31998R0448Úradný vestník L 058 , 27/02/1998 S. 0001 - 0014


Nariadenie Rady (ES) č. 448/98

zo 16. februára 1998

doplňujúce a upravujúce nariadenie (ES) č. 2223/96, pokiaľ ide o alokáciu nepriamo meraných služieb finančného sprostredkovania (FISIM) v rámci Európskeho systému národných a regionálnych účtov (ESA)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 213,

so zreteľom na návrh Nariadenia, ktorý predložila Európska Komisia [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Európskeho menového inštitútu [3],

keďže nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 [4] o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve obsahuje vymedzenie platnosti spoločných štandardov, definícií, klasifikácií a účtovných pravidiel pre vypracovávanie účtov členských štátov na štatistické účely Európskeho spoločenstva, aby bolo možné zistiť porovnateľné výsledky medzi jednotlivými členskými krajinami;

keďže článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2223/96 stanovuje, že rozhodnutie o alokovaní nepriamo meraných služieb finančného sprostredkovania (FISIM) bude prijaté najneskôr k 31. decembru 1997;

keďže vyriešenie problému alokovania FISIM by malo viesť k podstatnému zdokonaleniu v metodológii ESA a k presnejšiemu porovnaniu výšky hrubého domáceho produktu v rámci Európskej únie;

keďže účelom tohto nariadenia je zaviesť princíp alokovania FISIM a podrobné pravidlá jeho uplatňovania;

keďže účinnosť alokovania FISIM a podrobných pravidiel jeho uplatňovania treba vyhodnocovať výpočtovými metódami, ktoré majú vykonávať členské štáty v súlade s experimentálnymi metódami popísanými v prílohe III k tomuto nariadeniu počas skúšobného obdobia, ktoré je dostatočne dlhé na to, aby sa dalo zistiť, či toto alokovanie poskytuje spoľahlivejšie výsledky pre správne hodnotenie príslušných ekonomických činností než súčasná nulová alokácia;

keďže je vhodné, aby Komisia na základe výpočtov vykonaných počas skúšobného obdobia predložila vyhodnocovacie správy o kvalite údajov, najmä o ich dostupnosti a kvalitatívnu i kvantitatívnu analýzu stability v čase a citlivosti výsledkov pokiaľ ide o rôzne skúšobné metódy;

keďže v prípade, že spoľahlivosť získaných výsledkov bude hodnotená pozitívne, je vhodné, aby Komisia rozhodla o najvhodnejšej metóde alokovania FISIM;

keďže v prípade, že skúšobné metódy neposkytnú spoľahlivejšie výsledky pre správne meranie príslušnej hospodárskej činnosti než súčasná nulová alokácia, je vhodné, aby Komisia predložila Rade vhodný návrh na modifikáciu nariadenia (ES) č. 2223/96;

keďže je vhodné, aby rozhodnutie o alokovaní FISIM na vytvorenie hrubého národného dôchodku, využívaného na účely rozpočtu spoločenstva a jeho vlastných zdrojov, bolo prijaté Radou, ktorá bude konať v tom istom duchu podľa návrhu Komisie;

keďže je vhodné nealokovať FISIM na účely iných postupov spoločenstva, kým Komisia nerozhodla o metóde, ktorú treba použiť pri alokovaní FISIM v prípade, že získané výsledky budú posudzované ako spoľahlivejšie;

keďže v súlade so zásadou podradenosti, ciele sledované týmto nariadením môžu byť dosiahnuté lepšie na úrovni spoločenstva než na úrovni členských štátov, pretože iba Komisia môže koordinovať zosúladenie štatistických metód výpočtu a alokovania FISIM na úrovni spoločenstva; keďže výpočet a alokovanie, ako aj infraštruktúra potrebná na monitorovanie uplatňovania metód, by mali byť organizované členskými štátmi; keďže z tohto dôvodu je potrebné predpísať, aby zodpovedné národné orgány mali prístup k všetkým údajom dostupným na národnej úrovni;

keďže všetky pripravované rozhodnutia boli v súlade s článkom 3 dostatočne prekonzultované s Výborom pre štatistické programy Európskych spoločenstiev ustanoveným rozhodnutím 89/382/EHS Euratom [5] a Výborom pre menovú a finančnú štatistiku a štatistiku vyrovnanosti platobnej bilancie ustanoveným rozhodnutím 91/115/EHS [6],

PRIJALA TOTO NARIADENIE

Článok 1

Účel

1. Účelom tohto nariadenia je s použitím spoľahlivej metodológie zaviesť zásady alokovania nepriamo meraných služieb finančného sprostredkovania (FISIM) popísané v prílohe I prílohy A k nariadeniu (ES) č. 2223/96.

2. Za týmto účelom sa zmenia a doplnia prílohy I a II k prílohe A nariadenia (ES) č. 2223/96 v súlade s prílohami I a II tohto nariadenia.

Článok 2

Metódy

1. Členské štáty budú uskutočňovať výpočty v súlade s metódami popísanými v prílohe III k tomuto nariadeniu počas skúšobného obdobia popísaného v článku 4.

