31997R0118Úradný vestník L 028 , 30/01/1997 S. 0001 - 0229


Nariadenie Rady (ES) č. 118/97

z 2. decembra 1996,

ktoré mení a dopĺňa a aktualizuje nariadenie (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, a nariadenie (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na články 51 a 235 tejto zmluvy,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru,

keďže v záujme logickej prepojenosti a zreteľnosti je potrebné upraviť znenie určitých ustanovení nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva [3], a nariadenia (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva [4], a zrušiť iné ustanovenia, ktoré sa stali neplatné a prebytočné; keďže tieto zmeny a doplnky sú výhradne technickej povahy, zamerané na vylepšenie uvádzaných nariadení;

keďže od poslednej aktualizácie nariadení (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 nariadením Rady (EHS) č. 2001/83 [5] sa uskutočnilo niekoľko zmien a doplnení; keďže je vhodné, aby boli príslušné pravidlá spoločenstva podávané priehľadnejšie a prístupnejšie prijímať novú aktualizovanú podobu vyššie uvádzaných nariadení vo forme jediného textu pre každé z nariadení (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72, ktoré sú uvedené v prvej a druhej časti prílohy A; keďže je tiež príležitosť prezentovať v dodatku k druhej časti tejto prílohy text článku 95 nariadenia (EHS) č. 574/72 v znení nariadenia (ES) č. 3095/95 [6], ktoré nadobudne účinnosť od 1. januára 1998 alebo, vo vzťahu k Francúzskej republike, 1. januára 2002;

keďže článok 106 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, ktorý sa týka platobnej bilancie, bol zrušený článkom G Zmluvy o Európskej únii a článok 73b ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva zakazuje všetky obmedzenia platieb medzi členskými štátmi;

keďže, aby sa dosiahol voľný pohyb pracovníkov, v oblasti sociálneho zabezpečenia je nevyhnutné a vhodné, aby pravidlá, ktoré sa týkajú koordinácie vnútroštátnych systémov sociálneho zabezpečenia, sa zmenili a doplnili prostredníctvom právneho nástroja spoločenstva, ktorý je záväzný, a nájde priame uplatnenie v každom členskom štáte;

keďže zmeny a doplnky, uvedené týmto nariadením, spĺňajú podmienku, stanovenú tretím odsekom článku 3b Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 1408/71 sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok 82 ods. 4 sa nahrádza nasledujúcim:

"4. Poradnému výboru predsedá zástupca Komisie. Predseda nehlasuje.";

2. prvá veta článku 88 sa nahrádza takto:

"Pokiaľ je to vhodné, peňažné prevody, uskutočňované v súlade s týmto nariadením, sa vykonajú v súlade s príslušnými dohodami, ktoré boli uzavreté medzi dotknutými členskými štátmi a ktoré sú v čase prevodu v platnosti.";

3. článok 100 sa vypúšťa.

Článok 2

Názov, úvodné časti, obsah a ustanovenia nariadenia (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 sa nahradia textom, ktorý je uvedený v prílohe A, časť I a II, a ktorý berie do úvahy zmeny a doplnky vykonané v článku 1 tohto nariadenia.

Príloha B obsahuje zoznam aktov, ktoré menia a dopĺňajú nariadenia uvedené v predchádzajúcom odseku.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. decembra 1996

Za Radu

predseda

E. Fitzgerald

[1] Ú. v. ES C 249, 27.8.1996, s. 10.

[2] Ú. v. ES C 362, 2.12.1996.

[3] Ú. v. ES L 149, 5.7.1971, s. 2. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3096/95 (Ú. v. ES L 335, 30.12.1995, s. 10).

[4] Ú. v. ES L 74, 27.3.1972, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3096/95 (Ú. v. ES L 335, 30.12.1995, s. 10).

[5] Ú. v. ES L 230, 22.8.1983, s. 6.

[6] Ú. v. ES L 335, 30.12.1995, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHY

PRÍLOHA A: PRVÁ ČASŤ: Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva…

DRUHÁ ČASŤ: Nariadenie Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva…

Dodatok …

PRÍLOHA B: Zoznam aktov, ktorými sa menia a dopĺňajú nariadenie (EHS) č. 1408/71 a č. 574/72 …

--------------------------------------------------

Príloha A

PRVÁ ČASŤ

Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva (8) (9) (10) (11)

OBSAH

HLAVA I: VŠEOBECNÉ USTANOVENIA (články 1 až 12) …

HLAVA II: URČENIE PRÍSLUŠNOSTI PRÁVNYCH PREDPISOV (články 13 až 17a) …

HLAVA III: OSOBITNÉ USTANOVENIA SÚVISIACE S RÔZNYMI KATEGÓRIAMI DÁVOK …

Kapitola 1: Choroba a materstvo

Prvý oddiel: Spoločné ustanovenia (článok 18) …

Druhý oddiel: Zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinní príslušníci (články 19 až 24) …

Tretí oddiel: Nezamestnané osoby a ich rodinní príslušníci (článok 25)…

Štvrtý oddiel: Žiadatelia o dôchodok a ich rodinní príslušníci (článok 26) …

Piaty oddiel: Dôchodcovia a ich rodinní príslušníci (články 27 až 34) …

Šiesty oddiel: Rôzne ustanovenia (článok 35)…

Siedmy oddiel: Náhrady medzi inštitúciami (článok 36) …

Kapitola 2: Invalidita

Prvý oddiel: Zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby, na ktoré sa vzťahujú len právne predpisy, podľa ktorých výška dávok v invalidite nezávisí od dĺžky doby poistenia (články 37 až 39) …

Druhý oddiel: Zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby, na ktoré sa vzťahujú len právne predpisy, podľa ktorých výška dávok v invalidite závisí od dĺžky dôb poistenia alebo bydliska, alebo právne predpisy tohto druhu a druhu uvedeného v prvom oddiele (článok 40) …

Tretí oddiel: Zvýšenie stupňa invalidity (článok 41) …

Štvrtý oddiel: Obnovenie poskytovania dávok po pozastavení alebo odňatí — Zmena dávok v invalidite na dávky v starobe — Opätovný výpočet dávok priznaných podľa článku 39články 42 a 43) …

Kapitola 3: Staroba a úmrtie (dôchodky) (články 44 až 51) …

Kapitola 4: Pracovné úrazy a choroby z povolania

Prvý oddiel: Právo na dávky (články 52 až 59)…

Druhý oddiel: Zhoršenie stavu pri chorobe z povolania, na základe ktorej sa priznala dávka (článok 60)…

Tretí oddiel: Rôzne ustanovenia (články 61 a 62)…

Štvrtý oddiel: Náhrady medzi inštitúciami (článok 63) …

Kapitola 5: Podpora pri úmrtí (články 64 až 66) …

Kapitola 6: Dávky v nezamestnanosti

Prvý oddiel: Spoločné ustanovenia (články 67 a 68) …

Druhý oddiel: Nezamestnané osoby, ktoré odídu do iného členského štátu, ako je príslušný štát (článok 69 a 70) …

Tretí oddiel: Nezamestnané osoby, ktoré počas svojho posledného zamestnania mali bydlisko v inom členskom štáte, ako je príslušný štát (článok 1) …

Kapitola 7: Rodinné dávky (články 72 až 76) …

Kapitola 8: Dávky pre nezaopatrené deti dôchodcov a pre siroty (články 77 až 79) …

HLAVA IV: SPRÁVNA KOMISIA PRE SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE MIGRUJÚCICH PRACOVNÍKOV (články 80 až 81) …

HLAVA V: PORADNÝ VÝBOR PRE SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE MIGRUJÚCICH PRACOVNÍKOV (články 82 až 83) …

HLAVA VI: RÔZNE USTANOVENIA (články 84 až 93)…

HLAVA VII: PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA (články 94 až 98) …

PRÍLOHY Príloha I: Osoby, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje …

Príloha II: Osobitné systémy pre samostatne zárobkovo činné osoby, na ktoré sa podľa druhého pododseku článku 1 písm. j) nariadenie nevzťahuje — Osobitné príspevky pri narodení alebo osvojení dieťaťa, na ktoré sa nariadenie za podmienok stanovených v článku 1 písm. u) nevzťahuje — Osobitné nepríspevkové dávky v zmysle článku 4 ods. 2b, na ktoré sa nariadenie nevzťahuje …

Príloha IIa: Osobitné nepríspevkové dávky …

Príloha III: Ustanovenia dohovorov o sociálnom zabezpečení, ktoré sa naďalej uplatňujú bez ohľadu na článok 6 nariadenia — Ustanovenia dohovorov o sociálnom zabezpečení, ktoré sa nevzťahujú na všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje nariadenie …

Príloha IV: Právne predpisy uvedené v článku 37 ods. 1 nariadenia, podľa ktorých výška dávok v invalidite nezávisí od dĺžky dôb poistenia — Osobitné systémy pre samostatne zárobkovo činné osoby podľa článku 38 ods. 3 a 45 ods. 3 nariadenia č. 1408/71 — Prípady uvedené v článku 46 ods. 1 písm. b) nariadenia, keď možno upustiť od výpočtu dávok podľa článku 46 ods. 2 nariadenia — Dávky a dohody uvedené v článku 46b ods. 2 nariadenia…

Príloha V: Zhoda medzi právnymi predpismi členských štátov o podmienkach vzťahujúcich sa na stupeň invalidity …

Príloha VI: Osobitné postupy na uplatňovanie právnych predpisov určitých členských štátov …

Príloha VII: Prípady, v ktorých sa na osobu vzťahujú súčasne právne predpisy dvoch členských štátov…

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej články 51 a 235,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru,

keďže ustanovenia o koordinácii vnútroštátnych právnych predpisov sociálneho zabezpečenia patria do rámca voľného pohybu pracovníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členských štátov a musia sa podieľať na zlepšovaní ich životnej úrovne a podmienok zamestnanosti;

keďže voľný pohyb osôb, ktorý je jedným zo základných kameňov spoločenstva, nie je obmedzený iba na zamestnancov, ale vzťahuje sa aj na samostatne zárobkovo činné osoby v rámci slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby;

keďže kvôli značným rozdielom, existujúcim medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi v súvislosti s osobami, na ktoré sa vzťahujú, zdá sa výhodnejšie prijať zásadu, že toto nariadenie sa bude vzťahovať na všetky osoby poistené v rámci systému sociálneho zabezpečenia pre zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby alebo na samotnom základe zamestnaneckého vzťahu alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti;

keďže je nevyhnutné rešpektovať zvláštne charakteristiky vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia a vypracovať len systém koordinácie;

keďže je nutné v rámci tejto koordinácie zaručiť rovnaké zaobchádzanie podľa rôznych právnych predpisov rôznych členských štátov pracovníkom žijúcim v členských štátoch a na nich závislým osobám a pozostalým v spoločenstve;

keďže ustanovenia o koordinácii musia zaručiť pracovníkom, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, na nich závislým osobám a pozostalým zachovanie práv a výhod, ktoré už nadobudli, ako v štádiu nadobúdania;

keďže tieto zámery je nutné dosiahnuť najmä započítaním všetkých dôb, ktoré sa berú do úvahy podľa právnych predpisov rôznych členských štátov na účely nadobudnutia a zachovania nároku na dávky a pre výpočet výšky dávok a pri poskytovaní dávok rôznym kategóriám osôb, ktoré spadajú do rozsahu tohto nariadenia, bez ohľadu na miesto ich bydliska v spoločenstve;

keďže na zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sa pohybujú v rámci spoločenstva, sa má vzťahovať systém sociálneho zabezpečenia iba jedného členského štátu, aby sa predišlo prekrývaniu uplatňovaných právnych predpisov rôznych členských štátov a komplikáciám, ktoré by mohli z tohto plynúť;

keďže situácie, keď osoba podlieha právnym predpisom dvoch členských štátov súčasne, ako výnimka zo všeobecného pravidla, majú byť čo najviac obmedzené v počte aj v rozsahu;

keďže hľadisko zaručenia rovnakého zaobchádzania so všetkými pracovníkmi, ktorí sú zamestnaní na území členského štátu, tak účinne ako je to možné, je vhodné za právne predpisy, ktoré sa majú uplatňovať, určiť právne predpisy toho členského štátu, v ktorom je osoba v zamestnaneckom vzťahu alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť;

keďže v určitých situáciách, ktoré odôvodňujú uplatnenie iných kritérií, je možná výnimka z tohto všeobecného pravidla;

keďže určité dávky, predvídané podľa vnútroštátnych právnych predpisov, môžu súčasne patriť do oblasti sociálneho zabezpečenia a sociálnej pomoci, vzhľadom na osobný rozsah ich uplatňovania, zámery a spôsob ich uplatňovania, preto je potrebné určiť systém koordinácie, ktorý berie do úvahy zvláštne charakteristiky príslušných dávok a ktorý musí byť súčasťou tohto nariadenia, aby boli chránené záujmy migrujúcich pracovníkov v súlade s ustanoveniami Zmluvy;

keďže na to, že takéto dávky sa majú poskytovať osobám, ktoré patria do rozsahu tohto nariadenia, výhradne v súlade s právnymi predpismi toho štátu, v ktorom má dotknutá osoba alebo jej rodinní príšlusníci bydlisko a pri úhrne dôb bydliska, ktoré sa dosiahli v ktoromkoľvek inom členskom štáte, ako sa požaduje, a bez diskriminácie na základe štátnej príslušnosti;

keďže je potrebné určiť špecifické pravidlá, najmä pre prípad choroby a nezamestnanosti, pre cezhraničných pracovníkov a sezónnych pracovníkov, s prihliadnutím na zvláštny charakter ich situácie;

keďže v oblasti nemocenských dávok a dávok v materstve je potrebné zaručiť ochranu osôb, ktoré žijú alebo majú pobyt v inom členskom štáte, ako je príslušný štát;

keďže špecifické postavenie žiadateľov o dôchodky v starobe a dôchodcov a ich rodinných príslušníkov vyžaduje prispôsobiť ustanovenia upravujúce nemocenské poistenie ich situácii;

keďže na dávky v invalidite sa má vypracovať systém koordinácie, ktorý bude rešpektovať špecifické charakteristiky vnútroštátnych právnych predpisov; s ohľadom na to je potom nevyhnutné rozlišovať medzi právnymi predpismi, v ktorých je výška dávky v invalidite nezávislá od dĺžky doby poistenia, a právnymi predpismi, v ktorých táto výška je závislá od spomínanej dĺžky trvania poistenia;

keďže rozdiely medzi systémami v členských štátoch vyžadujú prijatie pravidiel koordinácie, ktoré sa budú uplatňovať v prípade zhoršenia invalidity;

keďže je účelné, aby sa vypracoval systém priznávania dávok v starobe a dávok pre pozostalých pre prípady, keď zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba podlieha právnym predpisom jedného alebo viacerých členských štátov;

keďže existuje potreba určiť výšku dôchodku, ktorá sa vypočíta v súlade s metódou používanou pre spočítanie alebo pomerný výpočet, a zaručiť ju prostredníctvom právnych predpisov spoločenstva tam, kde uplatnenie vnútroštátnych právnych predpisov, vrátane ustanovení týkajúcich sa zníženia, pozastavenia alebo odňatia dôchodku, je menej výhodné, ako uvedená metóda;

keďže na to, aby sa chránili migrujúci pracovníci a ich pozostalí pred príliš prísnym uplatňovaním ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, týkajúcich sa znižovania, pozastavenia alebo odňatia dávok, je potrebné začleniť ustanovenia, ktoré budú stanovovať presné pravidlá pre uplatňovanie týchto ustanovení;

keďže na dávky pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania je na účely poskytovania ochrany potrebné, aby pravidlá, ktoré sa stanovia, riešili situáciu osôb, ktoré majú bydlisko alebo pobyt v inom členskom štáte, ako je príslušný štát;

keďže je potrebné určiť špecifické ustanovenia pre podporu pri úmrtí;

keďže, aby bola zabezpečená mobilita pracovnej sily v zlepšených podmienkach, je odteraz potrebné zabezpečiť užšiu koordináciu medzi systémom poistenia v nezamestnanosti a systémami pomoci v nezamestnanosti vo všetkých členských štátoch;

keďže je vhodné, najmä pre ľahšie hľadanie zamestnania v rozličných členských štátoch, zabezpečiť nezamestnanému na stanovenú dobu poskytovanie dávok v nezamestnanosti v zmysle právnych predpisov toho členského štátu, ktoré sa na neho naposledy vzťahovali;

keďže na potrebu určenia príslušných právnych predpisov, ktoré sa májú uplatňovať na rodinné dávky, kritérium zamestnania zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie všetkým pracovníkom, podliehajúcim rovnakým právnym predpisom;

keďže na to, aby sa predišlo súbehu dávok, je potrebné zabezpečiť pravidlá pre určenie priority v prípade súbehu nárokov na rodinné dávky podľa právnych predpisov príslušného štátu a podľa právnych predpisov štátu, v ktorom majú rodinní príslušníci bydlisko;

keďže právne predpisy členských štátov sa vzájomne líšia a majú svoj špecifický charakter, považuje sa za potrebné vypracovať špecifické pravidlá pre koordináciu národných systémov, podľa ktorých sa poskytujú dávky deťom závislým na dôchodcoch a sirotám;

keďže je potrebné vytvoriť správnu komisiu, ktorá bude zložená z predstaviteľov vlád každého členského štátu, ktorí budú konkrétne zodpovední za riešenie všetkých správnych otázok alebo otázok výkladu ustanovení tohto nariadenia a za zlepšovanie spolupráce medzi členskými štátmi;

keďže je potrebné, aby v rámci poradného výboru boli zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov, ktorí by skúmali problémy, ktorými sa zaoberá správna komisia;

keďže je potrebné uzákoniť osobitné ustanovenia, ktoré zodpovedajú špecifickým charakteristikám vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré uľahčia uplatňovanie pravidiel koordinácie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1 (10) (15)

Definície

Na účely tohto nariadenia:

a) "zamestnanec" a "samostatne zárobkovo činná osoba" znamená:

i) každú osobu povinne alebo voliteľne nepretržite poistenú, pre prípad jednej alebo viacerých nepredvídaných udalostí, pokrytých časťami systému sociálneho zabezpečenia pre zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činné osoby;

ii) každú osobu povinne poistenú pre prípad jednej alebo viacerých nepredvídaných udalostí pokrytých časťami systému sociálneho zabezpečenia, ktoré sú predmetom tohto nariadenia a vzťahujú sa na všetkých obyvateľov alebo celú pracujúcu populáciu, ak takáto osoba:

- sa dá identifikovať ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba na základe spôsobu, ktorým sa takýto systém riadi alebo financuje, alebo

- ak nespĺňa tieto kritéria a je poistená pre prípad nejakej inej nepredvídanej udalosti uvedenej v prílohe I v rámci systému pre zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činné osoby alebo v rámci systému, ktorý je uvedený v iii), a to buď povinne, alebo na základe nepretržitého voliteľného poistenia, alebo, ak takýto systém v danom členskom štáte neexistuje, tak vyhovuje definícii, ktorá je uvedená v prílohe I;

iii) každú osobu, ktorá je povinne poistená pre prípad jednej alebo viacerých nepredvídaných udalostí pokrytých časťami jednotného systému sociálneho zabezpečenia, ktoré sú predmetom tohto nariadenia pre všetkých obyvateľov žijúcich na vidieku v súlade s kritériami ustanovenými v prílohe I;

iv) každú osobu, ktorá je dobrovoľne poistená pre prípad jedného alebo viacerých nepredvídaných udalostí pokrytých časťami systému sociálneho zabezpečenia členského štátu, ktoré sú predmetom tohto nariadenia pre zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činné osoby alebo pre všetkých obyvateľov alebo pre určité kategórie obyvateľov:

- ak takáto osoba vykonáva činnosť ako zamestnaná alebo samostatne zárobkovo činná osoba alebo

- ak takáto osoba bola predtým povinne poistená pre prípad takej istej nepredvídanej udalosti podľa systému pre zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činné osoby toho istého členského štátu;

b) cezhraničný pracovník znamená akéhokoľvek zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá vykonáva svoje povolanie na území členského štátu a má bydlisko na území iného členského štátu, do ktorého sa vracia spravidla denne alebo aspoň raz za týždeň; cezhraničný pracovník vyslaný podnikom, s ktorým má pracovný pomer, na iné územie v tom istom alebo inom členskom štáte, alebo ktorý poskytuje služby na inom mieste na území toho istého členského štátu alebo iného štátu, si však udržiava štatút cezhraničného pracovníka počas doby nie dlhšej ako štyri mesiace aj vtedy, ak sa nemôže počas tejto doby vrátiť denne alebo aspoň raz za týždeň do miesta svojho bydliska;

c) sezónny pracovník znamená akéhokoľvek zamestnanca, ktorý odchádza na územie iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom má bydlisko, vykonávať prácu sezónneho charakteru pre podnik alebo zamestnávateľa z tohto štátu na dobu, ktorá v žiadnom prípade nesmie presiahnuť osem mesiacov, a ktorý zostáva na území uvedeného štátu počas trvania tejto práce; za prácu sezónneho charakteru sa považuje práca, ktorá je závislá na striedaní ročných období a pravidelne sa každý rok opakuje;

d) utečenec znamená utečenca v zmysle definície uvedenej v článku 1 Dohovoru o postavení utečencov, podpísaného v Ženeve 28. júla 1951;

e) osoba bez štátnej príslušnosti znamená osobu bez štátnej príslušnosti v zmysle definície uvedenej v článku 1 Dohovoru o postavení osôb bez štátnej príslušnosti, podpísaného v New Yorku 28. septembra 1954;

f) i) rodinný príslušník znamená akúkoľvek osobu definovanú alebo uznanú za rodinného príslušníka alebo označenú za člena domácnosti právnymi predpismi, podľa ktorých sa poskytujú dávky, alebo, v prípadoch uvedených v článku 22 ods. 1 písm. a) a v článku 31, právnymi predpismi členského štátu, na území ktorého má takáto osoba bydlisko; ak však uvedené právne predpisy považujú za rodinného príslušníka alebo člena domácnosti len osobu, ktorá žije v spoločnej domácnosti so zamestnancom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou, táto podmienka sa považuje za splnenú, ak je dotknutá osoba závislá najmä na tejto osobe. Ak právne predpisy členského štátu v oblasti vecných nemocenských dávok alebo dávok v materstve neumožňujú rozlišovať rodinných príslušníkov od iných osôb, na ktoré sa právne predpisy vzťahujú, termín "rodinný príslušník" bude mať význam uvedený v prílohe I;

ii) avšak pokiaľ sú príslušné dávky dávkami pre postihnuté osoby, poskytované podľa právnych predpisov členského štátu všetkým štátnym príslušníkom tohto štátu, ktorí spĺňajú predpísané podmienky, pojem "rodinný príslušník" znamená aspoň manželku (manžela) zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby a neplnoleté alebo nezaopatrené deti takejto osoby;

g) pozostalý znamená každú osobu takto definovanú alebo uznanú právnymi predpismi, v zmysle ktorých sa poskytujú dávky. Ak však uvedené právne predpisy považujú za pozostalého len osobu, ktorá žila so zosnulým v spoločnej domácnosti, táto podmienka sa považuje za splnenú, ak dotknutá osoba bola závislá najmä na zosnulom;

h) bydlisko znamená zvyčajné bydlisko;

i) pobyt znamená prechodné bydlisko;

j) právne predpisy znamenajú zákony, nariadenia a iné právne predpisy, ako aj ostatné súčasné a budúce ustanovenia na vykonanie opatrení každého členského štátu, vzťahujúce sa na časti a systémy sociálneho zabezpečenia upravené článkom 4 ods. 1 a 2 alebo na osobitné nepríspevkové dávky uvedené v článku 4 ods. 2a.

Tento pojem však nezahŕňa ustanovenia súčasných alebo budúcich kolektívnych zmlúv bez ohľadu na to, či boli rozhodnutím orgánu vyhlásené za všeobecne záväzné alebo sa ním rozšírila ich pôsobnosť. Avšak pokiaľ takéto kolektívne zmluvy:

i) slúžia na zavedenie povinného poistenia, stanoveného zákonmi a nariadeniami, uvedenými v predchádzajúcom odseku,

alebo

ii) zakladajú systém, spravovaný tou istou inštitúciou ako je tá, ktorá spravuje systémy, stanovené zákonmi a nariadeniami uvedenými v predchádzajúcom odseku, môžu byť obmedzenia tohto pojmu kedykoľvek zrušené vyhlásením príslušného členského štátu, ktorý bude špecifikovať systém ako taký, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie. Takéto vyhlásenie bude oznámené a uverejnené v súlade s ustanovením článku 97.

Ustanoveniami predchádzajúceho pododseku nemajú za následok výnimku z uplatňovania tohto nariadenia na systémy, na ktoré sa vzťahuje nariadenie č. 3.

Termín právne predpisy taktiež vylučuje ustanovenia, ktorými sa riadia špeciálne systémy pre samostatne zárobkovo činné osoby, tvorenie ktorých je ponechané na iniciatívu tých, ktorých sa to týka alebo ktoré sa vzťahujú len na časť územia daného členského štátu, bez ohľadu na to, či orgány rozhodli alebo nerozhodli o tom, že budú povinné alebo rozšíria ich rozsah. Tieto špeciálne systémy sú uvedené v prílohe II;

k) dohovor o sociálnom zabezpečení znamená každý dvojstranný alebo mnohostranný nástroj, ktorý zaväzuje alebo bude zaväzovať výlučne dva alebo viac členských štátov, a akékoľvek ďalšie mnohostranné nástroje, ktoré zaväzujú alebo budú zaväzovať najmenej dva členské štáty a jeden alebo viac iných štátov v oblasti sociálneho zabezpečenia v čiastočnom alebo celkovom rozsahu častí a systémov ustanovených v článku 4 ods. 1 a 2 spolu s dohodami akéhokoľvek druhu uzavretými na základe takýchto nástrojov;

l) príslušný orgán znamená v súvislosti s každým členským štátom ministra, ministrov alebo iné obdobné orgány, zodpovedné za systémy sociálneho zabezpečenia na celom území alebo časti územia daného štátu;

m) správna komisia znamená komisiu uvedenú v článku 80;

n) inštitúcia znamená v súvislosti s každým členským štátom úrad alebo orgán zodpovedný za uplatňovanie všetkých alebo niektorých právnych predpisov;

o) príšlušná inštitúcia znamená:

i) inštitúciu, u ktorej je dotknutá osoba poistená v čase žiadosti o dávku,

alebo

ii) inštitúciu, u ktorej je dotknutá osoba oprávnená alebo by bola oprávnená nárokovať si dávky, ak táto osoba alebo jej rodinní príslušníci majú bydlisko na území členského štátu, v ktorom sa inštitúcia nachádza,

alebo

iii) inštitúciu určenú príslušným orgánom dotknutého členského štátu,

alebo

iv) v prípade systému súvisiaceho s právnou zodpovednosťou zamestnávateľa v súvislosti s dávkami ustanovenými v článku 4 ods. 1 daného zamestnávateľa alebo poisťovateľa alebo v prípade ich neplnenia, úrad alebo orgán určený príslušným orgánom dotknutého členského štátu;

p) inštitúcia miesta bydliska a inštitúcia miesta pobytu znamená inštitúciu príslušnú poskytovať dávky v mieste, kde má dotknutá osoba bydlisko a inštitúciu príslušnú poskytovať dávky v mieste, kde má dotknutá osoba pobyt podľa právnych predpisov uplatňovaných touto inštitúciou alebo, ak takáto inštitúcia neexistuje, inštitúciu určenú príslušným orgánom daného členského štátu;

q) príslušný štát znamená členský štát, na území ktorého sa príslušná inštitúcia nachádza;

r) doby poistenia znamenajú doby prispievania alebo doby zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti, ako ich definujú alebo uznávajú za doby poistenia právne predpisy, podľa ktorých sa dosiahli alebo považovali za dosiahnuté a všetky doby, ktoré sa za také považujú, ak ich uvedené právne predpisy považujú za rovnocenné dobám poistenia;

s) doby zamestnania a doby samostatnej zárobkovej činnosti znamenajú doby takto definované alebo uznávané právnymi predpismi, podľa ktorých sa dosiahli, a všetky doby, ktoré sa za také považujú, ak ich uvedené právne predpisy považujú za rovnocenné dobám zamestnania alebo dobám samostatnej zárobkovej činnosti;

sa) doby bydliska znamenajú doby takto definované alebo uznávané právnymi predpismi, podľa ktorých sa dosiahli alebo sa považujú za dosiahnuté;

t) dávky a dôchodky znamenajú všetky dávky a dôchodky vrátane všetkých ich častí, ktoré sa vyplácajú z verejných fondov, valorizačné zvýšenia a doplnkové príspevky, pokiaľ neustanovuje hlava III inak, ako aj paušálne dávky, ktoré sa môžu vyplácať namiesto dôchodkov a platby uskutočnené náhradou príspevkov;

u) i) rodinné dávky znamenajú všetky vecné dávky alebo peňažné dávky určené na pokrytie rodinných výdavkov podľa právnych predpisov v zmysle článku 4 ods. 1 písm. h), s výnimkou osobitného príspevku pri narodení dieťaťa uvedeného v prílohe II;

ii) rodinné prídavky znamenajú pravidelné peňažné dávky poskytované výlučne na základe počtu, a ak je to vhodné, veku rodinných príslušníkov;

v) podpora pri úmrtí znamená akúkoľvek jednorazovú peňažnú dávku v prípade úmrtia s výnimkou paušálnych dávok uvedených pod písm. t).

Článok 2

Osoby, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činné osoby, na ktoré sa vzťahujú alebo sa vzťahovali právne predpisy jedného alebo viacerých členských štátov a ktoré sú štátnymi príslušníkmi jedného z členských štátov alebo osobami bez štátnej príslušnosti alebo utečencami s bydliskom na území jedného z členských štátov, ako aj na ich rodinných príslušníkov a ich pozostalých.

2. Okrem toho sa toto nariadenia vzťahuje aj na pozostalých po zamestnancoch alebo samostatne zárobkovo činných osobách, na ktorých sa vzťahovali právne predpisy jedného alebo viacerých z členských štátov, bez ohľadu na štátnu príslušnosť takéhoto zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, keď sú ich pozostalí štátnymi príslušníkmi jedného z členských štátov alebo osobami bez štátnej príslušnosti alebo utečencami s bydliskom na území jedného z členských štátov.

3. Toto nariadenie sa vzťahuje na štátnych zamestnancov a osoby, ktoré sa v súlade s uplatňovananými právnymi predpismi za také považujú, keď sa na ne vzťahujú alebo sa vzťahovali právne predpisy členského štátu, v ktorom sa toto uplatňuje toto nariadenie.

Článok 3

Rovnosť zaobchádzania

1. Pokiaľ osobitné ustanovenia tohto nariadenia neustanovujú inak, osoby s bydliskom na území jedného z členských štátov, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje, majú tie isté povinnosti a poberajú tie isté dávky podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek členského štátu ako štátni príslušníci tohto štátu.

2. Ustanovenia odseku 1 sa vzťahujú na právo voliť členov orgánov inštitúcií sociálneho zabezpečenia alebo zúčastňovať sa na ich navrhovaní, ale nemajú vplyv na ustanovenia právnych predpisov žiadneho členského štátu súvisiacich so spôsobilosťou na navrhovanie alebo metódou navrhovania daných osôb do týchto orgánov.

3. S výnimkou ustanovení prílohy III sa ustanovenia dohovorov o sociálnom zabezpečení, účinné podľa článku 7 ods. 2 písm. c), a ustanovenia dohovorov uzavretých podľa článku 8 ods. 1 vzťahujú na všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Článok 4 (10)

Vecná pôsobnosť

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky právne predpisy, ktoré sa týkajú týchto častí sociálneho zabezpečenia:

a) nemocenské dávky a dávky v materstve;

b) dávky v invalidite vrátane tých, ktoré sú určené na udržanie alebo zlepšenie zárobkovej schopnosti;

c) dávky v starobe;

d) pozostalostné dávky;

e) dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania;

f) podpora pri úmrtí;

g) dávky v nezamestnanosti;

h) rodinné dávky.

2. Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky všeobecné a osobitné systémy sociálneho zabezpečenia, či už príspevkové alebo nepríspevkové, a systémy týkajúce sa právnej zodpovednosti zamestnávateľa alebo vlastníka lode v súvislosti s dávkami uvedenými v odseku 1.

2a. Toto nariadenie sa taktiež vzťahuje na osobitné nepríspevkové dávky, ktoré sa poskytujú podľa iných právnych predpisov alebo iných systémov ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 1, alebo tie, ktoré sú vylúčené na základe odseku 4, pokiaľ sú tieto dávky určené:

a) na poskytovanie doplnkového, náhradného alebo pridruženého krytia proti rizikám, ktoré sú obsiahnuté v častiach sociálneho zabezpečenia uvedených v odseku 1 písm. a) až h),

alebo

b) len ako osobitná ochrana pre zdravotne postihnuté osoby.

2b. Toto nariadenie sa nevzťahuje na ustanovenia právnych predpisov členského štátu, ktoré sa vzťahujú na osobitné nepríspevkové dávky uvedené v prílohe II, oddiele III, ktorých platnosť je obmedzená na časť jeho územia.

3. Ustanovenia hlavy III tohto nariadenia nemajú však vplyv na ustanovenia právnych predpisov žiadneho členského štátu týkajúce sa povinností vlastníka lode.

4. Toto nariadenie sa nevzťahuje na sociálnu a zdravotnú pomoc, na systémy dávok obetiam vojny alebo jej dôsledkov alebo na osobitné systémy pre štátnych zamestnancov a osoby, ktoré sa za také považujú.

Článok 5 (10)

Vyhlásenia členských štátov o rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia

Členské štáty upresnia právne predpisy a systémy uvedené v článku 4 ods. 1 a 2, osobitné nepríspevkové dávky uvedené v článku 4 ods. 2a, minimálne dávky uvedené v článku 50 a dávky uvedené v článkoch 77 a 78 vo vyhláseniach, ktoré sa oznámia a zverejnia podľa článku 97.

Článok 6

Dohovory o sociálnom zabezpečení, ktoré nahrádza toto nariadenie

Pokiaľ ustanovenie článkov 7, 8 a 46 ods. 4 neustanovujú inak, pokiaľ ide o osoby a prípady, ktorých sa týka, nahrádza toto nariadenie ustanovenia každého dohovoru o sociálnom zabezpečení, záväzného:

a) výlučne pre dva alebo viac členských štátov alebo

b) najmenej pre dva členské štáty a jeden alebo viac iných štátov, ak sa na vysporiadaní príslušných prípadov nepodieľa žiadna inštitúcia iného štátu.

Článok 7

Medzinárodné ustanovenia, na ktoré nemá toto nariadenie vplyv

1. Toto nariadenie sa nedotýka povinností vyplývajúcich z:

a) každého dohovoru prijatého Medzinárodnou konferenciou práce, ktorý po ratifikácii jedným alebo viacerými členskými štátmi nadobudol platnosť;

b) Európskych dočasných dohôd o sociálnom zabezpečení z 11. decembra 1953, uzavretých medzi členskými štátmi Rady Európy.

2. Bez ohľadu na článok 6 naďalej sa budú uplatňovať:

a) ustanovenia dohôd z 27. júla 1950 a 30. novembra 1979 o sociálnom zabezpečení lodníkov na Rýne;

b) ustanovenia Európskeho dohovoru z 9. júla 1956 o sociálnom zabezpečení pracovníkov v medzinárodnej doprave;

c) ustanovenia dohovorov o sociálnom zabezpečení uvedené v prílohe III.

Článok 8

Uzatváranie dohovorov medzi členskými štátmi

1. Dva alebo viac členských štátov môže podľa potreby uzatvoriť vzájomné dohovory vychádzajúce zo zásad a v zmysle tohto nariadenia.

2. Každý členský štát oznámi v súlade s ustanoveniami článku 97 ods. 1 každý dohovor, ktorý uzavrel s iným členským štátom podľa ustanovení odseku 1.

Článok 9

Prístup k dobrovoľnému alebo voliteľnému nepretržitému poisteniu

1. Ustanovenia právnych predpisov ktoréhokoľvek členského štátu, ktoré podmieňujú prístup k dobrovoľnému alebo voliteľnému nepretržitému poisteniu na území tohto štátu, sa nevzťahujú na osoby, ktoré majú bydlisko na území iného členského štátu, za predpokladu, že niekedy počas pracovného života sa na nich ako na zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činné osoby vzťahovali právne predpisy prvého štátu.

2. Ak je podľa právnych predpisov členského štátu je účasť na dobrovoľnom alebo voliteľnom nepretržitom poistení podmienená dosiahnutím dôb poistenia, zohľadnia sa doby poistenia alebo doby bydliska dosiahnuté podľa právnych predpisov iného členského štátu v požadovanom rozsahu tak, akoby sa dosiahli podľa právnych predpisov prvého štátu.

Článok 9a (7)

Predĺženie referenčného obdobia

Ak je priznanie nároku na dávky podľa právnych predpisov členského štátu podmienené dosiahnutím minimálnej doby poistenia počas stanoveného obdobia, ktoré predchádza poistnej udalosti (referenčné obdobie) a ak tieto právne predpisy stanovujú, že doby, počas ktorých boli poskytované dávky podľa právnych predpisov tohto členského štátu alebo obdobia, venované výchove detí na území tohto členského štátu, boli dôvodom na predĺženie tohto referenčného obdobia, doby, počas ktorých boli poskytované invalidné dôchodky alebo starobné dôchodky, nemocenské dávky, dávky v nezamestnanosti alebo dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi (okrem dôchodkov) podľa predpisov iného členského štátu a obdobia venovaného výchove detí na území iného členského štátu, sú takisto dôvodom na predĺženie uvedeného referenčného obdobia.

Článok 10

Upustenie od podmienok bydliska– Účinok povinného poistenia na úhradu príspevkov

1. Pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak, peňažné dávky v invalidite, v starobe alebo pozostalostné dávky, dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi alebo chorobami z povolania a podpora pri úmrtí, nadobudnuté podľa právnych predpisov jedného alebo viacerých členských štátov, nepodliehajú žiadnemu znižovaniu, upravovaniu, pozastaveniu, odňatiu alebo odobratiu z dôvodu, že príjemca má bydlisko na území iného členského štátu ako je štát, kde sa nachádza inštitúcia zodpovedná za vyplácanie.

Prvý pododsek sa ďalej použije na paušálne dávky poskytované v prípadoch ďalšieho sobáša pozostalého manžela/manželky, ktorý mal nárok na pozostalostný dôchodok.

2. Ak sa podľa právnych predpisov členského štátu podmieňuje náhrada príspevkov tým, že na dotknutú osobu sa už nevzťahuje povinné poistenie, táto podmienka sa nepovažuje za splnenú dovtedy, kým sa na dotknutú osobu vzťahuje povinné poistenie ako na zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu podľa právnych predpisov iného členského štátu.

Článok 10a (10)

Osobitné nepríspevkové dávky

1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 10 a hlavy III, sa osobám, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje, priznajú osobitné nepríspevkové peňažné dávky uvedené v článku 4 ods. 2a výhradne na území toho členského štátu, v ktorom majú bydlisko, podľa právnych predpisov tohto štátu za predpokladu, že takéto dávky sú uvedené v prílohe IIa. Tieto dávky na svoje vlastné náklady poskytuje inštitúcia miesta bydliska.

2. Inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy podmieňujú vznik nároku na dávky uvedené v odseku 1 dosiahnutím doby zamestnanosti, samostatnej zárobkovej činnosti alebo doby bydliska, v potrebnom rozsahu považujú doby zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo bydliska dosiahnuté na území ktoréhokoľvek iného členského štátu za doby dosiahnuté na území prvého členského štátu.

3. Ak sa podľa právnych predpisov členského štátu nárok na dávky uvedené v odseku 1, priznané vo forme doplatkov, podmieňuje poberaním dávok uvedených v článku 4 ods. 1 písm. a) až h) a žiadna takáto dávka nie je priznaná podľa príslušných právnych predpisov, každá zodpovedajúca dávka poskytovaná podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek iného členského štátu sa na účely nároku na doplatok považuje za dávku poskytovanú podľa právnych predpisov prvého členského štátu.

4. Ak sa podľa právnych predpisov členského štátu poskytnutie dávok z dôvodu zdravotného postihnutia alebo invalidity, pokrytých odsekom 1 podmieňuje tým, že zdravotné postihnutie alebo invalidita sa prvý raz zistí na území toho členského štátu, podmienka sa považuje za splnenú, ak taká diagnóza bola určená prvý raz na území iného členského štátu.

Článok 11

Valorizácia dávok

Pravidlá valorizácie upravené právnymi predpismi členského štátu platia pre dávky upravené týmito právnymi predpismi na základe ustanovení tohto nariadenia.

Článok 12 (9) (11)

Zamedzenie súbehu dávok

1. Toto nariadenie nemôže ani priznať ani zachovať nárok na niekoľko dávok toho istého druhu za jednu a tú istú dobu povinného poistenia. Toto ustanovenie sa však nepoužije na dávky vo vzťahu k invalidite, starobe, úmrtiu (dôchodky) alebo chorobe z povolania priznané inštitúciami dvoch alebo viacerých členských štátov v súlade s ustanoveniami článkov 41, 43 ods. 2 a 3, 46, 50 a 51 alebo článku 60 ods. 1 písm. b).

2. Pokiaľ toto nariadenie neustanovuje inak, ustanovenia právnych predpisov členského štátu upravujúce o zniženie, pozastavenie alebo odňatie dávok v prípadoch súbehu s inými dávkami sociálneho zabezpečenia alebo každou inou formou príjmu, sa môžu použiť aj v prípade, ak takéto dávky boli získané podľa právnych predpisov iného členského štátu alebo keď takýto príjem bol získaný na území iného členského štátu.

3. Ustanovenia právnych predpisov členského štátu upravujúce zníženie, pozastavenie alebo odňatie dávky v prípade osoby poberajúcej dávky v invalidite alebo predbežné dávky v starobe, ktorá súčasne vykonáva zárobkovú činnosť, sa môžu použiť na takúto osobu, dokonca aj keď vykonáva svoju činnosť na území iného členského štátu.

