31999D0436Úradný vestník L 176 , 10/07/1999 S. 0017 - 0030


Rozhodnutie Rady

z 20. mája 1999,

ktorým sa v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a Zmluvy o Európskej únii stanovuje právny základ pre všetky ustanovenia alebo rozhodnutia, ktoré tvoria schengenské acquis

(1999/436/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

konajúc na základe článku 2 ods. 1 druhého pododseku druhej vety protokolu, ktorý je prílohou k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, integrujúc schengenské acquis do rámca Európskej únie (ďalej uvádzané ako "schengenský protokol");

(1) keďže podľa článku 2 ods. 1 prvého pododseku schengenského protokolu sa schengenské acquis, tak ako je definované v prílohe k protokolu, bude od vstupu amsterdamskej zmluvy do platnosti ihneď uplatňovať v trinástich členských štátoch s odvolaním na článok 1 protokolu bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 2 ods. 2 protokolu;

(2) keďže nič z tohto rozhodnutia nemá vplyv na pokračovanie právnych záväzkov vyplývajúcich z dohovoru z roku 1990;

(3) keďže mandát udelený Rade článkom 2 ods. 1 druhým pododsekom schengenského protokolu k vymedzeniu právneho základu pre každú z ustanovení alebo rozhodnutí, ktoré tvoria schengenské acquis pri jednomyseľnom konaní a v súlade s príslušnými ustanoveniami zmlúv, jedným z jej cieľov je určenie právneho základu pre akékoľvek návrhy a iniciatívy, ktoré budú doplnené alebo vytvorené k schengenskému acquis v budúcnosti a ktoré sú podľa článku 5 ods. 1 prvého pododseku schengenského protokolu predmetom príslušných ustanovení zmlúv, vrátane tých, ktoré určujú formu prijatia a postup pre jeho prijatie;

(4) keďže niektoré ustanovenia dohovoru z roku 1990, ktorým sa vykonáva schengenská dohoda, vyžadujú od zmluvných strán zaviesť pokuty pre ich účinné uplatňovanie, aj keď bez požiadavky zosúladenia týchto pokút; preto právny základ, ktorý sa má vymedziť pre tieto ustanovenia, by mal byť taký, aby určil pravidlá, porušenie ktorých bude predmetom sankcií bez toho, aby bol dotknutý právny základ pre akékoľvek budúce opatrenie zamerané na zosúladenie pokút;

(5) keďže vymedzenie právneho základu v súlade s príslušnými ustanoveniami zmlúv pre každé z ustanovení alebo rozhodnutí, ktoré tvoria schengenské acquis sa nedotýka výkonu zodpovedností povinných pre členské štáty podľa článku 64 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článku 33 Zmluvy o Európskej únii s ohľadom na zachovanie práva a poriadku a zaručujúce vnútornú bezpečnosť;

(6) keďže vymedzenie právneho základu v súlade s príslušnými ustanoveniami zmlúv pre každé z ustanovení a rozhodnutí, ktoré tvoria schengenské acquis, alebo vymedzenie právneho základu, ktorý je potrebný pre ktorékoľvek také ustanovenie alebo rozhodnutie, sa nedotýka práva členského štátu uskutočňovať kontroly tovaru v spojení so zákazmi alebo obmedzeniami stanovenými členskými štátmi a ktoré sú kompatibilné s právnymi predpismi spoločenstva;

(7) keďže vymedzenie právneho základu v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva ustanovení dohovoru z roku 1990, ktorý vykoná schengenskú dohodu, týkajúcu sa hlavne podmienok vstupu na územie zmluvných štátov alebo vydávania víz sa nedotýka súčasných predpisov ohľadne uznávania platnosti cestovných dokladov;

(8) keďže práva a záväzky Dánska sú stanovené v článku 3 protokolu, ktorý začleňuje schengenské acquis do rámca Európskej únie, a v článkoch 1 až 5 protokolu o postavení Dánska;

(9) keďže vzťah medzi protokolom o postavení Dánska, protokolom o postavení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Írska o určitých otázkach týkajúcich sa Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a Zmluvy o Európskej únii a protokolom začleňujúcim schengenské acquis do rámca Európskej únie, na základe ktorých sú opísané rôzne formy prijatia a účasti v schengenskom acquis a ich ďalší vývoj, by sa mal vziať do úvahy, keď sa schengen zapracuje do Európskej únie;

(10) keďže samotný schengenský protokol zabezpečuje pridruženie Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva k implementácii schengenského acquis a jeho ďalší vývoj na základe dohody podpísanej v Luxemburgu 19. decembra 1996;

(11) keďže akty prijaté na základe návrhu alebo iniciatívy pre ďalší vývoj schengenského acquis budú obsahovať odkaz na schengenský protokol s cieľom garancie právnej ochrany a ustanovenia týkajúce sa schengenského protokolu môžu byť aplikované v každom prípade;

(12) keďže s ohľadom na článok 134 dohovoru, ktorým sa vykonáva schengen, začlenenie schengenského acquis do rámca Európskeho spoločenstva sa nedotýka kompetencií členských štátov v súvislosti s uznávaním členských štátov a teritoriálnych jednotiek, ich autorít a cestovných a iných dokladov vydávaných týmito štátmi,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Rozhodnutie vymedzuje právny základ pre ustanovenia a rozhodnutia stanovené v prílohách A až D a tvoriace schengenské acquis, okrem ustanovení a rozhodnutí, pre ktoré Rada, konajúc na základe článku 2 ods. 1 druhého pododseku prvej vety schengenského protokolu, rozhodla, že žiadny právny základ nie je potrebný.

