31998L0076Úradný vestník L 277 , 14/10/1998 S. 0017 - 0025


Smernica Rady č. 98/76/ES

z 1. októbra 1998

o prístupe k povolaniu prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy a prevádzkovateľa cestnej osobnej dopravy a o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách s cieľom uľahčiť týmto prevádzkovateľom uplatňovanie slobody usadiť sa v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä jej článok 75 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 189c zmluvy [3],

(1) keďže rozdiely medzi vnútroštátnymi predpismi o prístupe k profesii prevádzkovateľa cestnej dopravy a o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných oficiálnych dokladov o formálnych kvalifikáciách by mohli viesť k nedovolenému obmedzovaniu súťaže;

(2) keďže je preto v tejto oblasti potrebné pokračovať v procese harmonizácie, v rámci prevádzkovej štruktúry vnútorného trhu, ďalším posilňovaním spoločných pravidiel, uvedených v smernici č. 96/26/ES [4];

(3) keďže je kvôli rozvoju na trhu cestnej nákladnej dopravy a prevádzkových požiadaviek vnútorného trhu potrebné rozšíriť rozsah smernice č. 96/26/ES na určité kategórie prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy za nájomné alebo za odmenu používajúcich malotonážne vozidlá, napríklad kuriérske služby, podliehajúce špecifickej výnimke pre podniky cestnej nákladnej dopravy, pôsobiace v miestnej doprave na krátke vzdialenosti a používajúce vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou medzi 3,5 a 6 tonami;

(4) keďže je vzhľadom na dobrú povesť potrebné stanoviť prísnejšie požiadavky vrátane požiadaviek týkajúcich sa ochrany životného prostredia a odbornej zodpovednosti;

(5) keďže je vzhľadom na finančnú situáciu nutné každých päť rokov, aby sa zamedzilo nerovnováham na trhu, stanoviť vyššiu minimálnu úroveň primeraného použiteľného kapitálu a rezerv a stanoviť hodnotu eura v tých národných menách, ktoré sa nezúčastňujú tretej etapy menovej únie;

(6) keďže vzhľadom na formálne kvalifikácie je potrebné, aby uchádzači o profesiu prevádzkovateľa cestnej dopravy predložili dôkaz o harmonizovanej minimálne úrovni odbornej prípravy v rovnakých predmetoch a aby vlastnili osvedčenia, vyhotovené v súlade s porovnateľným modelom, ktoré osvedčujú formálne kvalifikácie, najmä v obchodnej oblasti, na harmonizovanej minimálnej úrovni a na základe jednotných skúšobných metód vo všetkých členských štátoch; keďže je na tento účel tiež potrebné harmonizovať určité aspekty organizácie skúšok;

(7) keďže právo členských štátov organizovať povinné prípravné kurzy na skúšky formálnych kvalifikácií pre uchádzačov s normálnym trvalým bydliskom na ich území, ktorí ich vykonávajú prvýkrát, zostane nedotknuté;

(8) keďže sa preto úrovne vedomostí, ktoré sa berú do úvahy pri vydaní osvedčenia o formálnych kvalifikáciách, bez toho, aby bola dotknutá platnosť smernice č. 92/26/ES, medzi jednotlivými členskými štátmi líšia; keďže sa preto vnútroštátne opatrenia budú pravdepodobne podstatne líšiť v rámci štruktúry definovanej v prílohe I k spomínanej smernici, najmä pokiaľ ide o kvalifikácie dopravných prevádzkovateľov, kvalitu služieb a bezpečnosť na cestách;

