31999D0470Úradný vestník L 184 , 17/07/1999 S. 0032 - 0036


Rozhodnutie Komisie

z 29. júna 1999

o postupe preukazovania zhody stavebných výrobkov podľa článku 20 ods. 2 smernice Rady 89/106/EHS, so zreteľom na lepidlá na stavebné účely

(oznámené pod číslom dokumentu C(1999) 1478)

(Text s významom pre EHP)

(1999/470/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou 93/68/EHS [2], najmä na jej článok 13 ods. 4,

(1) keďže od Komisie sa žiada, aby podľa článku 13 ods. 3 smernice 89/106/EHS vybrala medzi dvomi postupmi preukazovania zhody výrobku "čo najjednoduchší postup v súlade s bezpečnostnými požiadavkami"; keďže to znamená, že je potrebné rozhodnúť, či pre daný výrobok alebo skupinu výrobkov je existencia systému vnútropodnikovej kontroly, za ktorý zodpovedá výrobca, nevyhnutnou a postačujúcou podmienkou na preukázanie zhody, alebo či je z dôvodov súvisiacich s plnením kritérií uvedených v článku 13 ods. 4 potrebný zásah schváleného certifikačného orgánu;

(2) keďže článok 13 ods. 4 vyžaduje, že takto určený postup musí byť vyznačený v mandátoch a v technických špecifikáciách; keďže je preto potrebné definovať pojem výrobky alebo skupina výrobkov, ktorý sa používa v mandátoch a v technických špecifikáciách;

(3) keďže dva postupy ustanovené v článku 13 ods. 3 sú podrobne popísané v prílohe III k smernici 89/106/EHS; keďže je preto potrebné jasne stanoviť metódy, ktorými sa tieto dva postupy musia vykonať pre každý výrobok alebo skupinu výrobkov, podľa prílohy III, pretože v prílohe III sa uprednostňujú určité systémy;

(4) keďže postup uvedený v článku 13 ods. 3 písm. a) zodpovedá systémom stanoveným v prvej možnosti bez priebežného dohľadu a v druhej a tretej možnosti bodu ii) oddielu 2 prílohy III a postup uvedený v článku 13 ods. 3 písm. b) zodpovedá systémom stanoveným v bode i) oddielu 2 prílohy III a v prvej možnosti, s priebežným dohľadom, bodu ii) oddielu 2 prílohy III;

(5) keďže opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre stavebníctvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zhoda výrobkov a skupín výrobkov stanovených v prílohe I sa musí preukazovať postupom, pri ktorom má výrobca výhradnú zodpovednosť za systém vnútropodnikovej kontroly, ktorý zabezpečuje, že výrobok sa zhoduje s príslušnými technickými špecifikáciami.

Článok 2

Zhoda výrobkov stanovených v prílohe II sa musí preukazovať postupom, pri ktorom okrem systému vnútropodnikovej kontroly, ktorý uplatňuje výrobca, vykonáva schválený certifikačný orgán hodnotenie a dohľad nad systémom vnútropodnikovej kontroly alebo nad samotným výrobkom.

Článok 3

Postup preukazovania zhody uvedený v prílohe III musí byť vyznačený v mandátoch pre harmonizované normy.

Článok 4

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 29. júna 1999

Za Komisiu

Martin Bangemann

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12

[2] Ú. v. ES L 220, 30.8.1993, s. 1

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Lepidlá na dlaždice (najmä hydraulické spojivá, cementové spojivá, disperzné polyméry, reakčné živice)

Na vnútorné a vonkajšie použitie v pozemných a inžinierskych stavbách okrem tých, ktoré podliehajú predpisom pre požiarnu odolnosť výrobkov vyrobených z materiálov patriacich do tried A [1], B [2], C. [3]

[1] Materiály, ktorých požiarna odolnosť má tendenciu meniť sa počas výroby (vo všeobecnosti tie materiály, u ktorých dochádza k chemickej modifikácii, napr. retardéry horenia, alebo u ktorých zmeny zloženia môžu spôsobiť zmeny požiarnej odolnosti).

[2] Materiály, ktorých požiarna odolnosť má tendenciu meniť sa počas výroby (vo všeobecnosti tie materiály, u ktorých dochádza k chemickej modifikácii, napr. retardéry horenia, alebo u ktorých zmeny zloženia môžu spôsobiť zmeny požiarnej odolnosti).

[3] Materiály, ktorých požiarna odolnosť má tendenciu meniť sa počas výroby (vo všeobecnosti tie materiály, u ktorých dochádza k chemickej modifikácii, napr. retardéry horenia, alebo u ktorých zmeny zloženia môžu spôsobiť zmeny požiarnej odolnosti).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Lepidlá na dlaždice (najmä hydraulické spojivá, cementové spojivá, disperzné polyméry, reakčné živice)

Na použitie, na ktoré sa vzťahujú predpisy pre požiarnu odolnosť výrobkov vyrobených z materiálov patriacich do tried A [1], B [2], C [3].

