31999L0048Úradný vestník L 169 , 05/07/1999 S. 0058 - 0088
Úradný vestník L 169/1999 S. 0059 - 0090
Úradný vestník L 169/1999 S. 0050 - 0079
Úradný vestník L 169/1999 S. 0059 - 0099
Úradný vestník L 169/1999 S. 0050 - 0077
Úradný vestník L 169/1999 S. 0058 - 0087


Smernica Komisie 1999/48/ES

z 21. mája 1999,

ktorá druhýkrát prispôsobuje technickému pokroku smernicu Rady 96/49/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru železničnou dopravou

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 96/49/ES z 23. júla 1996 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru železničnou dopravou [1], zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 96/87/ES [2] a najmä na jej článok 8,

(1) keďže príloha k smernici 96/49/ES obsahuje Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), platné od 1. januára 1997, ktorý bol uverejnený vo všetkých jazykoch [3];

(2) keďže RID sa aktualizuje každé dva roky a zmenený text je platný od 1. januára 1999 na prechodné obdobie do 30. júna 1999;

(3) keďže podľa článku 8, všetky zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie oblastí, ktoré sú predmetom tejto smernice, technickému a vedeckému pokroku, a ktoré smerujú k jej zosúladeniu s novými pravidlami, sa musia prijať podľa postupu stanoveného v článku 9;

(4) keďže je potrebné prispôsobiť tento sektor novým predpisom RID a zmeniť prílohu k smernici 96/49/ES;

(5) keďže opatrenia uvedené v smernici sú v súlade so stanoviskom výboru, uvedenom v článku 9 smernice 96/49/ES;

(6) keďže Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru, známy ako RID, v znení jeho zmien a doplnkov, by sa mal pripojiť k smernici 96/49/ES ako príloha a mal by platiť nielen pre cezhraničnú prepravu, ale aj pre vnútroštátnu prepravu jednotlivých členských štátov,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 96/49/ES [4] sa mení nasledovne:

- Ruší sa nasledovný text

[5]

:

"Príloha obsahuje ustanovenia Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), uvedeného ako príloha I k dodatku B COTIF, platného od 1. januára 1997 s tým, že výrazy "zmluvné strany" a "štáty alebo železnice" sa nahradia výrazom "členský štát".

Poznámka:

Verzie RID vo všetkých úradných jazykoch spoločenstva sa uverejnia len čo bude pripravený text vo všetkých jazykoch."

- Príloha sa mení a dopĺňa podľa prílohy k tejto smernici.

Článok 2

1. Členské štáty do 1. júla 1999 príjmu zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Keď členské štáty prijmú uvedené opatrenia, zahrnie sa do nich odkaz na túto smernicu, alebo ich takýto odkaz bude sprevádzať pri ich úradnom uverejnení. Členské štáty určia, ako sa takýto odkaz uvedie.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 3

Táto smernica nadobudne účinnosť na druhý deň po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 21. mája 1999

Za Komisiu

Neil Kinnock

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 25.

[2] Ú. v. ES L 335, 24.12.1996, s. 45.

[3] Ú. v. ES L 294, 31.10.1998, s. 1.

[4] Uverejnená v Ú. v. ES L 294, 31.10.1998, s. 1.

[5] Pozri článok 1 smernice 96/87/ES.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Pozri smernicu Komisie 2003/29/ES (Ú. v. ES L 90, 8.4.2003, s. 47).

--------------------------------------------------