Článok 2

Právny základ pre ustanovenia dohovoru podpísaného v schengene 19. júna 1990 medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Francúzskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom a Holandským kráľovstvom, vykonávajúc dohodu o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach podpísanú v Schengene 14. júna 1985 (ďalej ako schengenský dohovor) a jej príslušný záverečný akt, bude určený podľa prílohy A.

Článok 3

Právny základ pre ustanovenia prístupových dohôd k schengenskému dohovoru uzavretých s Talianskou republikou (podpísaná v Paríži 27. novembra 1990), Španielskym kráľovstvom a Portugalskou republikou (podpísané v Bone 25. júna 1991), Gréckom (podpísaná v Madride 6. novembra 1992), Rakúskou republikou (podpísaná v Bruseli 28. apríla 1995) a Dánskym kráľovstvom, Fínskou republikou a Švédskym kráľovstvom (podpísaná v Luxemburgu 19. decembra 1996) a ich príslušné záverečné akty a vyhlásenia budú vymedzené podľa prílohy B.

Článok 4

Právny základ pre rozhodnutia a vyhlásenia výkonného výboru zriadeného schengenským dohovorom bude vymedzený podľa prílohy C.

Článok 5

Právny základ pre akty prijaté na vykonávanie schengenského dohovoru orgánmi, na ktoré výkonný výbor preniesol rozhodovacie právomoci, bude vymedzený podľa prílohy D.

Článok 6

S ohľadom na členské štáty uvedené v článku 1 protokolu, ktorý začleňuje schengenské acquis do rámca Európskej únie, teritoriálny rozsah ustanovení alebo rozhodnutí formujúcich schengenské acquis, pre ktoré Rada vymedzila právny základ v hlave IV časti 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na základe článku 2 ods. 1 druhej vety horeuvedeného protokolu a teritoriálny rozsah opatrení rozširujúcich alebo meniacich a doplňujúcich tieto ustanovenia a rozhodnutia, je stanovený v článku 138 dohovoru z roku 1990, ktorým sa vykonáva schengenská dohoda, a v príslušných ustanoveniach nástrojov o pristúpení k tomuto dohovoru.

Článok 7

Toto rozhodnutie sa nedotýka právomoci členských štátov v súvislosti s uznávaním štátov a teritoriálnych jednotiek a pasov, cestovných a osobných dokladov vydaných orgánmi týchto štátov.

Článok 8

Akty prijaté na základe návrhu alebo iniciatívy pre ďalší vývoj schengenského acquis budú obsahovať odkaz na schengenský protokol v preambule.

Článok 9

Rozhodnutie nadobúda účinnosť bezodkladne. Bude uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

V Bruseli 20. mája 1999

Za Radu

predseda

E. Bulmahn

--------------------------------------------------

PRÍLOHA A

Článok 2

Schengenské acquis | Právny základ EU |

1. Dohoda medzi vládami hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovou republikou Nemecko a Francúzskou republikou o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach zo 14. júna 1985 | Článok 2 schengenského protokolu |

2. Dohovor, ktorým sa vykonáva schengenská dohoda, pripojený záverečný akt a spoločné vyhlásenia: | |

Článok 1, okrem definícií "žiadost o azyl", "žiadateľ o azyl" a "vybavovanie žiadosti o azyl" | Definície sa uplatňujú vo všetkých článkoch dohovoru, ktorým sa vykonáva schengenská dohoda v súlade s právnym základom EU podľa tohto rozhodnutia |

Článok 2 ods. 1 | Článok 62 ods. 1 ZES |

Článok 2 ods. 2 a 3 | Článok 62 ods. 1 ZES, pri rešpektovaní článku 64 ods. 1 ZES |

Článok 3 | Článok 62 ods. 2 písm. a) ZES s tým, že povahu, formy a prísnosť trestov podľa tohto článku určujú členské štáty |

Článok 4 ods. 1 až 3 | Článok 62 ods. 2 písm. a) ZES, pokiaľ sa tieto ustanovenia týkajú kontrol osôb s cieľom rozhodnutí o štátnej príslušnosti/vstupu bez toho, aby boli dotknuté kontroly z dôvodu bezpečnosti štátu a prípadne kontroly rozpočtu |