(9) keďže je potrebné prijať, že, počas obmedzeného obdobia a po porade s Komisiou, môžu členské štáty žiadať, aby osoby, ktoré nikdy predtým nezískali osvedčenie o formálnych kvalifikáciách v členskom štáte, ale ktoré vykonali skúšku formálnych kvalifikácií v jednom členskom štáte a mali normálne trvalé bydlisko v inom členskom štáte, v ktorom chcú prvýkrát pôsobiť ako prevádzkovatelia cestnej dopravy, vykonali doplnkovú skúšku; keďže táto musí pokrývať oblasti, v ktorých sa národné aspekty profesie líšia od aspektov členského štátu, kde skúšku vykonali, ide najmä o špecifické národné obchodné, sociálne, finančné a technické aspekty alebo aspekty spojené s organizáciou trhu a právom obchodných spoločností;

(10) keďže je potrebné zaviesť prechodné opatrenia na implementáciu smernice č. 96/26/ES v Rakúsku, Fínsku a vo Švédsku;

(11) keďže je potrebné pravidelne kontrolovať, či autorizovaní dopravní prevádzkovatelia stále spĺňajú požiadavky dobrej povesti, finančného zabezpečenia a formálnych kvalifikácií;

(12) keďže je potrebné, aby členské štáty zaviedli účinné, primerané a odrádzajúce pokuty v záujme hladkého chodu vnútorného trhu,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica č. 96/26/ES sa mení a dopĺňa takto:

1. v článku 1 ods. 2,

- sa prvá zarážka nahradí nasledovným:

- ""povolanie prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy" znamená činnosť akéhokoľvek podniku dopravujúceho tovar za odplatu pomocou motorového vozidla alebo kombinácie vozidiel;"

- dopĺňa sa táto zarážka:

- ""bežné bydlisko"; znamená miesto, kde osoba obvykle býva, to znamená minimálne 185 dní v každom kalendárnom roku, kvôli osobným alebo profesijným záväzkom, alebo v prípade osoby bez profesionálnych záväzkov kvôli osobným záväzkom, ktoré ukazujú tesné spojenia medzi touto osobou a miestom, kde žije.

Za bežné bydlisko osoby, ktorej profesijné záväzky sú na inom mieste ako jej osobné záväzky a ktorá preto striedavo žije na rôznych miestach, situovaných v dvoch alebo viacerých členských štátoch, sa považuje miesto jej osobných záväzkov, za predpokladu, že sa tam takáto osoba pravidelne vracia. Táto posledná podmienka sa nevyžaduje, ak osoba žije v členskom štáte, aby vykonávala úlohu s obmedzeným trvaním. Navštevovanie univerzity alebo školy neznamená zmenu bežného bydliska.";

2. v článku 2:

- sa odsek 1 nahradí nasledovným:

"1. Táto smernica sa nevzťahuje na podniky vykonávajúce povolanie prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy pomocou motorových vozidiel alebo kombinácií motorových vozidiel, ktorých maximálna povolená hmotnosť nepresahuje 3,5 tony. Členské štáty však môžu znížiť tento limit pre všetky alebo niektoré kategórie dopravných činností.";

- súčasný text odseku 2 sa stáva písmenom a) a odsek 2 sa dopĺňa písmenom b), ktoré znie:

- "b) V prípade podnikov vykonávajúcich povolanie prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy pomocou vozidiel, ktorých maximálna povolená hmotnosť je medzi 3,5 a 6 tonami, členské štáty môžu, po oznámení komisii, vyňať z pôsobnosti celej tejto smernice alebo jej časti podniky, zaoberajúce sa výhradne miestnou dopravou a majúce iba malý dopad na dopravný trh v dôsledku prevádzky dopravy na krátke vzdialenosti.";

3. v článku 3:

- odsek 2 písm. c) sa nahradí nasledovným:

- "c) boli usvedčení zo spáchania závažných trestných činov proti platným právnym predpisom týkajúcim sa:

- platových a pracovných podmienok v odvetví, alebo

- cestnej nákladnej alebo cestnej osobnej dopravy, najmä proti pravidlám týkajúcim sa dĺžky jazdy a odpočinku vodičov, hmotností a rozmerov úžitkových vozidiel, bezpečnosti na cestách a bezpečnosti vozidiel, ochrany životného prostredia a proti ostatným právnym predpisom týkajúcim sa povinností spojených s týmto povolaním.";

- odsek 3 písm. c) sa nahradí nasledovným:

- "c) Podnik musí mať vlastné zdroje a rezervy aspoň 9000 EUR, keď využíva iba jedno vozidlo, a aspoň 5000 EUR na každé ďalšie vozidlo.

