31999D0352Official Journal L 136 , 31/05/1999 P. 0020 - 0022


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 28. apríla 1999,

ktorým sa zriaďuje Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)

(oznámené pod číslom dokumentu SEC(1999) 802)

(1999/352/ES, ESUO, Euratom)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 162,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, najmä na jej článok 16,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, najmä na jej článok 131,

(1) keďže inštitúcie a členské štáty prisudzujú veľký význam ochrane finančných záujmov spoločenstva a boju proti podvodom a ostatným nezákonným činnostiam, poškodzujúcim finančné záujmy spoločenstva; keďže dôležitosť konania za týmto účelom je potvrdená článkom 209a Zmluvy o ES, článkom 78i Zmluvy o ESUO, článkom 183a Zmluvy o Euroatom, ako aj článkom 280 Zmluvy o ES v znení amsterdamskej zmluvy;

(2) keďže, aby sa úplne dosiahol tento cieľ, musia byť využité všetky dostupné prostriedky, najmä z hľadiska vyšetrovacích funkcií presunutých na úroveň spoločenstva, zatiaľ čo bežné rozdelenie a vyváženie právomocí medzi národnou úrovňou a úrovňou spoločenstva by malo byť zachované;

(3) keďže úloha vykonávania správnych vyšetrovaní s cieľom ochrany finančných záujmov spoločenstiev, bola doteraz zverená Útvaru pre koordináciu predchádzania podvodom, ktorá bola nástupcom Jednotky pre koordináciu predchádzania podvodom (UCLAF);

(4) keďže si potreba zvýšenia účinnosti boja proti podvodom a ostatným nezákonným činnostiam zameraným na poškodzovanie finančných záujmov spoločenstiev vyžaduje vytvorenie Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ďalej len "úrad", ktorý musí vykonávať svoje vyšetrovacie právomoci úplne nezávisle;

(5) keďže nezávislosť riaditeľa úradu a úloha dozorného výboru vyplývajúca z tohto rozhodnutia a z nariadení ES a Euratom, ktoré sa týkajú vyšetrovania vedeného úradom, majú zaručovať riadne vedenie vyšetrovania úradom, bez zasahovania do jeho ostatných úloh, akými sú napríklad úlohy, ktoré sú výsadami Komisie, najmä v otázkach legislatívy;

(6) keďže povinnosti úradu by mali naviac, okrem ochrany finančných záujmov, obsahovať všetky činnosti spojené s ochranou záujmov spoločenstva pred protiprávnym konaním, ktoré by pravdepodobne viedli k správnemu alebo trestnému konaniu;

(7) keďže vymedzenie funkcií úradu by malo zahŕňať úlohy vykonávané doteraz Útvarom pre koordináciu predchádzania podvodom, najmä tie úlohy, ktoré sa týkajú prípravy legislatívnych a usmerňujúcich ustanovení v oblastiach činnosti úradu, vrátane nástrojov, ktoré spadajú pod hlavu VI Zmluvy o Európskej únii,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Zriadenie úradu

Týmto sa zriaďuje Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), ďalej len "úrad". Úrad nahrádza Útvar pre koordináciu predchádzania podvodom a preberá všetky jeho úlohy.

Článok 2

Úlohy úradu

1. Úrad je poverený vykonávaním právomocí Komisie pri uskutočňovaní vonkajších správnych vyšetrovaní s cieľom posilňovania boja proti podvodom, korupcii a akejkoľvek inej nezákonnej činnosti negatívne ovplyvňujúcej finančné záujmy spoločenstva, ako aj proti akémukoľvek inému konaniu alebo činnosti v rozpore z ustanoveniami spoločenstva.

Úrad je zodpovedný za uskutočňovanie vnútorných administratívnych šetrení zameraných:

a) na boj proti podvodom, korupcii a ostatným nezákonným činnostiam, ktoré negatívne ovplyvňujú finančné záujmy spoločenstva;

b) na vyšetrovanie závažných skutočností spojených s vykonávaním profesionálnych činností, ktoré môžu predstavovať porušenie povinností úradníkov a zamestnancov spoločenstiev, ktoré by pravdepodobne viedli k disciplinárnemu a v náležitých prípadoch k trestnému konaniu, alebo obdobného porušenia povinností zo strany členov orgánov a inštitúcií, vedúcich inštitúcií alebo členov personálu orgánov a inštitúcií, ktorí nepodliehajú Služobnému poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienkam zamestnávania ostatných zamestnancov spoločenstiev.

Úrad vykonáva právomoci Komisie, ako sú vymedzené v ustanoveniach upravených v rámci zmlúv a podľa obmedzení a podmienok v nich ustanovených.

Úrad môže byť Komisiou alebo ostatnými orgánmi alebo inštitúciami poverený vyšetrovaním v iných oblastiach.

