31999D0472Úradný vestník L 184 , 17/07/1999 S. 0042 - 0049


Rozhodnutie Komisie

z 1. júla 1999

o postupe preukazovania zhody stavebných výrobkov v súlade s článkom 20 ods. 2 smernice Rady 89/106/EHS týkajúce sa potrubí, zásobníkov a ostatného príslušenstva, ktoré neprichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu

(oznámené pod číslom dokumentu C(1999) 1482)

(Text s významom pre EHP)

(1999/472/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky [1], zmenenú a doplnenú smernicou 93/68/EHS [2], najmä na jej článok 13 ods. 4,

(1) keďže sa požaduje, aby Komisia podľa článku 13 ods. 3 smernice 89/106/EHS vybrala z dvoch postupov preukazovania zhody výrobku "menej náročný postup prichádzajúci do úvahy v súlade s požiadavkami na bezpečnosť", to znamená, že je potrebné rozhodnúť, či pre daný výrobok alebo skupinu výrobkov je systém vnútropodnikovej kontroly, za ktorý je zodpovedný výrobca, nevyhnutnou a postačujúcou podmienkou preukázania zhody, alebo z dôvodov spojených s plnením kritérií uvedených v článku 13 ods. 4 je potrebný zásah schváleného certifikačného orgánu;

(2) keďže v článku 13 ods. 4 sa požaduje, aby takto stanovený postup bol uvedený v mandátoch a v technických špecifikáciách; keďže je preto potrebné definovať pojem "výrobok" alebo "skupina výrobkov", ktorý sa bude používať v mandátoch a technických špecifikáciách;

(3) keďže dva postupy uvedené v článku 13 ods. 3 sú podrobne opísané v prílohe III smernice 89/106/EHS; keďže je nevyhnutné jasne stanoviť metódy, akými sa tieto dva postupy musia uplatňovať s ohľadom na prílohu III pri každom výrobku alebo skupine výrobkov, pretože príloha III uprednostňuje určité systémy;

(4) keďže postup uvedený v článku 13 ods. 3 písm. a) zodpovedá systémom stanoveným v prvej možnosti bez priebežného dohľadu a druhej a tretej možnosti bodu ii) oddielu 2 prílohy III a postup špecifikovaný v písm. b) článku 13 ods. 3 zodpovedá postupom v bode i) oddielu 2 prílohy III a v prvej možnosti s priebežným dohľadom bodu ii) oddielu 2 prílohy III;

(5) keďže opatrenia uvedené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre stavebníctvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zhoda výrobkov a skupín výrobkov vymenovaných v prílohe I sa preukáže postupom, pri ktorom výrobca bude mať výlučnú zodpovednosť za systém vnútropodnikovej kontroly výroby a zaručí sa, že výrobok vyhovuje príslušným technickým špecifikáciám.

Článok 2

Zhoda výrobkov vymenovaných v prílohe II sa preukáže takým postupom, že okrem systému vnútropodnikovej kontroly vo výrobni, ktorý zabezpečuje výrobca, bude sa na dozore a hodnotení kvality výroby alebo samotného výrobku podieľať aj schválený certifikačný orgán.

Článok 3

Postup preukazovania zhody uvedený v prílohe III bude uvedený v mandátoch pre harmonizované normy.

Článok 4

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 1. júla 1999

Za Komisiu

Karel van Miert

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12.

[2] Ú. v. ES L 220, 30.8.1993, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Súčasti potrubí, potrubia, zásobníky, výstražné zariadenia úniku, zariadenia na predchádzanie preplneniu, tvarovky, lepidlá, spoje, tesnenie spojov, ploché tesnenia, ochranné kanály a potrubia, podpery potrubí/kanálov, ventily a kohúty, bezpečnostné príslušenstvo

Na použitie v zariadeniach na dopravu/distribúciu/skladovanie plynu/paliva určených na vykurovacie a chladiace systémy budov z vonkajšieho zásobníka alebo z poslednej redukčnej stanice tlaku potrubnej siete k vstupu vykurovacích alebo chladiacich systémov budov a v zariadeniach na dopravu/úpravu/akumulovanie vody, ktorá nie je určená na ľudskú spotrebu, a na vykurovacie systémy, ktoré sú uvedené v prílohe II.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Zásobníky, ochranné kanály a potrubia

Na použitie v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú požiarne predpisy, v zariadeniach na dopravu/distribúciu/skladovanie plynu/palív určených na vykurovacie a chladiace systémy budov z vonkajšieho zásobníka alebo z poslednej redukčnej stanice tlaku potrubnej siete k vstupu vykurovacích/chladiacich systémov budov.