Článok 5 okrem odseku 1 písm. e) | Článok 62 ods. 2 písm. a) ZES |

Článok 5 ods. 1 písm. e) | Článok 62 ods. 2 písm. a) ZES pri rešpektovaní článku 64 ods. 1 ZES a s tým, že tieto ustanovenia musia byť chápané v súvislosti s vyhlásením prijatým medzivládnou konferenciou v roku 1996 týkajúcou sa článku 64 ods. 1 (ex článok 73 L ods. 1) ZES (vyhlásenie č. 19) |

Článok 6 | Článok 62 ods. 2 písm. a) ZES: tu sa taktiež použije oznámenie podľa článku 4 ods. 1 až 3 |

Článok 7 | Článok 66 ZES: pokiaľ sa tieto ustanovenia týkajú kontrol osôb s cieľom rozhodnutia o štátnej príslušnosti/vstupu bez toho, aby boli dotknuté kontroly z dôvodu bezpečnosti štátu, prípadne kontroly rozpočtu a pokiaľ sa tieto ustanovenia netýkajú foriem policajnej spolupráce podľa hlavy III vykonávania dohovoru z roku 1990 |

Článok 8 | Článok 62 ods. 2 písm. a) ZES: V tomto prípade sa tiež vzťahuje poznámka týkajúca sa článku 4 ods. 1 až 3 |

Článok 9 | Článok 62 ods. 2 písm. b) ZES pri rešpektovaní článku 64 ods. 2 ZES |

Článok 10 ods. 1 a 3 | Článok 62 ods. 2 písm. b) ZES |

Článok 11 | Článok 62 ods. 2 písm. b) ZES |

Článok 12 | Článok 62 ods. 2 písm. b) ZES |

Článok 13 | Článok 62 ods. 2 písm. b) ZES |

Článok 14 | Článok 62 ods. 2 písm. b) ZES s tým, že súčasné predpisy o uznávaní cestovných dokladov zostávajú nedotknuté |

Článok 15 | Článok 62 ods. 2 písm. b) ZES |

Článok 16 | Článok 62 ods. 2 písm. b) ZES |

Článok 17 ods. 1, 2 a 3 písm. a) až f) | Článok 62 ods. 2 písm. b) ZES |

Článok 17 ods. 3 písm. g) | Článok 63 ods. 3 ZES |

Článok 18 | Článok 62 ods. 2 a čl. 63 ods. 3 ZES |

Článok 19 ods. 1 | Článok 62 ods. 3 ZES |

Článok 19 ods. 3 a 4 | Článok 62 ods. 3 ZES |

Článok 20 | Článok 62 ods. 3 ZES |

Článok 21 | Článok 62 ods. 3 ZES |

Článok 22 | Článok 62 ods. 3 ZES |

Článok 23 ods. 1 | Článok 62 ods. 3 ZES |

Článok 23 ods. 2, 3, 4 a 5 | Článok 62 ods. 3 a článok 63 ods. 3 ZES |

Článok 24 | Článok 62 ods. 3 a článok 63 ods. 3 ZES |

Článok 25 | Článok 62 ods. 3 a článok 63 ods. 3 ZES |

Článok 26 | Článok 63 ods. 3 ZES s tým, že povaha, formy a prísnosť trestov podľa tohto článku je v kompetencii členských štátov |

Článok 27 ods. 1 | Článok 63 ods. 3 ZES s tým, že povahu, formy a prísnosť trestov podľa tohto článku určia členské štáty |

