovené miesto určenia;

(68) keďže kontrola dodržania kvantitatívnych kritérií spojených s vývoznými náhradami si vyžaduje zavedenie spoľahlivého a účinného systému monitorovania; keďže udeľovanie vývozných náhrad by teda malo byť viazané na vývoznú licenciu; keďže udelenie vývozných náhrad v rámci stanovených limít má byť vykonané v závislosti od špecifickej situácie každého príslušného výrobku; keďže výnimky z tohto pravidla by mali byť povoľované výhradne v prípadoch poskytovania potravinovej pomoci, ktorá nepodlieha žiadnym obmedzeniam; keďže monitorovanie množstiev vyvezených s využitím vývozných náhrad počas jednotlivých hospodárskych rokov, tak ako sa uvádza v Dohode Svetovej obchodnej organizácie o poľnohospodárstve, by sa malo vykonávať na základe vývozných licencií vydaných pre príslušný hospodársky rok;

(69) keďže okrem horeuvedeného systému a v rozsahu potrebnom na jeho riadne fungovanie, je potrebné vydať ustanovenie pre reguláciu, alebo, ak si to vyžaduje situácia na trhu, zákaz využitia režimu aktívneho zušľachťovania;

(70) keďže systém colných poplatkov umožňuje ukončiť používanie všetkých ostatných ochranných opatrení na vonkajších hraniciach spoločenstva; keďže sa však mechanizmus vnútorného trhu a poplatkov vo výnimočných prípadoch môže ukázať ako poruchový; keďže na ochranu trhu Spoločenstva pred akýmikoľvek narušeniami, ktoré môžu v takýchto prípadoch vzniknúť, Spoločenstvo musí mať možnosť okamžite podniknúť všetky potrebné opatrenia; keďže takéto opatrenia musia byť v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi z príslušných dohôd Svetovej obchodnej organizácie;

(71) keďže výrobky dovezené z tretích krajín by mali spĺňať predpisy o určitých špecifikáciách výrobkov, ktoré zabezpečujú mieru vyváženosti s vínami Spoločenstva; keďže tieto výrobky by mali taktiež spĺňať všetky predpisy stanovené v krajine ich pôvodu a mali byť sprevádzané im zodpovedajúcou analytickou správou;

(72) keďže musí byť zabezpečené, aby všetky výrobky spadajúce pod toto nariadenie boli počas ich obehu v Spoločenstve vybavené sprievodným dokumentom;

(73) keďže jednotný trh by bol ohrozený udeľovaním istých subvencií; keďže v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom by teda mali platiť ustanovenia zmluvy, ktoré umožňujú vyhodnocovanie subvencií udelených členskými štátmi a zákaz tých subvencií, ktoré nie sú v súlade so spoločným trhom; keďže poskytovanie prémií za trvalé ukončenie pestovania viniča by nemalo vylučovať poskytovanie národných subvencií za tým istým účelom;

(74) keďže s ohľadom na nevyhnutnú zložitosť predpisov v sektore vinárstva by mali existovať orgány členských štátov zodpovedné za zabezpečovanie súladu s týmito predpismi; keďže aj samotná Komisia by mala mať možnosť monitorovať a zabezpečovať takýto súlad s predpismi prostredníctvom svojich inšpektorov spolupracujúcich s orgánmi členských štátov;

(75) keďže s ohľadom na vývoj na spoločnom trhu s vínom je potrebné, aby si členské štáty a Komisia navzájom poskytovali informácie potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia; keďže pestovatelia hrozna určeného na výrobu vína, výrobcovia vína a muštu by mali podávať hlásenia o úrode, pretože tieto informácie sú potrebné; keďže členské štáty by mali mať možnosť požadovať od výrobcov ďalšie informácie; keďže Komisii by malo byť povolené používať pri vyhodnocovaní akýchkoľvek údajov externú výpomoc;

(76) keďže na podporu uskutočňovania navrhovaných opatrení by mal byť stanovený postup pre vytvorenie úzkej spolupráce medzi členskými štátmi a Komisiou v rámci riadiaceho výboru;

(77) keďže výdavky, ktoré vznikli členským štátom v dôsledku povinností vyplývajúcich z uplatňovania tohto nariadenia, by malo hradiť Spoločenstvo v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1258/1999 o financovaní Spoločnej pôdohospodárskej politiky [50];

(78) keďže Spoločná organizácia trhu s vínom by mala zároveň brať primeraný ohľad na ciele stanovené v článkoch 33 a 131 Zmluvy;

(79) keďže Spoločná organizácia trhu s vínom by mala byť taktiež uplatňovaná v svetle dohôd uzatvorených na základe článku 300(2) zmluvy, najmä tých dohôd, ktoré tvoria súčasť Dohody ustanovujúcej Svetovú obchodnú organizáciu, predovšetkým Dohody o technických prekážkach obchodu; [51]

(80) keďže prechod od opatrení nariadenia (EHS) č.822/87 a ostatných nariadení v sektore vinárstva k opatreniam obsiahnutým v tomto nariadení môže spôsobiť ťažkosti, ktorými sa toto nariadenie nezaoberá; keďže za účelom riešenia tejto možnosti by malo byť zabezpečené, aby Komisia prijímala potrebné prechodné opatrenia; keďže Komisia by taktiež mala byť splnomocnená riešiť špecifické praktické problémy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

ROZSAH PLATNOSTI

Článok 1

1. Spoločná organizácia trhu s vínom je tvorená predpismi, ktoré upravujú výrobnú kapacitu vína, trhové mechanizmy, výrobné a medziodvetvové organizácie, vinárske pracovné postupy a procesy a špecifikácie výrobkov, opis, označovanie, prezentáciu a ochranu, akostné vína psr a obchod s tretími krajinami.

2. Platí pre nasledovné výrobky:

Kombinovaná nomenklatúra | Popis |

| Hroznová šťava (vrátane hroznového muštu) |

22043092 | Ostatné hroznové mušty, okrem kvasiacich muštov alebo muštov, ktorých kvasenie bolo zastavené inak než pridaním alkoholu |

22043094 |

22043096 |

22043098 |

| Víno z čerstvého hrozna vrátane vín, do ktorých bol pridaný alkohol; hroznový mušt okrem muštov uvedených v skupine 2009, s výnimkou ostatných muštov uvedených v podskupinách 22043092, 22043094, 22043096 a 22043098 |

| Čerstvé hrozno okrem stolového hrozna |

08061095 |

08061097 |

22090011 | Vínny ocot |

22090019 |

| Matolinové víno |

23070011 | Vínne kaly |

23070019 |

23089011 | Hroznové matoliny |

23089019 |

3. Vymedzenie pojmov používaných v tomto nariadení pre výrobky je stanovené v prílohe I, pojmy týkajúce sa obsahu alkoholov sú stanovené v prílohe II a vinohradnícke zóny v prílohe III. Podrobné predpisy pre vykonávanie týchto príloh možno prijať v súlade s postupom stanoveným v článku 75.

4. Vinársky hospodársky rok (ďalej len "vinársky rok") pre výrobky spadajúce pod toto nariadenie sa začína každý rok 1. augusta a končí 31. júla nasledujúceho roku.

HLAVA II

VÝROBNÝ POTENCIÁL

Kapitola I

Výsadba vínnej révy

Článok 2

1. Do 31. júla 2010 sa zakazuje výsadba odrôd vínnej révy klasifikovaných ako odrody vhodné na výrobu vína, pokiaľ táto nebude vykonaná na základe:

a) nového výsadbového práva podľa článku 3;

b) práva na opätovnú výsadbu podľa článku 4; alebo

c) výsadbového práva udeleného z fondu výsadbových práv, podľa článku 5 alebo článku 6, odsek 1, v prípade uplatňovania článku 5, odsek 8.

Do toho istého dátumu je tiež zakázané štepiť odrody hrozna klasifikované ako odrody vhodné na výrobu vína, na iné odrody hrozna.

2. Hrozno vypestované na plochách:

a) kde bol vinič vysadený pred 1. septembrom 1998 a

b) ktorých produkcia podľa článku 6, odsek 3 alebo podľa článku 7, odsek 4 nariadenia EHS č. 822/87 môže byť určená iba na destiláciu,

nemôže byť použité na výrobu vína určeného na odbyt. Produkty z tohto hrozna môžu byť prepustené do obehu iba za účelom destilácie. Z týchto produktov však nemôže byť vyrobený alkohol, ktorého obsah alkoholu je rovný alebo nižší ako 80 % objemu.

3. Členské štáty sa môžu odchýliť od druhého odseku tohto článku za predpokladu, že už vytvorili registre výrobného potenciálu vína uvedené v článku 16. Táto výnimka platí do 31. júla 2002 a zahrňuje povolenie uvádzať do obchodnej siete víno, ktorého základná surovina bola dopestovaná na predmetných plochách.

Výnimka bude udelená:

a) ak príslušný vinohradník vyklčoval predtým iný vinohrad, kde bol vinič pestovaný ako monokultúra, s rovnakou rozlohou, okrem prípadu, keď daný pestovateľ dostal na základe legislatívy EÚ alebo národnej legislatívy prémiu za vyklčovanie tejto plochy, a/alebo

b) povolením využitia práv na opätovnú výsadbu, ak boli tieto výrobcovi vína udelené v rámci lehoty, ktorá sa stanoví po uskutočnení výsadby na príslušnom pozemku; členské štáty môžu na tento účel využiť novovytvorené práva na výsadbu, ustanovené v článku 6, odsek 1; a/alebo

c) ak členský štát môže dokázať (a Európska komisia taký dôkaz uzná), že disponuje ešte nevyužitými právami na opätovnú výsadbu, ktoré by boli platné, ak by sa o ne požiadalo. Tieto práva môžu byť využité a opätovne pridelené pestovateľom pre rovnakú plochu hroznovej monokultúry; a/alebo

d) ak by sa daný pestovateľ zaviazal vyklčovať do troch rokov rovnakú plochu hroznovej monokultúry a ak táto plocha bola zaregistrovaná vo vinohradníckom registri príslušného členského štátu.

4. Pokiaľ sa uplatní odsek 3, bod a) alebo c), členské štáty postihnú daných pestovateľov primeranou administratívnou sankciou.

5. Odsek 3, bod c) môže byť uplatnený iba na plochu nepresahujúcu 1,2 % plochy vysadenej viničom.

6. Odsek 3, písmeno (b) sa uplatní:

a) ak má pestovateľ získať práva z rezervy, môžu byť tieto získané iba v súlade s článkom 5, odsek 3, písmeno b) a pestovateľ zaplatí 150 % ceny, ktorú normálne inkasuje členský štát uplatnením tohto ustanovenia alebo

b) ak vinohradník kúpi právo na opätovnú výsadbu, musí sa toto právo vzťahovať na danú plochu zvýšenú o 50 % a týchto 50 % sa prevedie do rezervy alebo do rezerv v súlade s článkom 5, alebo v prípade uplatňovania článku 5, odsek 8 sa pridá k objemu novovytvorených práv na výsadbu podľa článku 6, odsek 1.

7. Plochy vysadené viničom muštových odrôd zatriedených podľa článku 19, odsek 1:

a) ak boli vysadené po 1. septembri 1998 a ich produkcia môže byť podľa článku 6, odsek 3, alebo článku 7, odsek 4 nariadenia EHS č. 822/87 určená iba na destiláciu, alebo

b) ak sa ich vysadením porušil zákaz výsadby podľa odseku 1,

budú vyklčované. Náklady takéhoto vyklčovania nesie príslušný výrobca. Členské štáty vykonajú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie uplatňovania tohto odseku.

Článok 3

1. Členské štáty môžu poskytnúť výrobcom nové výsadbové práva pre plochy:

a) určené na novú výsadbu v rámci realizácie opatrení zameraných na scelovanie pozemkov alebo vyvlastňovacích opatrení uskutočňovaných vo verejnom záujme, o ktorých sa rozhodlo na základe vnútroštátnych ustanovení;

b) pozemky určené na vinárske pokusy; alebo

c) pozemky určené na produkciu podpníkov.

Členské štáty môžu taktiež udeliť právo na novú výsadbu pre plochy za účelom výroby vína alebo vinárskych výrobkov, ktoré sú určené iba pre osobnú spotrebu vinohradníka a jeho rodiny.

2. Členské štáty môžu taktiež udeliť nové výsadbové práva pre pozemky určené na výrobu akostných vín psr alebo stolových vín označených zemepisnou indikáciou, ak bolo uznané, že vzhľadom na kvalitu výroby týchto vín je ich výroba omnoho nižšia ako dopyt. Práva musia byť udelené najneskôr do 31. júla 2003.

3. Nové výsadbové práva uplatňuje výrobca, ktorému boli tieto práva udelené, pre pozemky, pre ktoré boli tieto práva udelené a na účely, na ktoré boli tieto práva udelené.

4. Nové výsadbové práva sa musia uplatniť do konca druhého vinárskeho roku po vinárskom roku, v ktorom boli udelené. Nové výsadbové práva, ale iné ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 1 a ktoré sa počas tohto obdobia nevyužijú, budú začlenené do fondu rezerv v súlade s článkom 5, odsek 2, bod a.

5. Nové práva na výsadbu, ale iné ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 1, môžu byť vinohradníkom pridelené iba v rámci vymedzených množstiev v článku 6, odsek 1. K tomuto účelu:

a) predtým, ako sa pridelia jednému alebo viacerým rezervným fondom nové práva na výsadbu, o ktorých pojednáva článok 6, sa členské štáty ubezpečia, že udelenie nových práv na výsadbu nezníži objem novovytvorených práv na výsadbu podľa článku 6, odsek 1 pod hodnotu nula; a

b) potom, čo členské štáty začlenia novovytvorené výsadbové práva uvedené v článku 6 do rezervného fondu alebo fondov, bude mať následné udelenie nového výsadbového práva za následok zánik výsadbového práva na monokultúrny vinohrad patriaci do rezervného fondu alebo fondov pre príslušný región, veľkosťou zodpovedajúci udelenému novému výsadbovému právu. Ak sa v príslušnom rezervnom fonde alebo fondoch nenachádza dostatok výsadbových práv, nemožno udeľovať nové výsadbové práva.

Článok 4

1. Práva na opätovnú výsadbu sú:

a) práva na opätovnú výsadbu udelené v súlade s odsekom 2; alebo

b) ekvivalentné práva nadobudnuté v súlade s predchádzajúcou legislatívou Spoločenstva alebo vnútroštátnou legislatívou.

2. Členské štáty udeľujú práva na opätovnú výsadbu výrobcom, ktorí vyklčovali pozemok s vínnou révou. Členské štáty môžu rovnako udeliť práva na opätovnú výsadbu i vinohradníkom, ktorí sa zaviažu vykonať vyklčovanie plochy vysadenej vinohradom pred koncom tretieho roka od roku výsadby danej plochy. Práva na opätovnú výsadbu sa vzťahujú na pozemok vysadený hroznovou monokultúrou, ktorého plocha je rovnaká ako plocha pozemku, z ktorého sa vínna réva buď vyklčovala, alebo sa má vyklčovať.

3. Práva na opätovnú výsadbu sú realizované v poľnohospodárskom podniku, ktorému boli udelené. Členské štáty môžu taktiež stanoviť, že takéto práva na opätovnú výsadbu môžu byť uplatnené výhradne na tých pozemkoch poľnohospodárskeho podniku, na ktorých sa vykonalo vyklčovanie.

4. Odlišne od odseku 3 je možnosť úplného alebo čiastočného prevodu práv na opätovnú výsadbu na iný poľnohospodársky podnik v tom istom členskom štáte ak:

a) je časť daného poľnohospodárskeho podniku prevedená na iný poľnohospodársky podnik. V takomto prípade možno právo uplatniť na pozemku tohto druhého podniku na rozlohe nie väčšej než rozloha prevádzaného pozemku; alebo

b) ak sú plochy tohto druhého podniku určené na:

i) výrobu akostného vína psr alebo stolového vína označeného zemepisnou indikáciou, alebo

ii) pestovanie podpníkového viniča alebo na množiarne očiek.

Tieto práva môžu byť uplatnené iba pre plochy a na účely, na ktoré boli udelené.

Členské štáty dbajú na to, aby uplatňovanie týchto výnimiek neviedlo k celkovému nárastu výrobného potenciálu na ich územiach, najmä v prípadoch, ak sú práva na opätovnú výsadbu prevádzané z nezavlažovaných plôch na plochy zavlažované.

5. Práva na opätovnú výsadbu získané v súlade s týmto nariadením sa musia uplatniť do konca piateho vinárskeho roku po vinárskom roku, v ktorom bolo vykonané vyklčovanie. Výnimočne môže byť toto obdobie predĺžené členskými štátmi až na 8 vinárskych rokov. Práva na opätovnú výsadbu, ktoré sa počas tohto obdobia neuplatnia, budú začlenené do rezervného fondu v súlade s článkom 5, odsek (2), bod a).

Článok 5

1. S cieľom zlepšiť správu výrobného potenciálu na národnej a/alebo regionálnej úrovni, členské štáty vytvoria národný rezervný fond výsadbových práv, a/alebo prípadne regionálne rezervné fondy výsadbových práv.

2. Do fondu alebo fondov sa začleňujú nasledovné práva:

a) nové výsadbové práva, práva na opätovnú výsadbu a tie výsadbové práva udelené z fondu, ktoré sa neuplatnia v rámci lehôt stanovených v článku 3, odsek 4, respektíve v článku 4, odsek 5 a v odseku 6 tohto článku;

b) práva na opätovnú výsadbu začlenené do rezervného fondu výrobcami, ktorí takéto práva vlastnia, v prípade potreby za protihodnotu vo forme platby z národných finančných fondov. Výšku platby a akékoľvek ďalšie podrobnosti o nej stanovia členské štáty, prihliadajúc pri tom na oprávnené záujmy zúčastnených strán;

c) novovytvorené výsadbové práva tak, ako sú uvedené v článku 6.

3. Práva začlenené do fondu môžu členské štáty udeliť:

a) bezplatne výrobcom, ktorí nedosiahli 40 rokov veku, majú zodpovedajúce pracovné schopnosti a odbornosť, zakladajú podnik na výrobu vína po prvýkrát a stoja v čele tohto podniku; alebo

b) za úhradu do národných, prípadne do regionálnych finančných fondov výrobcom, ktorí chcú uplatniť práva na výsadbu vinohradov, pričom výroba pochádzajúca z týchto vinohradov má zabezpečený odbytový kanál. Členské štáty určia kritéria na stanovenie výšky platby, ktorá môže závisieť od zamýšľaného finálneho produktu z daných vinohradov.

4. Členské štáty zabezpečia, aby miesto využitia výsadbových práv udelených z rezervného fondu, použité odrody a techniky pestovania zaručovali, že následná výroba bude zodpovedať trhovému dopytu a že príslušné výnosy neprekročia priemernú hodnotu regiónu, v ktorom sa práva uplatňujú, osobitne v prípade, ak výsadbové práva udelené pôvodne pre nezavlažované pozemky sú využívané pre zavlažované pozemky.

5. Výsadbové práva začlenené do rezervného fondu možno výrobcom udeliť najneskôr do konca piateho vinárskeho roka po vinárskom roku, v ktorom boli tieto práva do fondu začlenené. Výsadbové práva, ktoré nebudú pridelené v rámci tejto lehoty, zanikajú.

6. Výsadbové práva udelené z rezervného fondu musia byť uplatnené najneskôr do konca druhého vinárskeho roka po vinárskom roku, v ktorom boli tieto práva udelené. Výsadbové práva udelené z rezervného fondu, ktoré nebudú v rámci tejto lehoty uplatnené, sa znovu začlenia do fondu podľa bodu a), odseku 2.

7. Ak členské štáty vytvoria regionálne rezervné fondy, môžu stanoviť pravidlá umožňujúce prevod výsadbových práv z jedného regionálneho fondu na druhý. Ak v tom istom členskom štáte existujú národné a zároveň i regionálne rezervné fondy, môžu byť tiež povolené prevody medzi nimi.

Možno stanoviť, že takéto prevody budú podliehať použitiu koeficientu redukcie.

8. Odlišne od odsekov 1 až 7 tohto článku si príslušný orgán členského štátu môže vybrať možnosť neuplatňovať systém rezervných fondov, ak môže dokázať, že na celom jeho území existuje účinný systém správy práv na výsadbu. Ak je to nevyhnutné, potom sa na tento systém nemusia vzťahovať príslušné ustanovenia tejto kapitoly. Ak má členský štát takýto systém, možnosť uplatnenia práv na opätovnú výsadbu podľa prvej vety článku 4, odsek 5 sa predlžuje o päť vinárskych rokov. Druhá veta toho istého článku a odseku ostáva v platnosti.

Článok 6

1. Novovytvorené výsadbové práva vrátane nových práv na výsadbu pridelených členskými štátmi podľa článku 3, odsek 2 sú prideľované nasledovne:

a)Nemecko: | 1534 ha |

Grécko: | 1098 ha |

Španielsko: | 17355 ha |

Francúzsko: | 13565 ha |

Taliansko: | 12933 ha |

Luxembursko: | 18 ha |

Rakúsko: | 737 ha |

Portugalsko: | 3760 ha |

b)Rezervný fond EÚ: | 17000 ha. |

2. Novovytvorené výsadbové práva môžu byť začlenené do rezervného fondu alebo použité podľa článku 2, odsek 3, písmeno b) iba v prípade, že členský štát vytvoril pre celé svoje územie register výrobného potenciálu uvedený v článku 16.

3. Začlenenie novovytvorených výsadbových práv do rezervného fondu podľa odseku 1, alebo ich využitie podľa článku 2, odseku 3, písmeno b) sa môže uskutočniť iba raz.

Článok 7

1. Pre túto kapitolu platia nasledovné definície:

a) vyklčovanie znamená úplné odstránenie koreňov vínnej révy na pozemku vysadenom vínnou révou;

b) výsadba znamená definitívne zasadenie sadeníc vínnej révy alebo ich častí, či už zaštepených alebo nie, za účelom výroby hrozna alebo založenia podpníkového vinohradu;

c) výsadbové práva znamenajú právo vysadiť vinič na základe nového práva na výsadbu, právo na opätovnú výsadbu, právo na výsadbu udelené z rezervného fondu alebo novovytvorené právo na výsadbu v súlade s podmienkami uvedenými v článkoch 3, 4, 5 a 6;

d) právo na opätovnú výsadbu znamená právo vysadiť vinič na ploche, ktorá je z hľadiska viničovej monokultúry rovnaká, ako je plocha, z ktorej bol predtým vinič vyklčovaný alebo má byť vyklčovaný za podmienok uvedených v článku 4 a v článku 5, odsek 8;

e) pod preštepením sa rozumie štepenie viniča, ktorý už bol predtým podrobený štepeniu.

2. Podrobné predpisy o uplatňovaní tejto kapitoly sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 75.

Tieto predpisy môžu zahrňovať najmä:

- ustanovenia týkajúce sa destilácie výrobkov podľa článku 2, odsek 7;

- ustanovenia, ktorých cieľom je vyhnutie sa prehnaným administratívnym výdavkom pri uplatňovaní ustanovení tejto kapitoly;

- uznanie uvedené v článku 3, odsek 2;

- koexistenciu vinohradov podľa článku 4, odsek 2;

- uplatňovanie redukčného koeficientu podľa článku 5, odsek 7;

- použitie rezervného fondu Spoločenstva podľa článku 6, odsek 1. V predpisoch môže byť osobitne stanovené, že v období do 31. decembra 2003 budú pridelené novovytvorené práva na výsadbu odčerpané z rezervného fondu Spoločenstva členským štátom, aby ich využili v regiónoch schopných preukázať existenciu doplňujúcich potrieb, ktoré by mohli byť uspokojené pridelením týchto novovytvorených práv na výsadbu;

- ustanovenia zaručujúce, že nové práva na výsadbu pridelené v súlade s článkom 3, odsek 1 nebudú v rozpore so zákazom nových výsadieb podľa článku 2, odsek 1.

3. K 31. decembru 2003 a potom každé 3 roky predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto kapitoly. V prípade potreby budú súčasťou správy návrhy na udelenie ďalších novovytvorených práv na výsadbu.

Kapitola II

Prémie za trvalé ukončenie pestovania hrozna

Článok 8

1. Za trvalé ukončenie pestovania hrozna na špecifickom pozemku je možné udeliť prémiu.

Takúto prémiu možno udeliť v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly užívateľom obrábaných vinohradníckych plôch, na ktorých sa pestuje hrozno za účelom výroby vína. Rozloha príslušného pozemku nesmie byť menšia ako 10 árov.

2. Členské štáty môžu stanoviť, v ktorých oblastiach, ak vôbec, možno udeľovať prémie. Členské štáty môžu taktiež určiť, že stanovovanie týchto oblastí bude podliehať istým podmienkam vrátane tých, ktoré v príslušných regiónoch zabezpečia rovnováhu medzi výrobou a ekológiou.

3. Udelením prémie stráca výrobca nárok na akékoľvek právo na opätovnú výsadbu pre pozemok, za ktorý bola udelená prémia.

4. Členské štáty stanovia výšku prémie za 1 hektár, berúc pritom do úvahy:

a) poľnohospodársky výnos alebo výrobnú kapacitu podniku;

b) výrobnú metódu;

c) rozlohu príslušného pozemku v porovnaní s rozlohou podniku;

d) druh vyrábaného vína;

e) existenciu pridruženej plodiny.

5. Výška prémie nesmie prekročiť limity, ktoré budú stanovené.

Článok 9

Prémia nemôže byť udelená pre nasledujúce plochy:

a) obrábané vinohradnícke pozemky, v prípade ktorých bolo v priebehu obdobia, ktoré sa zadefinuje, ale nepresiahne desať vinárskych rokov zistené, že sa v nich porušili ustanovenia Spoločenstva alebo vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa výsadby;

b) vinohradnícke pozemky, ktoré už nie sú obrábané;

c) vinohradnícke pozemky, na ktorých sa uskutočnila výsadba počas obdobia, ktoré sa zadefinuje, ale nepresiahne desať vinárskych rokov;

d) vinohradnícke pozemky, ktoré počas obdobia, ktoré sa zadefinuje, ale nie dlhšieho ako desať vinárskych rokov, obdržali financie za účelom ich reštrukturalizácie a konverzie.

Článok 10

Podrobné predpisy o uplatňovaní tejto kapitoly sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 75.

Takéto predpisy môžu obsahovať najmä:

a) dátumy predkladania žiadostí a dátumy vykonávania vyklčovania;

b) podmienky na udeľovanie platieb;

c) maximálne výšky prémie uvedenej v článku 8 odsek 5;

d) úvahy súvisiace s ochranou životného prostredia;

e) vymedzenie období uvedených v článku 9.

Kapitola III

Reštrukturalizácia a konverzia

Článok 11

1. Týmto sa ustanovuje systém reštrukturalizácie a konverzie vinohradov.

2. Cieľom systému je prispôsobenie výroby potrebám trhu.

3. Systém pokrýva jedno alebo viaceré z nasledujúcich opatrení:

a) prechod na iné odrody vrátane preštepenia;

b) premiestnenie vinohradov;

c) zlepšenie techník správy vinohradov týkajúcich sa cieľov systému.

Systém nepokrýva bežnú obnovu vinohradov, ktorých prirodzená životnosť sa skončila.

4. K systému budú mať prístup len tie regióny príslušného členského štátu, pre ktoré tento členský štát vytvoril register vinohradníckeho výrobného potenciálu uvedený v článku 16.

Článok 12

Členské štáty budú zodpovedné za plány reštrukturalizácie a konverzie vrátane, pokiaľ to bude potrebné, ich schvaľovania. Plány musia zodpovedať predpisom stanoveným v tejto kapitole a vykonávajúcej legislatíve.

Článok 13

1. Podpora reštrukturalizácie a konverzie môže byť udelená iba na vypracované a, ak je to potrebné, odsúhlasené plány členskými štátmi. Podpora má nasledujúce formy:

a) odškodnenie výrobcov za straty na príjmoch, ku ktorým došlo v dôsledku vykonávania plánu a

b) príspevok na náklady spojené s reštrukturalizáciou a konverziou.

2. Výrobcov možno za ušlé príjmy odškodniť jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) povolením súčasnej existencie starej aj novej vínnej révy na pevne stanovenú dobu, ktorá nesmie prekročiť tri roky, bez ohľadu na ustanovenia kapitoly I tejto hlavy; alebo

b) finančným odškodnením poskytnutým Spoločenstvom.

3. Príspevok Spoločenstva na vecné náklady reštrukturalizácie a konverzie nesmie prekročiť 50 % týchto nákladov. Avšak v regiónoch, ktoré sú v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 obsahujúcom všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch [52], klasifikované ako regióny cieľa 1, nesmie príspevok Spoločenstva prekročiť 75 % týchto nákladov. V žiadnom prípade nemôžu členské štáty prispievať na materiálne náklady reštrukturalizácie s výnimkou možnosti uvedenej v článku 14, odsek 4.

Článok 14

1. Komisia uskutoční prvotné rozdelenie príspevkov medzi členské štáty na obdobie jedného roka na základe objektívnych kritérií, pričom zohľadní špecifické situácie a potreby, ako aj činnosti, ktoré je potrebné uskutočniť z hľadiska cieľov systému.

2. Prvotné rozdelenie príspevkov sa upraví na základe skutočných výdavkov a na základe upravených prognóz výdavkov, ktoré predkladajú členské štáty, a to s prihliadnutím na ciele systému a na množstvo dostupných finančných prostriedkov.

3. Rozdelenie finančných prostriedkov medzi členské štáty musí primerane prihliadať k rozlohe vinohradov v príslušnom členskom štáte v porovnaní s celkovou plochou vinohradov Spoločenstva.

4. Ak boli pridelené financie členskému štátu na určitý počet hektárov, môže tento členský štát použiť tento finančný príspevok i pre väčší počet hektárov, než pre aký bol pridelený. V tomto prípade môže členský štát doplniť takto zredukovaný príspevok na 1 ha zo svojich zdrojov, a to do výšky pôvodnej hektárovej dotácie.

Článok 15

Podrobné predpisy o uplatňovaní tejto kapitoly sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 75.

Takéto predpisy môžu obsahovať najmä:

a) minimálnu rozlohu príslušných vinohradov;

b) ustanovenia riadiace uplatnenie práv na opätovné vysadenie, vyplývajúce z vykonávania plánov;

c) ustanovenia zabraňujúce zvýšenie výrobného potenciálu vyplývajúce z tejto kapitoly;

d) maximálne čiastky podpory na hektár.

Kapitola IV

Informačné a všeobecné ustanovenia

Článok 16

1. Register vinohradníckeho výrobného potenciálu obsahuje nasledovné informácie:

a) plochy vysadené muštovými odrodami viniča zatriedenými podľa článku 19, odsek 1, na území príslušného členského štátu;

b) príslušné odrody;

c) všetky existujúce práva na výsadbu;

d) vnútroštátne a regionálne ustanovenia prijaté v súlade s touto hlavou.

2. Členský štát môže umožniť vypracovanie registra na regionálnej báze. Ale všetky regionálne registre musia byť spísané do 31. decembra 2001. V súlade s ustanoveniami tohto nariadenia nebráni oneskorenie jedného regiónu pri vypracúvaní svojho registra uplatňovaniu tejto hlavy v iných regiónoch členského štátu.

Článok 17

1. Komisia môže hodnotiť:

a) výrobu výrobkov v sektore vinárstva;

b) priemyselné využitie týchto výrobkov;

c) spotrebné trendy týkajúce sa vína a iných výrobkov sektoru vinárstva, ktoré možno konzumovať bez ďalšej úpravy;

d) akýkoľvek iný faktor, ktorého poznanie je nevyhnutné pre riadenie trhu alebo systému úpravy ponuky.

2. Pri vykonávaní takýchto hodnotení môže Komisia využívať externú pomoc.

3. Komisia si môže vyžiadať vykonanie nezávislej štúdie o využití medzidruhových odrôd. Na základe tejto štúdie predloží do 31. decembra 2003 Európskemu parlamentu a Rade správu o tejto problematike, ktorej prípadnou súčasťou budú návrhy.

Článok 18

1. Pestovatelia hrozna určeného na výrobu vína a výrobcovia muštu a vína každoročne odovzdajú hlásenia o množstvách pochádzajúcich z poslednej úrody. Členské štáty môžu tiež požadovať od obchodníkov s hroznom určeným na výrobu vína, aby podali hlásenie o množstvách tohto hrozna pochádzajúceho z poslednej úrody, ktoré predali.

2. Výrobcovia muštu a vína a všetci obchodníci okrem malopredajcov každoročne odovzdajú hlásenia o ich zásobách muštu a vína, či už tieto pochádzajú z poslednej úrody alebo z úrod predchádzajúcich rokov. Mušt a víno dovezené z tretích krajín sa uvádza samostatne.

Článok 19

1. Členské štáty vypracujú klasifikáciu odrôd vínnej révy určených na výrobu vína. Všetky klasifikované odrody musia patriť k druhu Vitis vinifera alebo pochádzať z kríženia tohto druhu a iných druhov rodu Vitis. Do tejto klasifikácie nemôžu byť zahrnuté nasledujúce odrody:

- Noah,

- Othello,

- Isabelle,

- Jacquez,

- Clinton,

- Herbemont.

2. V tejto klasifikácii označia členské štáty odrody vínnej révy vhodné na výrobu každého z akostných vín psr vyrábaných na ich území. Tieto odrody musia patriť k druhu Vitis vinifera.

3. Iba tie odrody viniča, ktoré sú uvedené v klasifikácii, môžu byť vysadené, použité na obnovu alebo zaštepené v rámci územia Spoločenstva za účelom výroby vína. Toto obmedzenie sa netýka viničov určených na vedecký výskum a pokusy.

4. Pozemky, na ktorých sú vysadené odrody vínnej révy za účelom výroby vína, ktoré nie sú uvedené v klasifikácii, sa vyklčujú, s výnimkou prípadov, kedy je výroba z takýchto pozemkov určená výhradne na spotrebu rodiny výrobcu vína. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na sledovanie takýchto výnimiek.

5. V prípade vyčiarknutia odrôd z klasifikácie sa ich vyklčovanie musí uskutočniť do 15 rokov od ich vylúčenia.

Článok 20

Predpisy upravujúce register vinohradov Spoločenstva sú predpisy stanovené nariadením (EHS) č.2392/86.

Článok 21

Kapitoly I a II tejto hlavy neplatia v členských štátoch, ktorých výroba vína nepresahuje 25000 hektolitrov na vinársky hospodársky rok. Táto výroba sa vypočíta na základe priemernej výroby počas ostatných piatich vinárskych rokov.

Článok 22

Členské štáty môžu prijať reštriktívnejšie vnútroštátne predpisy týkajúce sa novej výsadby vínnej révy, jej opätovnej výsadby alebo preštepenia. Členské štáty môžu vyžadovať, aby žiadosti a informácie stanovené v tejto hlave boli doplnené o iné informácie potrebné na sledovanie vývoja výrobného potenciálu.