2. Na základe vyhodnotenia výsledkov týchto výpočtov bude v súlade s článkom 5 prijaté rozhodnutie o metóde, ktorá má byť použitá na alolokovanie FISIM.

Článok 3

Prostriedky

1. Členské štáty zaistia, aby zodpovedné národné orgány poverené výpočtami zmienenými v článku 2 ods. 1 mali vopred k dispozícii potrebné údaje a vhodné odhady na uskutočnenie týchto výpočtov.

2. Vnútroštátny zodpovedný orgán bude zodpovedať za získavanie ďalších údajov, ktoré pokladá za nevyhnutné pre výpočty.

Článok 4

Predkladanie výsledkov výpočtov počas skúšobného obdobia

Členské štáty budú predkladať Komisii výsledky výpočtov spomínané v článku 2 ods. 1 podľa nasledujúceho rozpisu:

Výsledky za kalendárne roky 1995, 1996, 1997 a 1998 budú predložené najneskôr 1. novembra 1999.

Výsledky za kalendárny rok 1999 rovnako ako revidované výsledky za kal. roky 1995, 1996, 1997 a 1998 treba predložiť najneskôr 1.novembra 2000.

Výsledky za kalendárny rok 2000 rovnako ako revidované výsledky za kal. roky 1995, 1996, 1997, 1998 a 1999 treba predložiť najneskôr 1.novembra 2001.

Prvé odhady za kalendárny rok 2001 rovnako ako revidované výsledky za kalendárne roky 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 a 2000 treba predložiť najneskôr 30. apríla 2002.

Článok 5

Vyhodnotenie výsledkov

1. Na základe výsledkov spomínaných v článku 4, po konzultácii s Výborom pre štatistické programy, predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade do 31. decembra 2000 strednodobú správu a do 1. júla 2002 konečnú správu obsahujúcu kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu aspektov skúšobných metód výpočtu a alokovania FISIM, ako ich popisuje príloha III.

2. V súlade s článkom 7 prijme Komisia opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia vrátane opatrení na objasnenie a zdokonalenie skúšobných metód popísaných v prílohe III.

3. V prípade, že zistenia záverečnej vyhodnocujúcej správy o spoľahlivosti výsledkov získaných počas skúšobného obdobia budú pozitívne, prijme Komisia do 31. decembra 2002, po porade s Výborom pre menovú a finančnú štatistiku a štatistiku platobnej bilancie a v súlade s článkom 7, metódu, ktorá bude použitá pri alokovaní FISIM.

4. V prípade, že Komisia vo svojej záverečnej vyhodnocovacej správe spomínanej v odseku 1 dospeje k záveru, že žiadna zo skúšobných metód alokovania FISIM nie je spoľahlivejšia na posudzovanie hospodárskej činnosti ako súčasná nulová alokácia, predloží v prípade potreby Rade vhodný návrh na modifikáciu nariadenia (ES) č. 2223/96.

Článok 6

Doručovanie Komisii

Počínajúc 1. januárom 2003 budú členské štáty doručovať Komisii výsledky výpočtov vyhotovených v súlade s týmto nariadením ako súčasť tabuliek popísaných v článku 3 nariadenia (ES) č. 2223/96.

Článok 7

Postup

1. Komisii bude pomáhať Výbor pre štatistické programy, ďalej len výbor.

2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré treba prijať. Výbor doručí svoje stanovisko k návrhu v časovom limite stanovenom predsedom podľa naliehavosti problému.

Zhodné stanovisko má zaujať väčšina určená v článku 148 ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v prípade rozhodnutia, ktoré má Rada prijať na návrh Komisie. Hlasy zástupcov členských krajín vo výbore budú mať hodnotu stanovenú v tomto článku. Predseda nehlasuje.

3. a) Komisia prijme zamýšľané opatrenia, ak sú v súlade so stanoviskom výboru.

b) Ak zamýšľané opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, alebo ak nie je vyjadrené žiadne stanovisko, predloží Komisia bezodkladne Rade návrh týkajúci sa opatrení, ktoré majú byť prijaté. Rada postupuje podľa princípu oprávnenej väčšiny.

Ak po uplynutí troch mesiacov Rada nekoná, Komisia prijme navrhované opatrenia.

Článok 8

Derogácie

Formou derogácie (čiastočného zrušenia) z tohto nariadenia:

1. Rozhodnutie alokovať FISIM pre stanovenie hrubého národného dôchodku, využívané na účely rozpočtu spoločenstva a jeho vlastných zdrojov prijme Rada jednomyseľne na návrh Komisie.

2. FISIM nebude alokovaný na účely iných postupov spoločenstva, kým Komisia neprijme metódu, ktorá má byť použitá na alokovanie FISIM v súlade s článkom 5 ods. 3.

Článok 9

Záverečné opatrenia

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. februára 1998

Za Radu

Predseda

G. Brown

[1] Ú. v. ES C 124, 21.4.1997, s. 28.

