31997R1715Official Journal L 242 , 04/09/1997 P. 0019 - 0027


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1715/97

z 3. septembra 1997

ustanovujúce výnimku z nariadenia (EHS) č. 2454/93 pokiaľ ide o definíciu pojmu "pôvodné výrobky" používanú na účely všeobecného systému preferencií s cieľom zohľadniť osobitnú situáciu Nepálu, pokiaľ ide o vývoz textílií do spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva1, naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 82/972, a najmä na jeho článok 249,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva3, naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1427/974, a najmä na jeho článok 76,

keďže nariadením Rady (ES) č. 3281/94 z 19. decembra 1994, ktorým sa uplatňuje štvorročná schéma všeobecného systému colných preferencií (1995-1998) na niektoré priemyselné výrobky s pôvodom v rozvojových krajinách5, naposledy zmeneným a doplneným nariadením Komisie (ES) č. 998/976, spoločenstvo udelilo tieto preferencie Nepálu;

keďže článok 67 a et seq. nariadenia (EHS) č. 2454/93 ustanovujú definíciu pojmu "pôvodné výrobky", ktorá sa má používať na účely všeobecného systému colných preferencií; keďže však článok 76 nariadenia ustanovuje výnimky z týchto ustanovení v prospech najmenej rozvinutých krajín v rámci všeobecného systému colných preferencií, ktoré na tento účel predložia náležitú žiadosť;

keďže vláda Nepálu požiadala o túto výnimku v súvislosti s niektorými textilnými výrobkami; keďže na žiadosť spoločenstva Nepál poskytol potrebné dodatočné hospodárske informácie;

keďže žiadosť predložená Nepálom spĺňa požiadavky článku 76; keďže predovšetkým zavedenie množstevných podmienok (na ročnom základe) odrážajúcich kapacitu trhu spoločenstva absorbovať nepálske výrobky, vývoznú kapacitu Nepálu a skutočné zaznamenané obchodné toky je také, že zabránia poškodeniu príslušných priemyselných odvetví spoločenstva;

keďže v záujme podpory regionálnej spolupráce medzi krajinami všeobecného systému colných preferencií je žiaduce zabezpečiť, aby suroviny, ktoré sa majú v Nepále používať v súvislosti s touto výnimkou mali pôvod v krajinách patriacich do Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (Asean) (okrem Myanmaru), Juhoázijského združenia pre regionálnu spoluprácu (SAARC) alebo dohovoru z Lomé;

keďže akúkoľvek požiadavku na uplatnenie výnimky nad stanovené množstvá je potrebné zvážiť pri konzultácii s nepálskymi orgánmi;

keďže táto výnimka sa za žiadnych okolností nesmie uplatniť po 31. decembri 1998, keď sa končí platnosť súčasnej schémy všeobecného systému colných preferencií na priemyselné výrobky;

keďže opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex (Sekcia pôvodu),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Odlišne od článku 67 et seq. nariadenia (EHS) č. 2454/93, výrobky uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu vyrobené v Nepále z tkanín (tkaných výrobkov) alebo priadze (pletených výrobkov), ktoré boli do tejto krajiny dovezené a majú pôvod v krajinách, ktoré sú členmi Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (Asean) (okrem Maynmaru), Juhoázijského združenia pre regionálnu spoluprácu (SAARC) alebo dohovoru z Lomé, sa považujú za výrobky s pôvodom v Nepále podľa nižšie stanovených dojednaní.

2. Na účely odseku 1, výrobky sa považujú za výrobky s pôvodom v krajinách združenia Asean alebo SAARC, ak sú v týchto krajinách získané v súlade s pravidlami pôvodu, ktoré ustanovuje nariadenie (EHS) č. 2454/93, alebo ako za výrobky s pôvodom v benefitujúcich krajinách dohovoru z Lomé, ak sa v týchto krajinách získajú v súlade s pravidlami pôvodu, stanovenými v protokole č. 1 k Štvrtému dohovoru AKT - EHS7.