Článok 23

1. Podrobné predpisy o uplatňovaní tejto kapitoly sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 75.

Takéto predpisy sa môžu zaoberať najmä:

a) formou a podrobnosťou informácií požadovaných pre register uvedený v článku 16;

b) správou klasifikácie odrôd vínnej révy uvedenej v článku 19;

c) použitím produktov z odrôd hrozna, ktoré nie sú uvedené v klasifikácii.

2. V súlade s postupom stanoveným v článku 75 možno prijať ustanovenie o sprievodnom dokumente pre materiály určené na vegetatívne množenie vínnej révy a podrobné predpisy o uplatňovaní tohto ustanovenia vrátane predpisov týkajúcich sa kontroly.

3. V súlade s postupom stanovenom v článku 75 možno novelizovať alebo zrušiť nariadenie (EHS) č.2392/86.

4. V súlade s postupom stanoveným v článku 75 sa rozhodne o skutočnosti, či príslušný členský štát vypracoval register uvedený v článku 16 a o skutočnosti, či takéto rozhodnutie má byť za zodpovedajúcich okolností zrušené vrátane prípadu, kedy členský štát nezaktualizuje register tak, ako je to potrebné.

HLAVA III

ODBYTOVÉ MECHANIZMY

Kapitola I

Výpomoc súkromnému skladovaniu

Článok 24

1. Výpomoc sa udeľuje výrobcom za súkromné skladovanie:

a) stolového vína;

b) hroznového muštu, koncentrovaného hroznového muštu a rektifikovaného koncentrovaného hroznového muštu.

2. Výpomoc sa udeľuje na základe uzatvorenia Zmluvy o dlhodobom skladovaní s intervenčnými agentúrami medzi 16. decembrom a 15. februárom nasledujúceho roku a za podmienok, ktoré budú stanovené.

3. Zmluvy o dlhodobom skladovaní sa uzatvárajú na dobu, ktorá sa končí:

a) v prípade stolových vín najskôr 1. septembra nasledujúceho po dátume uzatvorenia zmluvy a v prípade hroznových muštov, koncentrovaných hroznových muštov a rektifikovaných koncentrovaných hroznových muštov najskôr 1. augusta nasledujúceho po dátume uzatvorenia zmluvy;

b) najneskôr 30. novembra nasledujúceho po dátume uzatvorenia zmluvy.

Článok 25

1. Uzatváranie zmlúv o skladovaní podlieha podmienkam týkajúcich sa najmä kvality príslušných výrobkov.

2. V prípade stolových vín musia zmluvy o skladovaní obsahovať ustanovenia o ukončení poskytovania platieb a príslušných povinnostiach výrobcu, týkajúcich sa časti alebo celého uskladneného množstva, ak trhové ceny príslušného druhu vína stúpnu nad hodnotu, ktorá bude určená.

3. Výška výpomoci na súkromné skladovanie môže pokrývať iba technické náklady skladovania a úrokové poplatky. Výška nákladov aj poplatkov sa stanoví jednotnou sadzbou.

4. V prípade koncentrovaného hroznového muštu sa táto čiastka môže upraviť koeficientom zodpovedajúcim stupňu koncentrácie muštu.

Článok 26

1. Podrobné predpisy o uplatňovaní tejto kapitoly sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 75.

Takéto predpisy môžu stanovovať najmä:

- určenie prahovej hodnoty, jednotnej sadzby a koeficientu uvedeného v článku 25;

- to, že zmluvy o dlhodobom skladovaní pre stolové víno možno uzatvárať výhradne pre špecifické stolové vína;

- to, že hroznové mušty, ktoré sú predmetom zmluvy o dlhodobom skladovaní možno počas trvania zmluvy úplne alebo čiastočne premeniť na zahustený hroznový mušt, alebo na rektifikovaný zahustený hroznový mušt;

- predpisy o uplatňovaní ustanovenia o ukončení poskytovania platieb uvedeného v článku 25, odsek 2;

- to, že hroznové mušty a zahustené hroznové mušty určené na výrobu hroznovej šťavy nemôžu byť predmetom zmluvy o dlhodobom skladovaní;

- skutočnú dobu platnosti zmlúv.

2. V súlade s postupom stanoveným v článku 75 možno stanoviť, že:

- systém podpory súkromného skladovania sa nepoužije, ak je zo situácie na trhu zrejmé, že jeho použitie nie je opodstatnené;

- možnosť uzatvárania ďalších zmlúv o dlhodobom skladovaní môže byť kedykoľvek ukončená, ak je to odôvodnené situáciou na trhu a najmä rýchlosťou uzatvárania už uzatvorených zmlúv.

Kapitola II

Destilácia

Článok 27

1. Nadmerné lisovanie hrozna, či už je pomleté alebo nie, a lisovanie vínnych kalov sa zakazuje. Opätovné vykvasenie hroznových matolín za účelom iným, než je destilácia sa zakazuje.

2. Filtrovanie a odstreďovanie vínnych kalov sa nepovažuje za lisovanie, ak:

a) takto získané výrobky sú zdravotne neškodné, pravé a predajné;

b) kaly sa nezredukujú do suchého stavu.

3. Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, alebo skupiny takýchto osôb, ktoré vyrobili víno, s výnimkou osôb alebo skupín uvedených v odseku 7, majú povinnosť odovzdať na destiláciu všetky vedľajšie výrobky, ktoré vznikli pri takejto výrobe.

4. Ak bolo víno vyrobené priamo z hrozna, musí sa množstvo alkoholu obsiahnuté vo vedľajších výrobkoch rovnať minimálne 10 % množstva alkoholu obsiahnutého vo vyrobenom víne. Odhliadnuc od prípadov odôvodnených z technického hľadiska nesmie byť množstvo alkoholu obsiahnuté vo vedľajších výrobkoch menšie než 5 % množstva alkoholu obsiahnutého vo vyrobenom víne, ak bolo víno vyrobené vínnym kvasením hroznových muštov, čiastočne skvasených hroznových muštov alebo mladých kvasiacich vín. Ak bude príslušný percentuálny podiel nižší, než je stanovené, osoby podliehajúce uvedenej povinnosti dodajú z vlastnej výroby také množstvo vína, ktoré zabezpečí dosiahnutie daného percentuálneho podielu.

Pokiaľ ide o ustanovenia odseku 3 a prvého pododseku tohto odseku, tak môžu byť prijaté výnimky pre určité kategórie výrobcov, ktoré sa stanovia, pre niektoré vinohradnícke regióny a pre vína podliehajúce povinnosti destilácie podľa článku 28.

5. Odovzdávaciu povinnosť stanovenú v odseku 3 možno alternatívne splniť aj odovzdaním vína výrobcovi vínneho octu.

6. Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, alebo skupiny takýchto osôb, s výnimkou osôb alebo skupín uvedených v odsseku 7, ktoré vlastnia vedľajšie výrobky pochádzajúce z akéhokoľvek druhu spracovania hrozna iného než je vínne kvasenie, musia tieto vedľajšie výrobky odovzdať na destiláciu.

7. Fyzické a právnické osoby alebo skupiny týchto osôb, ktoré spracovávajú hrozno zozbierané vo vinohradníckej zóne A alebo v nemeckej časti zóny B, alebo v rakúskych vinohradníckych regiónoch, sú povinné dať vedľajšie produkty pod kontrolu a budú podliehať podmienkam, ktoré sa určia dodatočne.

8. Osoby alebo skupiny osôb podliehajúce povinnostiam uvedených v odseku 3 alebo tie, ktorých sa týkajú povinnosti podľa odseku 6, si môžu splniť túto povinnosť odovzdaním týchto vedľajších produktov pod kontrolu, pričom sa s nimi následne naloží v súlade s podmienkami, ktoré sa určia.

9. Výkupná cena hroznových matolín, vínnych kalov a vína odovzdaného na destiláciu je 0.995 eúr za obj. % na hektoliter.

10. Cena, ktorú zaplatí destilatér, nesmie byť nižšia než výkupná cena.

11. Destilatér môže buď:

a) obdržať výpomoc pre výrobok, ktorý sa má vydestilovať za predpokladu, že výrobok ktorý vznikne destiláciou, má obsah alkoholu minimálne 52 obj. %; alebo

b) odovzdať výrobok, ktorý vznikne destiláciou, intervenčnej agentúre za predpokladu, že tento výrobok má obsah alkoholu minimálne 92 obj. %.

Ak bolo víno spracované na "zosilnené" víno pre destiláciu predtým, ako bolo odovzdané pálenici, bude výpomoc uvedená v prvom z dvoch vyššie uvedených prípadoch vyplatená výrobcovi tohto zosilneného vína a produkt destilácie nebude môcť byť vydaný intervenčnej agentúre.

12. Možno rozhodnúť, že odovzdanie výsledného výrobku destilácie intervenčnej agentúre možno nahradiť odovzdaním tohto výrobku prevádzkovateľovi, ktorý sa zúčastnil výberového konania v rámci predaja organizovaného za účelom odbytu výsledných výrobkov destilácie, pričom tento prevádzkovateľ bol vybraný na základe procedúry uvedenej v článku 31, odsek 1.

13. Odseky 1 až 12 neplatia pre hroznovú šťavu, zahustenú hroznovú šťavu, alebo hroznový mušt alebo zahustený hroznový mušt určený na prípravu hroznovej šťavy.

Článok 28

1. V prípade vína, ktoré bolo vyrobené z odrody hrozna uvedenej v klasifikácii pre tú istú správnu jednotku ako odroda hrozna určená na výrobu vína a súčasne ako odroda určená na použitie za iným účelom, všetko množstvo vyrobeného vína, ktoré presahuje zvyčajné množstvo a ktoré sa počas príslušného vinárskeho roku nevyvezie, sa musí vydestilovať k dátumu, ktorý bude stanovený. Okrem výnimky nemožno takéto víno prevážať, okrem dopravy do liehovaru.

2. Zvyčajne vyrobené množstvo vína sa určuje na základe:

a) množstiev vyrobených počas referenčného obdobia, ktoré bude stanovené;

b) množstiev vína vyhradených pre tradičné odbytištia.

3. Výkupná cena vína odovzdaného na destiláciu podľa tohto článku je 1.34 eúr za obj. % na hektoliter. V priebehu daného vinohradníckeho roku sa táto cena môže meniť za podmienky, že priemer za toto obdobie zostane 1,34 eur za obj. % na hektoliter.

4. Cena, ktorú zaplatí destilatér, nesmie byť nižšia než výkupná cena.

5. Destilatér môže buď:

a) obdržať finančnú výpomoc pre výrobok, ktorý sa má vydestilovať za predpokladu, že výrobok, ktorý vznikne následkom destilácie, má obsah alkoholu minimálne 52 obj. %; alebo

b) odovzdať výrobok, ktorý vznikne následkom destilácie intervenčnej agentúre za predpokladu, že tento výrobok má obsah alkoholu minimálne 92 obj. %.

Ak bolo víno spracované na "zosilnené" víno pre destiláciu predtým, ako bolo odovzdané pálenici, výpomoc uvedená v (a) sa vyplatí výrobcovi tohto zosilneného vína a produkt destilácie nebude možné vydať intervenčnej agentúre.

6. Možno rozhodnúť, že odovzdanie výsledného výrobku destilácie intervenčnej agentúre možno nahradiť odovzdaním tohto výrobku prevádzkovateľovi, ktorý sa zúčastnil výberového konania v rámci predaja organizovaného za účelom odbytu výsledných výrobkov destilácie, pričom tento prevádzkovateľ bol vybraný na základe procedúry uvedenej v článku 31, odsek 1.

7. Tento článok platí bez ohľadu na článok 1, odsek 2.

Článok 29

1. Spoločenstvo môže poskytnúť podporu na destiláciu stolových vín a vín vhodných na výrobu stolových vín, aby podporilo vínny trh a na základe tohto zabezpečilo kontinuitu zásobovania vínnym destilátom pre tie časti trhu s alkoholom určeným na priamu konzumáciu, ktoré tradične používajú tento alkohol.

2. Táto podpora má formu hlavnej a sekundárnej výpomoci vyplácanej destilatérom.

3. Hlavná výpomoc sa vypláca na základe vydestilovaného množstva stolového vína a vína vhodného na výrobu stolového vína.

4. Hlavná výpomoc sa prideľuje na základe systému zmlúv uzatvorených medzi destilatérmi a výrobcami vína. Určí sa minimálna cena, ktorú destilatéri vyplatia vinárom; v priebehu daného roka sa môže meniť za podmienky, že priemer za vinohradnícky rok zostane 2,488 eúr za obj. % na hektoliter;

5. Výška hlavnej výpomoci odráža:

a) potrebu priemernej minimálnej ceny, ktorú majú vyplatiť destilatéri výrobcom vína v priebehu daného vinohradníckeho roku s prihliadnutím k úrovni uvedenej v odseku 4,

b) potrebu zachovávania zásob pre tradičné odbytové kanály sektoru denaturovaného alkoholu za konkurenčné ceny.

6. Sekundárna výpomoc má formu platby na uhradenie reálnych nákladov za uskladnenie výsledného výrobku. Napomáha fungovaniu systému hlavnej výpomoci.

Článok 30

1. Vo výnimočných prípadoch narušenia trhu výraznými prebytkami a/alebo problémami s kvalitou možno použiť krízové destilačné opatrenie.

2. Cieľom opatrenia je:

a) eliminácia špecifických nadbytočných množstiev;

b) zabezpečenie kontinuity zásob v období medzi dvomi úrodami.

3. Zo strany výrobcov je toto opatrenie dobrovoľné.

4. Opatrenie možno obmedziť na isté druhy vína alebo isté produkčné oblasti. Toto opatrenie môže byť uplatnené na akostné vína psr vyrobené vo vymedzených regiónoch iba na základe požiadania zainteresovaného členského štátu.

5. Jedným z kritérií, ktoré môžu viesť k zavedeniu tohto opatrenia, môže byť preukázateľné zhoršenie trhovej ceny jednej kategórie vína alebo vína pochádzajúceho z určitej vinohradníckej zóny v priebehu času.

6. Ak Spoločenstvo použije toto opatrenie v priebehu troch po sebe idúcich rokoch pre určitý typ vína (pre víno pochádzajúce z určitej vinohradníckej zóny), Komisia vypracuje pre Európsky parlament a Radu správu o tejto pretrvávajúcej kríze obsahujúcu v nutnom prípade návrhy.

Článok 31

1. Alkohol prevzatý intervenčnou agentúrou sa odbytuje buď prostredníctvom verejnej dražby, alebo prostredníctvom výberového konania. Odbytom tohto alkoholu sa kompetentné orgány v rámci možností snažia nezaplaviť odbytištia tých alkoholov, ktoré tradične závisia od existencie týchto odbytíšť. Nemožno ho presunúť do sektoru alkoholu určeného pre ľudskú spotrebu.

2. Možno však rozhodnúť, že tento alkohol môže byť určený pre tento sektor, ak zásobovanie časti tohto sektoru, pre ktorú je využitie vínneho destilátu povinné, nemožno zabezpečiť uplatnením článkov 27, 28 a 29.

Článok 32

1. V prípade vín vyrobených výrobcami, ktorí zvýšili obsah alkoholu v týchto vínach pridaním sacharózy alebo muštu alebo využili výpomoc uvedenú v článku 34, sa výkupná cena stanovená pre každú destiláciu, s výnimkou destilácie uvedenej v článku 27, zníži pre každý vinohradnícky pozemok o podobnú paušálnu čiastku, vypočítanú na základe výšky dotácie uvedenej v článku 34 a zvýšenia obsahu alkoholu predpísaného pre príslušnú vinohradnícku oblasť.

2. Na žiadosť príslušného výrobcu bude takéto zníženie platiť iba pre tie množstvá, ktorých sa týka zvýšenie obsahu alkoholu uvedené v odseku 1.

Článok 33

1. Podrobné predpisy o uplatnení tejto kapitoly sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 75.

Takéto predpisy môžu obsahovať najmä:

a) obmedzenia platnosti uvedené v tejto kapitole;

b) vzhľadom na články 27 a 28 podmienky, za ktorých sa má vykonávať destilácia, hodnotenie množstva alkoholu obsiahnutého vo vyrobenom víne, podmienky, za ktorých možno výrobky odovzdať intervenčnej agentúre a výkupné ceny výsledných výrobkov destilácie, ktoré môžu intervenčné agentúry preberať alebo kritéria na stanovenie týchto cien;

c) minimálne štandardné hodnoty, ktoré musia spĺňať matoliny a kaly;

d) podmienky, za ktorých možno vykonávať odstránenie pod dohľadom uvedené v článku 27, odsek 7;

e) zvyčajne vyrobené množstvá vín uvedené v článku 28, odsek 2;

f) podrobný mechanizmus na uplatňovanie opatrenia uvedeného v článku 30 vrátane výrobkov, ktorých sa toto opatrenie týka a tok výsledných výrobkov destilácie, najmä s cieľom zabrániť akémukoľvek narušeniu trhu s alkoholickými nápojmi a liehovinami;

g) možnosť pozmeňovať výkupnú cenu uvedenú v článku 28, odsek 2;

h) určenie minimálnej ceny uvedenej v článku 29, odsek 4.

2. Výška výpomocí, uvedených v článkoch 27 a 28, ktoré umožnia disponovanie so získanými výrobkami, výška výpomocí, uvedených v článku 29, predpisy stanovujúce okolnosti, ktoré môžu viesť k použitiu opatrenia uvedeného v článku 30 a výška a forma finančnej podpory Spoločenstva pre toto opatrenie sa určia postupom stanoveným v článku 75.

Kapitola III

Výpomoci pre osobitné použitie

Článok 34

1. Týmto sa ustanovuje výpomoc pre použitie:

a) zahustených hroznových muštov;

b) rektifikovaných zahustených hroznových muštov,

vyrábaných v Spoločenstve, ak sa tieto použijú za účelom zvýšenia obsahu alkoholu vo vinárskych výrobkoch, pre ktoré je takéto zvýšenie povolené v zmysle tohto nariadenia.

2. Poskytovanie výpomoci je možné vyhradiť pre výrobky pochádzajúce z vinohradníckych zón C III, ak bez takéhoto opatrenia nemožno zaručiť tradičné obchodné toky muštu a vína určených na rezanie.

3. Výška výpomoci sa stanoví v euro na obj. % potenciálneho obsahu alkoholu a na hektoliter koncentrovaného hroznového muštu alebo rektifikovaného koncentrovaného hroznového muštu, pričom sa bude brať ohľad na rozdiel medzi nákladmi na obohatenie prostredníctvom týchto výrobkov a nákladmi na obohatenie sacharózou.

Článok 35

1. Týmto sa ustanovuje výpomoc pre použitie:

a) hroznových muštov a zahustených hroznových muštov vyrobených v Spoločenstve za účelom výroby hroznovej šťavy alebo výroby iných požívateľných výrobkov z tejto hroznovej šťavy;

b) hroznových muštov a zahustených hroznových muštov vyrobených v zónach C III s cieľom vyrábať v Spojenom kráľovstve a Írsku výrobky patriace do podpoložky nomenklatúry 2206 00, pre ktoré môžu tieto členské štáty, v súlade s predpismi obsiahnutými v prílohe VII, odsek 2, bod C, povoliť používanie zloženého názvu obsahujúceho slovo "víno";

c) zahustených hroznových muštov vyrobených v Spoločenstve ako základného prvku celého jedného sortimentu výrobkov predávaných v Spojenom kráľovstve a Írsku spolu s jasným návodom pre spotrebiteľa umožňujúcim výrobu nápoja imitujúceho víno.

2. V prípadoch, kedy zemepisné obmedzenie týkajúce sa výroby hroznových muštov a zahustených hroznových muštov uvedené v bode (b) odseku 1 spôsobuje narušenie konkurencie, je možné rozhodnúť o rozšírení poskytovania výpomoci aj na hroznové mušty a zahustené hroznové mušty vyrábané v iných regiónoch Spoločenstva, než sú zóny C III.

3. Výpomoc uvedená v odseku 1 je vyhradená na používanie výrobkov vyrobených z odrôd vínnej révy, ktoré sú klasifikované výlučne ako odrody hrozna určené na výrobu vína alebo simultánne ako odrody hrozna určené na výrobu vína a súčasne ako odrody určené na použitie na iné účely. Výpomoc možno rovnako poskytovať na hrozno pôvodom zo Spoločenstva, ktoré pochádza z tých istých odrôd vínnej révy.

4. Výška výpomoci musí byť stanovená tak, aby náklady spojené s dodávaním hroznových muštov a zahustených hroznových muštov pôvodom zo Spoločenstva dosahovali výšku, ktorá umožní zachovať ich tradičné odbytové kanály.

5. Časť výpomoci ustanovenej v bode (a) odseku 1, ktorej výška bude stanovená, sa vyhradí na organizáciu propagačných kampaní podporujúcich konzumáciu hroznovej šťavy. Výpomoc na organizovanie takýchto kampaní môže byť stanovená vo výške väčšej, než je výška vyplývajúca z uplatňovania odseku 4.

Článok 36

1. Podrobné predpisy o uplatňovaní tejto kapitoly sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 75.

Takéto predpisy môžu stanovovať najmä:

a) podmienky pre udelenie výpomoci uvedenej v článku 34, odsek 1;

b) opatrenia potrebné na zabezpečenie kontroly používania výrobkov uvedených v článku 35, odsek 1;

c) výšku výpomoci uvedenej v článkoch 34 a 35, ktorá sa stanoví pred začiatkom každého vinárskeho roka;

d) rozhodnutie uvedené v článku 35, odsek 2.

Kapitola IV

Všeobecné ustanovenia

Článok 37

Výrobcovia, na ktorých sa vzťahujú povinnosti uvedené v článkoch 27 a 28, majú nárok profitovať z intervenčných opatrení spadajúcich pod túto hlavu za predpokladu, že uvedené povinnosti dodržovali počas referenčného obdobia, ktoré bude stanovené. Toto obdobie a podrobné predpisy o uplatňovaní tohto článku sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 75.

Článok 38

1. V prípade, že sa na trhu Spoločenstva zaznamenajú nadmerne vysoké ceny špecifického druhu vína a je pravdepodobné, že táto situácia bude pokračovať, čo naruší trh, môže Spoločenstvo vykonať nevyhnutné opatrenia.

2. V súlade s postupom stanovenom v článku 75 možno na podporu trhu so stolovým vínom a v potrebnom rozsahu prijímať intervenčné opatrenia týkajúce sa výrobkov uvedených v článku 1, odsek 2, písmeno b, iných než stolové vína.

HLAVA IV

ZDRUŽENIA VÝROBCOV A MEDZIODVETVOVÉ ORGANIZÁCIE

Kapitola I

Združenia výrobcov

Článok 39

1. Na účely tohto nariadenia znamená "združenie výrobcov" akúkoľvek právnickú osobu:

a) ktorá je založená z iniciatívy výrobcov tých výrobkov, ktoré spadajú pod toto nariadenie;

b) ktorej cieľom je najmä:

i) zabezpečiť, aby výroba bola plánovaná a prispôsobovaná dopytu, najmä čo sa týka kvality a množstva;

ii) podporiť koncentráciu ponuky a uvádzanie výrobkov vyrábaných členmi tohto združenia na trh;

iii) znižovať výrobné náklady a stabilizovať výrobné ceny;

(iv) propagovať ekologické pestovateľské postupy, výrobné techniky a metódy hospodárenia s odpadkami, zamerané najmä na ochranu kvality vody, pôdy a krajiny a na zachovávanie a/alebo podporu biodiverzity;

2. Združenia výrobcov uznané na základe tohto nariadenia musia mať možnosť sankcionovať vhodným spôsobom svojich členov za porušenie štatutárnych povinností združenia.

3. Na účely tohto nariadenia uznajú členské štáty za združenia výrobcov všetky skupiny výrobcov, ktoré požiadajú o takéto osvedčenie, za podmienok, že:

a) tieto skupiny spĺňajú požiadavky stanovené v odseku 1 a 2 a predložia o tom príslušné dokumenty vrátane dôkazu, že majú minimálny potrebný počet členov a pokrývajú určitý minimálny objem predajnej produkcie;

b) poskytujú dostatočnú garanciu, že môžu riadne vykonávať svoje činnosti dlhodobo a zároveň efektívne;

c) účinne umožňujú svojim členom získať technickú pomoc pri používaní ekologických metód pestovania.

Článok 40

1. Členské štáty:

a) sa do troch mesiacov od odovzdania prihlášky a všetkých sprievodných dokumentov rozhodnú, či združenie výrobcov uznajú;

b) budú v pravidelných intervaloch vykonávať kontroly za účelom zistenia, či združenia výrobcov spĺňajú náležitosti a podmienky svojho uznania. V prípade ich neplnenia uložia pokuty, ktoré sa na takéto združenia budú vzťahovať a v nutnom prípade odoberú osvedčenie;

c) oznámia do dvoch mesiacov Komisii každé rozhodnutie o udelení alebo odobratí osvedčenia.

2. Komisia bude kontrolovať, či sú splnené požiadavky uvedené v článku 39 a v bode (b) odseku 1 tohto článku a na základe takýchto kontrol vyzve v nutných prípadoch členské štáty na odobratie osvedčenia.

Kapitola II

Medziodvetvové organizácie

Článok 41

1. S cieľom zlepšiť fungovanie trhu s akostnými vínami psr vyrobenými vo vymedzených regiónoch a so stolovými vínami označenými zemepisnou indikáciou môžu členské štáty, najmä pri výkone rozhodnutí prijatých medziodvetvovými organizáciami, definovať pravidlá predaja týkajúce sa regulácie ponuky pri prvom uvedení na trh, ak sa tieto pravidlá vzťahujú na uchovanie v rezerve a/alebo na postupné zásobovanie trhu s týmito produktami, pričom sa vylúči výkon akéhokoľvek iného opatrenia majúceho ten istý efekt, a to napr.:

- určenie ceny, i keď len orientačnej alebo doporučenej;

- zablokovanie prebytku normálnej každoročnej úrody a vo všeobecnosti výkon akéhokoľvek neobvyklého opatrenia na zníženie ponuky;

- odmietnutie vydania národných potvrdení alebo potvrdení Spoločenstva nevyhnutných pre obeh a predaj vinárskych a vinohradníckych výrobkov, ak sa tento predaj zhoduje s pravidlami uvedenými v prvom odseku.

2. Pravidlá uvedené v prvom odseku musia byť in extenso dané na vedomie prevádzkovateľom, a to prostredníctvom vydania v úradnej zbierke príslušného členského štátu.

3. Každý rok odošlú členské štáty, ktoré využili možnosti uvedené v prvom odseku, Komisii správu o rozhodnutiach prijatých z tohto titulu v priebehu predchádzajúceho roku. Komisia preskúma, či boli zhodné s právom Spoločenstva, najmä s predpismi vzťahujúcimi sa na voľný obeh (články 28 – 31 zmluvy), na konkurenciu (články 81 – 86 zmluvy) a na princíp nediskriminácie (článok 34, odsek 3 zmluvy).

4. Organizácie uvedené v odseku 1 budú vykonávať viaceré z nasledujúcich opatrení v jednom alebo viacerých regiónov Spoločenstva, pričom budú prihliadať na záujmy spotrebiteľov:

i) skvalitňovať vedomosti o výrobe a trhu, a aj zlepšovať prehľadnosť výroby a trhu;

ii) pomáhať lepšie koordinovať rôzne spôsoby umiestňovania výrobkov na trhu, najmä prostredníctvom výskumu a trhových štúdií;

iii) vypracúvať štandardné formuláre zmlúv zlúčiteľných s predpismi Spoločenstva;

iv) plnšie využívať výrobný potenciál;

v) poskytovať informácie a vykonávať výskum potrebný na usmernenie výroby smerom k výrobkom, ktoré lepšie zodpovedajú potrebám trhu a požiadavkám a očakávaniam spotrebiteľov, najmä čo sa týka kvality výrobkov a ochrany životného prostredia;

(vi) hľadať spôsoby, ako obmedziť používanie fytosanitárnych produktov a iných vstupov a zabezpečovať kvalitu výrobkov a ochranu pôdy a vody;

vii) vývíjať metódy a nástroje na zlepšenie kvality výrobkov vo všetkých fázach výroby, kvasného procesu a obchodovania;

viii) využívať potenciál a dbať na ochranu výroby bioproduktov, ako aj na ochranu označenia pôvodu, značiek kvality a zemepisných označení;

ix) propagovať najmä integrovanú výrobu alebo iné výrobné metódy, ktoré nepoškodzujú životné prostredie.

HLAVA V

VINÁRSKE PROCESY A PRACOVNÉ POSTUPY, OPIS, OZNAČENIE, PREZENTÁCIA A OCHRANA

Kapitola I

Vinárske procesy a postupy

Článok 42

1. Týmto sa pre výrobu výrobkov spadajúcich pod toto nariadenie, iných než je hroznová šťava, zahustená hroznová šťava, hroznový mušt a zahustený hroznový mušt určený na prípravu hroznovej šťavy, ustanovujú vinárske procesy a postupy povolené v Spoločenstve.

2. Povolené vinárske postupy a procesy sa môžu používať výhradne za účelom zabezpečenia riadneho vínneho kvasenia, riadnej stabilizácie alebo prečisťovania.

3. Medzi povolené vinárske postupy a procesy nepatrí pridanie vody, s výnimkou prípadov, kedy si to vyžaduje špecifická technická potreba, pridanie alkoholu, s výnimkou čerstvého hroznového muštu, ktorého kvasenie sa zastavuje práve pridaním alkoholu, likérového vína, šumivého vína, šumivého vína, vína doalkoholizovaného za účelom destilácie a, za podmienok, ktoré sa stanovia, perlivého vína.

4. Členské štáty môžu pre vinárske postupy a procesy stanoviť prísnejšie podmienky s cieľom zabezpečenia zachovania podstatných vlastností akostných vín psr, stolových vín označených zemepisnou indikáciou vyrábaných na ich území, šumivých vín a likérových vín. Tieto podmienky oznámia Komisii, ktorá na ne upozorní ostatné členské štáty.

5. Okrem prípadov, kedy sa rozhodne inak, sa v Spoločenstve môže na výrobu nasledovných výrobkov používať výhradne hrozno patriace k odrodám, ktoré sú v klasifikácii ustanovenej v súlade s článkom 19 uvedené ako odrody hrozna vhodné na výrobu vína alebo výrobky z takéhoto hrozna:

a) hroznový mušt, ktorého kvasenie je zastavené pridaním alkoholu;

b) zahustený hroznový mušt;

c) rektifikovaný zahustený hroznový mušt;

d) víno vhodné na výrobu stolového vína;

e) stolové víno;

f) akostné vína psr;

g) likérové víno;

h) kvasiaci hroznový mušt, získaný z cibéb;

i) víno z prezretého hrozna.

6. Rezanie vína vhodného na výrobu bieleho stolového vína alebo bieleho stolového vína s vínom vhodným na výrobu červeného stolového vína, alebo s červeným stolovým vínom, nemôže slúžiť na výrobu stolového vína.

Jednako toto ustanovenie v niektorých prípadoch, ktoré sa vymedzia, nevylučuje rezanie uvedeného druhu za podmienky, že finálny výrobok bude mať charakteristiky červeného stolového vína.

Odlišne od prvého pododseku bude do 31. júla 2005 povolené takéto rezanie v oblastiach, kde má takáto prax tradíciu, musí byť však vykonané v súlade s predpismi, ktoré sa stanovia.

Článok 43

1. Povolené vinárske postupy a procesy sú uvedené v prílohách IV a V.

2. Osobitne:

- povolené vinárske postupy a procesy a predpisy týkajúce sa výroby obohatenia, okysľovania, odkyslenia, prisladenia, tak ako i predpisy týkajúce sa obsahu oxidu siričitého a maximálneho obsahu prchavých kyselín sú uvedené v prílohe V, body A až G,

- povolené vinárske postupy a procesy a predpisy týkajúce sa výroby šumivých vín a akostných šumivých vín sú uvedené v prílohe IV v bodoch H až I,

- povolené vinárske postupy a procesy a predpisy týkajúce sa výroby likérových vín sú stanovené v prílohe V, bode J.

Článok 44

1. Pokiaľ ide o produkty spadajúce pod nomenklatúru 2204 10, 2204 21 a 2204 29, môžu byť v rámci Spoločenstva ponúknuté alebo dodané na priamu ľudskú konzumáciu výhradne likérové vína, šumivé vína, sýtené šumivé vína, perlivé vína, sýtené perlivé vína, akostné vína psr, stolové vína a v prípadoch, kedy je to vhodné, bez ohľadu na článok 45, legálne dovážané vína.

2. S výnimkou nafľašovaných vín, o ktorých možno dokázať, že boli plnené pred 1. septembrom 1971, sa môže víno, iné než je akostné víno psr získané z odrôd vínnej révy, uvedených v článku 42, odsek 5, ale nezodpovedajúce vymedzeniam obsiahnutým v bodoch 12 až 18 prílohy I, používať výhradne na konzumáciu rodinami jednotlivých výrobcov vína, na výrobu vínneho octu alebo destiláciu.

3. V rokoch, v ktorých klimatické podmienky neboli priaznivé, možno rozhodnúť, že výrobky z vinohradníckych zón A a B, ktoré neobsahujú minimálny obsah prirodzeného alkoholu (obj. %) stanoveného pre príslušnú vinohradnícku zónu, možno v Spoločenstve použiť na výrobu šumivého vína a sýteného šumivého vína za predpokladu, že takéto vína nebudú mať skutočný obsah alkoholu menší než 8,5 obj. %, alebo na výrobu sýteného perlivého vína. V takomto prípade sa tieto vína obohacujú v súlade s obmedzeniami stanovenými v odseku 5 bodu D prílohy V.

4. Bez toho, aby bola obmedzená platnosť akýchkoľvek reštriktívnejších ustanovení, ktoré členské štáty uplatňujú vzhľadom na takúto výrobu výrobkov na ich území, ktoré nepatria do položiek nomenklatúry 2204 10, 2204 21 a 2204 29 na ich území, čerstvý hroznový mušt, ktorého kvasenie je zastavené pridaním alkoholu, možno použiť výhradne na výrobu takýchto výrobkov.

5. Z hroznovej šťavy a zahustenej hroznovej šťavy pochádzajúcich zo Spoločenstva nemožno vyrábať víno, ani pridávať tieto šťavy do vína. Tieto výrobky podliehajú kontrole súvisiacej s ich použitím. Na území Spoločenstva nesmú prejsť procesom alkoholického kvasenia.

6. Ustanovenia odsekov 4 a 5 sa nevzťahujú na výrobky určené na výrobu uskutočnenú v Spojenom kráľovstve a Írsku, na výrobky patriace do podpoložky nomenklatúry 2206 00, pre ktoré môžu členské štáty v súlade s ustanoveniami prílohy VII, odsek 2, bod C povoliť používanie zloženého názvu obsahujúceho slovo "víno".