4. Invalidný dôchodok splatný podľa holandských právnych predpisov sa v prípade, ak je holandská inštitúcia povinná podľa ustanovení článku 57 ods. 5 alebo 60 ods. 2 písm. b) prispievať tiež na náklady na dávky v súvislosti s chorobou z povolania poskytované podľa právnych predpisov iného členského štátu, znižuje o sumu, ktorá sa má platiť inštitúcii iného členského štátu zodpovednej za poskytnutie dávok v súvislosti s chorobou z povolania.

HLAVA II

URČENIE PRÍSLUŠNOSTI PRÁVNYCH PREDPISOV

Článok 13 (9)

Všeobecné pravidlá

1. Pokiaľ v článku 14c nie je ustanovené inak, osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, podliehajú právnym predpisom len jedného členského štátu. Tieto právne predpisy sa určia v súlade s ustanoveniami tejto hlavy.

2. Pokiaľ článkž 14 až 17 neustanovujú inak:

a) na osobu zamestnanú na území jedného členského štátu sa vzťahujú právne predpisy tohto štátu dokonca aj vtedy, ak má bydlisko na území iného členského štátu alebo ak sa sídlo alebo miesto podnikania podniku alebo fyzickej osoby, ktorá ho zamestnáva, nachádza na území iného členského štátu;

b) na osobu, ktorá je samostatne zárobkovo činná na území jedného členského štátu, sa vzťahujú právne predpisy tohto členského štátu dokonca aj vtedy, ak má bydlisko na území iného členského štátu;

c) na osobu zamestnanú na palube plavidla plávajúceho pod vlajkou členského štátu sa vzťahujú právne predpisy tohto členského štátu;

d) na štátnych zamestnancov a na osoby, ktoré sa za také považujú, sa vzťahujú právne predpisy členského štátu, ktorému podlieha verejná správa, ktorá ich zamestnáva;

e) na osobu povolanú alebo opätovne povolanú na výkon služby v ozbrojených silách alebo civilnej služby členského štátu sa vzťahujú právne predpisy tohto členského štátu. Ak je vznik nároku podľa týchto právnych predpisov podmienený dosiahnutím doby poistenia pred nástupom na takúto vojenskú službu alebo civilnú sluťbu alebo po jej skončení, doby poistenia, dosiahnuté podľa právnych predpisov iného členského štátu, sa zohľadnia v potrebnom rozsahu tak, akoby boli dobami poistenia dosiahnutými podľa právnych predpisov prvého štátu. Zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby povolané alebo opätovne povolané na výkon služby v ozbrojených silách alebo civilnej služby si zachovávajú postavenie zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby;

f) na osobu, ktorá prestane podliehať právnym predpisom členského štátu, bez toho, aby sa na ňu začali vzťahovať právne predpisy iného členského štátu v súlade s jedným z pravidiel stanovených v predchádzajúcich odsekoch alebo v súlade s jednou z výnimiek alebo jedným z osobitných ustanovení, ktoré sú uvedené v článkoch 14 až 17, sa budú vzťahovať právne predpisy členského štátu, na území ktorého má bydlisko, a budú sa na ňu vzťahovať iba tieto predpisy.

Článok 14

Osobitné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na osoby vykonávajúce závislú činnosť, okrem námorníkov

Článok 13 ods. 2 písm. a) sa použije s nasledujúcimi výnimkami a výhradami:

1. a) Osoba, ktorá je zamestnaná na území členského štátu podnikom, pre ktorý zvyčajne pracuje, a ktorá je vyslaná týmto podnikom na územie iného členského štátu, aby tam vykonávala prácu pre tento podnik, naďalej podlieha právnym predpisom prvého členského štátu za predpokladu, že predpokladané trvanie tejto práce neprekročí 12 mesiacov a že nie je vyslaná s cieľom, aby nahradila inú osobu, ktorá ukončila dobu svojho vyslania;

b) Ak trvanie práce, ktorá sa má vykonať, prekročí dĺžku pôvodne očakávaného trvania v dôsledku nepredvídaných okolností a prekročí 12 mesiacov, právne predpisy prvého členského štátu sa uplatňujú i naďalej až do ukončenia tejto práce za predpokladu, že príslušný orgán členského štátu, na území ktorého bola dotknutá osoba vyslaná, alebo úrad určený týmto orgánom s tým súhlasí; o takýto súhlas sa musí požiadať pred uplynutím pôvodnej 12 mesačnej doby. Takýto súhlas sa však nemôže udeliť na dobu dlhšiu ako 12 mesiacov.

2. Osoba, ktorá je obvykle zamestnaná na území dvoch alebo viacerých členských štátov, podlieha právnym predpisom, ktoré sú takto určené:

a) Osoba, ktorá patrí k cestujúcemu alebo lietajúcemu personálu podniku, ktorý si prenajíma alebo na svoj vlastný účet prevádzkuje medzinárodnú prepravu cestujúcich alebo tovaru po železnici, ceste, letecky alebo po vnútrozemských vodných cestách a má svoje sídlo alebo miesto podnikania na území členského štátu, podlieha právnym predpisom tohto druhého štátu s nasledujúcimi obmedzeniami:

i) ak má podnik pobočku alebo stále zastúpenie na území členského štátu, iného ako je štát, v ktorom má svoje sídlo alebo miesto podnikania, osoba zamestnaná takou pobočkou alebo stálym zastúpením podlieha právnym predpisom členského štátu, na území ktorého sa takáto pobočka alebo stále zastúpenie nachádza;

ii) ak je osoba zamestnaná najmä na území členského štátu, v ktorom má bydlisko, podlieha právnym predpisom tohto štátu aj vtedy, ak podnik, ktorý ho zamestnáva, nemá sídlo alebo miesto podnikania alebo pobočku alebo stále zastúpenie na tomto území;

b) Osoba iná, než uvedená pod písm. a), podlieha:

i) právnym predpisom členského štátu, na území ktorého má bydlisko, ak vykonáva svoju činnosť čiastočne na tomto území alebo pre viaceré podniky alebo viacerých zamestnávateľov, ktorí majú svoje sídla alebo miesta podnikania na území rôznych členských štátoch;

ii) právnym predpisom členského štátu, na území ktorého sa nachádza sídlo alebo miesto podnikania podniku alebo fyzickej osoby, ktorý ju zamestnáva, ak nemá bydlisko na území žiadneho členského štátu, kde vykonáva svoju činnosť.

3. Osoba, ktorá je zamestnaná na území jedného členského štátu podnikom, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania na území iného členského štátu a ktorým prechádza spoločná hranica týchto štátov, podlieha právnym predpisom členského štátu, na území ktorého má podnik svoje sídlo alebo miesto podnikania.

Článok 14a

Osobitné pravidlá týkajúce sa osôb, okrem námorníkov, ktoré sú samostatne zárobkovo činné

Článok 13 ods. 2 písm. b) sa použije s nasledujúcimi výnimkami a výhradami:

1. a) osoba, ktorá je obvykle samostatne zárobkovo činnou osobou na území jedného členského štátu a ktorá vykonáva prácu na území iného členského štátu, naďalej podlieha právnym predpisom prvého členského štátu za predpokladu, že predpokladané trvanie tejto práce nebude dlhšie než 12 mesiacov;

b) Ak trvanie práce, ktorá sa má vykonať, prekročí dĺžku pôvodne očakávaného trvania následkom nepredvídaných okolností a prekročí 12 mesiacov, právne predpisy prvého členského štátu sa uplatňujú i naďalej až do ukončenia tejto práce za predpokladu, že príslušný orgán členského štátu, na územie ktorého vstúpila dotknutá osoba s cieľom vykonania predmetnej práce alebo úrad určený týmto orgánom s tým súhlasí; o takýto súhlas sa musí požiadať pred uplynutím pôvodnej 12 mesačnej doby. Takýto súhlas sa však nemôže udeliť na dobu dlhšiu ako 12 mesiacov.

2. Osoba, ktorá je obvykle samostatne zárobkovo činná na území dvoch alebo viacerých členských štátov, podlieha právnym predpisom členského štátu, na území ktorého má bydlisko, ak vykonáva časť svojej činnosti na území tohto členského štátu. Ak nevykonáva žiadnu činnosť na území členského štátu, na území ktorého má bydlisko, podlieha právnym predpisom členského štátu, na území ktorého vykonáva svoju hlavnú činnosť. Kritériá, ktoré sa používajú pri určovaní hlavnej činnosti, sú ustanovené v nariadení uvedenom v článku 98.

3. Osoba, ktorá je samostatne zárobkovo činná v podniku, ktorý má svoje sídlo alebo miesto podnikania na území jedného členského štátu a ktorým prechádza spoločná hranica dvoch členských štátov, podlieha právnym predpisom členského štátu, na území ktorého má podnik svoje sídlo alebo miesto podnikania.

4. Ak právne predpisy, ktorým by osoba mala podliehať podľa odseku 2 alebo 3, tejto osobe ani na základe dobrovoľnosti neumožňujú, aby sa zapojila do dôchodkového systému, dotknutá osoba podlieha právnym predpisom druhého členského štátu, ktoré by sa uplatnili nehľadiac na tieto ustanovenia, alebo, ak by sa mali použiť právne predpisy dvoch alebo viacerých členských štátov týmto spôsobom, podlieha právnym predpisom určeným spoločnou dohodou medzi dotknutými členskými štátmi alebo ich príslušnými orgánmi.

Článok 14b

Osobitné pravidlá pre námorníkov

Článok 13 ods. 2 písm. c) sa použijú s nasledujúcimi výnimkami a výhradami:

1. Osoba, ktorá je zamestnaná podnikom, s ktorým je v bežnom pracovnom pomere buď na území členského štátu, alebo na palube plavidla, ktoré sa plaví pod vlajkou členského štátu, a ktorá bola vyslaná týmto podnikom na palubu plavidla, ktoré sa plaví pod vlajkou iného členského štátu, aby tam vykonávala prácu pre tento podnik, naďalej podlieha za podmienok, ktoré sú ustanovené v článku 14 ods. 1, právnym predpisom prvého členského štátu.

2. Osoba, ktorá je obvykle samostatne zárobkovo činná buď na území členského štátu, alebo na palube plavidla, ktoré sa plaví pod vlajkou členského štátu a ktorá vykonáva prácu na svoj vlastný účet na palube plavidla, ktoré sa plaví pod vlajkou iného členského štátu, naďalej podlieha za podmienok, ktoré sú ustanovené v článku 14a ods. 1 právnym predpisom prvého členského štátu.

3. Osoba, ktorá obvykle nevykonáva prácu na mori, vykonáva prácu v územných vodách alebo v prístave členského štátu na plavidle, ktoré sa plaví pod vlajkou iného členského štátu v týchto územných vodách alebo v tomto prístave, ale nie je členom posádky plavidla, podlieha právnym predpisom prvého členského štátu.

4. Osoba, ktorá je zamestnaná na palube plavidla, ktoré sa plaví pod vlajkou členského štátu, a je odmeňovaná za túto prácu podnikom alebo osobou, ktorých sídlo alebo miesto podnikania je na území druhého členského štátu, podlieha právnym predpisom druhého členského štátu, ak má bydlisko na území tohto štátu; podnik alebo osoba, ktorá vypláca odmenu, sa bude považovať na účely uvedených právnych predpisov za zamestnávateľa.

Článok 14c (5)

Osobitné pravidlá pre osoby, ktoré sú zamestnané súčasne na území jedného členského štátu a samostatne zárobkovo činné na území druhého členského štátu

Osoba, ktorá je súčasne zamestnaná na území jedného členského štátu a samostatne zárobkovo činná na území druhého členského štátu, podlieha:

a) pokiaľ písm. b) neustanovuje inak, právnym predpisom členského štátu, na území ktorého vykonáva závislú činnosť alebo ak vykonáva takúto činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov, právnym predpisom určeným podľa článku 14 ods. 2 alebo 3;

b) v prípadoch uvedených v prílohe VII:

- právnym predpisom členského štátu, na území ktorého vykonáva závislú činnosť, pričom ak vykonáva túto činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov, tieto právne predpisy sa určia podľa článku 14 ods. 2 alebo 3,

a

- právnym predpisom členského štátu, na území ktorého vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, pričom ak vykonáva túto činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov, tieto právne predpisy sa určia podľa článku 14a ods. 2, 3 alebo 4.

Článok 14d (5)

Rôzne ustanovenia

1. Osoba uvedená v článku 14 ods. 2 a 3, článku 14a ods. 2, 3 a 4 a článku 14c písm. a) sa považuje, na účely právnych predpisov určených v súlade s týmito ustanoveniami, ako keby vykonávala celú zárobkovú činnosť alebo činnosti na území daného členského štátu.

2. Osoba uvedená v článku 14c písm. b) sa považuje na účely stanovenia výšky príspevkov vyžadovaných od samostatne zárobkovo činnej osoby podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom vykonáva svoju samostatnú zárobkovú činnosť, za osobu vykonávajúcu na území daného členského štátu závislú činnosť.

3. Ustanovenia právnych predpisov členského štátu, podľa ktorých dôchodca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť, nepodlieha povinnému poisteniu v súvislosti s touto činnosťou, sa použijú tiež na dôchodcu, ktorému bol priznaný dôchodok podľa právnych predpisov druhého členského štátu, pokiaľ dotknutá osoba výslovne nepožiada, aby im podliehala, a to žiadosťou na inštitúciu určenú príslušným orgánom prvého členského štátu a uvedenú v prílohe 10 k nariadeniu uvedenému v článku 98.

Článok 15

Pravidlá týkajúce sa dobrovoľného poistenia alebo voliteľného nepretržitého poistenia

1. Články 13 a 14d sa nevzťahujú na dobrovoľné poistenie alebo voliteľné nepretržité poistenie s výnimkou prípadu, pokiaľ v súvislosti s jednou z častí uvedených v článku 4 v ktoromkoľvek členskom štáte existuje len dobrovoľný systém poistenia.

2. Ak má uplatnenie právnych predpisov dvoch alebo viacerých členských štátoch za následok prekrývanie poistenia:

- pri systéme povinného poistenia a jedného alebo viacerých systémov dobrovoľného alebo voliteľného nepretržitého poistenia sa na dotknutú osobu vzťahuje výlučne systém povinného poistenia;

- pri dvoch alebo viacerých systémoch dobrovoľného alebo voliteľného nepretržitého poistenia môže dotknutá osoba vstúpiť iba do systému dobrovoľného alebo do systému voliteľného nepretržitého poistenia, podľa toho, ktorý si zvolí.

3. V súvislosti s invaliditou, starobou a úmrtím (dôchodky) môže však dotknutá osoba vstúpiť do systému dobrovoľného alebo voliteľného nepretržitého poistenia členského štátu dokonca aj keď sa na ňu povinne vzťahujú právne predpisy iného členského štátu, ak takéto prekrývanie vyslovene alebo implicitne pripúšťa prvý členský štát.

Článok 16

Osobitné pravidlá týkajúce sa osôb zamestnaných diplomatickými misiami a konzulárnymi úradmi a pomocných zamestnancov Európskych spoločenstiev

1. Ustanovenia článku 13 ods. 2 písm. a) sa vzťahujú na osoby zamestnané diplomatickými misiami a konzulárnymi úradmi a na súkromný domáci personál zástupcov takýchto misií alebo úradov.

2. Zamestnanci, na ktorých sa vzťahuje odsek 1, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členského štátu, ktorý je akreditujúcim alebo vysielajúcim štátom, si môžu zvoliť, že sa na nich budú vzťahovať právne predpisy tohto štátu. Takéto právo voľby sa môže predĺžiť na konci každého kalendárneho roka a nemá spätnú účinnosť.

3. Pomocní zamestnanci Európskych spoločenstiev si môžu v súvislosti s ustanoveniami inými ako ustanovenia súvisiace s rodinnými prídavkami, ktorých poskytovanie sa spravuje podmienkami zamestnávania uplatniteľnými na takýchto zamestnancov, zvoliť, že sa budú na nich vzťahovať právne predpisy členského štátu, na území ktorého sú zamestnaní, právne predpisy členského štátu, ktoré sa na nich vzťahovali naposledy, alebo právne predpisy členského štátu, ktorého sú štátnymi príslušníkmi. Takéto právo voľby, ktoré sa môže uplatniť len raz, nadobúda účinnosť dňom nástupu do zamestnania.

Článok 17 (9)

Výnimky z článkov 13 až 16

Dva alebo viac členských štátov, príslušné orgány týchto štátov alebo úrady určené týmito orgánmi môžu spoločnou dohodou upraviť výnimky z ustanovení článkov 13 až 16 v záujme určitých kategórii osôb alebo určitých osôb.

Článok 17a (9)

Osobitné pravidlá týkajúce sa poberateľov dôchodkov podľa právnych predpisov jedného alebo viacerých členských štátov

Poberateľ dôchodku splatného podľa právnych predpisov členského štátu alebo dôchodkov splatných podľa právnych predpisov viacerých členských štátov, ktorý má bydlisko na území iného členského štátu, môže byť na základe vlastnej žiadosti vyňatý z pôsobnosti právnych predpisov tohto iného členského štátu za predpokladu, že nepodlieha týmto právnym predpisom na základe výkonu povolania.

HLAVA III

OSOBITNÉ USTANOVENIA SÚVISIACE S RÔZNYMI KATEGÓRIAMI DÁVOK

KAPITOLA I

CHOROBA A MATERSTVO

Prvý oddiel

Spoločné ustanovenia

Článok 18

Úhrn dôb poistenia, dôb zamestnania alebo dôb bydliska:

1. Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy podmieňujú nadobudnutie, zachovanie alebo znovunadobudnutie nároku na dávky dosiahnutím dôb poistenia, dôb zamestnania alebo dôb bydliska, zohľadní v potrebnom rozsahu doby poistenia, doby zamestnania alebo doby bydliska dosiahnuté podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek iného členského štátu tak, akoby boli dobami dosiahnutými podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje.

2. Ustanovenia odseku 1 sa vzťahujú na sezónnych pracovníkov dokonca aj v súvislosti s dobami pred akýmkoľvek prerušením poistenia presahujúcim dobu povolenú právnymi predpismi príslušného štátu za predpokladu, že dotknutá osoba nebola bez poistenia dlhšie ako štyri mesiace.

Druhý oddiel

Zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinní príslušníci

Článok 19

Bydlisko v inom členskom štáte, ako je príslušný štát — všeobecné pravidlá

1. Zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba s bydliskom na území iného členského štátu, ako je príslušný štát, ktorá spĺňa podmienky právnych predpisov príslušného štátu na nárok na dávky, dostáva so zohľadnením ustanovení článku 18, ak je to vhodné, v štáte, kde má bydlisko:

a) vecné dávky poskytované v mene príslušnej inštitúcie od inštitúcie miesta bydliska v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré táto inštitúcia uplatňuje tak, akoby bol poistený u nej;

b) peňažné dávky poskytované príslušnou inštitúciou v súlade s právnymi predpismi, ktoré uplatňuje. Na základe dohody medzi príslušnou inštitúciou a inštitúciou miesta bydliska môže však v mene príslušnej inštitúcie v súlade s právnymi predpismi príslušného štátu takéto dávky poskytovať inštitúcia miesta bydliska z poverenia príslušnej inštitúcie v súlade s právnymi predpismi príslušného štátu.

2. Ustanovenia odseku 1 sa použijú obdobne aj na rodinných príslušníkov, ktorí majú bydlisko na území iného členského štátu, ako je príslušný štát, ak nemajú nárok na takéto dávky podľa právnych predpisov štátu, na území ktorého majú bydlisko.

Ak majú rodinní príslušníci bydlisko na území členského štátu, podľa právnych predpisov ktorého nárok na čerpanie vecných dávok nepodlieha podmienke poistenia alebo zamestnania, vecné dávky, ktoré títo príslušníci poberajú, sa považujú za také, ktoré sa poskytujú v mene inštitúcie, u ktorej je pracovník poistený, s výnimkou prípadu, kedy manžel(-ka) alebo osoba, ktorá sa stará o deti, vykonáva na území daného štátu zárobkovú činnosť.

Článok 20

Cezhraniční pracovníci a ich rodinní príslušníci — osobitné pravidlá

Cezhraničný pracovník môže tiež dostávať dávky na území príslušného štátu. Takéto dávky poskytuje príslušná inštitúcia v súlade s ustanoveniami právnych predpisov tohto štátu, akoby dotknutá osoba mala bydlisko v tomto štáte. Jeho rodinní príslušníci môžu poberať vecné dávky za tých istých podmienok, poberanie takýchto dávok je však s výnimkou naliehavých prípadov podmienené dohodou medzi dotknutými štátmi alebo medzi príslušnými orgánmi týchto štátov alebo v prípade jej absencie na základe predchádzajúceho povolenia príslušnou inštitúciou.

Článok 21

Pobyt v príslušnom štáte alebo zmena bydliska do príslušného štátu

1. Zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba uvedená v článku 19 ods. 1, ktorá má pobyt na území príslušného štátu, poberá dávky v súlade s ustanoveniami právnych predpisov tohto štátu, ako keby tam mala bydlisko aj vtedy, keď táto osoba už pred svojím pobytom dostala dávky za ten istý prípad choroby alebo materstva.

2. Odsek 1 sa obdobne vzťahuje na rodinných príslušníkov uvedených v článku 19 ods. 2.

V prípade, ak však títo rodinní príslušníci majú bydlisko na území iného členského štátu, ako je štát, na území ktorého má bydlisko zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, vecné dávky poskytuje inštitúcia miesta pobytu v mene inštitúcie miesta bydliska dotknutej osoby.

3. Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na cezhraničných pracovníkov a ich rodinných príslušníkov.

4. Zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba a jej rodinní príslušníci, ako uvádza článok 19, ktorí zmenia bydlisko na územie príslušného štátu, poberajú dávky v súlade s ustanoveniami právnych predpisov tohto štátu aj vtedy, keď už pred zmenou bydliska dostali dávky za ten istý prípad choroby alebo materstva.

Článok 22

Pobyt mimo príslušného štátu — návrat do miesta bydliska v inom členskom štáte alebo jeho zmena do iného členského štátu počas choroby alebo materstva — potreba odchodu do iného členského štátu za vhodným ošetrením

1. Zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá spĺňa podmienky právnych predpisov príslušného štátu na nárok na dávky, pričom, ak je to vhodné, zohľadnia sa ustanovenia článku 18:

a) ktorej stav si vyžaduje okamžité dávky počas pobytu na území iného členského štátu

alebo

b) ktorá po získaní nároku na dávky uhraditeľné príslušnou inštitúciou má povolenie tejto inštitúcie na návrat na územie členského štátu, kde má bydlisko, alebo preložiť svoje bydlisko na územie iného členského štátu

alebo

c) ktorá má povolenie príslušnej inštitúcie odísť na územie iného členského štátu, aby tam dostala ošetrenie primerané jej stavu,

má nárok na:

i) vecné dávky poskytované v mene príslušnej inštitúcie inštitúciou miesta pobytu alebo bydliska v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré uplatňuje táto inštitúcia tak, akoby bol u nej poistený. Dĺžka doby, počas ktorej sa dávky poskytujú, sa však spravuje právnymi predpismi príslušného štátu;

ii) peňažné dávky poskytované príslušnou inštitúciou v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré uplatňuje. Na základe dohody medzi príslušnou inštitúciou a inštitúciou miesta pobytu alebo bydliska môže takéto dávky v súlade s ustanoveniami právnych predpisov príslušného štátu poskytovať inštitúcia miesta pobytu alebo bydliska v mene príslušnej inštitúcie.

2. Povolenie požadované podľa odseku 1 písm. b) je možné odmietnuť len v prípade, ak sa zistí, že by presun dotknutej osoby ohrozil jej zdravotný stav alebo poskytované lekárske ošetrenie.

Povolenie požadované podľa odseku 1 písm. c) nemožno odmietnuť, ak takéto ošetrenie patrí medzi dávky, ktoré stanovujú právne predpisy členského štátu, na území ktorého má dotknutá osoba bydlisko, a keď nemôže byt dotknutej osobe poskytnuté takéto ošetrenie v čase zvyčajne potrebnom pre obdržanie tejto starostlivosti na území členského štátu, kde ma bydlisko, s ohľadom na jej súčasný zdravotný stav alebo pravdepodobný ďalší priebeh ochorenia.

3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa obdobne vzťahujú na rodinných príslušníkov zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby.

Avšak, na účely uplatňovania odseku 1 písm. a) a c) bodu i) na rodinných príslušníkov, ako je uvedené v článku 19 ods, 2, ktorí majú bydlisko na území iného členského štátu, ako je ten, na území ktorého je osoba zamestnaná alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť:

a) vecné dávky poskytujú v mene inštitúcie členského štátu, na ktorého území majú rodinní príslušníci bydlisko, inštitúciou miesta pobytu podľa ustanovení právnych predpisov, ktoré táto inštitúcia uplatňuje, ako keby u nich bol zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba poistená. Dĺžka doby, počas ktorej sa dávky budú poskytovať, sa však určí podľa právnych predpisov členského štátu, na území ktorého majú rodinní príslušníci bydlisko;

b) povolenie požadované podľa odseku 1 písm. c) vydá inštitúcia členského štátu, na území ktorého majú rodinní príslušníci bydlisko.

4. Skutočnosť, že ustanovenia odseku 1 sa uplatňujú na zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu, nemá vplyv na nárok jeho rodinných príslušníkov na dávky.

Článok 22a (14)

Osobitné pravidlá pre určité kategórie osôb

Bez toho, aby bol dotknutý článok 2 tohto nariadenia, sa článok 22 ods. 1 písm. a) a c) vzťahuje aj na osoby, ktoré sú štátnymi príslušníkmi členského štátu a sú poistené podľa právnych predpisov členského štátu, a na ich rodinných príslušníkov, ktorí s nimi majú spoločné bydlisko.

Článok 22b (15)

Zamestnanie v členskom štáte inom, ako je príslušný štát– pobyt v štáte, v ktorom je osoba zamestnaná

Zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba uvedená v článku 13 ods. 2 písm. d), 14, 14a, 14b, 14c písm. a) alebo 17 a rodinní príslušníci, ktorí ju sprevádzajú, poberajú dávky podľa ustanovenia článku 22 ods. 1 písm. a) na každom základe, ktorý oprávňuje na poberanie dávok počas pobytu na území členského štátu, v ktorom je pracovník zamestnaný, alebo štátu, pod vlajkou ktorého pláva plavidlo, na palube ktorého je zamestnaný.

Článok 23 a)

Výpočet peňažných dávok

1. Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy ustanovujú, že výpočet peňazných dávok má vychádzať z priemerného zárobku alebo priemerného príspevku, určí takýto priemerný zárobok alebo príspevok výlučne na základe zárobku dosiahnutého alebo príspevku zaplateného počas dôb dosiahnutých podľa uvedených právnych predpisov.

2. Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorej právne predpisy ustanovujú, že výpočet peňažných dávok má vychádzať z paušálneho zárobku, zohľadní výlučne paušálny zárobok alebo, ak je to vhodné, priemer paušálnych zárobkov za doby dosiahnuté podľa uvedených právnych predpisov.

3. Príslušná inštitúcia členského štátu, podľa právnych predpisov ktorého sa výška peňažných dávok mení podľa počtu rodinných príslušníkov, zohľadňuje aj rodinných príslušníkov dotknutej osoby, ktorí majú bydlisko na území iného členského štátu tak, akoby mali bydlisko na území príslušného štátu.

Článok 24

Významné vecné dávky

1. Ak nárok zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby alebo jeho rodinného príslušníka na protézu, väčší prístroj či iné významné vecné dávky uznala inštitúcia členského štátu skôr, ako došlo k poisteniu u inštitúcie iného členského štátu, uvedený zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba dostane takéto dávky na náklady prvej inštitúcie, a to aj vtedy, ak boli poskytnuté po tom, ako sa poistil u druhej inštitúcie.

2. Správna komisia vypracuje zoznam dávok, na ktoré sa vzťahuje odsek 1.

Tretí oddiel

Nezamestnané osoby a ich rodinní príslušníci

Článok 25

1. Nezamestnaná osoba, ktorá bola predtým zamestnaná alebo vykonávala samostatnú zárobkovú činnosť, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia článku 69 ods. 1 alebo druhá veta článku 71 ods. 1 písm. b) bodu ii) a ktorá spĺňa podmienky právnych predpisov príslušného štátu nároku na vecné dávky a peňažné dávky, so zohľadnením ustanovení článku 18, ak je to vhodné, po dobu upravenú v článku 69 ods. 1 písm. c), poberá:

a) vecné dávky poskytované v mene príslušnej inštitúcie inštitúciou členského štátu, v ktorom hľadá zamestnanie v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré uplatňuje táto druhá inštitúcia tak, akoby bola poistená u nej;

b) peňažné dávky poskytované príslušnou inštitúciou v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré uplatňuje. Na základe dohody medzi príslušnou inštitúciou a inštitúciou členského štátu, v ktorom nezamestnaná osoba hľadá zamestnanie, môže však dávky poskytovať táto druhá inštitúcia v mene príslušnej inštitúcie v súlade s ustanoveniami právnych predpisov príslušného štátu. Dávky v nezamestnanosti podľa článku 69 ods. 1 sa neposkytujú za dobu, počas ktorej sa poberajú peňažné dávky.

2. Úplne nezamestnaná osoba, ktorá bola predtým zamestnaná, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia článku 71 ods. 1 písm. a) bodu ii) alebo prvá veta článku 71 ods. 1 písm. b) bodu ii), poberá vecné a peňažné dávky v súlade s ustanoveniami právnych predpisov členského štátu, na území ktorého má bydlisko tak, akoby sa na ňu vzťahovali tieto právne predpisy počas jej posledného zamestnania, pričom, ak je to vhodné, zohľadnia sa ustanovenia článku 18. Náklady na tieto dávky hradí inštitúcia v štáte bydliska.

3. Ak nezamestnaná osoba spĺňa podmienky právnych predpisov členského štátu, ktorý je zodpovedný za náklady na dávky v nezamestnanosti, na priznanie nemocenských dávok a dávok v materstve, pričom sa, ak je to vhodné, zohľadnia ustanovenia článku 18, poberajú jeho rodinní príslušníci tieto dávky bez ohľadu na to, na území ktorého členského štátu majú bydlisko alebo pobyt. Takéto dávky poskytuje:

i) pokiaľ ide o vecné dávky, inštitúcia miesta bydliska alebo pobytu v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré táto inštitúcia uplatňuje, v mene príslušnej inštitúcie členského štátu, ktorá znáša náklady na dávky v nezamestnanosti;

ii) pokiaľ ide o peňažné dávky, príslušná inštitúcia členského štátu, ktorá je zodpovedná za dávky v nezamestnanosti, v súlade s právnymi predpismi, ktoré uplatňuje.

4. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia právnych predpisov členského štátu, ktoré umožňujú predĺženie doby, počas ktorej sa môžu poskytovať nemocenské dávky, môže príslušná inštitúcia v prípadoch vyššej moci predĺžiť dobu upravenú v odseku 1 v medziach ustanovených v právnych predpisoch, ktoré táto inštitúcia uplatňuje.

Článok 25a (12)

Príspevky platené úplne nezamestnanými osobami

Inštitúcia zodpovedná za poskytovanie vecných a peňažných dávok nezamestnaným osobám uvedeným v článku 25 ods. 2 a patriaca k členskému štátu, ktorého právne predpisy umožňujú vykonávať zrážky z príspevkov, platených nezamestnanými osobami na pokrytie nemocenských dávok a dávok v materstve, je oprávnená uskutočniť takéto zrážky v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré uplatňuje.

Štvrtý oddiel

Žiadatelia o dôchodok a ich rodinní príslušníci

Článok 26

Nárok na vecné dávky v prípadoch zániku nároku na dávky od poslednej príslušnej inštitúcie

1. Zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, jeho rodinní príslušníci alebo pozostalí, ktorí počas prešetrovania žiadosti o dôchodok prestanú mať podľa právnych predpisov posledného príslušného členského štátu nárok na vecné dávky, napriek tomu dostanú takéto dávky za nasledujúcich podmienok: vecné dávky sa poskytujú v súlade s ustanoveniami právnych predpisov členského štátu, na území ktorého má dotknutá osoba alebo osoby bydlisko, za predpokladu, že majú nárok na takéto dávky podľa týchto právnych predpisov alebo by na ne mali nárok podľa právnych predpisov iného členského štátu, ak by mali bydlisko na území tohto štátu, pričom, ak je to vhodné, zohľadnia sa ustanovenia článku 18.

2. Žiadateľ o dôchodok, ktorý má nárok na vecné dávky podľa právnych predpisov členského štátu zaväzujúcich danú osobu platiť príspevky na nemocenské poistenie počas skúmania jej žiadosti o dôchodok, stráca nárok na vecné dávky na konci druhého mesiaca, za ktorý nezaplatil splatný príspevok.

3. Vecné dávky poskytované v súlade s ustanoveniami odseku 1 sú účtovateľné inštitúcii, ktorá vyberala príspevky v súlade s ustanoveniami odseku 2; ak podľa odseku 2 nie sú splatné žiadne príspevky, inštitúcia zodpovedná za náklady vecných dávok po priznaní dôchodku v súlade s ustanoveniami článku 28 nahradí výšku poskytnutých dávok inštitúcii miesta bydliska.

Piaty oddiel

Dôchodcovia a ich rodinní príslušníci

Článok 27

Dôchodky splatné podľa právnych predpisov viacerých členských štátov v prípadoch, ak existuje nárok na dávky v štáte bydliska

Dôchodca, ktorý má nárok na poberanie dôchodku podľa právnych predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov, z ktorých jeden je ten členský štát, na území ktorého má bydlisko, a ktorý má nárok na dávky podľa právnych predpisov tohto členského štátu, pričom ak je to vhodné, sa prihliada na ustanovenia článku 18 a prílohy VI, poberá so svojimi rodinnými príslušníkmi tieto dávky od inštitúcie miesta bydliska a na náklady tejto inštitúcie tak, akoby dotknutá osoba bola dôchodcom, ktorého dôchodok je splatný iba podľa právnych predpisov posledného menovaného členského štátu.

Článok 28

Dôchodky splatné podľa právnych predpisov jedného alebo viacerých štátov v prípadoch, ak neexistuje nárok na dávky v štáte bydliska

1. Dôchodca, ktorý má nárok na dôchodok podľa právnych predpisov jedného členského štátu alebo na dôchodky podľa právnych predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov a ktorý nemá nárok na dávky podľa právnych predpisov členského štátu, na území ktorého má bydlisko, poberá napriek tomu takéto dávky pre seba a svojich rodinných príslušníkov, pokiaľ by mal na ne nárok podľa právnych predpisov členského štátu alebo aspoň jedného z členských štátov príslušných v súvislosti s dôchodkami, keby mal bydlisko na území takéhoto štátu, pričom, ak je to vhodné, sa zohľadnia ustanovenia článku 18 a prílohy V. Dávky sa poskytujú za nasledujúcich podmienok:

a) vecné dávky poskytne v mene inštitúcie uvedenej v odseku 2 inštitúcia miesta bydliska, ako keby dotknutá osoba bola dôchodcom podľa právnych predpisov štátu, na území ktorého má bydlisko a mala nárok na takéto dávky;

b) peňažné dávky poskytne, kde je to vhodné, príslušná inštitúcia na základe pravidiel ustanovených v ods. 2 v súlade s právnymi predpismi, ktoré uplatňuje. Na základe dohody medzi príslušnou inštitúciou a inštitúciou miesta bydliska však takéto dávky môže poskytovať inštitúcia miesta bydliska v mene príslušnej inštitúcie v súlade s právnymi predpismi príslušného štátu.

2. V prípadoch spadajúcich pod odsek 1 náklady vecných dávok znáša inštitúcia určená podľa týchto pravidiel:

a) ak má dôchodca nárok na uvedené dávky podľa právnych predpisov jediného členského štátu, náklady znáša príslušná inštitúcia tohto štátu;

b) Ak má dôchodca nárok na uvedené dávky podľa právnych predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov, ich náklady znáša príslušná inštitúcia toho členského štátu, ktorého právnym predpisom najdlhšie podliehal. Ak by uplatnenie tohto pravidla malo za následok, že za náklady na dávky sú zodpovedné viaceré inštitúcie, náklady znáša inštitúcia, u ktorej bol dôchodca naposledy poistený.

Článok 28a

Dôchodky splatné podľa právnych predpisov jedného alebo viacerých členských štátov iných ako štát bydliska, ak nárok na dávky existuje v štáte bydliska

Ak má dôchodca, ktorý má nárok na dôchodok podľa právnych predpisov jedného členského štátu alebo na dôchodky podľa právnych predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov, bydlisko na území členského štátu podľa právnych predpisov ktorého nárok na vecné dávky nepodlieha podmienke poistenia alebo zamestnania a žiaden dôchodok nie je splatný, náklady na vecné dávky, ktoré poberá on a jeho rodinní príslušníci, znáša príslušná inštitúcia jedného z členských štátov spravujúca dôchodky, určená podľa pravidiel ustanovených v článku 28 ods. 2 za predpokladu, že dôchodca a jeho rodinní príslušníci by mali nárok na tieto dávky podľa právnych predpisov uplatňovaných danou inštitúciou, ak by mali bydlisko na území toho členského štátu, v ktorom sa nachádza táto inštitúcia.

Článok 29

Bydlisko rodinných príslušníkov v inom štáte, ako je štát, v ktorom má dôchodca bydlisko — zmena bydliska do štátu, kde má dôchodca bydlisko

1. Rodinní príslušníci dôchodcu, ktorý má nárok na dôchodok podľa právnych predpisov jedného členského štátu alebo na dôchodky podľa právnych predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov, ktorí majú bydlisko na území iného členského štátu, ako je štát, v ktorom má bydlisko dôchodca, poberajú dávky v prípade, ak má dôchodca nárok na dávky podľa právnych predpisov jedného členského štátu, akoby mal dôchodca bydlisko na tom istom území ako oni. Dávky sa poskytujú podľa nasledujúcich podmienok:

a) vecné dávky poskytne inštitúcia miesta bydliska rodinných príslušníkov v súlase s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré uplatňuje a náklady znáša inštitúcia miesta bydliska dôchodcu,

b) peňažné dávky poskytne, kde je to vhodné, príslušná inštitúcia na základe článkov 27 alebo 28 ods. 2 v súlade s právnymi predpismi, ktoré uplatňuje. Na základe dohody medzi príslušnou inštitúciou a inštitúciou miesta bydliska však takéto dávky môže poskytovať inštitúcia miesta bydliska v mene príslušnej inštitúcie v súlade s právnymi predpismi príslušného štátu.

2. Rodinní príslušníci uvedení v odseku 1, ktorí zmenia svoje bydlisko na územie členského štátu, kde má bydlisko dôchodca, poberajú:

a) vecné dávky podľa ustanovení právnych predpisov tohto štátu, a to aj keď pred zmenou svojho bydliska dostávali dávky pre ten istý prípad choroby alebo materstva.

b) peňažné dávky, tam kde je to vhodné, od príslušnej inštitúcie, ktorá sa určí na základe ustanovení článkov 27 alebo 28 ods. 2, v súlade s právnymi predpismi, ktoré uplatňuje. Na základe dohody medzi príslušnou inštitúciou a inštitúciou miesta bydliska dôchodcu môže však tieto dávky poskytovať inštitúcia miesta bydliska v mene príslušnej inštitúcie, v súlade s ustanoveniami právnych predpisov príslušného štátu.

Článok 30

Významné vecné dávky

Ustanovenia článku 24 sa použijú primerane aj na dôchodcov.

Článok 31

Pobyt dôchodcu a/alebo jeho rodinných príslušníkov v inom štáte, ako je štát ich bydliska

Dôchodca, ktorý má nárok na dôchodok podľa právnych predpisov jedného členského štátu alebo dôchodky podľa právnych predpisov jedného alebo viacerých členských štátov a ktorý má nárok na dávky podľa právnych predpisov jedného z týchto štátov, poberá so svojimi rodinnými príslušníkmi, ktorí majú pobyt na území členského štátu iného ako ten, v ktorom majú bydlisko:

a) vecné dávky poskytované inštitúciou miesta pobytu v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré uplatňuje, pričom náklady znáša inštitúcia miesta bydliska dôchodcu;

b) peňažné dávky poskytované, tam, kde je to vhodné, príslušnou inštitúciou, ktorá sa určí na základe ustanovení článkov 27 alebo 28 ods. 2 v súlade s právnymi predpismi, ktoré uplatňuje. Na základe dohody medzi príslušnou inštitúciou a inštitúciou miesta pobytu môže však tieto dávky poskytovať inštitúcia mieste pobytu v mene príslušnej inštitúcie, v súlade s ustanoveniami právnych predpisov príslušného štátu.

Článok 32 (15)

Článok 33 (7)

Príspevky platené dôchodcami

1. Inštitúcia členského štátu zodpovedná za vyplácanie dôchodku a uplatňujúca právne predpisy, v zmysle ktorých sa príspevky v súvislosti s príspevkami na nemocenské dávky a dávky v materstve zrážajú z dôchodkov, je oprávnená uskutočniť takéto zrážky, vypočítané v súlade s príslušnými právnymi predpismi z dôchodkov vyplácaných takouto inštitúciou, v takom rozsahu, aby náklady na dávky podľa článkov 27, 28, 28a, 29, 31 a 32 znášala inštitúcia uvedeného členského štátu.

2. Keď v prípadoch, uvedených v článku 28a je získanie dávok v súvislosti s chorobou alebo materstvom podmienené platením príspevkov alebo podobných platieb podľa právnych predpisov členského štátu, na území ktorého má tento dôchodca bydlisko, tieto príspevky sa nebudú platiť na základe bydliska.

Článok 34

Všeobecné ustanovenia

1. Na účely článkov 28, 28a, 29 a 31 dôchodca, ktorý má nárok na dva alebo viac dôchodkov splatných podľa právnych predpisov jedného členského štátu, sa považuje za dôchodcu, ktorý má nárok na dôchodok podľa právnych predpisov jedného členského štátu, v zmysle týchto ustanovení.