[2] Ú. v. ES C 339, 10.11.1997.

[3] Stanovisko doručené 16. októbra 1997 (ešte neuverejnené v Úradnom vestníku).

[4] Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.

[6] Ú. v. ES L 59, 6.3.1991, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 96/174/ES (Ú. v. ES L 51, 1.3.1996, s. 48).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

NOVELA PRÍLOHY A A JEJ PRÍLOHY I K NARIADENIU (ES) č. 2223/96

Kapitola 1

1.13 piaty odsek, d) | Odstrániť po"ESA tiež obsahuje mnoho špecifických konvencií, napr.":"zaznamenávanie použitia nepriamo meraných služieb finančného sprostredkovania ako medzispotrebu nominálneho sektora alebo nominálneho odvetvia" | Nahradi ť"alokovanie použitia nepriamo meraných služieb finančného sprostredkovania (FISIM) do užívateľských sektorov alebo odvetví." |

1.25, druhý odsek | | Za zoznam bodov uvedený slovami "Niektoré z hlavných rozdielov v chápaní sú": pridať nasledujúci bod: "i)použitie nepriamo meraných služieb finančného sprostredkovania (FISIM) je teraz namiesto nominálneho sektora (odvetvia) alokované do užívateľských sektorov/odvetví. Dôsledkom toho je, že podľa konvencie už nie je použitie FISIM zaznamenané výhradne ako medzispotreba, ale môže byť i konečnou spotrebou a vývozom. Z toho vyplýva, že sa môže vyskytnúť aj dovoz FISIM." |

Kapitola 3

3.63. | Vymazať celý text od začiatku až po"…je oceňovaná na základe účtovaných poplatkov a provízií" na konci štvrtého odstavca. | Nahradiť slovami:"J.Služby finančného sprostredkovania(zahŕňajúce poisťovacie služby a služby penzijných fondov)Služby finančného sprostredkovania (okrem poisťovacích služieb a služieb penzijných fondov) spočívajú v:a)službách finančného sprostredkovania priamo účtovaných finančnými sprostredkovateľmi ich klientom a meraných ako suma účtovaných poplatkov a provízií.Finanční sprostredkovatelia si môžu explicitne účtovať za sprostredkovateľské služby, ktoré poskytujú. Produkcia z takýchto služieb je posudzovaná na základe účtovaných poplatkov a provízií.b)nepriamo účtovaných a nepriamo meraných službách finančného sprostredkovania (FISIM).Finanční sprostredkovatelia poskytujú služby, za ktoré neúčtujú explicitne poplatky a provízie. Platia nižšie úrokové sadzby než za iných podmienok tým, ktorí im požičiavajú peniaze a účtujú vyššie úrokové sadzby tým, ktorí si požičiavajú od nich.Z toho vyplýva, že produkcia FISIM sa tvorí tak, že finančný sprostredkovateľ spravuje pôžičky a vklady a kontroluje ich úroveň; Naopak, nejde o finančné sprostredkovanie v prípade cenných papierov iných ako akcií.Produkcia subsektorov S 122 (ostatné finančné inštitúcie) a S 123 (ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov), okrem investičných fondov, je meraná na základe rozdielu medzi skutočnými úrokovými sadzbami, ktoré treba vyplatiť a prijať a "referenčnou" úrokovou sadzbou. Pre tých, ktorým sprostredkovatelia požičiavajú peniaze, či už ide o rezidentov alebo o nerezidentov, je meraná na základe rozdielu medzi skutočným úrokom účtovaným pri pôžičkách a čiastkou, ktorá by bola vyplatená, keby sa použila referenčná sadzba. Pre tých, od ktorých si sprostredkovatelia požičiavajú peniaze, či už ide o rezidentov alebo o nerezidentov, produkcia je meraná rozdielom medzi úrokom, ktorý by dostali, keby sa používala referenčná úroková sadzba a konkrétnym úrokom, ktorý skutočne dostávajú.c)Služby finančného sprostredkovania poskytované ústrednou bankou.Ústredná banka nesmie byť zahrnutá do výpočtov FISIM: Jej produkcia je meraná ako suma nákladov." |

3.70 j) | Zmazať:"iba pre celkovú ekonomiku: všetky služby finančného sprostredkovania merané nepriamo (FISIM), poskytované rezidentskými výrobcami": | Nahradiť:"Použitie nepriamo meraných služieb finančného sprostredkovania výrobcami-rezidentmi." |

3.70. | | Dodať:"k)Podľa dohody má byť celá produkcia ústrednej banky alokovaná do medzispotreby ostatných finančných sprostredkovateľov (subsektory S122 -123)" |

3.76 e) | | Dodať:"priamo účtované finančné služby":"a časť nepriamo meraných služieb finančného sprostredkovania použitá na konečnú spotrebu domácností;" |

3.142 h) | | Bezprostredne za"finančné služby podľa výšky explicitných provízií a poplatkov"dodať vetu:"a časť nepriamo meraných služieb finančného sprostredkovania použitých nerezidentmi;" |