Článok 27 ods. 2 a 3 | Článok 30 ods. 1, články 31 a 34 ZEU |

Článok 39 | Články 34 a 30 ZEU |

Článok 40 | Články 34 a 32 ZEU |

Článok 41 | Články 34 a 32 ZEU |

Článok 42 | Články 34 a 32 ZEU |

Článok 43 | Články34 a 32 ZEU |

Článok 44 | Článok 34 a článok 30 ods. 1 ZEU |

Článok 45 | Článok 34 a článok 30 ods. 1 ZEU |

Článok 46 | Článok 34 a článok 30 ods. 1 ZEU |

Článok 47 | Článok 34 a článok 30 ods. 1 ZEU |

Článok 48 | Článok 34 a článok 31 písm. a) ZEU |

Článok 49 | Článok 34 a článok 31 písm. a) ZEU |

Článok 50 | Článok 34 a článok 31 písm. a) ZEU |

Článok 51 | Článok 34 a článok 31 písm. a) ZEU |

Článok 52 | Článok 34 a článok 31 písm. a) ZEU |

Článok 53 | Článok 34 a článok 31 písm. a) ZEU |

Článok 54 | Články 34 a 31 ZEU |

Článok 55 | Články 34 a 31 ZEU |

Článok 56 | Články 34 a 31 ZEU |

Článok. 57 | Články 34 a 31 ZEU |

Článok 58 | Články 34 a 31 ZEU |

Článok 59 | Článok 34 a článok 31 písm. b) ZEU |

Článok 61 | Článok 34 a článok 31 písm. b) ZEU |

Článok 62 | Článok 34 a článok 31 písm. b) ZEU |

Článok 63 | Článok 34 a článok 31 písm. b) ZEU |

Článok 64 | Článok 34 a článok 31 písm. b) ZEU |

Článok 65 | Článok 34 a článok 31 písm. b) ZEU |

Článok 66 | Článok 34 a článok 31 písm. b) ZEU |

Článok 67 | Článok 34 a článok 31 písm. a) ZEU |

Článok 68 | Článok 34 a článok 31 písm. a) ZEU |

Článok 69 | Článok 34 a článok 31 písm. a) ZEU |

Článok 71 | Články 34 a 30 a 31 ZEU |

Článok 72 | Články 34 a 31 ZEU |

Článok 73 | Článok 34 a článok 30 ods. 1 a článok 31 ZEU |

Článok 75 | Článok 95 ZES |

Článok 76 | Články 95 a 152 ZES v rozsahu, že tieto ustanovenia upravujú iba opatrenia týkajúce sa dovoleného obchodu s kontrolovanými drogami, ktoré majú za cieľ fungovanie vnútorného trhu; a s ohľadom na právomoci jednotlivých členských štátov, článok 30 ods. 1 písm. a) a článok 34 ZEU, pokiaľ tieto ustanovenia upravujú prvky režimov kontroly a presadzovanie práva na dovolené a nedovolené drogy |

Článok 82 | Článok 95 ZES |

Článok 91 | Článok 95 ZES |

Články 92 až 119 | P. M. |

Článok 126 ods. 1, 2 | Článok 30 ods. 1 a článok 34 ZEU |

Článok 126 ods. 3 | Článok 30 ods. 1 a článok 34 ZEU a článok 95 ZES, pokiaľ sa vzťahuje na osobné údaje vymenené podľa článkov 16 a 25 schengenského dohovoru z roku 1990 alebo na základe spoločných konzulárnych pokynov |

Článok 126 ods. 4 | Článok 30 ods. 1 a článok 34 ZEU |

Článok 127 | Článok 30 ods. 1 a článok 34 ZEU a článok 95 ZES; s ohľadom na článok 127 ods. 1, pokiaľ sa v príslušných členských štátoch spracovávania osobných údajov spracovávaných manuálnym spôsobom doposiaľ neuplatňuje smernica 95/46/ES; avšak prehlásenie podľa článku 126 ods. 3 písm. a), d) a f) sa uplatňuje |

Článok 128 ods. 1 a 3 | Článok 30 ods. 1 a článok 34 ZEU |

Článok 128 ods. 2 | Článok 30 ods. 1 a článok 34 ZEU a článok 95 ZES |

Článok 129 | Článok 30 ods. 1 a článok 34 ZEU |

Článok 130 | Článok 30 ods. 1 a článok 34 ZEU |

Článok 136 | Článok 62 ods. 2 ZES (s ohľadom na protokol pripojený k ZES podľa amsterdamskej zmluvy o vnútorných vzťahoch členských štátov, pokiaľ ide o prekračovanie vnútorných hraníc) |

Záverečný akt: vyhlásenie 1 | Článok 2 ods. 2 schengenského protokolu (taktiež v súvislosti s článkom 8 schengenského protokolu) |

Záverečný akt: vyhlásenie 3 | Články 30, 31 a 34 ZEU |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA B

Článok 3

Schengenské acquis | Právny základ EU |

Dohoda podpísaná v Paríži 27. novembra 1990 o pristúpení Talianskej republiky k dohovoru podpísaného v Schengene 19. júna 1990, ktorým sa vykonáva schengenská dohoda zo 14. júna 1985 medzi vládami Beneluxu, Spolkovou republikou Nemecko a Francúzskou republikou, ich záverečný akt a príslušné vyhlásenia: | |

Článok 2 | Články 34 a 32 ZEU |

Článok 3 | Články 34 a 32 ZEU |

Článok 4 | Článok 34 a článok 31 písm. b) ZEU |

Časť II vyhlásenie 1 | Článok 2 ods. 2 schengenského protokolu (taktiež v súvislosti s článkom 8 schengenského protokolu) |

Spoločné vyhlásenie k článkom 2 a 3 dohody o pristúpení | Článok 32 ZEU |

Dohoda podpísaná 25. júna 1991 v Bone o pristúpení Španielskeho kráľovstva k dohovoru podpísanému v Schengene 19. júna 1990, ktorým sa vykonáva schengenská dohoda zo 14. júna 1985 medzi vládami Beneluxu, Spolkovou republikou Nemecko a Francúzskou republikou, ku ktorej pristúpila Talianska republika na základe dohody podpísanej 27. novembra 1990 v Paríži, jej záverečný akt a príslušné vyhlásenia: | |