Na účely tejto smernice sa kurz eura v národných menách tých štátov, ktoré sa nezúčastňujú tretej etapy menovej únie, určí každých päť rokov. Platné kurzy budú tie, ktoré sa stanovia prvý pracovný deň mesiaca október a budú uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. Nadobudnú účinnosť 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.";

- odsek 3 písm. d) sa nahradí nasledovným:

- "d) Na účely písmen a), b) a c), môže príslušný orgán prijať alebo žiadať ako doklad potvrdenie alebo záruku poskytnuté bankou alebo inou oprávnenou inštitúciou. Takéto potvrdenie alebo záruka môžu byť poskytnuté vo forme bankovej záruky, prípadne vo forme záložného práva alebo cenného papiera, alebo akýmikoľvek inými podobnými spôsobmi.";

- odsek 4 sa nahradí nasledovným:

"4. a) Podmienka týkajúca sa formálnych kvalifikácií bude pozostávať z nadobudnutia vedomostí zodpovedajúcich úrovni odbornej prípravy uvedenej v prílohe I v predmetoch, ktoré sú tam uvedené. Toto sa zaistí pomocou povinnej písomnej skúšky, ktorá môže byť doplnená ústnou skúškou, uskutočnenou vo forme stanovenej v prílohe I úradom alebo orgánom, určeným na tento účel členským štátom.

b) Členské štáty môžu oslobodiť od skúšky žiadateľov, ktorí poskytnú doklad o minimálne päťročnej praxi na riadiacej úrovni v dopravnom podniku, za predpokladu, že takíto žiadatelia vykonali skúšku, ktorej mechanizmus určia členské štáty v súlade s prílohou I.

c) Členské štáty môžu oslobodiť držiteľov diplomov z vyššieho vzdelania alebo technických diplomov, ktorí predložia doklad o náležitých vedomostiach z predmetov uvedených v prílohe I, ktoré tieto štáty určia, od vykonania skúšky v predmetoch, pokrytých diplomami.

d) Ako doklad o formálnych kvalifikáciách sa predloží osvedčenie vydané úradom alebo orgánom uvedeným v písmene a). Toto osvedčenie bude vyhotovené v súlade s formou osvedčenia stanovenou v prílohe Ia.

e) Pokiaľ ide o uchádzačov zamýšľajúcich vykonávať účinné a nepretržité riadenie podnikov zaoberajúcich sa výhradne vnútroštátnymi dopravnými operáciami, členské štáty môžu stanoviť, že vedomosti, ktoré sa budú brať do úvahy pri preukazovaní formálnych kvalifikácií, budú pokrývať iba predmety týkajúce sa vnútroštátnej dopravy. V takom prípade bude osvedčenie o formálnych kvalifikáciách, ktorého vzor obsahuje príloha Ia, potvrdzovať, že jeho držiteľ je oprávnený vykonávať účinné a nepretržité riadenie podnikov zaoberajúcich sa výhradne dopravnými operáciami v rámci členského štátu, ktorý vydal osvedčenie.

f) Po porade s Komisiou môže členský štát požadovať, aby akákoľvek fyzická osoba, ktorá vlastní osvedčenie o formálnych kvalifikáciách vydané príslušným orgánom v inom členskom štáte po 1. októbri 1999, ak mala táto osoba bežné bydlisko v prvom členskom štáte, vykonala doplnkovú skúšku organizovanú úradom alebo orgánom určeným na tento účel prvým členským štátom. Doplnková skúška bude pokrývať špecifické vedomosti týkajúce sa národných aspektov profesie prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy v prvom členskom štáte.