2. Úrad je zodpovedný za poskytovanie pomoci Komisii pri spolupráci s členskými štátmi v oblasti boja proti podvodom.

3. Úrad je zodpovedný za činnosť spojenú s rozvojom koncepcie boja proti podvodom, ako je uvedené odseku 1.

4. Úrad je zodpovedný za prípravu legislatívnych a usmerňujúcich podnetov Komisie s cieľom predchádzať podvodom, ako je uvedené v odseku 1.

5. Úrad je zodpovedný za akékoľvek prevádzkové činnosti Komisie v súvislosti s bojom proti podvodom, ako je uvedené v odseku 1 a najmä za:

a) rozvoj potrebnej infraštruktúry;

b) zabezpečenie zberu a analýzy informácií;

c) poskytovanie technickej podpory, najmä v oblasti odborného vzdelávania, ostatným orgánom alebo inštitúciám, ako aj príslušným vnútroštátnym orgánom.

6. Úrad je v priamom spojení s políciou a súdnymi orgánmi.

7. Úrad zastupuje Komisiu v pracovnom styku na príslušných fórach v oblastiach upravených týmto článkom.

Článok 3

Nezávislosť vyšetrovacej funkcie

Úrad vykonáva vyšetrovacie právomoci uvedené v článku 2 ods. 1 úplne nezávisle. Pri výkone týchto právomocí riaditeľ úradu nepožaduje, ani neprijíma pokyny od Komisie, akejkoľvek vlády alebo akéhokoľvek iného orgánu alebo subjektu.

Článok 4

Dozorný výbor

Zriaďuje sa dozorný výbor, ktorého zloženie a právomoci ustanovuje zákonodarný orgán spoločenstva. Tento výbor je zodpovedný za pravidelnú kontrolu vykonávania vyšetrovacej funkcie úradom.

Článok 5

Riaditeľ

1. Úrad je vedený riaditeľom vymenovaným Komisiou, po porade s Európskym parlamentom a Radou, na obdobie piatich rokov, ktoré môže byť jedenkrát obnovené. Komisia, s ohľadom na vymenovanie riaditeľa, zostaví, pokiaľ už raz bolo dozorným výborom predložené priaznivé stanovisko, zoznam niekoľkých vhodne kvalifikovaných kandidátov na základe výzvy na podanie prihlášok, ktorá sa uverejní, ak je to vhodné, v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Riaditeľ je zodpovedný za vykonávanie vyšetrovaní.

2. Komisia vykonáva vo vzťahu k riaditeľovi právomoci zverené menovaciemu orgánu. Odôvodneným rozhodnutím Komisie a po konzultácii s dozorným výborom sa prijme akékoľvek opatrenie podľa článkov 87, 88 a 90 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev. Rozhodnutie sa pre informáciu oznámi Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 6

Fungovanie úradu

1. Riaditeľ úradu vykonáva s ohľadom na zamestnancov úradu právomoci zverené Služobným poriadkom úradníkov Európskych spoločenstiev menovaciemu orgánu a Podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov spoločenstiev orgánu oprávnenému uzatvárať pracovné zmluvy. Tieto svoje právomoci môže delegovať. V súlade s Služobným poriadkom a Podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov môže ustanoviť podmienky a podrobné pravidlá pre konkurzy, najmä pokiaľ ide o dĺžku trvania pracovných zmlúv a ich obnovovanie.

2. Po porade s dozorným výborom zašle riaditeľ generálnemu riaditeľovi pre rozpočet predbežný návrh rozpočtu, ktorý by mal byť zahrnutý do osobitnej kapitoly pre úrad v ročnom všeobecnom rozpočte.

3. Riaditeľ koná ako povoľujúci úradník na vykonávanie osobitnej rozpočtovej kapitoly pre časť A rozpočtu, ktorá sa týka úradu a osobitných kapitol, ktoré sa týkajú boja proti podvodom v časti B. Tieto svoje právomoci môže delegovať.

4. Rozhodnutia Komisie týkajúce sa jej vnútornej organizácie sa uplatňujú na úrad do tej miery, pokiaľ sú v súlade s ustanoveniami prijatými zákonodarným orgánom spoločenstva, ktoré sa týkajú úradu, s týmto rozhodnutím a s podrobnými právnymi predpismi na jeho vykonanie.

Článok 7

Dátum nadobudnutia účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES), ktoré sa týka vyšetrovaní vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom. Až do prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po vymenovaní riaditeľa úradu, riadi bežnú činnosť úradu riaditeľ Útvaru pre koordináciu predchádzania podvodom.

V Bruseli 28. apríla 1999

Za Komisiu

predseda

Jacques SANTER