31999D0879Úradný vestník L 331 , 23/12/1999 S. 0071 - 0072


Rozhodnutie Rady

zo 17. decembra 1999,

ktoré sa týka uvádzania na trh a podávania somatotropínu hovädzieho dobytka (BST) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 90/218/EHS

(1999/879/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže:

(1) Rozhodnutie Rady 90/218/EHS z 25. apríla 1990, ktoré sa týka uvádzania na trh a podávania somatotropínu hovädzieho dobytka(BST) [3], ustanovuje v článku 1, že členské štáty sú povinné zabezpečiť, aby do 31. decembra 1999 nebolo na ich území povolené vôbec žiadnymi prostriedkami uvádzať na trh somatotropín hovädzieho dobytkana účely jeho predaja, ani podávať ho dojniciam.

(2) Na základe článku 2 (2) toho rozhodnutia vydala Rada pokyn Komisii, aby poverila pracovnú skupinu nezávislých vedcov úlohou, aby v spolupráci s členskými štátmi zhodnotila účinky používania BST, pričom zohľadní stanovisko Výboru pre veterinárne lieky, najmä pokiaľ ide o vplyv používania tohto produktu na prípady mastitídy.

(3) Článok 2 (1) toho rozhodnutia umožnil členským štátom vykonávať obmedzené praktické testy používania somatotropínu hovädzieho dobytka pod kontrolou štátneho veterinárneho lekára s cieľom získať akékoľvek iné vedecké údaje, ktoré bude môcť Rada zohľadniť pri prijímaní konečného rozhodnutia. Komisia nedostala žiadne informácie o takýchto testoch a vzhľadom na zákaz stanovený v tomto rozhodnutí neexistuje potreba naďalej povoľovať takéto testy.

(4) Protokol o ochrane a priaznivých životných podmienkach zvierat, ktorý je prílohou zmluvy, vyžaduje od spoločenstva a jeho členských štátov, aby pri formulovaní a uplatňovaní poľnohospodárskej politiky spoločenstva venovali plnú pozornosť požiadavkám na zdravie a priaznivé životné podmienky zvierat.

(5) Spoločenstvo rozhodnutím 78/923/EHS [4] schválilo Európsky dohovor o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely (v ďalšom texte len "dohovor") a uložilo svoju schvaľovaciu listinu; tento dohovor ratifikovali aj všetky členské štáty.

(6) Smernica Rady 98/58/ES z 20. apríla 1998 týkajúca sa ochrany zvierat chovaných na hospodárske účely [5] ustanovuje v článku 18 prílohy, že okrem tých látok, ktoré sa podávajú na terapeutické alebo profylaktické účely, sa zvieraťu nesmie podávať žiadna iná látka, pokiaľ sa vedeckými štúdiami priaznivých životných podmienok zvierat alebo získanými skúsenosťami nepreukáže, že táto látka nemá škodlivý účinok na zdravie alebo životné podmienky zvieraťa.

(7) BST sa nevyrába na použitie na terapeutické účely u hovädzieho dobytka, ale iba kvôli zvýšeniu produkcie mlieka.

(8) Vedecký výbor pre zdravie a priaznivé životné podmienky zvierat (SCAWAH) prijal 10. marca 1999 Správu o aspektoch používania somatotropínu hovädzieho dobytka vzhľadom na životné podmienky zvierat a konštatoval, že BST zvyšuje riziko klinickej mastitídy, ako aj predlžuje jej liečenie, že zhoršuje ťažkosti s pohybovým aparátom a môže nepriaznivo ovplyvňovať reprodukciu, ako aj spôsobovať závažné reakcie v mieste vpichu.

(9) Pre zdravie a produktivitu dojníc je dôležité, aby boli vystavené minimálnemu stresu, ktorý môže viesť k zvýšenému výskytu chorôb ako je mastitída, poranení pohybového aparátu a reakcií na mieste vpichu. Podľa názoru SCAWAH sa preukázalo, že používanie BST vedie k zhoršovaniu týchto stavov, ktoré sú bolestivé a vysiľujúce a ktoré môžu viesť ku zhoršeným životným podmienkam zvierat a ich vyššej chorobnosti. Preto sa SCAWAH domnieva, že BST sa nesmie podávať dojniciam,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia sú členské štáty povinné zabezpečiť zákaz akýmikoľvek prostriedkami uvádzať somatotropín hovädzieho dobytka na území spoločenstva alebo na území, na ktoré sa vzťahuje ich právomoc, na trh na účely jeho predaja a podávať ho dojniciam.

Článok 2

Podniky, ktoré nakupujú alebo vyrábajú látky s obsahom somatotropínu hovädzieho dobytka a podniky oprávnené predávať tieto látky v akýchkoľvek množstvách sú povinné viesť záznamy, v ktorých sú v chronologickom poradí podrobne uvedené vyrobené alebo získané množstvá a tiež množstvá predané alebo použité na iné účely než pre uvedenie na trh stanovené v článku 1, ako aj mená osôb, ktorým boli tieto množstvá predané alebo od ktorých boli nakúpené. Uvedené informácie sa musia poskytnúť príslušnému orgánu na jeho žiadosť a, v prípade počítačových záznamov, musia byť k dispozícii vo forme vytlačeného výstupu.

Článok 3

Zákaz stanovený v článku 1 neovplyvňuje výrobu somatotropínu hovädzieho dobytka v členských štátoch alebo jeho dovoz do členských štátov na účely vývozu do tretích krajín.

Článok 4

Rozhodnutie 90/218/EHS sa zrušuje.

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť od 1. januára 2000.

Článok 6

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 17. decembra 1999

Za Radu

predseda

K. Hemilä

[1] Stanovisko poskytnuté dňa 16. decembra 1999 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku).

[2] Stanovisko poskytnuté dňa 9. decembra 1999 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES L 116, 8.5.1990, s. 27. Rozhodnutie bolo naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 94/936/ES (Ú. v. ES L 366, 31.12.1994, s. 19).

[4] Ú. v. ES L 323, 17.11.1978, s. 12.

[5] Ú. v. ES L 221, 8.8.1998, s. 23.

--------------------------------------------------