2. Články 27 až 33 sa nevzťahujú na dôchodcu alebo jeho rodinných príslušníkov, ktorí majú nárok na dávky podľa právnych predpisov členského štátu, ako výsledok výkonu zárobkovej činnosti. V takom prípade sa na účely tejto kapitoly dotknutá osoba považuje za zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu alebo za rodinného príslušníka zamestnanca alebo samotne zárobkovo činnej osoby.

Šiesty oddiel

Rôzne ustanovenia

Článok 35

Systém, ktorý sa uplatňuje v prípade, ak je v štáte bydliska alebo pobytu niekoľko systémov — predchádzajúca choroba — maximálna doba, počas ktorej sa poskytujú dávky

1. Pokiaľ odsek 2 neustanovuje inak, ak právne predpisy štátu pobytu alebo bydliska obsahujú niekoľko systémov nemocenského poistenia alebo poistenia pre prípad materstva, ustanovenia, ktoré je možné použiť na základe článkov 19, 21 ods. 1, 22, 25, 26, 28 ods. 1, 29 ods. 1 alebo 31 budú ustanovenia obsiahnuté v systéme pre manuálnych pracovníkov v oceliarskom priemysle. Ak však uvedené právne predpisy obsahujú osobitné systémy pre pracovníkov v baniach a podobných prevádzkach, ustanovenia takéhoto systému sa použijú pre túto kategóriu pracovníkov a ich rodinných príslušníkov za predpokladu, že inštitúcia miesta pobytu alebo bydliska, na ktorú sa podáva žiadosť, je príslušná spravovať takýto systém.

2. Ak právne predpisy štátu pobytu alebo bydliska obsahujú jeden alebo viac osobitných systémov, ktoré pokrývajú všetky alebo väčšinu pracovných kategórii samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré poskytujú vecné dávky, ktoré sú menej výhodné ako tie, ktoré sa poskytujú pre zamestnancov, pre dotknutú osobu a jej rodinných príslušníkov sa použijú tie ustanovenia systému alebo systémov podľa článku 19 ods. 1 písm. a) a ods. 2, článku 22 ods. 1 bodu i) a ods. 3, článku 28 ods. 1 písm. a) a článku 31 písm. a), ktoré určí vykonávacie nariadenie uvedené v článku 98:

a) ak je v príslušnom štáte dotknutá osoba poistená podľa osobitného systému pre samostatne zárobkovo činné osoby, ktorý taktiež poskytuje menej výhodné vecné dávky, ako tie, ktoré sú poskytované pre zamestnancov,

alebo

b) ak osoba, ktorá poberá jeden alebo viacej dôchodkov, má podľa právnych predpisov príslušného členského štátu alebo štátov v oblasti dôchodkov nárok len na vecné dávky, ktoré sa poskytujú na základe osobitného systému pre samostatne zárobkovo činné osoby, ktorý taktiež poskytuje menej výhodné vecné dávky, ako sú tie, ktoré sú poskytované pre zamestnancov.

3. Ak podľa právnych predpisov členského štátu je poskytovanie dávok podmienené vznikom choroby, tieto podmienky sa nevzťahujú ani na zamestnancov, ani na samostatne zárobkovo činné osoby, ani na ich rodinných príslušníkov, na ktorých sa toto nariadenie vzťahuje, bez ohľadu na členský štát, na území ktorého majú bydlisko.

4. Ak právne predpisy členského štátu ustanovujú maximálnu dobu na poskytovanie dávok, inštitúcia, ktorá uplatňuje tieto právne predpisy, môže, ak je to vhodné, zohľadniť dobu, počas ktorej dávky už poskytovala inštitúcia iného členského štátu pre ten istý prípad choroby alebo materstva.

Siedmy oddiel

Náhrady medzí inštitúciami

Článok 36 (15)

1. Vecné dávky poskytované v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly inštitúciou niektorého členského štátu v mene inštitúcie iného členského štátu sa nahradia v celom rozsahu.

2. Náhrada uvedená v odseku 1 sa určuje a uskutočňuje v súlade s postupom upraveným vykonávacím nariadením uvedeným v článku 98 na základe preukázania skutočných výdavkov alebo na základe paušálnych platieb.

V druhom prípade majú byť paušálne platby také, aby náhrada bola čo najbližšie skutočným výdavkom.

3. Dva alebo viac členských štátov alebo príslušných orgánov týchto štátov môže zabezpečiť iné metódy úhrady alebo vzdať sa všetkých úhrad medzi inštitúciami, ktoré podliehajú ich právomoci.

KAPITOLA 2 (11)

INVALIDITA

Prvý oddiel

Zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby, na ktoré sa vzťahujú len právne predpisy, podľa ktorých výška dávok v invalidite nezávisí na dĺžke doby poistenia

Článok 37 (11)

Všeobecné ustanovenia

1. Zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, na ktorú sa postupne alebo striedavo vzťahovali právne predpisy dvoch alebo viacerých členských štátov a ktorý dosiahol doby poistenia výlučne podľa právnych predpisov, podľa ktorých výška dávok v invalidite nezávisí od dĺžky dôb poistenia, poberá dávky v súlade s článkom 39. Tento článok nemá vplyv na zvyšovanie dôchodkov alebo na príplatky k dôchodkom v súvislosti s deťmi, poskytované v súlade s ustanoveniami kapitoly 8.

2. Príloha VI, časť A obsahuje zoznam druhu právnych predpisov uvedeného v odseku 1, ktoré sú platné na území každého z dotknutých členských štátov.

Článok 38 (11)

Započítavanie dôb poistenia alebo bydliska dosiahnutých podľa právnych predpisov, ktoré sa vzťahovali na zamestnanca a samostatne zárobkovo činnú osobu v prípade nadobudnutia, zachovania alebo znovunadobudnutia nároku na dávky.

1. Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy podmieňujú nadobudnutie, zachovanie alebo znovunadobudnutie nároku na dávky dosiahnutím dôb poistenia, zohľadní v potrebnom rozsahu doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov iného členského štátu tak, ako keby boli dosiahnuté podľa vlastných právnych predpisov. Ak právne predpisy členského štátu podmieňujú nadobudnutie, zachovanie alebo znovunadobudnutie nároku na dávky podľa systému, ktorý nie je osobitným, v zmysle odsekov 2 alebo 3, dosiahnutím dôb poistenia alebo bydliska, príslušná inštitúcia tohto členského štátu započíta tam, kde je to nutné, doby poistenia alebo bydliska dosiahnuté podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek iného členského štátu buď podľa všeobecného systému, alebo osobitného systému buď zamestnanca, alebo samostatne zárobkovo činnej osoby. Na tento účel, započíta príslušná inštitúcia tieto doby tak, ako keby boli dosiahnuté podľa jej vlastných právnych predpisov.

2. V prípade, ak právne predpisy členského štátu podmieňujú poskytovanie určitých dávok dobami poistenia dosiahnutými len v povolaní, v ktorom sa uplatňuje osobitný systém pre zamestnancov, alebo, ak je to vhodné, v osobitnom zamestnaní, doby dosiahnuté podľa právnych predpisov iných členských štátov sa zohľadnia na poskytovanie týchto dávok, len ak sa dosiahli podľa zodpovedajúceho systému, alebo, ak to tak nie je, v tom istom povolaní alebo, ak je to vhodné, v tom istom zamestnaní.

Ak po zohľadnení takto dosiahnutých dôb dotknutá osoba nespĺňa podmienky na poberanie týchto dávok, zohľadnia sa tieto doby pre poskytovanie dávok podľa všeobecného systému alebo, ak to nie je možné, podľa systému týkajúceho sa manuálnych pracovníkov alebo úradníkov, podľa jednotlivých prípadov, pod podmienkou, že dotknutá osoba je účastníkom jedného z týchto systémov.

3. Ak právne predpisy členského štátu podmieňujú poskytovanie určitých dávok dobami poistenia dosiahnutými len v povolaní, ktoré podlieha osobitnému systému pre samostatne zárobkovo činné osoby, doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov iných členských štátov sa zohľadnia pri poskytovaní týchto dávok, len ak budú dosiahnuté podľa zodpovedajúceho systému alebo, ak to nie je možné, v tom istom povolaní. Zoznam osobitných systémov pre samostatne zárobkovo činné osoby, na ktoré sa vzťahuje tento odsek, je uvedený v prílohe IV, časti B pre každý dotknutý členský štát.

Ak po zohľadnení takto dosiahnutých dôb dotknutá osoba nebude spĺňať podmienky na poberanie týchto dávok, tieto doby sa zohľadnia pre poskytovanie dávok podľa všeobecného systému alebo, ak to nie je možné, podľa systému, ktorý sa týka manuálnych pracovníkov prípadne úradníkov podľa jednotlivých prípadov pod podmienkou, že dotknutá osoba je účastníkom jedného z týchto systémov.

Článok 39 (11) (14)

Priznanie dávok

1. Inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy sa uplatňovali v čase, keď vznikla práceneschopnosť s následnou invaliditou, určí v súlade s týmito právnymi predpismi, či dotknutá osoba spĺňa podmienky vzniku nároku na dávky a, ak je to vhodné, zohľadnia sa ustanovenia článku 38.

2. Osoba, ktorá spĺňa podmienky uvedené v odseku 1, poberá dávky len od uvedenej inštitúcie v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré uplatňuje.

3. Osoba, ktorá nemá nárok na dávky podľa odseku 1, poberá dávky, na ktoré má ešte nárok podľa právnych predpisov iného členského štátu, pričom, ak je to vhodné, sa zohľadnia ustanovenia článku 38.

4. Ak právne predpisy uvedené v odseku 2 alebo 3 ustanovujú, že výška dávok sa určuje so zohľadnením existencie aj iných rodinných príslušníkov ako detí, príslušná inštitúcia zohľadní aj tých rodinných príslušníkov dotknutej osoby, ktorí majú bydlisko na území iného členského štátu tak, akoby mali bydlisko na území príslušného štátu.

5. Ak právne predpisy uvedené v odsekoch 2 alebo 3 umožňujú zníženie, pozastavenie alebo odňatie dávok v prípade súbehu s inými príjmami alebo dávkami iného druhu v zmysle článku 461 ods. 2, článku 46a ods. 3 a článku 46c ods. 5, tieto sa uplatnia primerane.

6. Úplne nezamestnaná osoba, na ktorú sa vzťahuje článok 71 ods. 1 písm. a) bod ii) alebo prvá veta článku 71 ods. 1 písm. b) bod ii), poberá dávky v invalidite poskytované príslušnou inštitúciou členského štátu, na území ktorého má bydlisko v súlade s právnymi predpismi, ktoré uplatňuje, ako keby sa na ňu vzťahovali tieto právne predpisy počas jej posledného zamestnania, pričom, ak je to vhodné, zohľadnia sa ustanovenia článku 38 a/alebo článok 25 ods. 2. Inštitúcia v štáte bydliska bude zodpovedná za vyplácanie týchto dávok.

Ak táto inštitúcia uplatňuje právne predpisy, ktoré umožňujú zrážky z príspevkov platených nezamestnanými osobami na pokrytie dávok v invalidite, je oprávnená uskutočniť takéto zrážky v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré uplatňuje.

Ak právne predpisy, ktoré táto inštitúcia uplatňuje, stanovujú, že výpočet dávok má vychádzať z miezd a platov, táto inštitúcia zohľadní mzdy a platy, ktoré dotknutá osoba poberala v štáte svojho posledného zamestnania a v štáte bydliska v súlade s právnymi predpismi, ktoré uplatňuje. Ak nepoberá v štáte bydliska žiadnu mzdu alebo plat, príslušná inštitúcia zohľadní, podľa potreby a v súlade s pravidlami, ktoré ustanovujúprávne predpisy tohto štátu, mzdy a platy za vykonanú prácu, ktoré poberal v štáte posledného zamestnania.

Druhý oddiel

Zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby, na ktoré sa vzťahujú len právne predpisy, podľa ktorých výška dávok v invalidite závisí na dĺžke dôb poistenia alebo bydliska alebo právne predpisy tohto druhu a druhu uvedeného v prvom oddiele.

Článok 40 (11)

Všeobecné ustanovenia

1. Zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, na ktorú sa postupne alebo striedavo vzťahovali právne predpisy dvoch alebo viacerých členských štátov, pričom právne predpisy aspoň jedného členského štátu nezodpovedali niektorému z druhov uvedených v článku 37 ods. 1, poberá dávky v súlade s ustanoveniami kapitoly 3, ktoré sa primerane použijú so zohľadnením ustanovení odseku 4.

2. Ak však je zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba práceneschopná s následnou invaliditou, pričom sa na ňu vzťahujú právne predpisy uvedené v prílohe IV, časti A, poberá dávky v súlade s ustanoveniami článku 37 ods. 1 za nasledujúcich podmienok:

- spĺňa podmienky týchto právnych predpisov alebo iných právnych predpisov toho istého druhu, pričom, ak je to vhodné, sa zohľadní článok 38, ale bez možnosti zohľadniť doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov, ktoré sa neuvádzajú v prílohe IV, časti A a

- nespĺňa podmienky požadované pre nadobudnutie nároku na dávky v invalidite podľa právnych predpisov, ktoré sa neuvádzajú v prílohe IV, časti A a

- neuplatňuje si žiadny nárok na starobné dôchodky s prihliadnutím na druhú vetu článku 44 ods. 2.

3. a) Na účely určenia nároku na dávky podľa právnych predpisov členského štátu, uvedených v prílohe IV, časť A, ktoré podmieňujú poskytovanie dávok v invalidite, poberaním peňažných nemocenských dávok príslušnou osobou alebo práceneschopnosťou dotknutej osoby počas určitého obdobia, keď zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá podliehala týmto právnym predpisom je práceneschopná, s následnou invaliditou v čase, keď podlieha právnym predpisom iného členského štátu, zohľadní sa bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 37 ods. 1:

i) každé obdobie, počas ktorého v súvislosti s jej práceneschopnosťou podľa právnych predpisov druhého členského štátu poberala peňažné nemocenské dávky alebo namiesto nich, pokračovala v poberaní mzdy alebo platu za vykonanú prácu podľa právnych predpisov druhého členského štátu;

ii) každé obdobie, počas ktorého v súvislosti s invaliditou, ktorá nasledovala po tejto práceneschopnosti, poberala dávky v zmysle kapitoly 2 a nasledujúcej kapitoly 3 tohto nariadenia, priznané podľa právnych predpisov druhého členského štátu;

ako keby to bolo obdobie, počas ktorého sa mu vyplácali peňažné nemocenské dávky podľa právnych predpisov prvého členského štátu alebo počas ktorého bola táto osoba práceneschopná v zmysle týchto právnych predpisov.

b) Nárok na dávky v invalidite podľa právnych predpisov prvého členského štátu sa nadobudne na základe uplynutia predbežného obdobia poberania dávok za choroby, ako požadujú tieto právne predpisy, alebo po uplynutí predbežného obdobia práceneschopnosti, ako to požadujú tieto právne predpisy, ale nie pred:

i) dňom nadobudnutia nároku na dávky v invalidite, uvedené pod písm. a) bodom ii) podľa právnych predpisov druhého členského štátu,

alebo

ii) dňom, ktorý nasleduje po poslednom dni, kedy má dotknutá osoba nárok na peňažné nemocenské dávky podľa právnych predpisov druhého členského štátu.

4. Rozhodnutie inštitúcie členského štátu o stupni invalidity žiadateľa je záväzné pre inštitúcie všetkých dotknutých členských štátov, ak je v prílohe IV uvedená zhoda právnych predpisov týchto členských štátov týkajúca sa podmienok vzťahujúcich sa na stupeň invalidity.

Tretí oddiel

Zvýšenie stupňa invalidity

Článok 41 (11)

1. V prípade zvýšenia stupňa invalidity, za ktorú zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba poberá dávky podľa právnych predpisov jediného členského štátu, sa použijú tieto ustanovenia:

a) ak od poberania dávok v invalidite sa na danú osobu nevzťahovali právne predpisy iného členského štátu, príslušná inštitúcia prvého štátu poskytne dávky v invalidite so zohľadnením zvýšenia stupňa invalidity v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré uplatňuje;

b) ak sa od poberania dávok v invalidite na dotknutú osobu vzťahovali právne predpisy jedného alebo viacerých členských štátov, dávky v invalidite sa poskytujú so zohľadnením zvýšenia stupňa invalidity v súlade s článkom 37 ods. 1 alebo 40 ods. 1 alebo 2 podľa toho, čo je vhodné;

c) ak je celková výška dávky alebo dávok vyplácaných podľa písm. b) nižšia ako výška dávok v invalidite, ktoré dotknutá osoba poberala na náklady inštitúcie, ktorá mala predtým právnu zodpovednosť za vyplácanie, vypláca jej takáto inštitúcia doplatok vo výške rozdielu medzi týmito dvoma sumami;

d) ak v prípade uvedenom pod písm. b) inštitúcia zodpovedná za počiatočnú neschopnosť je holandská inštitúcia a ak:

i) choroba, ktorá spôsobila zvýšenie stupňa invalidity, je taká istá ako tá, na základe ktorej sa vyplácajú dávky v invalidite podľa holandských právnych predpisov;

ii) choroba je choroba z povolania v zmysle právnych predpisov členského štátu, ktoré sa na dotknutú osobu naposledy vzťahovali a oprávňujú ju na vyplácanie príplatku uvedeného v článku 60 ods. 1 písm. b), a

iii) právne predpisy jedného alebo viacerých členských štátov, ktoré sa na dotknutú osobu vzťahovali od poberania dávok v invalidite, sú uvedené v prílohe IV, časti A,

pokračuje holandská inštitúcia vo vyplácaní pôvodných dávok v invalidite po zvýšení stupňa invalidity a dávky v invalidite splatné podľa právnych predpisov posledného členského štátu, ktoré sa na dotknutú osobu vzťahovali, sa znížia o sumu holandských dávok v invalidite;

e) ak v prípade uvedenom pod písm. b) dotknutá osoba nemá nárok na dávky na náklady inštitúcie iného členského štátu, príslušná inštitúcia prvého štátu poskytuje dávky podľa ustanovení právnych predpisov tohto štátu so zohľadnením zvýšenia stupňa invalidity a, ak je to vhodné, ustanovení článku 38.

2. V prípade zvýšenia stupňa invalidity, na základe ktorej zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba poberá dávky podľa právnych predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov, budú sa jej dávky poskytovať s prihliadnutím na zvýšenie stupňa invalidity v súlade s článkom 40 ods. 1.

Štvrtý oddiel

Obnovenie poskytovania dávok po pozastavení alebo odňatí — Zmena dávok v invalidite na dávky v starobe — Opätovný výpočet dávok priznaných podľa článku 39

Článok 42 (11)

Určenie inštitúcie zodpovednej za poskytovanie dávok pri obnovení poskytovania dávok v invalidite

1. Ak sa pozastavené poskytovanie dávok má obnoviť, za ich poskytovanie zodpovedá inštitúcia alebo inštitúcie zodpovedné za poskytovanie dávok v čase ich pozastavenia bez toho, aby bol dotknutý článok 43.

2. Ak po odňatí dávok stav dotknutej osoby oprávňuje túto osobu na poskytovanie ďalších dávok, poskytujú sa v súlade s článkom 37 ods. 1 alebo článkom 40 ods. 1 a 2 podľa toho, čo je vhodné.

Článok 43 (11)

Zmena dávok v invalidite na dávky v starobe— opätovný výpočet dávok priznaných podľa článku 39

1. Dávky v invalidite sa, ak je to vhodné, menia na dávky v starobe podľa podmienok stanovených právnymi predpismi jedného alebo viacerých členských štátov, podľa ktorých sa poskytli, a v súlade s kapitolou 3.

2. Ak osoba poberajúca dávky v invalidite môže preukázať nárok na dávky v starobe podľa právnych predpisov jedného alebo viacerých členských štátov v súlade s článkom 49, ktorákoľvek inštitúcia zodpovedná za poskytovanie dávok v invalidite podľa právnych predpisov členského štátu pokračuje v poskytovaní dávok v invalidite takejto osobe, na ktoré má nárok podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, dovtedy, kým sa ustanovenia odseku 1 nestanú uplatniteľné vo vzťahu k tejto inštitúcii, alebo dovtedy, kým dotknutá osoba nesplní podmienky pre nárok na takéto dávky.

3. Keď dávky v invalidite poskytované v súlade s článkom 39 sú podľa právnych predpisov členského štátu prevedené na dávky v starobe a keď dotknutá osoba ešte nesplnila podmienky, požadované vnútroštátnymi právnymi predpismi jedného alebo viacerých členských štátov na poberanie týchto dávok, dotknutá osoba poberá od tohto alebo týchto členských štátov odo dňa zmeny dávky v invalidite poskytované v súlade s kapitolou 3, ako keby sa táto kapitola uplatňovala v čase, keď sa vyskytla jej práceneschopnosť vedúca k invalidite, až dovtedy, pokým dotknutá osoba nesplní požadované podmienky na poberanie dávok v starobe, ustanovené príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, alebo keď takýto prevod nie je umožnený, dovtedy, pokým má nárok na dávky v invalidite podľa príslušných právnych predpisov.

4. Dávky v invalidite, poskytované podľa článku 39 sa opätovne vypočítajú podľa kapitoly 3, akonáhle príjemca splní požadované podmienky, ustanovené právnymi predpismi, ktoré nie sú uvedené v prílohe IV, časť A, alebo akonáhle začne poberať dávky v starobe podľa právnych predpisov iného členského štátu.

KAPITOLA 3 (11)

STAROBA A ÚMRTIE (DÔCHODKY)

Článok 44 (11)

Všeobecné ustanovenia na priznanie dávok v prípadoch, ak sa na zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu vzťahovali právne predpisy dvoch alebo viacerých členských štátov

1. Nárok na dávky zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, na ktorú sa vzťahovali právne predpisy dvoch alebo viacerých členských štátov alebo jej pozostalých, sa určuje v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly.

2. Ak článok 49 neustanovuje inak, pri posudzovaní nároku na priznanie dávky, ktorú si uplatňuje doktnutá osoba, je potrebné zohľadniť právne predpisy všetkých členských štátov, ktoré sa na zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu vzťahovali. Z tohto pravidla sa urobí výnimka, ak dotknutá osoba vyslovene požiada o odloženie priznania dávok v starobe, na ktoré by mala nárok podľa právnych predpisov jedného alebo viacerých členských štátov.

3. Táto kapitola sa nevzťahuje na zvyšovanie dôchodkov alebo na príplatky k dôchodkom v súvislosti s deťmi alebo na sirotské dôchodky poskytované v súlade s ustanoveniami kapitoly 8.

Článok 45 (11) (14)

Započítavanie období poistenia alebo bydliska, ktoré uplynuli podľa právnych predpisov, ktorej zamestnaná alebo samostatne zárobkovo činná osoba podliehala, ohľadom nadobudnutia, zachovania alebo znovunadobudnutia práva na dávky.

1. Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy podmieňujú nadobudnutie, zachovanie alebo znovunadobudnutie nároku na dávky podľa systému, ktorý nie je osobitným systémom v zmysle odsekov 2 alebo 3 dosiahnutím dôb poistenia alebo dôb bydliska, zohľadní tam, kde je to nevyhnutné, doby poistenia alebo doby bydliska dosiahnuté podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek iného členského štátu podľa všeobecného systému alebo podľa osobitného systému buď zamestnanca, alebo samostatne zárobkovo činnej osoby. Na tento účel zohľadní tieto doby akoby boli dositahnuté podľa jej vlastných právnych predpisov.

2. Ak právne predpisy členského štátu podmieňujú poskytovanie určitých dávok dobami poistenia dosiahnutými len v povolaní, v ktorom sa uplatňuje osobitný systém pre zamestnancov, alebo, ak je to vhodné, v osobitnom zamestnaní, doby dosiahnuté podľa právnych predpisov iných členských štátov sa zohľadnia pre poskytovanie týchto dávok, len ak sa dosiahli podľa zodpovedajúceho systému alebo, ak to nie je možné, tak v tom istom povolaní alebo, ak je to vhodné, v tom istom zamestnaní. Ak po zohľadnení takto dosiahnutých dôb dotknutá osoba nespĺňa podmienky pre poberanie týchto dávok, zohľadnia sa tieto doby pre poskytovanie dávok podľa všeobecného systému alebo, ak tento nie je, podľa systému týkajúceho sa manuálnych pracovníkov alebo zamestnancov podľa jednotlivých prípadov pod podmienkou, že dotknutá osoba je účastníkom jedného z týchto systémov.

3. Ak právne predpisy členského štátu podmieňujú poskytovanie určitých dávok dobami poistenia dosiahnutými len v povolaní, ktoré podlieha osobitnému systému pre samostatne zárobkovo činné osoby, doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov iných členských štátov sa zohľadnia pri poskytovaní týchto dávok, len ak budú dosiahnuté podľa zodpovedajúceho systému alebo, ak to nie je možné, v tom istom povolaní. Zoznam osobitných systémov pre samostatne zárobkovo činné osoby, na ktoré sa vzťahuje tento odsek, je uvedený v prílohe IV, časť B pre každý dotknutý členský štát. Ak po zohľadnení takto dosiahnutých dôb, dotknutá osoba nebude spĺňať podmienky na poberanie týchto dávok, tieto doby sa zohľadnia pre poskytovanie dávok podľa všeobecného systému alebo ak to nie je možné podľa systému, ktorý sa týka manuálnych pracovníkov prípadne úradníkov podľa jednotlivých prípadov pod podmienkou, že dotknutá osoba je účastníkom jedného z týchto systémov.

4. Doby poistenia, dosiahnuté podľa osobitného systému členského štátu, sa započítajú podľa všeobecného systému, alebo ak to nie je možné, podľa systému iného členského štátu, ktorý sa vzťahuje na manuálnych pracovníkov alebo úradníkov pre nadobudnutie, zachovanie alebo znovunadobudnutie nároku na dávky pod podmienkou, že táto osoba je účastníkom jedného alebo viacerých z týchto systémov a to aj vtedy, ak sa tieto doby už započítali v inom členskom štáte podľa systému, ktorý je uvedený v odseku 2 alebo v prvej vete odseku 3.

5. Ak právne predpisy členského štátu podmieňujú nadobudnutie, zachovanie alebo znovunadobudnutie nároku na dávky tým, že dotknutá osoba bola poistená v čase, keď vznikla poistná udalosť, bude sa táto podmienka považovať za splnenú aj v prípade poistenia podľa právnych predpisov iného členského štátu v súlade s postupom, ktorý sa uvádza v prílohe IV, pre každý dotknutý členský štát.

6. Obdobie plného zamestnania pracovníka, na ktorého sa vzťahuje prvá veta článku 81 ods. 1 písm. a) bodu ii) alebo písm. b) bodu ii), započíta príslušná inštitúcia členského štátu, na území ktorého dotknutý pracovník má bydlisko v súlade s právnymi predpismi, ktoré táto inštitúcia uplatňuje, ako keby podliehal týmto právnym predpisom počas posledného zamestnania.

Ak táto inštitúcia uplatňuje právne predpisy, ktoré umožňujú zrážky z príspevkov platených nezamestnanými osobami na pokrytie starobných dôchodky a pre prípad úmrtia, je oprávnená uskutočniť takéto zrážky v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré uplatňuje.

Ak sa obdobie úplnej nezamestnanosti v štáte bydliska dotknutej osoby môže započítať iba vtedy, keď sa obdobie, počas ktorého sa platili príspevky, dosiahlo v tomto štáte, bude sa táto podmienka považovať za splnenú aj vtedy, keď sa obdobie prispievania dosiahlo v inom členskom štáte.

Článok 46 (11)

Priznanie dávok

1. Keď podmienky požadované právnymi predpismi členského štátu pre vznik nároku na dávky boli splnené bez toho, aby sa musel použiť článok 45 alebo článok 40 ods. 3, uplatnia sa nasledujúce pravidlá:

a) príslušná inštitúcia vypočíta výšku dávky, ktorá bude náležať:

i) na jednej strane iba podľa ustanovení právnych predpisov, ktoré táto inštitúcia uplatňuje,

ii) na druhej strane podľa odseku 2;

b) príslušná inštitúcia však môže upustiť od toho, aby sa výpočet vykonal v súlade s písm. a) bodom ii), ak výsledok tohto výpočtu, okrem rozdielov, ktoré vyplývajú z použitia zaokrúhlených čísiel, sa rovná alebo je nižší, ako je výsledok výpočtu, ktorý sa vykonal v súlade s písm. a) bodom i), pokiaľ táto inštitúcia neuplatňuje žiadne právne predpisy obsahujúce pravidlá proti prekrývaniu, ako sa uvádza v článkoch 46b a 46 c, alebo ak spomínaná inštitúcia uplatňuje právne predpisy, ktoré obsahuje pravidlá proti prekrývaniu v prípade, ktorý uvádza článok 46c za predpokladu, že tieto právne predpisy stanovujú, že dávky rôzneho druhu sa započítajú iba na základe vzťahu dôb poistenia alebo bydliska, ktoré sa dosiahli výhradne podľa týchto právnych predpisov k dobám poistenia alebo bydliska, požadovaných týmito právnymi predpismi na účely získania plného oprávnenia na dávky.

Príloha IV, časť C, uvádza zoznam prípadov s ohľadom na každý dotknutý členský štát, kedy dva výpočty by mohli viesť k takémuto výsledku.

2. V prípade, kde podmienky požadované právnymi predpismi členského štátu, na nadobudnutie nároku na dávky sú splnené iba po použití článku 45 a/alebo článku 40 ods. 3, uplatnia sa nasledujúce pravidlá:

a) príslušná inštitúcia vypočíta teoretickú výšku dávky, na ktorú by si mohla dotknutá osoba uplatniť nárok za predpokladu, že všetky doby poistenia a/alebo bydliska dosiahnuté podľa právnych predpisov členských štátov, ktorým zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba podliehali, sa dosiahli v tomto štáte podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje v deň priznania dávky. Ak podľa týchto právnych predpisov výška dávky nezávisí na trvaní dosiahnutých dôb, táto výška sa považuje za teoretickú výšku uvedenú v tomto pododseku;

b) príslušná inštitúcia následne stanoví skutočnú výšku dávky na základe teoretickej výšky uvedenej v predchádzajúcom pododseku a podľa pomeru trvania dôb poistenia alebo bydliska dosiahnutých pred vznikom poistnej udalosti podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje táto inštitúcia, k celkovému trvaniu dôb poistenia a dôb bydliska dosiahnutých pred vznikom poistnej udalosti podľa právnych predpisov všetkých dotknutých členských štátov.

3. Dotknutá osoba má nárok na najvyššiu čiastku, vypočítanú v súlade s odsekmi 1 a 2, od príslušnej inštitúcie každého členského štátu bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o znížení, pozastavení alebo odňatí dávky, ktoré umožňujú právne predpisy, podľa ktorých je táto dávka splatná.

Keď nastane tento prípad, porovnanie, ktoré sa má vykonať, sa bude vzťahovať na čiastku, ktorá sa určí až po uplatnení týchto ustanovení.

4. Keď, v prípade invalidných dôchodkov, starobných dôchodkov alebo pozostalostných dôchodkov, celková výška dávok, ktoré náležia od príslušných inštitúcii jedného alebo viacerých členských štátov, podľa ustanovení multilaterálneho Dohovoru o sociálnom zabezpečení uvedenom v článku 6 písm. b), neprevyšuje celkovú čiastku, ktorá náleží od členského štátu podľa ustanovení odsekov 1 až 3, bude dotknutá osoba poberať dávky podľa ustanovení tejto kapitoly.

Článok 46a (11)

Všeobecné ustanovenia o znížení, pozastavení alebo odňatí, uplatňované na dávky v invalidite, starobe alebo pozostalostné dávky, podľa právnych predpisov členských štátov

1. Na účely tejto kapitoly "súbeh dávok rovnakého druhu" znamená súbeh dávok v súvislosti s invaliditou, starobou alebo pozostalými, vypočítané alebo poskytované na základe dôb poistenia a/alebo bydliska dosiahnutými jednou a tou istou osobou.

2. Na účely tejto kapitoly "súbeh dávok rôznych druhov" znamená súbeh dávok, ktoré nemožno považovať za dávky rovnakého druhu v zmysle odseku 1.

3. Nasledujúce pravidlá sa uplatnia pri uplatňovaní ustanovení o znížení, pozastavení alebo odňatí dávok stanovených podľa právnych predpisov členského štátu v prípade súbehu dávok v súvislosti s invaliditou, starobou alebo pozostalými s dávkou rovnakého druhu alebo rôzneho druhu alebo s iným príjmom:

a) dávky, získané podľa právnych predpisov iného členského štátu alebo iný príjem získaný v inom členskom štáte, sa zohľadnia iba vtedy, keď právne predpisy prvého členského štátu umožňujú zohľadniť dávky alebo príjmy získané v zahraniční;

b) dávky, ktoré majú byť udelené iným členským štátom pred zrážkami daní, príspevkov sociálneho zabezpečenia a iných individuálnych odvodov alebo zrážok, sa zohľadnia;

c) dávky, ktoré boli získané podľa právnych predpisov iného členského štátu, ktoré boli priznané na základe dobrovoľného alebo nepretržitého voliteľného poistenia, sa nezohľadnia;

d) ak sa ustanovenia o znížení, pozastavení alebo odňatí dávky uplatňujú podľa právnych predpisov iba jedného členského štátu na základe skutočnosti, že dotknutá osoba poberá dávky podobného alebo rôzneho druhu podľa právnych predpisov iného členského štátu alebo iný príjem získaný na území iného členského štátu, dávky, ktoré sa budú vyplácať podľa právnych predpisov prvého štátu môžu byť znížené iba o obmedzenú časť čiastky dávky, ktorá sa vypláca podľa právnych predpisov iného členského štátu, alebo čiastky príjmu, ktorý bol získaný na území iného členského štátu.

Článok 46b (11)

Osobitné ustanovenia uplatňované v prípade súbehu dávok rovnakého druhu podľa právnych predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov

1. Ustanovenia o znížení, pozastavení alebo odňatí, upravené právnymi predpismi členského štátu, sa neuplatnia na dávky, ktoré sa vypočítavajú v súlade s článkom 46 ods. 2.

2. Ustanovenia o znížení, pozastavení alebo odňatí, upravené právnymi predpismi členského štátu, sa uplatnia iba na tie dávky, ktoré sa vypočítavajú v súlade s článkom 46 ods. 1 písm. a) bodom i), ak príslušná dávka je:

a) buď dávkou, o ktorej sa hovorí v prílohe IV, časť D, ktorej výška nie je závislá na dĺžke dosiahnutých dôb poistenia alebo bydliska,

alebo

b) dávkou, ktorej výška je určená na základe zápočtových období, ktoré mali uplynúť medzi dátumom vzniku poistnej udalosti a neskorším dátumom. V druhom prípade sa tieto ustanovenia uplatnia v prípade súbehu takýchto dávok:

i) buď s dávkou rovnakého druhu, okrem prípadov, keď bola uzavretá dohoda medzi dvomi alebo viacerými členskými štátmi, ktorá stanovuje, že to isté zápočtové obdobie sa nesmie započítavať dva alebo viackrát;

ii) alebo s dávkou typu, ktorý sa uvádza pod písm. a).

Dávky pod písm. a) a b) a dohody sú uvedené v prílohe IV, časť D.

Článok 46c (11)

Osobitné ustanovenia uplatňované v prípade súbehu jednej alebo viacerých dávok, o ktorých pojednáva článok 46a ods. 1 s jednou alebo viacerými dávkami rôzneho druhu alebo s iným príjmom, ak sú dotknutými štátmi dva alebo viac členských štátov

1. Ak poberanie dávok rôzneho druhu alebo iného príjmu má za následok zníženie, pozastavenie alebo odňatie dvoch alebo viacerých dávok uvedených v článku 46 ods. 1 písm. a) bode i), čiastka, ktorá sa nebude vyplácať podľa striktného uplatňovania ustanovenia o znížení, pozastavení alebo odňatí dávok podľa právnych predpisov dotknutých členských štátov, sa vydelí počtom dávok, na ktoré sa vzťahuje zníženie, pozastavenie alebo odňatie.

2. V prípade, keď sa dotyčná dávka vypočítava v súlade s článkom 46 ods. 2, dávka alebo dávky rôznych druhov z rôznych členských štátov alebo iný príjem a všetky ďalšie zložky, na ktoré sa podľa právnych predpisov členského štátu uplatňujú ustanovenia o znížení, pozastavení alebo odňatí, sa započítajú v pomere k dobám poistenia a/alebo bydliska uvedených v článku 46 ods. 2 písm. b) pre výpočet tejto dávky.

3. Ak poberanie dávok rôzneho druhu alebo iných príjmov má za následok zníženie, pozastavenie alebo odňatie jednej alebo viacerých dávok uvedených v článku 46 ods. 1 písm. a) bode i) a jednej alebo viacerých dávok uvedených v článku 46 ods. 2, uplatnia sa nasledujúce pravidlá:

a) v prípade dávky alebo dávok uvedených v článku 46 ods. 1 písm. a) bode i), čiastky, ktoré nebudú vyplácané podľa striktného uplatňovania ustanovení týkajúcich sa zníženia, pozastavenia alebo odňatia, ktoré umožňujú právne predpisy dotknutých členských štátov, sa vydelia počtom dávok, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia o znížení, pozastavení alebo odňatí;

b) v prípade dávky alebo dávok, ktoré sa vypočítavajú v súlade s článkom 46 ods. 2, zníženie, pozastavenia alebo odňatie sa vykoná v súlade s odsekom 2.

4. Keď v prípade uvedenom v odsekoch 1 a 3 písm. a) právne predpisy členského štátu ustanovujú, že pre uplatnenie ustanovenia o znížení, pozastavení alebo odňatí sa započítajú dávky rôzneho druhu a/alebo iný príjem a všetky ďalšie zložky pomerne k dobám poistenia alebo bydliska uvedeným v článku 46 ods. 2 písm. b), delenie upravené v týchto odsekoch sa neuplatní vo vzťahu k tomuto členskému štátu.

5. Všetky vyššie uvedené ustanovenia sa primerane použijú v prípade, ak právne predpisy jedného alebo viacerých členských štátov stanovujú, že nárok na dávku nemôže byť nadobudnutý, pokiaľ dotknutá osoba poberá dávky iného druhu, vyplácané podľa právnych predpisov iného členského štátu alebo iný príjem.

Článok 47 (11)

Dodatočné ustanovenia pre výpočet dávok

1. Na výpočet teoretickej výšky a pomerných čiastok uvedených v článku 46 ods. 2 sa použijú tieto pravidlá:

a) ak celková dĺžka dôb poistenia a bydliska, dosiahnutých pred vznikom poistnej udalosti podľa právnych predpisov všetkých dotknutých členských štátov, je dlhšia ako maximálna doba požadovaná právnymi predpismi jedného z týchto členských štátov pre poberanie úplnej dávky, príslušná inštitúcia tohto štátu započíta túto maximálnu dobu namiesto celkovej dĺžky dosiahnutých dôb; táto metóda výpočtu nesmie mať za následok uloženie povinnosti tejto inštitúcii uhradiť náklady na dávku vyššie, ako je výška úplnej dávky, stanovená právnymi predpismi, ktoré táto inštitúcia uplatňuje. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dávky, ktorých výška nie je závislá na dĺžke poistenia;

b) postup pre započítavanie prekrývajúcich sa dôb je stanovený vo vykonávacom nariadení uvedenom v článku 98;

c) ak sa podľa právnych predpisov členského štátu dávky počítajú na základe priemerného zárobku, priemerného príspevku, priemerného zvýšenia alebo na základe pomeru, ktorý počas dôb poistenia existoval medzi žiadateľovými nezdanenými zárobkami a priemernými nezdanenými zárobkami všetkých poistených osôb okrem učňov, takúto priemernú výšku alebo pomer určí príslušná inštitúcia tohto štátu výlučne na základe dôb poistenia dosiahnutých podľa právnych predpisov uvedeného štátu alebo len na základe nezdanených zárobkov, ktoré dotknutá osoba poberala len počas týchto dôb;

d) ak sa podľa právnych predpisov členského štátu dávky počítajú na základe výšky zárobku, príspevkov alebo zvýšení, príslušná inštitúcia daného štátu určí výšku zárobku, príspevky alebo zvýšenie, ktoré sa majú brať do úvahy v súvislosti s dobami poistenia alebo bydliska dosiahnutými podľa právnych predpisov iných členských štátov na základe priemerného zárobku, príspevkov alebo zvýšení, ktoré boli zaznamenané v súvislosti s dobami poistenia dosiahnutými podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje;

e) ak sa podľa právnych predpisov členského štátu dávky počítajú na základe paušálneho zárobku alebo pevne určenej čiastky, príslušná inštitúcia daného štátu považuje paušálny zárobok alebo pevne určenú čiastku, ktorá sa berie do úvahy v súvislosti s dobami poistenia alebo bydliska dosiahnutými podľa právnych predpisov iných členských štátov, za rovné paušálnemu zárobku a pevne určenej čiastke alebo, ak je to vhodné, priemeru paušálnych zárobkov alebo pevne určenej čiastky, ktoré zodpovedajú dobám poistenia dosiahnutým podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje;

f) ak sa podľa právnych predpisov členského štátu počítajú dávky za niektoré doby na základe výšky zárobku a za iné doby na základe paušálneho zárobku alebo pevne určenej čiastky, príslušná inštitúcia daného štátu v súvislosti s dobami poistenia alebo bydliska dosiahnutými podľa právnych predpisov iných členských štátov zohľadní zárobky alebo pevne určené čiastky stanovené v súlade s horeuvedenými ustanoveniami pod písm. d) alebo e) alebo prípadne priemer týchto zárobkov alebo pevne určených čiastok; ak sa dávky počítajú na základe paušálneho zárobku alebo pevne určenej čiastky za všetky doby dosiahnuté podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, príslušná inštitúcia považuje zárobok, ktorý sa má brať do úvahy v súvislosti s dobami poistenia alebo bydliska, ktoré boli dosiahnuté podľa právnych predpisov iných členských štátov, za rovné fiktívnym zárobkom v tomto štáte, ktoré zodpovedajú paušálnym zárobkom alebo pevne určeným čiastkam;

g) ak sa podľa právnych predpisov členského štátu počítajú dávky na základe priemerných príspevkov, príslušná inštitúcia určí tento priemer s odvolávaním sa iba na tie doby, ktoré boli dosiahnuté podľa právnych predpisov tohto štátu.

