31999D0503Úradný vestník L 194 , 27/07/1999 S. 0058 - 0059


Rozhodnutie Komisie

z 1. júla 1999,

ktorým sa na obdobie rokov 2000 až 2006 pre každý členský štát stanovuje najvyšší počet obyvateľov oblastí, na ktoré sa vyťahuje cieľ 2 štrukturálnych fondov

(oznámené pod číslom dokumentu C(1999) 1771)

(1999/503/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch [1], najmä na jeho článok 4 ods. 2,

(1) keďže bod 2 prvého pododseku článku 1 nariadenia (ES) č. 1260/1999 stanovuje, že cieľ 2 štrukturálnych fondov je zameraný na podporu hospodárskej a sociálnej premeny oblastí, ktoré čelia štrukturálnym problémom;

(2) keďže článok 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1260/1999 stanovuje, že počet obyvateľstva oblastí, ktoré spadajú pod cieľ 2 nesmie prekročiť 18 % celkového počtu obyvateľstva spoločenstva, a keďže Komisia musí vzhľadom na to stanoviť hornú hranicu počtu obyvateľstva pre každý členský štát na základe celkového počtu obyvateľstva v regiónoch úrovne NUTS III každého členského štátu, ktorý spĺňa osobitné kritériá na priemyselné a vidiecke oblasti prechádzajúce socio-ekonomickými zmenami uvedenými v odseku 5 a 6 príslušného článku, na základe závažností štrukturálnych problémov na vnútroštátnej úrovni v každom členskom štáte, v porovnaní s ostatnými príslušnými členskými štátmi a na základe potreby zaistiť, aby každý členský štát spravodlivo prispieval k celkovej koncentrácii úsilia;

(3) keďže článok 4 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1260/1999 stanovuje, aby bola závažnosť štrukturálnych problémov na vnútroštátnej úrovni hodnotená na základe celkovej nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti mimo regiónov, ktorým je možné poskytnúť podporu v rámci cieľa 1;

(4) keďže článok 4 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 1260/1999 stanovuje, že maximálne zníženie počtu obyvateľov, na ktoré sa sťahuje cieľ 2, nesmie prekročiť jednu tretinu počtu obyvateľov, na ktorý sa vzťahujú ciele 2 a 5 písm. b) v roku 1999, stanoveného v nariadení Rady (EHS) č. 2052/88 z 24. júna 1988 o úlohách štrukturálnych fondov a ich účinnosti a o koordinácii ich činností navzájom ako aj s činnosťami Európskej investičnej banky a ďalšími existujúcimi finančnými nástrojmi [2], naposledy zmeneným a doplneným nariadením (ES) č. 3193/94 [3];

(5) keďže najvyšší počet obyvateľstva pre každý členský štát by mal byť stanovený na základe štatistiky spoločenstva dostupnej v období zasadania Európskej rady v Berlíne 24. a 25. marca 1999,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Najvyšší počet obyvateľstva pre každý členský štát v rámci cieľa 2 na obdobie rokov 2000 až 2006 je uvedený v prílohe.

Článok 2

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 1. júla 1999

Za Komisiu

Monika Wulf-mathies

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 185, 15.7.1988, s. 9.

[3] Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 11.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Najvyšší počet obyvateľstva oblastí, na ktoré sa vzťahuje cieľ 2 štrukturálnych fondov pre každý členský štát na obdobie rokov 2000 až 2006

Členský štát | Najvyšší počet obyvateľstva (v tisíckach) |

Belgicko | 1269 |

Dánsko | 538 |

Nemecko | 10296 |

Grécko | — |

Španielsko | 8809 |

Francúzsko | 18768 |

Írsko | — |

Taliansko | 7402 |

Luxembursko | 118 |

Holandsko | 2333 |

Rakúsko | 1995 |

Portugalsko | — |

Fínsko | 1582 |

Švédsko | 1223 |

Spojené kráľovstvo | 13836 |

--------------------------------------------------