Súčasti potrubí, potrubia, zásobníky, výstražné zariadenia úniku, zariadenia na predchádzanie preplneniu, tvarovky, lepidlá, spoje, tesnenie spojov, ploché tesnenia, ochranné kanály a potrubia, podpery potrubí/kanálov, ventily a kohúty, bezpečnostné príslušenstvo.

Na použitie v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú požiarne predpisy, v zariadeniach na dopravu/distribúciu/skladovanie plynu/palív určených na vykurovacie/chladiace systémy, z vonkajšieho zásobníka alebo z poslednej redukčnej stanice tlaku potrubnej siete k vstupu vykurovacích/chladiacich systémov budov a v zariadeniach na dopravu/úpravu/skladovanie vody, ktorá nie je určená na ľudskú spotrebu na výrobky, ktorých trieda požiarnej odolnosticje A [1], B [2] alebo C [3].

[1] Materiály, ktorých odolnosť proti ohňu je náchylná na zmeny počas výrobného procesu (vo všeobecnosti sú to tie, ktoré podliehajú chemickým modifikáciám, napr. inhibítory ohňa, alebo keď zmeny zloženia môžu viesť k zmenám odolnosti proti ohňu).

[2] Materiály, ktorých odolnosť proti ohňu je náchylná na zmeny počas výrobného procesu (vo všeobecnosti sú to tie, ktoré podliehajú chemickým modifikáciám, napr. inhibítory ohňa, alebo keď zmeny zloženia môžu viesť k zmenám odolnosti proti ohňu).

[3] Materiály, ktorých odolnosť proti ohňu je náchylná na zmeny počas výrobného procesu (vo všeobecnosti sú to tie, ktoré podliehajú chemickým modifikáciám, napr. inhibítory ohňa, alebo keď zmeny zloženia môžu viesť k zmenám odolnosti proti ohňu).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Poznámka:

Pri výrobkoch, ktoré majú viac ako jeden z možných spôsobov použitia špecifikovaných v nasledovných skupinách výrobkov, sú úlohy oprávnenej inštitúcie odvodené z príslušných systémov preukazovania zhody kumulatívne.

SKUPINA VÝROBKOV

POTRUBIA, ZÁSOBNÍKY A OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO, KTORÉ NEPRICHÁDZAJÚ DO STYKU S VODOU URČENOU NA ĽUDSKÚ SPOTREBU (1/5)

Systémy preukazovania zhody

Na nižšie uvedené výrobky a ich predpokladané použitie (a) sa požaduje od CEN/Cenelec (Európsky výbor pre normalizáciu/Európsky výbor pre elektrotechnickú normalizáciu) špecifikovať tento systém preukazovania zhody v príslušnej harmonizovanej norme(ách):

Systém 3 : Pozri smernicu 89/106/EHS, prílohu III ods. 2 bod ii), druhú možnosť.

Výrobok (y) | PredpokladanéPoužitie (a) | Úroveň(ne) alebo trieda (y) požiarnej odolnosti | Systém (y) preukazovania zhody |

Súčasti potrubíPotrubiaZásobníkyVýstražné zariadenia úniku a zariadenia na predchádzanie preplneniuTvarovky, lepidlá, spoje, tesnenie spojov a ploché tesneniaOchranné kanály a potrubiaPodpery potrubí/kanálovVentily a kohútyBezpečnostné príslušenstvo | V zariadeniach na dopravu/distribúciu/sklado-vanie plynu/palív určených na vykurovacie/chladiace systémy budov z vonkajšieho zásobníka alebo z poslednej redukčnej stanice tlaku potrubnej siete k vstupu vykurovacích/chladiacich systémov budov | — | 3 |