2. Ustanovenia právnych predpisov členského štátu týkajúce sa valorizácie faktorov zohľadňovaných pre výpočet dávok sa vzťahujú, ak je to vhodné, na faktory, ktoré príslušná inštitúcia tohto štátu zohľadňuje v súlade s ustanoveniami odseku 1 v súvislosti s dobami poistenia alebo dobami bydliska dosiahnutými podľa právnych predpisov iných členských štátov.

3. Ak sa podľa právnych predpisov členského štátu určuje výška dávok so zohľadnením existencie iných rodinných príslušníkov ako detí, príslušná inštitúcia tohto štátu zohľadní aj tých rodinných príslušníkov dotknutej osoby, ktorí majú bydlisko na území iného členského štátu, ako keby mali bydlisko na území príslušného štátu.

4. Ak právne predpisy, ktoré uplatňuje príslušná inštitúcia členského štátu, požadujú, aby sa započítal plat pre výpočet dávky po uplatnení prvého adruhého pododseku článku 45 ods. 6, a ak v tomto členskom štáte sa započítavajú iba doby úplnej nezamestnanosti s dávkami v súlade s článkom 71 ods. 1 písm. a) bodom ii) alebo prvou vetou článku 71 ods. 1 písm. b) bodom ii), potom pre výplatu dôchodkov bude príslušná inštitúcia tohto štátu vyplácať dôchodok na základe platu, ktorý použila ako základ pre poskytovanie dávok v nezamestnanosti v súlade s právnymi predpismi, ktoré uplatňuje.

Článok 48 (11)

Doby poistenia alebo bydliska kratšie ako jeden rok

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 46 ods. 2, inštitúcia členského štátu nie je viazaná priznať dávky vo vzťahu k dobám dosiahnutým podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje a ktoré sa započítavajú v čase vzniku poistnej udalosti, ak:

- celková dĺžka týchto dôb nedosahuje jeden rok,

a

- pri započítaní týchto dôb nevzniká nárok na dávky iba na základe ustanovení týchto právnych predpisov.

2. Príslušná inštitúcia každého z dotknutých členských štátov zohľadňuje doby uvedené v odseku 1 na účely uplatňovania článku 46 ods. 2 s výnimkou ustanovenia pod písm. b).

3. Pokiaľ by uplatnenie odseku 1 malo za následok, že sa všetky inštitúcie dotknutých členských štátov zbavili svojich povinností, dávky sa priznajú výlučne podľa právnych predpisov posledného z uvedených štátov, ktorého podmienky sú splnené, akoby sa všetky doby poistenia a bydliska dosiahnuté a zohľadnené v súlade s článkom 45 ods. 1 až 4 dosiahli podľa právnych predpisov tohto štátu.

Článok 49 (11) (15)

Výpočet dávok v prípade, ak dotknutá osoba nespĺňa súčasne podmienky ustanovené právnymi predpismi všetkých členských štátov, podľa ktorých sa dosiahli doby poistenia alebo bydliska, alebo ak táto osoba výslovne požiadala o odklad priznania dávok v starobe

1. Ak v danom čase dotknutá osoba nespĺňa súčasne podmienky ustanovené pre poskytovanie dávok právnymi predpismi všetkých členských štátov, ktoré sa na ňu vzťahovali, pričom sa primerane zohľadnia ustanovenia článku 45 a/alebo článku 40 ods. 3, ale spĺňa podmienky právnych predpisov len jedného alebo viacerých nich, použijú sa tieto ustanovenia:

a) každá z príslušných inštitúcií uplatňujúca právne predpisy, ktorých podmienky sú splnené, vypočíta výšku patriacej dávky v súlade s ustanoveniami článku 46;

b) ale:

i) ak dotknutá osoba spĺňa podmienky právnych predpisov aspoň dvoch členských štátov bez toho, aby bolo potrebné prihliadnuť k dobám poistenia alebo bydliska dosiahnutým podľa právnych predpisov členských štátov, ktorých podmienky nie sú splnené, tieto doby sa na účely článku 46 ods. 2 nezohľadnia, pokiaľ by zohľadnenie týchto dôb neumožnilo určiť vyššiu dávku;

ii) ak dotknutá osoba spĺňa podmienky právnych predpisov len jedného členského štátu bez toho, aby bolo potrebné prihliadnuť k dobám poistenia alebo bydliska dosiahnutým podľa právnych predpisov členských štátov, ktorých podmienky nie sú splnené, výška priznanej dávky sa v súlade s článkom 46 ods. 1 písm. a) bodom i) vypočíta iba v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktorých podmienky sú splnené, pričom sa zohľadnia iba doby poistenia alebo bydliska dosiahnuté len podľa týchto právnych predpisov, pokiaľ by zohľadnenie dôb, ktoré uplynuli podľa právnych predpisov členského štátu, podmienky ktorých nie sú splnené, neumožnilo v súlade s článkom 46 ods. 1 písm. a) bodom ii) určiť vyššiu dávku.

Ustanovenia tohto odseku sa použijú primerane v prípade, ak dotknutá osoba výslovne požiadala o odklad priznania dávok v starobe v súlade s druhou vetou článku 44 ods. 2.

2. Dávka alebo dávky priznané podľa právnych predpisov jedného alebo viacerých členských štátov v prípade uvedenom v odseku 1 sa automaticky znovu vypočítajú v súlade s článkom 46, keď podmienky požadované právnymi predpismi jedného alebo viacerých z ostatných členských štátov, ktoré sa na danú osobu vzťahovali, sú splnené, so zohľadnením, ak je to vhodné, ustanovení článku 45 a s opätovným prihliadnutím, ak je to vhodné, na odsek 1.Tento odsek sa použije primerane, keď osoba požaduje priznanie dávok v starobe, nadobudnutých podľa právnych predpisov jedného alebo viacerých členských štátov, ktoré boli dovtedy odložené v súlade s druhou vetou článku 44 ods. 2.

3. Nový výpočet sa uskutoční automaticky v súlade s odsekom 1 bez toho, aby bol dotknutý článok 40 ods. 2, keď už podmienky vyžadované právnymi predpismi jedného alebo viacerých z dotknutých členských štátov prestanú byť splnené.

Článok 50 (11)

Priznanie doplatku, ak celková suma dávok vyplatiteľných podľa právnych predpisov rôznych členských štátov nedosahuje minimum ustanovené právnymi predpismi štátu, na území ktorého má príjemca bydlisko.

Príjemca dávok, na ktorého sa vzťahuje táto kapitola, sa nesmie v štáte, na území ktorého má bydlisko a podľa právnych predpisov ktorého sa mu má vyplácať dávka, priznať dávka nižšia ako minimálna dávka ustanovená týmito právnymi predpismi za dobu poistenia alebo bydliska, ktorá sa rovná všetkým dobám poistenia alebo bydliska zohľadneným pre vyplácanie v súlade s predchádzajúcimi článkami. Príslušná inštitúcia tohto štátu, ak to je potrebné, vyplatí príjemcovi počas doby, počas ktorej má bydlisko na jeho území, doplatok vo výške rozdielu medzi celkovou sumou dávok splatných podľa tejto kapitoly a výškou minimálnej dávky.

Článok 51 (11)

Valorizácia a nový výpočet dávok

1. Ak sa z dôvodu zvýšenia životných nákladov alebo zmien v úrovni zárobkov alebo z iných dôvodov pre úpravu upravia dávky dotknutého štátu o pevne určené percento alebo čiastku, takéto percento alebo čiastka sa musia priamo uplatniť na dávky určené podľa článku 46 bez potreby nového výpočtu podľa ustanovení tohto článku.

2. Na druhej strane, ak by sa mala zmeniť metóda určovania dávok alebo pravidlá výpočtu dávok, nový výpočet sa uskutoční v súlade s článkom 46.

KAPITOLA 4

PRACOVNÉ ÚRAZY A CHOROBY Z POVOLANIA

Prvý oddiel

Právo na dávky

Článok 52

Bydlisko v inom členskom štáte, ako je príslušný štát — všeobecné pravidlá

Zamestnancovi alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá utrpí pracovný úraz alebo dostane chorobu z povolania a má bydlisko na území iného členského štátu, ako je príslušný štát, sa poskytnú v štáte, v ktorom má bydlisko:

a) vecné dávky poskytované v mene príslušnej inštitúcie od inštitúcie miesta bydliska v súlade s ustanoveniami právnych predpisov uplatňovaných touto inštitúciou tak, akoby bol poistený u nej;

b) peňažné dávky poskytované príslušnou inštitúciou v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré uplatňuje. Na základe dohody medzi príslušnou inštitúciou a inštitúciou miesta bydliska môže takéto dávky poskytovať inštitúcia miesta bydliska v mene príslušnej inštitúcie v súlade s právnymi predpismi príslušného štátu.

Článok 53

Cezhraniční pracovníci — osobitné pravidlá

Cezhraničný pracovník môže dostávať dávky aj na území príslušného štátu. Takéto dávky poskytuje príslušná inštitúcia v súlade s ustanoveniami právnych predpisov tohto štátu tak, akoby tam dotknutá osoba mala bydlisko.

Článok 54

Pobyt v príslušnom štáte alebo zmena bydliska do príslušného štátu

1. Zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, na ktorú sa vzťahuje článok 52 a má pobyt na území príslušného štátu, poberá dávky v súlade s ustanoveniami právnych predpisov tohto štátu aj v prípade, ak poberal dávky už pred svojím pobytom. Toto ustanovenie sa ale nevzťahuje na cezhraničných pracovníkov.

2. Zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, na ktorú sa vzťahuje článok 52, ktorá zmenila miesto svojho bydliska na územie príslušného štátu, poberá dávky v súlade s ustanoveniami právnych predpisov tohto štátu aj v prípade, ak poberal dávky už pred zmenou svojho bydliska.

Článok 55

Pobyt mimo príslušného štátu — Návrat do miesta bydliska v inom členskom štáte alebo jeho zmena do iného členského štátu po utrpení úrazu alebo ochorení na chorobu z povolania — Potreba odchodu do iného členského štátu za vhodným ošetrením

1. Zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá utrpí pracovný úraz alebo dostane chorobu z povolania a:

a) ktorá má pobyt na území iného členského štátu, ako je príslušný štát,

alebo

b) ktorá po získaní nároku na dávky uhraditeľné príslušnou inštitúciou má povolenie od tejto inštitúcie na návrat na územie členského štátu, kde má bydlisko, alebo preložiť svoje bydlisko na územie iného členského štátu,

alebo

c) ktorá má povolenie príslušnej inštitúcie odísť na územie iného členského štátu, aby tam dostala ošetrenie primerané jej stavu,

má nárok:

i) na vecné dávky poskytované v mene príslušnej inštitúcie inštitúciou miesta pobytu alebo bydliska v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré uplatňuje táto inštitúcia tak, akoby bola u nej poistená. Dĺžka doby, počas ktorej sa dávky poskytujú, sa však spravuje právnymi predpismi príslušného štátu;

ii) na peňažné dávky poskytované príslušnou inštitúciou v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré uplatňuje. Na základe dohody medzi príslušnou inštitúciou a inštitúciou miesta pobytu alebo bydliska môže takéto dávky v súlade s ustanoveniami právnych predpisov príslušného štátu poskytovať inštitúcia miesta pobytu alebo bydliska v mene príslušnej inštitúcie.

2. Povolenie požadované podľa odseku 1 písm. b) možno odmietnuť, len ak sa zistí, že presun dotknutej osoby by ohrozil jej zdravotný stav alebo poskytované lekárske ošetrenie.

Povolenie požadované podľa odseku 1 písm. c) nemožno odmietnuť, ak takéto ošetrenie nemožno dotknutej osobe poskytnúť na území členského štátu, v ktorom má bydlisko.

Článok 56

Úrazy počas cesty

Úraz počas cesty, ku ktorému dôjde na území iného členského štátu, ako je príslušný štát, sa považuje za úraz, ku ktorému došlo na území príslušného štátu.

Článok 57 (7)

Dávky v súvislosti s chorobou z povolania v prípadoch, ak dotknutá osoba bola vystavená rovnakému riziku vo viacerých členských štátoch

1. Ak osoba, ktorá dostala chorobu z povolania, vykonávala podľa právnych predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov činnosť, ktorá svojou povahou môže spôsobiť túto chorobu, dávky, o ktoré môže žiadať táto osoba alebo jej pozostalí, sa priznajú výlučne podľa právnych predpisov posledného z týchto štátov, ktorého podmienky sú splnené, pričom, ak je to vhodné, sa zohľadnia ustanovenia odsekov 2 až 5.

2. Ak podľa právnych predpisov členského štátu je poskytovanie dávok v súvislosti s chorobou z povolania podmienené tým, že táto choroba sa prvý raz diagnostikovala na jeho území, považuje sa táto podmienka za splnenú, ak sa choroba prvý raz diagnostikovala na území iného členského štátu.

3. Ak podľa právnych predpisov členského štátu je poskytovanie dávok v súvislosti s chorobou z povolania podmienené tým, že táto choroba sa prvý raz diagnostikovala v určitom časovom období, po ukončení poslednej činnosti, ktorá mohla spôsobiť takúto chorobu, príslušná inštitúcia tohto štátu pri overovaní časových období, kedy táto činnosť bola vykonávaná, zohľadní v nevyhnutnom rozsahu podobné činnosti vykonávané podľa právnych predpisov iného členského štátu, ako keby sa vykonávali podľa právnych predpisov prvého štátu.

4. Ak podľa právnych predpisov členského štátu je poskytovanie dávok v súvislosti s chorobou z povolania podmienené tým, že činnosť, ktorá mohla pravdepodobne spôsobiť dotyčnú chorobu bola vykonávaná počas určitého časového obdobia, príslušná inštitúcia tohto štátu zohľadní, v nevyhnutnom rozsahu obdobia, počas ktorých bola táto činnosť vykonávaná podľa právnych predpisov každého iného členského štátu, ako keby sa vykonávala podľa právnych predpisov prvého štátu.

5. V prípadoch chorôb z povolania, ktorých príčinou je usádzania prachu v pľúcach, náklady na peňažné dávky vrátane dôchodkov sa podelia medzi príslušné inštitúcie členských štátov, na území ktorých dotknutá osoba vykonávala činnosť, ktorá pravdepodobne spôsobila chorobu. Toto rozdelenie sa vykoná na základe pomeru dĺžok dôb starobného poistenia alebo bydliska uvedených v článku 45 ods. 1 dosiahnutých podľa právnych predpisov každého zo zúčastnených štátov, k celkovej dĺžke starobného poistenia alebo bydliska dosiahnutých podľa právnych predpisov všetkých členských štátov v deň, keď sa začína poskytovanie dávok.

6. Rada na základe návrhu Komisie jednomyseľne určí choroby z povolania, na ktoré sa rozšíria ustanovenia odseku 5.

Článok 58

Výpočet peňažných dávok

1. Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy ustanovujú, že výpočet peňažných dávok vychádza z priemerného zárobku, určí takéto priemerné zárobky výlučne poukázaním na zárobky, ktoré boli potvrdené, že boli vyplatené počas dôb dosiahnutých podľa uvedených právnych predpisov.

2. Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy ustanovujú, že výpočet peňažných dávok vychádza z paušálneho zárobku, vezme do úvahy výlučne paušálne zárobky alebo prípadne priemer paušálnych zárobkov počas dôb dosiahnutých podľa uvedených právnych predpisov.

3. Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy ustanovujú, že výška peňažných dávok sa mení podľa počtu rodinných príslušníkov, zohľadňuje aj rodinných príslušníkov dotknutej osoby, ktorí majú bydlisko na území iného členského štátu tak, akoby mali bydlisko na území príslušného štátu.

Článok 59

Náklady na dopravu osoby, ktorá utrpela pracovný úraz alebo trpí chorobou z povolania

1. Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy upravujú úhradu nákladov na dopravu osoby, ktorá utrpela pracovný úraz alebo trpí chorobou z povolania, do miesta bydliska alebo do nemocnice, uhrádza takéto náklady do zodpovedajúceho miesta na území iného členského štátu, kde má osoba bydlisko, za predpokladu, že táto inštitúcia vopred dala povolenie na takýto prevoz, pričom riadne zohľadnila dôvody na jeho opodstatnenie. Takéto povolenie sa nevyžaduje v prípade cezhraničných pracovníkov.

2. Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy upravujú náklady na prevoz tela osoby usmrtenej pri pracovnom úraze na miesto pohrebu, hradí náklady na takýto prevoz do zodpovedajúceho miesta na území iného členského štátu, kde mala osoba bydlisko v čase úrazu.

Druhý oddiel

Zhoršenie stavu pri chorobe z povolania, na základe ktorej sa priznala dávka

Článok 60 (7) (11)

1. Na prípad zhoršenia stavu pri chorobe z povolania, na základe ktorej zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba poberala alebo poberá dávky podľa právnych predpisov členského štátu, sa vzťahujú tieto pravidlá:

a) ak dotknutá osoba počas poberania dávky nevykonávala povolanie podľa právnych predpisov iného členského štátu, ktoré by pravdepodobne viedlo k vzniku alebo zhoršeniu stavu pri tejto chorobe, príslušná inštitúcia prvého členského štátu je povinná uhradiť náklady na dávky podľa ustanovení právnych predpisov, ktoré uplatňuje, so zohľadnením tohto zhoršenia;

b) ak dotknutá počas poberania dávky vykonávala takúto činnosť podľa právnych predpisov iného členského štátu, príslušná inštitúcia prvého členského štátu je povinná uhradiť náklady na dávky podľa ustanovení právnych predpisov, ktoré uplatňuje, bez toho, aby zohľadnila toto zhoršenie. Príslušná inštitúcia druhého členského štátu poskytuje danej osobe doplatok, ktorého výška bude rovná rozdielu medzi výškou dávky stanovenou po zhoršení a výškou určenou pred zhoršením podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, ako keby takáto choroba z povolania nastala podľa právnych predpisov tohto štátu;

c) ak v prípade podľa písm. b) zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba trpiaca chorobou, ktorej príčinou je ukladanie prachu v pľúcach, alebo chorobou určenou podľa článku 57 ods. 6 nemá nárok na dávky podľa právnych predpisov druhého členského štátu, príslušná inštitúcia prvého členského štátu je povinná poskytovať dávky podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, so zohľadnením tohto zhoršenia. Príslušná inštitúcia druhého štátu však hradí náklady rozdielu medzi výškou peňažných dávok vrátane dôchodkov splatných príslušnou inštitúcie prvého členského štátu so zohľadnením zhoršenia a výškou zodpovedajúcich dávok, ktoré patrili pred zhoršením;

d) ustanovenia o znížení, pozastavení a odňatí, stanovené právnymi predpismi členského štátu, sa nevzťahujú na osoby, ktoré poberajú dávky, priznané dvomi členskými štátmi v súlade s písm. b).

2. Na prípad zhoršenia stavu pri chorobe z povolania, na základe ktorej sa uplatňujú ustanovenia článku 57 ods. 5, sa vzťahujú tieto ustanovenia:

a) príslušná inštitúcia, ktorá poskytovala dávky v súlade s ustanoveniami článku 57 ods. 1, je povinná poskytovať dávky podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, so zohľadnením tohto zhoršenia;

b) náklady peňažných dávok vrátane dôchodkov sa naďalej rozdeľujú medzi inštitúcie, ktoré spoločne znášali náklady na predchádzajúce dávky v súlade s ustanoveniami článku 57 ods. 5. Ak ale osoba znovu vykonávala činnosť, ktorá mohla pravdepodobne spôsobiť alebo zhoršiť takúto chorobu z povolania podľa právnych predpisov jedného členského štátu, v ktorom už vykonávala činnosť rovnakého charakteru, alebo podľa právnych predpisov iného členského štátu, príslušná inštitúcia takéhoto štátu hradí náklady rozdielu medzi výškou dávky stanovenej so zohľadnením zhoršenia stavu a výškou dávok stanovenej pred zhoršením.

Tretí oddiel

Rôzne ustanovenia

Článok 61

Pravidlá pre zohľadnenie osobitostí právnych predpisov určitých členských štátov

1. Pri absencii poistenia proti pracovným úrazom alebo chorobám z povolania na území členského štátu, na ktorom sa dotknutá osoba práve nachádza, alebo ak takéto poistenie existuje, ale neexistuje inštitúcia zodpovedná za poskytovanie vecných dávok, tieto dávky poskytuje inštitúcia miesta pobytu alebo bydliska zodpovedná za poskytovanie vecných dávok v prípade choroby.

2. Ak právne predpisy príslušného štátu podmieňujú poskytovanie úplne bezplatných vecných dávok použitím zdravotnej služby organizovanej zamestnávateľom, vecné dávky poskytované v prípadoch uvedených v článkoch 52 a 55 ods. 1 sa považujú za dávky poskytnuté takouto zdravotnou službou.

3. Ak právne predpisy príslušného štátu zahŕňajú systém týkajúci sa povinností zamestnávateľa, vecné dávky poskytované v prípade uvedenom v článkoch 52 a 55 ods. 1 sa považujú za dávky poskytované na požiadanie príslušnej inštitúcie.

4. Ak povaha systému príslušného štátu vzťahujúceho sa na odškodnenia za pracovné úrazy nemá charakter povinného poistenia, vecné dávky poskytuje priamo zamestnávateľ alebo príslušný poisťovateľ.

5. Ak právne predpisy členského štátu výslovne stanovujú alebo z nich vyplýva, že pracovné úrazy alebo choroby z povolania, ktoré sa vyskytli alebo boli predtým potvrdené, sa majú zobrať do úvahy na účely posúdenia stupňa práceneschopnosti, aby sa preukázal nárok na dávku alebo určila výška dávky, príslušná inštitúcia tohto členského štátu tiež zoberie do úvahy pracovné úrazy alebo choroby z povolania, ktoré sa vyskytli alebo boli potvrdené predtým podľa právnych predpisov iného členského štátu, ako keby sa vyskytli alebo boli potvrdené podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje.

6. Ak právne predpisy členského štátu výslovne stanovujú alebo z nich vyplýva, že pracovné úrazy alebo choroby z povolania, ktoré sa vyskytli alebo boli potvrdené dodatočne, sa majú zobrať do úvahy na účely posúdenia stupňa práceneschopnosti, aby sa preukázal nárok na dávku alebo určila výška dávky, príslušná inštitúcia tohto členského štátu tiež zoberie do úvahy pracovné úrazy alebo choroby z povolania, ktoré sa vyskytli alebo boli potvrdené dodatočne podľa právnych predpisov iného členského štátu, ako keby sa vyskytli alebo boli potvrdené podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, ale iba vtedy, keď:

1) nenáleží žiadne odškodnenie s ohľadom na pracovný úraz alebo chorobu z povolania, ktorá sa vyskytla alebo bola potvrdená predtým, podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje

a

2) nenáleží žiadne odškodnenie na základe právnych predpisov iného členského štátu, podľa ktorých sa vyskytol alebo bol potvrdený pracovný úraz alebo choroba z povolania, pričom sa prihliadalo na ustanovenia odseku 5, ohľadom tohto pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Článok 62

Systém uplatniteľný, ak je v štáte bydliska alebo pobytu niekoľko systémov — Maximálne trvanie poskytovania dávok

1. Ak právne predpisy v štáte pobytu alebo bydliska obsahujú niekoľko systémov poistenia, použijú sa na zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činné osoby, na ktorých sa vzťahuje článok 52 alebo 55 ods. 1 ustanovenia systému pre manuálnych pracovníkov v oceliarskom priemysle. Ak uvedené právne predpisy obsahujú osobitné systémy pre pracovníkov v baniach a podobných prevádzkach, ustanovenia takéhoto systému sa vzťahujú na túto kategóriu pracovníkov, ak inštitúcia miesta pobytu alebo bydliska, ktorej predkladajú svoju žiadosť, je príslušná uplatňovať takýto systém.

2. Ak právne predpisy členského štátu stanovujú maximálnu dobu poskytovania dávok, inštitúcia uplatňujúca tieto právne predpisy môže zohľadniť dobu, počas ktorej sa dávky už poskytovali inštitúciou iného členského štátu.

Štvrtý oddiel

Náhrady medzi inštitúciami

Článok 63

1. Príslušná inštitúcia je povinná nahradiť výšku vecnej dávky poskytovanej v jej mene v súlade s ustanoveniami článkov 52 a 55 ods. 1.

2. Náhrady uvedené v odseku 1 sa určujú a uskutočňujú v súlade s postupmi ustanovenými vykonávacím nariadením uvedeným v článku 98 na základe preukázania skutočných výdavkov.

3. Dva alebo viac členských štátov alebo príslušných orgánov týchto štátov môžu zabezpečiť iné metódy náhrad alebo upustiť od všetkých náhrad medzi inštitúciami patriacimi do ich právomoci.

KAPITOLA 5

PODPORA PRI ÚMRTÍ

Článok 64

Úhrn dôb poistenia alebo bydliska

Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy podmieňujú nadobudnutie, zachovanie alebo znovunadobudnutie nároku na podporu pri úmrtí dosiahnutím dôb poistenia alebo bydliska, v potrebnom rozsahu zohľadní doby poistenia alebo bydliska dosiahnuté podľa právnych predpisov iného členského štátu tak, akoby boli dosiahnuté podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje.

Článok 65

Nárok na podporu pri úmrtí v prípadoch, ak smrť nastane v inom členskom štáte, ako je príslušný štát,alebo ak osoba má bydlisko v inom členskom štáte, ako je príslušný štát

1. Ak zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, dôchodca alebo žiadateľ o dôchodok alebo jeho rodinný príslušník zomrie na území iného členského štátu, ako je príslušný štát, za miesto úmrtia sa považuje územie príslušného štátu.

2. Príslušná inštitúcia má povinnosť priznať podporu pri úmrtí splatnú podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, dokonca aj v prípade, ak oprávnená osoba má bydlisko na území iného členského štátu, ako je príslušný štát.

3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú aj v prípade, keď je úmrtie dôsledkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Článok 66

Poskytovanie dávok v prípade úmrtia dôchodcu, ktorý mal bydlisko v inom členskom štáte, ako je štát, ktorého inštitúcia zodpovedala za poskytovanie vecných dávok

V prípade úmrtia dôchodcu, ktorý mal nárok na dôchodok podľa právnych predpisov jedného členského štátu alebo na dôchodky podľa právnych predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov, ak mal takýto dôchodca bydlisko na území iného členského štátu, ako je štát, ktorého inštitúcia zodpovedala za poskytovanie vecných dávok tomuto dôchodcovi podľa ustanovení článku 28, poskytne táto inštitúcia podporu pri úmrtí splatnú podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, na svoje náklady tak, akoby dôchodca v čase svojho úmrtia mal bydlisko na území členského štátu tejto inštitúcie.

Ustanovenia predchádzajúceho pododseku sa obdobne vzťahujú na rodinných príslušníkov dôchodcu.

KAPITOLA 6

DÁVKY V NEZAMESTNANOSTI

Prvý oddiel

Spoločné ustanovenia

Článok 67

Úhrn dôb poistenia alebo zamestnania

1. Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy podmieňujú nadobudnutie, zachovanie alebo znovunadobudnutie nároku na dávky dosiahnutím dôb poistenia, zohľadní v potrebnom rozsahu doby poistenia alebo zamestnania dosiahnuté ako zamestnanec podľa právnych predpisov iného členského štátu tak, akoby boli dobami poistenia dosiahnutými podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, za podmienky, že doby zamestnania sa započítajú ako doby poistenia dosiahnuté podľa týchto právnych predpisov.

2. Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy podmieňujú nadobudnutie, zachovanie alebo znovunadobudnutie nároku na dávky dosiahnutím dôb zamestnania, zohľadní v potrebnom rozsahu doby poistenia alebo zamestnania dosiahnuté ako zamestnanec podľa právnych predpisov iného členského štátu tak, akoby boli dobami zamestnania dosiahnutými podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje.

3. S výnimkou prípadov uvedených v článku 71 ods. 1 písm. a) bodu ii) a písm. b) bodu ii) sa na uplatňovanie ustanovení odsekov 1 a 2 vzťahuje podmienka, že dotknutá osoba naposledy dosiahla:

- v prípade odseku 1 doby poistenia,

- v prípade odseku 2 doby zamestnania,

v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, podľa ktorých žiada o dávky.

4. Ak dĺžka doby počas ktorej sa môžu dávky poskytovať, závisí od dĺžky dôb poistenia alebo zamestnania, použijú sa ustanovenia odseku 1 alebo 2 podľa toho, čo je vhodné.

Článok 68

Výpočet dávok

1. Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy ustanovujú, že výpočet dávok vychádza z výšky predchádzajúceho zárobku, zohľadní výlučne zárobok, ktorý dotknutá osoba poberala v súvislosti so svojím posledným zamestnaním na území tohto štátu. Ak dotknutá osoba bola v svojom poslednom zamestnaní na tomto území menej ako štyri týždne, dávky sa vypočítajú na základe obvyklej mzdy alebo platu zodpovedajúceho v mieste bydliska alebo pobytu nezamestnanej osoby zamestnaniu ekvivalentnému alebo podobnému zamestnaniu, ako mala naposledy na území iného členského štátu.

2. Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy stanovujú, že výška dávok sa mení podľa počtu rodinných príslušníkov, zohľadňuje aj rodinných príslušníkov dotknutej osoby, ktorí majú bydlisko na území iného členského štátu tak, akoby mali bydlisko na území príslušného štátu. Toto ustanovenie sa nepoužije, ak v štáte bydliska rodinných príslušníkov je iná osoba, ktorá má nárok na dávku v nezamestnanosti, pre výpočet ktorej sa zohľadňujú rodinní príslušníci.

Druhý oddiel

Nezamestnané osoby, ktoré odídu do iného členského štátu, ako je príslušný štát

Článok 69

Podmienky a obmedzenia zachovania nároku na dávky

1. Zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je úplne nezamestnaná a ktorá spĺňa podmienky právnych predpisov členského štátu na nárok na dávky a ktorá odíde do jedného alebo viacerých členských štátov, aby tam hľadala zamestnanie, zachová si svoj nárok na takéto dávky za týchto podmienok a v rámci týchto obmedzení:

a) Pred svojím odchodom musí byť evidovaná ako osoba hľadajúca prácu a musí zostať k dispozícii pre služby zamestnanosti príslušného štátu najmenej štyri týždne po tom, ako sa stala nezamestnanou. Príslušné služby alebo inštitúcie však môžu povoliť jej odchod pred uplynutím tejto doby.

b) Musí sa zaevidovať ako osoba hľadajúca prácu u služieb zamestnanosti v každom členskom štáte, do ktorého ide, a podrobiť sa tam systémovým kontrolným postupom. Táto podmienka sa považuje za splnenú, pokiaľ ide o dobu pred zaevidovaním sa, ak sa dotknutá osoba zaevidovala do siedmich dní od dátumu, keď prestala byť k dispozícii službám zamestnanosti v štáte, ktorý opustila. Vo výnimočných prípadoch môžu príslušné služby alebo inštitúcie túto lehotu predĺžiť.

c) Nárok na dávky trvá maximálne počas troch mesiacov od dátumu, keď dotknutá osoba prestala byť k dispozícii službám zamestnanosti v štáte, ktorý opustila, za predpokladu, že celkové trvanie poskytovania dávok nepresiahne trvanie doby poskytovania dávok, na ktoré mala nárok podľa právnych predpisov tohto štátu. V prípade sezónneho pracovníka je však takéto trvanie obmedzené len na obdobie, ktoré zostáva do konca sezóny, na ktorú ho najali.

2. Ak sa dotknutá osoba vráti do príslušného štátu pred uplynutím doby, počas ktorej má nárok na dávky podľa ustanovení odseku 1 písm. c), má naďalej nárok na dávky podľa právnych predpisov tohto štátu. Dotknutá osoba stratí všetky nároky na dávky podľa právnych predpisov príslušného štátu, ak sa doň nevráti pred uplynutím tejto doby. Vo výnimočných prípadoch môžu príslušné služby alebo inštitúcie túto lehotu predĺžiť.

3. Ustanovenia odseku 1 sa môžu medzi dvoma dobami zamestnania využiť len raz.

4. Ak je príslušným štátom Belgicko, nezamestnaná osoba, ktorá sa tam vráti po uplynutí trojmesačnej doby stanovenej v odseku 1 písm. c), znovu nadobudne nárok na dávky v tomto štáte až po najmenej trojmesačnom zamestnaní.

Článok 70

Poskytovanie dávok a náhrada

1. V prípadoch uvedených v článku 69 ods. 1 poskytuje dávky inštitúcia každého štátu, do ktorého sa nezamestnaná osoba príde uchádzať o prácu.

Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy sa vzťahovali na zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu v čase jeho posledného zamestnania, je povinná nahradiť výšku takýchto dávok.

2. Náhrada uvedená v odseku 1 sa určí a uskutoční v súlade s postupom ustanoveným vykonávacím nariadením uvedeným v článku 98 na základe preukázania skutočných výdavkov alebo paušálnymi platbami.

3. Dva alebo viac členských štátov alebo príslušných orgánov týchto štátov môže zabezpečiť iné metódy náhrady alebo platieb, alebo upustiť od všetkých náhrad medzi inštitúciami, ktoré podliehajú ich právomoci.

Tretí oddiel

Nezamestnané osoby, ktoré počas svojho posledného zamestnania mali bydlisko v inom členskom štáte, ako je príslušný štát

Článok 71

1. Nezamestnaná osoba, ktorá bola predtým zamestnaná a ktorá počas svojho posledného zamestnania mala bydlisko na území iného členského štátu, ako je príslušný štát, poberá dávky v súlade s týmito ustanoveniami:

a) i) Cezhraničný pracovník, ktorý je čiastočne alebo prechodne zamestnaný v podniku, ktorý ho zamestnáva, poberá dávky v súlade s ustanoveniami právnych predpisov príslušného štátu tak, akoby mal bydlisko na území tohto štátu. Tieto dávky poskytuje príslušná inštitúcia.

ii) Cezhraničný pracovník, ktorý je úplne nezamestnaný, poberá dávky v súlade s ustanoveniami právnych predpisov členského štátu, na území ktorého má bydlisko tak, akoby sa naňho vzťahovali tieto právne predpisy počas posledného zamestnania. Tieto dávky poskytuje inštitúcia miesta bydliska na svoje náklady.

b) i) Zamestnanec iný ako cezhraničný pracovník, ktorý je čiastočne alebo prechodne zamestnaný alebo je úplne nezamestnaný a ktorý zostáva k dispozícii svojmu zamestnávateľovi alebo službám zamestnanosti na území príslušného štátu, poberá dávky v súlade s ustanoveniami právnych predpisov tohto štátu tak, akoby mal bydlisko na území tohto štátu. Tieto dávky poskytuje príslušná inštitúcia.

ii) Zamestnanec iný ako cezhraničný pracovník, ktorý je úplne nezamestnaný a ktorý sa dá k dispozícii pre prácu prostredníctvom služieb zamestnanosti na území členského štátu, kde má bydlisko, alebo ktorý sa vráti na toto územie, poberá dávky v súlade s právnymi predpismi tohto štátu tak, akoby tam mal posledné zamestnanie. Inštitúcia miesta bydliska poskytuje tieto dávky na svoje náklady. Ak takýto zamestnanec má nárok na dávky na náklady príslušnej inštitúcie členského štátu, ktorého právne predpisy sa na neho naposledy vzťahovali, poberá dávky podľa ustanovení článku 69. Poberanie dávok podľa právnych predpisov štátu, kde má bydlisko, sa prerušuje na každé obdobie, počas ktorého môže nezamestnaný na základe ustanovení článku 69 uplatniť nárok na dávky na základe právnych predpisov, ktoré sa na neho naposledy vzťahovali.

2. Nezamestnaná osoba nemôže uplatniť nárok na dávky podľa právnych predpisov členského štátu, na ktorého území má bydlisko, pokiaľ má nárok na dávky podľa ustanovení odseku 1 písm. a) bodu i) alebo písm. b) bodu i).

KAPITOLA 7 (8)

RODINNÉ DÁVKY

Článok 72 (8)

Úhrn dôb poistenia, zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti

Ak právne predpisy členského štátu podmieňujú nadobudnutie nároku na dávky dosiahnutím dôb poistenia, zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti, príslušná inštitúcia tohto štátu započíta na tieto účely, v nevyhnutnom rozsahu, doby poistenia, zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti v každom inom členskom štáte, ako keby tieto obdobia boli dosiahnuté podľa právnych predpisov, ktoré táto inštitúcia uplatňuje.

Článok 72a (9) (14)

Zamestnanci, ktorí sa stali úplne nezamestnanými

Zamestnanec, ktorý sa stal osobou úplne nezamestnanou a na ktorú sa vzťahuje článok 71 ods. 1 písm. a) bodu ii) alebo prvá veta písm. b) bodu ii), poberá na svojich rodinných príslušníkov, ktorí majú trvalé bydlisko na území toho istého členského štátu ako táto osoba, rodinné dávky v súlade s právnymi predpismi tohto štátu, ako keby počas sa jeho posledného zamestnania na neho vzťahovali právne predpisy tohto štátu, s prihliadnutím tam, kde je to vhodné, na ustanovenia článku 72. Tieto dávky poskytuje inštitúcia mieste bydliska na svoje vlastné náklady.

Ak táto inštitúcia uplatňuje právne predpisy, ktoré umožňujú zrážky z príspevkov platených nezamestnanými osobami na pokrytie rodinných dávok, je oprávnená uskutočniť takéto zrážky v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré uplatňuje.

Článok 73 (8)

Zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých rodinní príslušníci majú bydlisko v inom členskom štáte, ako je príslušný štát

Zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá podlieha právnym predpisom členského štátu, má nárok ohľadom svojich rodinných príslušníkov, ktorí majú bydlisko na území iného členského štátu, na rodinné dávky, ktoré ustanovené právnymi predpismi prvého štátu, ako keby mali bydlisko v tomto štáte, podľa ustanovení prílohy VI.

Článok 74 (8)

Nezamestnané osoby, ktorých rodinní príslušníci majú bydlisko na území iného štátu, ako je príslušný štát

Nezamestnaná osoba, ktorá bola predtým zamestnaná alebo vykonávala samostatne zárobkovú činnosť a ktorá poberá dávky v nezamestnanosti podľa právnych predpisov členského štátu, má nárok ohľadom svojich rodinných príslušníkov, ktorí majú bydlisko v inom členskom štáte, na rodinné dávky ustanovené právnymi predpismi prvého štátu, ako keby mali bydlisko na území tohto členského štátu, podľa ustanovení prílohy IV.

Článok 75 (8)

Poskytovanie dávok

1. Rodinné dávky poskytuje, v prípadoch uvedených v článku 73, príslušná inštitúcia štátu, ktorého právnym predpisom zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba podlieha, a v prípadoch uvedených v článku 74, príslušná inštitúcia štátu, podľa ktorého právnych predpisov nezamestnaná osoba, ktorá bola predtým zamestnaná alebo vykonávala samostatne zárobkovú činnosť, poberá dávky v nezamestnanosti. Poskytujú sa v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré takáto inštitúcia uplatňuje, bez ohľadu na to, či takáto fyzická alebo právnická osoba, ktorej sa takéto dávky vyplácajú, má bydlisko alebo pobyt na území príslušného štátu alebo v inom štáte.

2. Ak však osoba, ktorej majú byť poskytované rodinné dávky, nepoužíva takéto dávky na zabezpečenie rodinných príslušníkov, príslušná inštitúcia sa zbaví svojej právnej povinnosti tým, že bude poskytovať tieto dávky fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá sa skutočne stará o zabezpečenie rodinných príslušníkov, na žiadosť alebo prostredníctvom inštitúcie miesta ich bydliska alebo prostredníctvom určenej inštitúcie alebo úradu, ktorý na tento účel menovala príslušná inštitúcia štátu ich bydliska.

3. Dva alebo viaceré členské štáty sa môžu dohodnúť, v súlade s ustanoveniami článku 8, že príslušná inštitúcia bude poskytovať rodinné dávky, ktoré náležia podľa právnych predpisov tohto štátu alebo jedného z týchto štátov fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá sa skutočne stará o zabezpečenie rodinných príslušníkov, buď priamo, alebo prostredníctvom inštitúcie miesta ich bydliska.

Článok 76 (8)

Pravidlá alebo priority v prípadoch prekrývania nároku na rodinné dávky podľa právnych predpisov príslušného štátu a podľa právnych predpisu členského štátu bydliska rodinných príslušníkov

1. Keď počas rovnakého obdobia tým istým rodinným príslušníkom z dôvodu vykonávania povolania právne predpisy členského štátu, na území ktorého majú rodinní príslušníci bydlisko, priznajú nárok na rodinné dávky, nárok na rodinné dávky, ktoré náležia podľa právnych predpisov iného členského štátu, ak to prichádza do úvahy podľa článkov 73 alebo 74, budú pozastavené do výšky, ktorú priznávajú právne predpisy prvého členského štátu.

2. Ak sa nárok na dávky neuplatnil v členskom štáte, na území ktorého majú rodinní príslušníci bydlisko, príslušná inštitúcia iného členského štátu môže uplatniť ustanovenia odseku 1, ako keby dávky poskytoval prvý členský štát.

KAPITOLA 8

DÁVKY PRE NEZAOPATRENÉ DETI DÔCHODCOV

A PRE SIROTY

Článok 77

Nezaopatrené deti dôchodcov

1. Na účely tohto článku termín "dávky" znamená rodinné prídavky pre osobu poberajúcu starobný alebo invalidný dôchodok alebo dôchodok z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania a zvýšenia alebo doplatky k takýmto dôchodkom v súvislosti s deťmi takýchto dôchodcov s výnimkou doplatkov poskytovaných v rámci systémov poistenia za pracovné úrazy a choroby z povolania.

