31999L0059Úradný vestník L 162 , 26/06/1999 S. 0063 - 0064


Smernica Rady 1999/59/ES

zo 17. júna 1999,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/388/EHS v súvislosti so systémom dane z pridanej hodnoty používaného pri službách telekomunikácií

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 93,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže:

(1) Článok 14 zmluvy definuje vnútorný trh ak trh, ktorý zahŕňa oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej sa zabezpečuje voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu v súlade s ustanoveniami zmluvy.

(2) Pravidlá v súčasnosti používané pri DPH z telekomunikačných služieb podľa článku 9 šiestej smernice Rady (77/388/EHS) zo 17. mája 1977 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov, ktoré súvisia s daňami z obratu — spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný vymeriavací základ [4], sú neprimerané pre zdaňovanie všetkých takýchto služieb prijatých v rámci spoločenstva a pre zabránenie obmedzenia konkurencie v tejto oblasti.

(3) V záujme riadneho fungovania vnútorného trhu by sa tieto obmedzenia mali odstrániť a mali by sa zaviesť nové, harmonizované pravidlá pre tento druh činnosti.

(4) Mali by sa prijať kroky na zabezpečenie toho, aby služby telekomunikácií používané spotrebiteľmi, ktorí majú sídlo v spoločenstve boli v spoločenstve aj zdaňované.

(5) Aby sa toto dosiahlo, služby telekomunikácií poskytované daňovými subjektmi, ktoré majú sídlo v spoločenstve alebo v prospech spotrebiteľov, ktorí majú sídlo v tretích krajinách by sa mali v zásade zdaňovať v mieste sídla spotrebiteľa služby.

(6) Aby sa zabezpečilo jednotné zdaňovanie telekomunikačných služieb, ktoré sa využívajú alebo sú dostupné v spoločenstve a sú poskytnuté daňovými subjektmi, ktoré majú sídlo v tretích krajinách nedaňovým subjektom, ktoré majú sídlo v spoločenstve, členské štáty by mali používať ustanovenia článku 9 (3) b) smernice 77/388/EHS o zmene miesta poskytovania, avšak keďže článok 9 (3) tejto smernice môže aj naďalej platiť, ak sa príslušné telekomunikačné služby poskytujú ostatným spotrebiteľom v spoločenstve.

(7) pre účely stanovenia osobitného pravidla pre určovanie miesta poskytovania služieb telekomunikácií je treba tieto služby definovať, takáto definícia by mala vychádzať z definícií už prijatých na medzinárodnej úrovni, ktoré obsahujú smerovanie medzinárodných telefónnych hovorov a ukončovacie služby a prístup ku globálnych informačným sieťam.

(8) zdaňovanie na mieste spotrebiteľa služieb znamená aj to, že daňové subjekty nebudú musieť postupovať podľa smerníc 79/1072/EHS [5] a 86/560/EHS [6], nové pravidlá určovania miesta poskytovania služby by nemali znamenať, že zahraničné daňové subjekty musia byť identifikované na daňové účely v inom štáte, toto sa dosiahne tým, že spotrebiteľ služby bude povinne podliehať tejto dani za predpokladu, že spotrebiteľ je daňovým subjektom.

(9) smernica 77/388/EHS by sa mala podľa toho zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 77/388/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Na konci článku 9 (2) e) sa bodka na konci vety nahrádza bodkočiarkou a pridáva sa táto nová zarážka:

"— Telekomunikácie. Služby telekomunikácií sa považujú za služby súvisiace s prenosom, vysielaním alebo prijímaním signálov, písaného textu, obrazov a zvukov alebo informácií akejkoľvek povahy telegraficky, rádiom, opticky alebo pomocou ostatných elektromagnetických systémov vrátane súvisiaceho prevodu alebo postúpenia práva na používanie kapacity na takýto prenos, vysielanie alebo prijímanie. Služby telekomunikácií v zmysle tohto ustanovenia zahŕňajú aj zabezpečenie prístupu ku globálnym informačným sieťam."

2. Nasledujúci odsek 4 sa pridáva za článok 9 (3):

"4. V prípade telekomunikačných služieb, na ktoré sa odvoláva odsek 2 e) a ktoré poskytuje daňový subjekt, ktorý má sídlo mimo spoločenstva nedaňovým subjektom, ktoré majú sídlo v spoločenstve, členské štáty využijú odsek 3 b)."

3. Článok 21 (1) b) sa nahrádza nasledovným textom:

"b) daňové subjekty, ktorým sa poskytujú služby zahrnuté v článku 9 (2) e), alebo subjekty, ktoré sú identifikované pre účely dane z pridanej hodnoty na území krajiny, ktorým sa poskytujú služby zahrnuté v článku 28b (C), (D), (E) a (F), ak sú tieto služby poskytované daňovým subjektom, ktorý má sídlo v zahraničí; členské štáty však môžu vyžadovať, aby poskytovateľ služieb podliehal, spoločne a nerozdielne, zaplateniu dane."

Článok 2

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. januára 2000. Informujú o tom Komisiu.

Ak členské štáty príjmu takéto opatrenia, budú tieto obsahovať odkaz na túto smernicu alebo k nim bude takýto odkaz priložený v čase ich oficiálneho uverejnenia. Metódy udávania takýchto odkazov stanovia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení svojho vnútroštátneho práva, ktoré príjmu v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť v deň jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 17. júna 1999

Za Radu

predseda

F. Müntefering

[1] Ú. v. ES C 78, 12.3.1997, s. 22.

[2] Stanovisko doručené 6. mája 1999 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES C 287, 22.9.1997, s. 28.

[4] Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená v smernici 1999/49/ES (Ú. v. ES L 139, 2.6.1999, s. 27).

[5] Ú. v. ES L 331, 27.12.1979, s. 11. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[6] Ú. v. ES L 326, 21.11.1986, s. 40.

--------------------------------------------------