31999R1259Official Journal L 160 , 26/06/1999 P. 0113 - 0118


NARIADENIE RADY (ES) č. 1259/1999

zo 17. mája 1999,

ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre schémy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (2)

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru (3)

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov, (4)

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov (5),

(1) keďže pre priame platby podľa rôznych schém na podporu príjmu v Spoločnej poľnohospodárskej politike by sa mali zaviesť niektoré spoločné podmienky;

(2) keďže platby stanovené podľa schém na podporu spoločenstva by mali príslušné národné orgány naplno vyplácať užívateľom, ktorí podliehajú akýmkoľvek zrážkam jednoznačne ustanoveným v tomto nariadení;

(3) keďže s cieľom lepšieho začlenenia životného prostredia do organizácií spoločného trhu by mali členské štáty uplatňovať vhodné environmentálne opatrenia pokiaľ ide o poľnohospodársku pôdu a poľnohospodársku výrobu podliehajúce priamym platbám; keďže členské štáty by mali rozhodnúť o dôsledkoch v prípade, že environmentálne požiadavky sa nedodržiavajú; keďže členským štátom by sa malo umožniť, aby znížili alebo dokonca zrušili výhody vyplývajúce zo schém podpory, kde sa takéto environmentálne požiadavky nerešpektujú; keďže takéto opatrenia by členské štáty mali prijať bez ohľadu na možnosť udeľovania podpory odmenou za dobrovoľné environmentálne záväzky;

(4) keďže aby sa stabilizovala situácia zamestnanosti v poľnohospodárstve a aby sa zohľadňovala celková prosperita fariem a podpory spoločenstva do takých fariem a aby sa tak prispelo k slušnej životnej úrovni pre poľnohospodársku obec, vrátane všetkých osôb zapojených v poľnohospodárstve, členské štáty by mali byť oprávnené znižovať priame platby pre farmárov v prípadoch, ak pracovná sila použitá na ich farmách nenapĺňa limity, ktoré sa majú stanoviť a/alebo ak celková prosperita fariem a/alebo celkové čiastky platieb prevyšujú limity, o ktorých členské štáty majú rozhodnúť; keďže aby sa zachovala najmä poľnohospodárska produktivita, nemali by však takéto zníženia presahovať 20 % celkovej čiastky platieb;

(5) keďže podrobné pravidlá pre znižovanie platieb by členské štáty mali určiť na základe objektívnych kritérií; keďže by sa členským štátom malo umožniť, aby čiastky, ktoré sú k dispozícii zo znížení platieb, použili na určité dodatočné opatrenia v rámci podpory rozvoja vidieka ustanovenej podľa nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore pre rozvoj vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a dopĺňajú a rušia určité nariadenia (1);

(6) keďže spoločné schémy podpory sa musia prispôsobiť vývojom na trhu, ak je to potrebné v rámci krátkych časových vymedzení; keďže užívatelia sa preto nemôžu spoliehať na to, že podmienky pre podpory zostanú nezmenené a mali by byť pripravení na určité možné zrevidovanie schém vzhľadom na vývoj na trhu;

(7) keďže schémy podpory podľa Spoločnej poľnohospodárskej politiky stanovujú podporu priameho príjmu najmä s cieľom zabezpečenia slušnej životnej úrovne pre poľnohospodársku obec; keďže tento cieľ úzko súvisí so zachovaním vidieckych oblastí; keďže je potrebné vyhnúť sa nesprávnym prideľovaniam fondov spoločenstva, žiadne podporné platby by sa nemali vyplácať takým farmárom, pre ktorých sa potvrdilo, že umelo vytvorili podmienky požadované pre získanie takých platieb s úmyslom získať výhodu v rozpore s účelmi schém podpory;

(8) keďže vzhľadom na závažné dôsledky priamych platieb podpory na rozpočet a s cieľom zlepšenia odhadu ich dopadu by schémy spoločenstva mali podliehať náležitému vyhodnocovaniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah

Toto nariadenie sa vzťahuje na platby udeľované priamo farmárom podľa schém podpory s rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré sú úplne alebo čiastočne financované z "Garančnej" sekcie EPUZF okrem takých, ktoré sú ustanovené podľa nariadenia (ES) č. 1257/1999.

Takéto schémy podpory sú vymenované v prílohe.

Článok 2

Úplné platby

Platby podľa schém podpory sa plne vyplatia užívateľom.

Článok 3

Požiadavky na ochranu životného prostredia

1. Kde sa to týka poľnohospodárskej aktivity v rámci rozsahu tohto nariadenia, členské štáty prijmú environmentálne opatrenia, ktoré považujú za vhodné vzhľadom na situáciu využívanej poľnohospodárskej pôdy alebo príslušnej výroby a ktoré odrážajú prípadné možné účinky na životné prostredie. Takéto opatrenia môžu zahŕňať:

- podporu odmenou za agro-environmentálne záväzky,

- všeobecné povinné environmentálne požiadavky,

- špecifické environmentálne požiadavky tvoriace podmienku pre priame platby.

