31998L0007Official Journal L 101 , 01/04/1998 P. 0017 - 0023


SMERNICA 98/7/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

zo 16. februára 1998,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 87/102/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na spotrebiteľský úver

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 100a,

so zreteľom na návrh Komisie[1] [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru[3],

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 189b zmluvy[4],

keďže je žiaduce, aby sa v celom spoločenstve používala jediná metóda výpočtu ročnej percentuálnej úrokovej sadzby pre spotrebiteľský úver s cieľom podporiť vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu a zabezpečiť, aby spotrebitelia užívali výhody ochrany na vysokej úrovni;

keďže článok 5 smernice 87/102/EHS[5] zavádza metódu alebo metódy spoločenstva výpočtu ročnej percentuálnej úrokovej sadzby;

keďže na zavedenie tejto jedinej metódy je žiaduce zostaviť matematický vzorec, slúžiaci na výpočet ročnej percentuálnej úrokovej sadzby a určenie nákladových položiek úveru, ktoré sa majú pri výpočte použiť prostredníctvom určenia nákladov, ktoré sa nesmú zohľadniť;

keďže príloha II k smernici 87/102/EHS zaviedla matematický vzorec na výpočet ročnej percentuálnej úrokovej sadzby a článok 1a ods. 2 tejto smernice stanovuje, že úroky sú vylúčené z výpočtu "celkových nákladov úveru, ktoré vzniknú spotrebiteľovi";

keďže členským štátom, ktoré pred 1. marcom 1990 uplatňovali právne predpisy, ktoré dovoľovali použitie iného matematického vzorca na výpočet ročnej percentuálnej úrokovej sadzby, bolo dovolené pokračovať v uplatňovaní takýchto právnych predpisov počas trojročného prechodného obdobia od 1. januára 1993;

keďže Komisia podala Rade správu, ktorá so zreteľom na skúsenosti umožňuje uplatniť v spoločenstve jediný matematický vzorec na výpočet ročnej percentuálnej úrokovej sadzby;

keďže žiadne členské štáty nevyužili článok 1a ods. 3 smernice 87/102/EHS, ktorý v niektorých členských štátoch vylučuje z výpočtu ročnej percentuálnej úrokovej sadzby niektoré náklady a ktorý sa preto stal obsolentným;

keďže je potrebná presnosť aspoň na jedno desatinné miesto;

keďže za rok sa považuje 365 dní alebo 365,25 dňa alebo (pri priestupných rokoch) 366 dní, 52 týždňov alebo 12 rovnakých mesiacov; keďže za rovnaký mesiac sa považuje 30,41666 dňa;

keďže je žiaduce, aby spotrebitelia mali možnosť rozpoznať terminológiu, ktorou rôzne členské štáty označujú "ročnú percentuálnu úrokovú sadzbu";

keďže je vhodné bez zbytočného meškania študovať, do akej miery je potrebná ďalšia harmonizácia nákladových položiek spotrebiteľského úveru, aby sa európskym spotrebiteľom umožnilo lepšie porovnávanie skutočných percentuálnych úrokových sadzieb, ponúkaných inštitúciami v rôznych členských štátoch, čím sa zaistí harmonické fungovanie vnútorného trhu,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 87/102/EHS sa mení a dopĺňa takto:

a) Článok 1a ods. 1 písm. a) sa nahrádza týmto:

- vo verzii smernice v gréckom jazyku:

" (, ) () , .",

- vo verzii smernice v anglickom jazyku:

"Ročná percentuálna úroková sadzba je sadzba, ktorá sa, na základe jednoročného obdobia, rovná súčasnej hodnote všetkých záväzkov (pôžičky, splátky a úroky), či už budúcich alebo existujúcich, na ktorých sa dohodli veriteľ a požičiavajúci. Táto sadzba sa vypočíta v súlade s matematickým vzorcom, uvedeným v prílohe II.";

b) článok 1a ods. 3 sa vypúšťa;

c) článok 1a ods. 5 sa vypúšťa;

d) článok 3 sa nahrádza týmto:

"Bez toho, aby bola dotknutá smernica Rady 84/450/EHS z 10. septembra 1984 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na zavádzajúcu reklamu[6] a bez toho, aby boli dotknuté pravidlá a zásady uplatniteľné v prípade nekalej reklamy, musí akákoľvek reklama, alebo akákoľvek ponuka, ktorá je zobrazená v obchodných priestoroch, v ktorých nejaká osoba ponúka úver, alebo ponúka zorganizovanie dohody o úvere a ktorá určuje úrokovú sadzbu, alebo akékoľvek hodnoty vzťahujúce sa na náklady úveru, obsahovať aj oznámenie o ročnej percentuálnej úrokovej sadzbe vo forme reprezentatívneho príkladu, ak to nie je uskutočniteľné v inej forme.

e) Príloha II sa nahrádza textom prílohy I pripojenej k tejto smernici;

f) Príloha III sa nahrádza textom prílohy II pripojenej k tejto smernici.

