31998L0021Úradný vestník L 119 , 22/04/1998 S. 0015 - 0015


Smernica Komisie 98/21/ES

z 8. apríla 1998,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady č. 93/16/EHS na uľahčenie voľného pohybu lekárov a vzájomného uznávania ich diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 49, článok 57 ods. 1 a 2, prvá a tretia veta, a článok 66,

so zreteľom na smernicu Rady 93/16/EHS z 5. apríla 1993 na uľahčenie voľného pohybu lekárov a vzájomného uznávania ich diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/50/EÚ [2], najmä na jej článok 44a,

keďže Holandsko vznieslo odôvodnenú požiadavku, aby v zozname špeciálneho lekárstva špecifickom pre dva alebo viac členských štátov bolo pre tento členský štát zmenené a doplnené označenie pracovného lekárstva;

keďže Belgicko a Luxembursko vzniesli odôvodnené požiadavky, aby do zoznamu špeciálneho lekárstva, špecifickom pre dva alebo viac členských štátov, bolo pre tento štát zaradené označenie pracovného lekárstva;

keďže Švédsko vznieslo odôvodnenú požiadavku, aby bolo sociálne lekárstvo zaradené pre tieto štáty do zoznamu špeciálneho lekárstva špecifického pre dva alebo viac členských štátov;

keďže opatrenia ustanovené touto smernicou sú v súlade so stanoviskom Výboru vyšších úradníkov pre zdravotníctvo zriadeného rozhodnutím Rady č. 75/365/EHS [3],

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Článok 7 ods. 2 smernice č. 93/16/EHS sa mení a dopĺňa takto:

a) pod názov

"pracovné lekárstvo"

sa pripája:

"Belgicko: médicine du travail/arbeidsgeneeskunde

Luxembursko: médicine du travail";

b) pod názvom "pracovné lekárstvo" sa označenie "arbeids- en bedrijfsgeneeskunde" uvedené oproti "Holandsko" nahrádza označením "arbeid en gezondheid";

b) pod názov

"sociálne lekárstvo"

sa pripája:

"Švédsko: Socialmedicin".

Článok 2

1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 31. decembra 1998. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť 20. deň odo dňa jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 8. apríla 1998

Za Komisiu

Mario Monti

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 165, 7.7.1993, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 291, 24.10.1997, s. 35.

[3] Ú. v. ES L 167, 30.6.1975, s. 19.

--------------------------------------------------