3. Príslušné úrady Nepálu sa zaviažu, že podniknú všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie súladu s ustanoveniami odseku 2.

Článok 2

Výnimka stanovená v článku 1 sa uplatňuje na výrobky dovezené do spoločenstva z Nepálu v období od 1. augusta 1997 do 31. decembra 1998, a to až do ročných množstiev uvedených v prílohe ku každému výrobku.

Článok 3

Množstvá uvedené v článku 2 spravuje Komisia, ktorá v záujme zabezpečenia ich efektívnej správy môže prijať akékoľvek primerané správne opatrenia.

Ak dovozca predloží colné vyhlásenie na prepustenie tovaru do režimu voľného obehu v členskom štáte, v ktorom bude žiadať využitie ustanovení tohto nariadenia, a ak toto vyhlásenie prijmú colné orgány, dotknutý členský štát o tom informuje Komisiu a uplatní množstvo, ktoré zodpovedá jeho požiadavkám.

Žiadosti o čerpanie, s uvedením dátumu prijatia vyhlásenia, sa bezodkladne zašlú Komisii.

Čerpanie povolí Komisia vzhľadom na dátum prijatia colného vyhlásenia o prepustení tovaru do režimu voľného obehu colnými orgánmi príslušného členského štátu v rozsahu, v ktorom to umožňuje disponibilný zostatok.

Ak členský štát pridelené množstvo nevyužije, vráti ho čo najskôr v zodpovedajúcom rozsahu.

Ak požadované množstvo prevyšuje disponibilný zostatok príslušného množstva, zostatok sa rozdelí úmerne medzi jednotlivých žiadateľov. Komisia informuje členské štáty o uskutočnenom čerpaní.

Každý členský štát zabezpečí, aby dovozcovia príslušných výrobkov mali rovnaký a nepretržitý prístup k stanoveným množstvám, pokiaľ to zostatok príslušného množstva dovoľuje.

Článok 4

Ak sa množstvá uvedené v prílohe podľa článku 3 vyčerpajú na 80 %, Komisia po porade s nepálskymi úradmi zváži, či je potrebné rozšíriť uplatnenie tejto výnimky nad uvedené množstvá.

Článok 5

Do kolónky 4 osvedčenia o pôvode formulár A vydanom v súlade s týmto nariadením sa dopĺňa:

"Výnimka - nariadenie (ES) č. 1715/97"

Článok 6

V prípade pochybností sú členské štáty oprávnené vyžiadať kópiu dokladu osvedčujúceho pôvod materiálov používaných v Nepále na základe tejto výnimky. Požiadavku je možné predložiť v čase prepustenia tovaru do režimu voľného obehu, pri ktorom sa využili ustanovenia tohto nariadenia, alebo v rámci administratívnej spolupráce podľa ustanovenia článku 94 nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Článok 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmy deň od jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 1. augusta 1997.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. septembra 1997

Za Komisiu

Mario MONTI

člen Komisie

PRÍLOHA

Poradové číslo Kategória textilu Kombinovaná nomenklatúra Opis tovaru Množstvo (1.1. - 31.12.)

09.8101 4 6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 10 6109 90 30 6110 20 10 6110 30 10 Košele, tričká, ľahké jemne pletené svetre a pulóvre - roláky, poloroláky alebo bez goliera (iné ako z vlny alebo jemných chlpov zvierat), tielka a podobné výrobky, pletené alebo háčkované 684 602 kusov

09.8102 5 6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 35 6110 10 38 6110 10 91 6110 10 95 6110 10 98 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99 Svetre, pulóvre, vesty (tiež zapínacie), twinsety, kardigány, nočné kabátiky a tričká (iné ako saká alebo blejzre), bundy, vetrovky a podobné výrobky, pletené alebo háčkované 235 793 kusov

09.8103 6 6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42 Pánske alebo chlapčenské tkané lýtkové a krátke nohavice, iné ako plavky, a dlhé nohavice (vrátane domáceho športového oblečenia); dámske alebo dievčenské tkané nohavice a tepláky, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien; tepláky s podšívkou, iné ako z kategórie 16 alebo 29, z bavlny alebo chemických vlákien 140 258 kusov