Článok 2

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do dvoch rokov po tom, čo táto smernica nadobudne účinnosť. Budú o tom informovať Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 6. februára 1998

Za Európsky parlament za Radu

predseda predseda

J. M. GIL-ROBLES J. CUNNINGHAM

PRÍLOHA I

"PRÍLOHA II

ZÁKLADNÁ ROVNICA VYJADRUJÚCA ROVNOSŤ PÔŽIČIEK NA JEDNEJ STRANE A SPLÁTOK A ÚROKOV NA DRUHEJ STRANE

(image from english version!!!)

Význam písmen a znakov:

K je číslo pôžičky

K´ je číslo splátky alebo platby úrokov

AK je čiastka pôžičky K

A´K´ je čiastka splátky číslo K´

predstavuje sumu

m je číslo ostatnej pôžičky

m´ je číslo ostatnej splátky alebo platby úrokov

tK je interval, vyjadrený v rokoch alebo zlomkoch roku, ktorý uplynul medzi dátumom

pôžičky č.1 a dátumami následných pôžičiek č.2 až m

iK´ je interval, vyjadrený v rokoch alebo zlomkoch roku, ktorý uplynul medzi dátumom pôžičky č.1 a dátumami splátok alebo platieb úrokov č.1 až m´

i je percentuálna sadzba, ktorú možno vypočítať (buď algebrou, pomocou série aproximácií, alebo pomocou počítačového programu), nakoľko ostatné prvky rovnice sú známe zo zmluvy alebo iným spôsobom.

Poznámky:

a) Čiastky zaplatené oboma stranami v rozdielnych časových bodoch sa nemusia nevyhnutne rovnať a nemusia byť nevyhnutne zaplatené v rovnakých intervaloch.

b) Začiatočným dátumom je dátum prvej pôžičky.

c) Intervaly medzi dátumami, použitými vo výpočte, sa vyjadrujú v rokoch, alebo zlomkoch roku. Za rok sa považuje 365 dní alebo 365,25 dňa alebo (pri priestupných rokoch) 366 dní, 52 týždňov alebo 12 rovnakých mesiacov. Za rovnaký mesiac sa považuje 30,41666 dňa (t. j. 365/12).

d) Výsledok výpočtu bude vyjadrený s presnosťou aspoň na jedno desatinné miesto. Pri zaokrúhľovaní na konkrétny počet desatinných miest platí nasledovné pravidlo:

Ak sa hodnota číslice na desatinnom mieste, nasledujúcou za daným desatinným miestom, rovná alebo je väčšia ako 5, hodnota číslice na danom desatinnom mieste sa zväčší o jednu.

e) Členské štáty zabezpečia, aby sa použiteľnými metódami riešenia dospelo k výsledkom zhodným s výsledkami príkladov uvedených v prílohe III."

PRÍLOHA II

"PRÍLOHA III

PRÍKLADY VÝPOČTOV

A. VÝPOČET ROČNEJ PERCENTUÁLNEJ ÚROKOVEJ SADZBY NA ZÁKLADE KALENDÁRNEHO ROKA (1 ROK = 365 DNÍ (ALEBO 366 DNÍ PRI PRIESTUPNÝCH ROKOCH)).

Prvý príklad

Požičaná suma: S = 1 000 ECU dňa 1. januára 1994

Suma je splatená jednou splátkou vo výške 1 200 ECU dňa 1. júla 1995, t. j., 1 1/2 roka alebo 546 dní (365 + 181) po dátume pôžičky.

Po dosadení do rovnice:

(image!!!)

alebo:

(image!!!)

Výsledok bude zaokrúhlený na 13 % (alebo na 12,96 %, ak sa uprednostňuje presnosť na dve desatinné miesta).

Druhý príklad

Požičaná suma je S = 1 000 ECU, ale veriteľ si ponechá 50 ECU na administratívne výdaje, takže pôžička v podstate obnáša 950 ECU. Rovnako ako v prvom príklade je vykonaná splátka vo výške 1 200 ECU dňa 1. júla 1995.

Po dosadení do rovnice:

(image!!!)

alebo:

(image!!!)

Výsledok bude zaokrúhlený na 16,9 %.

Tretí príklad

Dňa 1. januára 1994 je požičaná suma 1 000 ECU, spláca sa v dvoch splátkach, obe po 600 ECU - prvá splátka po 1 roku, druhá po 2 rokoch.

Po dosadení do rovnice:

(image)

Rovnica sa vyrieši algebrou a jej výsledkom bude i = 0,1306623, čo sa zaokrúhli na 13,1 % (alebo 13,07 %, ak sa uprednostňuje presnosť na dve desatinné miesta).