7. Víno, vhodné na výrobu stolového vína, ktoré nedosahuje minimálny skutočný obsah alkoholu (obj. %) pre stolové vína, nemožno uviesť do obehu, s výnimkou výroby šumivého vína a octu, destilácie a iných priemyselných využití. Obohacovanie takéhoto vína alebo jeho rezanie so stolovým vínom, s cieľom dosiahnutia úrovne skutočného obsahu alkoholu (obj. %) požadovanej pre stolové vína, možno vykonávať výhradne vo výrobných priestoroch výrobcu vína alebo pre neho.

8. Z vínnych kalov alebo hroznových matolín nemožno vyrábať víno, ani akýkoľvek nápoj určený na priamu ľudskú konzumáciu, s výnimkou alkoholu, denaturovaných liehovín a matolinového vína.

9. V členských štátoch, v ktorých je povolená výroba matolinového vína, ho možno používať výhradne na destiláciu alebo na konzumáciu rodinami jednotlivých výrobcov vína.

10. Víno doalkoholizované s cieľom destilácie možno použiť výhradne na destiláciu.

11. Kvasiaci hroznový mušt získaný zo zhrozienkovateného (prirodzene prezretého a dehydrovaného) hrozna možno uviesť na trh výhradne s cieľom výroby likérových vín, a to iba v tých vinohradníckych regiónoch, kde bolo takéto použitie tradičné k 1. januáru 1985.

12. Čerstvé hrozno, hroznový mušt, čiastočne prekvasený hroznový mušt, zahustený hroznový mušt, rektifikovaný zahustený hroznový mušt, hroznový mušt, ktorého kvasenie bolo zastavené pridaním alkoholu, hroznová šťava a zahustená hroznová šťava pochádzajúce z tretích krajín nemôžu byť na území Spoločenstva spracované na víno alebo pridané do vína.

13. Produkty uvedené v odseku 12 nemôžu podstúpiť alkoholické kvasenie na území Spoločenstva. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na výrobky určené na výrobu uskutočnenú v Spojenom kráľovstve a Írsku a na výrobky patriace do podpoložky nomenklatúry 2206 00, pre ktoré členské štáty môžu v súlade s ustanoveniami prílohy VII, odsek 2, bod C povoliť používanie zloženého názvu obsahujúceho slovo "víno".

14. Rezanie vína pochádzajúce z tretej krajiny s vínom pochádzajúcim zo spoločenstva a rezanie vín pochádzajúcich z tretích krajín na geografickom teritóriu spoločenstva je zakázané.

15. V súlade s medzinárodnými záväzkami spoločenstva sa môže Rada odchýliť od ustanovení odseku 12, prvej vety odseku 13 a odseku 14.

Článok 45

1. Až na výnimky nesmú byť nasledovné výrobky ponúkané alebo vydané pre priamu ľudskú konzumáciu:

a) výrobky patriace do položiek nomenklatúry 2204 10, 2204 21, 2204 29 a 2204 10, či už boli dovezené alebo nie, ktoré prešli vinárskymi postupmi nepovolenými predpismi Spoločenstva alebo, ak ich tieto povoľujú, postupmi nepovolenými predpismi členských štátov;

b) výrobky uvedené v bodoch (a), (b) a (c) odseku 2 článku 1, ktoré nie sú spoľahlivej kvality umožňujúcej predaj;

c) výrobky uvedené v článku 1, odsek 2, ktoré nezodpovedajú definíciám uvedeným v prílohe I.

2. Výnimky uvedené v prvom odseku vzťahujúce sa na dovážané výrobky sú schvaľované na základe procedúry uvedenej v článku 113 zmluvy.

Článok 46

1. Podrobné predpisy o uplatňovaní tejto kapitoly a príloh IV a V sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 75.

Takéto predpisy sa budú týkať najmä:

a) pokiaľ ide o bod A prílohy V prechodných opatrení vzťahujúcich sa na vína vyrobené pred 1. septembrom 1986 a novelizácie týchto zoznamov vín v odseku 2;

b) pokiaľ ide o prílohy IV a V obmedzení a vybraných podmienok použitia vinárskych postupov a procesov uvedených v týchto prílohách, s výnimkou obmedzení a podmienok v nich určených;

c) rozhodnutí, výnimiek, obmedzení platnosti, podmienok a zoznamov uvedených v tejto kapitole a prílohe V;

d) uplatňovania bodov C až G prílohy V na výrobky zozbierané v regiónoch Spoločenstva, ktoré nepatria do vinohradníckych zón špecifikovaných v prílohe III;

e) pokiaľ ide o bod J prílohy V zoznamov uvedených v odsekoch 2, písmeno (b) a 6, obmedzení platnosti uvedených v odseku 4, písmeno (b) a postupu pri hláseniach a registrácii uvedeného v odseku 6.

2. V súlade s postupom stanovenom v článku 75 sa schvália nasledovné predpisy:

a) predpisy upravujúce porovnanie medzi niektorými vinárskymi postupmi a procesmi používanými v tretích krajinách a tými, ktoré sú uvedené v článku 43, odsek 1 a v prílohe IV;

b) nariadenia usmerňujúce sceľovanie a rezanie muštov a vín;

c) špecifikácie čistoty a identity látok používaných v rámci vinárskych postupov;

d) administratívne predpisy pre vykonávanie povolených vinárskych procesov a postupov; tieto predpisy môžu stanovovať, že isté vinárske procesy a postupy možno vykonávať výhradne pod dohľadom osoby uznanej príslušným členským štátom, ktorá disponuje dostatočnými vedomosťami zaručujúcimi kvalitu, hygienu a zdravotnú neškodnosť výrobku;

e) podmienky upravujúce držbu, obeh a použitie výrobkov uvedených v článku 45 alebo v zoznamoch výrobkov vyňatých z požiadaviek tohto článku a vypracovanie kritérií s cieľom zabránenia prehnanej prísnosti v individuálnych prípadoch; podmienky, za ktorých môže členský štát povoliť držbu, obeh a použitia výrobkov, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia, iných než sú výrobky uvedené v článku 45, odsek 1 alebo s ustanoveniami prijatými v súlade s týmto nariadením;

f) všeobecné pravidlá experimentálneho využitia normálne nepovolených vinárskych procesov a postupov.

3. V súlade s postupom stanoveným v článku 75 sa schvália analytické metódy na určenie zloženia výrobkov spadajúcich pod toto nariadenie, ako aj predpisy, prostredníctvom ktorých možno stanoviť, či tieto výrobky prešli procesmi, ktoré nepatria medzi povolené vinárske postupy.

Ak to bude potrebné schvália sa v súlade s tým istým postupom maximálne prípustné hodnoty pre látky, ktorých prítomnosť vo výrobkoch je výsledkom použitia istých vinárskych postupov, ako aj porovnávacie analytické tabuľky.

Ak však metódy analýzy Spoločenstva nebudú ustanovené alebo nebudú ustanovené predpisy uvedené v prvom pododseku slúžiace na zisťovanie a kvantifikáciu látok nachádzajúcich sa v príslušnom výrobku, použijú sa nasledovné metódy analýzy:

a) metódy uznané Valným zhromaždením Medzinárodného úradu pre vinič a víno (IWO) a uverejnené týmto úradom;

b) analytická metóda, ktorá je v súlade s normami odporúčanými Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO), ak sa medzi analytickými metódami uvedenými v bode a) nenachádza vhodná metóda;

c) v prípade neexistencie metód uvedených v bodoch a) a b) a z dôvodu presnosti, opakovateľnosti a reprodukovateľnosti:

i) analytická metóda povolená príslušným členským štátom alebo

ii) ak je to potrebné, akákoľvek iná vhodná analytická metóda.

Automatické metódy analýzy použité namiesto analytických metód spoločenstva sa považujú za ekvivalentné metódam analýzy Spoločenstva uvedeným v prvom pododsseku za predpokladu, že v súlade s postupom podľa článku 75 sa stanoví, že dosiahnuté výsledky sú, čo sa týka ich presnosti, opakovateľnosti a reprodukovateľnosti, aspoň zhodné s výsledkami dosiahnutými zodpovedajúcou metódou Spoločenstva.

Kapitola II

Opis, označovanie, predkladanie a ochrana vybraných výrobkov

Článok 47

1. V tejto kapitole a v prílohách VII a VIII sú uvedené predpisy týkajúce sa opisu, označovania a prezentácie vybraných výrobkov spadajúcich pod toto nariadenie a zároveň i ochrany určitých osobitostí a označení. Predpisy budú zamerané najmä na nasledovné ciele:

a) ochrana oprávnených záujmov spotrebiteľov;

b) ochrana oprávnených záujmov výrobcov;

c) hladký chod vnútorného trhu;

d) propagácia výroby kvalitných výrobkov.

2. Predpisy uvedené v odseku 1 budú obsahovať najmä ustanovenia týkajúce sa:

a) zavedenia povinného používania niektorých termínov;

b) povolenia používania istých termínov za niektorých podmienok;

c) povolenia používania iných termínov obsahujúcich informácie, ktoré môžu byť užitočné pre spotrebiteľa;

d) ochrany a kontroly používania niektorých termínov;

e) používania zemepisných označení a tradičných termínov;

f) etikiet na dovážaných výrobkoch alebo na produktoch z nich vyrobených v súlade s týmto nariadením. Etiketa musí spotrebiteľovi zaručiť správnu informovanosť o danom výrobku a musí byť iná, ako je etiketa používaná v Spoločenstve alebo v danom členskom štáte.

3. Predpisy uvedené v odseku 1 sa budú uplatňovať na opis uvedených výrobkov na nasledovných dokumentoch:

a) na etiketách;

b) v registroch, v sprievodných a iných dokumentoch predpísaných legislatívou spoločenstva, ďalej nazývaných "oficiálne dokumenty", iných ako colných dokumentoch;

c) na obchodných dokumentoch, najmä faktúrach a dokumentoch súvisiacich s vydajom tovaru;

d) na reklamných materiáloch, ak na tento účel bolo vypracované špeciálne ustanovenie v tomto nariadení.

4. Predpisy uvedené v odseku 1 sa budú uplatňovať na prezentáciu uvedených výrobkov v súlade s:

a) nádobami vrátane uzáveru;

b) etiketami;

c) balením.

5. Predpisy uvedené v odseku 1 sa budú uplatňovať na produkty, ktoré sú v predaji i na produkty, ktoré sa uvádzajú na trh.

Článok 48

Opis a prezentácia výrobkov uvedených v tomto nariadení, tak ako i akákoľvek forma reklamy týchto výrobkov, nesmú byť chybné a nesmú svojou povahou zmiasť, alebo pomýliť osoby, na ktoré sa obracajú, najmä pokiaľ ide o:

- Informácie ustanovené v článku 47. Toto ustanovenie sa uplatňuje i v prípadoch, ak sú označenia použité v preklade, keď sa vzťahujú ku skutočnému pôvodu, alebo keď sú sprevádzané slovami ako "druh", "typ", "metóda", "imitácia", "značka" a podobne;

- vlastnosti výrobkov a osobitne o ich povahu, zloženie, objemový obsah alkoholu, farbu, pôvod alebo pôvodné miesto výroby, kvalitu, odrodu viniča, ročník a nominálny objem nádob;

- identitu a štatút fyzických alebo právnických osôb, alebo zoskupení osôb, ktoré participujú, alebo participovali na výrobe alebo obchodnej distribúcii výrobku a hlavne tých, ktoré výrobok nafľašovali.

Článok 49

1. Výrobky, ktorých opis alebo prezentácia nezodpovedajú ustanoveniam tohto nariadenia, alebo podrobným predpisom prijatých na jeho vykonávanie, sa nemôžu na území Spoločenstva ani predávať, ani uvádzať na trh a nemôžu sa ani vyvážať.

Avšak, v prípade výrobkov určených na vývoz, môžu výnimky z ustanovení tohto nariadenia:

- byť povolené členským štátom, ak si to vyžaduje právny poriadok tretej krajiny, ktorá je dovozcom,

- byť obsiahnuté v podrobných vykonávacích predpisoch pre prípady, ktoré nie sú pokryté predchádzajúcou zarážkou.

2. Členský štát, na území ktorého sa nachádza výrobok, ktorého opis, alebo prezentácia nezodpovedajú ustanoveniam uvedeným v prvom odseku, urobí nevyhnutné opatrenia na sankcionovanie priestupkov, ku ktorým došlo, a to podľa ich závažnosti.

Členský štát však môže povoliť uskladňovanie daného výrobku s cieľom jeho predaja alebo uvedenia na trh v Spoločenstve, alebo jeho vývozu, ak jeho označenie, alebo prezentácia sa uvedie do súladu s ustanoveniami uvedenými v prvom odseku.

Článok 50

1. Členské štáty vykonajú všetky nevyhnutné opatrenia, ktoré v súlade s podmienkami stanovenými v článkoch 23 a 24 Zmluvy o obchodných aspektoch práv k duševnému vlastníctvu umožia zabrániť zainteresovaným stranám používať na území Spoločenstva zemepisné označenie identifikujúce výrobky uvedené v článku 1, odsek 2, písmeno (b) v prípade výrobkov, ktoré nepochádzajú z miesta určeného príslušným zemepisným označením, a to aj v prípadoch, ak je určený skutočný pôvod tovaru alebo, ak je použitý preklad zemepisného označenia, alebo je toto označenie sprevádzané výrazmi ako "druh", "typ", "štýl", "imitácia" a podobne.

2. Na účely tohto článku znamená "zemepisné označenie" označenie, ktoré určuje, že výrobok pochádza z územia tretej krajiny, ktorá je členom Svetovej obchodnej organizácie alebo z regiónu, alebo lokality v takomto regióne, a to v prípadoch, kedy s takýmto zemepisným miestom pôvodu možno spájať istú kvalitu, dobrú povesť alebo iné dané vlastnosti výrobku.

3. Odseky 1 a 2 platia bez ohľadu na ostatné špecifické ustanovenia v legislatíve Spoločenstva stanovujúcej predpisy o označovaní a prezentácii výrobkov spadajúcich pod toto nariadenie.

Článok 51

1. Na ciele spojené s uplatňovaním tejto hlavy sa za "zemepisnú jednotku menšiu ako je členský štát" považuje:

- malá lokalita alebo zoskupenie takýchto lokalít,

- miestna administratívna jednotka alebo jej časť,

- vinohradnícky subregión alebo jeho časť,

- iný región ako je vymedzený región.

2. Použitie zemepisného označenia na označenie stolového vína vyrobeného rezaním vín z hrozien pozbieraných v rôznych vinohradníckych oblastiach je povolené, ak aspoň 85 % stolového vína použitého pri rezaní pochádza z vinohradníckej oblasti, ktorej meno nesie.

V prípade popisu bielych stolových vín je však použitie zemepisného označenia spojeného s vinohradníckou oblasťou nachádzajúcou sa v rámci vinohradníckej zóny A alebo vinohradníckej zóny B povolené iba v prípade, ak produkty obsiahnuté v zmesi pochádzajú z týchto vinohradníckych zón, alebo, ak je dané víno zmesou stolových vín z vinohradníckej zóny A a stolových vín z vinohradníckej zóny B.

3. Členské štáty môžu podriadiť možnosť použitia zemepisného označenia na označenie stolového vína najmä podmienke, že 100 % tohto vína bolo vyrobené z jasne špecifikovaných odrôd a pochádzajúce iba z presne vymedzeného územia, ktorého meno nesie.

Článok 52

1. Ak členský štát použije názov špecifického regiónu na označenie akostného vína psr, alebo, v prípade potreby, vína určeného na spracovanie do takéhoto akostného vína psr, potom takýto názov nesmie byť použitý na označenie výrobkov vínneho sektoru nevyrobených v tomto regióne a/alebo výrobkov, ktorým tento názov neprináleží na základe ustanovení príslušných predpisov EÚ a členských štátov. Toto sa rovnako uplatňuje i v prípade, ak členský štát použil názov miestneho administratívneho územia alebo jeho časti, alebo iba malej lokality na označenie akostného vína psr, alebo, ak je to potrebné, vína určeného na spracovanie do takéhoto akostného vína psr.

Bez toho, aby sa porušili ustanovenia Spoločenstva týkajúce sa špecifických typov akostného vína psr, môžu členské štáty, v prípade niektorých výrobných podmienok, ktoré určia, povoliť, aby názov špecifického regiónu bol doplnený o podrobnosti súvisiace s výrobnou metódou, typom alebo názvom odrody, alebo jej synonymom.

Napriek prvému pododseku môže Rada na základe rozhodnutia kvalifikovanej väčšiny a na návrh Komisie rozhodnúť do 31. augusta 2001 o povolení, aby niektoré tradične používané zemepisné názvy na označenie stolových vín, ktoré sa stali názvom daného regiónu, boli i naďalej používané na označenie stolových vín, a to maximálne počas troch vinárskych rokov.

2. Nasledujúce názvy a termíny:

- názov odrody vína,

- tradičný špecifický termín uvedený v štvrtom pododsseku, druhý odsek, bod A 2 (c), prílohy VII alebo v druhom odseku bodu D 2 (c) prílohy VIII, alebo

- doplňujúci tradičný termín uvedený v piatom odseku bodu B 1(b) prílohy VII pod podmienkou, že je pridelený členským štátom s cieľom opisu vína na základe ustanovení Spoločenstva,

môžu byť používané na opis, prezentáciu a reklamu nápoja iného, ako je víno alebo hroznový mušt, iba ak nie je žiadne riziko omylu, pokiaľ ide o povahu, pôvod alebo zdroj a zloženie takéhoto nápoja.

3. Použitie názvov a termínov uvedených v bode 2 alebo slov "Hock", "Claret", "Liebfrauenmilch" a "Liebfraumilch", dokonca i keď sú sprevádzané slovami ako "druh", "typ", "štýl", "imitácia" alebo inými podobnými výrazmi, je zakázané v súvislosti popisom a prezentáciou:

- položky spadajúcej pod nomenklatúru 2206, s výnimkou prípadu, ak daná položka skutočne pochádza z takto označeného miesta,

- položky označené jasným návodom pre spotrebiteľa ako z nej získať nápoj podobný vínu (doma vyrobené víno); názov odrody vína však môže byť používaný, ak sa daná položka naozaj získala z takejto odrody, okrem prípadu, ak by takýto názov mohol uvádzať do omylu v súvislosti s názvom vymedzeného regiónu alebo geografickej jednotky používaným na popis akostného vína psr.

4. Názvy:

- daného regiónu,

- geografickej jednotky menšej ako daný región, ak tento názov bol pridelený členským štátom na popis vína na základe ustanovení Spoločenstva,

môžu byť použité výlučne na opis, prezentáciu alebo reklamu nápoja iného ako víno, alebo hroznový mušt za podmienky, že:

a) pôjde o výrobky spadajúce pod nomenklatúru 2009, 2202, 2205, 2206, 2207, 2208 a 2209 a o výrobky vyrobené zo surovín vhodných na výrobu vína, že uvedené názvy a termíny sú uznané v členskom štáte pôvodu výrobku a toto uznanie je v súlade s právom Spoločenstva;

b) v prípade nápojov iných ako tie, ktoré sú uvedené v bode a), je vylúčené riziko omylu pokiaľ ide o povahu, pôvod alebo zdroj a zloženie takéhoto nápoja.

I v prípade absencie uznania uvedeného v bode a) sa však takéto názvy budú môcť používať do 31. decembra 2000 za podmienky, že budú vyhovovať ustanoveniu uvedenému v bode (b).

Článok 53

1. Podrobné predpisy o uplatňovaní tejto kapitoly a príloh VII a VIII sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 75. Tieto predpisy sa budú osobitne vzťahovať na výnimky, podmienky a povolenia uvedené v týchto prílohách.

2. Nasledujúce ustanovenia sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 75:

a) indikácie, značky a iné označenia uvedené v úvodnej časti prílohy VII alebo v odseku 2, bodu A prílohy VIII;

b) zoznam tradičných špecifických termínov uvedených vo štvrtej podzarážke druhej zarážky odseku 2 c), bodu A, prílohy VII alebo uvedených v druhej zarážke odseku 2 c), bodu B, prílohy VIII;

c) podmienky používania zemepisných označení uvedených v odseku 2, bodu A, príloha VII;

d) označenia uvedené v odseku 4, bodu A, príloha VII;

e) podmienky použitia označení uvedených v odseku 1, bodu B, prílohy VII a rámec použitia uvedený v odseku 3, bodu B, prílohy VII;

f) označenia uvedené v odseku 2, bodu B, prílohy VII a podmienky za ktorých sú používané;

g) rozsah a podmienky uplatňovania ustanovení prílohy VII na výrobky vyrobené v Spoločenstve, ktoré sú predmetom tohto nariadenia a ktoré nie sú uvedené v odseku 1, bodu A, prílohy VII a v prílohe VIII, osobitne hroznový mušt, čiastočne vykvasený hroznový mušt, koncentrovaný hroznový mušt, nové víno, ktoré ešte nie je úplne vykvasené a víno z prezretého hrozna,;

h) podmienky balenia a prepravy v nádobách, ich použitie a výroba vrátane nádob na výrobu a skladovanie šumivého vína;

i) v prípade potreby prideľovanie názvov geografických jednotiek uvedených v druhej zarážke, odseku 1, bodu E, prílohy VIII;

j) povinné a voliteľné podrobnosti, ktoré majú byť súčasťou registrov a oficiálnych a obchodných dokumentov;

k) podrobné ustanovenia vzťahujúce sa k odsekom 2 a 5, bod G, prílohy VIII;

l) podrobné ustanovenia a výnimky ustanovení uvedené v odseku 6, bod I, prílohy VIII.

HLAVA VI

AKOSTNÉ VÍNA PSR VYROBENÉ VO VYMEDZENÝCH REGIÓNOCH

Článok 54

1. Pod akostnými vínami vyrobenými vo vymedzených regiónoch (ďalej iba "akostné vína psr") sa rozumejú vína, ktoré zodpovedajú ustanoveniam tejto hlavy a ustanoveniam Spoločenstva a členských štátov prijatých v tejto súvislosti.

2. Pod "akostné vína psr" spadajú nasledovné kategórie:

a) "akostné likérové vína vyrobené vo vymedzených regiónoch" (ďalej iba "akostné likérové vína psr"), ktoré zodpovedajú definícii likérového vína;

b) "akostné šumivé vína vyrobené vo vymedzených regiónoch" (ďalej iba "akostné šumivé vína psr"), ktoré zodpovedajú definícii šumivého vína vrátane akostných šumivých vín aromatického typu;

c) "akostné perlivé vína vyrobené vo vymedzených regiónoch" (ďalej iba "akostné perlivé vína psr"), ktoré zodpovedajú definícii perlivého vína;

d) akostné vína psr, iné než sú tie, ktoré sú uvedené v pododsekoch a), b) a c).

3. Nasledovné produkty vhodné na výrobu akostných vín psr:

a) čerstvé hrozno;

b) hroznový mušt;

c) kvasiaci hroznový mušt;

d) mladé, ešte kvasiace vína;

e) víno.

4. Členské štáty oznámia Komisii zoznam akostných vín psr ktoré uznali, pričom pre každé z týchto akostných vín psr budú uvedené podrobnosti o vnútroštátnych ustanoveniach upravujúcich ich výrobu.

5. Komisia tento zoznam zverejní v sérii "C"Úradného vestníka Európskych spoločenstiev.

Článok 55

1. Okrem všetkých vnútroštátnych predpisov prijatých v súlade s článkom 57(1) a ohľadu braného na tradičné výrobné podmienky do tej miery, do ktorej tieto nepoškodzujú politiku podpory kvalitnej výroby a hladké fungovanie vnútorného trhu, sa ustanovenia pokrývajúce výrobu akostných vín psr zakladajú na nasledovných faktoroch:

a) vymedzenie hraníc vinohradníckej oblasti;

b) odrody vínnej révy;

c) metódy pestovania;

d) metódy výroby vína;

e) minimálny skutočný obsah alkoholu (obj. %);

f) hektárový výnos;

g) analýza a vyhodnotenie organoleptických vlastností.

2. Ustanovenia uvedené v odseku 1 sú stanovené v prílohe VI, body A až J.

3. Ustanovenia bodu K prílohy VI sa vzťahujú iba na akostné šumivé vína psr. Ustanovenia bodu L prílohy VI sa vzťahujú iba na akostné likérové vína psr.

Článok 56

1. Členské štáty vypracujú predpisy, v súlade s ktorými môže vo fáze výroby:

a) výrobca:

i) nepožiadať, aby sa výrobok, ktorý sa v jeho hlásení o úrode alebo výrobe nachádza ako výrobok vhodný na výrobu akostného vína psr, klasifikoval ako akostné víno psr; alebo

ii) znížiť klasifikáciu akostného vína psr, najmä na stolové víno;

b) k tomu oprávnený orgán, ktorý je určený členským štátom, môže pristúpiť k preradeniu akostného vína psr do nižšej kategórie.

2. Preradenie akostného vína psr do nižšej kategórie vo fáze obchodovania vykonáva:

a) k tomu oprávnený orgán členského štátu, na území ktorého sa víno nachádza:

i) ak víno pochádza z tohto členského štátu;

ii) ak ide o malé množstvá;

b) k tomu oprávnený orgán členského štátu pôvodu vína, ak nenastanú prípady uvedené v bode (a).

3. O znížení klasifikácie uvedenej v odseku 2 sa rozhodne najmä v prípadoch, kedy k tomu oprávnený orgán stanoví, že:

a) víno prešlo počas skladovania alebo prepravy zmenou, ktorá pozmenila alebo zhoršila vlastnosti príslušného akostného vína psr,

b) víno bolo ošetrené nepovoleným spôsobom alebo je nezákonne označené ako akostné víno psr.

Článok 57

1. Okrem faktorov uvedených v článku 55 môžu členské štáty – výrobcovia, berúc ohľad na spravodlivé a tradičné zvyklosti, stanoviť i doplňujúce podmienky vzťahujúce sa na výrobu a vlastnosti, ktorým akostné vína psr musia zodpovedať.

2. Okrem iných ustanovení v tomto nariadení môžu členské štáty – výrobcovia, berúc ohľad na spravodlivé a tradičné zvyklosti, stanoviť doplňujúce alebo prísnejšie parametre alebo podmienky vzťahujúce sa na výrobu a obeh akostných vín psr vyrábaných na ich území.

Článok 58

Podrobné predpisy o uplatňovaní tejto hlavy a prílohy VI sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 75.

Tieto predpisy môžu obsahovať:

a) rozhodnutia, výnimky, obmedzenia platnosti a zoznamy uvedené v tejto hlave a prílohe VI;

b) vymedzenie oblastí ležiacich v bezprostrednej blízkosti vymedzeného regiónu, pričom sa bude brať ohľad najmä na zemepisnú situáciu a správnu štruktúru;

c) využitie akostných vín psr, ktorých klasifikácia bola znížená a podmienky, pod ktoré takéto využitie spadá;

d) vhodné ustanovenia týkajúce sa systematického a všeobecného používania organoleptických skúšok; využitie vín, ktoré nespĺňajú požiadavky takýchto skúšok a podmienok takéhoto využitia;

e) určenie malých množstiev uvedených v článku 56, odsek 2, bod a), ii).

HLAVA VII

OBCHOD S TRETÍMI KRAJINAMI

Článok 59

1. Dovoz akýchkoľvek výrobkov uvedených v článku 1, odsek 2, body a) a b) do Spoločenstva podlieha predloženiu dovoznej licencie. Dovoz akýchkoľvek iných výrobkov uvedených v článku 1, odsek 2 do spoločenstva a vývoz akýchkoľvek výrobkov uvedených v článku 1 odsek 2 zo spoločenstva môže podliehať predloženiu dovoznej alebo vývoznej licencie.

2. Licencie vydávajú členské štáty všetkým žiadateľom, bez ohľadu na miesto ich usadenia v spoločenstve a bez toho, aby boli porušené ustanovenia prijaté s cieľom uplatňovania článkov 62 a 63.

Licencie platia v celom spoločenstve.

Licencie sa vydávajú po zložení záruky, ktorá garantuje, že výrobky sa dovezú alebo vyvezú počas doby platnosti licencie; ak sa dovoz alebo vývoz počas tejto doby neuskutoční, alebo sa uskutoční iba čiastočne, s výnimkou prípadov vyššej moci, záruka úplne alebo čiastočne prepadne.

3. V súlade s postupom stanoveným v článku 75 sa schváli:

a) zoznam výrobkov vyžadujúcich dovozné alebo vývozné licencie;

b) doba platnosti takýchto licencií a ostatné podrobné predpisy pre uplatňovanie tohto článku.

Článok 60

1. Pokiaľ toto nariadenie nestanovuje inak, na výrobky uvedené v článku 1, odsek 2 sa vzťahujú colné sadzby Spoločného colného sadzobníka.

2. V prípade šťavy a muštov patriacich do položiek nomenklatúry 2009 60 a 2204 30, pri ktorých závisí uplatňovanie colných sadzieb Spoločného colného sadzobníka od dovoznej ceny výrobku, sa skutočná výška tejto ceny overí buď skontrolovaním každej zásielky, alebo sa použije paušálna dovozná hodnota vypočítaná Komisiou na základe cien tých istých výrobkov v krajinách pôvodu.

Ak je deklarovaná vstupná cena zásielky vyššia než paušálna dovozná hodnota – ak túto možno uplatniť – zvýšená o maržu schválenú v súlade s odsekom 3, ktorá nesmie prekročiť paušálnu hodnotu o viac než 10 %, musí byť zložená záruka rovnajúca sa dovozným colným poplatkom určeným na základe paušálnej dovoznej hodnoty.

Ak v prípade uvedenom v druhom pododseku nie je vstupná cena zásielky deklarovaná, závisí uplatňovanie Spoločného colného sadzobníka od paušálnej dovoznej hodnoty alebo od použitia príslušných ustanovení colnej legislatívy, a to za podmienok, ktoré sa určia v súlade s odsekom 3.

3. V prípade udelenia výnimiek z článku 44, odsek 15 na dovezené výrobky, zložia dovozcovia v čase ich prepustenia do voľného obehu záruku u určených colných orgánov. Táto záruka sa bude rovnať sume, ktorá sa stanoví. Záruka sa uvoľní po tom, čo dovozca predloží doklad akceptovaný colnými úradmi členského štátu v ktorom boli výrobky prepustené do voľného obehu, potvrdzujúci, že mušty boli spracované na hroznovú šťavu, že boli použité v iných výrobkoch mimo vinárskeho sektoru a ak sa z nich vyrobilo víno, tak že bolo označené primeranou etiketou.

4. Podrobné predpisy o uplatňovaní tohto článku sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 75. Tieto predpisy budú pokrývať najmä vypracovanie kritérií na stanovenie používania konkrétnych kontrolných metód, ako aj určenie faktorov hrajúcich úlohu pri výpočte paušálnych dovozných hodnôt, záruky uvedenej v odseku 3 a pravidiel stanovujúcich uvoľnenie tejto garancie.

Článok 61

1. S cieľom zabrániť alebo potláčať negatívne účinky na trhu Spoločenstva, ktoré môžu nastať v dôsledku dovozu niektorých výrobkov uvedených v článku 1, odsek 2, bude dovoz jedného alebo viacerých takýchto výrobkov podliehať okrem colnej sadzby stanovenej Spoločným colným sadzobníkom aj prídavnému dovoznému clu za predpokladu, že boli splnené podmienky stanovené v článku 5 Dohody o poľnohospodárstve, uzatvorenej v súlade s článkom 300 zmluvy v rámci Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní s výnimkou prípadov, keď je nepravdepodobné, že takýto dovoz naruší trh Spoločenstva alebo ak by takéto vplyvy boli neprimerané pre sledovaný cieľ.

2. Spúšťacie ceny nižšie ako je hranica, pod ktorou je možné zaviesť prídavné dovozné clo, oznámi Komisia Svetovej obchodnej organizácii.

Spúšťacie množstvá, ktorých prekročenie je podmienkou uloženia prídavného dovozného cla, sa určia najmä na základe dovozov do Spoločenstva za posledné tri roky predchádzajúce roku, keď došlo alebo pravdepodobne dôjde k negatívnym vplyvom uvedeným v odsseku 1.

3. Dovozné ceny, ktoré sa berú do úvahy pri ukladaní prídavného dovozného cla, sa určujú na základe dovozných cien príslušných zásielok na báze CIF.

Tieto ceny sa za týmto účelom overia porovnaním s reprezentatívnymi cenami za daný výrobok na svetovom trhu alebo na dovoznom trhu Spoločenstva pre tento výrobok.

4. Podrobné predpisy o uplatňovaní tohto článku príjme Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 75. Tieto podrobné predpisy budú špecifikovať najmä:

a) výrobky, na ktoré sa majú v súlade s článkom 5 Dohody o poľnohospodárstve vzťahovať prídavné dovozné colné poplatky;

b) ostatné kritéria potrebné na uplatňovanie odseku 1 v súlade s článkom 5 vyššie uvedenej dohody.

Článok 62

1. Colné kvóty pre výrobky spadajúce pod toto nariadenie a vyplývajúce z dohôd uzatvorených v súlade s článkom 300 zmluvy alebo akéhokoľvek iného aktu Rady otvára a spravuje Komisia v súlade s podrobnými predpismi prijatými v súlade s postupom stanoveným v článku 75.

2. Kvóty sa spravujú použitím jednej z nasledovných metód alebo kombinácie týchto metód:

a) metóda založená na chronologickom poradí podania prihlášok (princíp – "Kto prvý príde, prvý bude obslúžený");

b) metóda rozdelenia kvót, priamo úmerných množstvám požadovaným v čase podania prihlášok (prostredníctvom metódy "simultánneho preskúmania");

c) metóda, ktorá berie ohľad na tradičné obchodné kanály (prostredníctvom metódy "tradiční dovozcovia/noví dovozcovia").

Schváliť možno aj iné vhodné metódy. Tieto metódy nesmú diskriminovať žiadneho prevádzkovateľa.

3. Schválená správna metóda musí v prípadoch, keď je to potrebné, brať ohľad na všetky okolnosti týkajúce sa požiadaviek na zásobovanie trhu Spoločenstva, potrebu garantovať rovnováhu tohto trhu a súčasne, pokiaľ je to možné, využívať metódy, ktoré boli pre kvóty zodpovedajúce kvótam uvedeným v odsseku 1 používané v minulosti bez toho, aby boli dotknuté práva vyplývajúce z dohôd uzatvorených v rámci Uruguajského kola obchodných rokovaní.

4. Prostredníctvom podrobných predpisov uvedených v odseku 1 sa stanovia ročné kvóty, v prípade potreby vhodne rozvrhnuté na obdobie celého roka a určí sa administratívna metóda, ktorá sa bude používať. Tieto predpisy budú v prípade potreby obsahovať:

a) záruky týkajúce sa vlastností a pôvodu výrobku;

b) uznanie dokumentov používaných s cieľom overenia záruk uvedených v bode (a);

c) podmienky pre vydávanie dovozných licencií a dobu platnosti týchto licencií.