Špecifikácia postupov by mala byť taká, aby systém mohol byť zavedený aj tam, kde sa pre určitú charakteristiku nemusí stanoviť ukazovateľ úžitkovej vlastnosti, pretože aspoň jeden členský štát nemá vôbec žiadnu právnu požiadavku na takúto charakteristiku (pozri článok 2 ods. 1 smernice 89/106/EHS a tam, kde je to vhodné, ustanovenie 1.2.3 interpretačných dokumentov). V takýchto prípadoch overovanie takejto charakteristiky nesmie byť výrobcovi uložené, pokiaľ si neželá hodnotenie výrobku z tohto hľadiska deklarovať.

SKUPINA VÝROBKOV

POTRUBIA, ZÁSOBNÍKY A OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO, KTORÉ NEPRICHÁDZA DO STYKU S VODOU URČENOU NA ĽUDSKÚ SPOTREBU (2/5)

Systémy preukazovania zhody

Na nižšie uvedené výrobky a ich predpokladané použitie (a) sa požaduje od CEN/Cenelec (Európsky výbor pre normalizáciu/Európsky výbor pre elektrotechnickú normalizáciu) špecifikovať tento systém preukazovania zhody v príslušnej harmonizovanej norme(ách):

Systém 4 : Pozri smernicu 89/106/EHS, prílohu III. ods. 2 bod ii), tretiu možnosť.

Výrobok (y) | Predpokladané použitie (a) | Úroveň(ne) alebo trieday) požiarnej odolnosti | Systém (y) preukazovania zhody |

Súčasti potrubíPotrubiaZásobníkyVýstražné zariadenia úniku a zariadenia na predchádzanie preplneniuTvarovky, lepidlá, spoje, tesnenie spojov a ploché tesneniaOchranné kanály a potrubiaPodpery potrubí/kanálovVentily a kohútyBezpečnostné príslušenstvo | V zariadeniach na dopravu/úpravu/akumuláciu vody, ktorá nie je určená na ľudskú spotrebu | — | 4 |

Špecifikácia postupov by mala byť taká, aby systém mohol byť zavedený aj tam, kde sa pre určitú charakteristiku nemusí stanoviť ukazovateľ úžitkovej vlastnosti, pretože aspoň jeden členský štát nemá vôbec žiadnu právnu požiadavku na takúto charakteristiku (pozri článok 2 ods. 1 smernice 89/106/EHS a tam, kde je to vhodné, ustanovenie 1.2.3 interpretačných dokumentov). V takýchto prípadoch overovanie takejto charakteristiky nesmie byť výrobcovi uložené, pokiaľ si neželá hodnotenie výrobku z tohto hľadiska deklarovať.

SKUPINA VÝROBKOV

POTRUBIA, ZÁSOBNÍKY A OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO, KTORÉ NEPRICHÁDZA DO STYKU S VODOU URČENOU NA ĽUDSKÚ SPOTREBU (3/5)

Systémy preukazovania zhody

Na nižšie uvedené výrobky a ich predpokladané použitie (a) sa požaduje od CEN/Cenelec (Európsky výbor pre normalizáciu/Európsky výbor pre elektrotechnickú normalizáciu) špecifikovať tento systém preukazovania zhody v príslušnej harmonizovanej norme(ách):

Systém 1 : Pozri smernicu 89/106/EHS, prílohu III ods. 2 písm. l), bez kontrolného skúšania vzoriek

Výrobok (y) | Predpokladané použitie (a) | Úroveň(ne) alebo trieda (y) požiarnej odolnosti | Systém (y) preukazovania zhody |

ZásobníkyOchranné kanály a potrubia | V zariadeniach v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú požiarne predpisy, ktoré sú určené na dopravu/distribúciu/skladovanie plynu/palív na vykurovacie/chladiace systémy budov z vonkajšieho zásobníka alebo z poslednej redukčnej stanice tlaku potrubnej siete k vstupu vykurovacieho/chladiaceho systému budovy | akákoľvek | 1 |

Špecifikácia postupov by mala byť taká, aby systém mohol byť zavedený aj tam, kde sa pre určitú charakteristiku nemusí stanoviť ukazovateľ úžitkovej vlastnosti, pretože aspoň jeden členský štát nemá vôbec žiadnu právnu požiadavku na takúto charakteristiku (pozri článok 2 ods. 1 smernice 89/160/EHS a tam, kde je to vhodné, ustanovenie 1.2.3 interpretačných dokumentov). V takýchto prípadoch overovanie takejto charakteristiky nesmie byť výrobcovi uložené, pokiaľ si neželá hodnotenie výrobku z tohto hľadiska deklarovať.