Článok 2 | Články 34 a 32 ZEU |

Článok 3 | Články 34 a 32 ZEU |

Článok 4 | Článok 34 a článok 31 písm. b) ZEU |

Časť II vyhlásenie 1 | Článok 2 ods. 2 schengenského protokolu (taktiež v súvislosti s článkom 8 schengenského protokolu) |

Časť III vyhlásenie 2 | Článok 34 a článok 31 písm. b) ZEU |

Dohoda podpísaná 25. júna 1991 v Bone o pristúpení Portugalskej republiky k dohovoru podpísanému 19. júna 1990 v Schengene, ktorým sa vykonáva schengenská dohoda zo 14. júna 1985 medzi vládami Beneluxu, Spolkovou republikou Nemecko a Francúzskou republikou, ku ktorej pristúpila Talianska republika na základe dohody podpísanej 27. novembra 1990 v Paríži, jej záverečný akt a vyhlásenia: | |

Článok 2 | Články 34 a 32 ZEU |

Článok 3 | Články 34 a 32 ZEU |

Článok 4 | Článok 34 a článok 31 písm. b) ZEU |

Článok 5 | Článok 34 a článok 31 písm. b) ZEU |

Článok 6 | Článok 34 a článok 31 písm. a) ZEU |

Časť II vyhlásenie 1 | Článok 2 ods. 2 schengenského protokolu (taktiež v súvislosti s článkom 8 schengenského protokolu) |

Časť III vyhlásenie 1 | Článok 62 ods. 3 ZEU |

Dohoda podpísaná 6. novembra 1992 o pristúpení Gréckej republiky k dohovoru podpísanom 19. júna 1990 v Schengene, ktorým sa vykonáva schengenská dohoda zo 14. júna 1985 medzi vládami Beneluxu, Spolkovou republikou Nemecko a Francúzskou republikou, ku ktorej pristúpila Talianska republika na základe dohody podpísanej 27. novembra 1990 v Paríži, a na základe dohody podpísanej v Bone 25. júna 1991 Portugalská republika a Španielske kráľovstvo, jej záverečný akt a vyhlásenia: | |

Článok 2 | Články 34 a 32 ZEU |

Článok 3 | Článok 34 a článok 31 písm. b) ZEU |

Článok 4 | Článok 34 a článok 31 písm. b) ZEU |

Článok 5 | Článok 34 a článok 31 písm. a) ZEU |

Časť II vyhlásenie 1 | Článok 2 ods. 2 schengenského protokolu (taktiež v súvislosti s článkom 8 schengenského protokolu) |

Časť III vyhlásenie 2 | Článok 31 písm. a) ZEU |

Dohoda podpísaná 28. apríla 1995 v Bruseli o pristúpení Rakúskej republiky k dohovoru podpísanému 19. júna 1990 v Schengene, ktorým sa vykonáva schengenská dohoda zo 14. júna 1985 medzi vládami Beneluxu, Spolkovou republikou Nemecko a Francúzskou republikou, ku ktorej pristúpila Talianska republika, Španielske kráľovstvo, Portugalská republika a Grécka republika na základe dohôd podpísaných 27. novembra 1990, 25. júna 1991 a 6. novembra 1992 a jej záverečný akt: | |

Článok 2 | Články 34 a 32 ZEU |

Článok 3 | Články 34 a 32 ZEU |

Článok 4 | Článok 34 a 31 písm. b) ZEU |

Časť II vyhlásenie 1 | Článok 2 ods. 2 schengenského protokolu (taktiež v súvislosti s článkom 8 schengenského protokolu) |

Dohoda podpísaná 19. decembra 1996 v Luxemburgu o pristúpení Dánskeho kráľovstva k dohovoru, ktorým sa vykonáva schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach, podpísanom 19. júna 1990 v Schengene a jeho záverečný akt a príslušné vyhlásenia: | |

Článok 2 | Články 34 a 32 ZEU |

Článok 3 | Články 34 a 32 ZEU |

Článok 4 | Článok 34 a článok 31 písm. b) ZEU |

Článok 5 ods. 2 | Článok 2 ods. 1 schengenského protokolu |

Článok 6 | Článok 2 ods. 1 schengenského protokolu |

Časť II vyhlásenie 1 | Článok 2 ods. 2 schengenského protokolu (taktiež v súvislosti s článkom 8 schengenského protokolu) |

Časť II vyhlásenie 3 | Článok 34 a čl. 31 písm. b) ZEU |

Dohoda podpísaná 19. decembra 1996 v Luxemburgu o pristúpení Fínskej republiky k dohovoru, ktorým sa vykonáva schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach, podpísanému 19. júna 1990 v Schengene a jeho záverečný akt a príslušné vyhlásenie: | |