Ustanovenia tohto písmena sa budú uplatňovať počas trojročného obdobia od 1. októbra 1999. Toto obdobie môže Rada na návrh Komisie predĺžiť o ďalšie najviac päťročné obdobie v súlade s pravidlami zmluvy. Bude platiť iba pre fyzické osoby, ktoré, aj keď získali osvedčenie o formálnych kvalifikácií podľa podmienok uvedených v prvom pododseku, ešte nezískali osvedčenie v členskom štáte.";

4. v článku 5:

- v odseku 1 sa dopĺňa táto zarážka:

- "pred 1. januárom 1995 pre Rakúsko, Fínsko a Švédsko.";

- v odseku 2, prvý pododsek, sa za zarážku začínajúcu slovami

"— po 2. októbri 1989"

pridá táto zarážka:

- "po 31. decembri 1994 a pred 1. januárom 1997 pre Rakúsko, Fínsko a Švédsko."

- v odseku 2 sa na koniec prvého pododseku za zarážku začínajúcu slovami

"— 1. júlom 1992"

dopĺňa táto zarážka:

- "1. januárom 1997 pre Rakúsko, Fínsko a Švédsko."

- sa dopĺňa tento odsek:

"3. a) Všetky podniky, ktoré sú oprávnené vykonávať povolanie prevádzkovateľa cestnej dopravy pred 1. októbrom 1999, pokiaľ ide o vozový park, ktorý prevádzkujú k tomu dňu, dosiahnu súlad s článkom 3 ods. 3 najneskôr 1. októbra 2001.

Takéto podniky však splnia podmienky uvedené v článku 3 ods. 3, pokiaľ ide o akékoľvek doplnenie ich vozového parku po 1. októbri 1999.

b) Podniky vykonávajúce profesiu prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy pred 1. októbrom 1999 vozidlami, pre ktoré je maximálna povolená hmotnosť medzi 3,5 a 6 tonami, dosiahnu súlad s podmienkami uvedenými v článku 3 ods. 3 najneskôr 1. októbra 2001."

5. v článku 6 ods. 1 sa dopĺňajú tieto pododseky:

"Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány kontrolovali pravidelne a aspoň každých päť rokov, či podniky naďalej spĺňajú požiadavky bezúhonnosti, finančnej spoľahlivosti a formálnych kvalifikácií.

Ak v čase kontroly nie je splnená požiadavka finančnej spoľahlivosti, môžu príslušné orgány v prípadoch, keď ostatné ekonomické okolnosti podniku poskytujú dôvody predpokladať, že požiadavky finančného zabezpečenia sa opäť dostatočne v blízkej budúcnosti splnia na základe finančného plánu, vykonať ďalšiu kontrolu najneskôr za jeden rok.";

6. v článku 7:

- sa v odseku 1 vypúšťajú slová "1. závažne alebo opakovane menej závažným spôsobom…",

- súčasný odsek 2 sa vypustí a odsek 3 sa označí ako odsek 2;

7. v článku 8:

- v odseku 2 sa vypustia slová "alebo žiadneho predchádzajúceho konkurzu",

- v odseku 4 sa vypúšťa posledná veta;

8. v článku 10 ods. 3 sa dátum 1. január 1990 nahradí dátumom uvedeným v článku 2 ods. 1 prvom pododseku tejto smernice;

9. Za článok 10 sa vkladá tieto články:

"Článok 10a

Členské štáty vytvoria systémy sankcií za porušenie vnútroštátnych právnych predpisov prijatých v súlade s touto smernicou a prijmú všetky potrebné opatrenia na to, aby sa tieto sankcie ukladali. Takto stanovené sankcie budú účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 10b

Po 1. októbri 1999 členské štáty uznajú ako doklad o formálnych kvalifikáciách osvedčenia spĺňajúce vzor osvedčenia uvedeného v prílohe Ia, vydaný úradom alebo orgánom určeným na tento účel každým členským štátom."