Lepidlá na stavebné účely (najmä epoxidové živice, polyuretánové živice, akrylové živice, aminoplastové živice, fenolové živice)

Na konštrukčné použitie v pozemných a inžinierskych stavbách.

[1] Materiály, ktorých požiarna odolnosť má tendenciu meniť sa počas výroby (vo všeobecnosti tie materiály, u ktorých dochádza k chemickej modifikácii, napr. retardéry horenia, alebo u ktorých zmeny zloženia môžu spôsobiť zmeny požiarnej odolnosti).

[2] Materiály, ktorých požiarna odolnosť má tendenciu meniť sa počas výroby (vo všeobecnosti tie materiály, u ktorých dochádza k chemickej modifikácii, napr. retardéry horenia, alebo u ktorých zmeny zloženia môžu spôsobiť zmeny požiarnej odolnosti).

[3] Materiály, ktorých požiarna odolnosť má tendenciu meniť sa počas výroby (vo všeobecnosti tie materiály, u ktorých dochádza k chemickej modifikácii, napr. retardéry horenia, alebo u ktorých zmeny zloženia môžu spôsobiť zmeny požiarnej odolnosti).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

Poznámka:

pre výrobky, ktoré majú viac ako jeden spôsob zamýšľaného použitia, stanovený v nasledujúcich skupinách, sa úlohy schváleného orgánu vyplývajúce z príslušných systémov preukazovania zhody kumulujú.

SKUPINA VÝROBKOV

LEPIDLÁ NA STAVEBNÉ ÚČELY (1/2)

Systémy preukazovania zhody

Pre ďalej uvedený výrobok (uvedené výrobky) a zamýšľané použitie je potrebné, aby CEN/CENELEC stanovil v príslušnej harmonizovanej norme (príslušných harmonizovaných normách) nasledujúci systém (nasledujúce systémy) preukazovania zhody:

Systém 2 + : Pozri prvú možnosť bodu ii) oddielu 2 prílohy III k smernici 89/106/EHS, vrátane certifikácie systému vnútropodnikovej kontroly schváleným orgánom na základe úvodnej kontroly podniku a systému vnútropodnikovej kontroly, ako aj priebežného dohľadu, hodnotenia a schválenia systému vnútropodnikovej kontroly.

Systém 3 : Pozri druhá možnosť bodu ii) oddielu 2 prílohy III k smernici 89/106/EHS.

Výrobok | Zamýšľané použitie | Úroveň (úrovne) alebo trieda (triedy) | Systém preukazovania zhody |

Lepidlá na konštrukčné účely | Na konštrukčné použitie v pozemných a inžinierskych stavbách | – | 2 + |

Lepidlá na dlaždice | Na vnútorné a vonkajšie použitie pozemných a inžinierskych stavbách | – | 3 |

Špecifikácia systému by mala byť taká, aby ho bolo možné realizovať aj v prípade, keď nie je potrebné určiť ukazovateľ vlastnosti výrobku pre určitú charakteristiku, pretože aspoň jeden členský štát nemá vôbec žiadnu zákonnú požiadavku na túto charakteristiku (pozri článok 2 ods. 1 smernice 89/106/EHS a prípadne bod 1.2.3 interpretačných dokumentov). V týchto prípadoch sa výrobcovi nesmie nariadiť, aby overoval túto charakteristiku, ak si neželá uvádzať tento ukazovateľ výrobku.

SKUPINA VÝROBKOV

LEPIDLÁ NA STAVEBNÉ ÚČELY (2/2)

Systémy preukazovania zhody

Pre ďalej uvedený výrobok (výrobky) a zamýšľané použitie je potrebné, aby CEN/CENELEC stanovil v príslušnej harmonizovanej norme (normách) nasledujúci systém (systémy) preukazovania zhody:

Systém 1 : Pozri bod i) oddielu 2 prílohy III k smernici 89/106/EHS, bez kontrolných skúšok vzoriek.

Systém 3 : Pozri druhá možnosť bodu ii) oddielu 2 prílohy III k smernici 89/106/EHS.

Systém 4 : Pozri tretia možnosť bodu ii) oddielu 2 prílohy III k smernici 89/106/EHS.

Výrobok | Zamýšľané použitie | Úroveň (úrovne) alebo trieda (triedy) (požiarna odolnosť) | Systém (systémy) preukazovania zhody |

Lepidlá na konštrukčné účely | Na použitie podliehajúce predpisom pre požiarnu odolnosť | A, B, C | 1 |

Lepidlá na dlaždice | A, B, C | 3 |

A, D, E, F | 4 |

--------------------------------------------------