Článok 2 | Články 34 a 32 ZEU |

Článok 3 | Články 34 a 32 ZEU |

Článok 4 | Článok 34 a článok 31 písm. b) ZEU |

Článok 5 | Článok 2 ods. 1 schengenského protokolu |

Časť II vyhlásenie 1 | Článok 2 ods. 2 schengenského protokolu (taktiež v súvislosti s článkom 8 schengenského protokolu) |

Časť II vyhlásenie 3 | Článok 34 a článok 31 písm. b) ZEU |

Dohoda podpísaná 19. decembra 1996 v Luxemburgu o pristúpení Švédskeho kráľovstva k dohovoru, ktorým sa vykonáva schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach, podpísanému 19. júna 1990 v Schengene a jeho záverečný akt a príslušné vyhlásenie: | |

Článok 2 | Články 34 a 32 ZEU |

Článok 3 | Články 34 a 32 ZEU |

Článok 4 | Článok 34 a článok 31 písm. b) ZEU |

Článok 5 | Článok 2 ods. 1 schengenského protokolu |

Časť II vyhlásenie 1 | Článok 2 ods. 2 schengenského protokolu (taktiež v súvislosti s článkom 8 schengenského protokolu) |

Časť II vyhlásenie 3 | Článok 34 a článok 31 písm. b) ZEU |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA C

Článok 4

ČLENENIE ROZHODNUTÍ A PREHLÁSENÍ VÝKONNÉHO VÝBORU

Rozhodnutia výkonného výboru

Rozhodnutie | Vec | Právny základ EU |

SCH/Com-ex (93) 10 14. 12. 1993 | Schválenie prehlásení ministrami a tajomníkmi z 19. júna 1992 a 30. júna 1993 o vstupe do platnosti | Článok 2 ods. 2 schengenského protokolu v spojení s článkom 8 schengenského protokolu, pokiaľ sa prehlásenie nestane nadbytočným uplynutím doby alebo udalosti |

SCH/Com-ex (93) 14 14. 12. 1993 | Zlepšenie praktickej spolupráce medzi súdnymi orgánmi v boji proti obchodu s drogami | Článok 31 písm. a), článok 34 ZEU |

SCH/Com-ex (93) 16 14. 12. 1993 | Finančné nariadenia o nákladoch na zriadenie a prevádzku schengenského C. SIS | Do zápisu |

SCH/Com-ex (93) 21 14. 12. 1993 | Predlžovanie jednotných víz | Článok 62 ods. 2 písm. b) ZES |

SCH/Com-ex (93) 22 Rev 14. 12. 1993 | Dôverná povaha niektorých dokumentov | Článok 207 ZES, článok 41 ZEU |

SCH/Com-ex (93) 24 14. 12. 1993 | Spoločné zásady na prehlásenie jednotných víz za neplatné od počiatku, na ich zrušenie alebo na skracovanie ich doby platnosti | Článok 62 ods. 2 písm. b) ZES |

SCH/Com-ex (94) 1 Rev 2 26. 4. 1994 | Opatrenia na odstránenie prekážok a obmedzení prevádzky na cestných hraničných prechodoch na vnútorných hraniciach | Článok 62 ods. 1 ZES |

SCH/Com-ex (94) 2 26. 4. 1994 | Vydávanie jednotných víz na hraniciach | Článok 62 ods. 2 písm. b) ZES |

SCH/Com-ex (94) 15 Rev 21. 11. 1994 | Zavedenie automatizovaného postupu na konzultovanie ústredných orgánov stanovených v článku 17 ods. 2 o vykonávaní dohovoru | Článok 62 ods. 2 písm. b) ZES |

SCH/Com-ex (94) 16 Rev 21. 11. 1994 | Zaobstaranie spoločných vstupných a výstupných razítok | Článok 62 ods. 2 ZES |

SCH/Com-ex (94) 17 Rev 4 22. 12. 1994 | Zavedenie a uplatňovanie schengenského režimu na letiskách a na letiskách, ktoré nemajú štatút medzinárodného letiska | Článok 62 ods. 2 písm. a) ZES |

SCH/Com-ex (94) 25 22. 12. 1994 | Výmenaštatistickýchinformácií o udeľovaní víz | Článok 62 ods. 2 písm. b) v spojení s článkom 66 ZES |

SCH/Com-ex (94) 28 Rev 22. 12. 1994 | Osvedčenia na prepravu omamných a/alebo psychotropných látok podľa článku 75 | Článok 95 ZES |

SCH/Com-ex (94) 29 Rev 2 22. 12. 1994 | Uvedenie do platnosti dohovoru o vykonávaní schengenskej dohody z 19. júna 1990 | Článok 62 ods. 1 ZES s ohľadom na článok 64 ods. 1 ZES |

SCH/Com-ex (95) PV 1 Rev (bod č. 8) | Spoločná vízová politika | Článok 62 ods. 2 písm. b) ZES |

SCH/Com-ex (95) 20 Rev 2 20. 12. 1995 | Schválenie dokumentu SCH/I (95) 40 Rev 6 o postupe uplatňovania článku 2 ods. 2 dohovoru o vykonávaní schengenskej dohody | Článok 62 ods. 1 ZES |