10. Príloha I sa nahrádza prílohou I k tejto smernici a dopĺňa sa príloha Ia uvedená v prílohe II k tejto smernici.

Článok 2

1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. októbra 1999. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobudne platnosť v deň jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 1. októbra 1998

Za Radu

predseda

C. Einem

[1] Ú. v. ES C 95, 24.3.1997, s. 66, a Ú. v. ES C 324, 25.10.1997, s. 6.

[2] Ú. v. ES C 287, 22.9.1997, s. 21.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu zo 17. júla 1997 (Ú. v. ES C 286, 22.9.1997, s. 224), Spoločné stanovisko Rady zo 17. marca 1998 (Ú. v. ES C 161, 27.5.1998, s. 12) a rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 17. júna 1998 (Ú. v. ES C 210, 6.7.1998).

[4] Ú. v. ES L 124, 23.5.1996, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

"

PRÍLOHA I

I. ZOZNAM PREDMETOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 3 ODS. 4

Vedomosti, ktoré sa budú brať do úvahy pri uznávaní formálnych kvalifikácií členskými štátmi, musia pokrývať aspoň nižšie uvedené predmety pre cestnú nákladnú a cestnú osobnú dopravu. Pokiaľ ide o tieto predmety, uchádzači na prevádzkovateľov cestnej nákladnej a cestnej osobnej dopravy musia mať úroveň teoretických a praktických vedomostí potrebných na riadenie dopravného podniku.

Minimálna úroveň vedomostí uvedená nižšie nesmie byť nižšia ako úroveň 3 úrovňovej štruktúry odbornej prípravy stanovenej v prílohe k rozhodnutiu č. 85/368/EHS [1], čo je úroveň dosiahnutá v odbornej príprave, nadobudnutej počas povinnej školskej dochádzky doplnenej odborným vzdelávaním a dodatočnou technickou odbornou prípravou alebo stredoškolskou technickou odbornou prípravou.

A. Občianske právo

Nákladná a osobná cestná doprava

Uchádzač musí najmä:

1. poznať hlavné typy zmlúv používaných v cestnej doprave a práva a povinnosťami z nich vyplývajúce;

2. byť schopný uzavrieť právoplatnú zmluvu najmä pokiaľ ide o prepravné podmienky;

Nákladná cestná doprava

3. byť schopný posúdiť reklamáciu od svojho príkazcu, pokiaľ ide o náhradu za stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy alebo za jeho oneskorenú dodávku a chápať, ako takáto reklamácia ovplyvňuje jeho zmluvnú zodpovednosť;

4. poznať pravidlá a povinnosti vyplývajúce z dohovoru CMR o zmluvách v medzinárodnej cestnej preprave tovaru;

Osobná cestná doprava

5. byť schopný posúdiť reklamáciu svojho príkazcu, pokiaľ ide o náhradu za zranenie cestujúcich alebo poškodenie ich batožín, spôsobené nehodou počas prepravy, alebo pokiaľ ide o náhradu za oneskorenie, a chápať, ako takáto reklamácia ovplyvňuje jeho zmluvnú zodpovednosť.

B. Obchodné právo

Nákladná a osobná cestná doprava

Uchádzač musí najmä:

1. poznať podmienky a náležitosti stanovené na chod obchodov, všeobecné povinnosti vzťahujúce sa na prevádzkovateľov dopravy (registrácia, evidencia, atď.) a okolnosti a dôsledky bankrotu;

2. mať primerané vedomosti o rôznych typoch obchodných spoločností a o pravidlách, upravujúcich ich zakladanie a chod.