Článok 63

1. V rozsahu, ktorý je potrebný s cieľom umožniť vývoz:

a) výrobkov uvedených v článku 1, odsek 2, body a), b) a c);

b) cukrov patriacich do položky nomenklatúry 1701, glukózy a glukózového sirupu patriaceho do položiek nomenklatúry 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, aj vo forme výrobkov patriacich do položiek nomenklatúry 1702 30 51 a 1702 30 59, obsiahnutých vo výrobkoch patriacich do položiek nomenklatúry 2009 60 11, 2009 60 71, 2009 60 79 a 2204 30 99;

a na základe cien týchto výrobkov na medzinárodnom trhu a v súlade s obmedzeniami vyplývajúcimi z dohôd uzatvorených v súlade s článkom 300 zmluvy, možno rozdiel medzi týmito cenami a cenami v Spoločenstve kompenzovať prostredníctvom vývozných náhrad.

2. S cieľom rozdelenia množstiev, pri vývoze ktorých možno uplatniť nárok na kompenzácie, sa ustanoví metóda, ktorá:

a) najlepšie vyhovuje vlastnostiam výrobku a danej situácii na príslušnom trhu a umožňuje čo najefektívnejšie využitie dostupných zdrojov, pričom zohľadňuje efektívnosť a štruktúru vývozu Spoločenstva, ale bez toho, aby jej následkom vznikala diskriminácia medzi veľkými a malými prevádzkovateľmi;

b) čo najmenej zaťažuje prevádzkovateľov zbytočnou administratívou, pričom zohľadňuje požiadavky riadenia;

c) zabraňuje vzniku diskriminácie medzi príslušnými prevádzkovateľmi.

3. Kompenzácie sú pre celé Spoločenstvo rovnaké. Môžu sa odlišovať v závislosti od miesta určenia, ak si to vyžaduje situácia na medzinárodnom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov.

Kompenzácie uvedené v odseku 1, bod a) sa stanovia prostredníctvom procedúry uvedenej v článku 75. Budú sa stanovovať v pravidelných intervaloch.

Ak je to potrebné, kompenzácie stanovované v pravidelných intervaloch môže Komisia v období medzi dvoma takýmito stanoveniami upraviť na žiadosť členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy.

Ustanovenia článku 64 týkajúce sa výrobkov uvedených v tomto článku sa uplatnia ako doplnok.

4. Kompenzácie sa udeľujú výhradne na základe žiadosti a po predložení zodpovedajúcej vývoznej licencie.

5. Výška kompenzácie uplatniteľná na vývoz výrobkov uvedených v článku 1 je tá, ktorá je platná v deň podania žiadosti o licenciu a v prípade diferenčnej náhrady je to výška platná v ten istý deň:

a) pre miesto určenia uvedené na licencii; prípadne

b) pre skutočné miesto určenia, ak sa toto odlišuje od miesta určenia uvedeného na licencii. V takomto prípade nesmie príslušná čiastka prevyšovať čiastku platnú pre miesto určenia uvedené na licencii.

S cieľom zabrániť zneužívanie flexibility vyplývajúcej z toho odseku budú prijaté potrebné opatrenia.

6. Na základe postupu stanovenom v článku 75 je možno obmedziť platnosť odsekov 4 a 5 pre výrobky uvedené v článku 1, pre ktoré sa vyplácajú náhrady v rámci poskytovania potravinovej pomoci.

7. Dodržiavanie obmedzení množstiev vyplývajúcich z dohôd uzatvorených v súlade s článkom 300 zmluvy sa zabezpečí prostredníctvom vývozných certifikátov platných pre príslušné výrobky, ktoré sa vydávajú na referenčné obdobia uvedené v týchto certifikátoch.

Vzhľadom na súlad so záväzkami vyplývajúcimi z dohôd uzatvorených v rámci Uruguajského kola obchodných rokovaní koniec referenčného obdobia neovplyvní platnosť vývozných licencií.

8. Podrobné predpisy o uplatňovaní tohto článku vrátane ustanovení o prerozdelení nerozdelených alebo nevyužitých množstiev určených na vývoz sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 75.

Článok 64

1. Tento článok sa vzťahuje na kompenzácie uvedené v článku 63, odsek 1.

2. Výška kompenzácie pre výrobky uvedené v článku 63, odsek 1, bod (b) sa rovná:

a) pre položky surový cukor a biely cukor výške náhrady za vývoz týchto výrobkov v nespracovanom stave stanovenej v súlade s článkom 17 nariadenia Rady (EHS) č.1785/81 z 30. júna 1981 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru [53] a ustanoveniami prijatými za účelom uplatňovania tohto nariadenia;

b) pre položky hroznový cukor a sirup z hroznového cukru výške náhrady za vývoz týchto výrobkov v nespracovanom stave, stanovenej pre každý z týchto výrobkov v súlade s článkom 13 nariadenia Rady (EHS) č.1766/92 z 30. júna 1992 o spoločnej organizácii trhu s obilninami [54] a ustanoveniami prijatými s cieľom uplatňovania tohto nariadenia.

Spracované výrobky spĺňajú podmienky na udelenie náhrady, ak sú v čase vývozu sprevádzané hlásením žiadateľa o množstve surového cukru, bieleho cukru, hroznového cukru a sirupu z hroznového cukru použitom pri výrobe takýchto výrobkov.

Presnosť týchto hlásení podlieha kontrolám, ktoré vykonávajú kompetentné orgány príslušného členského štátu.

3. Pri stanovovaní kompenzácií sa berie do úvahy nasledovné:

a) aktuálna situácia na trhu a pravdepodobné vývojové trendy vzhľadom na:

i) ceny a dostupnosť výrobkov uvedených v článku 63, odsek 1, na trhu Spoločenstva;

ii) ceny týchto výrobkov na svetovom trhu;

b) čo najvýhodnejšie obchodné a prepravné náklady z trhov Spoločenstva do prístavov alebo iných vývozných bodov Spoločenstva, ako aj náklady na prepravu zásielky do krajiny určenia;

c) ciele spoločnej organizácie trhu s vínom, ktoré majú zabezpečiť rovnováhu na trhoch a prirodzený vývoj cien a obchodu;

d) obmedzenia vyplývajúce z dohôd uzatvorených v súlade s článkom 300 zmluvy;

e) potrebu zabrániť narušeniam rovnováhy na trhu Spoločenstva;

f) hospodársky aspekt navrhovaných vývozov.

4. Ceny na trhu Spoločenstva uvedené v článku 63, odsek 1 sa určujú s prihliadnutím na skutočné ceny, ktoré sa ukazujú byť čo najvýhodnejšie pre vývoz.

Pri určovaní cien na medzinárodnom trhu uvedených v článku 63, odsek 1 sa berie do úvahy nasledovné:

a) ceny zaznamenané na trhoch tretích krajín;

b) najvýhodnejšie ceny v tretích krajinách určenia za dovoz z tretích krajín;

c) výrobné ceny zaznamenané vo vyvážajúcich tretích krajinách, pričom sa berie ohľad na subvencie poskytované týmito krajinami, ak existujú;

d) ceny ponúk na parite hranice Spoločenstva.

5. Doba platnosti zoznamu výrobkov, na ktoré sa vzťahujú náhrady a čiastka, ktorá sa má stanoviť pre tieto kompenzácie, bude určená v súlade s postupom, stanoveným v článku 75 bez toho, aby bola obmedzená platnosť tretieho pododseku článku 63, odsek 3.

6. Náhrady sa vyplácajú po predložení dôkazu, že príslušné výrobky:

a) pochádzajú zo Spoločenstva;

b) boli zo Spoločenstva vyvezené; a

c) v prípade diferenčných náhrad dosiahli miesto určenia uvedené na licencii alebo iné miesto určenia, pre ktoré boli náhrady stanovené, bez toho, aby bola obmedzená platnosť bodu b) článku 63, odsek 5. Jednako za predpokladu, že sa stanovia podmienky ponúkajúce ekvivalentné záruky, možno v súlade s postupom stanoveným v článku 75 uplatniť výnimky pre tento predpis.

V súlade s postupom stanoveným v článku 75 možno prijať ďalšie ustanovenia.

7. Bez toho, aby bola obmedzená platnosť bodu a) odseku 6, v prípade neexistencie výnimky udelenej v súlade s postupom stanoveným v článku 75, sa vývozné náhrady nesmú udeliť pre výrobky dovezené z tretích krajín a opätovne do tretích krajín vyvezené.

Článok 65

1. V rozsahu potrebnom pre riadny chod spoločnej organizácie trhu s vínom môže v špecifických prípadoch na žiadosť Komisie Rada kvalifikovanou väčšinou úplne alebo čiastočne zakázať využívanie dohôd o zušľachťovacom styku týkajúcom sa výrobkov uvedených v článku 1.

2. Ak nastane naliehavá situácia uvedená v odseku 1 a trh Spoločenstva je narušený alebo je pravdepodobné, že bude narušený dohodami o zušľachťovacom styku, rozhodne Komisia, na žiadosť členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy, o potrebných opatreniach; tieto sa budú týkať obmedzenia platnosti odseku 1; o týchto opatreniach sa upovedomí Rada a členské štáty a vstupujú do platnosti okamžite, pričom doba ich platnosti nesmie prekročiť šesť mesiacov. Ak Komisia obdrží žiadosť od členského štátu, rozhodne o nej do jedného týždňa od prijatia žiadosti.

3. Rozhodnutie Komisie môže Rade oznámiť akýkoľvek členský štát do jedného týždňa odo dňa, kedy bol členský štát o tomto rozhodnutí upovedomený. Rada môže rozhodnutie Komisie kvalifikovanou väčšinou potvrdiť, pozmeniť alebo vyhlásiť za neplatné. Ak Rada nedospeje k rozhodnutiu do troch mesiacov, bude sa rozhodnutie Komisie považovať za zrušené.

Článok 66

1. Všeobecné predpisy o výklade kombinovanej nomenklatúry a osobitné predpisy o jej aplikácii platia pre klasifikáciu výrobkov spadajúcich pod toto nariadenie; tarifná nomenklatúra vyplývajúca z aplikácie tohto nariadenia sa začlení do Spoločného colného sadzobníka.

2. Okrem prípadov, keď toto nariadenie stanovuje inak alebo prípadov vyplývajúcich z ustanovení tohto nariadenia sa zakazuje nasledovné:

a) vyberanie akýchkoľvek poplatkov, ktoré majú rovnaký účinok ako colné poplatky;

b) uplatňovanie akýchkoľvek množstevných obmedzení alebo opatrení, ktoré by mali tie isté následky.

Článok 67

1. Zakazuje sa dovoz výrobkov spadajúcich pod toto nariadenie, do ktorých bol pridaný alkohol, s výnimkou výrobkov ekvivalentných výrobkom pôvodom zo Spoločenstva, pre ktoré je takéto zmiešanie s alkoholom povolené.

2. Podrobné predpisy o uplatňovaní tohto článku a najmä podmienok pre ekvivalentnosť výrobkov a obmedzenia platnosti odseku 1 sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 75.

Článok 68

1. Výrobky, uvedené v článku 1, odsek 2, body a) a b) možno doviesť, iba ak spĺňajú nasledovné podmienky:

a) pre všetky výrobky:

i) ak zodpovedajú ustanoveniam platným v tretích krajinách ich pôvodu, pod ktoré spadá výroba, uvádzanie do obehu a v nutnom prípade i vydávanie na priamu ľudskú konzumáciu; splnenie tejto podmienky sa musí preukázať formou certifikátu vydaného k tomu oprávneným orgánom uvedenom na zozname, ktorý bude stanovený v príslušnej tretej krajine, z ktorej výrobky pochádzajú;

ii) v prípade, že sú určené na priamu ľudskú konzumáciu, musia byť sprevádzané analytickým certifikátom, ktorý vypracoval orgán alebo úrad určený treťou krajinou, z ktorej výrobky pochádzajú;

b) pre vína určené na priamu konzumáciu ľuďmi, iné, než sú likérové vína a šumivé vína:

i) ak ich skutočný obsah alkoholu nie je menší než 9 obj. % a celkový obsah alkoholu nepresahuje 15 obj. %;

ii) ak ich celková kyslosť vyjadrená prostredníctvom kyseliny vínnej nie je menšia než 3.5 gramu alebo 46,6 miliekvivalentov na liter.

2. V súlade s postupom stanoveným v článku 75 možno stanoviť:

a) definíciu vlastností, ktoré musia mať likérové a šumivé vína a obmedzenia ustanovení odseku 1, bodu b),

b) že v prípade niektorých výrobkov uvedených v odseku 1, prepravovaných v obmedzených množstvách a v malých prepravkách, možno upustiť od povinnosti predložiť certifikát a analytický certifikát podľa bodu a) odseku 1;

c) že v prípade niektorých vín sprevádzaných certifikátom označenia pôvodu alebo certifikátom pôvodu možno úplne alebo čiastočne upustiť od povinnosti predložiť údaje obsiahnuté v certifikáte alebo správe o analýze uvedenej v bode a) odseku 1.

3. Podrobné predpisy o uplatňovaní tohto článku sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 75.

Článok 69

1. Ak je v Spoločenstve rovnováha na trhu jedného alebo viacerých výrobkov uvedených v článku 1(2) narušená z dôvodu dovozu alebo vývozu, alebo ak takáto hrozba existuje, čo môže ohroziť dosiahnutie cieľov stanovených v článku 33 zmluvy, je možné v obchode s tretími krajinami prijať vhodné opatrenia, ktoré bude platiť, až kým takéto narušenie nezanikne.

S cieľom vyhodnotenia či daná situácia odôvodňuje použitie takýchto opatrení, sa do úvahy musí zobrať najmä nasledovné:

a) množstvá, pre ktoré boli vydané dovozné licencie alebo množstvá, pre ktoré sa žiadalo, tak ako i situáciu na trhu s vínom v Spoločenstve;

b) kde je to vhodné, rozsah intervencií.

Rada na žiadosť Komisie prijme kvalifikovanou väčšinou všeobecné predpisy na uplatňovanie tohto odseku a určí prípady a medze, kedy, respektíve v rámci ktorých môžu členské štáty prijať dočasné ochranné opatrenia.

2. Ak nastane situácia uvedená v odseku 1, Komisia na žiadosť členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy rozhodne o potrebných opatreniach; o týchto opatreniach sa upovedomia členské štáty; tieto opatrenia vstupujú do platnosti okamžite. Ak Komisia obdrží žiadosť od členského štátu, rozhodne o nej do troch pracovných dní od prijatia žiadosti.

3. Rozhodnutie Komisie o opatreniach môže Rade oznámiť akýkoľvek členský štát do troch pracovných dní odo dňa, kedy bol o tomto rozhodnutí upovedomený. Rada sa zíde bez zbytočného odkladu. Rada môže dané opatrenie kvalifikovanou väčšinou pozmeniť alebo prehlásiť za neplatné.

4. Tento článok sa uplatní v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných dohôd uzatvorených podľa článku 300, odsek 2, zmluvy.

HLAVA VIII

VŠEOBECNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 70

1. Výrobky spadajúce pod toto nariadenie možno uviesť do obehu v Spoločenstve iba s úradne overeným sprievodným dokumentom.

2. Fyzické alebo právnické osoby, alebo skupiny takýchto osôb, ktoré prechovávajú takéto výrobky v rámci vykonávania ich činnosti, najmä výrobcovia, fľašovatelia a spracovatelia, ako aj obchodníci, ktorí budú určení, sú povinní viesť pre tieto výrobky vstupnú a výstupnú evidenciu.

3. Podrobné predpisy o uplatňovaní tohto článku a najmä o charaktere a forme dokumentu uvedeného v odseku 1, ako aj predpisy o obmedzeniach platnosti tohto článku sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 75.

Článok 71

1. Okrem prípadov, kedy toto nariadenie stanovuje inak, sa články 87, 88 a 89 zmluvy vzťahujú na výrobu a obchod s výrobkami spadajúcimi pod toto nariadenie.

2. Kapitola II hlavy II nebráni udeľovaniu národných subvencií určených na dosiahnutie cieľov podobných cieľom kapitoly II. Napriek tomu sa však odsek 1 na tieto subvencie vzťahuje.

Článok 72

1. Členské štáty vymenujú jeden alebo viacero orgánov, ktoré budú v rámci sektoru vinohradníctva a vinárstva zodpovedné za dodržiavanie predpisov Spoločenstva. Taktiež určia laboratóriá oprávnené vykonávať úradné analýzy v sektore vinohradníctva a vinárstva.

2. Členské štáty oznámia Komisii názvy a adresy týchto orgánov a laboratórií. Komisia oznámi tieto informácie ostatným členským štátom.

3. S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie predpisov v sektore vinohradníctva a vinárstva ustanoví Komisia útvar špeciálnych inšpektorov, ktorí budú spolupracovať s kompetentnými orgánmi členských štátov v oblasti kontroly na mieste.

4. Podrobné predpisy o uplatňovaní tohto článku sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 75.

Tieto predpisy môžu obsahovať najmä ustanovenia týkajúce sa:

a) zabezpečovania jednotného uplatňovania ustanovení Spoločenstva v sektore vinohradníctva a vinárstva, najmä čo sa týka kontroly;

b) riadenia vzťahov medzi určenými orgánmi;

c) riadenia špecifických finančných modalít na zlepšenie kontrolných mechanizmov;

d) riadenia úradných postihov;

e) riadenia právomocí a povinností spojených s vymenovaním inšpektorov.

Článok 73

Členské štáty a Komisia si vzájomne vymieňajú informácie potrebné pre vykonávanie tohto nariadenia. Podrobné predpisy upravujúce takúto výmenu informácií vrátane charakteru a formátu informácií, časové lehoty vzťahujúce sa na túto výmenu a šírenie zozbieraných informácií sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 75.

Článok 74

Týmto sa ustanovuje Riadiaci výbor pre víno (ďalej iba "výbor"), pozostávajúci zo zástupcov členských štátov. Predsedom výboru je zástupca Komisie.

Článok 75

1. V prípadoch, v ktorých sa má postupovať v súlade s postupom stanoveným v tomto článku, predloží predseda vec výboru, či už z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť zástupcu členského štátu.

2. Zástupca Komisie poskytne výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor oznámi svoje stanovisko k návrhu do lehoty, ktorú môže v závislosti od naliehavosti veci stanoviť predseda. V prípade rozhodnutí, ktoré Rada musí na žiadosť Komisie schváliť, musí byť stanovisko schválené väčšinou stanovenou v článku 205, odsek 2 zmluvy. Váha hlasov zástupcov členských štátov vo výbore sa rozdelí spôsobom stanoveným v uvedenom článku. Predseda nehlasuje.

Opatrenia, ktoré majú vstúpiť do platnosti okamžite, schvaľuje Komisia. Ak však tieto opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, Komisia ich bezodkladne oznámi Rade. V takomto prípade môže Komisia oddialiť uplatňovanie opatrení, o ktorých rozhodla, na obdobie nie dlhšie než jeden mesiac od dátumu takéhoto oznámenia.

V časovej lehote uvedenej v predchádzajúcom odseku môže Rada kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť inak.

Článok 76

Výbor môže skúmať akúkoľvek inú otázku vznesenú predsedom, či už z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť zástupcu členského štátu.

Článok 77

1. Toto nariadenie sa vykonáva tak, aby sa súčasne bral ohľad na ciele stanovené v článkoch 33 a 131 zmluvy.

2. Toto nariadenie sa vykonáva tak, aby sa bral ohľad na záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohôd uzatvorených v súlade s článkom 300, odsek 2 zmluvy.

Článok 78

1. Nariadenie (ES) č. 1258/1999 a jeho vykonávacie predpisy sa vzťahujú na výrobky spadajúce pod toto nariadenie.

2. Prémia uvedená v kapitole II hlavy II, podpora uvedená v kapitole III tej istej hlavy, výpomoc uvedená kapitole I hlavy III, vykupovanie a podpora uvedené v kapitole II hlavy III, výpomoci uvedené v kapitole III hlavy III a náhrady uvedené v hlave VII sa chápu ako intervenčné opatrenia určené na stabilizáciu poľnohospodárskych trhov v zmysle článku 2, odsek 2 nariadenia (ES) č. 1258/1999.

3. Bez ohľadu na akékoľvek reštriktívnejšie opatrenia sa podpora Spoločenstva, ktorú možno udeliť podľa hlavy III a náhrady, ktoré môžu byť udelené na základe hlavy VII, sa vzťahujú výhradne na výrobky vyrobené v Spoločenstve z hrozna dopestovaného v Spoločenstve.

Článok 79

S cieľom zabrániť vzniku prebytkov stolového vína a vína vhodného na výrobu stolového vína môžu členské štáty stanoviť obmedzenia na výšku úrody vyjadrenú počtom hl z hektára, ktorých prekročenie môže mať pre príslušných výrobcov za následok neudelenie výpomocí stanovených týmto nariadením.

Článok 80

V súlade s postupom stanoveným v článku 75 sa prijmú opatrenia:

a) na uľahčenie prechodu z ustanovení nariadení uvedených v článku 81 na ustanovenia tohto nariadenia;

b) riešiace, ak je to potrebné, špecifické praktické problémy. Takéto opatrenia, ak sú riadne odôvodnené, môžu obmedziť platnosť niektorých ustanovení tohto nariadenia.

Článok 81

Nariadenia (EHS) č. 346/79, 351/79, 460/79, 456/80, 457/80, 458/80, 1873/84, 895/85, 822/87, 823/87, 1442/88, 3877/88, 4252/88, 2046/89, 2048/89, 2389/89, 2390/89, 2391/89, 2392/89, 3677/89, 3895/91, 2332/92 a 2333/92 sa týmto zrušujú.

Článok 82

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v siedmy deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 1. augusta 2000.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. mája 1999

Za Radu

predseda

K.-H. Funke

[1] Ú. v. ES C 271, 31.8.1998, s. 21.

[2] Stanovisko predložené 6. mája 1999 (doteraz neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES C 101, 12.4.1999, s. 60.

[4] Ú. v. ES C 93, 6.4.1999, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 84, 27.3.1987, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 210, 28.7.1998, s. 8.

[7] Ú. v. ES L 54, 5.3.1979, s. 72.

[8] Ú. v. ES L 54, 5.3.1979, s. 90.

[9] Ú. v. ES L 106, 26.4.1991, s. 6.

[10] Ú. v. ES L 58, 9.3.1979, s. 1.

[11] Ú. v. ES L 367, 31.12.1985, s. 39.

[12] Ú. v. ES L 57, 29.2.1980, s. 16.

[13] Ú. v. ES L 163, 22.6.1983, s. 52.

[14] Ú. v. ES L 57, 29.2.1980, s. 23.

[15] Ú. v. ES L 57, 29.2.1980, s. 27.

[16] Ú. v. ES L 67, 14.3.1991, s. 16.

[17] Ú. v. ES L 176, 3.7.1984, s. 6.

[18] Ú. v. ES L 353, 24.12.1997, s. 2.

[19] Ú. v. ES L 97, 4.4.1987, s. 2.

[20] Ú. v. ES L 362, 31.12.1985, s. 8.

[21] Ú. v. ES L 84, 27.3.1987, s. 59.

[22] Ú. v. ES L 184, 24.7.1996, s. 1.

[23] Ú. v. ES L 132, 28. 5. 1988, s. 3.

[24] Ú. v. ES L 108, 27. 4. 1999, s. 9.

[25] Ú. v. ES L 346, 15. 12. 1988, s. 7.

[26] Ú. v. ES L 373, 31. 12. 1988, s. 59.

[27] Ú. v. ES L 210, 28. 7. 1998, s. 11.

[28] Ú. v. ES L 202, 14. 7. 1989, s. 14.

[29] Ú. v. ES L 335, 24. 12. 1996, s. 7.

[30] Ú. v. ES L 202, 14. 7. 1989, s. 32.

[31] Ú. v. ES L 232, 9. 8. 1989, s. 1.

[32] Ú. v. ES L 292, 25. 10. 1997, s. 3.

[33] Ú. v. ES L 232, 9. 8. 1989, s. 7.

[34] Ú. v. ES L 353, 24. 12. 1997, s. 1.

[35] Ú. v. ES L 232, 9. 8. 1989, s. 10.

[36] Ú. v. ES L 232, 9. 8. 1989, s. 13.

[37] Ú. v. ES L 184, 24. 7. 1996, s. 3.

[38] Ú. v. ES L 360, 9. 12. 1989, s. 1.

[39] Ú. v. ES L 297, 18. 11. 1994, s. 1.

[40] Ú. v. ES L 368, 31. 12. 1991, s. 1.

[41] Ú. v. ES L 231, 13. 8. 1992, s. 1.

[42] Ú. v. ES L 231, 13. 8. 1992, s. 9.

[43] Ú. v. ES L 184, 24. 7. 1996, s. 9.

[44] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80.

[45] Ú. v. ES C 32, 6.2.1999, s. 12.

[46] Ú. v. ES L 208, 31.7.1986, s. 1.

[47] Ú. v. ES L 210, 28.7.1998, s. 14.

[48] Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1.

[49] Ú. v. ES L 336, 23. 12. 1994, s. 22.

[50] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103.

[51] Ú. v. ES L 336, 23.12. 1994, s. 86.

[52] Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1.

[53] Ú. v. ES L 177, 1.7.1981, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1148/98 (Ú. v. ES L 159, 3.6.1998, s. 38).

[54] Ú. v. ES L 181, 1.7.1992, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1253/1999 (Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 18).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

VYMEDZENIE POJMOV

Nasledujúce definície budú platiť pre:

- produkty získané v Spoločenstve z hrozna zozbieraného v spoločenstve vrátane vína uvedeného v šiestej zarážke odseku 15 a

- iné produkty ako tie čo sú uvedené v odstavcoch 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 24 ak tieto

- pochádzajú z tretích krajín, alebo

- sú vyrobené v spoločenstve z hrozna zozbieraného mimo spoločenstva, ak je ich výroba povolená týmto nariadením.

Definícia vinárskych produktov, pre ktoré neplatí táto príloha, bude v nutnom prípade prijatá v súlade s týmto nariadením a postupom stanoveným v článku 75.

1. Čerstvé hrozno: plody vínnej révy používané na prípravu vína, zrelé, alebo aj mierne zhrozienkovatené, ktoré možno mlieť alebo lisovať bežnými vinárskymi prostriedkami a ktoré môžu spontánne vyvolať alkoholické kvasenie.

2. Hroznový mušt: šťava získaná z čerstvého hrozna prirodzenou cestou alebo fyzikálnymi procesmi. Maximálny povolený skutočný obsah alkoholu hroznového muštu je 1 obj. %.

3. Kvasiaci hroznový mušt: výrobok získaný kvasením hroznového muštu vykazujúci skutočný obsah alkoholu vyšší než 1 obj. %, ale nižší než tri pätiny jeho celkového obsahu alkoholu (obj. %). Niektoré akostné vína psr, ktoré majú skutočný obsah alkoholu nižší než tri pätiny ich celkového obsahu alkoholu a zároveň nie nižší než 4,5 obj. %, sa však nepovažujú za kvasiace hroznové mušty.

4. Kvasiaci hroznový mušt získaný zo zhrozienkovaného hrozna: výrobok získaný čiastočným vykvasením hroznového muštu vyrobeného zo zhrozienkovateného hrozna, ktorého celkový obsah cukru pred kvasením je minimálne 272 gramov na liter a ktorého prirodzený a skutočný obsah alkoholu nesmie byť nižší než 8 obj. %. Ale niektoré vína zodpovedajúce týmto požiadavkám sa nepovažujú za kvasiaci hroznový mušt získaný z zhrozienkovateného hrozna.

5. Čerstvý hroznový mušt, ktorého kvasenie je zastavené pridaním alkoholu: výrobok, ktorý:

- má skutočný obsah alkoholu minimálne 12 obj. %, ale zároveň maximálne 15 obj. % a

- získava sa pridaním do nekvasiaceho hroznového muštu, ktorého prirodzený obsah alkoholu je minimálne 8,5 obj. % a ktorý je získavaný výhradne z odrôd vínnej révy uvedených v článku 42, odsek 5.:

- neutrálneho alkoholu vínneho pôvodu vrátane alkoholu získaného destiláciou vysušeného hrozna, ktorého skutočný obsah alkoholu je minimálne 95 obj. %;

- alebo nerektifikovaného výrobku získaného destiláciou vína, ktorého skutočný obsah alkoholu je minimálne 52 obj. % a zároveň maximálne 80 obj. %;

6. Zahustený hroznový mušt: nekaramelizovaný hroznový mušt, ktorý:

- sa získava čiastočnou dehydratáciou hroznového muštu vykonanou akýmkoľvek povoleným postupom, ale iným než je vystavenie priamemu teplu tak, aby hodnota nameraná refraktometrom (v súlade s postupom, ktorý sa stanoví) pri teplote 20 °Celzia nebola nižšia než 50,9 %;

- je vyrobený výhradne z odrôd vínnej révy uvedených v článku 42, odsek 5;

- sa získava z hroznového muštu, ktorého obsah prirodzeného alkoholu (obj. %) dosahuje aspoň minimálnu hodnotu stanovenú pre vinohradnícku zónu, v ktorej bolo príslušné hrozno dopestované.

Pre zahustený hroznový mušt je prípustný skutočný obsah alkoholu, nižší než 1 obj. %.

7. Rektifikovaný zahustený hroznový mušt: tekutý nekaramelizovaný výrobok, ktorý:

- sa získava čiastočnou dehydratáciou hroznového muštu vykonanou akýmkoľvek povoleným postupom, ale iným než je vystavenie priamemu teplu tak, aby hodnota, nameraná refraktometrom (v súlade s postupom, ktorý sa stanoví) bola pri teplote 20 °Celzia minimálne 61,7 %;

- bol spracovaný povoleným spôsobom za účelom odkyslenia a eliminácie zložiek iných než je cukor;

- má nasledovné vlastnosti:

- pH maximálne 5 pri 25 °Brix,

- optickú hustotu pri 425 nm pre hrúbku 1 cm maximálne 0.100 pre hroznový mušt s koncentráciou 25 °Brix,

- obsah sacharózy nezistiteľný metódou analýzy, ktorá bude určená,

- index Folin-Ciocalteau maximálne 6,00 pri 25 °Brix,

- titrovateľnú kyslosť maximálne 15 miliekvivalentov na kilogram celkového obsahu cukrov,

- obsah oxidu siričitého maximálne 25 miliekvivalentov na kilogram celkového obsahu cukrov,

- celkový obsah katiónov maximálne 8 miliekvivalentov na kilogram celkového obsahu cukrov,

- vodivosť pri 25 °Brix a 20 °Celzia maximálne 120 mSiemens/cm,

- obsah hydroxymetylfuralu maximálne 25 miligramov na kilogram celkového obsahu cukrov,

- prítomnosť mesoinositolu,

- je vyrobený výhradne z odrôd vínnej révy uvedených v článku 42, odsek 5,

- sa získava z hroznového muštu, ktorého obsah prirodzeného alkoholu (obj. %) dosahuje aspoň minimálnu hodnotu stanovenú pre vinohradnícku zónu, v ktorej bolo príslušné hrozno dopestované.

Pre rektifikovaný zahustený hroznový mušt je prípustný skutočný obsah alkoholu nižší než 1 obj. %.

8. Hroznová šťava: nevykvasený, ale kvasenia schopný tekutý výrobok získaný vhodným spracovaním tak, aby bol vhodný na konzumáciu v stave, v akom sa nachádza; možno ho získať:

a) z čerstvého hrozna alebo hroznového muštu;

b) spätným procesom:

- zo zahusteného hroznového muštu;

- zo zahustenej hroznovej šťavy.

Pre hroznovú šťavu je prípustný skutočný obsah alkoholu nižší než 1 obj. %.

9. Zahustená hroznová šťava: nekaramelizovaná hroznová šťava získaná čiastočnou dehydratáciou hroznovej šťavy vykonanou akýmkoľvek povoleným postupom, ale iným než je vystavenie priamemu teplu tak, aby hodnota, nameraná refraktometrom (v súlade s postupom, ktorý sa stanoví) bola pri teplote 20 °Celzia rovná alebo vyššia než 50,9 %;

Pre zahustenú hroznovú šťavu je prípustný skutočný obsah alkoholu nižší než 1 obj. %.

10. Víno: výrobok získaný výhradne úplným alebo čiastočným alkoholickým kvasením čerstvého hrozna, či už pomletého alebo nie, alebo hroznového muštu.

11. Mladé, ešte kvasiace víno: víno, ktorého alkoholické kvasenie ešte nie je ukončené a ktoré sa ešte neoddelilo od kalov.

12. Víno vhodné na výrobu stolového vína: víno, ktoré:

- je vyrobené výhradne z odrôd vínnej révy uvedených v článku 42, odsek 5;

- sa vyrába v spoločenstve;

- má obsah prirodzeného alkoholu/obj. dosahujúci aspoň minimálnu hodnotu stanovenú pre vinohradnícku zónu, v ktorej bolo vyrobené.

13. Stolové víno: víno iné než je akostné víno psr, ktoré:

- je vyrobené výhradne z odrôd vínnej révy uvedených v článku 42, odsek 5;

- sa vyrába v spoločenstve;

- má, či už pred alebo po použití postupov špecifikovaných v bode D prílohy V, skutočný obsah alkoholu minimálne 8,5 obj. % za predpokladu, že je vyrobené z hrozna dopestovaného vo vinohradníckych zónach A, B a minimálne 9 obj. %, ak je vyrobené z hrozna dopestovaného v ostatných vinohradníckych zónach a celkový obsah alkoholu maximálne 15 obj. %;

- v súlade s obmedzeniami platnosti, ktoré možno prijať, má celkovú kyslosť vyjadrenú prostredníctvom kyseliny vínnej minimálne 3.5 gramu na liter alebo 46,6 miliekvivalentov na liter.

Jednako v prípade vín z niektorých vinohradníckych oblastí, ktoré sa určia, ktoré boli vyrobené bez akéhokoľvek obohacovania, možno hornú hranicu pre celkový obsah alkoholu zvýšiť na 20 obj. %.

Stolové víno "Retsina" je stolové víno vyrobené iba na zemepisnom území Grécka použitím hroznového muštu ošetreného živicou borovice halepskej (borovica Aleppo). Použitie živice z borovice Aleppo je povolené iba za účelom výroby stolového vína "Retsina" v súlade s podmienkami stanovenými platnými gréckymi ustanoveniami.

