31999D0504Official Journal L 194 , 27/07/1999 P. 0060 - 0062


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 1. júla 1999,

ktorým sa stanovuje predbežné rozdelenie vyhradených prostriedkov podľa členských štátov v rámci cieľa 2 štrukturálnych fondov na obdobie rokov 2000 až 2006

(oznámené pod číslom dokumentu C(1999) 1772)

(1999/504/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch[1], najmä na prvý pododsek jeho článku 7 ods. 3,

(1) keďže podľa bodu 2 prvého pododseku článku 1 nariadenia (ES) č. 1260/1999 sa v rámci cieľa 2 štrukturálnych fondov podporuje hospodárska a sociálna premena oblastí, ktoré majú štrukturálne ťažkosti;

(2) keďže podľa tretieho pododseku článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1260/1999 sa 11,5 % dotácií v rámci štrukturálnych fondov má prideliť pre cieľ 2, vrátane 1,4 % pre prechodnú podporu;

(3) keďže prvý pododsek článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1260/1999 stanovuje, že Komisia vypracuje transparentnými postupmi orientačné rozpisy vyhradených prostriedkov podľa členských štátov, ktoré sú k dispozícií na programovanie na roky 2000 až 2006, pričom pre ciele 1 a 2 plne zohľadní jedno alebo viac objektívnych kritérií podobných tým, ktoré boli použité počas predchádzajúceho obdobia, na ktoré sa vzťahovalo nariadenie Rady (EHS) č. 2052/88 z 24. júna 1988 o úlohách štrukturálnych fondov a ich účinnosti a o koordinácii ich činností navzájom, ako aj s činnosťami Európskej investičnej banky a ďalšími existujúcimi finančnými nástrojmi[2], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3193/94[3], a to konkrétne: zodpovedajúci počet obyvateľov, regionálnu prosperitu, celoštátnu prosperitu a relatívnu závažnosť štrukturálnych problémov, najmä úroveň nezamestnanosti;

(4) keďže tretí pododsek článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1260/1999 stanovuje, že v prípade cieľov 1 a 2 tieto rozpisy majú rozlišovať pridelenie dotácií pre regióny a oblasti, ktoré dostávajú prechodnú podporu, že toto pridelenie sa má určiť v súlade s kritériami uvedenými v prvom pododseku uvedeného článku a že rozpis týchto dotácií na jednotlivé roky klesá od 1. januára 2000 a na rok 2000 je nižší ako na rok 1999;

(5) keďže vyhlásenie Komisie pripojené k zápisnici zo zasadania Rady, ktoré sa uskutočnilo 21. júna 1999, uvádza metódu, ktorú Komisia použije pri rozhodovaní o predbežnom rozdelení vyhradených prostriedkov pre jednotlivé členské štáty v rámci cieľa 2, v súlade s prvým pododsekom článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1260/1999;

(6) keďže na základe tejto metódy stanovila Európska rada v rámci svojho zasadania, ktoré sa uskutočnilo v Berlíne 24. a 25. marca 1999, v odseku 44 písm. g) záverov predsedníctva čiastky pre určité osobitné prípady na obdobie rokov 2000 až 2006,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predbežná výška vyhradených prostriedkov podľa členských štátov v rámci cieľa 2 na roky 2000 až 2006 je stanovená v prílohe I.

Článok 2

Predbežná výška vyhradených prostriedkov podľa členských štátov pre prechodnú podporu v rámci cieľa 2 na roky 2000 až 2005 je stanovená v prílohe II.

Článok 3

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 1. júla 1999

Za Komisiu

Monika WULF-MATHIES

člen Komisie

PRÍLOHA I

Predbežné rozdelenie vyhradených prostriedkov podľa členských štátov v rámci cieľa 2 štrukturálnych fondov na obdobie rokov 2000 až 2006

(v miliónoch EUR (ceny v roku 1999))

Členský štát Dotácie

Belgicko 368

Dánsko 156

Nemecko 2 984

Grécko -

Španielsko 2 553

Francúzsko 5 437

Írsko -

Taliansko 2 145

Luxembursko 34

Holandsko 676

Rakúsko 578

Portugalsko -

Fínsko 459

Švédsko 354

Spojené kráľovstvo 3 989

Spolu 19 733

PRÍLOHA II

Predbežné rozdelenie vyhradených prostriedkov podľa členských štátov pre prechodnú podporu v rámci cieľa 2 štrukturálnych fondov na obdobie rokov 2000 až 2005

(v miliónoch EUR (ceny v roku 1999))

Členský štát Dotácie

Belgicko 65

Dánsko 27

Nemecko 526

Grécko -

Španielsko 98

Francúzsko 613

Írsko -

Taliansko 377

Luxembursko 6

Holandsko 119

Rakúsko 102

Portugalsko -

Fínsko 30

Švédsko 52

Spojené kráľovstvo 706

Spolu 2 721

[1] Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 185, 15.7.1988, s. 9.

[3] Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 11.