SCH/Com-ex (95) 21 20. 12. 1995 | Rýchla výmena štatistických informácií a konkrétnych údajov medzi štátmi schengenu o prípadných problémoch na vonkajších hraniciach | Článok 66 ZES |

SCH/Com-ex (96) 13 Rev 27. 6. 1996 | Zásady udeľovania schengenských víz podľa článku 30 ods. 1 písm. a) dohovoru o vykonávaní schengenskej dohody | Článok 62 ods. 2 písm. b) ZES pre záležitosti, na ktoré sa nevzťahuje článok 30 dohovoru o vykonávaní |

SCH/Com-ex (96) 27 19. 12. 1996 | Udeľovanie víz na hraniciach námorníkom pri prechode | Článok 62 ods. 2 písm. b) ZES |

SCH/Com-ex (97) 2 Rev 2 25. 4. 1997 | Vyhlásenie výberového konania na úvodné štúdium SIS II | Do zápisu |

SCH/Com-ex (97) 6 Rev 2 24. 6. 1997 | Schengenská príručka o policajnej spolupráci v oblasti verejného poriadku a bezpečnosti | Článok 30 ods. 1 ZEU |

SCH/Com-ex (97) 18 7. 10. 1997 | Príspevky Nórska a Islandu na prevádzkové náklady C. SIS | Do zápisu |

SCH/Com-ex (97) 24 7. 10. 1997 | Budúcnosť SIS | Do zápisu |

SCH/Com-ex (97) 29 Rev 2 7. 10. 1997 | Uvedenie platnosti dohovoru o vykonávaní schengenskej dohody v Grécku | Článok 2 ods. 2 schengenského protokolu |

SCH/Com-ex (97) 32 15. 12. 1997 | Zosúladenie vízovej politiky | Článok 62 ods. 2 písm. b) ZES |

SCH/Com-ex (97) 34 Rev 15. 12 1997. | Vykonávanie spoločnej akcie o jednotnom vzore povolení k pobytu | Článok 63 ods. 3 písm. a) ZES |

SCH/Com-ex (97) 35 15. 12. 1997 | Zmena a doplnok finančných nariadení C. SIS | Do zápisu |

SCH/Com-ex (97) 39 Rev 15. 12. 1997 | Hlavné zásady týkajúce sa dôkazových prostriedkov a nepriamych dôkazov v rámci readmisných dohôd o spätnom prijímaní dohôd medzi štátmi Schengenu | Článok 62 ods. 3, článok 63 ods. 3 ZES |

SCH/Com-ex (98) 1, 2 Rev 21. 4. 1998 | Správa o činnosti jednotky pre zvláštne úlohy | Článok 62 ods. 2 písm. a) ZES |

SCH/Com-ex (98) 10 21. 4. 1998 | Spolupráca medzi zmluvnými stranami pri navrátení cudzincov leteckou cestou | Článok 62 ods. 3, článok 63 ods. 3 ZES |

SCH/Com-ex (98) 11 21. 4. 1998 | C. SIS s 15/18 prípojkami | Do zápisu |

SCH/Com-ex (98) 12 21. 4. 1998 | Výmena štatistických údajov o udelených vízach na miestnej úrovni | Článok 62 ods. 2 písm. b) ZES |

SCH/Com-ex (98) 17 23. 6. 1998 | Dôverná povaha niektorých dokumentov | Článok 41 ZEU, článok 207 ZES |

SCH/Com-ex (98) 18 Rev 23. 6. 1998 | Opatrenia, ktoré sa majú prijať vo vzťahu ku krajinám, ktoré spôsobujú problémy pri vydávaní dokladov požadovaných pre navrátenie ich štátnych príslušníkov z územia schengenu READMISIA — VÍZA | Článok 62 ods. 3 ZES |

SCH/Com-ex (98) 19 23. 6. 1998 | Monako VÍZA — VONKAJŠIE HRANICE — SIS | Článok 62 ods. 3 ZES |

SCH/Com-ex (98) 21 23. 6. 1998 | O označovaní pasov žiadateľov o víza pečiatkou VÍZA | Článok 62 ods. 2 písm. b) ZES, s ohľadom na článok 64 ods. 2 ZES |

SCH/Com-ex (98) 26 def 16. 9. 1998 | Zriadenie stáleho výboru o vykonávaní schengenského dohovoru | Článok 66 ZES, články 30, 31 ZEU |

SCH/Com-ex (98) 29 Rev 23. 6. 1998 | Univerzálna doložka týkajúca sa všetkých technických aspektov schengenského acquis | Do zápisu |

SCH/Com-ex (98) 35 Rev 2 16. 9. 1998 | Predloženie spoločnej príručky štátom uchádzajúcim sa o vstup do EU | Článok 41 ZEU, článok 207 ZES |