Štvrtý príklad

Dňa 1. januára 1994 je požičaná suma S = 1 000 ECU a čiastky, ktoré má splatiť požičiavajúci, sú:

Po 3 mesiacoch (0,25 roku/90 dní): 272 ECU

Po 6 mesiacoch (0,5 roku/181 dní): 272 ECU

Po 12 mesiacoch (1 rok/365 dní): 544 ECU

-------------

Celkom: 1 088 ECU

Po dosadení do rovnice:

(image!!!)

Táto rovnica umožňuje vypočítať i prostredníctvom série aproximácií, ktorú možno naprogramovať na vreckovej kalkulačke.

Výsledok je i = 0,13226, čo sa zaokrúhli na 13,2 % (alebo na 13,23 %, ak sa uprednostňuje presnosť na dve desatinné miesta).

B. VÝPOČET ROČNEJ PERCENTUÁLNEJ ÚROKOVEJ SADZBY NA ZÁKLADE ŠTANDARDNÉHO ROKA (1 ROK = 365 DNÍ ALEBO 365,25 DŇA, 52 TÝŽDŇOV, ALEBO 12 ROVNAKÝCH MESIACOV).

Prvý príklad

Požičaná suma: S = 1 000 ECU

Táto je splatená jedinou splátkou vo výške 1 200 ECU, a to 1,5 roka (t. j. 1,5 x 365 = 547,5 dňa, 1,5 x 365,25 = 547,875 dňa, 1,5 x 366 = 549 dní, 1,5 x 12 = 18 mesiacov, alebo 1,5 x 52 = 78 týždňov) po dátume pôžičky.

Po dosadení do rovnice:

(image!!!)

alebo:

(image!!!)

Výsledok bude zaokrúhlený na 12,9 % (alebo na 12,92 %, ak sa uprednostňuje presnosť na dve desatinné miesta).

Druhý príklad

Požičaná suma je S = 1 000 ECU, ale veriteľ si ponechá 50 ECU na administratívne výdaje, takže pôžička v podstate obnáša 950 ECU. Rovnako ako v prvom príklade je vykonaná splátka vo výške 1 200 ECU 1,5 roka po dátume pôžičky.

Po dosadení do rovnice:

(image!!!)

alebo:

(image!!!)

Výsledok bude zaokrúhlený na 16,9 % (alebo na 16,85 %, ak sa uprednostňuje presnosť na dve desatinné miesta).

Tretí príklad

Dňa 1. januára 1994 je požičaná suma 1 000 ECU, spláca sa v dvoch splátkach, obe po 600 ECU - prvá splátka po 1 roku, druhá po 2 rokoch.

Po dosadení do rovnice:

(image!!!)

Rovnica sa vyrieši algebrou a jej výsledkom bude i = 0,13066, čo sa zaokrúhli na 13,1 % (alebo 13,07 %, ak sa uprednostňuje presnosť na dve desatinné miesta).

Štvrtý príklad

Dňa 1. januára 1994 je požičaná suma S = 1000 ECU a čiastky, ktoré má splatiť požičiavajúci, sú:

Po 3 mesiacoch (0,25 roku/13 týždňov/91,25 dňa/91,3125 dňa): 272 ECU

Po 6 mesiacoch (0,5 roku/26 týždňov/182,5 dňa/182,625 dňa): 272 ECU

Po 12 mesiacoch (1 rok/52 týždňov/365 dní/365,25 dňa): 544 ECU

-----------

Celkom: 1 088 ECU

Po dosadení do rovnice:

(image!!!)

Táto rovnica umožňuje vypočítať i prostredníctvom série aproximácií, ktorú možno naprogramovať na vreckovej kalkulačke.

Výsledok je i = 0,13185, čo sa zaokrúhli na 13,2 % (alebo na 13,19 %, ak sa uprednostňuje presnosť na dve desatinné miesta)."

[1] Ú. v. ES C 235, 13. 8. 1996, s. 8 a

[2] Ú. v. ES C 137, 3. 5. 1997, s. 9.

[3] Ú. v. ES C 30, 30. 1. 1997, s. 94.

[4] Stanovisko Európskeho parlamentu z 20. februára 1997 (Ú. v. ES C 83, 17. 3. 1997, s. 108), spoločná pozícia Rady zo 7. júla 1997 (Ú. v. ES C 284, 19. 9. 1997, s. 1) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 19. novembra 1997. Rozhodnutie Rady z 18. decembra 1997.

[5] Ú. v. ES L 42, 12. 2. 1987, s. 48. Smernica zmenené a doplnená smernicou 90/88/EHS (Ú. v. ES L 61, 10. 3. 1990, s. 14).

[6] Ú. v. ES L 250, 19.9.1984, s. 17. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 97/55/ES (Ú. v. ES L 280, 23.10.1997, s. 18).