14. Likérové víno: výrobok, ktorý:

A. má:

- skutočný obsah alkoholu minimálne 15 obj. % a zároveň maximálne 22 obj. %;

- celkový obsah alkoholu minimálne 17,5 obj. % s výnimkou niektorých akostných likérových vín vyrábaných v špecifikovaných regiónoch (akostné likérové vína psr) uvedených na zozname, ktorý bude vypracovaný;

B. sa získava:

a) z:

- kvasiaceho hroznového muštu;

- vína; alebo

- kombinácie horeuvedených výrobkov; alebo

- v prípade niektorých akostných likérových vín psr, ktoré budú určené, hroznového muštu alebo zmesi tohto muštu a vína,

v prípade likérových vín a akostných likérových vín psr musia všetky horeuvedené výrobky:

- byť vyrobené z odrôd vínnej révy, ktoré budú vybrané z odrôd uvedených v článku 42, odsek 5; a

- s výnimkou niektorých akostných likérových vín psr uvedených na zozname, ktorý bude vypracovaný, mať počiatočný prirodzený obsah alkoholu minimálne 12 obj. %;

b) a pridaním:

i) jednotlivo alebo v kombinácii:

- neutrálneho alkoholu vínneho pôvodu vrátane alkoholu získaného destiláciou vysušeného hrozna, ktorého skutočný obsah alkoholu je minimálne 96 obj. %;

- vína alebo destilátu z vysušeného hrozna, ktorého skutočný obsah alkoholu je minimálne 52 obj. % a zároveň maximálne 86 obj. %;

ii) prípadne spolu s jedným alebo viacerými z nasledovných výrobkov:

- zahustený hroznový mušt;

- kombinácia jedného z výrobkov uvedených v bode i) a hroznového muštu uvedeného v prvej a štvrtej odrážke bodu a);

iii) v prípade niektorých akostných likérových vín psr uvedených na zozname, ktorý bude vypracovaný:

- jednotlivo alebo v kombinácii jedného z výrobkov uvedených v bode i); alebo

- jedného alebo viacerých z nasledovných výrobkov:

- vínny destilát alebo destilát z vysušeného hrozna, ktorého skutočný obsah alkoholu je minimálne 95 obj. % a zároveň maximálne 96 obj. %;

- liehoviny vydestilované z vína alebo hroznových matolín, ktorých skutočný obsah alkoholu je minimálne 52 obj. % a zároveň maximálne 86 obj. %;

- liehoviny vydestilované z vysušeného hrozna, ktorých skutočný obsah alkoholu je minimálne 52 obj. % a zároveň maximálne 94.5 obj. %;

- prípadne spolu s jedným alebo viacerými z nasledovných výrobkov:

- čiastočne vykvasený hroznový mušt získaný zo zhrozienkovateného hrozna;

- zahustený hroznový mušt získaný vystavením priamemu teplu, ktorý, s výnimkou tohto postupu, spĺňa vymedzenie zahusteného hroznového muštu;

- koncentrovaný hroznový mušt;

- kombinácia jedného z výrobkov uvedených v druhej odrážke a hroznového muštu uvedeného v prvej a štvrtej odrážke bodu a).

15. Šumivé víno: s výnimkou obmedzenia platnosti stanoveného v článku 44, odsek 3, výrobok získaný primárnym alebo sekundárnym alkoholickým kvasením:

- čerstvého hrozna;

- hroznového muštu;

- vína

vhodného na výrobu stolového vína;

- stolového vína;

- akostného vína psr;

- vín z dovozu uvedených na zozname, ktorý sa má zostaviť, pochádzajúcich z odrôd a vinárskych oblastí, ktorých osobitný charakter ich odlišuje od vín spoločenstva,

ktorý pri otvorení nádoby uvoľňuje oxid uhličitý, ktorý vznikol výhradne kvasením a ktorý, ak je udržiavaný v uzavretých nádobách pri teplote 20 °Celzia, v dôsledku oxidu uhličitého obsiahnutého v roztoku, vykazuje pretlak minimálne 3 bary.

16. Sýtené šumivé víno: výrobok, ktorý:

- sa získava zo stolového vína;

- pri otvorení nádoby uvoľňuje oxid uhličitý, ktorý vznikol výhradne alebo čiastočne pridaním tohto plynu; a

- ak je udržiavaný v uzavretých nádobách pri teplote 20 °Celzia v dôsledku oxidu uhličitého obsiahnutého v roztoku, vykazuje pretlak minimálne 3 bary.

17. Perlivé víno: výrobok, ktorý:

- sa získava zo stolového vína, akostného vína psr alebo výrobkov vhodných na výrobu stolového vína, alebo akostného vína psr za predpokladu, že takéto víno alebo výrobky majú celkový obsah alkoholu minimálne 9 obj. %;

- má skutočný obsah alkoholu minimálne 7 obj. %;

- ak je udržiavaný v uzavretých nádobách pri teplote 20 °Celzia vykazuje, v dôsledku endogénneho oxidu uhličitého obsiahnutého v roztoku, pretlak minimálne 1 bar a zároveň maximálne 2,5 baru;

- sa udržiava v nádobách s obsahom maximálne do 60 litrov.

18. Sýtené perlivé víno: výrobok, ktorý:

- sa získava zo stolového vína, akostného vína psr alebo výrobkov vhodných na výrobu stolového vína, alebo akostného vína psr;

- má skutočný obsah alkoholu minimálne 7 obj. % a celkový obsah alkoholu minimálne 9 obj. %;

- ak je udržiavaný v uzavretých nádobách pri teplote 20 °Celzia vykazuje, v dôsledku oxidu uhličitého obsiahnutého v roztoku, ktorý bol výhradne alebo čiastočne pridaný, pretlak minimálne 1 bar a zároveň maximálne 2.5 baru;

- sa udržiava v nádobách s obsahom maximálne do 60 litrov.

19. Vínny ocot: ocot, ktorý:

- sa získava výhradne octovým kvasením vína;

- má celkovú kyslosť vyjadrenú prostredníctvom kyseliny octovej minimálne 60 gramov na liter.

20. Vínne kaly: zvyšky hromadiace sa v nádobách obsahujúcich víno po kvasení počas skladovania alebo po vykonaní povoleného ošetrenia a zvyšky získané po prefiltrovaní alebo odstredení tohto výrobku.

Za vínne kaly sa považujú aj:

- zvyšky hromadiace sa v nádobách obsahujúcich hroznový mušt počas skladovania alebo po vykonaní povoleného ošetrenia;

- zvyšky získané po prefiltrovaní alebo odstredení tohto výrobku.

21. Hroznové matoliny: zvyšky po vylisovaní čerstvého hrozna, či už kvasiaceho alebo nie.

22. Matolinové víno: výrobok, ktorý sa získava:

- kvasením nespracovaných hroznových matolín vylúhovaných vo vode;

- vylúhovaním vykvasených hroznových matolín vodou.

23. Víno doalkoholizované pre destiláciu: výrobok, ktorý:

- má skutočný obsah alkoholu minimálne 18 obj. % a zároveň maximálne 24 obj. %;

- sa získava výhradne pridaním nerektifikovaného výrobku vyrobeného destiláciou vína a vykazujúceho maximálny skutočný obsah alkoholu 86 obj. % do vína, ktoré neobsahuje žiaden zvyškový cukor; a

- má maximálny obsah prchavých kyselín vyjadrený prostredníctvom kyseliny octovej, 1.5 gramu na liter.

24. Víno z prezretého hrozna: výrobok, ktorý:

- sa bez obohacovania vyrába v spoločenstve z hrozna dopestovaného v spoločenstve pochádzajúceho z odrôd vínnej révy stanovených v článku 42, odsek 5 a uvedených na zozname, ktorý bude vypracovaný;

- má prirodzený obsah alkoholu vyšší než 15 obj. %;

- má celkový obsah alkoholu minimálne 16 obj. % a skutočný obsah alkoholu minimálne 12 obj. %;

Členský štát môže predpísať minimálne obdobie zrenia tohto výrobku.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

VYMEDZENIE OBSAHOV ALKOHOLU

1. Pod skutočným obsahom alkoholu v objem. % sa rozumie počet objemových jednotiek čistého alkoholu, obsiahnutý pri teplote 20 °Celzia v 100 objemových jednotkách výrobku pri tejto teplote.

2. Pod potenciálnym obsahom alkoholu v objem. % sa rozumie počet objemových jednotiek čistého alkoholu pri teplote 20 °Celzia, ktorý možno vytvoriť úplným vykvasením cukrov obsiahnutých v 100 objemových jednotkách výrobku pri tejto teplote.

3. Pod celkovým obsahom alkoholu v objem. % sa rozumie súčet skutočného a potenciálneho obsahu alkoholu.

4. Pod prirodzeným obsahom alkoholu v objem. % sa rozumie celkový obsah alkoholu na objem výrobku pred akýmkoľvek obohatením.

5. Pod skutočným obsahom alkoholu v hmotn. % sa rozumie počet kilogramov čistého alkoholu, obsiahnutý v 100 kilogramoch výrobku.

6. Pod potenciálnym obsahom alkoholu v hmotn. % sa rozumie počet kilogramov čistého alkoholu, ktorý možno vytvoriť úplným vykvasením cukrov obsiahnutých v 100 kg výrobku.

7. Pod celkovým obsahom alkoholu v hmotn. % sa rozumie súčet skutočného a potenciálneho obsahu alkoholu na hmotnosť.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

VINOHRADNÍCKE ZÓNY

1. Vinohradnícku zónu A tvoria:

a) v Nemecku: vinohradnícke oblasti iné než tie čo sú začlenené do vinohradníckej zóny B;

b) v Luxembursku: luxemburská vinohradnícka oblasť;

c) v Belgicku, Holandsku, Dánsku, Írsku, Švédsku a Spojenom kráľovstve: vinohradnícke oblasti týchto krajín;

2. Vinohradnícku zónu B tvoria:

a) v Nemecku: vinohradnícke oblasti v regióne Baden;

b) vo Francúzsku: vinohradnícke oblasti v departmentoch, ktoré nie sú uvedené v tejto prílohe a v nasledovných departmentoch:

- v Alsasku: Bas-Rhin, Haut-Rhin;

- v Lotrinsku: Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges;

- v Champagne: Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-et-Marne;

- v Jura: Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône;

- v Savojsku: Savoie, Haute-Savoie;

- vo Val de Loire: Cher, Deux-Sevres, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Viene a vinohradnícke oblasti v arrondissemente Cosne-sur-Loire v departmente Nievre.

c) v Rakúsku: rakúska vinohradnícka oblasť.

3. Vinohradnícku zónu C I a) tvoria vinohradnícke oblasti:

a) vo Francúzsku: v nasledovných departmentoch:

- Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariege, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Correze, Cote-dOr, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Isere, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garone, Lozere, Nievre s výnimkou arrondissementov Cosne-sur-Loire, Puy-de-Dome, Pyrenees-Atlantiques, Hautes Pyrenees, Rhone, Saone-et-Loire, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienna, Yonne;

- v arrondissemente Valence a Die v kraji Drome (s výnimkov kantónov Dieulefit, Loriol, Marsanne a Montelimar);

- v departmente Ardeche, v celom arrondissemente Touron a v kantónoch Antraigues, Buzet, Coucouron, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, Saint-Etienne de Lugdares, Saint-Pierreville, Valgorge a Voulte-sur-Rhone.

b) v Španielsku: v provinciách Asturias, Cantabria, Guipuzcoa, La Coruna a Vizcaya.

c) v Portugalsku: vinohradnícke oblasti v tej časti regiónu Norte, ktorá zodpovedá oblasti značkového vína "Vinho Verde", tak ako "Concelhos de Bombarral, Laurinha, Mafra e Torres Vedras" (s výnimkou "Freguesias da Carvoeira e Dois Portos"), patriace do "Regiao viticola da Extremadura".

4. V Taliansku tvoria vinohradnícku zónu C I b) vinohradnícke oblasti v regióne Valle dAosta a v provinciách Sondrio, Bolzano, Trento a Belluno.

5. Vinohradnícku zónu C II tvoria:

a) vo Francúzsku: vinohradnícke oblasti:

- v nasledovných departmentoch: Aude, Bouches-du-Rhone, Gard, Herault, Pyrenees-Orientales (s výnimkou kantónov Olette a Arles-sur-Tech), Vaucluse;

- v tej časti departmentu Var, ktorá je ohraničená na juhu severnou hranicou komún Evenos, Le Beausset, Sollies-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrieres, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour a Saint-Maxime;

- v arrondissemente Nyons a kantónoch Dieulefit, Loirol, Marsanne a Montelimar v kraji Drôme;

- tých častiach departmentu Ardeche, ktoré nie sú uvedené v bode 3 a).

b) v Taliansku: vinohradnícke oblasti v nasledovných regiónoch: Abruzzi, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligurua, Lombardia s výnimkou provincie Sondrio, ďalej Marche, Molise, Piedmont, Tuscany, Umbria Veneto s výnimkou provincie Belluno, vrátane ostrovov patriacich do týchto regiónov, ako napríklad Elba a ostatné ostrovy toskánskeho súostrovia, ostrovy Ponziane, Capri a Ischia.

c) v Španielsku: vinohradnícke oblasti:

- v nasledovných provinciách:

- Lugo, Orense, Pontevedra;

- Ávila (s výnimkou obcí, ktoré zodpovedajú značkovému vínu "comarca" z Cebrerosu), Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora;

- La Rioja;

- Álava;

- Navarra;

- Huesca;

- Barcelona, Gerona, Lerida;

- v tej časti provincie Zaragoza, ktorá leží na sever od rieky Ebro;

- v tých obciach provincie Tarragona, ktoré spadajú pod registrované označenie pôvodu Penedés;

- v tej časti provincie Tarragona, ktorá zodpovedá značkovému vínu "comarca" z Conca de Barberá.

6. V Grécku tvoria vinohradnícku zónu C III a) vinohradnícke oblasti patriace do nasledovných nomoi: Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larisa, Ioannina, Levkas, Achaca, Messinia, Arkadia, Korinthia, Iraklio, Khania, Samos, Lasithi a ostrov Thira (Santorini).

7. Vinohradnícku zónu C III a) tvoria:

a) vo Francúzsku: vinohradnícke oblasti:

- v krajoch Korziky;

- v tej časti kraja Var, ktorá sa nachádza medzi morom a hranicou, ktorú tvoria obce (ktoré taktiež patria do tejto časti) Evenos, Le Beausset, Sollies-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrieres, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour a Sainte Maxime;

- v kantónoch Olette a Arles-sur-Tech v kraji Pyrenees Orientales;

b) v Taliansku: vinohradnícke oblasti v nasledovných regiónoch: Calabria, Basilicata, Apulia, Sardínia a Sicília, vrátane ostrovov patriacich k týmto regiónom, ako napríklad Pantelleria a Lipari, Egadi a Pelagiánske ostrovy;

c) v Grécku: vinohradnícke oblasti neuvedené v bode 6.

d) v Španielsku: vinohradnícke oblasti neuvedené v bodoch 3 b) alebo 5 c);

e) v Portugalsku vinohradnícke oblasti v regiónoch nezahrnutých do vinohradníckej zóny C I a).

8. Vymedzenie území patriacich k správnym jednotkám uvedeným v tejto prílohe je vymedzením vyplývajúcim z národných ustanovení platných k 15. decembru 1981 a, v prípade Španielska, národných ustanovení platných k 1. marcu 1986 a, v prípade Portugalska, národných ustanovení platných k 1. marcu 1998.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

ZOZNAM POVOLENÝCH ENOLOGICKÝCH POSTUPOV A PROCESOV

1. Enologické metódy a postupy, ktoré môžu byť aplikované na čerstvé hrozno, hroznový mušt, čiastočne prekvasený hroznový mušt, čiastočne prekvasený hroznový mušt získaný z cibéb, zahustený hroznový mušt, ešte kvasiace hroznové víno:

a) prevzdušňovanie alebo pridanie kyslíka;

b) tepelné ošetrovanie;

c) odstreďovanie a filtrácia s a bez inertných filtračných materiálov, ak neostanú žiadne reziduá na ošetrovaných produktoch;

d) použitie oxidu uhličitého, argónu alebo dusíka jednotlivo, alebo aj ich zmesí na vytvorenie inertného prostredia a na manipulovanie s výrobkom v prostredí bez prítomnosti vzduchu;

e) použitie vínnych kvasiniek;

f) použitie jednej, alebo viacerých nasledujúcich metód na podporu tvorby kvasiniek:

- pridanie diamóniumfosfátu alebo sulfátu amónneho v rámci určitých limitov

- pridanie siričitanu amónneho alebo kyslého siričitanu v rámci určitých limitov

- pridanie tiamidínchlórhydrátu v rámci určitých limitov;

g) použitie oxidu siričitého, kyslého siričitanu draselného alebo pyrosiričitana draselného;

h) odstránenie SO2 fyzikálnymi postupmi;

i) ošetrenie, v rámci určitých limitov, muštu z bielych odrôd hrozna alebo ešte kvasiaceho vína z bielych odrôd hrozna aktívnym uhlím určeným na enologické účely;

j) čírenie prostredníctvom jednej alebo viacerých z nasledujúcich látok na enologické účely

- želatína jedlá

- vyzina

- kazeín a kazeinát draselný

- vaječný bielok

- bentonit

- oxid kremičitý vo forme gélu, alebo koloidného roztoku

- kaolín

- tanín

- pektolytické enzýmy

- enzýmové prípravky obsahujúce betaglukanázy za podmienok, ktoré sa určia;

k) použitie kyseliny sorbovej, alebo sorbanu draselného;

l) použitie kyseliny vínnej za účelom okyslenia za podmienok uvedených v prílohe V, body E a G;

m) použitie jednej, alebo viacerých z nasledujúcich látok na odkyslenie za podmienok uvedených v prílohe V, body E a G,

- neutrálny vínan draselný,

- kyslý uhličitan draselný,

- uhličitan vápenatý, ktorý môže obsahovať malé množstvá podvojnej vápenatej soli kyselín L (+) vínnej a L (–) jablčnej,

- vínan vápenatý,

- kyselina vínna za podmienok, ktoré sa určia

- homogénny prípravok kyseliny vínnej a uhličitanu vápenatého v rovnakom pomere a jemne rozprášené;

n) použitie živice borovice Aleppo za podmienok, ktoré sa stanovia;

o) použitie, v rámci určitých limitov, preparátu z bunkových stien kvasiniek;

p) použitie polyvinylpolypyrolidonu v rámci určitých limitov a za podmienok, ktoré sa stanovia;

q) použitie mliečnych baktérií a vínnej suspenzie za podmienok, ktoré sa stanovia;

r) pridanie lysozýmu v rámci určitých limitov a za podmienok, ktoré sa stanovia;

2. Enologické metódy a postupy, ktoré môžu byť aplikované na čerstvé hrozno, hroznový mušt, čiastočne prekvasený hroznový mušt, čiastočne prekvasený hroznový mušt získaný zo zhrozienkovaného hrozna, zahustený hroznový mušt, ešte kvasiace hroznové víno:

a) prevzdušňovanie;

b) tepelné ošetrovanie;

c) odstreďovanie a filtrácia s a bez inertných filtračných materiálov, ak neostanú žiadne reziduá na ošetrovaných produktoch;

d) použitie oxidu siričitého, kyslého siričitanu draselného alebo pyrosiričitanu draselného;

e) odstránenie SO2 fyzikálnymi procesmi;

f) ošetrenie aktívnym uhlím určeným na enologické účely;

g) použitie uhličitanu vápenatého, ktorý môže obsahovať malé množstvá podvojnej vápenatej soli kyselín L (+) vínnej a L (–) jablčnej;

h) použitie živíc vymieňajúcich ióny za podmienok, ktoré sa určia;

3. Enologické metódy a postupy, ktoré môžu byť aplikované na čiastočne prekvasený hroznový mušt určený na priamu spotrebu, na víno vhodné na výrobu stolového vína, na stolové víno, šumivé víno, sýtené šumivé víno, perlivé víno, sýtené perlivé víno, likérové vína a akostné vína vyrobené vo vymedzených regiónoch:

a) použitie v suchých vínach a v množstve nepresahujúcom 5 % čerstvých vínnych kalov, zdravých a neriedených, obsahujúcich kvasnice pochádzajúce z nedávnej výroby suchých vín;

b) prevzdušnenie alebo prebublávanie pomocou argónu alebo dusíka;

c) ošetrenie teplom;

d) odstreďovanie a filtrácia, s a bez inertných filtračných materiálov, ak neostanú žiadne reziduá na ošetrovaných produktoch;

e) použitie oxidu uhličitého, argónu alebo dusíka jednotlivo alebo aj ich zmesí na vytvorenie inertného prostredia a na manipulovanie s výrobkom v prostredí bez prítomnosti vzduchu;

f) pridanie oxidu uhličitého v rámci určitých limitov;

g) použitie za podmienok stanovených týmto nariadením oxidu siričitého, kyslého siričitanu draselného alebo pyrosiričitana draselného;

h) použitie kyseliny sorbovej, alebo sorbanu draselného za podmienky, že konečný obsah kyseliny sorbovej obsiahnutej v ošetrovanom výrobku neprekročí v okamihu jeho uvedenia do obehu za účelom priamej spotreby ľuďmi 200 mg/l;

i) pridanie kyseliny L-askorbovej do určitých limitov;

j) pridanie kyseliny citrónovej s cieľom stabilizácie vína do určitých limitov;

k) použitie kyseliny vínnej za účelom okyslenia za podmienok uvedených v prílohe V, body E a G;

l) použitie jednej alebo viacerých z nasledujúcich látok na odkyslenie za podmienok uvedených v prílohe V, body E a G,

- neutrálny vínan draselný,

- kyslý uhličitan draselný,

- uhličitan vápenatý, ktorý môže obsahovať malé množstvá podvojnej vápenatej soli kyselín L (+) vínnej a L (–) jablčnej,

- vínan vápenatý,

- kyselina vínna za podmienok, ktoré sa určia

- homogénny prípravok kyseliny vínnej a uhličitanu vápenatého v rovnakom pomere a jemne rozprášené;

m) čírenie prostredníctvom jednej alebo viacerých z nasledujúcich látok na enologické účely

- želatína jedlá

- vyzina

- kazeín a kazeinát draselný

- vaječný bielok

- bentonit

- oxid kremičitý vo forme gélu alebo koloidného roztoku

- kaolín

- enzýmové prípravky obsahujúce betaglukanázy za podmienok, ktoré sa určia;

n) pridanie tanínu;

o) ošetrenie, v rámci určitých limitov, bieleho vína aktívnym uhlím určeným na enologické účely;

p) ošetrovanie za podmienok, ktoré sa stanovia:

- kvasiaceho hroznového muštu určeného na priamu konzumáciu, bieleho a ružového vína kyanoželeznatanom draselným,

- červených vín kyanoželeznatanom draselným alebo vápenatým fytalom;

q) pridanie kyseliny metavínnej v rámci určitých hraníc;

r) arabskej gumy;

s) použitie kyseliny vínnej DL, taktiež nazývanej kyselinou rasemickou, alebo jej neutrálnej draselnej soli za účelom vyzrážania prebytočného vápnika, za podmienok, ktoré sa stanovia;

t) na výrobu šumivých vín prostredníctvom kvasenia vo fľašiach, v prípade ktorých sa kaly odstránia priamo z ich hrdiel, sa používajú:

- vápenný alginát

- draselný alginát;

ta) použitie vinárskych kvasníc, suchých, alebo v stave vínnej suspenzie, na výrobu šumivého vína;

tb) na výrobu šumivých vín pridanie amóniovej a tiamínovej soli na podporu rozmnožovania kvasníc za nasledujúcich podmienok:

- pre výživné soli, fosforečnan diamónny alebo síran amónnv do určitých hraníc,

- pre rastové faktory, tiamín vo forme hydrochloridu tiamínu do určitých limitov;

u) použitie čistých parafínových diskov impregnovaných alylovým izothiocyanátom tak aby vznikla sterilná atmosféra. Je to možné iba v členských štátoch kde sa to tradične používa a dovtedy kým to nie je zakázané národnou legislatívou. Nesmie sa to však robiť v nádobách o objeme väčšom ako 20 l a vo víne nesmie zostať žiadna stopa alylového izothiocyanátu;

v) pridanie na podporu vyzrážania vínneho kameňa

- kyslého vínana draselného

- vínana vápenatého, do určitých limitov a za podmienok, ktoré sa stanovia;

w) použitie síranu meďnatého na odstránenie chuťových alebo vôňových nedostatkov vína, do určitých limitov;

x) použitie v rámci určitých limitov preparát z bunkových stien kvasiniek;

y) použitie polyvinylpolypyrolidonu v rámci určitých limitov a za podmienok, ktoré sa stanovia;

z) použitie mliečnych baktérií a vínnu suspenziu za podmienok, ktoré sa stanovia;

za) pridanie karamelu v zmysle nariadenia 94/36/EC Európskeho parlamentu a Rady z 30. júna 1994 o farbivách používaých v potravinách [1] na zvýraznenie farby likérových vín a akostných likérových vín;

zb) pridanie lysozýmu v rámci určitých limitov a za podmienok, ktoré sa stanovia;

4. Vinárske postupy a procesy, ktoré sa môžu použiť pre výrobky uvedené v prvej vete 3. odseku ale iba za podmienok použitia, ktoré sa stanovia.

a) pridanie kyslíka;

b) elektrodialýzové ošetrenie za účelom tartarickej stabilizácie (stabilizácie vzťahujúcej sa ku kyseline vínnej) vína;

c) použitie ureázy s cieľom znížiť množstvo močoviny vo víne.

[1] Ú. v. ES L 237, 10.9.1994, s. 13.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

LIMITY A PODMIENKY POŽITIA NIEKTORÝCH ENOLOGICKÝCH POSTUPOV

A. Obsah oxidu siričitého

1. Celkový obsah oxidu siričitého vo vínach iných, než sú šumivé vína a likérové vína, nesmie v dobe ich uvoľnenia na trh pre priamu ľudskú konzumáciu prekročiť:

a) 160 miligramov na liter pre červené vína; a

b) 210 miligramov na liter pre biele a ružové vína.

2. Bez ohľadu na odsek 1 a) a b) sa maximálny obsah oxidu siričitého v prípade vín s obsahom zvyškového cukru vyjadrenom prostredníctvom invertného cukru minimálne päť gramov na liter, zvýši na:

a) 210 miligramov na liter pre červené vína a 260 miligramov na liter pre biele a ružové vína;

b) 300 miligramov na liter pre:

- vína, ktoré majú v súlade s ustanoveniami spoločenstva nárok na označenie "Spätlese";

- akostné vína psr, ktoré majú nárok na registrované označenia pôvodu Bordeaux supérier, Graves de Vayres, Côtes de Bordeaux, St Macaire, Premieres Côtes de Bordeaux, Ste-Foy Bordeaux, Côtes de Bergerac, (či už nasleduje popis "Côtes de Saussignac" alebo nie), Haut Montravel, Côtes de Montravel a Rosette;

- akostné vína psr, ktoré majú nárok na registrované označenia pôvodu Allela, La Mancha, Navarra, Penedés, Rioja, Rueda, Tarragona a Valencia;

- Biele akostné vína psr pochádzajúce zo Spojeného kráľovstva, ktoré sú v súlade s britskou legislatívou popisované a prezentované termínom "botrytis" alebo inými ekvivalentnými termínmi, ako napríklad "noble harvest", "noble late Harvested", alebo "special late harvested";

c) 350 miligramov na liter pre vína, ktoré majú v súlade s ustanoveniami Spoločenstva nárok na popis "Auslese" a biele vína, ktoré sú v súlade s rumunskou legislatívou popisované ako "špičkové vína s vyznačením pôvodu" a majú nárok na používanie jedného z nasledovných názvov: Murfatlar, Cotnari, Tirnave, Pietroasele, Valea Calugareasca;

d) 400 miligramov na liter pre vína, ktoré majú v súlade s ustanoveniami Spoločenstva nárok na popisy "Beerenauslese", "Ausbruch", "Ausbruchwein" a "Trockenbeerenauslese" a "Eiswein" a akostné vína psr, ktoré majú nárok na registrované označenia pôvodu Sauternes, Barsac, Cadillac, Cérons, Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont, Monbazzilac, Bonnezeaux, Quarts de Chaume, Coteaux du Layon, Coteaux de lAubance, Graves Superieures a Jurançon.

3. Ak si to vyžadujú klimatické podmienky možno rozhodnúť, že príslušné členské štáty môžu v niektorých vinohradníckych zónach spoločenstva povoliť pre vína, vyrábané na ich území, zvýšenie maximálnych hodnôt celkového obsahu oxidu siričitého nižších než 300 miligramov na liter uvedených v tomto bode, a to maximálne o 40 miligramov na liter.

4. Členské štáty môžu na vína vyrábané na ich území uplatniť reštriktívnejšie opatrenia.

B. Obsah prchavých kyselín

1. Maximálny obsah prchavých kyselín nesmie prekročiť:

a) 18 miliekvivalentov na liter kvasiaceho hroznového muštu;

b) 18 miliekvivalentov na liter pre biele alebo ružové vína a, najneskôr do 31. decembra 1989, pre výrobky vyrobené rezaním bieleho vína s červeným vínom na území Španielska;

c) 20 miliekvivalentov na liter pre červené vína.

2. Hodnoty uvedené v odsseku 1 sa vzťahujú na:

- výrobky z hrozna zozberaného v spoločenstve vo fáze výroby a všetkých fázach obchodovania s nimi;

- kvasiaci hroznový mušt a vína pôvodom z tretích krajín a to vo všetkých fázach po ich vstupe na zemepisné územie spoločenstva.

3. Vzhľadom na odsek 1 možno ustanoviť výnimky týkajúce sa:

a) niektorých akostných vín psr a niektorých stolových vín, ktorých názov sa viaže k zemepisnému označeniu, ak:

- zreli minimálne dva roky; alebo

- boli vyrobené v súlade s istými postupmi;

b) vín s celkovým obsahom alkoholu minimálne 13 obj. %.

C. Povolené hodnoty obohacovania

1. Ak to spôsobia meteorologické podmienky v niektorých vinohradníckych oblastiach spoločenstva môžu príslušné členské štáty povoliť zvýšenie prirodzeného obsahu alkoholu (obj. %) čerstvého hrozna, hroznového muštu, kvasiaceho hroznového muštu a mladého, ešte kvasiaceho vína, ktoré boli získaného z odrôd vínnej révy uvedených v článku 42, odsek 5, ako aj vína vhodného na výrobu stolového vína a stolového vína.

2. Zvyšovanie prirodzeného obsahu alkoholu/obj. nemožno povoliť v prípade výrobkov uvedených v odsseku 1, pokiaľ ich minimálny prirodzený obsah alkoholu nedosahuje nasledovné hodnoty:

a) pre vinohradnícku zónu A: 5 obj. %;

b) pre vinohradnícku zónu B: 6 obj. %;

c) pre vinohradnícku zónu C I a): 7,5 obj. %;

d) pre vinohradnícku zónu C I b): 8 obj. %;

e) pre vinohradnícke zóny C II: 8,5 obj. %;

f) pre vinohradnícku zónu C III: 9 obj. %.

3. Zvyšovanie minimálneho prirodzeného obsahu alkoholu/obj. sa vykonáva prostredníctvom vinárskych postupov stanovených v bode D a nemôže prekročiť nasledovné hodnoty:

a) pre vinohradnícku zónu A: 3,5 obj. %;

b) pre vinohradnícku zónu B: 2,5 obj. %;

c) pre vinohradnícku zónu C: 2 obj. %;

4. V rokoch, keď sú meteorologické podmienky výnimočne nepriaznivé, môžu byť maximálne hodnoty zvýšenia obsahu alkoholu/obj. uvedené v odsseku 3 zvýšené na nasledovné hodnoty:

a) pre vinohradnícku zónu A: 4,5 obj. %;

b) pre vinohradnícku zónu B: 3,5 obj. %.

D. Obohacovacie procesy

1. Zvyšovanie prirodzeného obsahu alkoholu (obj. %) uvedené v bode C možno vykonávať výhradne:

a) v prípade čerstvého hrozna, kvasiaceho hroznového muštu a mladého, alebo ešte kvasiaceho mladého vína: pridaním sacharózy, zahusteného hroznového muštu alebo rektifikovaného zahusteného hroznového muštu;

b) v prípade hroznového muštu: pridaním sacharózy, zahusteného hroznového muštu alebo rektifikovaného zahusteného hroznového muštu alebo čiastočným zahusťovaním vrátane reverznej osmózy;

c) v prípade vína vhodného na výrobu stolového vína a stolového vína: čiastočným zahustením prostredníctvom chladenia.

2. Procesy uvedené v odsseku 1 sa navzájom vylučujú.

3. Pridávanie sacharózy uvedené v odsseku 1 a) a b) možno vykonávať výhradne prostredníctvom suchého cukrenia a výhradne vo vinohradníckych oblastiach v ktorých sa to tradične alebo výnimočne praktizuje na základe legislatívy platnej k 8. máju 1970.

4. Pridávanie zahusteného hroznového muštu alebo rektifikovaného zahusteného hroznového muštu nesmie mať za následok zvýšenie pôvodného množstva čerstvého pomletého hrozna, hroznového muštu, kvasiaceho hroznového muštu alebo mladého, ešte kvasiaceho vína, o viac než 11 % vo vinohradníckej zóne A, 8 % vo vinohradníckej zóne B a 6,5 % vo vinohradníckych zónach C.

5. V prípade uplatnenia odseku 4 bodu C sa maximálne hodnoty zvýšenia prirodzeného obsahu alkoholu/obj. zvýšia na 15 % vo vinohradníckej zóne A a 11 % vo vinohradníckej zóne B.

6. Zahusťovanie hroznového muštu, vína vhodného na výrobu stolového vína alebo stolového vína, ktoré je spracovávané prostredníctvom tohto procesu, nesmie mať za následok zníženie pôvodného množstva týchto výrobkov o viac než 20 % a v žiadnom prípade nesmie zvýšiť ich prirodzený obsah alkoholu (obj. %) o viac než 2 %.

7. Vyššie uvedené procesy nesmú mať v žiadnom prípade za následok zvýšenie celkového obsahu alkoholu (obj. %) čerstvého hrozna, hroznového muštu, kvasiaceho hroznového muštu, mladého, ešte kvasiaceho vína, vína vhodného na výrobu stolového vína alebo stolového vína, ktoré je spracovávané prostredníctvom tohto procesu na hodnotu vyššiu než 11,5 obj. % vo vinohradníckej zóne A, 12 obj. % vo vinohradníckej zóne B, 12,5 obj. % vo vinohradníckych zónach C I a) a C I b), 13 obj. % vo vinohradníckych zónach C II a 13,5 obj. % vo vinohradníckych zónach C III.

8. Avšak v prípade červeného vína možno celkový obsah alkoholu výrobkov uvedených v odsseku 7 zvýšiť na 12 obj. % vo vinohradníckej zóne A a 12,5 obj. % vo vinohradníckej zóne B.

9. Víno vhodné na výrobu stolového vína a stolové víno nemožno zahusťovať, ak výrobky, z ktorých boli tieto výrobky získané, boli spracované prostredníctvom procesov, uvedených v odseku 1 a) a b).

E. Okysľovanie a odkysľovanie

1. Čerstvé hrozno, hroznový mušt, kvasiaci hroznový mušt, mladé, ešte kvasiace víno a víno možno podrobiť:

a) čiastočnému odkysleniu vo vinohradníckych zónach A, B, C I a) a C I b);

b) okysleniu a odkysleniu vo vinohradníckych zónach C II a C III a) bez toho, aby bol porušený odsek 3;

c) okysleniu vo vinohradníckej zóne C III b).

