31999F0364Úradný vestník L 142 , 05/06/1999 S. 0001 - 0002


Spoločná pozícia

z 27. mája 1999

prijatá Radou na základe článku 34 Zmluvy o Európskej únii o rokovaniach uskutočnených v rámci Rady Európy, ktoré sa týkajú návrhu Dohovoru o počítačovej kriminalite

(1999/364/SVV)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 34 ods. 2 písm. a),

uznávajúc dôležitosť rozvoja účinných spôsobov prevencie a boja proti zneužívania nových technológií, ktoré sa používajú v čoraz väčšej miere,

keďže Európska Rada na svojom zasadnutí v Amsterdame v júni 1997 schválila akčný plán Skupiny na vysokej úrovni o organizovanom zločine, ktorý obsahuje, okrem iného, návrhy na posilnenie boja proti zločinu využívajúcemu špičkovú technológiu;

berúc do úvahy opatrenia, ktoré už Európska únia prijala, alebo ktoré práve pripravuje alebo prijíma v súvislosti s bojom proti zločinu využívajúcemu špičkovú technológiu;

keďže sa dosiahli dojednania na rozvoj a rokovanie o Dohovore Rady Európy o počítačovej kriminalite;

keďže v dokumente "Prvky stratégie únie proti zločinu využívajúcemu špičkovú technológiu", ktorý Rada schválila 3. decembra 1998, sa požadovalo od členských štátov, aby sústredili svoje úsilie v tejto oblasti, napríklad prostredníctvom prijatia spoločných pozícií v súvislosti s prácou iných medzinárodných fór v oblasti zločinu využívajúcemu špičkovú technológiu;

berúc do úvahy jednotnú akciu Európskej únie, ktorá sa týka opatrení na boj proti rasizmu a xenofóbii;

so zreteľom na Akčný plán Európskej únie na podporu bezpečného používania internetu;

so želaním prispieť v čo najväčšej miere k rokovaniam o navrhovanom Dohovore o počítačovej kriminalite a vyhnúť sa nesúladu medzi týmto dohovorom a právnymi aktmi vypracovanými v Európskej únii,

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:

Článok 1

1. Členské štáty podporia vypracovanie návrhu Dohovoru Rady Európy o počítačovej kriminalite (ďalej len "dohovor"). Budú sa zasadzovať o zahrnutie ustanovení do dohovoru, ktoré uľahčia efektívne vyšetrovanie a stíhanie trestných činov spojených s počítačovými systémami a údajmi.

2. Ustanovenia dohovoru by mali primerane doplniť trestné právo hmotné a mali by zahŕňať zločiny proti dôvernosti, celistvosti a prístupnosti počítačových údajov, trestné činy spojené s počítačmi, ako napríklad počítačový podvod a falšovanie, a trestné činy súvisiace s obsahom, ako napríklad oblasť detskej pornografie. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby skutková podstata trestných činov, ktoré sa týkajú oblasti detskej pornografie, zahŕňala široký rozsah špecifických trestných konaní. Okrem toho sa členské štáty budú v prípade potreby zasadzovať o doplnenie ustanovení, ktoré požadujú uplatnenie trestných činov súvisiacich s obsahom ako konaní, ktoré sú spáchané prostredníctvom počítačového systému.

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa zakotvila príslušná súdna právomoc s ohľadom na trestné činy ustanovené v dohovore.

4. Členské štáty by mali podporovať zakotvenie ustanovení, ktoré uľahčia medzinárodnú spoluprácu, vrátane ustanovení týkajúcich sa vzájomnej právnej pomoci v čo najširšom rozsahu. Dohovor by mal uľahčovať pohotovú spoluprácu, ktorá sa týka trestných činov súvisiacich s počítačmi a za pomoci počítačov. Tento druh spolupráce môže obsahovať vytvorenie 24-hodinových kontaktných bodov na vynutiteľnosť práva, ktoré doplnia jestvujúce štruktúry vzájomnej pomoci.

5. Členské štáty by mali podporovať ustanovenia, ktoré ako podporné opatrenia uložia stranám dohovoru, aby uchovávali, pokiaľ je to nevyhnutné, uložené údaje na žiadosť druhej strany, pričom postup archivácie sa spravuje v súlade s ich vnútroštátnym právom.

6. Členské štáty by mali podporovať doplnenie ustanovení, prostredníctvom ktorých sa zmluvné strany dohovoru zaviažu zabezpečiť urýchlené vyhľadávanie údajov uložených na ich území v súvislosti s vyšetrovaním závažných trestných činov.

7. S výhradou ústavných princípov a špecifických záruk s cieľom primeraného rešpektovania suverenity, bezpečnosti, verejného poriadku alebo iných dôležitých záujmov ostatných štátov, môže byť cezhraničné počítačové vyhľadávanie s cieľom vyšetrovania závažného trestného činu, ktorý bude neskôr definovaný v dohovore, zvážené vo výnimočných prípadoch a najmä ak ide o naliehavýprípad, napríklad ak je potrebné zabrániť zničeniu alebo pozmeneniu dôkazu o závažnom trestnom čine alebo zabrániť spáchaniu trestného činu, ktorý bude mať pravdepodobne za následok smrť alebo vážne fyzické poranenie osoby.

8. Ustanovenia o cezhraničnom počítačovom vyhľadávaní týkajúce sa závažných trestných činov by mali byť úplne v súlade s právnymi aktmi Európskej únie, ktoré sa týkajú prístupu a používania údajov v obchodnom styku.

Článok 2

V rámci konzultácií o dohovore členské štáty skoordinujú v čo najväčšej možnej miere svoje stanoviská na základe podnetu predsedníctva a pokúsia sa dosiahnuť spoločné stanovisko vo všetkých otázkach, ktoré majú významný dosah na záujmy Európskej únie. Komisia bude plne zapojená do tejto činnosti.

Článok 3

Rada sa bude v prípade potreby usilovať o dosiahnutie ďalšej spoločnej pozície v súvislosti s dohovorom.

Článok 4

Táto spoločná pozícia sa uverejní v úradnom vestníku.

V Bruseli 27. mája 1999

Za Radu

predseda

O. Schily

--------------------------------------------------