2. Dávky sa poskytujú v súlade s ďalej uvedenými pravidlami bez ohľadu na členský štát, na ktorého území má dôchodca alebo deti bydlisko:

a) dôchodcovi, ktorý poberá dôchodok podľa právnych predpisov len jedného členského štátu v súlade s právnymi predpismi členského štátu zodpovedného za tento dôchodok;

b) dôchodcovi, ktorý poberá dôchodky podľa právnych predpisov viacerých členských štátov:

i) v súlade s právnymi predpismi ktoréhokoľvek z týchto štátov, v ktorom má bydlisko, za predpokladu, že sa nárok na jednu z týchto dávok uvedených v odseku 1 nadobudol podľa právnych predpisov tohto štátu, pri zohľadnení ustanovenia článku 79 ods. 1 písm. a), ak je to vhodné,

alebo

ii) v iných prípadoch v súlade s právnymi predpismi členského štátu, ktorým podliehal najdlhšiu dobu, za predpokladu, že sa nárok na jednu z týchto dávok uvedených v odseku 1 nadobudol podľa právnych predpisov tohto štátu pri zohľadnení ustanovenia článku 79 ods. 1 písm. a), ak je to vhodné. Ak sa podľa týchto právnych predpisov nenadobudol žiaden nárok na dávku, skúmajú sa podmienky na vznik takéhoto nároku podľa právnych predpisov iných dotknutých členských štátov v poradí podľa klesajúcej dĺžky dôb poistenia alebo dôb bydliska dosiahnutých podľa právnych predpisov týchto členských štátov.

Článok 78

Siroty

1. Na účely tohto článku termín "dávky" znamená rodinné prídavky, a ak je to vhodné, doplnkové alebo osobitné príspevky pre siroty, a sirotské dôchodky s výnimkou tých, ktoré sa poskytujú v rámci systémov poistenia pracovných úrazov a chorôb z povolania.

2. Sirotské dávky sa poskytujú v súlade s ďalej uvedenými pravidlami bez ohľadu na členský štát, na ktorého území má sirota alebo fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa o ňu skutočne stará, bydlisko alebo sídlo;

a) sirote zosnulého zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, na ktorú sa vzťahovali právne predpisy iba jedného členského štátu, v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu;

b) sirote zosnulého zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, na ktorú sa vzťahovali právne predpisy viacerých členských štátov:

i) v súlade s právnymi predpismi členského štátu, na ktorého území má sirota bydlisko, za predpokladu, že sa nárok na jednu z dávok uvedených v odseku 1 nadobudol podľa právnych predpisov tohto štátu pri zohľadnení ustanovení článku 79 ods. 1 písm. a), ak je to vhodné, alebo

ii) v iných prípadoch v súlade s právnymi predpismi členského štátu, ktoré sa na zosnulého vzťahovali najdlhšiu dobu, za predpokladu, že sa nárok na jednu z dávok uvedených v odseku 1 nadobudol podľa právnych predpisov tohto štátu pri zohľadnení ustanovení článku 79 ods. 1 písm. a), ak je to vhodné; ak sa podľa týchto právnych predpisov nenadobudol žiadny nárok na dávku, skúmajú sa podmienky na nadobudnutie takéhoto nároku podľa právnych predpisov iných dotknutých členských štátov v poradí podľa klesajúcej dĺžky dôb poistenia alebo dôb bydliska dosiahnutých podľa právnych predpisov týchto členských štátov.

Právne predpisy členských štátov uplatňované v súvislosti s poskytovaním dávok uvedených v článku 77 pre deti dôchodcov sa však naďalej uplatňujú aj po úmrtí uvedeného dôchodcu v súvislosti s poskytovaním dávok jeho sirotám.

Článok 79 (7)

Spoločné ustanovenia pre dávky nezaopatrených detí dôchodcov a pre siroty

1. Dávky v zmysle článkov 77 a 78 sa poskytujú v súlade s právnymi predpismi určenými uplatnením ustanovení týchto článkov inštitúciou zodpovednou za uplatňovanie takýchto právnych predpisov a na jej náklady, akoby sa na dôchodcov alebo zosnulého vzťahovali len právne predpisy príslušného štátu.

Ak ale:

a) tieto právne predpisy ustanovujú, že nadobudnutie, zachovanie alebo znovunadobudnutie nároku na dávky závisí na dĺžke dôb poistenia, zamestnania alebo samostatne zárobkovej činnosti alebo bydliska, takáto dĺžka sa určí so zohľadnením ustanovení článku 45 alebo 72, ak je to vhodné;

b) právne predpisy ustanovujú, že výška dávok sa vypočíta na základe výšky dôchodku alebo závisí na dĺžke dôb poistenia, výška týchto dávok sa vypočíta na základe teoretickej výšky určenej v súlade s ustanoveniami článku 46 ods. 2.

2. V prípade, ak má uplatnenia pravidla ustanoveného v článkoch 77 ods. 2 písm. b) bodu ii) a 78 ods. 2 písm. b) bodu ii) za následok, že príslušných je niekoľko členských štátov, pretože dĺžka dôb je rovnaká, dávky v zmysle článku 77 alebo 78 podľa toho, o ktorý prípad ide, sa poskytujú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, ktoré sa na dôchodcu alebo zosnulého naposledy vzťahovali.

3. Nárok na dávky splatné iba podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo podľa ustanovení odseku 2 a podľa článkov 77 a 78 sa pozastaví, ak deti získajú nárok na rodinné dávky alebo prídavky podľa právnych predpisov členského štátu na základe výkonu zárobkovej činnosti. V takomto prípade sa dané osoby považujú za rodinných príslušníkov zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby.

HLAVA IV

SPRÁVNA KOMISIA PRE SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE MIGRUJÚCICH PRACOVNÍKOV

Článok 80

Zloženie a pracovné metódy

1. Pri Komisii Európskych spoločenstiev pôsobí správna komisia pre sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov (ďalej "správna komisia") zložená zo zástupcov vlády každého členského štátu, ktorej pomáhajú, ak je to potrebné, odborní poradcovia. Zástupca Komisie sa zúčastňuje na zasadnutiach správnej komisie vo funkcii poradcu.

2. Správnej komisii pomáha v technických otázkach Medzinárodný úrad práce podľa podmienok dohôd uzavretých na tento účel medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Medzinárodnou organizáciou práce.

3. Štatút správnej komisie sa vypracuje na základe vzájomnej dohody medzi jej členmi.

Rozhodnutia o otázkach výkladu uvedené v článku 81 písm. a) musia byť prijaté jednomyseľne. Rozhodnutia sú v potrebnom rozsahu zverejňované.

4. Sekretariát správnej komisie zabezpečuje Komisia Európskych spoločenstiev.

Článok 81

Úlohy správnej komisie

Správna komisia má tieto povinnosti:

a) zaoberať sa všetkými správnymi otázkami a otázkami výkladu, ktoré vznikajú z ustanovení tohto nariadenia a následných nariadení alebo z akejkoľvek dohody alebo dojednania uskutočneného v ich rámci bez toho, aby bolo dotknuté právo príslušných orgánov, inštitúcií a osôb obrátiť sa na súd v zmysle právnych predpisov členských štátov, tohto nariadenia alebo zmluvy;

b) na požiadanie príslušných orgánov, inštitúcií a súdov členských štátov vykonávať preklady dokumentov súvisiacich s vykonávaním tohto nariadenia, najmä preklady žiadostí predložených osobami, ktoré môžu mať nárok na dávky podľa ustanovení tohto nariadenia;

c) posilňovať a rozvíjať spoluprácu medzi členskými štátmi vo veciach sociálneho zabezpečenia, najmä v súvislosti so zdravotníckymi a sociálnymi opatreniami spoločného záujmu;

d) posilňovať a rozvíjať spoluprácu medzi členskými štátmi s cieľom urýchliť priznávanie dávok, najmä tých, ktoré sú podľa ustanovení tohto nariadenia priznané pre invaliditu, starobu a úmrtie (dôchodky), so zohľadnením vývoja v metódach správnych postupoch;

e) evidovať okolnosti, ktoré treba vziať do úvahy pri zriaďovaní účtov súvisiacich s nákladmi znášanými inštitúciami členských štátov podľa ustanovení tohto nariadenia a schvaľovať ročné vyúčtovania medzi uvedenými inštitúciami;

f) preberať všetky ďalšie funkcie patriace do jej pôsobnosti podľa ustanovení tohto a alebo dojednania uskutočneného v ich rámci následných nariadení alebo z akejkoľvek dohody alebo dojednania uskutočneného v ich rámci;

g) predkladať Komisii Európskych spoločenstiev návrhy na vypracovanie ďalších nariadení a na preskúmanie tohto a ďalších nariadení.

HLAVA V

PORADNÝ VÝBOR PRE SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE MIGRUJÚCICH PRACOVNÍKOV

Článok 82 (B)

Zriadenie, zloženie a pracovné metódy

1. Týmto sa zriaďuje Poradný výbor pre sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov (ďalej "poradný výbor"), ktorý má celkovo 90 členov, pričom za každý členský štát ho tvoria:

a) dvaja zástupcovia vlády, z ktorých aspoň jeden musí byť členom správnej komisie;

b) dvaja zástupcovia odborov;

c) dvaja zástupcovia organizácií zamestnávateľov.

Pre každú z vyššie uvedených kategórií sa vymenuje za každý členský štát náhradník.

2. Členov poradného výboru a ich náhradníkov vymenúva Rada, ktorá sa pri výbere zástupcov odborov a zamestnávateľských organizácií usiluje dosiahnuť vo výbore vyvážené zastúpenie rôznych dotknutých odvetví.

Zoznam členov a ich náhradníkov zverejní Rada v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

3. Funkčné obdobie členov a náhradníkov je dva roky. Môžu byť opätovne vymenovaní. Po uplynutí svojho funkčného obdobia zostávajú členovia a náhradníci vo funkcii, až kým ich nenahradia alebo opätovne nevymenujú.

4. Poradnému výboru predsedá zástupca Komisie. Predseda nehlasuje.

5. Poradný výbor zasadá najmenej raz za rok. Zvoláva ho predseda z vlastného podnetu alebo na základe písomnej žiadosti najmenej tretiny členov adresovanej jemu. Žiadosť musí obsahovať konkrétne návrhy týkajúce sa programu.

6. Na základe návrhu predsedu môže za výnimočných okolností poradný výbor rozhodnúť, že požiada o radu osoby alebo zástupcov organizácií s rozsiahlymi skúsenosťami v otázkach sociálneho zabezpečenia. Okrem toho výboru bude poskytovať technickú pomoc Medzinárodný úrad práce za tých istých podmienok, ako správnej komisii, podľa dohody uzavretej medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Medzinárodnou organizáciou práce.

7. Stanoviská a návrhy poradného výboru musia byť odôvodnené. Prijímajú sa absolútnou väčšinou platne odovzdaných hlasov.

Výbor prijme väčšinou svojich členov svoj rokovací poriadok, ktorý schváli Rada po obdržaní stanoviska Komisie.

8. Sekretárske služby pre poradný výbor zabezpečuje Komisia.

Článok 83

Úlohy poradného výboru

Poradný výbor je na žiadosť Komisie Európskych spoločenstiev alebo správnej komisie alebo z vlastného podnetu splnomocnený:

a) skúmať všeobecné otázky alebo zásadné otázky a problémy vznikajúce z vykonávania nariadení prijatých v rámci ustanovení článku 51 Zmluvy;

b) formulovať pre správnu komisiu stanoviská a návrhy na akúkoľvek zmenu a doplnenie nariadení.

HLAVA VI

RÔZNE USTANOVENIA

Článok 84 (7)

Spolupráca medzi príslušnými orgánmi

1. Príslušné orgány členských štátov sa vzájomne informujú o všetkom, čo sa týka:

a) opatrení uskutočnených na vykonávanie tohto nariadenia;

b) zmien ich právnych predpisov, ktoré môžu ovplyvniť vykonávanie tohto nariadenia.

2. Na účely vykonávania tohto nariadenia poskytnú orgány a inštitúcie členských štátov svoje služby a budú konať tak, akoby vykonávali svoje vlastné právne predpisy. Správna pomoc poskytnutá uvedenými orgánmi a inštitúciami je zvyčajne bezplatná. Príslušné orgány členských štátov sa však môžu dohodnúť na náhrade určitých výdavkov.

3. Orgány a inštitúcie členských štátov môžu na účely vykonávania tohto nariadenia komunikovať medzi sebou a dotknutými osobami alebo ich zástupcami priamo.

4. Orgány, inštitúcie a súdy jedného členského štátu nemôžu zamietnuť žiadosti alebo iné predložené dokumenty z toho dôvodu, že sú napísané v úradnom jazyku iného členského štátu. Ak je to vhodné, je možné použiť ustanovenia článku 81 b).

5. a) V prípadoch, kde podľa tohto nariadenia alebo podľa vykonávacieho nariadenia uvedeného v článku 98, oznamujú orgány alebo inštitúcie členského štátu osobné údaje orgánom alebo inštitúciám iného členského štátu, toto oznamovanie údajov bude podliehať ustanoveniam právnym predpisov členského štátu poskytujúceho údaje o ochrane údajov.

Každé následné odovzdanie, ako aj uloženie, pozmeňovanie alebo zničenie údajov podlieha ustanoveniam právnych predspisov o ochrane údajov prijímajúceho členského štátu.

b) použitie osobných údajov pre iné účely, ako je sociálne zabezpečenie, je možné len so súhlasom dotknutej osoby alebo pri dodržaní iných záruk, ktoré stanovujú vnútroštátne právne predpisy.

Článok 85

Oslobodenie od daní alebo daňové úľavy — Oslobodenie od overovania

1. Každé oslobodenie od daní, kolkovej povinnosti, notárskych alebo evidenčných poplatkov alebo ich zníženie obsiahnuté v právnych predpisoch jedného členského štátu v súvislosti s osvedčeniami alebo dokumentmi, ktorých predloženie sa požaduje na účely právnych predpisov tohto štátu, sa rozširuje na podobné dokumenty, ktorých predloženie sa požaduje na účely právnych predpisov iného členského štátu alebo tohto nariadenia.

2. Všetky vyhlásenia, dokumenty a osvedčenia akéhokoľvek druhu, ktorých predloženie sa požaduje na účely tohto nariadenia, sú oslobodené od overovania diplomatickými alebo konzulárnymi úradmi.

Článok 86 (14)

Žiadosti, vyhlásenia alebo opravné prostriedky predložené orgánu, inštitúcii alebo súdu iného členského štátu, ako je príslušný štát

1. Každá žiadosť, vyhlásenie alebo opravné prostriedky, ktoré by sa mali predložiť v určenej lehote orgánu, inštitúcii alebo súdu jedného štátu, aby sa dodržali ustanovenia právnych predpisov tohto štátu, sú prípustné, ak sa predložia v tej istej lehote zodpovedajúcemu orgánu, inštitúcii alebo súdu iného členského štátu. V takom prípade orgán, inštitúcia alebo súd prijímajúci žiadosť, vyhlásenie alebo opravný prostriedok, ho bez zbytočného odkladu postúpi príslušnému orgánu, inštitúcii alebo súdu prvého štátu, priamo alebo prostredníctvom príslušných orgánov dotknutého členského štátu. Deň, ku ktorému sa taká žiadosť, vyhlásenie alebo opravný prostriedok predložilo orgánu, inštitúcii alebo súdu druhého štátu, sa považuje za deň ich predloženia príslušnému orgánu, inštitúcii alebo súdu.

2. Ak osoba oprávnená takto konať podľa právnych predpisov členského štátu predložila tomuto štátu žiadosť o priznanie nároku na rodinné dávky, aj keď tento štát nie je príslušný podľa práva prednosti, dátum podania prvej žiadosti sa považuje za dátum podania tejto žiadosti príslušnému orgánu, inštitúcii alebo súdu pod podmienkou, že nová žiadosť je podaná v členskom štáte príslušnom podľa práva prednosti osobou, ktorá je na to oprávnená podľa právnych predpisov tohto štátu. Druhá žiadosť sa musí predložiť do jedného roka po oznámení zamietnutia prvej žiadosti alebo zastavení vyplácania dávok v prvom členskom štáte.

Článok 87

Lekárske vyšetrenia

1. Lekárske vyšetrenia v zmysle právnych predpisov jedného členského štátu môže na požiadanie príslušnej inštitúcie uskutočniť na území iného členského štátu inštitúcia miesta pobytu alebo bydliska osoby, ktorá má nárok na dávky podľa podmienok ustanovených vo vykonávacom nariadení uvedenom v článku 98 alebo, ak tieto nie sú, podľa podmienok dohodnutých medzi príslušnými orgánmi dotknutých členských štátov.

2. Lekárske vyšetrenia uskutočnené podľa podmienok ustanovených v odseku 1 sa považujú za vykonané na území príslušného štátu.

Článok 88

Prevod finančných čiastok splatných podľa tohto nariadenia z jedného členského štátu do druhého

Pokiaľ je to vhodné, peňažné prevody, uskutočňované v súlade s týmto nariadením, sa vykonajú v súlade s príslušnými dohodami, ktoré boli uzavreté medzi dotknutými členskými štátmi a ktoré sú v čase prevodu v platnosti. Ak nie sú tieto dohody medzi dvoma členskými štátmi platné, príslušné orgány uvedených štátov alebo orgány zodpovedné za medzinárodné platby určia vzájomnou dohodou opatrenia potrebné na vykonanie takýchto prevodov.

Článok 89

Osobitné postupy na uplatňovanie právnych predpisov určitých členských štátov

Osobitné postupy na uplatňovanie právnych predpisov určitých členských štátov sú stanovené v prílohe VI.

Článok 90 (8)

Článok 91

Príspevky na náklady zamestnávateľov alebo podnikov, ktorí nie sú usadení v príslušnom štáte

Zamestnávateľ nie je povinný platiť zvýšené príspevky z dôvodu skutočnosti, že miesto jeho podnikania alebo sídlo alebo miesto podnikania jeho podniku je na území iného členského štátu, ako je príslušný štát.

Článok 92

Výber príspevkov

1. Príspevky splatné inštitúcii jedného členského štátu sa môžu vyberať na území druhého členského štátu v súlade so správnymi postupmi, zárukami a výsadami, ktoré možno uplatniť na výber príspevkov splatných zodpovedajúcej inštitúcií druhého členského štátu.

2. Postup na vykonávanie ustanovení odseku 1 sa spravuje, v potrebnej miere, vykonávacím nariadením uvedeným v článku 98 alebo prostredníctvom dohôd medzi členskými štátmi. Takéto vykonávacie postupy môžu ďalej obsahovať postupy pre vymáhanie platby.

Článok 93

Nároky inštitúcií zodpovedných za dávky voči povinným tretím osobám

1. Ak osoba poberá dávky podľa právnych predpisov jedného členského štátu v súvislosti s úrazom, ktorý sa stal na území iného členského štátu, všetky nároky inštitúcie zodpovednej za dávky voči tretej osobe povinnej odškodniť za úraz sa riadia týmito pravidlami:

a) Ak na inštitúciu zodpovedná za dávky na základe právnych predpisov, ktoré uplatňuje, prešla pohľadávavka voči tretej osobe, takýto prechod uzná každý členský štát.

b) Ak uvedená inštitúcia má priame nároky voči tretej osobe, takéto nároky uzná každý členský štát.

2. Ak osoba v súvislosti s úrazom, ktorý sa stal na území jedného členského štátu, poberá dávky podľa právnych predpisov iného členského štátu, ustanovenia uvedených právnych predpisov určujúce, v ktorom prípade sa vylúči občianskoprávna zodpovednosť zamestnávateľov alebo osôb, ktoré sú u nich zamestnané, sa použijú v súvislosti s uvedenou osobou alebo príslušnou inštitúciou.

Ustanovenia odseku 1 sa vzťahujú ďalej na každý nárok inštitúcie zodpovednej za dávky voči zamestnávateľovi alebo osobám ním zamestnaným v prípadoch, ak ich právna zodpovednosť nie je vylúčená.

3. V prípadoch, kde dva alebo viacej členských štátov alebo príslušné orgány týchto štátov uzavreli v súlade s ustanoveniami článku 36 ods. 3 a/alebo článku 63 ods. 3 dohodu o upustení od náhrad medzi inštitúciami podliehajúcim ich právomoci, všetky nároky, ktoré vyvstanú proti povinnej tretej strane sa riadia nasledujúcimi pravidlami:

a) V prípadoch, kde inštitúcia členského štátu pobytu alebo bydliska prizná osobe dávky z titulu úrazu, ktorý utrpela na území tohto členského štátu, táto inštitúcia v súlade s právnymi predpismi, ktoré uplatňuje, využije právo na prevzatie pohľadávky alebo na priamy postup voči tretej strane, povinnej za poskytovanie odškodnenia za úraz.

b) Na účely vykonávania písm. a):

i) osoba poberajúca dávky sa považuje za osobu poistenú v inštitúcii miesta pobytu alebo bydliska

a

ii) táto inštitúcia sa považuje za dlžnú inštitúciu.

c) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa budú naďalej uplatňovať ohľadom všetkých dávok, ktoré nie sú zahrnuté v dohode o upustení od náhrad uvedenej v tomto odseku.

HLAVA VII

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 94 (7) (8) (11) (12)

Prechodné ustanovenia pre zamestnancov

1. Podľa tohto nariadenia nebudú priznané žiadne práva vzťahujúce sa na obdobie pred 1. októbrom 1972 alebo pred dňom začatia uplatňovania tohto nariadenia na území dotknutého členského štátu alebo na časti územia tohto štátu.

2. Všetky doby poistenia a tam, kde je to vhodné, všetky doby zamestnania alebo bydliska dosiahnuté podľa právnych predpisov členského štátu pred 1. októbrom 1972 alebo pred dňom začatia uplatňovania tohto nariadenia na území príslušného členského štátu alebo na časti územia tohto štátu, sa zohľadnia na určenie práva, ktoré sa získa podľa ustanovení tohto nariadenia.

3. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, sa podľa tohto nariadenia nadobudne právo aj vtedy, keď sa týka poistnej udalosti, ktorá sa uskutočnila pred 1. októbrom 1972 alebo pred dňom začatia uplatňovania tohto nariadenia na území dotknutého členského štátu alebo na časti územia tohto štátu.

4. Každá dávka, ktorá nebola priznaná alebo bola pozastavená z dôvodu štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska dotknutej osoby, na žiadosť dotknutej osoby bude priznaná alebo znovu priznaná s účinnosťou od 1. októbra 1972 alebo odo dňa začatia uplatňovania tohto nariadenia na území dotknutého členského štátu alebo na časti územia tohto štátu, za predpokladu, že uplatnenie tohto práva neviedlo v minulosti k vyplateniu paušálnej platby.

5. Nároky osôb, ktorým bol priznaný dôchodok pred 1. októbrom 1972 alebo pred dňom začatia uplatňovania tohto nariadenia na území dotknutého členského štátu alebo na časti územia tohto štátu, sa môžu na požiadanie príslušnej osoby prehodnotiť s prihliadnutím na ustanovenia tohto nariadenia. Toto ustanovenie sa tiež vzťahuje na iné dávky uvádzané v článku 78.

6. Ak žiadosť, uvedená v odseku 4 alebo 5, bola podaná v lehote dvoch rokov od 1. októbra 1972 alebo odo dňa začatia uplatňovania tohto nariadenia na území príslušného členského štátu, práva získané podľa tohto nariadenia nadobúdajú účinnosť od tohto dňa a ustanovenia právnych predpisov každého členského štátu, týkajúce sa prepadnutia alebo obmedzenia práv, nemôžu byť voči dotknutej osobe použité.

Rovnaké ustanovenia sa použijú na uplatňovanie tohto nariadenia na tých územiach, ktoré sa 3. októbra 1990 stalbola podaná v lehote dvoch rokov od 1. júna 1992.

7. Ak žiadosť uvádzaná v odsekoch 4 alebo 5 bola podaná až po uplynutí dvojročnej lehoty po 1. októbri 1972 alebo následne po dni začatia uplatňovania tohto nariadenia na území dotknutého členského štátu, práva, ktoré neprepadli alebo ktoré neboli premlčané, sú účinné odo dňa podania žiadosti okrem prípadov, keď sa uplatňujú priaznivejšie ustanovenia právnych predpisov ktoréhokoľvek členského štátu.

Rovnaké ustanovenia sa použijú na uplatňovanie tohto nariadenia na tých územiach, ktoré sa 3. októbra 1990 stali časťou Spolkovej republiky Nemecko za predpokladu, že žiadosť uvedená v odsekoch 4 alebo 5 bola podaná po uplynutí lehoty dvoch rokov od 1. júna 1992.

8. V prípade choroby z povolania, ktorá je výsledkom usadzovania sa prachu v pľúcach, ustanovenia článku 57 ods. 5 sa vzťahujú na peňažné dávky poskytované v súvislosti s chorobou z povolania, náklady ktorých, keď neexistuje dohoda medzi príslušnými inštitúciami, sa nemohli rozdeliť medzi tieto inštitúcie pred 1.októbrom 1972.

9. Rodinné dávky, ktoré poberajú zamestnanci vo Francúzsku alebo nezamestnaní, poberajúci dávky v nezamestnanosti podľa francúzskych právnych predpisov, ohľadom svojich rodinných príslušníkov, ktorí mali 15. novembra 1989 bydlisko na území iného členského štátu, sa budú naďalej vyplácať vo výške, v rámci obmedzení a v súlade s postupom, ktorý sa vzťahuje na tento dátum, pokiaľ výška neprekročí čiastku dávky, ktorá by bola náležitá od 16. novembra 1989, a pokiaľ dotknuté osoby podliehajú francúzskym právnym predpisom. Nebude sa brať ohľad na prerušenia, ktoré trvali menej ako jeden mesiac, ani na obdobia, počas ktorých sa čerpali dávky v nezamestnanosti alebo nemocenské dávky.

Postup pre vykonávanie tohto odseku a najmä postup týkajúci sa rozvrhu nákladov na tieto dávky bude určený podľa vzájomnej dohody medzi dotknutými členskými štátmi alebo ich príslušnými orgánmi po prijatí stanoviska správnej komisie.

10. Nároky osôb, ktorým boli priznané dôchodky pred účinnosťou článku 45 ods. 6, môžu byť na ich požiadanie opätovne prehodnotené podľa ustanovení článku 45 ods. 6.

Článok 95 (6) (12)

Prechodné ustanovenia pre samostatne zárobkovo činné osoby

1. Podľa tohto nariadenia nebude priznané žiadne právo vzťahujúce sa na obdobie pred 1. júlom 1982 alebo pred dňom jeho vykonávania na území dotknutého členského štátu alebo na časti územia tohto štátu.

2. Všetky doby poistenia a tam, kde to vhodné, všetky doby zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo bydliska dosiahnuté podľa právnych predpisov členského štátu pred 1. júlom 1982 alebo pred dňom začatia vykonávania tohto nariadenia na území tohto členského štátu alebo na časti územia tohto štátu, sa zohľadnia na určenie práva, ktoré sa získa podľa ustanovení tohto nariadenia.

3. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, sa podľa tohto nariadenia nadobudne právo aj vtedy, keď sa týka poistnej udalosti, ktorá sa uskutočnila pred 1. júlom 1982 alebo pred dňom začatia vykonávania tohto nariadenia na území dotknutého členského štátu alebo na časti územia tohto štátu.

4. Každá dávka, ktorá nebola priznaná alebo bola pozastavená z dôvodu štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska dotknutej osoby na žiadosť dotknutej osoby, bude priznaná alebo znovu priznaná s účinnosťou od 1. júla 1982 alebo odo dňa začatia vykonávania tohto nariadenia na území dotknutého členského štátu alebo na časti územia tohto štátu za predpokladu, že uplatnenie tohto práva v minulosti neviedlo k vyplateniu paušálnej platby.

5. Nároky osôb, ktorým bol priznaný dôchodok pred 1. júlom 1982 alebo pred dňom začatia vykonávania tohto nariadenia na území dotknutého členského štátu alebo na časti územia tohto štátu, sa môžu na požiadanie uchádzača prehodnotiť s prihliadnutím na ustanovenia tohto nariadenia. Toto ustanovenie sa tiež vzťahuje na iné dávky uvádzané v článku 78.

6. Ak žiadosť uvedená v odsekoch 4 alebo 5 bola podaná v lehote dvoch rokov od 1. júla 1982 alebo odo dňa začatia vykonávania tohto nariadenia na území dotknutého členského štátu, práva získané podľa tohto nariadenia nadobúdajú účinnosť od tohto dňa a ustanovenia právnych predpisov každého členského štátu, týkajúce sa prepadnutia alebo obmedzenia práv, nemôžu byť voči dotknutej osobe použité.

Rovnaké ustanovenia sa použijú na uplatňovanie tohto nariadenia na tých územiach, ktoré sa 4. októbra 1990 stali časťou Spolkovej republiky Nemecko za predpokladu, že žiadosť uvedená v odsekoch 4 alebo 5 bola podaná v lehote dvoch rokov od 1. júna 1992.

7. Ak žiadosť uvedená v odsekoch 4 alebo 5 bola podaná až po uplynutí dvojročnej lehoty po 1. júli 1982 alebo následne po dni začatia vykonávania tohto naradenia na území dotknutého členského štátu, práva, ktoré neprepadli alebo neboli premlčané, nadobúdajú účinnosť odo dňa podania žiadosti, okrem prípadov, keď sa uplatňujú priaznivejšie ustanovenia právnych predpisov ktoréhokoľvek členského štátu.

Rovnaké ustanovenia sa použijú na uplatňovanie tohto nariadenia na tých územiach, ktoré sa 3. októbra 1990 stali časťou Spolkovej republiky Nemecko za predpokladu, že žiadosť uvedená v odsekoch 4 alebo 5 bola podaná po uplynutí lehoty dvoch rokov od 1. júna 1992.

Článok 95a (11)

Prechodné ustanovenia pre uplatňovanie nariadenia (EHS) č. 1248/92 [1]

1. Podľa nariadenia (EHS) č. 1248/92 nevzniká žiadne právo za obdobie pred 1. júnom 1992.

2. Všetky doby poistenia alebo bydliska dosiahnuté podľa právnych predpisov členského štátu pred 1. júnom 1992 sa podľa nariadenia (EHS) č. 1248/92 zohľadnia na určenie nároku na dávky.

3. Pokiaľ odsek 1 nestanovuje inak, právo sa nadobudne podľa nariadenia EEC č. 1248/92 aj vtedy, keď sa týka poistnej udalosti, ktorá sa udiala pred 1. júnom 1992.

4. Nároky osoby, ktorej bol priznaný dôchodok pred 1. júnom 1992, môžu na požiadanie dotknutej osoby prehodnotiť, s prihliadnutím na ustanovenia nariadenia (EHS) č. 1248/92.

5. Ak žiadosť uvedená v odseku 4 bola podaná v lehote dvoch rokov od 1. júna 1992, práva priznané podľa nariadenia (EHS) č. 1248/92 nadobúdajú účinnosť od tohto dňa a ustanovenia právnych predpisov každého členského štátu, týkajúce sa prepadnutia alebo obmedzenia práv, nemôžu byť voči dotknutej osobe použité.

6. Ak žiadosť uvedená v odseku 4 bola podaná po uplynutí dvojročnej lehoty po 1. júni 1992, práva, ktoré neprepadli alebo neboli premlčané, nadobúdajú účinnosť odo dňa podania žiadosti, okrem prípadov, keď sa uplatňujú priaznivejšie ustanovenia právnych predpisov ktoréhokoľvek členského štátu.

Článok 95b (14)

Prechodné ustanovenia pre uplatňovanie nariadenia (EHS) č. 1247/92 [2]

1. Nariadenie (EHS) č. 1247/92 nepovoľuje vznik žiadnych práv na obdobie pred 1. júnom 1992.

2. Doby bydliska, zamestnania a samostatnej zárobkovej činnosti dosiahnuté na území členského štátu pred 1. júnom 1992 sa zohľadňujú pri stanovovaní nároku nadobudnutých v súlade s ustanoveniami nariadenia (EHS) č. 1247/92.

3. Podľa odseku 1 môžu nároky na základe nariadenia (EHS) č. 1247/92 vzniknúť aj napriek tomu, že sa vzťahujú na udalosť, ktorá sa udiala pred 1. júnom 1992.

4. Všetky osobitné nepríspevkové dávky, ktoré neboli priznané alebo boli pozastavené z dôvodu štátnej príslušnosti dotknutej osoby, sa na žiadosť tejto osoby priznajú alebo obnovia s účinnosťou od 1. júna 1992 za predpokladu, že práva určené predtým nemali za následok vyplatenie paušálnej platby.

5. Nároky osôb, ktorým boli priznané dôchodky pred 1. júnom 1992, sa môžu na ich žiadosť prehodnotiť, pričom sa zohľadnia ustanovenia nariadenia č. 1247/92.

6. Ak sa žiadosť uvedená v odsekoch 4 a 5 predloží v lehote dvoch rokov od 1. júna 1992, všetky práva, ktoré vznikajú na základe nariadenia (EHS) č. 1247/92 nadobúdajú účinnosť od tohto dňa bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia právnych predpisov členských štátov o prepadnutí alebo obmedzení práv, ktoré by sa mohli inak vzťahovať na dotknutú osobu.

7. Ak sa žiadosť podľa odsekov 4 a 5, predloží po uplynutí obdobia dvoch rokov od 1. júna 1992, práva, ktoré neprepadli alebo sa nepremlčali nadobudnú účinok odo dňa podania žiadosti bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia právnych predpisov ktoréhokoľvek členského štátu, ktoré sú priaznivejšie.

8. Použitie článku 1 nariadenia (EHS) č. 1247/92 nespôsobí odňatie dávok poskytovaných pred 1. júnom 1992 príslušnými inštitúciami členských štátov na základe ustanovení hlavy III nariadenia (EHS) č. 1408/71, ktorých sa týkajú ustanovenia článku 10 nariadenia (EHS) č. 1408/71.

9. Použitie článku 1 nariadenia (EHS) č. 1247/1992 nespôsobí zamietnutie žiadosti o osobitnú nepríspevkovú dávku poskytovanú k dôchodku, ktorú podala dotknutá osoba, ktorá splnila podmienky pre poskytovanie takejto dávky pred 1. júnom 1992, aj keď má dotknutá osoba bydlisko na území iného členského štátu, ako je príslušný štát za predpokladu, že žiadosť o dávku podá do piatich rokov od 1. júna 1992.

10. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 1, každá osobitná nepríspevková dávka, ktorá sa prizná k dôchodku, ktorá bola odmietnutá alebo zastavená na základe bydliska dotknutej osoby na území iného členského štátu, ako je príslušný štát, sa na základe jej žiadosti prizná alebo obnoví od 1. júna 1992, v prvom prípade odo dňa, kedy sa mala dávka priznať, v druhom prípade odo dňa pozastavenia tejto dávky.

11. Ak osobitné nepríspevkové dávky uvedené v článku 4 ods. 2a nariadenia (EHS) č. 1408/71 môže poskytnúť počas toho istého obdobia a tej istej osobe v zmysle článku 10a tohto nariadenia príslušná inštitúcia členského štátu, na území ktorého má táto osoba bydlisko, a podľa odsekov 1 až 10 tohto článku aj príslušná inštitúcia druhého členského štátu, dotknutá osoba môže poberať tieto dávky súbežne len do maximálnej čiastky osobitnej dávky, na ktorú má nárok v zmysle právnych predpisov jedného z dotknutých členských štátov.

12. Podrobné pravidlá pre uplatňovanie odseku 11 a najmä uplatňovanie ustanovení týkajúcich sa zníženia, pozastavenia alebo zrušenia dávok uvedených v tomto odseku, ktoré sa nachádzajú v právnych predpisoch jedného alebo niekoľkých členských štátov, ako aj rozdelenia ďalších diferenciálnych čiastok určí rozhodnutie správnej komisie pre sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov a v prípade potreby spoločnou dohodou dotknutých členských štátov alebo ich príslušných orgánov.

Článok 96

Dohody týkajúce sa náhrad medzi inštitúciami.

Dohody, ktoré sa uzavreli podľa článkov 36 ods. 3, 63 ods. 3 a 70 ods. 3 pred 1. júlom 1982, sa budú rovnako uplatňovať na osoby, o ktoré bol rozsah tohto nariadenia rozšírený od tohto dňa okrem prípadov, keď jeden zo zmluvných členských štátov má výhrady voči týmto dohodám.

Táto výhrada sa zoberie do úvahy, ak príslušný orgán tohto členského štátu o tom písomne informoval príslušný orgán iného príslušného členského štátu(-ov) pred 1. októbrom 1983. Kópie takejto korešpondencie budú postúpené správnej komisii.

Článok 97

Oznámenie podľa určitých ustanovení

1. Oznámenia uvedené v článku 1 písm. j), 5 a 8 ods. 2 sa adresujú predsedovi Rady Európskych spoločenstiev. Uvádza sa v nich dátum nadobudnutia platnosti dotknutých právnych predpisov a systémov a v prípade oznámení uvedených v článku 1 písm. j) dátum, odkedy sa bude toto nariadenie vzťahovať na systémy uvedené vo vyhláseniach členských štátov.

2. Oznámenia zaslané v súlade s ustanoveniami odseku 1 sa zverejnia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 98

Vykonávacie nariadenie

Ďalšie nariadenie ustanoví postupy pre vykonávanie tohto nariadenia.

[1] Ú. v. ES L 136, 19.5.1992, s. 7.

[2] Ú. v. ES L 136, 19.5.1992, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I (A) (B) (8) (9) (13) (14) (15)

OSOBY, NA KTORÉ SA NARIADENIE VZŤAHUJE

I. Zamestnanci a/alebo samostatne zárobkovo činné osoby (Článok 1 písm. a) bod ii) a iii) nariadenia)

A. BELGICKO

Neuplatňuje sa.

B. DÁNSKO

1. Každá osoba, ktorá vzhľadom na to, že vykonáva činnosť ako zamestnanec, podlieha:

a) Právnym predpisom upravujúcim pracovné úrazy a choroby z povolania za obdobie pred 1. septembrom 1977;

b) Právnym predpisom upravujúcim doplnkové dôchodky zamestnancov (arbejdsmarkedets tillaegspension, ATP) za obdobie, ktoré začína 1. septembra 1997 alebo po 1. septembri 1997, sa považuje za zamestnanca podľa článku 1 písm. a) bodu ii) nariadenia.

2. Každá osoba, ktorá podľa zákona o denných peňažných dávkach v prípade choroby alebo materstva má nárok na tieto dávky na základe príjmu zo zárobkovej činnosti iného ako mzda alebo plat, sa považuje za samostatne zárobkovo činnú osobu v zmysle článku 1 písm. a) bodu ii) nariadenia.

C. NEMECKO

Ak inštitúcia príslušná pre poskytovanie rodinných dávok v súlade s hlavou III kapitoly 7 nariadenia je nemecká inštitúcia, potom v zmysle článku 1 písm. a) bodu ii) nariadenia:

a) "zamestnanec" je akákoľvek osoba, ktorá je povinne poistená pre prípad nezamestnanosti, alebo každá osoba, ktorá z dôvodu takéhoto poistenia poberá peňažné dávky z nemocenského poistenia alebo porovnateľné dávky;

b) "samostatne zárobkovo činná osoba" je akákoľvek osoba, ktorá vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, ktorá je povinná:

- zapojiť sa do systému, alebo platiť príspevky v súvislosti so starobným poistením v rámci systému pre samostatne zárobkové činné osoby alebo

- zapojiť sa do systému v rámci povinného dôchodkového poistenia.

D. ŠPANIELSKO

Neuplatňuje sa.

E. FRANCÚZSKO

Ak je francúzska inštitúcia inštitúciou príslušnou pre poskytovanie rodinných dávok podľa hlavy III, kapitola 7, nariadenia:

1. za "zamestnanca" podľa článku 1 písm. a) bodu ii) nariadenia sa považuje osoba, ktorá je povinne poistená v systéme sociálneho zabezpečenia podľa článku L 311-2 Zákonníka sociálneho zabezpečenia a ktorá spĺňa minimálne podmienky týkajúce sa práce alebo odmeňovania stanovené v článku L 313-1 Zákonníka sociálneho zabezpečenia s cieľom mať prospech z peňažných dávok poskytovaných v systéme nemocenského poistenia, podpory v materstve alebo invalidite, alebo osoba, ktorá má prospech z týchto peňažných dávok;

2. "za samostatne zárobkovo činnú osobu" podľa článku 1 písm. a) bodu ii) nariadenia sa považuje osoba, ktorá vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť a od ktorej sa vyžaduje, aby sa poistila a platila príspevky na starobný dôchodok do systému zabezpečenia "samostatne zárobkovo činných osôb".

F. GRÉCKO

1. Osoby poistené v rámci systému OGA, ktoré vykonávajú činnosť výhradne ako zamestnanci alebo ktoré podliehajú alebo podliehali právnym predpisom iného členského štátu a ktorí preto sú alebo boli "zamestnancami" v zmysle článku 1 písm. a) nariadenia sa považujú za zamestnancov v zmysle článku 1 písm. a) bodu iii) nariadenia.

2. Na účely poskytovania vnútroštátnych rodinných prídavkov osoby uvedené v článku 1 písm. a) bodu i) a iii) nariadenia sa považujú za pracovníkov v zmysle článku 1 písm. a) bodu ii) nariadenia.

G. ÍRSKO

1. Každá osoba, ktorá je povinne alebo dobrovoľne poistená podľa ustanovení článkov 5 a 37 zákona o sociálnej starostlivosti z roku 1981 (úplné znenie), sa považuje za zamestnanca v zmysle článku 1 písm. a) bodu ii) nariadenia.

2. Každá osoba, ktorá je povinne alebo dobrovoľne poistená podľa ustanovení článku 17A zákona o sociálnej satrostlivosti (úplné znenie) z roku 1981, sa považuje za samostatne zárobkovo činnú osobu podľa článku 1 písm. a) bodu ii) nariadenia.

H. TALIANSKO

Neuplatňuje sa.

I. LUXEMBURSKO

Neuplatňuje sa.

J. HOLANDSKO

Každá osoba vykonávajúca činnosť alebo povolanie bez pracovnej zmluvy sa považuje za samostatne zárobkovo činnú osobu v zmysle článku 1 písm. a) bod ii) nariadenia.

K. RAKÚSKO

Neuplatňuje sa.

L. PORTUGALSKO

Neuplatňuje sa.

M. FÍNSKO

Každá osoba, ktorá je zamestnancom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou podľa právnych predpisov týkajúcich sa Systému dôchodkového zabezpečenia zamestnancov, sa považuje za zamestnanca resp. samostatne zárobkovo činnú osobu podľa článku 1 písm a) bodu ii) nariadenia.