2. Okysľovanie výrobkov iných než je víno, uvedených v odsseku 1, možno vykonávať iba do hodnoty 1,50 g/l vyjadrenej prostredníctvom kyseliny vínnej alebo 20 miliekvivalentov na liter.

3. Okysľovanie vín možno vykonávať iba do hodnoty 2,50 g/l vyjadrenej prostredníctvom kyseliny vínnej alebo 33,3 miliekvivalentov na liter.

4. Odkysľovanie vín možno vykonávať iba do hodnoty 1 g/l vyjadrenej prostredníctvom kyseliny vínnej alebo 13,3 miliekvivalentov na liter.

5. Predmetom odkysľovania môže byť naviac aj hroznový mušt určený na zahusťovanie.

6. V rokoch s výnimočnými meteorologickými podmienkami môžu členské štáty povoliť okysľovanie výrobkov uvedených v odsseku 1 vo vinohradníckych zónach C I a) a C I b), a to za podmienok uvedených v odseku 1 týkajúcich sa zón C II, C III a) a C III b).

7. Okysľovanie a obohacovanie s výnimkou obmedzenia platnosti, o ktorom sa rozhoduje zvlášť pre každý jednotlivý prípad a okysľovanie a odkysľovanie jedného a toho istého výrobku sú procesy, ktoré sa vzájomne vylučujú.

F. Prisladzovanie

1. Prisladzovanie stolového vína sa povoľuje výhradne prostredníctvom:

a) hroznového muštu, ktorý má maximálne rovnaký celkový obsah alkoholu/obj. %) ako príslušné stolové víno, v prípade, že čerstvé hrozno, hroznový mušt, kvasiaci hroznový mušt, mladé, ešte kvasiace víno, víno vhodné na výrobu stolového vína, alebo stolové víno samotné prešlo jedným z procesov, uvedených v odseku 1 bodu D.

b) zahusteného hroznového muštu, rektifikovaného zahusteného hroznového muštu, alebo hroznového muštu za predpokladu, že sa tým celkový obsah alkoholu (obj. %) príslušného stolového vína nezvýši o viac než 2 obj. % v prípade, že výrobky, uvedené v bode (a) neprešli jedným z procesov uvedených v odseku 1 bodu D.

2. Prisladzovanie dovezených vín určených na priamu ľudskú konzumáciu a označené zemepisnou indikáciou je na území spoločenstva zakázané.

3. Prisladzovanie dovezených vín iných, než sú vína uvedené v odseku 2, podlieha predpisom, ktoré budú určené.

G. Procesy

1. S výnimkou okysľovania a odkysľovania vín nie je povolený žiaden z procesov uvedených v bodoch D a E, pokiaľ tento proces nebude vykonaný za podmienok, ktoré sa určia, v čase, kedy čerstvé hrozno, hroznový mušt, kvasiaci hroznový mušt, mladé, alebo ešte kvasiace víno dozrieva na víno vhodné na výrobu stolového vína, na stolové víno alebo na akýkoľvek iný nápoj určený na priamu ľudskú spotrebu a uvedený v článku 1, odsek 2, iný, než je šumivé víno alebo sýtené šumivé víno, a to vo vinohradníckej zóne, v ktorej bolo použité čerstvé hrozno pozberané.

2. To isté platí pre zahusťovanie, okysľovanie a odkysľovanie vína vhodného na výrobu stolového vína.

3. Zahustenie stolových vín sa musí vykonať vo vinohradníckej zóne v ktorej bolo použité čerstvé hrozno zozberané.

4. Okysľovanie a odkysľovanie vín možno vykonávať výhradne vo vinárskom podniku a vo vinohradníckej zóne, v ktorej bolo zozberané hrozno použité na výrobu príslušného vína.

5. Vykonanie každého z procesov uvedených v odstavcoch 1 až 4 musí byť oznámené oprávneným orgánom. To isté sa vzťahuje aj na množstvá sacharózy, zahusteného hroznového muštu alebo rektifikovaného zahusteného hroznového muštu, ktoré vzhľadom na výkon svojho povolania skladujú fyzické alebo právnické osoby, alebo skupiny takýchto osôb, najmä výrobcovia, fľašovatelia, spracovatelia a obchodníci, ktorí budú stanovení, a to v tom istom čase a na tom istom mieste ako čerstvé hrozno, kvasiaci hroznový mušt alebo víno vo veľkom množstve. Avšak oznámenie týchto množstiev môže byť nahradené záznamom do interného záznamníka tovaru alebo skladového registra.

6. Každý z procesov uvedených v bode E musí byť zaznamenaný na úradne skontrolovanom sprievodnom dokumente, na základe ktorého sa výrobky, ktoré prešli týmito procesmi, umiestňujú do obehu.

7. Tieto procesy možno, okrem výnimiek odôvodnených výnimočnými meteorologickými podmienkami, vykonávať výhradne:

a) vo vinohradníckych zónach C pred 1. januárom;

b) vo vinohradníckych zónach A a B pred 16. marcom,

a to iba pre výrobky pochádzajúce zo zberu vykonaného bezprostredne pred týmito dátumami.

8. Zahusťovanie chladením, okysľovanie a odkysľovanie vín však možno vykonávať po celý rok.

H. Šumivé víno

1. Na účely tohto bodu a bodu I tejto prílohy a bodu K prílohy VI:

a) "cuvée" znamená:

- hroznový mušt;

- víno;

- zmes hroznových muštov alebo vín s rozdielnymi vlastnosťami

za účelom prípravy špecifického druhu šumivých vín;

b) "tirážna zmes" znamená:

výrobok pridávaný do cuvée za účelom vyvolania sekundárneho kvasenia;

c) "expedičný likér" znamená:

výrobok pridávaný do šumivých vín za účelom dosiahnutia zvláštnych chuťových vlastností.

2. Expedičný likér môže obsahovať výhradne:

- sacharózu;

- hroznový mušt;

- kvasiaci hroznový mušt;

- zahustený hroznový mušt;

- rektifikovaný zahustený hroznový mušt;

- víno; alebo

- ich zmes,

s možným pridaním vínneho destilátu.

3. Zakazuje sa akékoľvek obohacovanie cuvée okrem povoleného obohatenia jednotlivých zložiek cuvée vykonaného v súlade s týmto nariadením.

4. Každý členský štát však môže povoliť obohacovanie cuvée v prípade regiónov a odrôd, pre ktoré je to technicky odôvodnené, a to na mieste prípravy šumivých vín a za podmienok, ktoré budú stanovené. Takéto obohatenie môže byť vykonané prostredníctvom pridania sacharózy, zahusteného hroznového muštu alebo rektifikovaného zahusteného muštu. Môže byť vykonané pridaním sacharózy alebo zahusteného hroznového muštu, ak sa táto metóda buď tradične, alebo výnimočne vykonáva v príslušnom členskom štáte na základe predpisov platných k 24. novembru 1994. Napriek tomu môžu členské štáty vylúčiť použitie zahusteného hroznového muštu.

5. Pridávanie tirážnej zmesi a expedičného likéru sa nepovažuje za obohacovanie a ani za prisladzovanie. Pridanie tirážnej zmesi nesmie mať za následok zvýšenie celkového obsahu alkoholu cuvée o viac než 1,5 obj. %. Takéto zvýšenie sa meria výpočtom rozdielu medzi celkovým obsahom alkoholu cuvée a celkovým obsahom alkoholu príslušného šumivého vína pred pridaním akéhokoľvek expedičného likéru.

6. Pridanie expedičného likéru sa vykonáva spôsobom, ktorý nemá za následok zvýšenie celkového obsahu alkoholu šumivého vína o viac než 0,5 obj. %.

7. Prisladzovanie cuvée a jeho zložiek je zakázané.

8. Okrem okysľovania a odkysľovania zložiek cuvée v súlade s ostatnými ustanoveniami tejto prílohy možno okysľovať alebo odkysľovať aj samotné cuvée. Okysľovanie a odkysľovanie cuvée sa navzájom vylučujú. Okysľovanie možno vykonávať iba do maximálnej hodnoty 1,5 gramu na liter vyjadrenej prostredníctvom kyseliny vínnej, t. j. 20 miliekvivalentov na liter.

9. V rokoch s výnimočnými meteorologickými podmienkami možno maximálnu hodnotu 1,5 gramu na liter alebo 20 miliekvivalentov na liter zvýšiť na 2,5 gramu na liter alebo 34 miliekvivalentov na liter za predpokladu, že prirodzená kyslosť výrobkov dosahuje hodnotu minimálne 3 gramy na liter vyjadrenú prostredníctvom kyseliny vínnej alebo 40 miliekvivalentov na liter.

10. Oxid uhličitý obsiahnutý v šumivom víne musí byť výhradne výsledkom alkoholického kvasenia cuvée, z ktorého sa takéto víno pripravuje.

Takéto kvasenie môže byť spôsobené iba pridaním tirážnej zmesi s výnimkou prípadu, že ide o spracovanie hrozna, hroznového muštu alebo kvasiaceho hroznového muštu priamo v šumivom víne. Môže sa robiť iba vo fľašiach alebo uzatvorených nádobách.

Použitie oxidu uhličitého v prípade spracovania prenosu protitlaku je pod kontrolou povolené pod podmienkou, že tlak oxidu uhličitého obsiahnutého v šumivom víne sa tým nezvýši.

11. Čo sa týka šumivých vín iných než sú akostné šumivé vína a akostné šumivé vína psr:

a) celkový obsah alkoholu cuvée určenej na ich prípravu musí byť minimálne 8,5 obj. %;

b) tirážna zmes určená na ich prípravu môže obsahovať výhradne:

- hroznový mušt;

- kvasiaci hroznový mušt;

- zahustený hroznový mušt;

- rektifikovaný zahustený hroznový mušt;

- sacharózu a víno.

c) bez toho, aby bol dotknutý článok 44, odsek 3, celkový obsah alkoholu týchto šumivých vín, vrátane alkoholu obsiahnutého v akomkoľvek pridanom expedičnom likéri, musí byť minimálne 9,5 obj. %;

d) bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek reštriktívnejšie opatrenia, ktoré môžu členské štáty aplikovať vzhľadom na šumivé vína vyrobené na ich území, nesmie celkový obsah oxidu siričitého týchto šumivých vín prekročiť 235 miligramov na liter;

(e) ak to bude z dôvodu meteorologických podmienok nevyhnutné v niektorých vinohradníckych oblastiach spoločenstva môžu príslušné členské štáty povoliť na svojom území pre vína uvedené v odsseku 1 zvýšenie maximálneho celkového obsahu oxidu siričitého o 40 mg/l za predpokladu, že víno, na ktoré sa vzťahuje toto povolenie, sa nevyvezie mimo územia príslušného členského štátu.

I. Akostné šumivé víno

1. Celkový obsah alkoholu cuvée určenej na ich prípravu je minimálne 9 % obj.

2. Tirážna zmes určená na výrobu akostného šumivého vína môže obsahovať iba:

a) sacharózu,

b) zahustený hroznový mušt,

c) rektifikovaný zahustený hroznový mušt,

d) hroznový mušt alebo kvasiaci hroznový mušt z ktorých sa môže vyrobiť víno vhodné na výrobu stolového vína,

e) víno vhodné na výrobu stolového vína,

f) stolové víno; alebo

g) akostné víno psr.

3. Pokiaľ ide o aromatické akostné šumivé vína:

a) okrem výnimiek, pri príprave cuvée môžu byť tieto získané iba použitím, hroznového muštu alebo kvasiaceho hroznového muštu vyrobených z odrôd vínnej révy uvedených na zozname, ktorý sa vypracuje.

Akostné šumivé vína aromatického typu však môžu byť vyrobené použitím vín získaných z hrozna odrody "Prosecco" zozbieraného v regiónoch Trentino-Alto Adige, Veneto a Friuli-Venezia Giulia ako zložiek cuvée;

b) riadenie procesu kvasenia pred a po vyrobení cuvée môže byť uskutočnené s cieľom urobenia cuvée šumivou iba chladením alebo inými fyzikálnymi procesmi;

c) pridanie expedičného likéru je zakázané;

d) prostredníctvom výnimky ustanovení uvedených v bode K 4 prílohy VI nemôže byť skutočný obsah alkoholu u akostných aromatických šumivých vín nižší ako 6 obj. %

e) celkový obsah alkoholu u akostných aromatických šumivých vín nižší ako 10 obj. %

f) prostredníctvom výnimky ustanovení uvedených v bode K 6 prílohy VI musí byť pretlak u akostných aromatických šumivých vín v uzavretých nádobách pri 20°C minimálne 3 bary;

g) prostredníctvom výnimky ustanovení uvedených v bode K 8 prílohy VI musí byť dĺžka trvania procesu výroby akostných aromatických šumivých vín minimálne jeden mesiac.

4. Vyrábajúci členský štát môže stanoviť doplňujúce alebo prísnejšie charakteristiky, alebo podmienky výroby a obehu akostných šumivých vín spadajúcich pod tento titul a vyrobených na jeho území.

5. Výroba akostných šumivých vín sa tiež riadi predpismi uvedenými v:

- odstavcoch 1 až 10 bodu H;

- odstavcoch 4 a 6 až 9 prílohy VI, bod K, bez toho, aby boli porušené ustanovenia citovaných odsekov 3 d), f) a g) tohto bodu I.

J. Likérové vína

1. Likérové víno sa pripravuje z nasledovných výrobkov:

- kvasiaci hroznový mušt; alebo

- víno; alebo

- zmesi výrobkov uvedených v predchádzajúcich odrážkach; alebo

- v prípade niektorých akostných likérových vín psr uvedených na zozname, ktorý bude vypracovaný, hroznový mušt alebo jeho zmes s s vínom.

2. Okrem toho sa v rámci prípravy likérového vína pridávajú:

a) v prípade likérových vín a akostných likérových vín psr iných než tie, ktoré sú uvedené v bode b):

i) nasledovné výrobky, či už jednotlivo alebo v kombinácii:

- neutrálny alkohol získaný destiláciou výrobkov zo sektora vinárstva vrátane sušeného hrozna, ktorého obsah alkoholu je minimálne 96 obj. % a ktorý vykazuje vlastnosti špecifikované ustanoveniami spoločenstva;

- vínny destilát alebo destilát zo sušeného hrozna, ktorého obsah alkoholu je minimálne 52 obj. % a zároveň maximálne 86 obj. % a ktorý vykazuje vlastnosti, ktoré sa budú špecifikovať,

ii) prípadne spolu s jedným alebo viacerými z nasledovných výrobkov:

- zahustený hroznový mušt;

- výrobok, získaný kombináciou výrobkov uvedených v i) a hroznového muštu uvedeného v prvej a štvrtej odrážke odseku 1;

b) v prípade niektorých akostných likérových vín psr uvedených na zozname, ktorý bude vypracovaný:

i) buď výrobky uvedené v odrážke i) bodu a), či už jednotlivo alebo v kombinácii; alebo

(ii) jeden alebo viacero z nasledovných výrobkov:

- vínny destilát alebo destilát zo sušeného hrozna, ktorého obsah alkoholu je minimálne 95 obj. % a zároveň maximálne 96 obj. % a ktorý vykazuje vlastnosti špecifikované ustanoveniami spoločenstva alebo, ak tieto neexistujú, relevantnými národnými ustanoveniami;

- liehoviny vydestilované z vína alebo hroznových matolín, ktorých obsah alkoholu je minimálne 52 obj. % a zároveň maximálne 86 obj. % a ktoré vykazujú vlastnosti špecifikované ustanoveniami spoločenstva alebo, ak tieto neexistujú, relevantnými národnými ustanoveniami;

- liehoviny vydestilované zo sušeného hrozna, ktorých obsah alkoholu je minimálne 52 obj. % a zároveň menej než 94,5 obj. % a ktoré vykazujú vlastnosti špecifikované ustanoveniami spoločenstva alebo, ak tieto neexistujú, relevantnými národnými ustanoveniami;

iii) prípadne spolu s jedným alebo viacerými z nasledovných výrobkov:

- čiastočne vykvasený hroznový mušt získaný zo zhrozienkovateného hrozna;

- zahustený hroznový mušt získaný vystavením priamemu teplu, ktorý s výnimkou tohto postupu spĺňa definíciu zahusteného hroznového muštu;

- zahustený hroznový mušt;

- výrobok získaný kombináciou jedného z výrobkov uvedených v ii) a hroznového muštu uvedeného v prvej a štvrtej odrážke odseku 1.

3. Výrobky, uvedené v odsseku 1, ktoré sa používajú na prípravu likérových vín a akostných likérových vín psr, možnov prípade potreby spracovávať výhradne enologickými postupmi a procesmi uvedenými v tomto nariadení.

4. Avšak:

a) prirodzený obsah alkoholu (obj. %) možno zvyšovať výhradne prostredníctvom výrobkov uvedených v odsseku 2; a

b) v prípade, že ide o tradičný postup, možno pre špecifické výrobky prijať obmedzenia platnosti, ktoré príslušným členským štátom umožnia povoliť používanie síranu vápenatého za predpokladu, že obsah síranov takto spracovaného výrobku neprekročí hodnotu 2,5 gramu na liter vyjadrenú prostredníctvom síranu draselného. Tieto výrobky možno navyše dodatočne okysľovať prostredníctvom kyseliny vínnej, a to až do maximálnej hodnoty 1,5 gramu na liter.

5. Pre likérové vína a akostné likérové vína psr sa povoľuje ich spracovanie enologickými postupmi a procesmi uvedenými v tomto nariadení bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek reštriktívnejšie opatrenia, ktoré môžu členské štáty prijať vzhľadom na tieto výrobky pripravené na ich území.

6. Taktiež sa povoľuje:

a) prisladzovanie prostredníctvom nižšie uvedených výrobkov podliehajúce splneniu požiadaviek na hlásenie a registráciu, a to za predpokladu, že použité výrobky neboli obohatené zahusteným hroznovým muštom:

- zahustený hroznový mušt alebo rektifikovaný zahustený hroznový mušt za predpokladu, že zvýšenie celkového obsahu alkoholu príslušného vína neprekročí 3 obj. %;

- v prípade výrobkov, ktorých zoznam bude vypracovaný: zahustený hroznový mušt, rektifikovaný zahustený hroznový mušt alebo čiastočne vykvasený hroznový mušt získaný zo zhrozienkovateného hrozna za predpokladu, že zvýšenie celkového obsahu alkoholu príslušného vína neprekročí 8 obj. %;

- v prípade vín, ktorých zoznam bude vypracovaný: zahustený hroznový mušt alebo rektifikovaný zahustený hroznový mušt za predpokladu, že zvýšenie celkového obsahu alkoholu príslušného vína neprekročí 8 obj. %;

b) pridávanie alkoholu, destilátu alebo liehovín tak, ako je to uvedené v odstavcoch 1 a 2, a to za účelom vyrovnania strát spôsobených vyparovaním počas dozrievania;

c) v prípade výrobkov, ktorých zoznam bude vypracovaný: dozrievanie v nádobách pri teplote neprekračujúcej 50 °Celzia.

7. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek reštriktívnejšie opatrenia, ktoré môžu členské štáty prijať vzhľadom na likérové vína a akostné likérové vína psr pripravené na ich území, nesmie celkový obsah oxidu siričitého týchto vín v dobe ich uvoľnenia na trh pre priamu ľudskú spotrebu prekročiť:

a) 150 miligramov na liter, ak je obsah zvyškového cukru nižší než 5 gramov na liter;

b) 200 miligramov na liter, ak je obsah zvyškového cukru vyšší než 5 gramov na liter.

8. Odrody vínnej révy, z ktorých sú vyrobené výrobky uvedené v odsseku 1 používané na prípravu likérových vín a akostných likérových vín psr, sa vyberajú z odrôd uvedených v článku 42, odsek 5.

9. Prirodzený obsah alkoholu výrobkov uvedených v odsseku 1 a používaných na prípravu likérového vína, iného než je akostné likérové víno psr, musí dosahovať hodnotu minimálne 12 obj. %.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

AKOSTNÉ VÍNO VYROBENÉ VO VYMEDZENÝCH REGIÓNOCH

(AKOSTNÉ VÍNO PSR)

A. Vymedzené regióny

1. Pod "vymedzeným regiónom" sa rozumie vinohradnícka oblasť alebo kombinácia vinohradníckych oblastí, ktoré vyrábajú víno s typickými akostnými vlastnosťami a ktorého názov sa používa na označovanie akostných vín psr.

2. Hranice každého vymedzeného regiónu sa presne vymedzia (delimitujú), pokiaľ je to možné na úrovni jednotlivých vinohradov alebo vinohradníckych pozemkov. Takéto vymedzenie hraníc vykoná každý príslušný členský štát, pričom do úvahy bude brať faktory, ktoré prispievajú ku kvalite vín vyrábaných v daných regiónoch, ako napríklad vlastnosti pôdy a podložia, klíma a situácia (topografická) jednotlivých vinohradov alebo vinohradníckych pozemkov.

3. Vymedzené regióny sú označené svojimi zemepisnými názvami.

Jednako apelácie (názvy)

- "Muscadet"

- "Blanquette"

- "Vinho Verde"

- "Cava", používané v prípade niektorých akostných šumivých vín psr,

- "Manzanilla"

sú uznávané ako mená jednotlivých vymedzených regiónov ohraničených a spravovaných príslušnými členskými štátmi pred 1. marcom 1986.

Pokiaľ ide o nešumivé vína tak slovo "Kábá" a/alebo "Cava" môže byť použité na označenie gréckych stolových vín ako informácia súvisiaca s ročníkom takýchto vín.

4. Zemepisný názov označujúci vymedzený región musí byť dostatočne presný a dôverne spojený s príslušnou vinohradníckou oblasťou tak, aby sa s prihliadnutím na existujúcu situáciu vyhlo zámene.

B. Odrody vínnej révy

1. Každý členský štát vypracuje zoznam odrôd vínnej révy uvedených v článku 19, vhodných na výrobu každého jednotlivého akostného vína psr vyrábaného na jeho území. Tieto odrody môžu byť len druhu Vitis vinifera.

2. Vínne odrody, ktoré sa nenachádzajú na zozname uvedenom v odsseku 1, sa odstránia z vinohradov alebo vinohradníckych pozemkov určených na výrobu akostných vín psr.

3. Členský štát však bez ohľadu na predchádzajúci odsek môže povoliť prítomnosť odrody vínnej révy, ktorá sa nenachádza na takomto zozname, a to na obdobie troch rokov od dátumu, kedy vymedzenie hraníc príslušného špecifikovaného regiónu vstúpilo do platnosti, ak bolo toto vymedzenie hraníc vykonané po 31. decembri 1979 a za predpokladu, že takáto odroda vínnej révy patrí k druhu Vitis vinifera a že nepredstavuje viac než 20 % vínnych odrôd na príslušnom vinohrade alebo vinohradníckom pozemku.

4. Najneskôr do konca obdobia stanoveného v odsseku 3 musí každý vinohrad alebo vinohradnícky pozemok určený na výrobu akostných vín psr obsahovať výhradne tie odrody vínnej révy, ktoré sa nachádzajú na zozname ustanovenom v odsseku 1. V prípade, že toto ustanovenie nebude dodržané, nebude mať žiadne víno vyrobené z hrozna zozbieraného na takomto vinohrade alebo vinohradníckom pozemku nárok na označenie "akostné víno psr".

C. Vinohradnícke pracovné postupy

1. Každý členský štát vypracuje ustanovenia týkajúce sa vinohradníckych pracovných postupov, ktoré budú požadované za účelom zabezpečenia čo najlepšej kvality akostných vín psr.

2. Zavlažovanie možno vo vinohradníckych zónach vykonávať iba v rozsahu, v akom to povolí príslušný členský štát. Takéto povolenia zavlažovania sa udeľuje, iba ak je odôvodnené ekologickými podmienkami.

D. Spracovanie

1. Akostné vína psr možno vyrábať výhradne:

a) z hrozna alebo odrôd vínnej révy, ktoré sú uvedené na zozname ustanovenom v odseku 1 bodu B a ktoré boli zozberané v príslušnom vymedzenom regióne;

b) spracovaním hrozna uvedeného v pododsseku a) na hroznový mušt a spracovaním takto získaného muštu na víno, ako aj výrobou takéhoto vína vo vymedzenom regióne, v ktorom bolo použité hrozno zozberané.

2. Bez ohľadu na pododsek a) odseku 1, ak ide o tradičnú prax upravenú osobitnými ustanoveniami členského štátu – výrobcu môže tento členský štát povoliť, a to najneskôr do 31. augusta 2003 prostredníctvom výslovných povolení a pod podmienkou primeranej kontroly, výrobu akostné šumivého vína psr pridaním do základného produktu jedného alebo viacerých vinárskych produktov nepochádzajúcich z regiónu, ktorého meno toto víno nesie pod podmienkou, že:

- tento typ pridávaných vinárskych výrobkov nebol vyrobený v tomto vymedzenom regióne s tými istými vlastnosťami ako produkty z neho nepochádzajúce,

- táto úprava vína zodpovedá enologickým postupom a definíciám uvedeným v príslušných ustanoveniach spoločenstva

- celkový obsah pridaných vinohradnícko-vinárskych produktov nepochádzajúcich z vymedzeného regiónu nepresahuje 10 % celkového obsahu použitých produktov pochádzajúcich z tohto regiónu. Jednako Komisia môže, na základe procedúry uvedenej v článku 75, povoliť vo výnimočných prípadoch členskému štátu vyššie percento pridaného vína ako 10 %, ale nie vyššie ako 15 %.

Výnimku uvedenú v prvom pododsseku možno uplatniť, ak takéto ustanovenie figurovalo medzi ustanoveniami príslušného členského štátu pred 31. decembrom 1995.

Členské štáty vypracujú zoznam akostných šumivých vín psr uvedených v tomto odsseku a zašlú ho Komisii, ktorá ho publikuje v sérii "C"Úradného vestníka Európskych spoločenstiev.

3. Ako výnimka odseku 1 b) môže byť akostné víno psr, iné akostné šumivé víno psr, vyrobené v oblasti ležiacej v bezprostrednej blízkosti daného vymedzeného regiónu, ak to príslušný členský štát ustanovil vysloveným povolením a podriadil to určitým podmienkam.

V prípade tradičných pracovných postupov môžu členské štáty navyše prostredníctvom individuálnych povolení podliehajúcich vhodnej kontrole povoliť výrobu akostného vína psr spracovaním hrozna na mušt a muštu na víno, ako aj výrobou takéhoto vína i mimo oblasť, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti príslušného vymedzeného regiónu, za predpokladu, že takýto postup:

- sa používal pred 1. septembrom 1970 alebo v prípade členských štátov, ktoré pristúpili k spoločenstvu po tomto dátume, pred dátumom vstupu do platnosti ich prijatia;

- sa od týchto dátumov bez prerušenia naďalej používa; a

- týka sa množstiev, ktoré v prípade príslušného spracovateľa sa od daného dátumu nezvýšili viac než množstvá zodpovedajúce trendom všeobecného trhu;

4. Ako výnimka odseku 1 b) môže byť akostné šumivé víno psr vyrobené v oblasti ležiacej v bezprostrednej blízkosti daného vymedzeného regiónu, ak to príslušný členský štát ustanovil vysloveným povolením a podriadil to určitým podmienkam.

Členské štáty môžu navyše prostredníctvom individuálnych povolení alebo vyslovených povolení platných na obdobie kratšie ako 5 rokov a podliehajúcich vhodnej kontrole povoliť výrobu akostného šumivého vína psr i mimo oblasť, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti príslušného špecifikovaného regiónu, pokiaľ ide o tradičný postup používaný najmenej od 24. novembra 1974. V prípade členských štátov, ktoré pristúpili k spoločenstvu po tomto dátume, je podmienkou možnosti používania tohto postupu jeho tradičné používanie už pred dátumom vstupu do platnosti ich prijatia.

5. Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, alebo skupina osôb vlastniaca hrozno, alebo mušty zodpovedajúce podmienkam stanoveným pre získavanie akostných vín psr a súčasne iné výrobky, ktoré týmto podmienkam nezodpovedajú, musí pre hrozno alebo mušty zodpovedajúce týmto podmienkam zabezpečiť oddelené vykonanie vinárskych procesov, ako aj oddelené uskladnenie; inak získané víno nemožno považovať za akostné víno psr.

6. Ustanovenia tohto bodu D sa s výnimkou odseku 5 nevzťahujú na akostné likérové vína psr.

E. Minimálny prirodzený obsah alkoholu

1. Každý členský štát stanoví minimálny prirodzený obsah alkoholu (obj. %) pre každé z akostných vín psr vyrábaných na jeho území. Pri určovaní tohto prirodzeného obsahu alkoholu (obj. %) sa berú do úvahy najmä hodnoty obsahu alkoholu zaznamenané počas posledných desiatich rokov. Do úvahy sa berú výhradne úrody uspokojivej kvality z najreprezentatívnejšej pôdy vymedzeného regiónu.

2. Minimálny prirodzený obsah alkoholu (obj. %) uvedený v prvom pododsseku možno stanoviť pre jedno a to isté akostné víno psr rozdielne v závislosti na:

a) podregióne, obci alebo jej časti;

b) odrode alebo odrodách vínnej révy,

z ktorej pochádza použité hrozno.

3. Ak sa nerozhodne inak a s výnimkou akostných šumivých vín psr a akostných likérových vín psr, nesmú byť hodnoty obsahu alkoholu uvedené v odsseku 1 nižšie než:

a) 6,5 obj. % v zóne A, s výnimkou špecifikovaných regiónov Mosel-Saar-Ruwer, Ahr, Mittelrhein, Sasko, Saale-Unstrut, Moselle luxembourgeoise, Anglicko a Wales, v ktorých je minimálna hodnota uvedeného obsahu alkoholu 6 obj. %;

b) 7,5 obj. % v zóne B;

c) 8,5 obj. % v zóne C I a);

d) 9 obj. % v zóne C I b);

e) 9,5 obj. % v zóne C II;

f) 10 obj. % v zóne C III.

F. Vínne kvasenie a výrobné postupy

1. Členské štáty stanovia pre každé akostné víno psr špecifické výrobné postupy a postupy pri vínnom kvasení používané na výrobu akostných vín psr.

2. Ak si to vyžadujú klimatické podmienky v jednej z vinohradníckych zón uvedených v bode E, môžu príslušné členské štáty povoliť zvýšenie (či už skutočného alebo potenciálneho) prirodzeného obsahu alkoholu (obj. %) čerstvého hrozna, hroznového muštu, kvasiaceho hroznového muštu, mladého, ešte kvasiaceho vína a vína vhodného na výrobu akostného vína psr s výnimkou výrobkov určených na spracovanie na akostné likérové víno psr. Zvýšenie nemôže prekročiť maximálne hodnoty stanovené v odseku 3, bodu C, prílohy V.

3. V rokoch, kedy boli klimatické podmienky výnimočne nepriaznivé možno rozhodnúť, že zvýšenie obsahu alkoholu uvedené v odsseku 2 môže dosahovať hodnoty stanovené v odsseku 4, bodu C, prílohy V. Takéto povolenie nijako neobmedzuje možnosť udelenia podobného povolenia pre stolové vína tak, ako je to stanovené v uvedenom odseku.

4. Zvyšovanie prirodzeného obsahu alkoholu (obj. %) možno vykonávať výhradne v súlade s postupmi a podmienkami uvedenými v bode D, prílohy V, s výnimkou odseku 7 tejto prílohy. Členské štáty však môžu rozhodnúť o vylúčení používania zahusteného hroznového muštu.

5. Celkový obsah alkoholu akostných vín psr nesmie byť nižší než 9 obj. % Ale v prípade niektorých bielych akostných vín psr, ktorých zoznam bude vypracovaný a ktoré neprešli žiadnym procesom obohacovania, je hodnota minimálneho celkového obsahu alkoholu 8.5 obj. %. Tento odsek sa nevzťahuje na akostné šumivé vína psr a akostné likérové vína psr.

G. Okysľovanie, odkysľovanie a prisladzovanie

1. Podmienky a limitné hodnoty pre okysľovanie a odkysľovanie čerstvého hrozna, hroznového muštu, kvasiaceho hroznového muštu, mladého, ešte kvasiaceho vína a vína vhodného na výrobu akostného vína psr, ako aj postup pri udeľovaní povolení a výnimiek sa riadi podľa bodu E prílohy V.

2. Členský štát môže povoliť prisladzovanie akostného vína psr, iba ak sa vykoná toto:

a) v súlade s podmienkami a hodnotami stanovenými v bode F prílohy V;

b) vo vymedzenom regióne, v ktorom bolo toto akostné víno psr vyrobené alebo v oblasti nachádzajúcej sa v bezprostrednej blízkosti tohto vymedzeného regiónu, s výnimkou niektorých prípadov, ktoré budú určené;

c) za použitia jedného alebo viacerých z nasledovných výrobkov:

- hroznový mušt;

- zahustený hroznový mušt;

- rektifikovaný zahustený hroznový mušt.

3. Hroznový mušt a zahustený hroznový mušt, uvedený v pododsseku (c) odseku 2, musí pochádzať z toho istého špecifikovaného regiónu ako víno, ktoré sa týmito výrobkami prisladzuje.

4. Bod G sa nevzťahuje na akostné šumivé vína psr a akostné likérové vína psr.

H. Procesy obohacovania, okysľovania a odkysľovania

1. Každý z pracovných postupov obohacovania, okysľovania a odkysľovania uvedených v bode F a odsseku 1, bodu G bude povolený, iba ak sa vykoná za podmienok stanovených v bode G prílohy V.

2. V súlade s ustanoveniami odseku 4, bodu D možno takéto operácie vykonávať výhradne vo vymedzenom regióne, v ktorom bolo použité hrozno zozberané.

I. Výnosy

1. Príslušný členský štát stanoví pre každé akostné víno psr hektárový výnos vyjadrený množstvom hrozna, hroznového muštu alebo vína.

2. Pri stanovovaní tohto výnosu sa berú do úvahy najmä výnosy zaznamenané počas posledných desiatich rokov. Do úvahy sa berú výhradne úrody uspokojivej kvality z najreprezentatívnejšej pôdy regiónu.

3. Hektárový výnos možno stanoviť pre jedno a to isté akostné víno psr rozdielne v závislosti na:

a) subregióne, miestnej správnej oblasti alebo jej časti;

b) odrode alebo odrodách vínnej révy,

z ktorej pochádza použité hrozno.

4. Takto stanovený výnos môže príslušný členský štát upravovať.

5. Prekročenie stanoveného základného výnosu uvedeného v odsseku 1 má za následok zákaz používania nárokovaného označenia týkajúci sa celej úrody. Výnimky, všeobecné alebo jednotlivé, môžu stanoviť členské štáty na základe podmienok, ktoré určia, a to v nevyhnutnom prípade podľa pestovateľskej oblasti; tieto podmienky sa týkajú hlavne konečného adresáta daných vín a výrobkov.