2. Členské štáty rozhodnú o pokutách, ktoré sú vhodné a úmerné k závažnosti ekologických dôsledkov nedodržania environmentálnych požiadaviek uvedených v odseku 1. Môžu ustanoviť zníženie alebo, kde je to vhodné, zrušenie výhod vyplývajúcich z príslušných schém podpory, ak sa také environmentálne požiadavky nerešpektujú.

Článok 4

Prispôsobenia

1. Členské štáty môžu rozhodnúť, že znížia čiastky platieb, ktoré by, až na tento odsek, poskytovali farmárom, pokiaľ ide o daný kalendárny rok v prípadoch, ak:

- pracovná sila použitá na ich farmách počas toho kalendárneho roku, vyjadrená v ročných pracovných jednotkách nenapĺňa limity, ktoré členské štáty majú stanoviť a/alebo

- celková prosperita ich fariem počas toho kalendárneho roku vyjadrená vo forme štandardného hrubého zisku zodpovedajúceho priemernej situácii buď daného regiónu, alebo malej geografickej jednotky prevyšuje limity, o ktorých členské štáty majú rozhodnúť a/alebo

- celkové čiastky platieb poskytované podľa schém podpory, pokiaľ ide o kalendárny rok, prevyšujú limity, o ktorých členské štáty majú rozhodnúť.

"Ročná pracovná jednotka" znamená národný alebo regionálny priemerný ročný pracovný čas dospelých poľnohospodárskych robotníkov na plný úväzok zamestnaných počas kalendárneho roka.

"Štandardný hrubý zisk" znamená rozdiel medzi štandardnou hodnotou výroby a štandardnou čiastkou pre určité špecifické náklady.

2. Zníženie podpory farmárovi pokiaľ ide o daný kalendárny rok, ktoré vyplýva z uplatňovania opatrení uvedených v odseku 1, nesmie prevýšiť 20 % celkovej čiastky platieb, ktoré by sa, okrem odseku 1, udeľovali farmárovi vzhľadom na príslušný kalendárny rok.

Článok 5

Spoločné ustanovenie

1. Členské štáty uplatnia opatrenia uvedené v článkoch 3 a 4 takým spôsobom, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie medzi farmármi, a aby sa zabránilo deformáciám trhu a konkurencie.

2. Rozdiel medzi čiastkami, ktoré by sa, okrem článkov 3 a 4, vyplatili farmárom v členskom štáte vzhľadom na kalendárny rok a čiastok vypočítaných po uplatnení uvedených článkov, je príslušnému členskému štátu k dispozícii v rámci časových limitov, ktoré sa musia určiť podľa postupu ustanoveného v článku 11 ako dodatočná podpora spoločenstva pre opatrenia podľa článkov 10 až 12 (predčasný odchod do dôchodku), 13 až 21 (menej výhodné oblasti a oblasti s environmentálnymi obmedzeniami), 22 až 24 (agro-environment a 31 (zalesňovanie) nariadenia (ES) č. 1257/1999.

Článok 6

Revízia

Schémy podpory sa uplatnia bez dopadu na možnú revíziu v ktoromkoľvek čase vzhľadom na vývoj na trhu.

Článok 7

Obmedzenie platieb

Napriek akýmkoľvek špecifickým ustanoveniam v individuálnych schémach podpory, nevyplatia sa žiadne platby v prospech užívateľov, pre ktorých sa potvrdilo, že umelo vytvorili podmienky požadované pre získanie takýchto platieb s úmyslom získať výhodu v rozpore s účelmi tejto schémy podpory.

Článok 8

Vyhodnocovanie

S cieľom zmerania ich efektívnosti, platby podľa schém podpory podliehajú vyhodnocovaniu, ktoré je určené na odhadnutie ich dopadu vzhľadom na ich ciele, a analýz ich účinkov na príslušné trhy.

Článok 9

Sprostredkovanie informácií Komisii

Členské štáty podrobne informujú Komisiu o opatreniach prijatých na vykonanie tohto nariadenia.

Článok 10

Definície

Na účely tohto nariadenia:

a) "farmár" znamená samostatného poľnohospodárskeho výrobcu, či už fyzickú alebo právnickú osoba alebo skupinu fyzických alebo právnických osôb, nech je udelený akýkoľvek právny štatút skupine a jej členom podľa vnútroštátneho práva, ktorých farma sa nachádza v rámci územia spoločenstva,

b) "farma" znamená všetky výrobné jednotky riadené farmárom, ktoré sa nachádzajú v rámci územia toho istého členského štátu,

c) platby, ktoré sa majú poskytnúť vzhľadom na kalendárny rok, zahŕňajú platby, ktoré sa majú poskytnúť vzhľadom na iné obdobia začínajúce v danom kalendárnom roku.