N. ŠVÉDSKO

Každá osoba, ktorá je zamestnancom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou podľa právnych predpisov týkajúcich sa poistenia pracovných úrazov, sa považuje za zamestnanca resp. samostatne zárobkovo činnú osobu podľa článku 1 písm. a) bodu ii) nariadenia.

O. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA

Každá osoba, ktorá je "zamestnaná zárobkovo činná osoba" alebo "samostatne zárobkovo činná osoba" v zmysle právnych predpisov Veľkej Británie alebo právnych predpisov Severného Írska, sa považuje za zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu v zmysle článku 1 písm. a) bodu ii) nariadenia. Každá osoba, v súvislosti s ktorou sa platia príspevky ako za "zamestnanca" alebo "samostatne zárobkovo činnú osobu" v súlade s právnymi predpismi Gibraltáru, sa považuje za zamestnanca alebo za samostatne zárobkovo činnú osobu v zmysle článku 1 písm. a) bodu ii) nariadenia.

II. Rodinní príslušníci (druhá veta článku 1 písm. f) nariadenia)

A. BELGICKO

Neuplatňuje sa.

B. DÁNSKO

Na účely stanovenia nároku na nemocenské dávky alebo vecné dávky v materstve, ktorý existuje podľa článku 22 ods. 1 a) 31 nariadenia, sa za "rodinného príslušníka" považuje:

1. manžel (manželka) zamestnanca, samostatne zárobkovo činnej osoby alebo iných oprávnených osôb podľa podmienok nariadenia, pokiaľ sami nie sú oprávnenými osobami podľa podmienok nariadenia, alebo

2. dieťa mladšie ako 18 rokov v starostlivosti osoby, ktorá je oprávnenou osobou podľa podmienok nariadenia.

C. NEMECKO

Neuplatňuje sa.

D. ŠPANIELSKO

Neuplatňuje sa.

E. FRANCÚZSKO

Za "rodinného príslušníka" sa považuje osoba uvedená v článku L 512-3 Zákonníka sociálneho zabezpečenia.

F. GRÉCKO

Neuplatňuje sa.

G. ÍRSKO

S cieľom určiť nárok na vecné dávky v chorobe a materstve pri uplatňovaní nariadenia sa za "rodinného príslušníka" považuje osoba, ktorá je závislá od zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby pri uplatňovaní zákonov o zdraví z rokov 1947 až 1970.

H. TALIANSKO

Neuplatňuje sa.

I. LUXEMBURSKO

Neuplatňuje sa.

J. HOLANDSKO

Neuplatňuje sa.

K. RAKÚSKO

Neuplatňuje sa.

L. PORTUGALSKO

Neuplatňuje sa.

M. FÍNSKO

S cieľom určenia nároku na vecné dávky podľa ustanovení kapitoly 1 časti III nariadenia sa za "rodinného príslušníka" považuje manžel (manželka) alebo dieťa podľa definície v zákone o nemocenskom poistení.

N. ŠVÉDSKO

S cieľom určenia nároku na vecné dávky podľa ustanovení kapitoly 1 časti III nariadenia sa za "rodinného príslušníka" považuje manžel (manželka) alebo dieťa mladšie ako 18 rokov.

O. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

S cieľom určenia nároku na vecné dávky sa za "rodinného príslušníka" považuje:

1. Podľa právnych predpisov Veľkej Británie a Severného Írska:

(1) manžel (manželka), za predpokladu že:

a) táto osoba, ktorá je zamestnaná alebo samostatne zárobkovo činná, alebo iná osoba oprávnená podľa nariadenia:

i) býva s manželom (manželkou) alebo

ii) prispieva na výživu manžela (manželky)

a

b) manžel (manželka):

i) nemá príjem zo zamestnania alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba ani príjem ako osoba oprávnená v zmysle nariadenia

alebo

ii) nepoberá dávky sociálneho zabezpečenia alebo dôchodky na základe vlastného poistenia manžela (manželky);

(2) osoba, ktorá sa stará o dieťa, za predpokladu že:

a) zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba alebo osoba oprávnená podľa nariadenia:

i) žije s touto osobou v manželstve alebo

ii) prispieva na výživu tejto osoby

a

b) táto osoba:

i) nemá príjem zo zamestnania alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba ani príjem ako osoba oprávnená podľa nariadenia

alebo

ii) nepoberá dávku sociálneho zabezpečenia ani dôchodok na základe vlastného poistenia

tejto osoby;

(3) dieťa, za ktoré táto osoba, zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, prípadne iná osoba oprávnená v zmysle nariadenia, poberá alebo by mohla poberať prídavky na deti.

2. Podľa právnych predpisov Gibraltáru:

každá osoba považovaná za závislú osobu podľa nariadenia o programe skupinovej praxe (Group Practice Scheme Ordinance) z roku 1973.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II (A) (B) (8) (10) (15)

(Článok 1 písm. j) a u) nariadenia)

I. Osobitné systémy pre samostatne zárobkovo činné osoby, na ktoré sa podľa druhého pododseku článku 1 písm. j) nariadenie nevzťahuje

A. BELGICKO

Neuplatňuje sa.

B. DÁNSKO

Neuplatňuje sa.

C. NEMECKO

Poisťovacie inštitúcie a inštitúcie sociálnej starostlivosti (Versicherungs- und Versorgungswerke) pre lekárov, zubných lekárov, veterinárov, lekárnikov, advokátov a právnych zástupcov, patentových zástupcov (Patentanwälte), verejných notárov, audítorov (Wirtschaftprüfer), daňových konzultantov a poradcov (Steuerbevollmächtigte), lodivodov (Seelotsen) a architektov, zriadené na základe právnych predpisov spolkových krajín, a ostatné poisťovacie inštitúcie a inštitúcie sociálnej starostlivosti, najmä fondy sociálnej starostlivosti (Fürsorgeeinrichtungen) a rozšírený systém rozdelenia honorárov (erweiterte Honorarverteilung).

D. ŠPANIELSKO

1. Systémy dobrovoľnej sociálnej starostlivosti, ktoré nahrádzajú alebo dopĺňajú systémy sociálneho zabezpečenia, riadené inštitúciami podľa Všeobecného zákona o sociálnom zabezpečení zo dňa 6. decembra 1941 a nariadenia k tomuto zákonu zo dňa 26. mája 1943:

a) buď vzhľadom na dávky, ktoré nahrádzajú alebo dopĺňajú dávky sociálneho zabezpečenia,

alebo

b) vzhľadom na poisťovacie spolky, pre ktoré neexistuje ustanovenie o začlenení do systému sociálneho zabezpečenia podľa bodu 7 šiesteho prechodného ustanovenia Všeobecného zákona o sociálnom zabezpečení zo dňa 30. mája 1974 a ktoré následne nie sú náhradou za inštitúcie povinného sociálneho zabezpečenia.

2. Systém sociálnej starostlivosti a/alebo systém, ktorý má charakter sociálnej pomoci alebo dobročinnosti, riadený inštitúciami, ktoré nepodliehajú Všeobecnému zákonu o sociálnom zabezpečení alebo zákonu zo dňa 6. decembra 1941.

E. FRANCÚZSKO

1. Samostatne zárobkovo činné osoby pracujúce mimo poľnohospodárskeho odvetvia

a) Doplnkové systémy starobného poistenia a systémy poistenia pre prípad invalidity a úmrtia pre samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sú napríklad uvedené v článkoch L 658, L 659, L 663-11, L 663-12, L 682 a L 683-1 Zákonníka sociálneho zabezpečenia.

b) Doplnkové dávky uvedené v článku 9 zákona č. 66.509 z 12. júla 1966.

2. Samostatne zárobkovo činné osoby pracujúce v poľnohospodárstve:

Druhy poistenia uvedené v článkoch 1049 a 1234.19 Vidieckeho zákonníka týkajúce sa na jednej strane nemocenského poistenia, poistenia pre podporu v materstve a starobného poistenia a na druhej strane pracovných úrazov a chorôb z povolania samostatne zárobkovo činných osôb pracujúcich v poľnohospodárstve.

F. GRÉCKO

Neuplatňuje sa.

G. ÍRSKO

Neuplatňuje sa.

H. TALIANSKO

Neuplatňuje sa.

I. LUXEMBURSKO

Neuplatňuje sa.

J. HOLANDSKO

Neuplatňuje sa.

K. RAKÚSKO

Poisťovne a inštitúcie sociálnej starostlivosti (Versicherungs- und Versorgungswerke), fondy sociálnej starostlivosti (Fürsorgeeinrichtungen) a rozšírený systém rozdelenia honorárov (erweiterte Honorarverteilung) pre lekárov, zverolekárov, advokátov a právnych zástupcov a stavebných technikov (Ziviltechniker).

L. PORTUGALSKO

Neuplatňuje sa.

M. FÍNSKO

Neuplatňuje sa.

N. ŠVÉDSKO

Neuplatňuje sa.

O. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Neuplatňuje sa.

II. Osobitné príspevky pri narodení alebo osvojení dieťaťa, na ktoré sa nariadenie za podmienok stanovených v článku 1 písm. u) i) nevzťahuje

A. BELGICKO

a) Príspevok pri narodení dieťaťa;

b) Prémia pri osvojení.

B. DÁNSKO

Žiadne.

C. NEMECKO

Žiadne.

D. ŠPANIELSKO

Žiadne.

E. FRANCÚZSKO

a) Príspevok na malé deti do veku troch mesiacov;

b) Príspevok pri osvojení.

F. GRÉCKO

Žiadne.

G. ÍRSKO

Žiadne.

H. TALIANSKO

Žiadne.

I. LUXEMBURSKO

a) Príspevok pred pôrodom.

b) Príspevok pri narodení dieťaťa.

J. HOLANDSKO

Žiadne.

K. RAKÚSKO

Všeobecná časť príspevku pri narodení dieťaťa.

L. PORTUGALSKO

Žiadne.

M. FÍNSKO

Komplexná podpora v materstve alebo paušálna podpora v materstve podľa zákona o podpore v materstve.

N. ŠVÉDSKO

Žiadne.

O. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne.

III. Osobitné nepríspevkové dávky v zmysle článku 4 ods. 2b, na ktoré sa nariadenie nevzťahuje

A. BELGICKO

Žiadne.

B. DÁNSKO

Žiadne.

C. NEMECKO

a) Dávky poskytované podľa právnych predpisov spolkových krajín pre zdravotne postihnuté osoby a najmä pre nevidiacich.

b) Sociálny príplatok podľa zákona z 28. júna 1990 o vyrovnávaní dôchodkov.

D. ŠPANIELSKO

Žiadne.

E. FRANCÚZSKO

Žiadne.

F. GRÉCKO

Žiadne.

G. ÍRSKO

Žiadne.

H. TALIANSKO

Žiadne.

I. LUXEMBURSKO

Žiadne.

J. HOLANDSKO

Žiadne.

K. RAKÚSKO

Dávky poskytované podľa právnych predpisov jednotlivých spolkových krajín (Bundesländer) zdravotne postihnutým osobám a osobám, ktoré potrebujú starostlivosť.

L. PORTUGALSKO

Žiadne.

M. FÍNSKO

Žiadne.

N. ŠVÉDSKO

Žiadne.

O. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IIa (B) (10) (12) (13) (14) (15)

OSOBITNÉ NEPRÍSPEVKOVÉ DÁVKY

(Článok 10a nariadenia)

A. BELGICKO

a) Prídavky zdravotne postihnutým osobám (zákon z 27. februára 1987).

b) Garantovaný príjem pre staršie osoby (zákon z 1. apríla 1969).

c) Garantované rodinné dávky (zákon z 20. júla 1971).

B. DÁNSKO

a) Paušálna dávka na rehabilitáciu poskytovaná na výživu podľa zákona o sociálnej starostlivosti osobám, ktoré sa podrobujú rehabilitácii.

b) Výdavky na ubytovanie dôchodcov (zákon o individuálnej pomoci pri ubytovaní v úplnom znení zákona č. 204 zo dňa 29. marca 1995).

C. NEMECKO

Žiadne.

D. ŠPANIELSKO

a) Dávky podľa zákona o sociálnej integrácii zdravotne postihnutých osôb (zákon č. 13/82 zo 7. apríla 1982).

b) Peňažné dávky na pomoc starším osobám a invalidným osobám, ktoré nie sú schopné pracovať (kráľovské nariadenie č. 2620/81 z 24. júla 1981).

c) Nepríspevkové dôchodky za zdravotné postihnutie a starobné dôchodky a dávky na nezaopatrené deti stanovené v článku 132 ods. 1, článku 136a, 137a, 138a, 154a, 155a, 156a, 167, 168 ods. 2, 169 a 170 Všeobecného zákona o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 26/90 zo dňa 20. decembra 1990, ktorým sa zriaďujú nepríspevkové dávky sociálneho zabezpečenia.

E. FRANCÚZSKO

a) Doplnkový príspevok z Fondu národnej solidarity (zákon z 30. júna 1956).

b) Príspevky zdravotne postihnutým dospelým osobám (zákon z 30. júna 1975).

c) Osobitný príspevok (zákon z 10. júla 1952).

F. GRÉCKO

a) Osobitné dávky pre staršie osoby (zákon č. 1296/82).

b) Prídavky na deti nepracujúcich matiek, ktorých manželia boli povolaní na vojenskú službu (zákon č. 1483/84, článok 23 ods. 1).

c) Prídavky na deti nepracujúcich matiek, ktorých manželia sú vo väzení (zákon č. 1483/84, článok 23 ods. 2).

d) Prídavky pre osoby, ktoré trpia vrodenou hemolytickou anémiou (zákonná vyhláška č. 321/69) (spoločný ministerský výnos G4a/F.222/oik.2204).

e) Prídavky pre nepočujúcich a nemých (osobitný zákon č. 421/37) (spoločný ministerský výnos G4B/F.422/oik.2205).

f) Prídavky pre vážne zdravotne postihnuté osoby (zákonná vyhláška č. 162/73) (spoločný ministerský výnos G4a/F.225/oik.161).

g) Prídavky pre osoby trpiace spasmickou obrnou (zákonná vyhláška č. 162/72) (spoločný ministerský výnos G4a/F.224/oik.2207).

h) Prídavky pre osoby s vážnym duševným postihnutím (zákonná vyhláška č. 162/73) (spoločný ministerský výnos G4b/F.423/oik.2208).

i) Prídavky pre nevidiacich (zákon č. 958/79) (spoločný ministerský výnos G4b/F.421/oik.2209).

G. ÍRSKO

a) Podpora v nezamestnanosti [zákon o sociálnej starostlivosti (úplné znenie), 1981, časť III, kapitola 2].

b) Starobný dôchodok a dôchodok pre nevidiacich (nepríspevkové) [zákon o sociálnej starostlivosti (úplné znenie) 1981, časť III, kapitola 3].

c) Vdovské a sirotské dôchodky (nepríspevkové) [zákon o sociálnej starostlivosti (úplné znenie) 1981, časť III, kapitola 4].

d) Prídavky pre osamelých rodičov (zákon o sociálnej starostlivosti, 1990, časť III).

e) Prídavky pre opatrovateľov (zákon o sociálnej starostlivosti, 1990, časť IV).

f) Doplnok k príjmu rodiny (zákon o sociálnej starostlivosti, 1984, časť III).

g) Prídavky na výživu zdravotne postihnutých osôb (zákon o zdraví, 1970, oddiel 69).

h) Prídavky na zabezpečenie mobility (zákon o zdraví, 1970, oddiel 61).

i) Prídavky na vyživovanie pri infekčných chorobách (zákon o zdraví, 1947, oddiely 5 a 44 ods. 5).

j) Prídavky na domácu starostlivosť (zákon o zdraví, 1970, oddiel 61).

k) Prídavky na starostlivosť o nevidiacich (zákon o nevidiacich, 1920, kapitola 49).

l) Prídavky na rehabilitáciu zdravotne postihnutých osôb (zákon o zdraví, 1970, oddiely 68, 69 a 72).

H. TALIANSKO

a) Sociálne dôchodky pre osoby bez prostriedkov (zákon č. 153 z 30. apríla 1969).

b) Dôchodky a prídavky pre zdravotne postihnuté osoby alebo invalidné osoby (zákony č. 118 z 30. marca 1974, č. 18 z 11. februára 1980 a č. 508 z 23. novembra 1988).

c) Dôchodky a prídavky pre nemých a nepočujúcich (zákony č. 381 z 26. mája 1970 a č. 508 z 23. novembra 1988).

d) Dôchodky a prídavky pre nevidiacich občanom (zákony č. 382 z 27. mája 1970 a č. 508 z 23. novembra 1988).

e) Doplnkové dávky k minimálnym dôchodkom (zákony č. 218 zo 4 apríla 1952, č. 638 z 11. novembra 1983 a č. 407 z 29. decembra 1990).

f) Doplnkové dávky k prídavkom pre zdravotne postihnuté osoby (zákon č. 222 z 12. júna 1984).

g) Mesačné prídavky na nepretržitú osobnú starostlivosť o tých, ktorí poberajú dôchodky pre práceneschopnosť (zákon č. 222 z 12. júna 1984).

I. LUXEMBURSKO

a) Špeciálne prídavky pre osoby s vážnym zdravotným postihnutím (zákon zo 16. apríla 1979).

b) Materské prídavky (zákon z 30. apríla 1980).

J. HOLANDSKO

Žiadne.

K. RAKÚSKO

a) Kompenzačné doplatky (Spolkový zákon zo dňa 9. septembra 1955 o Všeobecnom sociálnom poistení — ASVG, Spolkový zákon zo dňa 11. októbra 1978 o Sociálnom poistení osôb zamestnaných v obchodnom sektore — GSVG a Spolkový zákon zo dňa 11. októbra 1978 o Sociálnom poistení poľnohospodárov — BSGV).

b) Opatrovnícke prídavky (Pflegegeld) podľa Spolkového zákona o opatrovníckych dávkach (Bundespflegegeldgesetz) okrem opatrovníckych prídavkov poskytovaných inštitúciami úrazového poistenia, ak je zdravotné postihnutie zapríčinené pracovným úrazom alebo chorobou z povolania.

L. PORTUGALSKO

a) Nepríspevkové rodinné prídavky (zákonná vyhláška č. 160/80 z 27. mája 1980).

b) Prídavky dojčiacim matkám (zákonná vyhláška č. 160/80 z 27. mája 1980).

c) Doplnkové príspevky pre zdravotne postihnuté deti a mladých ľudí (zákonná vyhláška č. 160/80 z 27. mája 1980).

d) Prídavky v prípade navštevovania osobitných škôl (zákonná vyhláška č. 160/80 z 27. mája 1980).

e) Nepríspevkové sirotské dôchodky (zákonná vyhláška č. 160/80 z 27. mája 1980).

f) Nepríspevkové invalidné dôchodky (zákonná vyhláška č. 464/80 z 13. októbra 1980).

g) Nepríspevkové starobné dôchodky (zákonná vyhláška č. 464/80 z 13. októbra 1980).

h) Dodatkové dôchodky v prípade ťažkej invalidity (zákonná vyhláška č. 160/80 z 27. mája 1980).

i) Nepríspevkové vdovské dôchodky (zákonná vyhláška č. 52/81 z 11. mája 1981).

M. FÍNSKO

a) Prídavky pri starostlivosti o dieťa (zákon o prídavkoch pri starostlivosti o dieťa č. 444/69).

b) Prídavok za zdravotné postihnutie (zákon o prídavkoch za zdravotné postihnutie č. 124/88).

c) Prídavok na bývanie pre dôchodcov (zákon o prídavkoch na bývanie pre dôchodcov č. 591/78).

d) Základné prídavky v nezamestnanosti (zákon o prídavkoch v nezamestnanosti č. 602/84) v prípadoch, kedy osoba nespĺňa zodpovedajúce podmienky pre poskytovanie podpory v nezamestnanosti v závislosti od príjmu.

N. ŠVÉDSKO

a) Doplatky obce na bývanie ako doplnok k základným dôchodkom (zákon 1962: 392, nové vydanie 1976: 1014).

b) Prídavky pre zdravotne postihnuté osoby, ktoré sa neposkytujú osobám poberajúcim dôchodok (zákon 1962: 381, nové vydanie 1982: 120).

c) Prídavok na starostlivosť o zdravotne postihnuté deti (zákon 1962: 381, nové vydanie 1982: 120).

O. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

a) …

b) Príspevky na starostlivosť o invalidné osoby [zákon o sociálnom zabezpečení 1975 zo dňa 20. marca 1975, oddiel 37 a zákon o sociálnom zabezpečení (Severné Írsko) 1975 zo dňa 20. marca 1975, oddiel 37].

c) Rodinný úver [zákon o sociálnom zabezpečení 1986 zo dňa 25. júla 1986, oddiely 20 až 22 a nariadenie o sociálnom zabezpečení (Severné Írsko) 1986 zo dňa 5. novembra 1986, článok 21 až 23].

d) Ošetrovateľský príspevok [zákon o sociálnom zabezpečení 1975 zo dňa 20. marca 1975, oddiel 35 a zákon o sociálnom zabezpečení (Severné Írsko) 1975 zo dňa 20. marca 1975, oddiel 35].

e) Podpora k príjmu [zákon o sociálnom zabezpečení 1986 zo dňa 25. júla 1986, oddiely 20 až 22 a odsek 23, zákon o sociálnom zabezpečení (Severné Írsko) 1986 zo dňa 5. novembra 1986, článok 21 až 24].

f) Prídavky na bývanie pre zdravotne postihnuté osoby [zákon o prídavkoch na bývanie pre zdravotne postihnuté a prácu zdravotne postihnutého z 27. júna 1991, oddiel 1 a nariadenie o prídavkoch na bývanie pre zdravotne postihnuté osoby a prídavkoch na prácu zdravotne postihnutého (Severné Írsko) 1991 zo dňa 24. júla 1991, článok 3].

g) Prídavky na prácu zdravotne postihnutého (zákon o prídavkoch na bývanie pri zdravotnom postihnutí a prídavkoch na prácu zdravotne postihnutého 1991 zo dňa 27. júna 1991, oddiel 6 a nariadenie o prídavkoch pri zdravotnom postihnutí a prídavkoch na prácu zdravotne postihnutého (Severné Írsko) 1991 zo dňa 24. júla 1991, článok 8).

h) Prídavky uchádzačom o zamestnanie v závislosti od príjmu (zákon o uchádzačoch o zamestnanie 1995 zo dňa 28. júna 1995, oddiel 1 ods. 2 písm. d) bod ii) a 3 a nariadenie o uchádzačoch o zamestnanie 1995 zo dňa 18. októbra 1995, článok 3 ods. 2 písm. d) bod ii) a 5).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III (A) (B) (6) (7) (12) (14) (15)

Ustanovenia dohovorov o sociálnom zabezpečení, ktoré sa naďalej uplatňujú bez ohľadu na článok 6 nariadenia — ustanovenia dohovorov o sociálnom zabezpečení, ktoré sa nevzťahujú na všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje nariadenie

(Článok 7 ods. 2 písm. c) a 3 ods. 3 nariadenia)

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1. Ak ustanovenia uvedené v tejto prílohe odkazujú na ustanovenia iných dohovorov, tieto odkazy sa nahradia odkazmi na zodpovedajúce ustanovenia tohto nariadenia, pokiaľ samotné ustanovenia dotknutých dohovorov nie sú obsiahnuté v tejto prílohe.

2. Ustanovenia o výpovedi obsiahnuté v dohovore o sociálnom zabezpečení, ktorého niektoré ustanovenia sú uvedené v tejto prílohe sa naďalej vzťahujú na tieto ustanovenia.

A. Ustanovenia dohovorov o sociálnom zabezpečení, ktoré sa naďalej uplatňujú bez ohľadu na článok 6 nariadenia (článok 7 ods. 2 písm. c) nariadenia).

1. BELGICKO — DÁNSKO

Žiadny dohovor.

2. BELGICKO — NEMECKO

a) Článok 3 a 43 Záverečného protokolu zo 7. decembra 1957 k Všeobecnému dohovoru z toho istého dňa, ako je uvedené v Doplnkovom protokole z 10. novembra 1960.

b) Doplnková dohoda č. 3 zo 7. decembra 1957 k Všeobecnému dohovoru z toho istého dňa, ako je uvedené v Doplnkovom protokole z 10. novembra 1960 (vyplácanie dôchodkov za obdobie pred nadobudnutím Všeobecného dohovoru účinnosti).

3. BELGICKO — ŠPANIELSKO

Žiadne.

4. BELGICKO — FRANCÚZSKO

a) Článok 13, 16 a 23 Doplnkovej dohody zo 17. januára 1948 k Všeobecnému dohovoru z toho istého dňa (pracovníci v baniach a podobných prevádzkach).

b) Výmena listov z 27. februára 1953 [uplatnenie článku — (2) Všeobecného dohovoru zo 17. januára 1948].

c) Výmena listov z 29. júla 1953 — prídavky starším zamestnancom.

5. BELGICKO — GRÉCKO

Článok 15 ods. 2, 35 ods. 2 a 37 Všeobecného dohovoru z 1. apríla 1958.

6. BELGICKO — ÍRSKO

Žiadny dohovor.

7. BELGICKO — TALIANSKO

Článok 29 dohovoru z 30. apríla 1948.

8. BELGICKO — LUXEMBURSKO

Článok 2 a 4 dohody z 27. októbra 1971 (sociálne zabezpečenie v zámorských oblastiach).

9. BELGICKO — HOLANDSKO

Článok 2 a 4 dohody zo 4. februára 1969 (povolanie v zámorí).

10. BELGICKO — RAKÚSKO

a) Článok 4 Dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 4. apríla 1977, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

b) Bod III Záverečného protokolu k tomuto Dohovoru, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

11. BELGICKO — PORTUGALSKO

Článok 1 a 5 dohovoru z 13. januára 1965 (Sociálne poistenie zamestnancov v Belgickom Kongu a Rwande — Urundi) v znení dohody uzatvorenej na základe výmeny listov zo dňa 18. júna 1982.

12. BELGICKO — FÍNSKO

Žiadny dohovor.

13. BELGICKO — ŠVÉDSKO

Žiadny dohovor.

14. BELGICKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne.

15. DÁNSKO — NEMECKO

a) Bod 15 Záverečného protokolu k Dohovoru o sociálnom poistení zo 14. augusta 1953.

b) Doplnková dohoda zo 14. augusta 1953 k horeuvedenému dohovoru.

16. DÁNSKO — ŠPANIELSKO

Žiadny dohovor.

17. DÁNSKO — FRANCÚZSKO

Žiadne.

18. DÁNSKO — GRÉCKO

Žiadny dohovor.

19. DÁNSKO — ÍRSKO

Žiadny dohovor.

20. DÁNSKO — TALIANSKO

Žiadny dohovor.

21. DÁNSKO — LUXEMBURSKO

Žiadny dohovor.

22. DÁNSKO — HOLANDSKO

Žiadny dohovor.

23. DÁNSKO — RAKÚSKO

a) Článok 4 Dohovoru zo 16. júna 1987 o sociálnom zabezpečení, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

b) Bod 1 Záverečného protokolu k tomuto dohovoru, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

24. DÁNSKO — PORTUGALSKO

Žiadny dohovor.

25. DÁNSKO — FÍNSKO

Článok 10 Nordického dohovoru o sociálnom zabezpečení z 15. júna 1992.

26. DÁNSKO — ŠVÉDSKO

Článok 10 Nordického Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 15. júna 1992.

27. DÁNSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne.

28. NEMECKO — ŠPANIELSKO

Článok 4 ods. 1 a 45 ods. 2 Dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 4. decembra 1973.

29. NEMECKO — FRANCÚZSKO

a) Články 11 ods. 1, druhý pododsek článku 16 a článok 19 všeobecného dohovoru z 10. júla 1950.

b) Článok 9 Doplnkovej dohody č. 1 z 10. júla 1950 k Všeobecnému dohovoru z toho istého dňa (pracovníci v baniach a podobných prevádzkach).

c) Doplnková dohoda č. 4 z 10. júla 1950 z toho istého dňa, ako je uvedené v doplnenom oddiele č. 2 z 18. júna 1955.

d) Časť I a III doplneného oddielu č. 2 z 18. júna 1955.

e) Bod 6, 7 a 8 Všeobecného protokolu z 10. júla 1950 k Všeobecnému dohovoru z toho istého dňa.

f) Časť II, III a IV dohody z 20. decembra 1963 (sociálne zabezpečenie v Sársku).

30. NEMECKO — GRÉCKO

a) Článok 5 (2) Všeobecného dohovoru z 25. apríla 1961.

b) Článok 8 ods. 1, 2 písm. b) a 3, 9 až 11 a kapitola I a IV, pokiaľ sa týkajú týchto článkov, Dohovoru o poistení pre prípad nezamestnanosti z 31. mája 1961, spolu s poznámkou v zápisnici zo 14. júna 1980.

c) Protokol zo 7. októbra 1991 v súvislosti s dohodou zo 6. júla 1984 medzi vládou Nemeckej demokratickej republiky a vládou Helénskej republiky o riešení problematiky dôchodkov.

31. NEMECKO — ÍRSKO

Žiadny dohovor.

32. NEMECKO — TALIANSKO

a) Články 3 ods. 2, 23 ods. 2, 26 a 36 ods. 3 dohovoru z 5. mája 1953 (sociálne poistenie);

b) Doplnková dohoda z 12. mája 1953 k dohovoru z 5. mája 1953 (vyplácanie dôchodkov za obdobie pred nadobudnutím dohovoru účinnosti).

33. NEMECKO — LUXEMBURSKO

Článok 4, 5, 6 a 7 dohody z 11. júla 1959 (Ausgleichsvertrag) (riešenie sporu medzi Nemeckom a Luxemburskom).

34. NEMECKO — HOLANDSKO

a) Článok 3 ods. 2 dohovoru z 29. marca 1951.

b) Článok 2 a 3 doplnkovej dohody č. 4 z 21. decembra 1956 k dohovoru z 29. marca 1951 (riešenie práv holandských pracovníkov nadobudnutých v nemeckom systéme sociálneho poistenia od 13. mája 1940 do 1. septembra 1945).

35. NEMECKO — RAKÚSKO

a) Článok 41 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 22. decembra 1966 v znení Doplnkových dohovorov č. 1 z 10. apríla 1969, č. 2 z 20. marca 1974 a č. 3 z 29. augusta 1980.

b) Paragraf 3 písm. c), 3 písm. d), 17, 20 písm. a) a 21 Záverečného protokolu k tomuto dohovoru.

c) Článok 3 tohto Dohovoru, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

d) Paragraf 3 písm. g) Záverečného protokolu k tomuto dohovoru, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

e) Článok 4 ods. 1 dohovoru, pokiaľ ide o nemecké právne predpisy, podľa ktorých úrazy (a choroby z povolania), ku ktorým dôjde mimo územia Spolkovej republiky Nemecko, a doby dosiahnuté mimo tohto územia nemajú za následok poskytovanie dávok alebo majú za následok len poskytovanie dávok, za určitých podmienok, ak oprávnené osoby majú bydlisko mimo územia Spolkovej republiky Nemecko, a to v prípadoch, keď:

i) dávka už bola vyplatená alebo je splatná 1. januára 1994;

ii) príjemca dávky zriadil v Rakúsku svoje zvyčajné bydlisko pred 1. januárom 1994 a vyplácanie dôchodkov splatných na základe dôchodkového a úrazového poistenia začína pred 31. decembrom 1994;

uvedené sa vzťahuje na obdobia, počas ktorých bol poberaný iný dôchodok vrátane pozostalostného dôchodku, ktorý nahrádza predchádzajúci dôchodok, a to v prípadoch, kedy obdobia poberania dôchodku nasledujú za sebou bez prerušenia.

f) Paragraf 19 písm. b) Záverečného protokolu k tomuto dohovoru. Pri uplatňovaní čísla 3 písm. c) tohto ustanovenia suma, ktorú berie do úvahy príslušná inštitúcia, nesmie byť vyššia ako suma, ktorá je splatná vzhľadom na zodpovedajúce obdobia, za ktoré táto inštitúcia poskytuje platby.

g) Článok 2 Doplnkového dohovoru č. 1 z 10. apríla 1969 k tomuto dohovoru.

h) Článok 1 ods. 5 a 8 Dohovoru o poistení pre prípad nezamestnanosti z 19. júla 1978.

i) Paragraf 10 Záverečného protokolu k tomuto dohovoru.

36. NEMECKO — PORTUGALSKO

Článok 5 ods. 2 Dohovoru zo 6. novembra 1964.

37. NEMECKO — FÍNSKO

a) Článok 4 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 23. apríla 1979.

b) Bod 9 písm. a) Záverečného protokolu k tomuto dohovoru.

38. NEMECKO — ŠVÉDSKO

a) Článok 4 ods. 2 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 27. februára 1976.

b) Bod 8 písm. a) Záverečného protokolu k tomuto dohovoru.

39. NEMECKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

a) Článok 3 ods. 1 a 6 a 7 ods. 2 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 20. apríla 1960.

b) Článok 2 až 7 Záverečného protokolu k Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 20. apríla 1960.

c) Článok 2 ods. 5 a 5 ods. 2 až 6 Dohovoru o poistení pre prípad nezamestnanosti z 20. apríla 1960.

40. ŠPANIELSKO — FRANCÚZSKO

Žiadne.

41. ŠPANIELSKO — GRÉCKO

Žiadny dohovor.

42. ŠPANIELSKO — ÍRSKO

Žiadny dohovor.

43. ŠPANIELSKO — TALIANSKO

Článok 5, 18 ods. 1 písm. c) a 23 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 30. októbra 1979.

44. ŠPANIELSKO — LUXEMBURSKO

a) Článok 5 ods. 2 Dohovoru z 8. mája 1969.

b) Článok 1 Správneho dojednania z 27. júna 1975 o uplatňovaní dohovoru z 8. mája 1969 na samostatne zárobkovo činné osoby.

45. ŠPANIELSKO — HOLANDSKO

Článok 23 ods. 2 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 5. februára 1974.

46. ŠPANIELSKO — RAKÚSKO

a) Článok 4 Dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 6. novembra 1981, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

b) Bod II Záverečného protokolu k tomuto Dohovoru, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

47. ŠPANIELSKO — PORTUGALSKO

Článok 4 ods. 2, 16 ods. 2 a 22 Všeobecného dohovoru z 11. júna 1969.

48. ŠPANIELSKO — FÍNSKO

Článok 5 ods. 2 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 19. decembra 1985.

49. ŠPANIELSKO — ŠVÉDSKO

Článok 5 ods. 2 a 16 Dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 4. februára 1983.

50. ŠPANIELSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne.

51. FRANCÚZSKO — GRÉCKO

Článok 16 (štvrtý pododsek) a 30 Všeobecného dohovoru z 19. apríla 1958.

52. FRANCÚZSKO — ÍRSKO

Žiadny dohovor.

53. FRANCÚZSKO — TALIANSKO

a) Článok 20 a 24 Všeobecného dohovoru z 31. marca 1948.

b) Výmena listov z 3. marca 1956 (nemocenské dávky sezónnym pracovníkom zamestnaným v poľnohospodárstve).

54. FRANCÚZSKO — LUXEMBURSKO

Článok 11 a 14 Doplnkovej dohody z 12. novembra 1949 k Všeobecnému dohovoru z toho istého dňa (pracovníci v baniach a podobných prevádzkach).

55. FRANCÚZSKO — HOLANDSKO

Článok 11 Doplnkovej dohody z 1. júna 1954 k Všeobecnému dohovoru zo 7. januára 1950 (pracovníci v baniach a podobných prevádzkach).

56. FRANCÚZSKO — RAKÚSKO

Žiadne.

57. FRANCÚZSKO — PORTUGALSKO

Žiadne.

58. FRANCÚZSKO — FÍNSKO

Žiadne.

59. FRANCÚZSKO — ŠVÉDSKO

Žiadne.

60. FRANCÚZSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Výmena listov z 27. a 30. júla 1970 o pozícii vo vzťahu k sociálnemu zabezpečeniu učiteľov Spojeného Kráľovstva, ktorí dočasne vykonávajú svoju profesiu vo Francúzsku na základe Kultúrneho dohovoru z 2. marca 1948.

61. GRÉCKO — ÍRSKO

Žiadny dohovor.

62. GRÉCKO — TALIANSKO

Žiadny dohovor.

63. GRÉCKO — LUXEMBURSKO

Žiadny dohovor.

64. GRÉCKO — HOLANDSKO

Článok 4 ods. 2 Všeobecného dohovoru z 13. septembra 1966.

65. GRÉCKO — RAKÚSKO

a) Článok 4 Dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 14. decembra 1979 v znení Doplnkovej dohody z 21. mája 1986, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

b) Bod II Záverečného protokolu k tomuto dohovoru, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

66. GRÉCKO — PORTUGALSKO

Žiadny dohovor.

67. GRÉCKO — FÍNSKO

Článok 5 ods. 2 a 21 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 21. marca 1988.

68. GRÉCKO — ŠVÉDSKO

Článok 5 ods. 2 a 23 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 5. mája 1978 v znení Doplnkového dohovoru zo 14. septembra 1984.

69. GRÉCKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadny dohovor.

70. ÍRSKO — TALIANSKO

Žiadny dohovor.

71. ÍRSKO — LUXEMBURSKO

Žiadny dohovor.

72. ÍRSKO — HOLANDSKO

Žiadny dohovor.

73. ÍRSKO — RAKÚSKO

Článok 4 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 30. septembra 1988, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

74. ÍRSKO — PORTUGALSKO

Žiadny dohovor.

75. ÍRSKO — FÍNSKO

Žiadny dohovor.

76. ÍRSKO — ŠVÉDSKO

Žiadny dohovor.

77. ÍRSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Článok 8 Dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 14. septembra 1971.

78. TALIANSKO — LUXEMBURSKO

Článok 18 ods. 2 a 24 Všeobecnému dohovoru z 29. mája 1951.

79. TALIANSKO — HOLANDSKO

Článok 21 ods. 2 Všeobecnému dohovoru z 28. októbra 1952.

80. TALIANSKO — RAKÚSKO

a) Článok 5 ods. 3 a 9 ods. 2 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 21. januára 1981.

b) Článok 4 tohto Dohovoru a odsek 2 Záverečného protokolu k tomuto dohovoru, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

81. TALIANSKO — PORTUGALSKO

Žiadny dohovor.

82. TALIANSKO — FÍNSKO

Žiadny dohovor.

83. TALIANSKO — ŠVÉDSKO

Článok 20 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 25. septembra 1979.

84. TALIANSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne.

85. LUXEMBURSKO — HOLANDSKO

Žiadne.

86. LUXEMBURSKO — RAKÚSKO

a) Článok 5 ods. 2 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 21. decembra 1971 v znení Doplnkových dohovorov č. 1 zo 16. mája 1973 a č. 2 z 9. októbra 1978.

b) Článok 3 ods. 2 tohto Dohovoru, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

c) Bod III Záverečného protokolu k tomuto dohovoru, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

87. LUXEMBURSKO — PORTUGALSKO

Článok 3 ods. 2 Dohovoru z 12. februára 1965.

88. LUXEMBURSKO — FÍNSKO

Článok 5 ods. 2 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 15. septembra 1988.

89. LUXEMBURSKO — ŠVÉDSKO

a) Článok 4 a 29 ods. 1 Dohovoru o sociálnom zabezpečrení z 21. februára 1985, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

b) Článok 30 tohto dohovoru.

90. LUXEMBURSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne.

91. LUXEMBURSKO — RAKÚSKO

a) Článok 3 Dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 7. marca 1974 v znení Doplnkového dohovoru z 5. novembra 1980, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

b) Bod II Záverečného protokolu k tomuto dohovoru, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

92. HOLANDSKO — PORTUGALSKO

Článok 5 ods. 2 a 31 Dohovoru z 19. júla 1979.

93. HOLANDSKO — FÍNSKO

Žiadny dohovor.

94. HOLANDSKO — ŠVÉDSKO

Článok 4 a 24 ods. 3 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 2. júla 1976, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

95. HOLANDSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne.

96. RAKÚSKO — PORTUGALSKO

Žiadne.

97. RAKÚSKO — FÍNSKO

a) Článok 4 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 11. decembra 1985 v znení Doplnkového dohovoru z 9. marca 1993, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

b) Bod II Záverečného protokolu k tomuto Dohovoru, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

98. RAKÚSKO — ŠVÉDSKO

a) Článok 4 a 24 ods. 1 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 11. novembra 1975 v znení Doplnkového dohovoru z 21. októbra 1982, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

b) Bod II Záverečného protokolu k tomuto dohovoru, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

99. RAKÚSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

a) Článok 3 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 22. júla 1980 v znení Doplnkového dohovoru č. 1 z 9. decembra 1985 a č. 2 z 13. októbra 1992, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

b) Protokol k tomuto dohovoru upravujúci vecné dávky okrem článku 2 ods. 3, pokiaľ ide o osoby, ktoré si nemôžu uplatniť zaobchádzanie podľa kapitoly 1 hlavy III nariadenia.

100. PORTUGALSKO — FÍNSKO

Žiadny dohovor.

101. PORTUGALSKO — ŠVÉDSKO

Článok 6 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 25. októbra 1978.

102. PORTUGALSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

a) Článok 2 ods. 1 Protokolu o lekárskom ošetrení z 15. novembra 1978.

b) Pokiaľ ide o portugalských zamestnancov a obdobie od 22. októbra 1987 do konca prechodného obdobia určeného v článku 220 ods. 1 aktu o podmienkach pristúpenia Španielska a Portugalska: článok 26 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 15. novembra 1978 v znení Výmeny listov z 28. septembra 1987.

103. FÍNSKO — ŠVÉDSKO

Článok 10 Nordického dohovoru o sociálnom zabezpečení z 15. júna 1992.

104. FÍNSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne.

105. ŠVÉDSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Článok 4 ods. 3 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 29. júna 1987.

B. Ustanovenia dohovorov, ktoré sa nevzťahujú na všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje nariadenie(Článok 3 ods. 3 nariadenia)

1. BELGICKO — DÁNSKO

Žiadny dohovor.

2. …

3. BELGICKO — ŠPANIELSKO

Žiadne.