Kapitola 4

4.51, druhý odsek | Zmazať:"Hodnota služieb poskytovaných finančnými sprostredkovateľmi, ktorá nie je alokovaná jednotlivým zákazníkom, skutočné platby úrokov finančným sprostredkovateľom alebo príjmy úrokov od nich sa neupravujú, aby sa vylúčilo úrokové rozpätie, ktoré predstavuje implicitné poplatky uskutočnené finančnými sprostredkovateľmi. Je potrebná upravujúca položka na účte rozdelenia prvotných dôchodkov finančných sprostredkovateľov a nominálneho odvetvia, ktorému sa podľa konvencie alokuje celá produkcia finančných sprostredkovateľov ako medzispotreba." | Nahradiť:"Hodnota služieb poskytovaných finančnými sprostredkovateľmi je alokovaná jednotlivým zákazníkom, skutočné platby úrokov finančným sprostredkovateľom alebo príjmy úrokov od nich treba upraviť, aby sa vylúčilo úrokové rozpätie predstavujúce implicitné poplatky finančných sprostredkovateľov. Výšku úrokov, ktoré sprostredkovateľom platia klienti požičiavajúci si finančné prostriedky, treba znížiť o odhadovanú hodnotu platených poplatkov, kým výšku úrokov prijatých vkladateľmi treba obdobným spôsobom zvýšiť. Hodnota poplatkov je považovaná za poplatok za služby poskytované sprostredkovateľmi a nie za úrokovú platbu." |

Kapitola 8

8.09. | | VYSVETĽUJÚCA POZNÁMKAK prezentovaným číslam pridať: Tabuľky A.I.1 a A.I.2 poukazujúce na dôsledky alokovania FISIM na číslach prezentovaných v kapitole 8, "Sled účtov a bilancujúcich položiek" (číselný príklad). |

8.14. | Odstrániť:"Keďže nepriamo merané služby finančného sprostredkovania (FISIM) nie sú alokované do užívateľského sektora, celá hodnota produkcie FISIM sa považuje za medzispotrebu nominálneho sektora s nulovou produkciou a zápornou pridanou hodnotou rovnakej veľkosti ale s opačným znamienkom ako medzispotreba. Takto sa pridaná hodnota za všetky sektory a odvetvia spolu zníži o danú čiastku. Pre zjednodušenie prezentácie účtov je možné namiesto vkladania dodatočného stĺpca pre nominálny sektor, zachytiť príslušný údaj v stĺpci národné hospodárstvo spolu." | Nahradiť:"Keďže nepriamo merané služby finančného sprostredkovania (FISIM) sú alokované do užívateľských sektorov, sú isté časti úrokových platieb reklasifikované ako platba za služby. Táto reklasifikácia má dôsledky na hodnoty produkcie a medzispotreby (ako aj na hodnoty vývozu a dovozu a konečnej spotreby)." |

8.24. | Odstrániť:"Keďže nepriamo merané služby finančného sprostredkovania (FISIM) nie sú alokované do užívateľských sektorov, položky uvádzané pre úroky, sú položkami vyjadrujúcimi výšku úrokov, skutočne platených alebo prijatých. Úprava sa vykoná v zdrojoch, v stĺpci "Finančné korporácie" (so záporným znamienkom) a v stĺpci nominálneho sektora (s kladným znamienkom). Pre zjednodušenie prezentácie účtov je možné namiesto vkladania dodatočného stĺpca pre nominálny sektor, zachytiť príslušný údaj v stĺpci národné hospodárstvo spolu." | Nahradiť:"Keďže nepriamo merané služby finančného sprostredkovania (FISIM) sú alokované do užívateľských sektorov, položka "úroky" na účte prvotného rozdelenia dôchodkov zodpovedá úrokom plateným alebo prijatým po tom, čo (FISIM) bol odrátaný od skutočných platieb, ktoré majú zaplatiť vypožičiavatelia a prirátaný k skutočným platbám, ktoré majú prijať požičiavajúci." |

Kapitola 9

9.25 a) | Odstrániť:"Medzispotreba v členení podľa odvetví zahŕňa použitie nepriamo meraných služieb finančného sprostredkovania, ktoré sú zaznamenané v nominálnom odvetví (pozri odsek 9.33);" | |

9.25 b) | Odstrániť:"mínus použitie nepriamo meraných služieb finančného sprostredkovania (zaznamenaných v nominálnom odvetví, pozri odsek 9.33.)" | |

9.33. | Odstrániť:"V tabuľkách dodávok a použitia je odvetvová klasifikácia NACE Rev 1 rozšírená o nominálne odvetvie, v ktorom sa zobrazuje použitie nepriamo meraných služieb finančného sprostredkovania. V tabuľke dodávok nie sú zaznamenané pre toto odvetvie žiadne transakcie. V tabuľke použitia je celkové použitie nepriamo meraných služieb finančného sprostredkovania zaznamenané ako medzispotreba tohto nominálneho odvetvia. Keďže toto nominálne odvetvie nemá žiadne iné transakcie, jeho čistý prevádzkový prebytok je záporný a rovný jeho medzispotrebe; všetky ostatné zložky pridanej hodnoty sú nulové. Z toho vyplýva, že jeho celková hrubá pridaná hodnota sa rovná jeho zápornému čistému prevádzkovému prebytku." | |