J. Analytické a organoleptické skúšky

1. Výrobcovia sú povinní odovzdať vína, pre ktoré žiadajú o označenie "akostné víno psr", na analytickú a organoleptickú skúšku, kde:

a) analytickým testom sa zmerajú aspoň tie faktory spomedzi tých, ktoré sú uvedené v bode 3, ktoré umožňujú rozpoznanie príslušného akostného vína psr. Minimálne a maximálne hodnoty týchto faktorov určí pre každé akostné víno psr členský štát výrobcu;

b) sa organoleptická skúška týka farby, čírosti, vône a chuti.

2. Až do doby, kým sa prijmú vhodné ustanovenia o systematickej a všeobecnej aplikácii testov uvedených v odseku 1, môžu tieto testy vzoriek vykonávať kompetentné pracoviská poverené jednotlivými členskými štátmi.

3. Faktory uvedené v bode 1, odsek 2, sú nasledovné:

A. Testy správania sa vína:

1. správanie sa na vzduchu,

2. správanie sa v chlade.

B. Mikrobiologické testy:

3. správanie sa v inkubátore,

4. vzhľad vína a usadeniny.

C. Fyzikálna a chemická analýza:

5. hustota,

6. obsah alkoholu,

7. celková sušina (získaná hustomerom),

8. redukujúce cukry,

9. sacharóza,

10. popol,

11. popolové alkalinity,

12. celková kyslosť,

13. prchavé kyseliny,

14. pevná kyslosť,

15. pH,

16. voľný oxid siričitý,

17. celkový obsah oxidu siričitého.

D. Doplňujúce analýzy

18. oxid uhličitý (perlivé a šumivé vína, pretlak v baroch pri 20 °C).

K. Akostné šumivé víno psr

1. Celkový obsah alkoholu v "cuvée" určenej na výrobu akostného šumivého vína psr je minimálne

- 9,5 obj. % vo vinohradníckych zónach C III;

- 9 obj. % v ostatných vinohradníckych zónach.

2. Ale cuvée, určené na výrobu niektorých akostných šumivých vín psr uvedených na zozname, ktorý bude vypracovaný a vyrobených z jedinej odrody vínnej révy, môžu mať celkový obsah alkoholu minimálne 8,5 obj. %.

3. Vypracuje sa zoznam akostných šumivých vín psr uvedený v odsseku 2.

4. Skutočný obsah alkoholu akostných šumivých vín psr vrátane alkoholu obsiahnutého v akomkoľvek pridanom expedičnom likéri nesmie byť nižší než 10 obj. %.

5. Tirážna zmes pre akostné šumivé vína psr môže obsahovať výhradne:

a) sacharózu;

b) zahustený hroznový mušt;

c) rektifikovaný zahustený hroznový mušt;

d) hroznový mušt;

e) kvasiaci hroznový mušt;

f) víno;

g) akostné víno psr

vhodné na výrobu takého istého akostného šumivého vína ako to, do ktorého bol tirážny likér pridaný.

6. Bez ohľadu na bod 15 prílohy I musia akostné šumivé vína psr, udržiavané v uzavretých nádobách pri teplote 20 °Celzia, vykazovať pretlak minimálne 35 baru.

V prípade akostných šumivých vín psr udržiavaných v nádobách s obsahom menším než 25 centilitrov však pretlak musí dosahovať hodnotu minimálne 3 bary.

7. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek reštriktívnejšie opatrenia, ktoré môžu členské štáty uplatňovať vzhľadom na akostné šumivé vína psr vyrobené na ich území, nesmie celkový obsah oxidu siričitého týchto šumivých vín prekročiť 185 miligramov na liter. Ak sa to stane nevyhnutné v dôsledku klimatických podmienok v niektorých vinohradníckych oblastiach spoločenstva, môžu zainteresované členské štáty povoliť pre vína uvedené v odsseku 1 vyrobené na ich území, aby celkový maximálny obsah oxidu siričitého na liter bol zvýšený maximálne o 40 mg/l, a to pod podmienkou, že vína, ktoré obdržali takéto povolenie, nebudú vyvezené mimo územia príslušných členských štátov.

8. Trvanie procesu výroby akostných šumivých vín a akostných šumivých vín psr vrátane zretia v prevádzke, kde sú vyrábané, počítané od začatia procesu kvasenia určeného na tvorbu oxidu uhličitého v príslušných vínach, nesmie byť kratšie než:

a) šesť mesiacov v prípade, že proces kvasenia určený na tvorbu oxidu uhličitého v príslušných vínach sa odohráva v uzavretých nádržiach;

b) deväť mesiacov v prípade, že proces kvasenia určený na tvorbu oxidu uhličitého v príslušných vínach sa odohráva vo fľašiach.

9. Trvanie procesu kvasenia určeného na tvorbu oxidu uhličitého v cuvée a doba prítomnosti cuvée na kaloch nesmie byť kratšia než:

- 90 dní;

- 30 dní, ak sa kvasenie odohráva v miešacích nádobách.

10. Akostné šumivé vína psr aromatického typu:

a) Okrem výnimiek môžu byť tieto vyrobené, s cieľom vytvorenia "cuvée", použitím iba hroznového muštu alebo čiastočne prekvaseného hroznového muštu pochádzajúcich z odrôd viniča uvedených na zozname, ktorý sa vypracuje, za podmienky, že tieto odrody sú uznané za vhodné na výrobu akostného šumivého vína psr vo vymedzenom regióne, ktorého meno tieto vína nesú.

b) Kontrolu nad procesom kvasenia pred a po vytvorení "cuvée" na získanie šumivého "cuvée" iba chladením alebo inými fyzikálnymi postupmi.

c) Pridanie expedičného likéru je zakázané.

d) Bez ohľadu na bod 4 tejto prílohy musí byť minimálny skutočný obsah alkoholu dosiahnutý u akostných šumivých vín aromatického typu 6 obj. %

e) Celkový obsah alkoholu akostných šumivých vín psr aromatického typu musí byť minimálne 10 obj. %

f) Bez ohľadu na prvý odsek bodu 6 je minimálny pretlak u akostných šumivých vín psr aromatického typu v uzavretých nádobách pri 20 °C 3 bary.

g) Bez ohľadu na bod 8 je dĺžka výroby akostných šumivých vín psr aromatického typu minimálne jeden mesiac.

11. I pre akostné šumivé vína psr aromatického typu platia predpisy uvedené v prílohe V, bod H, odseky 1 – 10.

L. Akostné likérové víno psr (ustanovenia iné než sú uvedené v prílohe V, bod H, týkajúce sa špeciálne akostných likérových vín vyprodukovaných vo vymedzených regiónoch)

1. V súlade s obmedzeniami platnosti, ktoré budú prijaté, musia výrobky, ktoré sú uvedené v odsseku 1, bodu J, prílohy V, ako aj zahustený hroznový mušt alebo čiastočne vykvasený hroznový mušt získaný z zhrozienovaného hrozna uvedeného v odsseku 2 tohto bodu a používaného na prípravu akostného likérového vína psr, pochádzať z vymedzeného regiónu, ktorý je obsiahnutý v názve príslušného akostného likérového vína psr.

Jednako v prípade výroby akostných likérových vín psr "Malaga" a "Jerez-Xerès-Sherry" môže pochádzať zahustený hroznový mušt alebo podľa článku 44, odsek 11, čiastočne prekvasený hroznový mušt z zhrozienovaného hrozna tak, ako je to uvedené v odseku 2, bodu J, prílohy V, z vymedzeného regiónu "Montilla-Moriles".

2. V súlade s obmedzeniami platnosti, ktoré budú prijaté, možno pracovné postupy prípravy akostných likérových vín psr uvedené v odstavcoch 3 až 6, bodu J, prílohy V, vykonávať výhradne vo vymedzenom regióne uvedenom v odseku 1.

3. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek reštriktívnejšie ustanovenia, ktoré môžu členské štáty schváliť vzhľadom na akostné likérové vína psr vyrobené na ich území:

3. Jednako, pokiaľ ide o akostné likérové víno psr, pre ktoré je vyhradený názov "Porto" pre výrobok pripravený z hrozna získaného z oblasti vymedzenej ako "bouro", ďalší proces výroby a zrenia sa môže uskutočniť buď v uvedenej oblasti, alebo vo Vila Nova de Gaia- Porto.

a) prirodzený obsah alkoholu výrobkov uvedených v odsseku 1, bodu J, príloha V používaných na prípravu akostného likérového vína psr nesmie byť nižší než 12 obj. % Niektoré akostné likérové vína psr uvedené na zozname, ktorý bude vypracovaný, však možno získavať z:

i) hroznového muštu, ktorého prirodzený obsah alkoholu nie je nižší než 10 obj. %, a to v prípade akostných likérových vín psr získavaných pridaním liehoviny vyrobenej z vína alebo hroznových matolín s registrovaným označením pôvodu, pokiaľ je to možné, z toho istého poľnohospodárskeho podniku; alebo

ii) kvasiaceho hroznového muštu, alebo v prípade druhej pododrážky uvedenej nižšie, z vína, ktorého pôvodný prirodzený obsah alkoholu nie je nižší než:

- 11 obj. % v prípade akostných likérových vín psr získaných pridaním neutrálneho alkoholu, vínneho destilátu, ktorého skutočný obsah alkoholu nie je nižší než 70 obj. %, alebo liehoviny vínneho pôvodu;

- 10,5 obj. % v prípade vín, ktorých zoznam bude vypracovaný, pripravených z muštu z bieleho hrozna;

- 9 obj. % v prípade akostného likérového vína psr, ktorého výroba je tradičná, obvyklá a v súlade s národnými zákonmi obsahujúcimi ustanovenia výslovne sa týkajúce takéhoto vína.

b) skutočný obsah alkoholu akostného likérového vína psr nesmie byť nižší než 15 obj. % alebo vyšší než 22 obj. %;

c) celkový obsah alkoholu akostného likérového vína psr nesmie byť nižší než 17,5 obj. %.

4. Jednako v prípade niektorých akostných likérových vín psr uvedených na zozname, ktorý bude vypracovaný, môže byť celkový obsah alkoholu nižší než 17,5 obj. %, ale nie nižší než 15 obj. %, ak tak výslovne stanovujú národné zákony, ktoré sa vzťahovali na tieto vína pred 1. januárom 1985.

5. Špecifické tradičné názvy ako "oívoc glukúς jnsióς", "vine dulce natural", "vino dolce naturale" a "vinho dolce natural" sú používané iba pre akostné likérové vína psr:

- získané z vinobraní, z ktorých aspoň 85 % predstavujú odrody vína uvedené na zozname, ktorý sa má vypracovať,

- získané z muštov, ktorých pôvodný prirodzený obsah cukru je aspoň 212 gramov na 1 liter,

- získané z pridaného alkoholu, destilátu alebo liehoviny podľa prílohy V, odsek 2, bod J, pričom sa vylučuje akékoľvek iné obohatenie.

6. Pokiaľ to má byť v súlade s tradičnými výrobnými postupmi, môžu členské štáty v prípade akostných likérových vín psr vyrobených na ich územiach ustanoviť, že špecifický tradičný názov "vin doux naturel" (prírodné sladké víno) je používaný iba v prípade akostných likérových vín psr, ktoré sú:

- priamo vyrobené vinohradníkmi, ktorí zozbierali hrozno a iba z ich úrod odrôd muscat, grenache, maccabeo alebo malvasia; jednako medzi použitým hroznom môže byť i také, ktoré pochádza z vinohradov vysadených inými odrodami, ako sú 4 hore uvedené za podmienky, že tieto iné odrody budú predstavovať maximálne 10 %.

- získané z vinobrania, ktorého výnos je v súlade s prílohou V, odsek 1 alebo bod J, prvá a štvrtá odrážka, maximálne 40 hl muštu z hektára. V prípade, že je výnos z ha vyšší, nemôžu byť výrobky z takejto úrody označené ako "vin doux naturel".

- získané z muštu, ktorého pôvodný prirodzený obsah cukru ja aspoň 252 gramov na liter,

- získané pri vylúčení akéhokoľvek ďalšieho obohatenia pridaním alkoholu vínneho pôvodu dosahujúceho v čistom alkohole minimálne 5 % objemu použitého kvasiaceho hroznového muštu a maximálne jednu z dvoch nižšie uvedených možností:

- buď 10 % objemu uvedeného použitého hroznového muštu; alebo

- 40 % celkového objemového obsahu alkoholu vo finálnom výrobku, čo predstavuje suma skutočného objemového obsahu alkoholu a ekvivalentu potenciálneho objemového obsahu alkoholu vypočítaného na základe 1 % objemu alebo čistého alkoholu na 17,5 gramu zvyškového cukru na liter.

7. Názvy uvedené v odstavcoch 5 a 6 nemôžu byť preložené; ale:

- môžu byť sprevádzané vysvetlením v jazyku zrozumiteľnom pre konečného spotrebiteľa,

- v prípade výrobkov vyrobených v Grécku v súlade s odsekom 6 a cirkulujúcich na území tohto členského štátu, môže byť názov "vin doux naturel" sprevádzaný názvom "oívoc glukúς jnsióςo".

8. Špeciálny tradičný názov "vino generoso" je používaný iba v prípade suchých akostných likérových vín psr dozretých pod filmom z typických kvasiniek

- získaných iba z bieleho hrozna odrôd Palomino de Jerez, Palomino fino, Pedro Ximenéz, Verdejo, Zalema a Garrido Fino,

- uvedených na trh po priemernom dvojročnom zrení v dubových sudoch.

Zrenie uvedené v prvom pododsseku znamená biologický proces, ktorý nastáva, keď sa na voľnom povrchu vína po úplnom alkoholickom vykvasení muštu spontánne vyvinie film typických kvasiniek dávajúcich výrobku špecifické analytické a organoleptické vlastnosti.

9. Názov uvedený v odsseku 8 nemôže byť preložený. Môže však byť sprevádzaný vysvetlením v jazyku zrozumiteľnom pre konečného spotrebiteľa.

10. Špecifický tradičný názov "vinho generoso" je používaný iba v prípade akostných likérových vín psr "Porto", "Madeira", "Moscatel de Setúba" a "Carcavelos" spolu s príslušným označením pôvodu.

11. Špecifický tradičný názov "vino generosode licor" je používaný iba pre akostné likérové vína psr:

- získaných z "vino generoso" uvedeného v bode 8 alebo z vína, na ktorom sa vytvoril film vhodný na výrobu takéhoto "vina generoso", do ktorého bol pridaný buď čiastočne prekvasený hroznový mušt získaný zo zhrozienkovaného hrozna, alebo zahustený hroznový mušt.

- pustených na trh po priemernom dvojročnom dozrievaní v dubových sudoch.

12. Názov uvedený v odsseku 11 nemôže byť preložený. Môže však byť sprevádzaný vysvetlením v jazyku zrozumiteľnom pre konečného spotrebiteľa.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VII

OPIS, OZNAČENIE, PREZENTÁCIA A OCHRANA NIEKTORÝCH VÝROBKOV INÝCH AKO ŠUMIVÉ VÍNA

Pre ciele tejto prílohy:

- "označenie etiketou" znamená všetky popisy a iné referencie, symboly, ilustrácie a znaky, ktoré slúžia na rozlíšenie výrobku, ktoré sa vyskytujú na tej istej nádobe vrátane jej uzáveru a nálepky prilepenej na nádobe. Niektoré referencie, symboly a znaky, ktoré budú určené, nie sú súčasťou označenia etiketou.

- "obal" znamená akékoľvek ochranné zabalenie, napr. z papiera, slamy, kartónu alebo drevené prepravky používané na dopravu jednej alebo viacerých nádob a/alebo na ich prezentáciu s cieľom ich predaja konečnému spotrebiteľovi.

A. Povinné označenia

1. Označenie etiketou:

a) stolové vína, stolové vína označené zemepisnou indikáciou a akostné vína vyprodukované vo vymedzených regiónoch;

b) vína pochádzajúce z iných krajín, iné než uvedené v c);

c) likérové vína, perlivé vína a sýtené perlivé vína uvedené v prílohe I a takéto vína pochádzajúce z tretích krajín,

musia obsahovať nasledujúce informácie:

- predajný názov výrobku;

- nominálny objem;

- skutočný obsah alkoholu (obj. %)

- číslo výrobnej série podľa smernice Rady č. 89/396/EEC zo 14. júna 1989 o označeniach alebo znakoch identifikujúcich sériu, do ktorej patrí daný potravinársky výrobok [1].

2. Predajný názov sa skladá z:

a) v prípade stolových vín zo slova "stolové víno" a

- v prípade prepravy do iného členského alebo exportujúceho štátu, z názvu členského štátu, ak v tomto štáte bolo hrozno dopestované a víno vyrobené;

- z označenia "zmes vín z rôznych krajín Európskeho spoločenstva" v prípade vín vzniknutých zmiešaním výrobkov pochádzajúcich z rôznych krajín;

- z označení "víno vyrobené v… z hrozna dopestovaného v…", doplnených názvami príslušných členských krajín v prípade vína vyrobeného v jednom členskom štáte z hrozna dopestovaného v inom členskom štáte;

- zo slov "retsina" a "vino tinto de mezcla" v prípade niektorých stolových vín;

b) v prípade stolových vín označených zemepisnou indikáciou:

- zo slov "stolové víno";

- z názvu zemepisnej jednotky;

- jedného z nasledujúcich termínov za podmienok, ktoré sa určia: "Landwein", "vin de pays", "indicazione geografica tipica", "onomasía katá parádoςh", "oívoc topikóς", "vino de la tierra", "vinho regional" alebo "regional wine"; ak sú použité takéto názvy použitie termínu "stolové víno" nie je povinné;

c) v prípade akostných vín psr:

- názov vymedzeného regiónu,

- predmet výnimiek, ktoré sa určia

- slová "akostné víno" vyrobené vo vymedzenom regióne alebo akostné víno psr,

- slová "akostné likérové víno vyrobené vo vymedzenom regióne" alebo "akostné víno psr",

- slová "akostné perlivé víno vyrobené vo vymedzenom regióne" alebo slová "akostné likérové víno psr"; alebo

- tradičný špecifický názov uvedený na zozname, ktorý sa vypracuje, alebo viaceré iné označenia požadované ustanoveniami príslušných členských krajín;

d) v prípade dovezených vín zo slova "víno", ktoré musí byť doplnené názvom krajiny pôvodu a keď má zemepisné označenie i názvom príslušnej zemepisnej oblasti;

e) v prípade likérových vín zo slova "likérové víno";

f) v prípade perlivých vín zo slov "perlivé víno";

g) v prípade sýtených perlivých vín zo slovsýtené "perlivé víno";

h) ak vína uvedené v e), f) a g) pochádzajúce z tretích krajín z indikácií, ktoré sa určia.

3. Označenie etiketou:

a) stolových vín, stolových vín označených zemepisnou indikáciou a akostných vín vyprodukovaných vo vymedzených regiónoch;

b) vín pochádzajúcich z tretích krajín,

musí zahrňovať okrem informácií uvedených v odstavcoch 1 a 2 i indikácie:

- meno a firemný názov fľašovateľa, názov miestnej samosprávy a členského štátu alebo v prípade nádob s väčším nominálnym objemom ako 60 l i meno osoby, ktorá výrobok uvádza do obehu,

- v prípade dovezených vín meno dovozcu alebo, ak sa nafľašovanie koná v spoločenstve, i meno fľašovateľa.

4. Pri označovaní etiketou likérových vín, perlivých vín, sýtených perlivých vín a týchto vín pochádzajúcich z tretích krajín sa uvedú aj informácie, ktoré sa určia, a ktoré musia zodpovedať informáciám uvedeným v odstavcoch 2 a 3.

B. Nepovinné informácie

1. Označenie na etiketách produktov vyrobených v spoločenstve môže byť doplnené nasledujúcimi informáciami po splnení podmienok, ktoré sa určia:

a) v prípade stolových vín, stolových vín označených zemepisnou indikáciou a akostných vín vyprodukovaných vo vymedzených regiónoch:

- meno(á), funkciu(e) a adresu(y) osoby(osôb) zúčastňujúcich sa na predaji,

- druh výrobku,

- osobitnú farbu v súlade s predpismi stanovenými členským štátom, v ktorom sa uskutočnila výroba;

b) v prípade stolových vín označených zemepisnou indikáciou a akostných vín vyprodukovaných vo vymedzených regiónoch:

- rok vinobrania,

- meno odrody alebo odrôd,

- ocenenie, medaila alebo súťaž,

- informácie spojené so spôsobom získania výrobku alebo výrobným postupom,

- iné tradičné informácie v súlade s predpismi stanovenými členským štátom, v ktorom sa uskutočnila výroba,

- názov vinohradu,

- označenie informujúce, že víno bolo nafľašované:

- na mieste výroby; alebo

- zoskupením vinohradníkov; alebo

- vo vinohrade nachádzajúcom sa v tom istom výrobnom regióne alebo v prípade akostných vín psr v jeho bezprostrednom susedstve;

c) v prípade akostných vín vyprodukovaných vo vymedzených regiónoch:

- označenie zemepisnej jednotky menšej ako vymedzený región v súlade s predpismi stanovenými členským štátom v ktorom sa uskutočnila výroba,

- označenie zemepisnej jednotky väčšej ako vymedzený región na upresnenie pôvodu akostného vína psr,

- informácia potvrdzujúca, že nafľašovanie sa uskutočnilo vo vymedzenom regióne, ak je takáto informácia tradičná a zvyčajná v danom vymedzenom regióne.

2. Nepovinné informácie zodpovedajúce tým čo sú uvedené v bode 1 sa stanovia pre likérové vína, perlivé vína, sýtené perlivé vína a vína pochádzajúce z tretích krajín.

Tento bod nemá vplyv na možnosť členského štátu prijať predpisy na označenie týchto výrobkov dovtedy, kým začnú byť realizované zodpovedajúce predpisy spoločenstva.

3. V prípade výrobkov uvedených v bode A, odsek 1 môžu byť označenia na etikete doplnené o ďalšie informácie.

4. Členské štáty, ktoré daný produkt vyrábajú, môžu ustanoviť, aby niektoré informácie uvedené v odstavcoch 1 a 2 sa stali povinnými, môžu ich zakázať alebo obmedziť ich použitie na vína vyrábané na ich území.

C. Použitie niektorých špeciálnych termínov

1. Názov:

a) "víno" je obmedzený na výrobky zodpovedajúce definícii uvedenej v prílohe 1, bod 10;

b) "stolové víno" je obmedzený na výrobky zodpovedajúce definícii uvedenej v prílohe 1, bod 13.

2. Bez toho, aby boli porušené ustanovenia pre harmonizáciu legislatívy, možnosť členského štátu povoliť:

- použitie slova "víno" spolu s názvom ovocia vo forme zloženého názvu na popis výrobku získaného kvasením iného ovocia ako hrozna,

- použitie iných zložených názvov obsahujúcich slovo "víno"

nie je ovplyvnená odsekom 1 a).

3. Označenie:

a) "likérové víno" je obmedzené na výrobky zodpovedajúce definícii uvedenej v prílohe 1, bod 14, prípadne definícii, ktorá sa má stanoviť v súlade s úvodom tejto prílohy;

b) akostné "likérové víno vyrobené vo vymedzenom regióne", alebo "akostné likérové víno psr" je obmedzené na výrobky zodpovedajúce definícii uvedenej v prílohe 1, bod 14 a špeciálnym ustanoveniam tohto nariadenia;

c) "perlivé víno" je obmedzené na výrobky zodpovedajúce definícii uvedenej v prílohe 1, bod 17 alebo ak je to vhodné definícii, ktorá sa má stanoviť v súlade s úvodom tejto prílohy;

d) „ akostné perlivé víno vyrobené vo vymedzených regiónoch“ alebo akostné "perlivé víno psr" je obmedzené na výrobky zodpovedajúce definícii uvedenej v prílohe 1, bod 17 a špeciálnym ustanoveniam tohto nariadenia;

e) "sýtené perlivé víno" je obmedzené na výrobky zodpovedajúce definícii uvedenej v prílohe 1, bod 18, prípadne definícii, ktorá sa má stanoviť v súlade s úvodom tejto prílohy.

4. V prípade použitia zložených názvov uvedených v odsseku 2 nesmie nastať žiadna zámena s výrobkami uvedenými v odsseku 1.

D. Jazyky, ktoré môžu byť používané pri označovaní na etiketách

1. Informácia na etiketách musí byť uvedená v jednom alebo viacerých oficiálnych jazykoch spoločenstva tak, aby bola konečnému spotrebiteľovi ľahko zrozumiteľná.

Napriek tomu, čo je uvedené v prvom pododseku:

- názov vymedzeného regiónu,

- názov ďalšej zemepisnej jednotky,

- tradičné špeciálne názvy alebo doplňujúce tradičné informácie,

- názov vinohradov alebo ich zoskupení a informácie súvisiace s nafľašovaním,

sú uvádzané iba v jednom z oficiálnych jazykov členského štátu na území ktorého bol produkt vyrobený.

Informácia uvedená v druhom pododseku môže byť zopakovaná v jednom alebo viacerých jazykoch spoločenstva v prípade výrobkov pochádzajúcich z Grécka.

Informácia uvedená v prvej a druhej zarážke druhého pododseku môže byť uvedená iba v jednom z oficiálnych jazykov spoločenstva, ak je ten istý ako oficiálny jazyk v tej časti územia krajiny pôvodu, v ktorej sa nachádza uvedený vymedzený región, ak používanie tohto jazyka je tradičné a zvyčajné v príslušnom členskom štáte.

V prípade výroby a vypustenia na trh na ich území členské štáty môžu povoliť, aby informácia uvedená v druhom pododseku bola uvedená i v inom jazyku ako je oficiálny jazyk spoločenstva, ak je použitie tohto jazyka tradičné a zvyčajné v príslušnom členskom štáte alebo na časti jeho územia.

Členské štáty, z ktorých výrobky pochádzajú, môžu povoliť, aby informácie uvedené v druhom pododseku boli uvádzané v nejakom inom jazyku, ak v prípade týchto informácií je použitie tohto jazyka tradičné.

2. O ďalších výnimkách odseku 1 možno ešte rozhodnúť.

E. Kódy

V súlade s podrobnými predpismi, ktoré budú stanovené, kód:

- je uvedený na etikete výrobku spadajúceho pod bod A, odsek 1, iného ako ten čo je uvedený v nasledujúcej zarážke, na poskytnutie vyčerpávajúcej alebo čiastočnej informácie týkajúcej sa názvu vymedzeného regiónu inej ako je informácia, ktorá môže byť použitá pre daný výrobok. Avšak členské štáty môžu ustanoviť pre svoje vlastné územie iné vhodné opatrenia tak, aby sa vyhlo zámene, pokiaľ ide o daný vymedzený región,

- je uvedený na etikete stolového vína podľa druhej a tretej zarážky odseku 2 a), bodu A, na označenie sídla fľašovateľa alebo výdajcu, prípadne i miesto nafľašovania a vydania.

V súlade s podrobnými predpismi, ktoré budú stanovené môže byť na označovanie na etikete výrobkov uvedených v tejto prílohe použitý kód informácií vyšpecifikovaných v odsseku 3, bodu A, ak to povoľuje členský štát, na území ktorého sú tieto výrobky nafľaškované. Toto použitie je spojené s ustanovením, že meno a obchodné meno osoby alebo skupiny osôb, iných ako fľašovateľ, zaangažovaných do obchodnej distribúcie výrobku a územie miestnej samosprávy alebo jeho časť, na ktorej sa nachádza sídlo tejto osoby alebo skupiny osôb, sú plne uvedené na etikete v neskrátenej podobe.

F. Značky

1. Ak popis, prezentácia a reklama výrobkov uvedených v tomto nariadení sú doplnené značkami, takéto značky nemôžu obsahovať slová, časti slov, znaky alebo ilustrácie, ktoré:

a) sú takej povahy, že môžu spôsobiť zámenu alebo uviesť do omylu osoby, na ktoré sa obracajú v zmysle článku 48; alebo

b) sú:

- schopné uviesť do omylu osoby, ktorým sú určené a to buď pokiaľ ide o celé, alebo čiastočné označenie stolového vína, likérového vína, perlivého vína, sýteného perlivého vína, akostného vína psr alebo dovezeného vína, ktorého označenie je v súlade s ustanoveniami spoločenstva alebo pokiaľ ide o popis nejakého iného výrobku uvedeného v tejto prílohe; alebo

- identické s označením nejakého takéhoto výrobku bez toho, aby výrobky použité na prípravu konečných výrobkov uvedených vyššie mali právo na takéto označenie alebo prezentáciu.

Ďalej označenie na etiketách používané na popis stolového vína, likérového vína, perlivého vína, sýteného perlivého vína, akostného vína psr alebo dovezeného vína nemôže obsahovať značky so slovami, časťami slov, znakov alebo ilustrácií, ktoré:

a) v prípade:

- stolových vín, likérových vín, perlivých vín a sýtených perlivých vín zahrňujú názov akostného vína psr;

- akostných vín psr zahrňujú názov stolového vína;

- dovážaných vín zahrňujú názov stolového vína alebo akostného vína psr;

b) v prípade stolových vín označených zemepisnou indikáciou, akostných vín psr alebo dovážaných vín obsahujú nepravdivú informáciu najmä pokiaľ ide o zemepisný pôvod, odrodu, rok vinobrania alebo referenciu o najvyššej kvalite;

c) v prípade stolových vín iných ako sú vína uvedené v b), likérových vín, perlivých vín a sýtených perlivých vín obsahujú informáciu týkajúcu sa zemepisného pôvodu, odrody, rok vinobrania alebo referenciu o najvyššej kvalite;

d) môžu v prípade dovážaných vín spôsobiť zámenu prostredníctvom ilustrácie používanej na rozlíšenie stolového vína, likérového vína, perlivého vína, sýteného perlivého vína, akostného vína psr alebo dovezeného vína popísaného prostredníctvom zemepisného označenia.

2. Ako výnimka bodu b) prvého pododseku odseku 1 môže držiteľ registrovanej obchodnej známky pre víno alebo hroznový mušt, ktorá je identická:

- s názvom zemepisnej jednotky, menšej ako je vymedzený región, používanom na popis nejakého akostného vína psr; alebo

- s názvom zemepisnej jednotky používanej na popis stolového vína označeného zemepisnou indikáciou; alebo

- s názvom dovážaného vína popísaného prostredníctvom zemepisnej indikácie

i v prípade, že podľa prvého pododseku bodu 1 nemá právo na používanie takéhoto názvu, naďalej používať túto obchodnú známku a to do 31. decembra 2002 pod podmienkou, že daná obchodná známka:

a) bola najneskôr do 31. decembra 1985 zaregistrovaná kompetentným orgánom členského štátu v súlade s legislatívou platnou v čase registrácie; a

b) bola skutočne používaná do 31. decembra 1986 bez prerušenia od svojho zaregistrovania alebo ak k tomuto došlo pred 1. januárom 1984 aspoň od tohto posledného dátumu.

Okrem toho držiteľ veľmi známej registračnej značky pre víno alebo hroznový mušt, ktorá obsahuje znenie identické s názvom vymedzeného regiónu alebo názvom zemepisnej jednotky menšej ako je vymedzený región, môže i v prípade, že nie je oprávnený na používanie takéhoto názvu v zmysle bodu 1, naďalej používať túto značku, ak zodpovedá identite svojho pôvodného držiteľa alebo pôvodného zapožičateľa tohto názvu pod podmienkou, že táto značka bola zaregistrovaná najmenej 25 rokov pred oficiálnym uznaním daného zemepisného názvu produkujúcim členským štátom v súlade s príslušnými ustanoveniami spoločenstva týkajúcich sa akostných vín psr a že táto značka bola skutočne používaná bez prerušenia.

Značky spĺňajúce podmienky prvého a druhého pododseku nemôžu byť v protiklade s používaním názvov zemepisných jednotiek používaných na označenie akostného vína psr, alebo stolového vína.

3. Rada na základe návrhu Komisie rozhodne kvalifikovanou väčšinou do 31. decembra 2002 o eventuálnom predĺžení termínu uvedeného v prvom pododsseku odseku 2.

4. Členské štáty odošlú Komisii značky uvedené v bode 2 postupne tak, ako budú o nich informované.

Komisia o nich informuje kompetentné orgány členských štátov poverené kontrolou dodržiavania ustanovení spoločenstva platných pre oblasť vinohradníctva a vinárstva.

G. Umiestnenie na trh, kontrola a ochrana

1. Od okamihu, odkedy je výrobok umiestnený na trh v nádobe, ktorého nominálny objem je najviac 60 litrov, musí byť táto označená etiketou. Takéto označenie etiketou musí byť v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia; toto sa tiež aplikuje na nádoby opatrené etiketou, ktorých nominálny objem je väčší ako 60 l.

2. O výnimkách z bodu 1 môže byť rozhodnuté.

3. Každý členský štát je zodpovedný za kontrolu a ochranu akostných vín psr a stolových vín označených zemepisnou indikáciou v súlade s týmto nariadením.

4. Dovezené víno určené na priamu spotrebu a označené zemepisnou indikáciou môže byť predmetom ochrany a kontroly podľa bodu 4, ak je určené na predaj vo vnútri spoločenstva a ak platí princíp reciprocity.

Aplikácia prvého odseku je realizovaná cestou dohôd s tretími krajinami, ktoré o to majú záujem, prerokovanými a uzatvorenými podľa procedúry uvedenej v článku 133 Zmluvy.

[1] Ú. v. ES L 186, 30.6.1989, s. 21.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VIII

OPIS, OZNAČENIE, PREZENTÁCIA A OCHRANA ŠUMIVÝCH VÍN

A. Definície

1. Táto príloha ustanovuje všeobecné pravidlá na popis a prezentáciu:

a) šumivých vín definovaných v prílohe I, bod 15 vyrobených v spoločenstve;

b) sýtených šumivých vín definovaných v prílohe I, bod 16 pochádzajúcich zo spoločenstva;

c) šumivých vín definovaných v súlade s týmto nariadením prostredníctvom procedúry uvedenej v článku 75 pochádzajúcich z tretích krajín;

d) sýtených šumivých vín definovaných v súlade s týmto nariadením prostredníctvom procedúry uvedenej v článku 75 pochádzajúcich z tretích krajín;

Šumivé vína definované v a) zahrňujú:

- šumivé vína uvedené v bode H, prílohy V,

- akostné šumivé vína uvedené v bode I, prílohy V, a

- akostné šumivé vína vyrobené vo vymedzených regiónoch (akostné šumivé vína psr) uvedené v bode K, prílohy VI.

2. Na ciele tejto prílohy:

- "označenie etiketou" znamená všetky referencie, symboly, ilustrácie a znaky, ktoré slúžia na rozlíšenie výrobku, ktoré sa vyskytujú na tej istej nádobe vrátane jej uzáveru a nálepky prilepenej na nádobe tak, ako i obloženia hrdla fľaše.

- "obal" znamená akékoľvek ochranné zabalenie, napr. z papiera, slamených obálok akéhokoľvek typu, kartóny a krabice používané na dopravu jednej alebo viacerých nádob, a/alebo na ich prezentáciu s cieľom ich predaja konečnému spotrebiteľovi.