4. BELGICKO — FRANCÚZSKO

a) Výmena listov z 29. júla 1953 o prídávkoch starším zamestnancom.

b) Výmena listov z 27. februára 1953 [uplatnenie článku — 4 (2) Všeobecného dohovoru zo 17. januára 1948].

5. BELGICKO — GRÉCKO

Žiadne.

6. BELGICKO — ÍRSKO

Žiadne.

7. BELGICKO — TALIANSKO

Žiadne.

8. BELGICKO — LUXEMBURSKO

Článok 2 a 4 Dohody z 27. októbra 1971 (sociálne zabezpečenie v zámorských oblastiach).

9. BELGICKO — HOLANDSKO

Článok 2 a 4 Dohody zo 4. februára 1969 (Povolanie v zámorí).

10. BELGICKO — RAKÚSKO

a) Článok 4 Dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 4. apríla 1977, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

b) Bod III Záverečného protokolu k tomuto dohovoru, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

11. BELGICKO — PORTUGALSKO

Článok 1 a 5 Dohovoru z 13. januára 1965 (Sociálne poistenie zamestnancov v Belgickom Kongu a Rwande–Urundi) v znení dohody uzatvorenej na základe výmeny listov zo dňa 18. júna 1982.

12. BELGICKO — FÍNSKO

Žiadny dohovor.

13. BELGICKO — ŠVÉDSKO

Žiadny dohovor.

14. BELGICKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne.

15. DÁNSKO — NEMECKO

a) Bod 15 Záverečného protokolu k Dohovoru o sociálnom poistení zo 14. augusta 1953.

b) Doplnková dohoda zo 14. augusta 1953 k horeuvedenému dohovoru.

16. DÁNSKO — ŠPANIELSKO

Žiadny dohovor.

17. DÁNSKO — FRANCÚZSKO

Žiadne.

18. DÁNSKO — GRÉCKO

Žiadny dohovor.

19. DÁNSKO — ÍRSKO

Žiadny dohovor.

20. DÁNSKO — TALIANSKO

Žiadny dohovor.

21. DÁNSKO — LUXEMBURSKO

Žiadny dohovor.

22. DÁNSKO — HOLANDSKO

Žiadny dohovor.

23. DÁNSKO — RAKÚSKO

a) Článok 4 Dohovoru zo 16. júna 1987 o sociálnom zabezpečení, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

b) Bod 1 Záverečného protokolu k tomuto Dohovoru, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

24. DÁNSKO — PORTUGALSKO

Žiadny dohovor.

25. DÁNSKO — FÍNSKO

Žiadne.

26. DÁNSKO — ŠVÉDSKO

Žiadne.

27. DÁNSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne.

28. NEMECKO — ŠPANIELSKO

Článok 4 ods. 1 a 45 ods. 2 Dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 4. decembra 1973.

29. NEMECKO — FRANCÚZSKO

a) Článok 16 (druhý odsek) a 19 Všeobecného dohovoru z 10. júla 1950.

b) Doplnková dohoda č. 4 z 10. júla 1950 k Všeobecnému dohovoru z toho istého dňa, ako je uvedené v doplnenom oddiele č. 2 z 18. júna 1955.

c) Hlavy I a III doplneného oddielu č. 2 z 18. júna 1955.

d) Bod 6, 7 a 8 Všeobecného protokolu z 10. júla 1950 k Všeobecnému dohovoru z toho istého dňa.

e) Hlavy II, III a IV Dohody z 20. decembra 1963 (sociálne zabezpečenie v Sársku).

30. NEMECKO — GRÉCKO

Protokol zo 7. októbra 1991 v súvislosti s Dohodou zo 6. júla 1984 medzi vládou Nemeckej demokratickej republiky a vládou Helénskej republiky o riešení problematiky dôchodkov.

31. NEMECKO — ÍRSKO

Žiadny dohovor.

32. NEMECKO — TALIANSKO

a) Článok 3 ods. 2 a 26 Dohovoru z 5. mája 1952 (sociálne poistenie).

b) Doplnková dohoda z 12. mája 1953 k Dohovoru z 5. mája 1953 (vyplácanie dôchodkov za obdobie pred nadobudnutím dohovoru účinnosti).

33. NEMECKO — LUXEMBURSKO

Článok 4, 5, 6 a 7 Dohovoru z 11. júla 1959 (riešenie sporu medzi Nemeckom a Luxemburskom).

34. NEMECKO — HOLANDSKO

a) Článok 3 ods. 2 Dohovoru z 29. marca 1951.

b) Článok 2 a 3 Doplnkovej dohody č. 4 z 21. decembra 1956 k Dohovoru z 29. marca 1951 (riešenie práv holandských pracovníkov nadobudnutých v nemeckom systéme sociálneho poistenia od 13. mája 1940 do 1. septembra 1945).

35. NEMECKO — RAKÚSKO

a) Článok 41 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 22. decembra 1966 v znení Doplnkových dohovorov č. 1 z 10. apríla 1969, č. 2 z 29. marca 1974 a č. 3 z 29. augusta 1980.

b) Paragraf 20 písm. a) Záverečného protokolu k tomuto dohovoru.

c) Článok 3 tohto Dohovoru, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

d) Paragraf 3 písm. g) Záverečného protokolu k tomuto dohovoru.

e) Článok 4 ods. 1 dohovoru, pokiaľ ide o nemecké právne predpisy, podľa ktorých úrazy (a choroby z povolania), ku ktorým dôjde mimo územia Spolkovej republiky Nemecko, a doby dosiahnuté mimo tohto územia nemajú za následok poskytovanie dávok alebo majú za následok len poskytovanie dávok, za určitých podmienok, ak oprávnené osoby majú bydlisko mimo územia Spolkovej republiky Nemecko, a to v prípadoch, keď:

i) dávka už bola vyplatená alebo je splatná 1. januára 1994;

ii) príjemca dávky zriadil v Rakúsku zvyčajné bydlisko do 1. januára 1994 a vyplácanie dôchodkov splatných na základe dôchodkového a úrazového poistenia začína pred 31. decembrom 1994;

uvedené sa vzťahuje na obdobia, počas ktorých bol poberaný iný dôchodok, vrátane pozostalostného dôchodku, ktorý nahrádza predchádzajúci dôchodok, a to v prípadoch, keď obdobia poberania dôchodku nasledujú za sebou bez prerušenia.

f) Paragraf 19 písm. b) Záverečného protokolu k tomuto dohovoru. Pri uplatňovaní čísla 3 písm. c) tohto ustanovenia suma, ktorú berie do úvahy príslušná inštitúcia, nesmie byť vyššia ako suma, ktorá je splatná vzhľadom na zodpovedajúce obdobia, za ktoré táto inštitúcia poskytuje platby.

36. NEMECKO — PORTUGALSKO

Článok 5 ods. 2 Dohovoru zo 6. novembra 1964.

37. NEMECKO — FÍNSKO

Článok 4 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 23. apríla 1979.

38. NEMECKO — ŠVÉDSKO

Článok 4 ods. 2 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 27. februára 1976.

39. NEMECKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

a) Článok 3 ods. 1 a 6 a 7 ods. 2 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 20. apríla 1960.

b) Článok 2 až 7 Záverečného protokolu k dohovoru o sociálnom zabezpečení z 20. apríla 1960.

c) Článok 2 ods. 5 a 5 ods. 2 až 6 Dohovoru o poistení pre prípad nezamestnanosti z 20. apríla 1960.

40. ŠPANIELSKO — FRANCÚZSKO

Žiadne.

41. ŠPANIELSKO — GRÉCKO

Žiadny dohovor.

42. ŠPANIELSKO — ÍRSKO

Žiadny dohovor.

43. ŠPANIELSKO — TALIANSKO

Článok 5, 18 ods. 1 písm. c) a 23 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 30. októbra 1979.

44. ŠPANIELSKO — LUXEMBURSKO

a) Článok 5 ods. 2 Dohovoru z 8. mája 1969.

b) Článok 1 Správneho dojednania z 27. júna 1975 o uplatňovaní Dohovoru z 8. mája 1969 na samostatne zárobkovo činné osoby.

45. ŠPANIELSKO — HOLANDSKO

Článok 23 ods. 2 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 5. februára 1974.

46. ŠPANIELSKO — RAKÚSKO

a) Článok 4 Dohovoru zo 6. novembra 1981, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

b) Bod II Záverečného protokolu k tomuto dohovoru, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

47. ŠPANIELSKO — PORTUGALSKO

Článok 4 ods. 2, 16 ods. 2 a 22 Všeobecného dohovoru z 11. júna 1969.

48. ŠPANIELSKO — FÍNSKO

Článok 5 ods. 2 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 19. decembra 1985.

49. ŠPANIELSKO — ŠVÉDSKO

Článok 5 ods. 2 a 16 Dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 4. februára 1983.

50. ŠPANIELSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne.

51. FRANCÚZSKO — GRÉCKO

Žiadne.

52. FRANCÚZSKO — ÍRSKO

Žiadny dohovor.

53. FRANCÚZSKO — TALIANSKO

Článok 20 a 24 Všeobecného dohovoru z 31. marca 1948.

54. FRANCÚZSKO — LUXEMBURSKO

Žiadne.

55. FRANCÚZSKO — HOLANDSKO

Žiadne.

56. FRANCÚZSKO — RAKÚSKO

Žiadne.

57. FRANCÚZSKO — PORTUGALSKO

Žiadne.

58. FRANCÚZSKO — FÍNSKO

Žiadny dohovor.

59. FRANCÚZSKO — ŠVÉDSKO

Žiadne.

60. FRANCÚZSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Výmena listov z 27. a 30. júla 1970 o pozícii vo vzťahu k sociálnemu zabezpečeniu učiteľov Spojeného Kráľovstva, ktorí dočasne vykonávajú svoju profesiu vo Francúzsku na základe Kultúrneho dohovoru z 2. marca 1948.

61. GRÉCKO — ÍRSKO

Žiadny dohovor.

62. GRÉCKO — TALIANSKO

Žiadny dohovor.

63. GRÉCKO — LUXEMBURSKO

Žiadny dohovor.

64. GRÉCKO — HOLANDSKO

Žiadne.

65. GRÉCKO — RAKÚSKO

a) Článok 4 Dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 14. decembra 1979 v znení Doplnkového dohovoru z 21. mája 1986, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

b) Bod II Záverečného protokolu k tomuto dohovoru, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

66. GRÉCKO — PORTUGALSKO

Žiadny dohovor.

67. GRÉCKO — FÍNSKO

Článok 5 ods. 2 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 11. marca 1988.

68. GRÉCKO — ŠVÉDSKO

Článok 5 ods. 2 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 5. mája 1978 v znení Doplnkového dohovoru zo 14. septembra 1984.

69. GRÉCKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadny dohovor.

70. ÍRSKO — TALIANSKO

Žiadny dohovor.

71. ÍRSKO — LUXEMBURSKO

Žiadny dohovor.

72. ÍRSKO — HOLANDSKO

Žiadny dohovor.

73. ÍRSKO — RAKÚSKO

Článok 4 Dohovoru z 30. septembra 1988 o sociálnom zabezpečení, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

74. ÍRSKO — PORTUGALSKO

Žiadny dohovor.

75. ÍRSKO — FÍNSKO

Žiadny dohovor.

76. ÍRSKO — ŠVÉDSKO

Žiadny dohovor.

77. ÍRSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne.

78. TALIANSKO — LUXEMBURSKO

Žiadne.

79. TALIANSKO — HOLANDSKO

Žiadne.

80. TALIANSKO — RAKÚSKO

a) Článok 5 ods. 3 a 9 ods. 2 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 21. januára 1981.

b) Článok 4 tohto Dohovoru a odsek 2 Záverečného protokolu k tomuto Dohovoru, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

81. TALIANSKO — PORTUGALSKO

Žiadny dohovor.

82. TALIANSKO — FÍNSKO

Žiadny dohovor.

83. TALIANSKO — ŠVÉDSKO

Článok 20 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 25. septembra 1979.

84. TALIANSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne.

85. LUXEMBURSKO — HOLANDSKO

Žiadne.

86. LUXEMBURSKO — RAKÚSKO

a) Článok 5 ods. 2 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 21. decembra 1971 v znení Doplnkových dohovorov č. 1 zo 16. mája 1973 a č. 2 z 9. októbra 1978.

b) Článok 3 ods. 2 tohto Dohovoru, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

c) Bod III Záverečného protokolu k tomuto Dohovoru, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

87. LUXEMBURSKO — PORTUGALSKO

Článok 3 ods. 2 Dohovoru z 12. februára 1965.

88. LUXEMBURSKO — FÍNSKO

Článok 5 ods. 2 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 15. septembra 1988.

89. LUXEMBURSKO — ŠVÉDSKO

Článok 4 a 29 ods. 1 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 21. februára 1985, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

90. LUXEMBURSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne.

91. HOLANDSKO — RAKÚSKO

a) Článok 3 Dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 7. marca 1974 v znení Doplnkového dohovoru z 5. novembra 1980, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

b) Bod II Záverečného protokolu k tomuto Dohovoru, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

92. HOLANDSKO — PORTUGALSKO

Článok 5 ods. 2 a 31 Dohovoru z 19. júla 1979.

93. HOLANDSKO — FÍNSKO

Žiadny dohovor.

94. HOLANDSKO — ŠVÉDSKO

Článok 4 a 24 ods. 3 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 2. júla 1976, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

95. HOLANDSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne.

96. RAKÚSKO — PORTUGALSKO

Žiadne.

97. RAKÚSKO — FÍNSKO

a) Článok 4 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 11. decembra 1985 v znení Doplnkového dohovoru z 9. marca 1993, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

b) Bod II Záverečného protokolu k tomuto dohovoru, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

98. RAKÚSKO — ŠVÉDSKO

a) Článok 4 a 24 ods. 1 Dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 7. novembra 1975 v znení Doplnkového dohovoru z 21. októbra 1982, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

b) Bod II Záverečného protokolu k tomuto dohovoru, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

99. RAKÚSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

a) Článok 3 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 22. júla 1980 v znení Doplnkových dohovorov č. 1 z 9. decembra 1985 a č. 2 z 13. októbra 1992, pokiaľ ide o osoby s bydliskom v treťom štáte.

b) Protokol k tomuto Dohovoru upravujúci vecné dávky okrem článku 2 ods. 3, pokiaľ ide o osoby, ktoré si nemôžu uplatniť zaobchádzanie podľa hlavy III, kapitoly 1 nariadenia.

100. PORTUGALSKO — FÍNSKO

Žiadny dohovor.

101. PORTUGALSKO — ŠVÉDSKO

Článok 6 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 25. októbra 1978.

102. PORTUGALSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Článok 2 ods. 1 Protokolu o lekárskom ošetrení z 15. novembra 1978.

103. FÍNSKO — ŠVÉDSKO

Žiadne.

104. FÍNSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne.

105. ŠVÉDSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Článok 4 ods. 3 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 29. júna 1987.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV (B) (11) (13) (15)

[Článok 37 (2), 38 (3), 45 (3), 46 (1) b) (2) nariadenia]

A. Právne predpisy uvedené v článku 37 ods. 1 nariadenia, podľa ktorých výška dávok v invalidite nezávisí od dĺžky dôb poistenia

A. BELGICKO

a) Právne predpisy týkajúce sa všeobecného systému pre invaliditu, osobitných systémov pre invaliditu baníkov a osobitný systém pre námorníkov obchodného loďstva

b) Právne predpisy týkajúce sa poistenia pre prípad práceneschopnosti samostatne zárobkovo činných osôb

c) Právne predpisy týkajúce sa invalidity v systéme sociálneho zabezpečenie v zámorských oblastiach a systému pri invalidite bývalých zamestnancov Belgického Konga a Rwandy–Urundi.

B. DÁNSKO

Žiadne.

C. NEMECKO

Žiadne.

D. ŠPANIELSKO

Právne predpisy o poistení pre prípad invalidity v rámci všeobecného systému a osobitných systémov.

E. FRANCÚZSKO

1. Zamestnanci

Všetky právne predpisy o poistení pre prípad invalidity okrem právnych predpisov týkajúcich sa invalidného poistenia systému sociálneho zabezpečenia pre baníkov.

2. Samostatne zárobkovo činné osoby

Právne predpisy o poistení pre prípad invalidity samostatne zárobkovo činných pracovníkov.

F. GRÉCKO

Právne predpisy týkajúce sa systému poistenia v poľnohospodárstve.

G. ÍRSKO

Kapitola 10 časti II zákona o sociálnej starostlivosti 1981 (úplné znenie).

H. TALIANSKO

Žiadne.

I. LUXEMBURSKO

Žiadne.

J. HOLANDSKO

a) zákon zo dňa 18. februára 1966 o poistení pre prípad práceneschopnosti v znení neskorších predpisov.

b) zákon zo dňa 11. decembra 1975 o všeobecnom poistení pre prípad práceneschopnosti v znení neskorších predpisov.

K. RAKÚSKO

Žiadne.

L. PORTUGALSKO

Žiadne.

M. FÍNSKO

Štátne dôchodky poskytované osobám, ktoré sa narodili zdravotne postihnuté alebo sa stali zdravotne postihnuté v mladom veku [zákon o štátnych dôchodkoch (547/93)].

N. ŠVÉDSKO

Žiadne.

O. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

a) Veľká Británia

Oddiely 15 a 36 zákona o sociálnom zabezpečení 1975.

Oddiely 14, 15 a 16 zákona o dôchodkoch sociálneho zabezpečenia 1975.

b) Severné Írsko

Oddiely 15 a 36 zákona o sociálnom zabezpečení (Severné Írsko) 1975.

Články 16, 17 a 18 nariadenia o dôchodkoch sociálneho zabezpečenia (Severné Írsko) 1975.

B. Osobitné systémy pre samostatne zárobkovo činné osoby podľa článku 38 ods. 3 a 45 ods. 3 nariadenia č. 1408/71

A. BELGICKO

Žiadne.

B. DÁNSKO

Žiadne.

C. NEMECKO

Poistenie v starobe pre pracovníkov v poľnohospodárstve (Alterssicherung für Landwirte).

D. ŠPANIELSKO

Systém zníženia dôchodkového veku samostatne zárobkovo činných osôb zamestnaných v námornej doprave, uvedené v kráľovskej vyhláške č. 2309 zo dňa 23. júla 1970.

E. FRANCÚZSKO

Žiadne.

F. GRÉCKO

Žiadne.

G. ÍRSKO

Žiadne.

H. TALIANSKO

Systémy dôchodkového poistenia pre (Assicurazione pensioni per):

- praktických lekárov (medici),

- lekárnikov (farmacisti),

- zverolekárov (veterinari),

- pôrodné asistentky (ostetriche),

- inžinierov a architektov (ingegneri ed architetti),

- zememeračov (geometri),

- právnych zástupcov a advokátov (avvocati e procuratori),

- ekonómov (dottori commercialisti),

- účtovníkov a odvetvových odborníkov (ragionieri e periti commerciali),

- poradcov pre otázky zamestnania (consulenti del lavoro),

- notárov (notai),

- colných deklarantov (spedizionieri doganali).

I. LUXEMBURSKO

Žiadne.

J. HOLANDSKO

Žiadne.

K. RAKÚSKO

Žiadne.

L. PORTUGALSKO

Žiadne.

M. FÍNSKO

Žiadne.

N. ŠVÉDSKO

Žiadne.

O. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne.

C. Prípady uvedené v článku 46 ods. 1 písm. b) nariadenia, keď možno upustiť od výpočtu dávok podľa článku 46 ods. 2 nariadenia

A. BELGICKO

Žiadne.

B. DÁNSKO

Všetky žiadosti o dôchodky uvedené v zákone o sociálnych dôchodkoch okrem dôchodkov uvedených v prílohe IV časť D.

C. NEMECKO

Žiadne.

D. ŠPANIELSKO

Žiadne.

E. FRANCÚZSKO

Žiadne.

F. GRÉCKO

Žiadne.

G. ÍRSKO

Všetky žiadosti o dôchodky za výsluhu rokov, príspevkové starobné dôchodky a vdovské dôchodky.

H. TALIANSKO

Invalidné dôchodky, dôchodky za výsluhu rokov a pozostalostné dôchodky pre nasledujúce kategórie samostatne zárobkovo činných osôb: pracovníci v poľnohospodárstve pracujúci priamo v poľnohospodárstve, čiastoční nájomcovia odvádzajúci nájom v naturáliách, poľnohospodári, remeselníci a osoby zamestnané v komerčnej činnosti.

I. LUXEMBURSKO

Žiadne.

J. HOLANDSKO

Všetky žiadosti o starobné dôchodky podľa zákona zo dňa 31. mája 1956, ktorý upravuje všeobecné dôchodkové poistenie v znení neskorších predpisov.

K. RAKÚSKO

Žiadne.

L. PORTUGALSKO

Invalidné, starobné a vdovské dôchodky.

M. FÍNSKO

Žiadne.

N. ŠVÉDSKO

Všetky žiadosti o základné a doplnkové dôchodky okrem dôchodkov uvedených v prílohe IV D.

O. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Všetky žiadosti o dôchodky za výsluhu rokov a pozostalostné dôchodky podľa ustanovení časti III, kapitoly 3 nariadenia, okrem dôchodkov, pri ktorých:

a) počas daňového roka začínajúceho 6. apríla 1975 alebo po 6. apríli 1975:

i) dotknutá osoba dosiahla dobu poistenia, dobu zamestnania alebo bydliska podľa právnych predpisov Spojeného Kráľovstva a druhého členského štátu a

ii) jeden (alebo viac) daňových rokov uvedených v bode i) sa nepovažoval za dobu vzniku nároku podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva;

b) doby poistenia dosiahnuté podľa platných právnych predpisov Spojeného kráľovstva za obdobie do 5. júla 1948 sa budú brať do úvahy na účely článku 46 ods. 2 nariadenia pri uplatňovaní dôb poistenia, dôb zamestnania alebo bydliska podľa právnych predpisov druhého členského štátu.

D. Dávky a dohody uvedené v článku 46b ods. 2 nariadenia

1. Dávky uvedené v článku 46b ods. 2 písm. a) nariadenia, výška ktorých nezávisí od dĺžky dosiahnutých dôb poistenia alebo bydliska:

a) Dávky v invalidite stanovené právnymi predpismi uvedenými v časti A tejto prílohy.

b) Plný štátny starobný dôchodok v Dánsku, na ktorý vzniká nárok po 10 rokoch bydliska osobám, ktorým bude poskytnutý dôchodok najneskôr do 1. októbra 1989.

c) Príspevky pri úmrtí a pozostalostné dôchodky v Španielsku poskytované v rámci všeobecných a špeciálnych systémov.

d) Vdovský príspevok v rámci poistenia pre prípad ovdovenia v rámci všeobecného systému sociálneho zabezpečenia alebo systému zabezpečenia poľnohospodárskych pracovníkov vo Francúzsku.

e) Vdovský alebo vdovecký invalidný dôchodok v rámci všeobecného systému sociálneho zabezpečenia alebo systému zabezpečenia poľnohospodárskych pracovníkov vo Francúzsku, pokiaľ sa vypočítavajú na základe invalidného dôchodku zosnulého manžela (zosnulej manželky), vyplácaného podľa článku 46 ods. 1 písm. a) bodu i).

f) Vdovský dôchodok v Holandsku podľa zákona zo dňa 9. apríla 1959, ktorý upravuje všeobecné poistenie vdov a sirôt, v znení neskorších predpisov.

g) Štátne dôchodky vo Fínsku určené podľa zákona o štátnych dôchodkoch zo dňa 8. júna 1956 a vyplácané podľa prechodných ustanovení zákona o štátnych dôchodkoch (547/93).

h) Plný základný starobný dôchodok vo Švédsku poskytovaný podľa právnych predpisov upravujúcich základné dôchodky, ktoré sa vzťahovali na obdobie do 1. januára 1993, a plný základný dôchodok poskytovaný podľa prechodných ustanovení právnych predpisov platných pre obdobie začínajúce týmto dňom.

2. Dávky uvedené v článku 46b ods. 2 písm. a) nariadenia, výška ktorých sa určuje na základe zápočtových období, ktoré mali uplynúť medzi dátumom vzniku poistnej udalosti a neskorším dátumom

a) Predčasné dôchodky za výsluhu rokov v Dánsku, výška ktorých sa určuje podľa právnych predpisov platných do 1. októbra 1984.

b) Invalidné, pozostalostné dôchodky v Nemecku, pri ktorých sa berie do úvahy doplnkové obdobie, a starobné dôchodky v Nemecku, pri ktorých sa berie do úvahy už dosiahnuté doplnkové obdobie.

c) Dôchodky pri úplnej práceneschopnosti v Taliansku (inabilitá).

d) Invalidné, pozostalostné dôchodky v Luxembursku.

e) Zamestnanecké dôchodky vo Fínsku, pri ktorých sa berú do úvahy budúce obdobia podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

f) Invalidné, pozostalostné dôchodky vo Švédsku, pri ktorých sa berú do úvahy obdobia vzniku nároku, a starobné dôchodky vo Švédsku, pri ktorých sa berú do úvahy už dosiahnuté obdobia vzniku nároku.

3. Dohody uvedené v článku 46b ods. 2 písm. b) bode i) nariadenia s cieľom zabrániť tomu, aby sa rovnaké zápočtové obdobia brali do úvahy dvakrát alebo viac:

Dohoda z 20. júla 1978 medzi vládou Luxemburského veľkovojvodstva a vládou Spolkovej republiky Nemecko o rôznych otázkach sociálneho zabezpečenia.

Nordický dohovor z 15. júna 1992 o sociálnom zabezpečení.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V (15)

Zhoda medzi právnymi predpismi členských štátov o podmienkach vzťahujúcich sa na stupeň invalidity

(Článok 40 ods. 4 nariadenia)

BELGICKO

Členské štáty | Systémy uplatňované inštitúciami členských štátov, ktoré sa rozhodli uznať stupeň invalidity | Systémy uplatňované belgickými inštitúciami, ktorých rozhodnutie je prípade zhody záväzné |

Všeob. systém | Systém pre baníkov | Všeob. invalidita | Invalidita pri chorobách z povolania |

Systém pre námorníkov | Ossom |

FRANCÚZSKO | 1. Všeob. systém | | |

— skupina III (trvalá starostlivosť) | Zhoda | Zhoda | Zhoda | Zhoda | Rozpor |

— skupina II |

— skupina I |

2. Systém v poľnohospodárstve: | | | | | |

— úplná, všeobecná invalidita | Zhoda | Zhoda | Zhoda | Zhoda | Rozpor |

— dvojtretinová všeob. invalidita |

— trvalá starostlivosť |

3. Systém pre baníkov | | | | | |

— čiastočná, všeobecná invalidita | Zhoda | Zhoda | Zhoda | Zhoda | Rozpor |

— trvalá starostlivosť |

— invalidita pri chorobách z povolania | Rozpor | Rozpor | Zhoda | Rozpor | Rozpor |

4. Systém pre námorníkov | | | | | |

—všeobecná invalidita | Zhoda | Zhoda | Zhoda | Zhoda | Rozpor |

— trvalá starostlivosť |

— invalidita pri chorobách z povolania | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor |

TALIANSKO | 1. Všeob. systém: | | | | | |

— invalidita — manuálni pracovníci | Rozpor | Zhoda | Zhoda | Zhoda | Rozpor |

— invalidita — administratívni prac. |

2. Systém pre námorníkov: | | | | | |

— neschopnosť práce na mori | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor |

LUXEMBURSKO | Invalidita pracovníkov — manuálni pracovníci | Zhoda | Zhoda | Zhoda | Zhoda | Rozpor |

Invalidita — administratívni pracovníci |

FRANCÚZSKO

Členské štáty | Systémy uplatňované inštitúciami členských štátov, ktoré sa rozhodli uznať stupeň invalidity | Systémy uplatňované francúzskymi inštitúciami, pre ktoré je rozhodnutie v prípade zhody záväzné |

Všeobecný systém | Systém v poľnohospodárstve | Systém pre baníkov | Systém pre námorníkov |

Skupina I | Skupina II | Skupina III Trvalá starostlivosť | 2/3 invalidita | Úplná všeobecná invalidita | Trvalá starostlivosť | 2/3 všeobecná invalidita | Trvalá starostlivosť | Invalidita pri chorobách z povolania | 2/3 všeobecná invalidita | Invalidita pri chorobách z povolania | Trvalá starostlivosť |

BELGICKO | 1. Všeobecný systém | Zhoda | Rozpor | Rozpor | Zhoda | Rozpor | Rozpor | Zhoda | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor |

2. Systém pre baníkov: | | | | | | | | | | | | |

— čiastočná všeobecná invalidita | Zhoda | Rozpor | Rozpor | Zhoda | Rozpor | Rozpor | Zhoda | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor |

— invalidita pri chorobách z povolania | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Zhoda | | | |

3. Systém pre námorníkov | Zhoda | Rozpor | Rozpor | Zhoda | Rozpor | Rozpor | Zhoda | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor |

TALIANSKO | 1. Všeobecný systém: | | | | | | | | | | | | |

— invalidita — manuálni pracovníci | Zhoda | Rozpor | Rozpor | Zhoda | Rozpor | Rozpor | Zhoda | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor |

— invalidita — adm. pracovníci | Zhoda | Rozpor | Rozpor | Zhoda | Rozpor | Rozpor | Zhoda | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor |

2. Systém pre námorníkov: | | | | | | | | | | | | |

— neschopnosť služby na mori | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor |

LUXEMBURSKO | Invalidita — manuálni pracovníci | Zhoda | Rozpor | Rozpor | Zhoda | Rozpor | Rozpor | Zhoda | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor |

Invalidita — adm. pracovníci | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor | Rozpor |

Členské štáty | Systémy uplatňované inštitúciami členských štátov, ktoré sa rozhodli uznať stupeň invalidity | Systémy uplatňované talianskymi inštitúciami, pre ktoré je v prípade zhody rozhodnutie záväzné |

Všeobecný systém | Manuálni pracovníci Adm. pracovníci |

Námorníci | Neschopnosť služby na mori |

BELGICKO | 1.Všeobecný systém | Rozpor | Rozpor | Rozpor |

2. Systém pre baníkov: | | | |

— čiastočná všeobecná invalidita | Zhoda | Zhoda | Rozpor |

— invalidita pri chorobách z povolania | Rozpor | Rozpor | Rozpor |

3.Systém pre námorníkov | Rozpor | Rozpor | Rozpor |

FRANCÚZSKO | 1.Všeobecný systém: | | | |

— skupina III (trvalá starostlivosť) | Zhoda | Zhoda | Rozpor |

— skupina II |

— skupina I |

2.Systém v poľnohospodárstve: | | | |

— úplná všeobecná invalidita | Zhoda | Zhoda | Rozpor |

— čiastočná všeobecná invalidita |

— trvalá starostlivosť |

3.Systém pre baníkov: | | | |

— čiastočná všeobecná invalidita | Zhoda | Zhoda | Rozpor |

— trvalá starostlivosť |

— invalidita pri chorobách z povolania | Rozpor | Rozpor | Rozpor |

4.Systém pre námorníkov: | | | |

— čiastočná všeobecná invalidita | Rozpor | Rozpor | Rozpor |

— trvalá starostlivosť |

— invalidita pri chorobách z povolania | | | |

LUXEMBURSKO

Členské štáty | Systémy uplatňované inštitúciami členských štátov, ktoré sa rozhodli uznať stupeň invalidity | Systémy uplatňované luxemburskými inštitúciami, pre ktoré je v prípade zhody rozhodnutie záväzné |

Invalidita manuálnych pracovníkov | Invalidita adm. pracovníkov |

BELGICKO | 1. Všeobecný systém | Zhoda | Zhoda |

2. Systém pre baníkov: | | |

— čiastočná všeobecná invalidita | Rozpor | Rozpor |

— invalidita pri chorobách z povolania | Rozpor | Rozpor |

3. Systém pre námorníkov | Zhoda | Zhoda |

FRANCÚZSKO | 1. Všeobecný systém: | | |

— skupina III (trvalá starostlivosť) | Zhoda | Zhoda |

— skupina II |

— skupina I |

2. Systém v poľnohospodárstve: | | |

— úplná všeobecná invalidita | Zhoda | Zhoda |

— dvojtretinová všeobecná invalidita |

— trvalá starostlivosť |

3. Systém pre baníkov: | | |

— dvojtretinová všeobecná invalidita | Zhoda | Zhoda |

— trvalá starostlivosť |

— invalidita pri chorobách z povolania | Rozpor | Rozpor |

4. Systém pre námorníkov: | | |

— čiastočná všeobecná invalidita | Zhoda | Zhoda |

— trvalá starostlivosť |

— invalidita pri chorobách z povolania | Rozpor | Rozpor |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI (A) (B) (2) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14) (15)

Osobitné postupy na uplatňovanie právnych predpisov určitých členských štátov

(Článok 89 nariadenia)

A. BELGICKO

1. Osoby, ktorých nárok na vecné dávky nemocenského poistenia vyplýva z ustanovení belgického systému povinného nemocenského poistenia a poistenia pre prípad invalidity, ktorý sa vzťahuje na samostatne zárobkovo činné osoby, majú nárok na dávky aj podľa ustanovení kapitoly 1 hlavy III nariadenia vrátane článku 35 ods. 1, za nasledujúcich podmienok:

a) v prípade, že majú prechodné bydlisko na území iného členského štátu, ako je Belgicko, majú príslušné osoby nárok na:

i) vecné dávky poskytované podľa právnych predpisov členského štátu prechodného bydliska v súvislosti s nemocničnou starostlivosťou;

ii) náhradu v súvislosti s ostatnými vecnými dávkami poskytovanými v rámci belgického systému od príslušnej belgickej inštitúcie vo výške ustanovenej v právnych predpisoch štátu prechodného bydliska;

b) v prípade, ak majú trvalé bydlisko na území iného členského štátu, ako je Belgicko, majú príslušné osoby nárok na vecné dávky poskytované podľa právnych predpisov členského štátu trvalého bydliska za predpokladu, že príslušnej belgickej inštitúcii platia odpovedajúce doplnkové príspevky ustanovené v belgických nariadeniach.

2. Na účely uplatňovania ustanovení kapitol 7 a 8 hlavy III nariadenia príslušnou belgickou inštitúciou sa dieťa považuje za vychovávané v tom členskom štáte, na ktorého území má bydlisko.

3. Na účely článku 46 ods. 2 nariadenia, doby starobného poistenia dosiahnuté podľa belgických právnych predpisov pred 1. januárom 1945 sa považujú za doby poistenia dosiahnuté podľa belgických právnych predpisov o systéme všeobecného poistenia pre prípad invalidity a systému pre námorníkov.

4. Pri uplatňovaní článku 40 ods. 3 písm. a) bodu ii) sa do úvahy berú len doby, počas ktorých bol zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba práceneschopná v zmysle belgických právnych predpisov.

5. Na účely článku 46 ods. 2 nariadenia sa doby starobného poistenia, ktoré samostatne zárobkovo činné osoby dosiahli podľa belgických právnych predpisov pred nadobudnutím účinnosti právnych predpisov o práceneschopnosti samostatne zárobkovo činných osôb, považujú za doby dosiahnuté podľa neskorších právnych predpisov.

6. Na účely zistenia, či sú splnené požiadavky, ktoré ustanovujú belgické právne predpisy pre vznik nároku na dávky v nezamestnanosti, sa berú do úvahy dni považované za rovnocenné v zmysle uvedených právnych predpisov len vtedy, ak odpracované dni, ktoré im predchádzali, boli dňami plateného zamestnania.

7. Podľa článku 72 a 79 ods. 1 písm. a) nariadenia sa do úvahy berú doby zamestnania a/alebo poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov druhého členského štátu, ak je nárok na dávky podľa belgických právnych predpisov podmienený tým, že za špecifické predchádzajúce doby boli splnené podmienky priznania nároku na rodinné dávky v rámci systému pre zamestnancov.

8. Na účely vykonávania článku 14a ods. 2, 3 a 4, 14c písm. a) a 14d nariadenia (EHS) 1408/71 sa výnosy z podnikania v referenčnom roku, ktoré slúžia ako základ výpočtu príspevkov vyplývajúcich zo sociálnych systémov pre samostatne zárobkovo činné osoby, vypočítajú podľa priemernej ročnej sadzby za rok, počas ktorého bol tento príjem nadobudnutý.

Prepočítací kurz predstavuje ročný priemer prepočítacích kurzov publikovaných v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev podľa článku 107 ods. 5 nariadenia (EHS) č. 547/72.

9. Pri výpočte teoretickej výšky invalidného dôchodku, uvedeného v článku 46 ods. 2 nariadenia, príslušná belgická inštitúcia vezme za základ príjem nadobudnutý v povolaní, ktoré naposledy vykonávala dotknutá osoba.

10. Akýkoľvek zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá už nie je poistená v Belgicku podľa právnych predpisov upravujúcich nemocenské poistenie a poistenie pre prípad invalidity — čím sa poskytnutie nároku na dávky podmieňuje tým, aby bola dotknutá osoba poistená v čase vzniku poistnej udalosti — sa považuje za naďalej poistenú v čase vzniku poistnej udalosti, s cieľom vykonávania kapitoly 3 hlavy III nariadenia, ak je poistená proti tým istým rizikám podľa právnych predpisov druhého členského štátu.

11. Ak má dotknutá osoba nárok na belgické dávky v invalidite podľa článku 45 nariadenia, tieto dávky budú poskytované v súlade s pravidlami stanovenými v článku 46 ods. 2 nariadenia:

a) v súlade s ustanoveniami zákona z 9. augusta 1963 o zriadení a organizácii povinného nemocenského poistenia a poistenia pre prípad invalidity, ak v čase práceneschopnosti bola dotknutá osoba poistená proti tomu istému riziku podľa právnych predpisov druhého členského štátu ako zamestnanec podľa článku 1 písm. a) nariadenia.

b) V súlade s ustanoveniami kráľovskej vyhlášky z 20. júla 1971 o zriadení systému poistenia pre prípad práceneschopnosti samostatne zárobkovo činných osôb, ak v čase výskytu práceneschopnosti bola táto osoba samostatne zárobkovo činnou osobou podľa článku 1 písm. a) nariadenia.

B. DÁNSKO

1. Dosiahnuté doby poistenia, zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti v inom členskom štáte ako Dánsko sa berú do úvahy pri prijímaní za člena schváleného fondu poistenia rovnakým spôsobom, ako keby boli dobami zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti dosiahnutými v Dánsku.

2. Zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby, žiadatelia o dôchodok alebo dôchodcovia s rodinnými príslušníkmi, ktorí sú uvedení v článkoch 19, 22 ods. 1 a 3, 25 ods. 1 a 3, 26 ods. 1, 28, 29 a 31 nariadenia, ktorí majú bydlisko alebo pobyt v Dánsku, majú nárok na vecné dávky za rovnakých podmienok, aké sú v dánskych právnych predpisoch ustanovené pre osoby patriace do triedy 1 podľa zákona o verejnej zdravotnej starostlivosti.

3. a) Ustanovenia dánskych právnych predpisov o sociálnych dôchodkoch, podľa ktorých je nárok na dôchodok podmienený bydliskom žiadateľa v Dánsku, sa nevzťahujú na zamestnancov ani na samostatne zárobkovo činné osoby ani na pozostalých, ktorí majú bydlisko na území iného členského štátu, ako je Dánsko.

b) Na účel výpočtu dôchodku sa doby zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré v Dánsku dosiahnu cezhraniční pracovníci alebo sezónni pracovníci, považujú za doby bydliska dokončené v Dánsku pozostalým manželom (pozostalou manželkou), pokiaľ pozostalý manžel (pozostalá manželka) bol (bola) počas týchto dôb s cezhraničným pracovníkom alebo sezónnym pracovníkom v manželstve bez odluky od stola a od lože alebo de facto rozchodu z dôvodov nezlučiteľnosti, a to za predpokladu, že počas týchto dôb manžel (manželka) mal (mala) bydlisko na území druhého členského štátu.

c) S cieľom výpočtu dôchodku sa doby zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti, ktorú v Dánsku dosiahne zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba iná ako cezhraničný pracovník alebo sezónny pracovník pred 1. januárom l984, považujú za doby bydliska dosiahnuté v Dánsku pozostalým manželom (pozostalou manželkou), pokiaľ pozostalý manžel (pozostalá manželka) bol (bola) počas týchto dôb spojení so zamestnancom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou v manželstve bez odluky od stola a od lože alebo de facto rozchodu z dôvodov nezlúčiteľnosti, a to za predpokladu, že počas týchto dôb manžel (manželka) mal (mala) bydlisko na území druhého členského štátu.

d) Doby, ktoré sa berú do úvahy podľa podmienok uvedených pod písm. b) a c), sa neberú do úvahy vtedy, ak sa časovo zhodujú s dobami, ktoré sa berú do úvahy pre výpočet dôchodku, splatného dotknutej osobe podľa právnych predpisov o povinnom poistení iného členského štátu alebo s dobami, počas ktorých dotknutá osoba poberala dôchodok podľa takýchto právnych predpisov.

Tieto doby sa však berú do úvahy vtedy, ak je ročná suma uvedeného dôchodku menšia ako polovica základnej sumy sociálneho dôchodku.

4. Podmienky nariadenia platia bez toho, aby boli dotknuté predbežné pravidlá podľa dánskych zákonov zo 7. júna 1972 o dôchodkových právach dánskych štátnych príslušníkov, ktorí mali skutočné bydlisko v Dánsku po určité obdobie bezprostredne predchádzajúce dátumu podania žiadosti. Podľa týchto podmienok ustanovených pre dánskych štátnych príslušníkov sa však dôchodok prizná aj štátnym príslušníkom ostatných členských štátov, ktorí mali skutočné bydlisko v Dánsku po dobu jedného roku bezprostredne pred dátumom podania žiadosti.

5. a) Doby, počas ktorých cezhraniční pracovníci, ktorí majú bydlisko na území iného členského štátu, ako je Dánsko, vykonávali zárobkovú činnosť v Dánsku, sa na účely dánskych právnych predpisov považujú za doby bydliska. To isté platí pre doby, počas ktorých je cezhraničný pracovník vyslaný do iného členského štátu, ako je Dánsko, alebo ak poskytuje služby v inom členskom štáte, ako je Dánsko.

b) Doby, počas ktorých sezónni pracovníci, ktorí majú bydlisko na území iného členského štátu, ako je Dánsko, vykonávajú svoje povolanie v Dánsku, sa na účely dánskych právnych predpisov považujú za doby bydliska. To isté platí pre doby, počas ktorých je sezónny pracovník vyslaný na územie iného členského štátu, ako je Dánsko.