Tabuľka A.I.1 - Účinok umiestenia do inštitucionálnych sektorov, vrátane zmien za netrhových výrobcov

Využitie | Transakcie a vyrovnávacie položky | Zdroje | |

Účty | Celkom | Účet výrobkov a služieb (zdroje) | S.2 Zvyšok sveta | S.1 Národné hospodárstvo celkom | S.15 NISD | S.14 Domácnosti | S.13 Vládne inštitúcie | S.12 Finančné inštitúcie | S.11 Nefinančné podniky | S.11 Nefinančné podniky | S.12 Finančné inštitúcie | S.13 Vládne inštitúcie | S.14 Domácnosti | S.15 NISD | S.1 Národné hospodárstvo celkom | S.2 Zvyšok sveta | Účet výrobkov a služieb (využitie) | Celkom | Účty | |

I.Účet výroby/externý účet | 2 | 2 | | | | | | | | P.72 | Dovoz služieb | | | | | | | 2 | | 2 | I.Účet výroby/externý účet |

4 | | 4 | | | | | | | P.62 | Vývoz služieb | | | | | | | | 4 | 4 |

| | | | | | | | | P.1 | Produkcia | | 48 | 6 | | 3 | 57 | | | 57 |

27 | | | 27 | 3 | 0 | 6 | 0 | 18 | P.2 | Medzispotreba | | | | | | | | | |

30 | | − 2 | 30 | | | | 48 | − 18 | B.1 | Pridaná hodnota/saldo dovozu a vývozu | − 18 | 48 | | | | 30 | | | 30 |

II.1.1.Účet tvorby dôchodkov | 30 | | | 30 | | | | 48 | − 18 | B.2 | Prevádzkový prebytok | − 18 | 48 | | | | 30 | | | 30 | II.1.1.Účet tvorby dôchodkov |

II.1.2.Účet rozdelenia prvotných dôchodkov | 230 | | 13 | 217 | 6 | 14 | 35 | 106 | 56 | D.41 | Úroky | 33 | 106 | 14 | 49 | 7 | 209 | 21 | | 230 | II.1.2.Účet rozdelenia prvotných dôchodkov |

22 | | | 22 | 1 | 35 | − 21 | 48 | − 41 | B.5 | Saldo prvotných dôchodkov | − 41 | 48 | − 21 | 35 | 1 | 22 | | | 22 |

II.2.Účet druhotného rozdelenia dôchodkov | 22 | | | 22 | 1 | 35 | − 21 | 48 | − 41 | B.6 | Disponibilný dôchodok | − 41 | 48 | − 21 | 35 | 1 | 22 | | | 22 | II.2.Účet druhotného rozdelenia dôchodkov |

II.4.Účet využitia dôchodkov | 28 | | | 28 | 3 | 19 | 6 | | | P.3 | Výdaje na konečnú spotrebu | | | | | | | | | | II.4.Účet využitia dôchodkov |

| | 6 | − 6 | − 2 | 16 | − 27 | 48 | − 41 | B.8n | Čisté úspory/externé saldo | | | | | | | | | |

Tabuľka A.I.2 - Účinok umiestenia FISIM iba do nominálneho sektoru

Využitie | Transakcie a vyrovnávajúce položky | Zdroje | |

Účty | Celkom | Účet výrobkov a služieb (zdroje) | S.2 Zvyšok sveta | S.1 Národné hospodárstvo celkom | S.15 NISD | S.14 Domácnosti | S.13 Vládne inštitúcie | S.12 Finančné inštitúcie | S.11 Nefinančné podniky | Nominálny sektor | Nominálny sektor | S.11 Nefinančné podniky | S.12 Finančné inštitúcie | S.13 Vládne inštitúcie | S.14 Domácnosti | S.15 NISD | S.1 Národné hospodárstvo celkom | S.2 Zvyšok sveta | Účet výrobkov a služieb (využitie) | Celkom | Účty | |

I.Účet výroby | | | | | | | | | | | P.1 | Produkcia | | | 48 | | | | 48 | | | 48 | I.Účet výroby |

48 | | | 48 | | | | | | 48 | P.2 | Medzispotreba | | | | | | | | | 48 | 48 |

| | | | | | | 48 | | − 48 | B.1 | Pridaná hodnota/saldo dovozu a vývozu | − 48 | | 48 | | | | | | | |

II.1.1.Účet tvorby dôchodkov | | | | | | | | 48 | | − 48 | B.2 | Prevádzkový prebytok | − 48 | | 48 | | | | | | | | II.1.1.Účet tvorby dôchodkov |