SKUPINA VÝROBKOV

POTRUBIA, ZÁSOBNÍKY A OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO, KTORÉ NEPRICHÁDZA DO STYKU S VODOU URČENOU NA ĽUDSKÚ SPOTREBU (4/5)

Systémy preukazovania zhody

Na nižšie uvedené výrobky a ich predpokladané použitie (a) sa požaduje od CEN/Cenelec (Európsky výbor pre normalizáciu/Európsky výbor pre elektrotechnickú normalizáciu) špecifikovať tento systém preukazovania zhody v príslušnej harmonizovanej norme(ách):

Systém 1 : Pozri smernicu 89/106/EHS, prílohu III ods. 2 písm. l), bez kontrolných skúšok vzoriek.

Systém 3 : Pozri smernicu 89/106/EHS, prílohu III ods. 2 bod ii), druhú možnosť.

Systém 4 : Pozri smernicu 89/106/EHS, príloha III ods. 2 bod ii), tretiu možnosť.

Výrobok (y) | Predpokladané použitie (a) | Stupeň(ne) alebo trieda (y) odolnosti proti | Systém (y) preukazovania zhody |

Súčasti potrubíPotrubiaZásobníkyVýstražné zariadenia úniku a zariadenia na predchádzanie preplneniuTvarovky, lepidlá, spoje, tesnenie spojov a ploché tesneniaOchranné kanály a potrubiaPodpery potrubí/kanálovVentily a kohútyBezpečnostné príslušenstvo | V zariadeniach v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú požiarne predpisy, ktoré sú určené na dopravu//distribúciu/skladova nie plynu/palív na vykurovacie/chladiace systémy budov, z vonkajšieho zásobníka alebo z poslednej redukčnej stanice tlaku potrubnej siete k vstupu vykurovacieho/chladiaceho systému budovy | Akýkoľvek | 1 |

V zariadeniach v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú požiarne predpisy, ktoré sú určené na dopravu/úpravu/akumulovanie vody, ktorá nie je určená na ľudskú spotrebu | A , B C , | 1 |

A , B, C | 3 |

A , D, E, F | 4 |

Systém 3Pozri smernicu 89/106/EHS, prílohu III ods. 2 bod ii), druhú možnosť.

Výrobok (y) | Predpokladané použitie (a) | Úroveň(ne) alebo trieday) požiarnej odolnosti | Systém (y) preukazovania zhody |

Súčasti potrubíPotrubiaZásobníkyVýstražné zariadenia úniku a zariadenia na predchádzanie preplneniuTvarovky, lepidlá, spoje, tesnenie spojov a ploché tesneniaOchranné kanály a potrubiaPodpery potrubí/kanálovVentily a kohútyBezpečnostné príslušenstvo | V zariadeniach, na ktoré sa vzťahujú predpisy o úspore energie používané na dopravu/úpravu/akumuláciu vody, ktorá nie je určená na ľudskú spotrebu, a na vykurovacie systémy | — | 3 |

Špecifikácia postupov by mala byť taká, aby systém mohol byť zavedený aj tam, kde sa pre určitú charakteristiku nemusí stanoviť ukazovateľ úžitkovej vlastnosti, pretože aspoň jeden členský štát nemá vôbec žiadnu právnu požiadavku na takúto charakteristiku (pozri článok 2 ods. 1 smernice 89/160/EHS a tam, kde je to vhodné, ustanovenie 1.2.3 interpretačných dokumentov). V takýchto prípadoch overovanie takejto charakteristiky nesmie byť výrobcovi uložené, pokiaľ si neželá hodnotenie výrobku z tohto hľadiska deklarovať.

--------------------------------------------------