31998D0292Úradný vestník L 131 , 05/05/1998 S. 0028 - 0029


Rozhodnutie Komisie

z 22. apríla 1998

o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice (Zea mays L. línia Bt-11) na trh podľa smernice Rady 90/220/EHS

(Text s významom pre EHP)

(98/292/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 90/220/EHS z 23. apríla 1990 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 97/35/ES [2], a najmä na jej článok 13,

keďže články 10 až 18 smernice 90/220/EHS ustanovujú postup spoločenstva umožňujúci príslušným orgánom členského štátu udeliť súhlas s uvedením výrobkov obsahujúcich geneticky modifikované organizmy alebo z nich pozostávajúcich na trh;

keďže oznámenie týkajúce sa uvedenia takéhoto produktu na trh bolo predložené príslušným orgánom Spojeného kráľovstva;

keďže oznámenie výrobku sa vzťahovalo na jeho manipuláciu v životnom prostredí počas dovozu a uskladnenia, ktoré sú v súlade s jeho použitím ako krmiva a s výrobou priemyselných a potravinárskych výrobkov, ale nevzťahovalo sa na ďalšiu produkciu zrna;

keďže príslušné orgány Spojeného kráľovstva následne postúpili prípad ďalej Komisii so súhlasným stanoviskom;

keďže príslušné orgány iných členských štátov vzniesli voči tomuto prípadu námietku;

keďže pre prípad, keď výrobok vstúpi na trh spoločenstva v zmesi s iným kukuričným zrnom, vrátane geneticky nemodifikovaného kukuričného zrna, oznamovateľ následne pozmenil navrhované označenie v pôvodnej dokumentácii takto:

- výrobcom z krajín, kde sa zrno pestuje, dovozcom do spoločenstva ako i potraviny a krmivá spracujúcemu priemyslu v spoločenstve bude poskytnutá dokumentácia o možnosti, že výrobok môže byť obsiahnutý v zásielkach obsahujúcich kukuričné zrno,

- poskytovaná dokumentácia o výrobku bude obsahovať medzi inými informácie o tom, že výrobok bol vyrobený genetickou modifikáciou, ako i informáciu o možnom použití výrobku,

- v dokumentácii o výrobku bude tiež uvedené, že osobitné požiadavky na označovanie sa môžu uplatniť v spoločenstve na výrobky odvodené z kukurice línie Bt-11;

keďže oznamovateľ následne doplnil pôvodnú dokumentáciu ďalšími informáciami;

keďže je preto v súlade s článkom 13 ods. 3 smernice 90/220/EHS Komisia povinná rozhodnúť v súlade s postupom ustanoveným v článku 21 tejto smernice;

keďže Komisia požiadala k tomuto prípadu o stanovisko príslušné vedecké výbory zriadené rozhodnutím Komisie 97/579/ES [3]; keďže v stanovisku Vedeckého výboru pre rastliny doručenom 10. februára 1998 sa konštatovalo, že neexistuje dôvod veriť tomu, že dovoz výrobku s cieľom jeho spracovania by mohol mať účinky na ľudské zdravie alebo životné prostredie;

keďže Komisia, posúdiac každú z námietok podaných na základe smernice 90/220/EHS, ako i informácie doložené k prípadu a stanovisko Vedeckého výboru pre rastliny, prišla k záveru, že neexistuje dôvod veriť tomu, že zavedenie syntetického génu cryIA b) ako nositeľa odolnosti voči určitým lepidopteránnym pesticídom a zavedenie syntetického pat génu ako nositeľa zvýšenej tolerancie voči herbicídu glufosinát amónny budú mať nepriaznivé účinky na ľudské zdravie alebo životné prostredie;

keďže článok 11 ods. 6 a článok 16 ods. 1 smernice 90/220/EHS poskytuje dodatočné záruky v prípade, ak sa stanú dostupné nové informácie o rizikách spojených s produktom;

keďže opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeným podľa článku 21 smernice 90/220/EHS,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1. Bez toho, aby boli dotknuté iné právne predpisy spoločenstva, najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [4], a s výhradou odsekov 2 a 3 tohto článku, príslušné orgány Spojeného kráľovstva udelia súhlas s uvedením tohto produktu, oznámeného spoločnosťou Novartis seeds Inc. (Ref. C/GB/96/M4/1), na trh:

zrno geneticky modifikovanej kukurice línie Bt-11 obsahujúce:

a) syntetickú verziu génu cryIA b) odvodeného z Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki kmeň HD1 riadeného promotorom 35S z mozaikového vírusu karfiolu, intronom IVS 6 z kukuričného génu alkohol dehydrogenázy a terminátorovým reťazcom nopalín syntázy z Agrobacterium tumefaciens a

b) syntetickú verziu pat génu odvodeného z Streptomyces viridochromogenes riadeného promotorom 35S z mozaikového vírusu karfiolu, intronom IVS 2 z kukuričného génu alkohol dehydrogenázy a terminátorovým reťazcom nopalín syntázy z Agrobacterium tumefaciens.

2. Súhlas sa vzťahuje na zrná z potomstva odvodeného z krížencov kukurice línie Bt-11 s tradične pestovanou kukuricou dovážanou do spoločenstva.

3. Súhlas sa vzťahuje na uvedenie výrobku, ktorý je určený na použitie ako ostatné kukuričné zrná okrem pestovania, na trh.

Článok 2

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 22. apríla 1998

Za Komisiu

Ritt Bjerregaard

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 117, 8.5.1990, s. 15.

[2] Ú. v. ES L 169, 27.6.1997, s. 72.

[3] Ú. v. ES L 237, 28.8.1997, s. 18.

[4] Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 1.

--------------------------------------------------