09.8104 7 6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00 Dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky, pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien 208 742 kusov

09.8105 8 6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00 Pánske alebo chlapčenské košele, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien 177 688 kusov

09.8106 10 6111 10 10 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 00 6116 10 20 6116 10 80 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00 Rukavice prstové, palcové, alebo rukavice bez prstov, pletené alebo háčkované 23 229 párov

09.8107 12 6115 12 00 6115 19 10 6115 19 90 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00 Pančuchové nohavice a pančuchy, podkolienky, ponožky a iné výrobky tohto druhu, pletené alebo háčkované, iné ako pre dojčatá, vrátane pančúch na kŕčové žily, iné ako kategórie 70 19 312 párov

09.8108 13 6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00 Pánske a lebo chlapčenské spodky a slipy, dámske alebo dievčenské nohavičky, pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny, alebo chemických vlákien 1 100 kusov

09.8109 14 6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00 Pánske alebo chlapčenské tkané zvrchníky, plášte do dažďa a iné kabáty, plášte a peleríny, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien (iné ako bundy kategórie 21) 10 805 kusov

09.8110 15 6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00 Dámske alebo dievčenské tkané zvrchníky, plášte do dažďa a iné kabáty, plášte a peleríny; saká a blejzre, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien (iné ako bundy kategórie 21) 61 631 kusov

09.8111 16 6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6211 32 31 6211 33 31 Pánske alebo chlapčenské obleky a komplety, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien, okrem lyžiarskych odevov; pánske alebo chlapčenské teplákové súpravy s podšívkou, z rovnakej jedinej vonkajšej textílie, z bavlny alebo chemických vlákien 3 735 kusov

09.8112 17 6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19 Pánske alebo chlapčenské saká a blejzre, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien 36 864 kusov

09.8113 18 6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 10 6207 91 90 6207 92 00 6207 99 00 6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 11 6208 91 19 6208 91 90 6208 92 10 6208 92 90 6208 99 00 Pánske alebo chlapčenské tielka a iné tričká, spodky, slipy, nočné košele, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, iné ako pletené alebo háčkované Dámske alebo dievčenské tielka, kombiné, spodničky, nohavičky, krátke a dlhé, nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované 35,2 t

09.8114 21 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41 Bundy, vrátane lyžiarskych, vetrovky a podobné výrobky, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny bavlny alebo chemických vlákien; vrchná časť teplákovej súpravy s podšívkou, iné ako kategórie 16 alebo 29, z bavlny alebo chemických vlákien 22 766 kusov

09.8115 24 6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 10 6107 91 90 6107 92 00 ex 6107 99 00 6108 31 10 6108 31 90 6108 32 11 6108 32 19 6108 32 90 6108 39 00 6108 91 10 6108 91 90 6108 92 00 6108 99 10 Pánske alebo chlapčenské nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované Dámske alebo dievčenské nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované 70 512 kusov

09.8116 26 6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00 Dámske alebo dievčenské šaty, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien 281 140 kusov

09.8117 27 6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10 Dámske alebo dievčenské sukne, vrátane nohavicových sukní 34 716 kusov

09.8118 28 6103 41 10 6103 41 90 6103 42 10 6103 42 90 6103 43 10 6103 43 90 6103 49 10 6103 49 91 6104 61 10 6104 61 90 6104 62 10 6104 62 90 6104 63 10 6104 63 90 6104 69 10 6104 69 91 Nohavice, nohavice s náprsenkou a plecnicami, lýtkové a krátke nohavice (iné ako plavky), pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien 56 206 kusov

09.8119 29 6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31 Dámske alebo dievčenské kostýmy alebo komplety, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny, alebo chemických vlákien, okrem lyžiarskych odevov; dámske alebo dievčenské teplákové súpravy s podšívkou, z vonkajšej jednotnej textílie, z bavlny alebo zo chemických vlákien 14 565 kusov