II.1.2.Účet rozdelenia prvotných dôchodkov | 222 | | 16 | 206 | 7 | 17 | 39 | 77 | 66 | | D.41 | Úroky | | 25 | 125 | 12 | 33 | 5 | 200 | 22 | | 222 | II.1.2.Účet rozdelenia prvotných dôchodkov |

| | | | | | | | | | P.119 | Úprava o FISIM | 48 | | − 48 | | | | | | | |

| | | − 6 | − 2 | 16 | − 27 | 48 | − 41 | | B.5 | Saldo prvotných dôchodkov | | − 41 | 48 | − 27 | 16 | − 2 | − 6 | | | |

II.2.Účet druhotného rozdelenia dôchodkov | | | | − 6 | − 2 | 16 | − 27 | 48 | − 41 | | B.6 | Disponibilný dôchodok | | − 41 | 48 | − 27 | 16 | − 2 | − 6 | | | | II.2.Účet druhotného rozdelenia dôchodkov |

II.4.Účet využitia dôchodkov | | | 6 | − 6 | − 2 | 16 | − 27 | 48 | − 41 | | B.8n | Čisté úspory/externé saldo | | | | | | | | | | | II.4.Účet využitia dôchodkov |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

NOVELA K II. PRÍLOHE PRÍLOHY A K NARIADENIU (ES) č. 2223/96

Nasledujúci text je vymazaný od tretej vety prvého odseku bodu 11:""získaný dôchodok z majetku znížený o platby úrokov s vylúčením hodnoty akéhokoľvek dôchodku získaného z investovania vlastných fondov"".

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

VÝPOČET FISIM

1. VÝPOČET PRODUKCIE FISIM ZA SUBSEKTORY S122 A S123

a) Požadované štatistické údaje

Pre oba podsektory S122 a S123 [1] je potrebné používať tabuľku priemerných stavov pôžičiek, vkladov (rozvrhnutých podľa užívateľských sektorov) a cenných papierov, okrem akcií emitovaných finančnými sprostredkovateľmi za daný rok (ako priemer štyroch štvrťrokov) a údaje o úrokoch, ktoré k nim prislúchajú, po realokovaní subvencií úrokovej sadzby skutočným príjemcom, ako to stanovuje ESA z r. 1995.

b) Stanovenie referenčnej úrokovej sadzby

Pôžičky a vklady, ktoré sa týkajú rezidentských jednotiek, uvedené v súvahách finančných sprostredkovateľov zahrnutých do subsektorov S122 a S123 treba rozčleniť tak, aby sa rozlíšili pôžičky a vklady na:

- medzibankové (t. j. v rámci inštitucionálnych jednotiek začlenených do subsektorov S122 a S123);

- poskytnuté alebo prijaté vo vzťahu k užívateľským inštitucionálnym sektorom (S11 -S124-S125-S13-S14- S15) (s výnimkou centrálnych bánk).

Okrem toho treba rozčleniť pôžičky a vklady vo vzťahu k zahraničiu (S2) na pôžičky a vklady týkajúce sa nerezidentských finančných sprostredkovateľov a na pôžičky a vklady týkajúce sa ostatných nerezidentov.

V priebehu päťročného skúšobného obdobia majú členské štáty porovnať výsledky alokovania FISIM pri použití internej referenčnej úrokovej sadzby vypočítanej podľa štyroch nasledovných metód:

1. metóda

Na získanie produkcie FISIM rezidentských finančných inštitúcií podľa inštitucionálnych sektorov sa interná referenčná úroková sadzba vypočítava ako pomer prijatých úrokov z pôžičiek medzi S 122 a S 123 a stavmi pôžičiek medzi S122 a S123.

Úroky prijaté z pôžičiek medzi S122 a S123

Stav pôžičiek medzi S122 a S123

2. metóda

Na získanie produkcie FISIM rezidentských finančných inštitúcií podľa inštitucionálnych sektorov sa interná referenčná úroková sadzba vypočítava ako vážený priemer sadzieb z medzibankových pôžičiek a cenných papierov okrem akcií emitovaných finančnými sprostredkovateľmi. Váhami sú úroveň stavov pôžičiek medzi rezidentskými finančnými inštitúciami zahrnutými do S122 a S123 a cenných papierov, okrem akcií emitovaných rezidentskými finančnými sprostredkovateľmi zahrnutými do S122 a S123.

Úroky prijaté z pôžičiek medzi S122 a S123+ úroky z cenných papierov okrem akcií emitovaných S122 a S123

stav pôžičiek medzi S122 a S123+ cenné papiere okrem akcií emitovaných S122 a S123

ak inštitucionálny charakter národného bankového systému neumožňuje výpočet tejto úrokovej sadzby (lebo napr. banky neemitujú iné cenné papiere len akcie), treba použiť inú referenčnú úrokovú sadzbu. Je možné ju vypočítať na základe stavov a úrokových tokov aktív (okrem pôžičiek)/pasív (okrem vkladov), ktorých priemerná doba splatnosti sa najviac približuje dobe splatnosti pasív v súvahách finančných sprostredkovateľov zahrnutých do subsektorov S122 a S123.