C. Sociálne právo

Nákladná a osobná cestná doprava

Uchádzač musí najmä:

1. poznať úlohu a funkciu rôznych sociálnych inštitúcií, ktoré súvisia s cestnou dopravou (odbory, závodné výbory, dielenskí dôverníci, inšpektori práce, atď.);

2. poznať záväzky zamestnávateľov v oblasti sociálneho zabezpečenia;

3. poznať pravidlá vzťahujúce sa na pracovné zmluvy pre rôzne kategórie pracovníkov zamestnávaných podnikmi cestnej dopravy (forma a typy zmlúv, povinnosti strán, pracovné podmienky a pracovný čas, platená dovolenka, odmeňovanie, porušenie zmluvy, atď.);

4. poznať ustanovenia nariadenia (EHS) č. 3820/85 [2] a nariadenia (EHS) č. 3821/85 [3], a praktické úpravy na zavedenie týchto nariadení.

D. Finančné právo

Nákladná a osobná cestná doprava

Uchádzač musí byť oboznámený najmä s pravidlami upravujúcimi:

1. DPH na dopravné služby;

2. daň z motorového vozidla;

3. dane na určité cestné nákladné vozidlá, cestná daň a poplatky užívateľov infraštruktúry;

4. daň z príjmu.

E. Obchodné a finančné riadenie podniku

Nákladná a osobná cestná doprava

Uchádzač musí najmä:

1. poznať zákony a postupy týkajúce sa používania šekov, zmeniek, dlžobných úpisov platobných kariet a iných prostriedkov alebo spôsobov platby;

2. poznať rôzne formy úverov (bankový úver, dokumentárny akreditív, záručné vklady, hypotéky, leasing, prenájom, predaj dlžobných úpisov, atď.) a poplatky a záväzky z nich vyplývajúce;

3. vedieť, čo je to súvaha, ako sa zostavuje a ako sa interpretuje;

4. byť schopný posúdiť a interpretovať príjmový a výdavkový účet;

5. byť schopný posúdiť ziskovosť a finančné zabezpečenie podniku, najmä na základe finančných ukazovateľov;

6. byť schopný pripraviť rozpočet;

7. poznať kalkulačné položky svojho podniku (stále náklady, premenlivé náklady, prevádzkový kapitál, odpisy, atď.) a byť schopný vypočítať náklady na jedno vozidlo, na jeden kilometer, na jednu cestu alebo na jednu tonu;

8. byť schopný zostaviť organizačnú schému, pokiaľ ide o pracovníkov podniku ako celok a zorganizovať plány práce, atď.;

9. poznať zásady marketingu, reklamy a styku s verejnosťou, vrátane propagácie predaja dopravných služieb a prípravy spisov zákazníkov, atď.;

10. poznať rôzne typy poistení týkajúcich sa cestnej dopravy (poistenie za zodpovednosť, úrazové/životné poistenie, neživotné poistenie a poistenie nákladu) a so zárukami a povinnosťami z nich vyplývajúcimi;

11. poznať možnosti využitia prenosu elektronických dát v cestnej doprave;

Nákladná cestná doprava

12. byť schopný aplikovať pravidlá upravujúce faktúrovanie služieb cestnej nákladnej dopravy a poznať význam a dôsledky Incoterms;

13. byť oboznámený s rôznymi kategóriami dopravných príslušenstiev, s ich úlohou, funkciami, a tam, kde je to vhodné, s ich stavom;

Osobná cestná doprava

14. byť schopný aplikovať pravidlá upravujúce cestovné a tvorbu cien vo verejnej a súkromnej osobnej doprave;

15. byť schopný aplikovať pravidlá upravujúce faktúrovanie služieb cestnej osobnej dopravy.