09.8120 31 6212 10 00 Podprsenky tkané, pletené alebo háčkované 1 100 kusov

09.8121 68 6111 10 90 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00 Dojčenské odevy a odevné doplnky, iné ako dojčenské rukavice, prstové, palcové alebo bez prstov kategórie 10 a 87, a dojčenské pančuchy, podkolienky a ponožky, iné ako pletené alebo háčkované, kategórie 88 3,3 t

09.8122 69 6108 11 10 6108 11 90 6108 19 10 6108 19 90 Dámske alebo dievčenské kombiné a spodničky, pletené alebo háčkované 1 100 kusov

09.8123 72 6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00 Plavky, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien 1 100 kusov

09.8124 73 6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00 Tepláky z pletených alebo háčkovaných textílií, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien 1 100 kusov

09.8125 74 6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00 Dámske alebo dievčenské pletené alebo háčkované kostýmy a komplety, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien, iné ako lyžiarske odevy 5 517 kusov

09.8126 75 6103 11 00 6103 12 00 6103 19 00 6103 21 00 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00 Pánske alebo chlapčenské pletené alebo háčkované obleky a komplety, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien, iné ako lyžiarske odevy 3 456 kusov

09.8127 76 6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 32 10 6211 33 10 6211 42 10 6211 43 10 Pánske alebo chlapčenské pracovné odevy, iné ako pletené alebo háčkované Dámske alebo dievčenské zástery, plášte so zapínaním vzadu a iné pracovné odevy, iné ako pletené alebo háčkované 1,1 t

09.8128 78 6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 80 6204 61 90 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 31 00 6211 32 90 6211 33 90 6211 41 00 6211 42 90 6211 43 90 Odevy, iné ako pletené alebo háčkované, okrem odevov kategórie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 a 77 37,4 t

09.8129 83 6101 10 10 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 6112 20 00 6113 00 90 6114 10 00 6114 20 00 6114 30 00 Zvrchníky, plášte, blejzre a iné odevy, vrátane lyžiarskych, pletené alebo háčkované, okrem odevov kategórie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 a 75 39,6 t

09.8130 84 6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 6214 90 10 Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien 1,1 t

09.8131 86 6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00 Korzety, korzetové pásy, podväzkové pásy, plecnice, podväzky a podobné výrobky a ich časti, tiež pletené alebo háčkované 1 100 kusov

09.8132 156 6106 90 30 ex 6110 90 90 Dámske alebo dievčenské blúzky alebo pulóvre, pletené alebo háčkované, z hodvábu alebo hodvábneho odpadu 2,2 t

09.8133 157 6101 90 10 6101 90 90 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 6103 49 99 ex 6104 19 00 ex 6104 29 00 ex 6104 39 00 6104 49 00 6104 69 99 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 6108 99 90 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 00 6114 90 00 Odevy, pletené alebo háčkované iné ako kategórie 1 až 123 a kategórie 156 2,2 t

09.8134 159 6204 49 10 6206 10 00 6214 10 00 6215 10 00 Šaty, blúzky a košeľové blúzky, iné ako pletené alebo háčkované, z hodvábu alebo hodvábneho odpadu Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, iné ako pletené alebo háčkované, z hodvábu alebo hodvábneho odpadu Viazanky, motýliky a kravaty, z hodvábu alebo hodvábneho odpadu 2,2 t

09.8135 161 6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 6205 90 90 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 6211 39 00 6211 49 00 Odevy, iné ako pletené alebo háčkované, iné ako kategórie 1 až 123 a kategórie 159 1,1 t

1 Ú. v. ES L 302,19.10.1992, s. 1.

2 Ú. v. ES L 17, 21.1.1997, s. 1.

3 Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

4 Ú. v. ES L 196, 24.7.1997, s. 31.

5 Ú. v. ES L 348, 31.12.1994, s. 1.

6 Ú. v. ES L 144, 4.6.1997, s. 13.

7 Ú. v. ES L 229, 17.8.1991, s. 1.