SCH/Com-ex (98) 37 def 2 16. 9. 1998 | Opatrenia na boj proti nedovolenému prisťahovalectvu | Články 62, 63 ZES, článok 30 ZEU |

SCH/Com-ex (98) 43 Rev 16. 12. 1998 | Výbor ad hoc pre Grécko | Článok 2 v spojení s prílohou k schengenskému protokolu |

SCH/Com-ex (98) 49 Rev 3 16. 12. 1998 | Uvedenie dohovoru o vykonávaní schengenského dohovoru do platnosti v Grécku | Článok 2 v spojení s prílohou k schengenskému protokolu |

SCH/Com-ex (98) 51 Rev 3 16. 12. 1998 | Cezhraničná policajná spolupráca pri predchádzaní a odhaľovaní trestnej činnosti, pokiaľ sa požaduje | Článok 30 ZEU |

SCH/Com-ex (98) 52 16. 12. 1998 | Príručka o cezhraničnej policajnej spolupráci | Článok 30 ZEU |

SCH/Com-ex (98) 53 Rev 2 16. 12. 1998 | Zosúladenie vízovej politiky — zrušenie šedej listiny štátov | Článok 62 ods. 2 písm. b) ZES s ohľadom na článok 64 ods. 2 ZES |

SCH/Com-ex (98) 56 16. 12. 1998 | Príručka o dokladoch, do ktorých sa vyznačí vízum | Článok 62 ods. 2 písm. b) bod ii) ZES |

SCH/Com-ex (98) 57 16. 12 1998. | Zavedenie jednotného formulára, ktorým sa preukazuje pozvanie, potvrdenie o ubytovaní a prijatie povinností zachovania podpory | Článok 62 ods. 2 písm. b) ZES, s ohľadom na článok 64 ods. 2 ZES |

SCH/Com-ex (98) 59 Rev 16. 12. 1998 | Koordinované rozmiestnenie poradcov pre doklady | Článok 62 ods. 2 písm. b) ZES, článok 63 ods. 3 ZES |

SCH/Com-ex (99) 3 28. 4. 1999 | Rozpočet Helpdesku na rok 1999 | Do zápisu |

SCH/Com-ex (99) 4 28. 4. 1999 | Náklady na zriadenie C. SIS | Do zápisu |

SCH/Com-ex (99) 5 28. 4. 1999 | Príručka SIRENE | Do zápisu |

SCH/Com-ex (99) 6 28. 4. 1999 | Situácia v oblasti telekomunikácií | Článok 30 ZEU |

SCH/Com-ex (99) 7 Rev 2 28. 4. 1999 | Styční úradníci | Článok 30 ZEU |

SCH/Com-ex (99) 8 Rev 2 28. 4 1999 | Platby informátorom. | Článok 30 ZEU |

SCH/Com-ex (99) 10 28. 4 1999. | Ilegálny obchod so zbraňami | Článok 95 ZES |

SCH/Com-ex (99) 11 Rev 2 28. 4. 1999 | Dohoda o spolupráci pri rokovaniach o dopravných priestupkoch | Článok 31 ZEU |

SCH/Com-ex (99) 13 28. 4. 1999 | Stiahnutie starých znení spoločnej príručky a spoločných konzulárnych inštrukcií a prijatie nových znení | Články 62, 63 ZES |

SCH/Com-ex (99) 14 28. 4. 1999 | Príručka o dokladoch, do ktorých sa môžu vyznačiť víza | Článok 62 ZES |

SCH/Com-ex (99) 18 28. 4. 1999 | Zlepšenie policajnej spolupráce pri predchádzaní trestných činov a pri ich odhaľovaní | Článok 30 ZEU |

Rozhodnutia výkonného výboru

Rozhodnutie | Vec | Právny základ EU |

SCH/Com-ex (96) Decl 5 18. 4. 1996 | Definícia pojmu "cudzinec" z tretích krajín | Do zápisu |

SCH/Com-ex (96) Decl 6 Rev 2 26. 6. 1996 | Prehlásenie o vydávaní osôb iným štátom | Článok 31 písm. b) ZEU v spojení s článkom 34 ZEU |

SCH/Com-ex (97) Decl 13 Rev 2 21. 4. 1998 | Únos mladistvých | Článok 31 písm. a), článok 34 ZEU |

SCH/Com-ex (99) Decl 2 Rev 28. | Štruktúra SIS | Štruktúra SIS |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA D

Článok 5

ROZHODNUTIA ÚSTREDNEJ SKUPINY

Prehlásenie | Vec | Právny základ EU |

SCH/C (98) 117 27.10.1998 | Akčný plán boja proti nedovolenému prisťahovalectvu | Články 62, 63 ZES, článok 30 ZEU |

SCH/C (99) 25 22.3.1999 | Všeobecné zásady odmeňovania informátorov a agentov | Článok 30 ZEU |

--------------------------------------------------