F. Prístup na trh

Nákladná a osobná cestná doprava

Uchádzač musí najmä:

1. poznať profesijné nariadenia upravujúce cestnú dopravu za nájom alebo za odmenu, prenájom a subdodávku priemyselných vozidiel, a najmä pravidlá upravujúce oficiálnu organizáciu profesie, prijímanie do profesie, povolenie prevádzkovania cestnej dopravy v rámci spoločenstva a mimo spoločenstva, kontroly a sankcie;

2. poznať pravidlá zakladania podniku cestnej dopravy;

3. poznať rôzne doklady, potrebné na prevádzkovanie služieb cestnej dopravy a byť schopný zaviesť kontrolné postupy na zabezpečenie, aby sa schválené doklady týkajúce sa každej dopravnej operácie, najmä doklady týkajúce sa vozidla, vodiča, tovaru a batožiny, viedli tak vo vozidle ako aj v priestoroch podniku;

Nákladná cestná doprava

1. poznať pravidlá organizácie trhu v službách cestnej nákladnej dopravy, manipulácie s nákladom a logistiky;

5. poznať formálne požiadavky na hraniciach, úlohu a rozsah T dokumentov a TIR karnetov, ako aj povinnosti a zodpovednosť vyplývajúcou z ich používania;

Osobná cestná doprava

6. poznať pravidlá organizácie trhu v cestnej osobnej doprave;

7. poznať pravidlá zavádzania služieb cestnej osobnej dopravy a byť schopný zostaviť plány dopravy.

G. Technické normy a aspekty prevádzky

Nákladná a osobná cestná doprava

Uchádzač musí najmä:

1. poznať pravidlá týkajúce sa hmotnosti a rozmerov vozidiel v členských štátoch a postupy, ktorými sa treba riadiť v prípade nadmerných nákladov, ktoré vytvárajú výnimku z týchto pravidiel;

2. byť schopný vybrať vozidlá a ich dielce (podvozok, motor, prevodovka, brzdový systém, atď.) v súlade s potrebami podniku;

3. poznať formálne požiadavky týkajúce sa typu povolenia, registrácie a technickej kontroly týchto vozidiel;

4. chápať, aké opatrenia sa musia podniknúť na zníženie hluku a v boji proti znečisteniu ovzdušia výfukovými emisiami motorových vozidiel;

5. byť schopný zostaviť plány pravidelnej údržby pre vozidlá a ich vybavenie;

Nákladná cestná doprava

6. poznať rôzne typy zariadení na manipuláciu s nákladom a jeho nakladanie (zadné sklopné dosky, kontajnery, palety, atď.) a byť schopný zavádzať postupy a vydávať pokyny na nakladanie a vykladanie tovaru (distribúcia, stohovanie, zakladanie, zabezpečenie a zaklinovanie, atď.);

7. poznať rôzne metódy dopravy v kontajneroch a kombinovanej dopravy;

8. byť schopný zavádzať postupy na dosiahnutie súladu s pravidlami o preprave nebezpečného tovaru a odpadu, najmä pravidiel vyplývajúcim zo smernice č. 94/55/ES [4], smernice č. 96/35/ES [5] a nariadenia (EHS) č. 259/93 [6];

9. byť schopný zavádzať postupy na dosiahnutie súladu s pravidlami o preprave rýchlo kaziacich sa potravín, najmä s pravidlami vyplývajúcimi z Dohody o medzinárodnej preprave potravín podliehajúcich skaze a o osobitnom vybavení, ktoré sa má používať na takúto prepravu (ATP);

10. byť schopný zavádzať postupy na dosiahnutie súladu s pravidlami o preprave živých zvierat.

H. Bezpečnosť na cestách

Nákladná a osobná cestná doprava

Uchádzač musí najmä:

1. vedieť, aké kvalifikácie sa vyžadujú pre vodičov (vodičský preukaz, lekárske potvrdenia, potvrdenia o dobrom zdravotnom stave, atď.);

2. byť schopný podniknúť potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby vodiči dodržiavali dopravné predpisy, zákazy a obmedzenia platné v rôznych členských štátoch (obmedzenia rýchlosti, prednosti, obmedzenia zastavenia a státia, používanie svetiel, dopravné značky, atď.);

3. byť schopný zostaviť pokyny pre vodičov na kontrolu splnenia bezpečnostných požiadaviek, pokiaľ ide o stav vozidiel, ich vybavenie a náklad a pokiaľ ide o preventívne opatrenia, ktoré je potrebné urobiť;

4. byť schopný stanoviť postupy, ktorými sa treba riadiť v prípade nehody, a zaviesť vhodné postupy na prevenciu opakovaného výskytu nehôd alebo vážnych dopravných priestupkov;

Osobná cestná doprava

5. mať základné vedomosti o usporiadaní cestnej siete v členských štátoch.