Článok 11

Podrobné pravidlá

V súlade s postupom uvedeným v článku 9 nariadenia Rady (ES) č. 1251/1999 zo 17. mája 1999 zakladajúceho systém podpory pre producentov určitých plodín na ornej pôde (1), s postupom uvedeným v článku 43 nariadenia Rady 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (2) alebo, kde je to vhodné, s príslušnými článkami v ostatných nariadeniach o spoločnej organizácii poľnohospodárskych trhov, Komisia prijme:

- kde je to vhodné podrobné pravidlá pre uplatňovanie tohto nariadenia vrátane najmä opatrení potrebných na to, aby sa predišlo obchádzaniu článkov 3 a 4, ako aj tých, ktoré sa týkajú článku 7 a

- zmeny a doplnenia k prílohe, ktoré môžu byť potrebné berúc do úvahy kritériá ustanovené v článku 1.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 1. januára 2000.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. mája 1999

Za Radu

predseda

K.-H. FUNKE

PRÍLOHA

zoznam schém podpory spĺňajúcich kritériá uvedené v článku 1

Sektor Právny základ Poznámky

Plodiny na ornej pôde Články 2 a 5 nariadenia (ES) č. 1251/1999 Platby na plochu vrátane platieb na plochu vyňatú z obrábania a vrátane príplatkov na pšenicu tvrdú a špeciálnej podpory

Zemiakový škrob Článok 8 (2) nariadenia (EHS) č. 1766/92 Platba

Obilniny Článok 3 nariadenia (EHS) č. 3653/90 (v znení spolu s nariadením (EHS) č. 738/93) Prechodné opatrenia, ktorými sa riadi spoločná organizácia trhu s obilninami v Portugalsku

Olivový olej Článok 5 (1) nariadenia 136/66/EHS Produkčná podpora

Zrnové strukoviny Článok 1 nariadenia (ES) č. 1577/96 Podpora na plochu

Ľan Článok 4 nariadenia (EHS) č. 1308/70 Podpora na plochu (časť vyplácaná farmárom)

Konope Článok 4 nariadenia (EHS) č. 1308/70 Podpora na plochu

Húsenica priadky morušovej Článok 2 nariadenia (EHS) č. 845/72 Pomoc na podporu chovu

Banány Článok 12 nariadenia (EHS) č. 404/93 Produkčná podpora

Sušené hrozno Článok 7 (1) nariadenia (ES) č. 2201/96 Podpora na plochu

Tabak Článok 3 nariadenia (EHS) č. 2075/92 Produkčná podpora

Osivá Článok 3 nariadenia (EHS) č. 2358/71 Produkčná podpora

Chmeľ Článok 12 nariadenia (ES) č. 1696/71 nariadenia (ES) č. 1098/98 Podpora na plochu Platby iba na prechodné úhorovanie

Ryža Článok 6 nariadenia (ES) č. 3072/95 Podpora na plochu

Hovädzie a teľacie mäso Články 4, 5, 6, 10, 11, 13 nariadenia (ES) č. 1254/1999 Špeciálna prémia, desezonalizačná prémia, prémia na dojnice (platby na jalovice a dodatočnú národnú prémiu na dojnice pri spolufinancovaní), prémia na zabitie, platba na extenzifikáciu, dodatočné platby

Mliečne a mliekarenské výrobky Články 16 a 17 nariadenia (ES) č. 1256/1999 Mliekárska prémia a dodatočné platby

Ovce a kozy Článok 5 nariadenia (ES) č. 2467/98 Prémia na ovce a kozy a príplatky LFA

Agro-peniaze Články 4 a 5 nariadenia (ES) č. 2799/98 Články 2 a 3 nariadenia (ES) č. 2800/98 Platby producentom (vrátane takých podľa prechodného nariadenia)

Poseidom Články 5, 13 (1), 17 nariadenia (EHS) č. 3763/91 Sektory: hovädzie a teľacie mäso; vývoj ovocia, zeleniny, rastlín a kvetov; cukor

Poseima Články 11, 14 a 24, 16 a 27, 17 a 25 (1), 22 a 29, 30 nariadenia (EHS) č. 1600/92 Sektory: vývoj ovocia, zeleniny, rastlín a kvetov; hovädzie a teľacie mäso a mlieko; zemiaky a čakanka štrbák; cukor; víno; ananás

Poseican Články 10, 13, 15, 19, 20, 24 nariadenia (EHS) č. 1601/92 Sektory: hovädzie a teľacie mäso; vývoj ovocia, zeleniny, rastlín a kvetov; ovce a kozy; víno; zemiaky; med

Egejské ostrovy Články 6, 7, 8, 9, 11, 12 nariadenia (EHS) č. 2019/93 Sektory: hovädzie a teľacie mäso; vývoj ovocia, zeleniny, rastlín a kvetov; víno; olivy; med

(1) Ú. v. ES C 170, 4.6.1998, s. 93.

(2) Stanovisko doručené dňa 6. mája 1999 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3) Ú. v. ES C 407, 28.12.1998, s. 208.

(4) Ú. v. ES C 93, 6.4.1999, s. 1.

(5) Ú. v. ES C 401, 22.12.1998, s. 3.

(1) Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80.

(1) Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 1.

(2) Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21.