31999D0437Úradný vestník L 176 , 10/07/1999 S. 0031 - 0033


Rozhodnutie Rady

zo 17. mája 1999

o určitých vykonávacích predpisoch k dohode uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis

(1999/437/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na protokol začleňujúci Schengenské acquis do rámca Európskej únie, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva amsterdamskou zmluvou (ďalej uvádzaný ako "Schengenský protokol"), a hlavne na jeho článok 2,

(1) keďže 18. mája 1999 bola na základe prvého odseku článku 6 schengenského protokolu uzavretá dohoda s Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom, ktorá sa týka pridruženia týchto dvoch štátov k implementácii, aplikácii a rozvíjaniu Schengenského acquis (ďalej uvádzaná ako "dohoda");

(2) keďže je potrebné stanoviť úpravy na aplikáciu niektorých ustanovení dohody;

(3) keďže dohodou sa zriaďuje spoločný výbor, ktorý sa má zaoberať všetkými záležitosťami týkajúcimi sa aplikácie a ďalšieho rozvíjania tých ustanovení Európskej únie, ktoré sa Island a Nórsko zaviazali vykonávať a uplatňovať podľa článku 2 dohody;

(4) keďže je úlohou Európskej únie určiť oblasti, ktoré budú obsahovať ďalšie rozvíjanie existujúcich ustanovení únie postupmi stanovenými dohodou, hlavne prostredníctvom rozhovorov v rámci spoločného výboru;

(5) keďže všetky zmeny a doplnenia zoznamu týchto oblastí môžu byť prijaté Radou na tom istom právnom základe, ako je právny základ k tomuto rozhodnutiu;

(6) keďže aplikácia postupov stanovených v dohode nemá dopad na dohodu o Európskom hospodárskom priestore ani na žiadnu inú dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Islandom a Nórskom, ani na dohody uzavreté s týmito štátmi na základe článku 24 a 38 Zmluvy o Európskej únii;

(7) keďže toto rozhodnutie nemá dopad na uplatňovanie ani interpretáciu protokolu o postavení Dánska, ktorý je amsterdamskou zmluvou pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, ani ďalších ustanovení schengenského protokolu;

(8) keďže by sa malo prijať ustanovenie pre priebeh konzultácií v Rade pred tým, ako spoločný výbor vynesie akéhokoľvek rozhodnutie, toto ustanovenie by sa malo týkať ukončenia alebo pokračovania dohody s cieľom dosiahnutia spoločného stanoviska medzi členskými štátmi Rady,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Postupy stanovené v dohode z 18. mája 1999 uzavretej Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom, týkajúce sa pripojenia sa týchto dvoch štátov k vykonávaniu, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis (ďalej uvádzanej ako "dohoda"), sa budú uplatňovať pri návrhoch a iniciatívach určených pre ďalší rozvoj tých ustanovení oprávňujúcich užšiu spoluprácu podľa schengenského protokolu a spadajúcich do jednej z nasledujúcich oblastí:

A. Prekračovanie vonkajších hraníc tých štátov, ktoré sa rozhodli zrušiť kontroly na svojich vnútorných hraniciach, vrátane predpisov a opatrení, s ktorými musia byť tieto štáty v súlade pri vykonávaní kontroly osôb na vonkajších hraniciach, pri dohľade pohraničných oblastí a pri spolupráci so službami zodpovednými za kontrolu hraníc.

B. Víza pre krátkodobý pobyt, hlavne pravidlá o jednotných vízach, zoznam krajín, ktorých štátni príslušníci musia vlastniť víza pri vstupe do týchto štátov a tých štátov, ktorých štátni príslušníci sú zbavení tejto povinnosti, postupy a podmienky pre vydávanie jednotných víz a spolupráca a konzultácie medzi službami, ktoré ich vydávajú.

C. Voľný pohyb štátnych príslušníkov tretích krajín v maximálnej dĺžke troch mesiacov v rámci územia tých štátov, ktoré sa rozhodli zrušiť kontrolu na svojich vnútorných hraniciach, a vyhostenie osôb, ktorých postavenie je nelegálne.

D. Začatie rozhovorov medzi štátmi v prípade, keď jeden štát vydal alebo zamýšľa vydať povolenie na pobyt cudzincovi, ktorý je vedený v druhom štáte ako osoba, ktorej sa vstup do tohto štátu nepovoľuje.

E. Pokuty prepravcom a tým, ktorí sú zodpovední za organizovanie nelegálnej migrácie.

F. Ochrana osobných údajov, ktoré sa vymieňajú medzi orgánmi uvedenými v bodoch A a B.

G. Schengenský informačný systém (SIS) vrátane príslušných ustanovení na ochranu a bezpečnosť údajov, ustanovení na prevádzku národných sekcií SIS a výmenu informácií medzi tými národnými sekciami (systém SIRENE) a účinok ostražitosti v SIS pri osobách, na ktoré bol vydaný zatykač s cieľom extradície.

H. Každá forma policajnej spolupráce podľa článkov 39 až 43, 46, 47, 73 a 126 až 130 dohovoru z 19. júna 1990, ktorým sa vykonáva schengenská dohoda o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach uplatňovaná medzi príslušnými členskými štátmi v čase vstupu amsterdamskej zmluvy do platnosti.

I. Opatrenia pre súdnu spoluprácu v trestných veciach opísaná v článku 48 až 63 a 65 až 69 dohovoru z roku 1990 uvedeného v bode H, uplatňované medzi príslušnými členskými štátmi v čase vstupu amsterdamskej zmluvy do platnosti.

Článok 2

Ak členský štát alebo Komisia predloží Rade iniciatívu alebo návrh, ktorý by mal spadať do oblasti uvedenej v článku 1, musí to byť v predloženom texte uvedené.

Článok 3

Na požiadanie členského štátu alebo Komisie predsedníctvo zvolá schôdzu Výboru stálych predstaviteľov členských štátov so zámerom umožniť diskusiu o tom, či iniciatíva alebo návrh spadá do oblasti obsiahnutej v článku 1.

Článok 4

1. Akty, ktoré sú určené na prijatie Radou a ktoré ďalej rozvíjajú tie ustanovenia, ktoré zavádzajú užšiu spoluprácu podľa schengenského protokolu a ktoré spadajú do jednej z oblastí obsiahnutých v článku 1, budú obsahovať odkaz v tomto zmysle.

2. Uverejnenie akéhokoľvek aktu uvedeného v odseku 1 v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev musí obsahovať odkaz, že tento spadá do oblasti, pre ktorú bola zavedená užšia spolupráca podľa schengenského protokolu.

Článok 5

Pred tým, ako sa delegácie reprezentujúce členov Rady zúčastnia na rozhodnutí spoločného výboru zriadeného dohodou, podľa jej článku 8 ods. 4 alebo článku 11, stretnú v Rade, aby určili, či je možné prijať spoločné stanovisko.

Článok 6

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

V Bruseli 17. mája 1999

Za Radu

predseda

J. Fischer

--------------------------------------------------