II. ORGANIZÁCIA SKÚŠKY

1. Členské štáty zorganizujú povinnú písomnú skúšku, ktorá môže byť doplnená nepovinnou ústnou skúškou na preukázanie, že uchádzači — prevádzkovatelia cestnej dopravy dosiahli požadovanú úroveň vedomostí v predmetoch uvedených v I. časti, najmä ich schopnosť používať nástroje a metódy s tým súvisiace a plniť zodpovedajúce riadiace a koordinačné povinnosti.

a) Povinná písomná skúška bude obsahovať dva testy, menovite:

- písomné otázky pozostávajúce z otázok s viacerými možnosťami (každá so štyrmi možnými odpoveďami), z otázok vyžadujúcich si priame odpovede, alebo z kombinácie oboch systémov,

- písomné práce/prípadové štúdie.

Minimálne trvanie každej skúšky je dve hodiny.

b) Tam, kde sa zorganizuje ústna skúška, členské štáty môžu stanoviť, že účasť bude podmienená úspešným vykonaním písomnej skúšky.

2. Tam, kde členské štáty zorganizujú aj ústnu skúšku, musia poskytnúť pre každý z týchto troch testov na odstupňovanie bodov minimálne 25 % a maximálne 40 % z celkového počtu daných bodov.

Tam, kde členské štáty zorganizujú iba písomnú skúšku, musia poskytnúť pre každý test na odstupňovanie bodov minimálne 40 % a maximálne 60 % z celkového počtu daných bodov.

3. Pokiaľ ide o všetky testy, žiadatelia musia získať v priemere aspoň 60 % z celkového počtu daných bodov, pričom v každom danom teste musia dosiahnuť aspoň 50 % z celkového počtu možných bodov. Členský štát môže iba v jednom teste znížiť počet bodov z 50 % na 40 %.

"

[1] Rozhodnutie Rady č. 85/368/EHS zo 16. júla 1985 o porovnateľnosti kvalifikácií v odbornom vzdelávaní medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES L 199, 31.7.1985, s. 56).

[2] Nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 z 20. decembra 1985 o zosúladení niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú na cestnej dopravy (Ú. v. ES L 370, 31. 12. 1985, s. 1).

[3] Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave (Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 8). Nariadenie naposledy pozmenené nariadením Komisie (ES) č. 1056/97 (Ú. v. ES L 154, 12.6.1997, s. 21).

[4] Smernica Rady č. 94/55/ES z 21. novembra 1994 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa prepravy nebezpečných nákladov po ceste (Ú. v. ES L 319, 12.12.1994, s. 7). Smernica bola naposledy pozmenená smernicou Komisie č. 96/86/ES (Ú. v. ES L 335, 24.12.1996, s. 43).

[5] Smernica Rady č. 96/35/ES z 3. júna 1996 menovaní a odbornej spôsobilosti bezpečnostných poradcov pre prepravu nebezpečného nákladu cestnou, železničnou a vnútrozemskou vodnou dopravou (Ú. v. ES L 145, 19.6.1996, s. 10).

[6] Nariadenie Rady (EHS) č. 259/93 z 1. februára 1993 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadov v rámci, do a z Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES L 30, 6.12.1993, s. 1). Nariadenie bolo naposledy pozmenené nariadením (ES) č. 120/97 (Ú. v. ES L 22, 24.1.1997, s. 14).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

"

PRÍLOHA Ia

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------