3. metóda

Na vypočítanie produkcie FISIM rezidentských finančných sprostredkovateľov podľa inštitucionálnych sektorov je možné použiť dve referenčné úrokové sadzby, jednu pre krátkodobé transakcie (vypočítané podľa 1. metódy) a druhú pre dlhodobé transakcie (s využitím sadzieb zverejnených pre cenné papiere okrem akcií, ktorých splatnosť je porovnateľná so splatnosťou pasív v súvahe s dlhodobou splatnosťou.)

4. metóda

Na zistenie produkcie FISIM rezidentských finančných sprostredkovateľov podľa inštitucionálnych sektorov sa vypočíta interná referenčná úroková sadzba podľa troch nasledujúcich alternatív:

a) ako priemer úrokových sadzieb z pôžičiek a vkladov poskytnutých alebo prijatých vo vzťahu s rezidentskými inštitucionálnymi sektormi (S124-S125-S11-S13-S14-S15) (okrem centrálnych bánk)

b) ako priemer medzi priemernými úrokovými sadzbami z pôžičiek a vkladov poskytnutých alebo prijatých vo vzťahu s rezidentskými užívateľskými inštitucionálnymi sektormi (S124-S125-S11-S13-S14-S15) (okrem centrálnych bánk) a implicitnou úrokovou sadzbou vypočítanou ako v 1. metóde;

c) ako priemer medzi priemernými úrokovými sadzbami z pôžičiek a vkladov poskytnutých alebo prijatých vo vzťahu s rezidentskými užívateľskými inštitucionálnymi sektormi (S124- S125- S11- S13-S14-S15) (okrem centrálnych bánk) a implicitnou úrokovou sadzbou vypočítanou ako v 2. metóde.

Na stanovenie vývozu a dovozu FISIM sa ako referenčná úroková sadzba používa priemerná medzibanková úroková sadzba vážená stavmi pôžičiek medzi S122 a S123 na jednej strane a nerezidentskými finančnými sprostredkovateľmi na strane druhej a stavmi vkladov medzi S122 a S123 na jednej strane a nerezidentskými finančnými sprostredkovateľmi na druhej strane, ktoré sú zahrnuté do súvahy finančných sprostredkovateľov.

Takto vypočítaná sadzba je "externou" referenčnou úrokovou sadzbou používanou na výpočet vývozu a dovozu FISIM.

Pri výpočtoch v skúšobnom období treba rozlišovať medzi internou a externou referenčnou úrokovou sadzbou a na základe príslušnosti finančných sprostredkovateľov uskutočňujúcich transakcie a na základe mien, v ktorých sú tieto transakcie vyjadrené.

Od členských štátov sa požaduje aby poskytli Eurostatu všetky štatistické informácie použité pri aplikovanej metodike.

c) Podrobné členenie FISIM podľa inštitucionálnych sektorov

Je potrebné, aby za každý inštitucionálny sektor bola zostavená nasledujúca tabuľka pôžičiek a vkladov poskytnutých resp. prijatých rezidentskými finančnými sprostredkovateľmi:

| Stavy | Prijaté úroky | | Stavy | Platené úroky |

Pôžičky poskytnuté rezidentskými finančnými sprostredkovateľ-mi S 122, S 123 | | | Vklady prijaté rezidentskými finančnými sprostredkova- teľmi S 122, S 123 | | |

Celkovú hodnotu FISIM za inštitucionálny sektor dostaneme ako súčet FISIM z pôžičiek poskytovaných inštitucionálnemu sektoru a FISIM z vkladov inštitucionálneho sektora. FISIM z pôžičiek poskytovaných inštitucionálnemu sektoru = úroky prijaté z pôžičiek — (stav pôžičiek x "interná" referenčná úroková sadzba)

FISIM z vkladov inštitucionálneho sektora = (stav vkladov x "interná" referenčná úroková sadzba)- platené úroky z vkladov

Časť produkcie je vyvážaná; na základe súvahy finančných sprostredkovateľov (S122 a S 123) zisťujeme:

| Stavy | Prijaté úroky | | Stavy | Platené úroky |

Pôžičky nerezidentom | | | Vklady nerezidentov | | |

Vyvážaný FISIM je vypočítavaný s použitím "externej" medzibankovej referenčnej úrokovej sadzby takto:

FISIM z pôžičiek poskytnutých nerezidentom (vrátane finančných sprostredkovateľov)=

Prijaté úroky — (stav pôžičiek x "externá" referenčná úroková sadzba)

FISIM z vkladov nerezidentov (vrátane finančných sprostredkovateľov) = (stav vkladov x "externá" referenčná úroková sadzba)- platené úroky

d) Členenie FISIM alokovaného domácnostiam na medzispotrebu a konečnú spotrebu

Služby priradené domácnostiam treba rozčleniť na:

- medzispotrebu domácností ako vlastníkov obydlí

- medzispotrebu domácností ako vlastníkov nekorporatívnych podnikov

- konečnú spotrebu domácností

Predpokladá to členenie pôžičiek poskytnutých domácnostiam (stavy a úroky) na:

- pôžičky na bývanie

- pôžičky domácnostiam ako vlastníkom nekorporatívnych podnikov

- ostatné pôžičky domácnostiam

Pôžičky domácnostiam ako vlastníkom nekorporatívnych podnikov a pôžičky na bývanie sa vo všeobecnosti vykazujú zvlášť v rôznych členeniach pôžičiek vo finančnej a peňažnej štatistike. Ostatné pôžičky domácnostiam možno zistiť odpočítaním. FISIM z pôžičiek domácnostiam treba rozdeliť na tri zložky (pôžičky na obydlia, pôžičky domácnostiam ako vlastníkom nekorporatívnych podnikov a ostatné pôžičky domácnostiam) na základe informácií o stavoch a úrokoch pre každú z troch skupín. Pôžičky na obydlia nie sú zhodné s hypotekárnymi pôžičkami, keďže tieto posledne uvádzané môžu mať iné účely.

Vklady domácností majú byť rozčlenené na:

- vklady domácností ako vlastníkov nekorporatívnych podnikov

- vklady jednotlivcov

Ak v päťročnej skúšobnej dobe chýbajú štatistické údaje o vkladoch domácností ako vlastníkov nekorporatívnych podnikov, členské štáty porovnajú výsledky alokovania FISIM nasledovnými dvoma metódami:

1. metóda

Stavy môžu byť vypočítané na základe pomeru vkladov a pridanej hodnoty zisteného za súbor najmenších korporácií a jeho aplikácie na nekorporatívne podniky.

2. metóda

Stavy môžu byť vypočítané na základe pomeru vkladov k obratu zisteného za súbor najmenších korporácií a jeho aplikácie na nekorporatívne podniky.

FISIM z vkladov domácností musí byť rozčlenený na FISIM z vkladov domácností ako vlastníkov nekorporatívnych podnikov a FISIM z vkladov domácností ako spotrebiteľov na základe priemerných stavov týchto dvoch kategórií, pričom pri nedostatku ďalších informácií môže byť použitá tá istá úroková sadzba.

Ako jedna z alternatív, najmä v prípade nedostatku podrobnejších informácií o pôžičkách a vkladoch domácností, môže byť FISIM domácnostiam alokovaný ako medzispotreba a konečná spotreba za predpokladu, že všetky pôžičky sa vzťahujú k domácnostiam ako výrobcom alebo vlastníkom obydlí a všetky vklady sa vzťahujú k domácnostiam ako spotrebiteľom.

2. VÝPOČET DOVEZENÝCH SLUŽIEB FINANČNÉHO SPROSTREDKOVANIA

Nerezidentskí finanční sprostredkovatelia poskytujú pôžičky rezidentom a prijímajú vklady od rezidentov. Je potrebné zostaviť nasledujúcu tabuľku podľa inštitucionálnych sektorov:

| Stavy | Prijaté úroky nerezident-skými FS | | Stavy | Platené úroky nerezident-skými FS |

Pôžičky poskytnuté nerezident-skými FS | | | Vklady prijaté nerezidentskými FS | | |

Dovezené služby finančného sprostredkovania sa za jednotlivé inštitucionálne sektory vypočítajú nasledovne:

Dovezený FISIM z pôžičiek = úroky prijaté nerezidentskými finančnými sprostredkovateľmi — (stavy pôžičiek x "externá" referenčná úroková sadzba)

Dovezený FISIM z vkladov = (stavy vkladov x "externá" referenčná úroková sadzba) — úroky platené nerezidentskými finančnými sprostredkovateľmi.

3. FISIM v stálych cenách

Rozdiel medzi referenčnou úrokovou sadzbou a skutočnou úrokovou sadzbou predstavuje maržu získanú finančným sprostredkovaním, a tak môže byť považovaný za cenu zaplatenú za poskytnutú službu. FISIM v stálych cenách sa odvodzuje ako kvocient z hodnoty FISIM z pôžičiek a vkladov v držbe S122 a S123 a zmienenej ceny. Stavy pôžičiek a vkladov sa precenia na ceny základného obdobia s použitím všeobecného cenového indexu (napr. implicitný cenový deflátor konečného domáceho dopytu).

FISIM z pôžičiek poskytnutýchinštitucionálnemu sektoru v stálych cenách =

FISIM na pôž. poskytnuté inštitucion. sektoru cenový indexmarža základného obdobiaskutočná marža

FISIM z vkladov inštitucionálneho sektora v stálych cenách =

FISIM z vkladov inštitucionálneho sektoracenový indexmarža základného obdobiaskutočná marža

marža základného obdobia pri pôžičkách = skutočná úroková sadzba — referenčná úroková sadzba

marža základného obdobia pri vkladoch = referenčná úroková sadzba — skutočná úroková sadzba z vkladov

[1] 1 Finanční sprostredkovatelia pripadajúci do úvahy sú subsektor S122 (ostatné peňažné finančné inštitúcie a subsektor S123 (ostatní finanční sprostredkovatelia, okrem poisťovacích spoločností a penzijných fondov) okrem investičných fondov.

--------------------------------------------------