- "výrobca" produktu uvedeného v odseku 1 znamená fyzickú alebo právnickú osobu alebo skupinu osôb, ktoré buď výrobu realizujú, alebo sa táto výroba uskutočňuje v ich mene.

- "výroba" znamená spracovanie čerstvého hrozna, hroznového muštu a vína do výrobkov uvedených v odseku 1.

B. Povinné informácie

1. V prípade výrobkov uvedených v bode A, odsek 1 zahrňuje popis na etikete nasledujúce informácie:

a) názov pod ktorým sa výrobok predáva v súlade s odsekom 2, bodu D;

b) nominálny obsah výrobku;

c) typ výrobku podľa odseku 3, bod D;

d) skutočný objemový obsah alkoholu v súlade s podrobnými predpismi, ktoré sa ustanovia.

2. V prípade výrobkov uvedených v odseku 1 a) a b), bodu A popisy na etiketách zahrňujú okrem informácií uvedených v odseku 1:

- meno alebo obchodné meno výrobcu alebo predajcu so sídlom v spoločenstve; a

- názov územia miestnej samosprávy alebo jeho časti a členského štátu, v ktorých má uvedená osoba hlavné sídlo, v súlade s odsekmi 4 a 5 bodu D.

Jednako členský štát, v ktorom sa produkt vyrába, môže ustanoviť, aby meno alebo obchodné meno výrobcu boli uvedené v plnom znení.

Ak etiketa obsahuje meno alebo obchodné meno výrobcu a ak sa výroba uskutočňuje na území inej miestnej samosprávy, jeho časti alebo členského štátu než sú uvedené v druhej zarážke prvého pododstavca, je príslušná informácia nahradená názvom územia miestnej samosprávy, alebo jej časti, kde sa výroba uskutočňuje a ak sa výroba uskutočňuje v inom členskom štáte, potom sa uvádza meno tohto členského štátu.

3. V prípade výrobkov uvedených v odseku 1, c) a d) bodu A zahrňuje popis na etikete, okrem informácií uvedených v odseku 1, i nasledujúce doplňujúce informácie:

a) meno alebo obchodné meno dovozcu a názvy územia miestnej samosprávy a členského štátu, v ktorých má dovozca svoje hlavné sídlo;

b) meno alebo obchodné meno výrobcu a názvy územia miestnej samosprávy a tretej krajiny, v ktorých sa nachádza výrobcovo hlavné sídlo, v súlade s odsekmi 4 a 5 bodu D.

4. Popis na etikete zahrňuje doplňujúce informácie v nasledujúcich prípadoch:

- v prípade výrobkov vyrobených z vín pochádzajúcich z tretích krajín uvedených v šiestej zarážke, bodu 15, prílohy 1 informuje popis na etikete, že výrobok bol vyrobený z dovezeného vína a upresní názov tretej krajiny, z ktorej pochádza víno použité na prípravu "cuvée",

- v prípade akostných šumivých vín psr je na etikete uvedený i názov vymedzeného regiónu, v ktorom bolo zozbierané hrozno použité na výrobu produktu,

- v prípade akostných šumivých vín aromatického typu uvedených v odseku 10, bodu K 10, prílohy VI zahrňuje popis na etikete buď názov odrody, z ktorej bolo víno vyrobené, alebo slová "vyrobené z aromatických odrôd hrozna".

C. Nepovinné informácie

1. V prípade výrobkov uvedených v odseku 1, bodu A môže byť popis na etikete doplnený o iné informácie pod podmienkou, že:

- nemôžu zmiasť osoby, pre ktoré je informácia určená, osobitne pokiaľ ide o povinné informácie uvedené v bode B a nepovinné informácie upresnené v bode E,

- v prípade potreby sú dodržiavané ustanovenia uvedené v bode E.

2. S cieľom monitoringu a kontroly sektoru šumivého vína môžu kompetentné orgány pre túto oblasť, s patričným prihliadnutím na všeobecné predpisy procedúry prijatej každým členským štátom, požadovať od výrobcu alebo predajcu uvedených v prvej zarážke prvého pododseku odseku 2, bodu B dôkaz presnosti informácie týkajúcej sa popisu povahy, identity, kvality, zloženia a pôvodu daného výrobku alebo výrobkov použitých na jeho výrobu.

Ak túto požiadavku predloží:

- kompetentný orgán členského štátu, v ktorom sídli výrobca alebo dovozca, dôkaz žiada tento orgán priamo od týchto osôb,

- kompetentný orgán iného členského štátu, ktorého orgán poskytne kompetentnému orgánu krajiny v ktorej sídli dovozca alebo predajca, v rámci priamej spolupráce medzi nimi, nevyhnutnú informáciu na umožnenie tomuto poslednému orgánu získať takýto dôkaz; žiadajúci orgán bude informovaný o aktivite uskutočnenej na základe výsledku jeho požiadavky.

Ak kompetentné orgány zistia, že takýto dôkaz neexistuje, príslušná informácia sa bude z pohľadu tohto nariadenia považovať za nevyhovujúcu.

D. Podrobné predpisy, ktorými sa riadi uvádzanie povinných informácií

1. Informácie uvedené v bode B:

- sú uvedené na tej istej vizuálnej časti nádoby; a

- sú predstavené vo forme jasných, čitateľných, nezmazateľných písmen, ktoré sú dostatočne veľké na to, aby sa dobre vynímali z pozadia, na ktorom sú vytlačené a boli jasne rozlišiteľné od iných písomných alebo obrázkových informácií.

Povinné informácie o dovozcovi však môžu byť uvedené mimo vizuálnej časti, na ktorej sú prezentované ostatné povinné informácie.

2. Informácie týkajúce sa predaja uvedené v bode B, odsek 1 a) sú napísané jedným z nasledujúcich výrazov:

a) "šumivé víno" v prípade šumivého vína uvedeného v prílohe V, bod H;

b) "akostné šumivé víno" alebo "sekt" v prípade akostného šumivého vína uvedeného v prílohe V, bod I, iného ako to, ktoré sa uvádza v d) tohto odseku;

c) v prípade akostného šumivého vína psr uvedeného v bode K, prílohy VI:

- "akostné šumivé víno vyrobené vo vymedzenom regióne" alebo "akostné šumivé víno psr", alebo "Sekt bestimmter Anbaugebiete", alebo "Sekt bA"; alebo

- špecifický tradičný termín vybraný spomedzi tých, ktoré sú uvedené v štvrtej podzarážke druhej zarážky odseku 2 c), bodu A, prílohy VII členským štátom, v ktorom sa uskutočňuje výroba a ktorý je uvedený na zozname, ktorý sa vypracuje; alebo

- jedným z názvov vymedzených regiónov akostných vín psr uvedených v druhej zarážke odseku 2 c), bodu A, prílohy VII; alebo

- dvoch výrazov používaných v kombinácii.

Ale členské štáty môžu požadovať, aby v prípade niektorých akostných šumivých vín psr vyrobených na ich území sa používali niektoré z výrazov uvedených v prvom pododseku a to buď samostatne, alebo v kombinácii;

d) v prípade akostných šumivých vín aromatického typu uvedených v odseku 3, bodu I, prílohy V "akostné aromatické šumivé víno";

e) v prípade šumivých vín pochádzajúcich z tretích krajín:

- "šumivé víno"

alebo

- "akostné šumivé víno", alebo "sekt", ak podmienky stanovené na výrobu takéhoto vína boli uznané za rovnocenné s podmienkami uvedenými v bode I, príloha V.

V prípade takýchto šumivých vín sú obchodné nápisy sprevádzané názvom tretej krajiny, v ktorej bolo použité hrozno zozbierané, vykvasené a spracované do šumivého vína. Ak sa produkty použité na výrobu šumivého vína získali z inej krajiny, ako je tá v ktorej sa uskutočnila výroba, musí byť označenie krajiny výroby podľa odseku 3, bod B jasne odlíšiteľné od ostatných informácií uvedených na etikete;

f) v prípade sýtených šumivých vín pochádzajúcich zo spoločenstva alebo z tretej krajiny "sýtené šumivé víno". Ak jazyk použitý v prípade tejto informačnej položky neoznačuje, že oxid uhličitý bol pridaný, potom sú v súlade s podrobnými predpismi, ktoré sa stanovia, pridané na etiketu slová "vyrobené pridaním oxidu uhličitého".

3. Typ výrobku podľa obsahu cukru uvedený v odseku 1 c), bod B bude označený jedným z nasledujúcich výrazov zrozumiteľných v členskom štáte alebo v tretej krajine do ktorej je výrobok odoslaný a v ktorej je ponúkaný na priamu spotrebu:

- "brut nature", "naturherb", "bruto natural", "pas dosé", "dosage zéro" alebo "dossagio zero": ak jeho obsah cukru je menší ako 3 gramy na liter; tieto výrazy môžu byť použité iba pre výrobky, do ktorých po druhotnom kvasení nebol pridaný žiaden cukor;

- "extra brut", "extra herb", alebo "extra bruto": ak jeho obsah cukru je medzi 0 a 6 gramov v litri;

- "brut", "herb", alebo "bruto": ak je obsah cukru nižší ako 15 gramov v litri;

- "extra dry", "extra trocken", alebo "extra seco": ak jeho obsah cukru je medzi 12 a 20 gramov v litri;

- "sec", "trocken", "secco", alebo "asciutto", "dry", "tør", "xhróς", "seco", "torr" alebo "kuiva": ak jeho obsah cukru je medzi 17 a 35 g/l;

- "demi sec", "halbtrocken", "abboccato", "medium dry", "halvtør", "hmíxhoς", "semi seco", "meio seco", "halvtorr" alebo "poulikuiva": ak je obsah cukru medzi 33 a 50 g/l;

- "doux", "mild", "dolce", "sweet", "sød", "glukuς", "dulce", "doce", "söt" alebo "makea": ak jeho obsah cukru je vyšší ako 50 g/l.

Ak obsah cukru vo výrobku oprávňuje použitie dvoch z termínov uvedených v prvom pododseku, výrobca alebo dovozca si musia vybrať iba jeden z nich.

Napriek odstavcu 1 c), bod B, v prípade akostných šumivých vín aromatického typu podľa odseku 3, bod I, príloha V a v prípade akostných šumivých vín aromatického typu vyrobených vo vymedzených regiónoch podľa odseku 10, bod K, príloha VI, môže byť identifikácia typu výrobku podľa prvého pododseku nahradená obsahom cukru vyjadrenom v gramoch/liter tak ako je to určené analýzou.

Žiadne iné informácie než tie, ktoré sú upresnené v prvom a v treťom pododseku, nemôžu byť použité na etikete na označenie typu výrobku určeného obsahom cukru.

4. Meno alebo obchodné meno výrobcu a názvy územia miestnej samosprávy alebo jej časti a štátu, v ktorom má výrobca hlavné sídlo, sú uvedené:

- buď plný názov,

- alebo v prípade produktov vyrobených v spoločenstve vo forme kódu pod podmienkou, že meno alebo obchodné meno osoby, alebo skupiny osôb iných, ako výrobca a zahrnutých do obchodnej distribúcie výrobku, územie miestnej samosprávy alebo jej časť a členský štát v ktorom sa nachádza hlavné sídlo tejto osoby alebo skupiny osôb, sú uvedené v plnom znení.

5. Ak názov územia miestnej samosprávy alebo jej časti sú uvedené na etikete, buď na vyznačenie kde má výrobca alebo iná osoba zahrnutá do obchodnej distribúcie výrobku svoje hlavné sídlo, alebo na vyznačenie, kde sa uskutočnila výroba a z ktorých informácií sa skladá názov vymedzeného regiónu v zmysle bodu A, prílohy VI iných ako tie, ktoré môžu byť použité na popis daného výrobku, potom tento názov môže byť uvedený vo forme kódu.

Členské štáty však môžu ustanoviť iné vhodné opatrenia na popis výrobkov vyrábaných na ich územiach, najmä pokiaľ ide o veľkosť použitých písmen, ktorá má byť taká, aby sa vylúčila akákoľvek zámena z hľadiska zemepisného pôvodu vína.

6. Výrazy používané na označenie výrobnej metódy môžu byť predpísané prostredníctvom vykonávacích ustanovení.

E. Použitie určitých špeciálnych termínov

1. Názov zemepisnej jednotky inej, ako je vymedzený región a menšej, ako je členský štát, alebo tretia krajina, môže byť použitý iba ako doplnok popisu:

- akostného šumivého vína psr; alebo

- akostného šumivého vína, pre ktoré vykonávacie ustanovenia dali názov takejto zemepisnej jednotky; alebo

- ak v prípade šumivého vína pochádzajúceho z tretej krajiny sú podmienky pre jeho výrobu uznané za ekvivalentné podmienkam uvedeným v bode I, prílohy V pre akostné šumivé vína označené názvom zemepisnej jednotky.

Použitie takéhoto názvu môže byť povolené iba ak:

a) zodpovedá predpisom členského štátu alebo tretej krajiny v ktorej sa šumivé víno vyrába;

b) príslušná zemepisná jednotka je presne vymedzená;

c) všetko hrozno, z ktorého bol výrobok získaný, pochádza z tejto zemepisnej jednotky s výnimkou produktov obsiahnutých v tirážnej zmesi alebo expedičnom likéri;

d) v prípade akostného šumivého vína psr sa zemepisná jednotka nachádza v rámci vymedzeného regiónu, ktorého meno nesie;

e) v prípade akostných šumivých vín názov zemepisnej jednotky nie je uvedený na popis akostného šumivého vína psr.

Napriek klauzule c) pododseku 2 môže členský štát povoliť použitie názvu zemepisnej jednotky menšej ako je vymedzený región ako nahradenie popisu akostného šumivého vína psr, ak aspoň 85 % výrobku bolo získané použitím hrozna zozbieraného v tejto jednotke.

2. Názov odrody môže byť použitý iba ako doplnok popisu výrobku uvedeného v bode A, odsek 1

- v a)

alebo

- v c), ak sú podmienky na jeho výrobu uznané za ekvivalentné podmienkam uvedeným v prílohe V, bod 1 alebo v prílohe VI, bod K.

Názov odrody alebo synonymum tohto názvu môže byť uvedený iba ak:

a) pestovanie tejto odrody a použitie výrobkov z nej vyrobených zodpovedá ustanoveniam spoločenstva alebo ustanoveniam tretej krajiny v ktorej bolo hrozno zozbierané;

b) je odroda uvedená na zozname, ktorý má schváliť členský štát, kde bol získaný výroboktvoriaci súčasť "cuvée". V prípade akostných šumivých vín psr je takýto zoznam vypracovaný v súlade s odsekom 1, bodu B alebo odseku 10 a) bodu K, prílohy VI;

c) názov odrody nesmie byť zameniteľný s názvom vymedzeného regiónu alebo zemepisnej jednotky použitom na popis iného vína vyrobeného v spoločenstve alebo dovezeného;

d) ten istý výraz sa v názve odrody neopakuje okrem prípadu, že existuje viac ako jedna odroda majúca ten istý názov a tento názov je uvedený na zozname schválenom členským štátom, kde sa pestuje. Tento zoznam je zaslaný komisii, ktorá v súlade s týmto informuje ostatné členské štáty;

e) celý výrobok bol získaný z danej odrody s výnimkou produktu obsiahnutom v tirážnej zmesi a expedičnom likéri a ak má odroda prevažujúci vplyv na povahu daného výrobku;

f) dĺžka výrobného procesu vrátane zrenia na začiatku výroby rátaná od začiatku procesu kvasenia, ktoré má urobiť "cuvée" šumivou, nie je kratšia ako 90 dní za predpokladu, že dĺžka kvasenia, ktoré má urobiť "cuvée" šumivou a uloženie "cuvée" na kvasničných kaloch trvala:

- aspoň 60 dní,

- aspoň 30 dní, ak kvasenie prebehlo v nádobách s miešadlami.

Toto ustanovenie však neplatí pre šumivé vína aromatického typu uvedené v odseku 3, bodu I, prílohy V alebo odseku 10, bodu K, prílohy VI.

Bez ohľadu na druhý pododsek môže vyrábajúci členský štát:

- povoliť použitie názvu odrody, ak aspoň 85 % hrozna, z ktorého bol výrobok získaný, pochádza, okrem produktov obsiahnutých v tirážnej zmesi alebo expedičnom likéri, z tejto odrody a ak táto odroda má prevažujúci vplyv na povahu daného výrobku,

- povoliť použitie názvu dvoch odrôd, ak to ustanovujú nariadenia vyrábajúceho členského štátu pod podmienkou, že všetko hrozno, z ktorého bol výrobok získaný pochádza z týchto troch odrôd s výnimkou produktov obsiahnutých v tirážnej zmesi alebo expedičnom likéri a ak zmes týchto dvoch alebo troch odrôd je rozhodujúca pre typickú povahu výrobku,

- obmedziť takéto použitie niektorých názvov odrôd uvedených v druhom pododseku.

3. Výraz "vykvasené vo fľaši" môže byť použitý iba na popis:

- akostného šumivého vína psr;

- akostného šumivého vína;

alebo

- šumivého vína pochádzajúceho z tretej krajiny ak sú podmienky na výrobu uznané za ekvivalentné s tými, ktoré sú uvedené v bode I, prílohy V, alebo v bode K, prílohy VI.

Použitie výrazu uvedeného v prvom pododseku je povolené iba ak:

a) bol výrobok urobený šumivým prostredníctvom druhotného alkoholického kvasenia vo fľaši;

b) dĺžka výrobného procesu, vrátane dozrievania ku ktorému došlo pri výrobe výrobku, rátaná od začiatku procesu kvasenia, ktoré má urobiť "cuvée" šumivou, nie je kratšia ako 9 mesiacov;

c) proces kvasenia, ktoré má urobiť "cuvée" šumivou a ležanie "cuvée" na kvasničných kaloch netrvajú kratšiu dobu ako 90 dní;

d) kvasničné kaly sa oddelia od výrobku filtraciou v súlade s rackingovou metódou alebo ich odstránenia z hrdla fliaš.

4. Výrazy "vykvasené vo fľašiach tradičnou metódou" alebo "tradičná metóda" alebo "klasická metóda" alebo "klasická tradičná metóda", alebo iné výrazy, ku ktorým sa dospelo prekladom uvedených, môžu byť použité iba na popis:

- akostného šumivého vína psr,

- akostného šumivého vína,

alebo

- šumivého vína pochádzajúceho z tretej krajiny ak sú podmienky na výrobu uznané za ekvivalentné s tými, ktoré sú uvedené v bode I, prílohy V, alebo v bode K, prílohy VI.

Použitie výrazu uvedenom v prvom pododseku je povolené iba ak:

a) bol výrobok urobený šumivým prostredníctvom druhotného alkoholického kvasenia vo fľaši;

b) bol bez prerušenia v kontakte s kvasničnými kalmi a to aspoň 9 mesiacov od okamihu vytvorenia "cuvée".

c) k odstráneniu kvasiniek došlo v hrdlách fliaš.

5. Výraz spojený s výrobnou metódou zahrňujúci názov vymedzeného regiónu alebo inej zemepisnej jednotky, alebo termín odvodený z jedného z týchto dvoch, môže byť použité iba na popis:

- akostného šumivého vína psr,

- akostného šumivého vína,

alebo

- šumivého vína pochádzajúceho z tretej krajiny, ak sú podmienky na výrobu uznané za ekvivalentné s tými, ktoré sú uvedené v bode I, prílohy V, alebo v bode K, prílohy VI.

Takéto výrazy môžu byť použité iba v prípade popisu výrobku nazvaného jedným zo zemepisných termínov uvedených v prvom pododseku.

6. Pokiaľ ide o akostné šumivé vína psr spĺňajúce podmienky uvedené v druhom pododseku odseku 4:

a) termín "Winzersekt" je vyhradený iba pre akostné šumivé vína psr vyrobené v Nemecku a termín "Hauersekt" je vyhradený iba pre akostné šumivé vína psr vyrobené v Rakúsku, pričom oba:

- sú vyrobené z hrozna zozbieraného v tom istom vinohradníckom podniku, vrátane skupín výrobcov, kde výrobca, tak ako to je definované v odseku 4, bod D, vykonáva vinifikáciu hrozna určeného na prípravu akostného šumivého vína psr.

- predáva ich na trhu výrobca uvedený v prvej odrážke a na etikete má uvedené informácie týkajúce sa vinohradu, odrody a ročníka.

Podľa platných ustanovení môžu byť pridané doplňujúce podmienky na použitie termínu "Winzersekt" a na použitie ekvivalentných termínov v iných jazykoch spoločenstva. Na základe tých istých ustanovení môžu členské štáty zaviesť špeciálne a najmä prísnejšie ustanovenia.

Termíny použité v prechádzajúcom pododseku môžu byť použité iba v pôvodnom jazyku;

b) termín "crémant" je vyhradený iba pre akostné šumivé víno psr:

- na ktoré je tento termín používaný v kombinácii s názvom vymedzeného regiónu členským štátom v ktorom bolo víno vyrobené,

- ktoré bolo vyrobené z muštu získaného vylisovaním celého hrozna v prípade bieleho akostného šumivého vína psr, pričom množstvo muštu získaného zo 150 kg hrozna nepresahuje 100 litrov,

- ktoré má maximálny obsah oxidu siričitého 150 mg/l,

- ktoré má nižší obsah cukru ako 50 g/l,

a

- ktoré je vyrobené v súlade s doplňujúcimi špeciálnymi predpismi upravujúcimi ich výrobu a s popisom ustanoveným členským štátom, v ktorom sú vyrobené.

Výnimka z prvej zarážky je udelená akostným šumivým vínam psr, pre ktoré daný členský štát nepoužíva v súlade s týmto ustanovením termín "crémant". Výrobcovia tohto akostného šumivého vína psr však môžu tento termín používať za predpokladu, že bol tradične používaný najmenej v priebehu 10 rokov pred 1. júlom 1996.

Členský štát informuje Komisiu o prípadoch využitia tejto výnimky.

7. Ročník vinobrania môže byť použitý iba na popis:

- akostného šumivého vína psr,

- akostného šumivého vína,

alebo

- šumivého vína pochádzajúceho z tretej krajiny ak sú podmienky na výrobu uznané za ekvivalentné s tými, ktoré čo sú uvedené v bode I, prílohy V, alebo v bode K, prílohy VI.

Označenie ročníka je povolené ak aspoň 85 % hrozna, z ktorého bol výrobok získaný, pochádza, okrem produktov obsiahnutých v tirážnej zmesi alebo expedičnom likéri, z hrozna zozbieraného v danom roku.

Členský štát však môže ustanoviť, že ročník môže byť uvedený pre akostné šumivé vína psr vyrobené na ich území iba v prípade, keď výrobok bol vyrobený výhradne z hrozna zozbieraného v danom roku okrem produktov obsiahnutých v tirážnej zmesi alebo expedičnom likéri.

8. Referencia značky najvyššej kvality môže byť udelená iba v prípade:

- akostného šumivého vína psr,

- akostného šumivého vína,

alebo

- šumivého vína pochádzajúceho z tretej krajiny ak sú podmienky na výrobu uznané za ekvivalentné s tými čo sú uvedené v bode I, prílohy V, alebo v bode K, prílohy VI.

9. Meno členského štátu alebo tretej krajiny, alebo prídavné meno odvodené z tohto názvu, nemôžu byť použité v kombinácii s predajnými popismi uvedenými v odseku 2, bodu D, iba ak je produkt vyrobený na území tohto členského štátu alebo tretej krajiny a je vyrobený výhradne z hrozna zozbieraného a spracovaného na víno na tom istom teritóriu.

10. Popis výrobku uvedeného v odseku 1, bodu A nemôže byť nahradený referenciou, alebo symbolom spojeným s medailou alebo cenou získanou za účasť na súťaži alebo s akýmkoľvek iným ocenením okrem prípadu, že bolo udelené oficiálnou inštitúciou alebo inštitúciou oficiálne uznanou na tento cieľ, pričom sa toto ocenenie viaže ku konkrétnemu množstvu príslušného výrobku.

11. Termíny "Premium", alebo "Réserve" môžu byť použité iba na nahradenie:

- termínu "akostné šumivé víno",

alebo

- jedného z termínov uvedených v odseku 2 c), bodu D.

Termín "Réserve" môže byť vo vhodnom prípade nahradený popisom, pričom sa musia splniť podmienky stanovené vyrábajúcim členským štátom.

12. Ak je to nevyhnutné, môžu vykonávacie predpisy stanoviť:

a) podmienky použitia:

- výrazu uvedeného v odseku 8,

- termínov súvisiacich s výrobnou metódou, iných ako sú uvedené v odstavcoch 3 – 6,

- výrazov súvisiacich so špecifickými vlastnosťami odrôd, z ktorých je dané víno vyrobené;

b) zoznam výrazov uvedených v a).

F. Jazyky, ktoré môžu byť použité na etiketách

Informácia upresnená:

- v bode B môže byť uvedená v jednom alebo vo viacerých oficiálnych jazykoch spoločenstva tak, aby konečný spotrebiteľ mohol ľahko porozumieť každej časti tejto informácie,

- v bode C je daná v jednom alebo vo viacerých oficiálnych jazykov spoločenstva.

V prípade výrobku uvedeného na trh na jeho území môže členský štát dovoliť, aby táto informácia bola uvedená i v inom jazyku ako je oficiálny jazyk spoločenstva, ak je použitie takéhoto jazyka tradičné a zvyčajné v príslušnom členskom štáte alebo na časti jeho územia.

Avšak:

a) v prípade akostných šumivých vín psr a akostných šumivých vín sa používa iba oficiálny jazyk členského štátu, na území ktorého sa výroba uskutočnila, a to pre:

- názov vymedzeného regiónu podľa druhého pododstavca, odseku 4, bodu B,

- názov inej zemepisnej jednotky podľa odseku 1, bodu E,

v prípade vyššie uvedených výrobkov vyprodukovaných v Grécku môžu byť tieto informácie zopakované v jednom alebo vo viacerých iných jazykoch spoločenstva;

b) v prípade výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín:

- použitie oficiálneho jazyka tretej krajiny v ktorej sa uskutočnila výroba je povolené za predpokladu, že informácia upresnená v odseku 1, bodu B je tiež uvedená v jednom z oficiálnych jazykov spoločenstva,

- preklad niektorých informácií upresnených v odseku C do jedného z oficiálnych jazykov spoločenstva sa môže riadiť vykonávacími predpismi;

c) v prípade výrobkov pochádzajúcich zo spoločenstva, ktoré sú určené na export, môže byť informácia uvedená v odseku 1, bodu C a uvedená v jednom z oficiálnych jazykov spoločenstva, zopakovaná v inom jazyku.

G. Prezentácia

1. Výrobok uvedený v odseku 1, bodu A môže byť uskladnený pre predaj alebo uvádzaný na trh iba v sklenených fľašiach, ktoré:

a) sú uzavreté:

- uzáverom tvaru hríba vyrobeného z korku alebo z iného materiálu, ktorý môže prísť do kontaktu s potravinami, prichytenom na mieste viazaním a v prípade potreby prikrytý kapsľou a obložený fóliou úplne pokrývajúcou uzáver a celé hrdlo fľaše alebo jej časť,

- iným vhodným uzáverom v prípade fliaš, ktorých nominálny obsah nepresahuje 0,2 litra a

b) má etiketu vyhovujúcu ustanoveniam tohto nariadenia.

Zatváracie vybavenie uvedené v prvej a druhej zarážke bodu a) prvého pododseku nesmie byť pokryté kapsľou alebo fóliou vyrobenými na báze olova.

Jednako v prípade výrobkov, ktorých sa týka odsek 1, bodu A, vyrobených cestou druhotného alkoholického kvasenia vo fľašiach tak, ako to je uvedené v odstavcoch 3 a 4 bodu E, môžu byť pre šumivé vína, u ktorých výrobný proces ešte nie je ukončený, sú uzavreté dočasným uzáverom a nie je na nich nalepená etiketa, urobené výnimky:

a) stanovené členským štátom, že takéto vína:

- sa majú stať akostnými šumivými vínami psr,

- iba obiehajú medzi výrobcami v rámci daného vymedzeného regiónu,

- sú pokryté sprievodným dokladom

a

- sú predmetom špeciálneho skúmania;

b) aplikované do 31. decembra 2001 pre výrobcov akostných šumivých vín, ktorým to bolo vyslovene povolené príslušným členským štátom a ktorí vyhovovali podmienkam stanoveným týmto členským štátom, najmä pokiaľ ide o monitoring.

Do 30. júna 2001 zašle príslušný členský štát Komisii správu o využití týchto výnimiek. Komisia v prípade potreby predloží nevyhnutné návrhy na pokračovanie platnosti týchto výnimiek.

2. V súlade s predpismi, ktoré sa upresnia, iba nasledovné môže byť dané do typických fliaš na šumivé víno alebo podobných, uzavretých vhodným uzáverom v súlade s odsekom 1 a), s cieľom predaja, umiestnenia na trhu alebo vývozu:

- výrobky uvedené v odseku 1, bod A,

- nápoje, ktoré sa tradične dávajú do takýchto fliaš a ktoré:

- vyhovujú definíciám perlivého vína a sýteného perlivého vína v súlade s bodmi 17 a 18 prílohy 1,

alebo

- sú vyrobené alkoholickým kvasením ovocia alebo inej poľnohospodárskej suroviny, osobitne výrobky uvedené v odseku 2, bodu C, prílohy VII a výrobky spadajúce pod nariadenie (EEC) č.1601/91 stanovujúce všeobecné pravidlá týkajúce sa definície, popisu a prezentácie aromatizovaných vín, nápojov vyrobených na báze vína a aromatizovaných koktailov vyrobených na báze vína [1],

alebo

- nemajú vyšší skutočný obsah alkoholu ako 1,2 obj. %,

- výrobky, ktoré napriek skutočnosti, že sú vybavené takouto fľašou a uzáverom, nemôžu spôsobiť omyl alebo zavádzať spotrebiteľa, pokiaľ ide o skutočnú povahu výrobku.

3. Pokiaľ informácie na etikete nie sú upresnené týmto nariadením, môžu byť upravené vykonávacími predpismi osobitne, pokiaľ ide o:

a) umiestnenie etikety na nádobách;

b) minimálnu veľkosť etikety;

c) usporiadanie rôznych informácií na etikete, z ktorých sa skladá popis;

d) veľkosť písmen na etikete;

e) použitie symbolov, ilustrácií a značiek.

4. Bez toho, aby došlo k porušeniu ustanovení v odseku 5, keď na balení výrobku uvedeného v odseku 1 bodu A sú uvedené jedna alebo viac informácií vzťahujúcich sa na zabalený výrobok, tieto informácie musia vyhovovať ustanoveniu tohto nariadenia.

5. Ak nádoby obsahujúce výrobok uvedený v odseku 1, bodu A sú predkladané na predaj konečnému spotrebiteľovi zabalené, musí byť toto balenie opatrené etiketou v súlade s týmto nariadením.

Budú prijaté úpravy s cieľom vyhnúť sa prehnanej striktnosti v prípade balení obsahujúcich malé množstvá výrobkov uvedených v odseku 1, bodu A, buď samotných alebo spolu s inými produktami.

H. Značky

1. Keď popis, prezentácia a reklama výrobkov uvedených v odseku 1, bodu A, sú nahradené značkami, tieto značky nemôžu obsahovať slová, slabiky, znaky, alebo ilustrácie, ktoré:

a) môžu zmiasť, alebo pomýliť osoby, na ktoré sa obracajú v zmysle článku 48;

alebo

b) mohli by spôsobiť zámenu buď s celým popisom, alebo jeho časťou, stolového vína, akostného vína psr vrátane akostného šumivého vína psr alebo dovážaného vína, ktorých popis sa riadi ustanoveniami spoločenstva alebo s popisom akéhokoľvek iného výrobku uvedeného v odseku 1, bodu A, alebo sú identické s popisom iného takéhoto výrobku s výnimkou prípadu, že výrobky použité na vytvorenie "cuvée" predmetného šumivého vína je nazvaná v súlade s takýmto popisom alebo prezentáciou.

2. Bez ohľadu na odsek 1 b) môže držiteľ všeobecne známej registrovanej značky pre výrobok uvedený v odseku 1, bodu A, ktorá obsahuje znenie identické s názvom vymedzeného regiónu alebo zemepisnej jednotky menšej ako je vymedzený región, i keď nemá oficiálne právo podľa odseku 1 použiť takýto názov, pokračovať v používaní tejto značky ak zodpovedá identite jej pôvodného držiteľa alebo pôvodného dodávateľa tohto mena pod podmienkou, že značka bola zaregistrovaná najmenej 25 rokov pred oficiálnym uznaním daného zemepisného názvu členským štátom v súlade s článkom 54, odsek 4, ak ide o akostné vína psr a značka bola používaná bez prerušenia.

Značky spĺňajúce podmienky uvedené v prvom pododseku nemôžu si opäť nárokovať používanie názvu zemepisnej jednotky použitej na popis akostných vín psr.

I. Všeobecné ustanovenia

1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 1, bodu F, každý členský štát akceptuje popisy a prezentácie výrobkov uvedených v odseku 1, bodu A a pochádzajúcich z iného členského štátu a uvádzaných na trh na jeho území pod podmienkou, že takýto popis a prezentácia sú v súlade s predpismi spoločenstva a sú podľa tohto nariadenia povolené v členskom štáte, v ktorom bol výrobok vyrobený.

2. Popis, prezentácia a reklama výrobkov iných, než ktoré sú uvedené v odseku 1, bodu A, nemôžu indikovať, robiť narážku alebo vyvolávať dojem, že predmetný výrobok je šumivé víno.

3. Predajné popisy uvedené v odseku 2, bodu D sú použité iba pre výrobky uvedené v odseku 1, bodu A.

Členské štáty však môžu povoliť použitie termínu "šumivé víno" vo forme zloženého názvu na popis nápoja spadajúceho pod nomenklatúru CN kód 22060091 získaného alkoholickým kvasením ovocia alebo inej poľnohospodárskej suroviny, ak je používanie takéhoto zloženého názvu tradičné a v súlade s legislatívou platnou 29. novembra 1985.

4. Zložené názvy uvedené v druhom pododseku odseku 3 sú na etikete vyznačené písmenami toho istého typu, farby a výšky, čo umožňuje ich jasné odlíšenie od iných informácií.

5. Akostné šumivé vína psr môžu byť uvedené na trh iba pod podmienkou, že názov vymedzeného regiónu, podľa ktorého sú nazvané, je vyznačený na korku a že na fľaši je etiketa, ktorá na ňu bola prilepená na mieste výroby.

Jednako, pokiaľ ide o etikety, môžu byť povolené výnimky pod podmienkou, že budú zabezpečené primerané kontroly.

6. Budú prijaté vykonávacie ustanovenia k odstavcu 5, ako aj výnimky týkajúce sa značenia na korku uvedené v prvom pododseku odseku 5, ak na základe kontroly vykonanej kompetentným orgánom nie je šumivé víno uznané za akostné šumivé víno psr.

[1] Ú. v. ES L 149, 14.6.1991, s. 1.

--------------------------------------------------