6. Na účely určenia, či boli splnené podmienky nároku na denné dávky v prípade choroby alebo materstva, stanovené zákonom z 20. decembra 1989 o denných dávkach v prípade choroby alebo materstva, a to v prípade, keď dotknutá osoba už nepodlieha dánskym právnym predpisom počas referenčných období, stanovených v horeuvedenom zákone:

a) do úvahy sa zoberú prípadné doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov iného členského štátu, ako je Dánsko, v priebehu uvedeného referenčného obdobia, počas ktorých príslušná osoba nepodliehala dánskym právnym predpisom, ako keby tieto doby poistenia, ak boli dosiahnuté, sa dosiahli podľa dánskych právnych predpisov

a

b) počas dôb, ktoré sa berú do úvahy, sa samostatne zárobkovo činná osoba alebo zamestnanec (v prípadoch, ak odmena zamestnanca nemôže slúžiť ako základ výpočtu denných dávok) sa považuje za osobu s priemerným platom alebo odmenou, ktorý predstavuje sumu, rovnajúcu sa sume, na základe ktorej sa vypočítajú peňažné dávky vzhľadom na doby dosiahnuté podľa dánskych právnych predpisov za uvedené referenčné obdobie.

7. Článok 46a ods. 3 písm. d) a článok 46c ods. 1 a 3 nariadenia a článok 7 ods. 1 vykonávacieho nariadenia sa nevzťahujú na dôchodky poskytované podľa dánskych právnych predpisov.

8. Na účely uplatňovania článku 67 nariadenia sa dávky v nezamestnanosti pre samostatne zárobkovo činné osoby poistené v Dánsku počítavajú v súlade s dánskymi právnymi predpismi.

9. Ak príjemca dánskych dávok, poskytovaných pri odchode do dôchodku za výsluhu rokov alebo predčasnom odchode dôchodku, má nárok aj na pozostalostný dôchodok z iného členského štátu, tieto dôchodky sa s cieľom vykonávania dánskych právnych predpisov považujú za dávky rovnakého druhu podľa článku 46a ods. 1 nariadenia a to za podmienky, že osoba, ktorej doba poistenia alebo bydliska slúži ako základ pre výpočet pozostalostného dôchodku, dosiahla dobu bydliska aj v Dánsku.

C. NEMECKO

1. Ustanovenia článku 10 nariadenia platia bez ohľadu na ustanovenia, podľa ktorých úrazy (a choroby z povolania), ku ktorým došlo mimo územia Spolkovej republiky Nemecko, a doby dosiahnuté mimo tohto územia nie sú dôvodom vzniku nároku na dávky alebo sú dôvodom vzniku nároku na dávky len za určitých podmienok, ak dotknuté osoby majú bydlisko mimo územia Spolkovej republiky Nemecko.

2. a) Štandardné obdobie pre pridelenie dávok (pauschale Anrechnungszeit) sa určí výlučne podľa nemeckých období.

b) Na účely nemeckých dôchodkových období v systéme dôchodkového poistenia baníkov sa použijú výlučne nemecké právne predpisy.

c) Na účely nemeckých náhradných období (Ersatzzeiten) sa použijú výlučne nemecké právne predpisy.

3. Ak uplatňovanie nariadenia alebo neskorších nariadení o sociálnom zabezpečení predstavuje mimoriadnu záťaž pre určité inštitúcie nemocenského poistenia, táto záťaž sa úplne alebo čiastočne kompenzuje. Spolkové združenie miestnych všeobecných fondov ako styčný orgán (nemocenské poistenie) rozhoduje o takýchto náhradách na základe spoločnej dohody s inými centrálnymi združeniami nemocenských fondov. Zdroje potrebné na realizáciu kompenzácie budú poskytované z daní vyrúbených všetkým inštitúciám nemocenského poistenia, úmerne k priemernému počtu členov za predchádzajúce roky, s výnimkou členov, ktorí odišli do dôchodku.

4. Článok 7 knihy VI Sociálneho zákonníka sa vzťahuje na štátnych príslušníkov iných členských štátov, osoby bez štátnej príslušnosti a utečencov, ktorí majú bydlisko na území iných členských štátov, a to podľa nasledujúcich pravidiel.

Ak sú splnené všeobecné podmienky, do systému nemeckého dôchodkového poistenia možno platiť dobrovoľné príspevky:

a) ak má dotknutá osoba bydlisko alebo domicil na území Spolkovej Republiky Nemecko;

b) ak mala dotknutá osoba bydlisko alebo domicil na území iného členského štátu a v určitom predchádzajúcom období prispievala do systému nemeckého dôchodkového poistenia buď povinne, alebo dobrovoľne;

c) ak je dotknutá osoba štátnym príslušníkom iného členského štátu, má bydlisko alebo domicil na území tretieho členského štátu, prispieva aspoň 60 mesiacov do systému nemeckého dôchodkového poistenia alebo bola osobou oprávnenou na dobrovoľné poistenie podľa článku 232 knihy VI Sociálneho zákonníka a nie je povinne alebo dobrovoľne poistená podľa právnych predpisov iného členského štátu.

5. …

6. …

7. …

8. …

9. V prípade, keď náklady na vecné dávky, poskytované nemeckými inštitúciami, príslušnými v mieste bydlisku dôchodcov alebo ich rodinných príslušníkov poistených v príslušných inštitúciách iných členských štátov, musia byť nahradené na základe mesačných paušálnych súm, na účely finančného vyrovnania medzi nemeckými inštitúciami nemocenského poistenia dôchodcov sa takéto náklady považujú za výdavok na systém nemeckého nemocenského poistenia dôchodcov. Paušálne sumy, ktoré nemeckým inštitúciám, príslušným v mieste bydliska dotknutej osoby, nahradia príslušné inštitúcie iných členských štátov, sa považujú za príjmy, ktoré sa musia brať do úvahy pri horeuvedenom finančnom vyrovnaní.

10. V prípade samostatne zárobkovo činných osôb je poskytnutie dávok v nezamestnanosti (Arbeitslosenhilfe) podmienené tým, že dotknutá osoba predtým, ako sa zaevidovala ako nezamestnaná, pracovala aspoň jeden rok prevažne ako samostatne zárobkovo činná osoba na území Spolkovej republiky Nemecko, a nejde jednoducho len o dočasné prerušenie tejto práce.

11. Doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov iného členského štátu, a to buď v rámci špeciálneho systému poistenia v starobe pre pracovníkov v poľnohospodárstve, alebo ak žiadny takýto systém neexistuje, v rámci všeobecného systému sociálneho zabezpečenia, sa berú do úvahy pre splnenie podmienok minimálnej dĺžky poistenia, požadovanej pre osobu, ktorá má platiť príspevok podľa článku 27 zákona o poistení v starobe pre pracovníkov poľnohospodárstva (Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte), vždy za predpokladu, že:

a) vyhlásenie, na ktorom sa zakladá povinnosť platiť príspevky, bolo podané v predpísanej lehote,

a

b) pred podaním vyhlásenia mala dotknutá osoba naposledy povinnosť platiť príspevky v systéme poistenia v starobe pre pracovníkov v poľnohospodárstve na území Spolkovej republiky Nemecko.

12. Doby povinného poistenia, dosiahnuté podľa právnych predpisov iného členského štátu, a to buď v špeciálnom systéme pre remeselníkov, alebo, ak takýto systém neexistuje, v špeciálnom systéme pre samostatne zárobkovo činné osoby alebo vo všeobecnom systéme, sa berú do úvahy na účely preukázania 18-ročnej existencie povinných príspevkov požadovaných pre oslobodenie od povinného začlenenia do dôchodkovému poistenia samostatne zárobkovo činných remeselníkov.

13. Na účely vykonávania nemeckých právnych predpisov, ktoré upravujú povinné nemocenské poistenie dôchodcov, ako je uvedené v článku 5 ods. 1 bodu ii) zväzku V Zákonníka o sociálnom poistení (Fünftes Sozialgesetzbuch — SGB V) a článku 56 zákona o reforme nemocenského poistenia (Gesundheitsreformgesetz), doby poistenia alebo doby bydliska, dosiahnuté podľa právnych predpisov iného členského štátu, počas ktorých mala dotknutá osoba nárok na vecné nemocenské dávky, sa berú do úvahy, pokiaľ je to potrebné, ako doby poistenia dosiahnuté podľa nemeckých právnych predpisov, a to za predpokladu, že sa neprekrývajú s dobami poistenia dosiahnutými podľa týchto právnych predpisov.

14. Na účely poskytovania peňažných dávok, podľa článku 47 ods. 1 zväzku V nemeckého Zákonníka o sociálnom poistení (SGB V) článku 200 (2) a 561 (1) nemeckého zákona o sociálnom poistení (Reichsversicherungsordnung — RVO), nemecké inštitúcie určia čistú odmenu, ktorá sa berie do úvahy pre výpočet dávok tak, akoby poistené osoby mali bydlisko na území Spolkovej republiky Nemecko.

15. Grécki učitelia, ktorí majú štatút štátnych zamestnancov, a ktorí tým, že vyučovali na nemeckých školách, prispievali do povinného systému dôchodkového poistenia, ako aj do špeciálneho systému gréckych štátnych zamestnancov, a ktorí prestali byť krytí povinným nemeckým poistením po 31. decembri 1978, môžu žiadať náhradu povinných príspevkov v súlade s článkom 210 knihy VI Sociálneho zákonníka. Žiadosti o náhradu príspevkov sa predkladajú počas roka, ktorý nasleduje po dátume nadobudnutia účinnosti tohto ustanovenia. Dotknutá osoba môže taktiež uplatniť svoje právo do šiestich kalendárnych mesiacov nasledujúcich po dni, kedy sa na ňu prestalo vzťahovať povinné poistenie.

Článok 210 ods. 6 knihy VI Sociálneho zákonníka sa vzťahuje len na doby, počas ktorých boli platené povinné príspevky do systému dôchodkového poistenia ako doplnok k príspevkom, plateným do špeciálneho systému pre gréckych štátnych zamestnancov, a na doby pre pridelenie dávok nasledujúce hneď po dobách, počas ktorých boli tieto povinné príspevky platené.

16. …

17. Na účely poskytovania dávok osobám vyžadujúcim veľmi dôkladnú a stálu starostlivosť podľa článku 53 a nasl. zväzku V nemeckého Zákonníka o sociálnom poistení (SGB V), inštitúcia príslušná v mieste bydliska dotknutej osoby pre poskytnutie pomoci vo forme vecných dávok berie do úvahy doby poistenia, doby zamestnania alebo bydliska dosiahnuté podľa právnych predpisov iného členského štátu tak, akoby boli dobami dosiahnutými podľa právnych predpisov, ktoré táto inštitúcia uplatňuje.

18. Osoba, ktorá poberá dôchodok podľa nemeckých právnych predpisov a dôchodok podľa právnych predpisov iného členského štátu, sa na účely uplatňovania článku 27 nariadenia považuje za osobu, ktorá má nárok na vecné nemocenské dávky alebo vecné dávky v materstve, ak je táto osoba oslobodená od povinného nemocenského poistenia (Krankenversicherung) podľa článku 8 ods. 1 bod 4, zväzku V nemeckého Sociálneho zákonníka (SGB V).

19. Doba poistenia pre výchovu dieťaťa podľa nemeckých právnych predpisov zahŕňa aj dobu, počas ktorej zamestnanec vychovával dieťa v inom členskom štáte, a to za predpokladu, že táto osoba nemohla vykonávať pracovnú činnosť podľa článku 6 ods. 1 zákona o ochrane matiek (Mutteschutzgesetz) alebo bola na materskej dovolenke podľa článku 15 spolkového zákona o príspevku na výchovu dieťaťa (Bundeserziehungsgeldgesetz) a nevykonávala žiadnu menšiu (geringfügig) pracovnú činnosť podľa článku 8 SGB IV.

20. Ak platia ustanovenia platného nemeckého dôchodkového zákona z 31. decembra 1991, ustanovenia prílohy VI platia taktiež v znení platnom 31. decembra 1991.

D. ŠPANIELSKO

1. Podmienka vykonávania zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti alebo podmienka, aby dotknutá osoba bola v predchádzajúcom období povinne poistená proti rovnakým nepredvídaným okolnostiam v systéme organizovanom v prospech zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činných osôb toho istého členského štátu, ako je stanovené v článku 1 písm. a) bodu iv) nariadenia, sa nesmie vzťahovať na osoby, ktoré sú dobrovoľne prihlásené vo všeobecnom systéme sociálneho zabezpečenia na základe svojho postavenia úradníka alebo zamestnanca pracujúceho v medzinárodnej medzivládnej organizácii podľa ustanovení kráľovskej vyhlášky č. 2805/1979 zo 7. decembra 1979.

2. Ustanovenia kráľovskej vyhlášky č. 2805/1979 zo 7. decembra 1979 sa vzťahujú na štátnych príslušníkov členského štátu, utečencov a osoby bez štátnej príslušnosti:

a) v prípade, že majú bydlisko na území Španielska,

alebo

b) v prípade, že majú bydlisko na území iného členského štátu a v predchádzajúcom období boli v určitom čase povinne prihlásení do španielskeho systému sociálneho zabezpečenia,

alebo

c) v prípade, že majú bydlisko na území tretieho štátu a platili príspevky aspoň 1800 dní do španielskeho systému sociálneho zabezpečenia, a ak nie sú poistené buď povinne, alebo dobrovoľne podľa právnych predpisov iného členského štátu.

3. Zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá už nie je poistená podľa španielskych právnych predpisov, sa na účely vykonávania ustanovení kapitoly 3 hlavy III nariadenia považuje za naďalej poistenú, ak vznikne poistná udalosť, ak je poistená podľa právnych predpisov iného členského štátu v čase vzniku poistnej udalosti alebo, ak sa tak nestane, v prípade, keď je dávka splatná z dôvodu rovnakého rizika podľa právnych predpisov iného členského štátu. Táto druhá podmienka sa považuje za splnenú v prípade uvedenom v článku 48 ods. 1.

4. a) Podľa článku 47 nariadenia, výpočet teoretickej výšky španielskej dávky sa robí na základe skutočných príspevkov poistenej osoby počas rokov tesne pred zaplatením posledného príspevku do španielskeho systému sociálneho zabezpečenia.

b) Výška obdržaného dôchodku sa zvýši o sumu prírastkov a valorizácií vypočítaných za každý nasledujúci rok až do roku, ktorý predchádza vzniku poistnej udalosti, z ktorej vzniká nárok na dôchodky rovnakého druhu.

E. FRANCÚZSKO

1. a) Prídavok starším zamestnancom, starším samostatne zárobkovo činným osobám a starším osobám pracujúcim v poľnohospodárstve, určený podľa podmienok, ktoré platia pre francúzskych pracovníkov podľa francúzskych právnych predpisov, sa poskytujú všetkým zamestnancom alebo samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré sú štátnymi príslušníkmi iného členského štátu a ktoré v čase podania žiadosti majú bydlisko na francúzskom území.

b) To isté platí pre utečencov a osoby bez štátnej príslušnosti.

c) Ustanovenia nariadenia nemajú vplyv na ustanovenia francúzskych právnych predpisov, podľa ktorých sa pre získanie nároku na dávku určenú starším zamestnancom berú do úvahy len doby, ktoré tieto osoby odpracujú ako zamestnanci, alebo doby, ktoré sa za také považujú, alebo, v prípade potreby, doby, ktoré tieto osoby odpracujú ako samostatne zárobkovo činné osoby na územiach Európskych departementov alebo zámorských departementov (Guadeloupe, Guyana, Martinique a Réunion) Francúzskej republiky.

2. Špeciálny prídavok a kumulatívne odškodné stanovené osobitnými právnymi predpismi, ktoré upravujú sociálne zabezpečenie v baníctve, sa poskytujú len pracovníkom, zamestnaným vo francúzskych baniach.

3. Zákon č. 65-555 z 10. júla 1965, podľa ktorého francúzski štátni príslušníci, ktorí vykonávajú alebo boli zárobkovo činní v zahraničí, sú oprávnení prihlásiť sa do systému dobrovoľného poistenia v starobe, sa vzťahuje na štátnych príslušníkov iných členských štátov za nasledujúcich podmienok:

- zárobková činnosť, z ktorej vzniká nárok na dobrovoľné poistenie vo francúzskom systéme, by sa nemala vykonávať alebo nemala byť vykonávaná na francúzskom území ani na území členského štátu, ktorého štátnym príslušníkom je zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba,

- zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba musí pri podávaní žiadosti predložiť dôkaz, že mala bydlisko vo Francúzsku nepretržite alebo inak aspoň 10 rokov a že nepretržite podliehala francúzskym právnym predpisom na povinnej alebo dobrovoľnej báze počas rovnako dlhého obdobia.

4. Osoba, na ktorú sa vzťahujú francúzske právne predpisy podľa článku 14 ods. 1 alebo článku 14a ods. 1 nariadenia, má v súvislosti so svojimi rodinnými príslušníkmi, ktorí ju sprevádzajú na územie členského štátu, v ktorom vykonáva pracovnú činnosť, nárok na nasledujúce rodinné dávky:

a) prídavky na malé deti, poskytované do veku troch mesiacov;

b) rodinné dávky, poskytované podľa článku 73 nariadenia.

5. Pre výpočet teoretickej výšky uvedenej v článku 46 ods. 2 písm. a) nariadenia, v systémoch, v ktorých sa starobné dôchodky vypočítavajú na základe dôchodkových bodov, pre každý rok poistenia dosiahnutý podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek iného členského štátu berie príslušná inštitúcia do úvahy počet dôchodkových bodov, ktorý sa vypočíta ako podiel počtu dôchodkových bodov, nadobudnutých podľa právnych predpisov, ktoré táto inštitúcia uplatňuje, a počtu rokov, ktorý zodpovedá týmto bodom.

6. a) Cezhraniční pracovníci, ktorí vykonávajú zamestnanie na území členského štátu iného ako Francúzsko a ktorí majú bydlisko vo francúzskych departementoch Haut-Rhin, Bas-Rhin a Moselle, majú na území týchto departementov nárok na vecné dávky, poskytované v systéme Alsace-Lorraine, stanovené podľa zákonov č. 46-1428 z 12. júna 1946 a č. 67-814 z 25. septembra 1967 podľa článku l9 tohto nariadenia.

b) Tieto ustanovenia sa použijú obdobne pre osoby oprávnené podľa článku 25 ods. 2 a 3 a 28 a 29 nariadenia.

7. Bez ohľadu na článok 73 a 74 nariadenia, príspevky na bývanie, prídavky na domácu starostlivosť o dieťa a rodičovskú výchovu dieťaťa sa poskytujú len dotknutým osobám a ich rodinným príslušníkom, ktorí majú bydlisko na francúzskom území.

8. Každý zamestnanec, na ktorého sa už nevzťahujú francúzske právne predpisy upravujúce vdovské poistenie v rámci francúzskeho všeobecného systému sociálneho zabezpečenia alebo systému pre pracovníkov v poľnohospodárstve, sa považuje za osobu, ktorá má štatút poistenca podľa takýchto právnych predpisov, keď vznikne poistná udalosť, na účely vykonávania ustanovení kapitoly 3 hlavy III nariadenia, ak je táto osoba poistená ako zamestnanec podľa právnych predpisov iného členského štátu v čase naplnenia rizika alebo, ak sa tak nestane, v prípade, keď je vdovská dávka splatná podľa právnych predpisov vzťahujúcich sa na zamestnancov iného členského štátu. Táto podmienka sa však považuje za splnenú v prípade uvedenom v článku 48 ods. 1.

F. GRÉCKO

1. …

2. Zákon č. 1469/84, ktorý upravuje dobrovoľné prihlásenie sa do systému dôchodkového poistenia gréckych štátnych príslušníkov alebo štátnych príslušníkov iných štátov, ktorí majú grécky pôvod, sa vzťahuje na štátnych príslušníkov iných členských štátov, osoby bez štátnej príslušnosti a utečencov, ktorí majú bydlisko na území členského štátu v súlade s druhým pododsekom.

Za predpokladu, že ostatné podmienky tohto zákona boli splnené, príspevky možno poskytovať:

a) ak má dotknutá osoba domicil alebo bydlisko na území členského štátu a určitý čas v minulosti bola povinne prihlásená do gréckeho systému dôchodkového poistenia

alebo

b) bez ohľadu na miesto bydliska alebo domicilu, v prípade, ak daná osoba mala predtým bydlisko, nepretržite alebo inak, v Grécku po dobu 10 rokov alebo sa na ňu predtým vzťahovali grécke právne predpisy, povinne alebo dobrovoľne, počas obdobia 1500 dní.

3. Bez ohľadu na príslušné ustanovenia uplatňované podľa predpisov OGA, obdobia, počas ktorých sú splatné dávky vyplývajúce z pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ako je stanovené v právnych predpisoch členských štátov, obsahujúcich osobitné ustanovenie týkajúce sa takýchto rizík, sa považujú za doby poistenia podľa právnych predpisov vykonávaných na základe OGA, podľa článku 1 písm. r) nariadenia za predpokladu, že sa časovo zhodujú s dobami zamestnania v poľnohospodárskom sektore v Grécku.

4. V kontexte gréckych právnych predpisov, uplatňovanie článku 49 ods. 2 nariadenia je podmienené tým, že nový výpočet, uvedený v predchádzajúcom článku, nemá nepriaznivý vplyv na záujmy dotknutej osoby.

5. Ak pravidlá gréckych doplnkových dôchodkových fondov ("επιχονριχα ταμεια") ustanovujú uznanie dôb povinného poistenia na účely starobného dôchodku dosiahnutých v povinných gréckych poisťovniach ("χυριαζ ασφαλισηζ"), tieto pravidlá sa použijú aj pre doby povinného dôchodkového poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek iného členského štátu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

6. Zamestnanci, ktorí sa povinne prihlásili do systému dôchodkového poistenia členského štátu iného ako Grécko do 31. decembra 1992 a na ktoré sa vzťahuje povinné grécke sociálne poistenie (základný zákonný systém) po prvý raz po 1. januári 1993, sa považujú za "pôvodne poistené osoby" v súlade s ustanoveniami zákona č. 2084/92.

G. ÍRSKO

1. Zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby, nezamestnané osoby, žiadatelia o dôchodok a dôchodcovia spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi, uvedenými v článku 19 ods. 1, 22 ods. 1 a 3, 25 ods. 1 a 3, 26 ods. 1, 28a, 29 a 31 nariadenia, ktorí majú bydlisko alebo pobyt v Írsku, majú nárok na bezplatné lekárske ošetrenie, stanovené írskymi právnymi predpismi, ak náklady na toto ošetrenie platí inštitúcia členského štátu iného ako Írsko.

2. Rodinní príslušníci zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, na ktorú sa vzťahujú právne predpisy členského štátu iného ako Írsko a ktorá spĺňa podmienky nároku na dávky stanovené právnymi predpismi, pričom sa podľa potreby berie do úvahy článok 18 nariadenia, majú nárok na všetky lekárske ošetrenia, stanovené írskymi právnymi predpismi, ak majú bydlisko v Írsku.

Náklady na takéto dávky platí inštitúcia, u ktorej je zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba poistená.

Ak však manžel (manželka) zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby alebo osoby, starajúcej sa o deti, vykonáva zárobkovú činnosť v Írsku, dávky rodinným príslušníkom má naďalej platiť írska inštitúcia v rozsahu nárokov na takéto dávky výlučne podľa ustanovení írskych právnych predpisov.

3. Ak zamestnanec, na ktorého sa vzťahujú írske právne predpisy, opustil územie členského štátu s cieľom pokračovať v zamestnaní na území iného členského štátu a utrpí úraz predtým, než sa do tohto štátu dostane, jeho nárok na dávku vzhľadom na uvedený úraz sa určí nasledovne:

a) ako keby k úrazu došlo na území Írska,

a

b) bez ohľadu na neprítomnosť na území Írska pri určovaní, či táto osoba bola vzhľadom na svoje zamestnanie poistená podľa uvedených právnych predpisov.

4. …

5. Na účely výpočtu príjmu pre poskytovanie dávky splatnej v závislosti od príjmu podľa írskych právnych predpisov spolu s dávkou v nezamestnanosti sa suma rovná priemernej týždennej mzde zamestnaného muža resp. ženy v danom roku, bez ohľadu na článok 23 ods. 1 a 68 ods. 1 nariadenia, započíta na účet zamestnanca za každý týždeň zamestnania, ktorý táto osoba dokončila ako zamestnanec podľa právnych predpisov druhého členského štátu počas príslušného daňového roka.

6. Pri uplatňovaní článku 40 ods. 3 písm. a) bodu ii) sa berú do úvahy len obdobia, počas ktorých zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba bola práceneschopná podľa írskych právnych predpisov.

7. Na účely článku 44 ods. 2 sa má za to, že zamestnanec výslovne požiadal o odloženie výplaty starobnej dávky, na ktorú by mal nárok podľa právnych predpisov Írska, ak neodišiel do dôchodku v prípade, že odchod do dôchodku je podmienkou obdržania starobného dôchodku.

8. …

9. Nezamestnaná osoba, ktorá sa vracia do Írska na konci obdobia troch mesiacov, počas ktorých naďalej poberala dávky podľa írskych právnych predpisov pri uplatňovaní článku 69 ods. 1 nariadenia, má nárok na dávky v nezamestnanosti bez ohľadu na článok 69 ods. 2, ak spĺňa podmienky uvedené v týchto právnych predpisoch.

10. Obdobie, počas ktorého sa na dotknutú osobu vzťahujú írske právne predpisy v súlade s článkom 13 ods. 2 písm. f) nariadenia:

i) sa nesmie brať do úvahy podľa tohto ustanovenia ako obdobie, počas ktorého sa na danú osobu vzťahovali írske právne predpisy na účely hlavy III nariadenia,

ani

ii) z neho nemá vyplývať povinnosť Írska, aby sa stalo štátom príslušným pre poskytovanie dávok uvedených v článku 18, 38 alebo 39 ods. 1 nariadenia.

H. TALIANSKO

Žiadne.

I. LUXEMBURSKO

1. Bez ohľadu na článok 94 ods. 2 nariadenia, doby poistenia alebo doby považované za doby poistenia dosiahnuté zamestnancami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami podľa luxemburských právnych predpisov vzhľadom na poistenie v prípade invalidity, staroby alebo úmrtia buď pred 1. januárom 1946, alebo pred skorším dátumom stanoveným dvojstrannou dohodou, sa berú do úvahy na účely vykonávania týchto predpisov len vtedy, ak dotknutá osoba preukáže, že dosiahla 6 mesiacov poistenia v rámci luxemburského systému zabezpečenia po uvedenom dátume. V prípade, že sa uplatňuje viac dvojstranných dohôd, doby poistenia alebo doby považované za doby poistenia sa berú do úvahy v poradí od najskoršieho z týchto dátumov.

2. Na účely poskytnutia pevnej časti luxemburských dôchodkov, doby poistenia, ktoré podľa luxemburských právnych predpisov dosiahli zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré nemajú bydlisko na území Luxemburska, sa od 1. októbra 1972 považujú za doby bydliska.

3. Druhý pododsek článku 22 ods. 2 nariadenia nemá vplyv na ustanovenia luxemburských právnych predpisov, podľa ktorých právomoc Nemocenského fondu pre liečenie v zahraničí nemožno odmietnuť, ak požadované liečenie nemôže poskytnúť veľkovojvodstvo.

4. Na účely uznania dôb poistenia stanovených v článku 171 ods. 7 Zákonníka o sociálnom poistení (Code des Assurances Sociales), luxemburská inštitúcia uzná doby poistenia dosiahnuté dotknutou osobou podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek iného členského štátu, ako keby boli dobami dosiahnutými podľa právnych predpisov, ktoré táto inštitúcia uplatňuje. Uplatňovanie predchádzajúceho ustanovenia je podmienené tým, že dotknutá osoba naposledy dosiahla doby poistenia podľa luxemburských právnych predpisov.

J. HOLANDSKO.

1. Poistenie liečebných nákladov

a) Pokiaľ ide o nárok na vecné dávky podľa holandských právnych predpisov, osoby, ktoré majú nárok na vecné dávky, sú osoby poistené alebo vzájomne poistené v rámci systému poistenia, na ktorý sa vzťahuje holandský zákon o fondoch nemocenského poistenia na účely vykonávania kapitoly 1 hlavy III.

b) …

c) Na účely článku 27 až 34 nariadenia, nasledujúce dôchodky sa považujú za dôchodky splatné podľa ustanovení uvedených pod písm. b) (invalidita) a c) (staroba) vyhlásenia Holandského kráľovstva podľa článku 5 nariadenia:

- dôchodky poskytnuté podľa zákona zo 6. januára 1966 (Staatsblad 6) o nových pravidlách pre štátnych úradníkov a ich pozostalých (holandský zákon o dôchodkoch štátnych úradníkov) (Algemene burgerlijke pensioenwet),

- dôchodky poskytnuté podľa zákona zo 6. októbra 1966 (Staatsblad 445) o nových pravidlách poskytovania dôchodkov vojenským zamestnancom a ich pozostalým (zákon o dôchodkoch vojakov) (Algemene militaire pensioenwet),

- dôchodky poskytnuté podľa zákona z 15. februára 1967 (Staatsblad 138) o nových pravidlách poskytovania dôchodkov zamestnancom NV Nederlandse Spoorwegen (Holandské železnice) a ich pozostalým (zákon o dôchodkoch pracovníkov železnice) (Spoorwegpensioenwet),

- dôchodky poskytnuté podľa nariadenia, ktoré upravuje podmienky zamestnania v Holandských železniciach (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen) (RDV 1964 NS)

alebo

- dávky súvisiace s dôchodkom pred dosiahnutím veku 65 rokov v rámci dôchodkového systému určené na poskytovanie pomoci v starobe pracovníkom a bývalým pracovníkom alebo dávky súvisiace s predčasným dôchodkom v rámci systému predčasného odchodu do dôchodku zriadeného štátom alebo v rámci kolektívnej zmluvy prípadne systému, ktorý určí Rada nemocenského fondu.

d) Rodinní príslušníci uvedení v článku 19 ods. 2, ktorí majú bydlisko v Holandsku, ako aj zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinní príslušníci uvedení v článku 22 ods. 1 písm. b) a ods. 3 v súvislosti s článkom 22 ods. 1 písm. b) a v článkoch 25 a 26, ktorí majú nárok na dávky podľa právnych predpisov druhého členského štátu, nie sú poistení podľa Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (zákona o všeobecnom poistení zvláštnych zdravotníckych výdavkov) (AWBZ).

2. Uplatňovanie holandských právnych predpisov na všeobecné poistenie v starobe (Toepassing van de Nederlands Algemene Ouderdomswet) (AOW)

a) Zníženie uvedené v článku 13 ods. 1 AOW sa nevzťahuje na kalendárne roky alebo ich časti pred 1. januárom 1957, počas ktorých príjemca, ktorý nespĺňa podmienky umožňujúce, aby sa tieto roky považovali za doby poistenia, mal bydlisko na území Holandska vo veku od 15 do 65 rokov alebo počas ktorých vykonával zamestnanie v Holandsku pre zamestnávateľa so sídlom v tejto krajine, pričom mal bydlisko na území iného členského štátu.

Odchylne od článku 7 AOW osoby, ktoré mali bydlisko alebo pracovali podľa horeuvedených podmienok len pred 1. januárom 1957, sa taktiež považujú za osoby s nárokom na dôchodok.

b) Zníženie uvedené v článku 13 ods. 1 AOW sa nevzťahuje na kalendárne roky ani ich časti pred 2. augustom 1989, počas ktorých osoba vo veku od 15 a 65 rokov, ktorá je alebo bola vydatá (ženatý), nebola poistená podľa uvedených právnych predpisov, aj keď mala bydlisko na území iného členského štátu ako Holandsko, pokiaľ sa tieto kalendárne roky alebo ich časti časovo zhodujú na jednej strane s dosiahnutými dobami poistenia manželky/manžela dotknutej osoby podľa týchto právnych predpisov a toto manželstvo trvalo počas uvedených dôb, a na druhej strane s kalendárnymi rokmi alebo ich časťami, ktoré treba vziať do úvahy v zmysle písm. a).

Odchylne od článku 7 AOW sa táto osoba považuje za dôchodcu.

c) zníženie uvedené v článku 13 ods. 2 AOW sa nevzťahuje na kalendárne roky alebo ich časti pred 1. januárom 1957, počas ktorých manžel/manželka dôchodcu, ktorý nespĺňa podmienky pre uznanie týchto rokov za doby poistenia, mal/-a medzi 15. a 65. rokom svojho života bydlisko v Holandsku, alebo počas ktorých pracoval/-a v Holandsku pre zamestnávateľa usadeného v tomto štáte, hoci mal bydlisko na území iného členského štátu.

d) Zníženie uvedené v článku 13 ods. 2 AOW sa nevzťahuje na kalendárne roky ani ich časti pred 2. augustom 1989, počas ktorých manžel/manželka dôchodcu medzi 15. a 65. rokom života mal/-a bydlisko v inom členskom štáte ako v Holandsku a nebol/-a poistený/-á v zmysle uvedených právnych predpisov, pokiaľ sa tieto kalendárne roky alebo ich časti prekrývajú na jednej strane s dosiahnutou dobou poistenia manželky/manžela v zmysle týchto právnych predpisov a za predpokladu, že manželstvo trvalo po celú túto dobu, a na druhej strane s kalendárnymi rokmi alebo ich časťami, ktoré treba vziať do úvahy v zmysle písm. a).

e) Ustanovenia uvedené pod písm. a), b), c) a d) sa použijú iba vtedy, ak dotknutá osoba mala 6 rokov bydlisko na území jedného alebo viacerých členských štátov po dosiahnutí veku 59 rokov a počas obdobia, kedy táto osoba mala bydlisko na území jedného z týchto členských štátov.

f) Odchylne od ustanovení článku 45 ods. 1 zákona o všeobecnom poistení v starobe (AOW) a článku 47 ods. 1 zákona o všeobecnom poistení sirôt a vdov (AOW), manžel/-ka zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, na ktorú sa vzťahuje systém povinného poistenia a ktorá má bydlisko v členskom štáte inom ako Holandsko, má právo na dobrovoľné poistenie podľa týchto právnych predpisov, ale len na obdobie po 2. auguste 1989, počas ktorého zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba je alebo bola povinne poistená podľa horeuvedených právnych predpisov. Toto oprávnenie zaniká v deň ukončenia povinného poistenia zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby.

Horeuvedené oprávnenie však nezaniká, ak sa povinné poistenie zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby skončí následkom jej úmrtia a ak vdova poberá len dôchodok podľa holandských právnych predpisov o všeobecnom poistení vdov a sirôt (AWW).

Oprávnenie na dobrovoľné poistenie v každom prípade zaniká v deň, kedy dobrovoľne poistená osoba dosiahne vek 65 rokov.

Príspevok, ktorý treba zaplatiť na horeuvedené dobrovoľné poistenie, sa určí pre manžela/-ku zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá je povinne poistená podľa holandských právnych predpisov o všeobecnom poistení v starobe (AOW) a holandských právnych predpisov o všeobecnom poistení vdov a sirôt (AWW) v súlade s ustanoveniami upravujúcimi určenie príspevku povinného poistenia, a to za podmienky, že jeho/jej príjem sa považuje za príjem nadobudnutý v Holandsku.

Pre manžela/-ku zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá bola povinne poistená 2. augusta 1989 alebo po 2. auguste 1989, sa príspevok určí v súlade s ustanoveniami, týkajúcimi sa určenia príspevku na dobrovoľné poistenie podľa holandských právnych predpisov o všeobecnom poistení v starobe a o všeobecnom poistení vdov a sirôt.

g) Oprávnenie uvedené pod písm. f) sa udelí len vtedy, ak manžel/-ka zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby informovala Sociale Verzekeringsbank (Banka sociálneho poistenia) o zámere uzavrieť dobrovoľné poistenie, a to najneskôr jeden rok po začatí jeho/jej povinného poistného obdobia.

Pre manžela/-ku zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá bola povinne poistená tesne pred 2. augustom 1989 alebo 2. augusta 1989, obdobie jedného roka začína 2. augusta 1989.

Oprávnenie uvedené v bode 4 písm. f) nemožno vydať manželovi/manželke, ktorý/-á nemá bydlisko v Holandsku, zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia článku 14 ods. 1, článku 14a ods. 1 alebo článku 17 nariadenia, ak tento manžel/manželka v súlade s holandskými právnymi predpismi je alebo bol oprávnený zúčastniť sa na dobrovoľnom poistení.

h) Písm. a), b), c), d) a f) sa nepoužijú pre doby, ktoré sa prekrývajú s dobami, ktoré možno vziať do úvahy pri výpočte nároku na dôchodok v zmysle právnych predpisov o poistení v starobe iného členského štátu, ako je Holandsko, alebo s dobami, počas ktorých sa dotknutá osoba poberala starobný dôchodok podľa týchto právnych predpisov.

i) Na účely článku 46 ods. 2 nariadenia, len doby poistenia dosiahnuté po dovŕšení 15 rokov podľa holandského Všeobecného zákona o poistení v starobe (AOW) sa berú do úvahy ako doby poistenia.

3. a) Každý zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, na ktorú sa už nevzťahujú holandské právne predpisy, upravujúce vdovské poistenie, sa považuje za poistenú podľa takýchto právnych predpisov, ak vznikne poistná udalosť, na účely vykonávania ustanovení kapitoly 3, hlavy III nariadenia, ak je táto osoba poistená podľa právnych predpisov iného členského štátu proti tomu istému riziku alebo, ak sa tak nestane, v prípade, keď sú pozostalostné dávky splatné v súlade s právnymi predpismi iného členského štátu. Táto druhá podmienka sa však považuje za splnenú v prípade uvedenom v článku 48 ods. 1.

b) V prípade, že podľa písm. a) má vdova nárok na vdovský dôchodok podľa holandských právnych predpisov, vzťahujúcich sa na všeobecné poistenie vdov a sirôt, tento dôchodok sa vypočíta v súlade s článkom 46 ods. 2 nariadenia.

Na účely uplatňovania týchto ustanovení, doby poistenia dosiahnuté pred 1. októbrom 1959, počas ktorých mal zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba bydlisko na území Holandska pred dosiahnutím veku 15 rokov alebo počas ktorých vykonával zamestnanie v Holandsku pre zamestnávateľa so sídlom v tejto krajine, pričom mal naďalej bydlisko na území iného členského štátu, sa taktiež považujú za doby poistenia dosiahnuté podľa horeuvedených holandských právnych predpisov.

c) Do úvahy sa neberú doby, ktoré sa berú do úvahy podľa písm. b), ktoré sa časovo zhodujú s dobami poistenia dosiahnutými podľa právnych prepdisov iného členského štátu, upravujúcich pozostalostné dôchodky.

d) Na účely článku 46 ods. 2 nariadenia, ako doby poistenia sa berú do úvahy len doby poistenia dosiahnuté po dovŕšení veku 15 rokov podľa Všeobecného zákona o poistení vdov a sirôt (AWW).

4. a) Každý zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá už nie je poistená podľa zákona z 18. februára 1966 o poistení v prípade práceneschopnosti (WAO) a/alebo podľa zákona z 11. decembra 1975 o práceneschopnosti (AAW), sa v čase vzniku poistnej udalosti považuje za naďalej poistenú na účely vykonávania ustanovení kapitoly 3 hlavy III nariadenia, ak je poistená proti tomu istému riziku podľa právnych predpisov iného členského štátu alebo, ak tomu tak nie je, ak je dávka splatná podľa právnych predpisov iného členského štátu v rámci toho istého rizika. Táto druhá podmienka sa však považuje za splnenú v prípade uvedenom v článku 48 ods. 1.

b) Ak podľa písm. a) má dotknutá osoba nárok na holandské dávky v invalidite, tieto dávky sa poskytujú v súlade s pravidlami stanovenými v článku 46 ods. 2 nariadenia:

i) v súlade s ustanoveniami horeuvedeného zákona z 18. februára 1966 (WAO), ak v čase práceneschopnosti bola poistená proti tomu istému riziku podľa právnych predpisov iného členského štátu ako zamestnanec podľa článku 1 písm. a) nariadenia;

ii) v súlade s ustanoveniami horeuvedeného zákona z 11. decembra 1975 (AAW) v čase vzniku práceneschopnosti, ak:

- bola poistená proti riziku podľa právnych predpisov iného členského štátu, pričom nebola zamestnancom podľa článku 1 písm. a) nariadenia,

alebo

- nebola poistená proti riziku podľa právnych predpisov iného členského štátu, pričom však môže uplatňovať nárok na dávky podľa právnych predpisov iného členského štátu.

Ak je výška dávky vypočítaná podľa ustanovení bodu i) nižšia ako výška vyplývajúca z uplatňovania ustanovení bodu ii), vyplatí sa posledne uvedená dávka.

c) Pri výpočte dávok, poskytovaných v súlade s horeuvedeným zákonom z 18. februára 1966 (WAO) alebo v súlade s horeuvedeným zákonom z 11. decembra 1975 (AAW), holandské inštitúcie berú do úvahy:

- doby zamestnania a doby, ktoré sú za takéto považované dosiahnuté v Holandsku pre 1. júlom 1967,

- doby poistenia dosiahnuté podľa horeuvedeného zákona z 18. februára 1966 (WAO),

- doby poistenia dosiahnuté dotknutou osobou po dovŕšení veku 15 rokov podľa horeuvedeného zákona z 11. decembra 1975 (AAW), pokiaľ sa tieto doby časovo nezhodujú s dobami poistenia dosiahnutými podľa horeuvedeného zákona z 18. februára 1966 (WAO).

d) Pri výpočte holandských dávok v invalidite podľa článku 40 ods. 1 nariadenia holandské inštitúcie neberú do úvahy žiadne doplnkové dávky, ktoré sa majú poskytnúť podľa zákona o doplatkoch. Právo na takýto doplatok a jeho výška sa vypočíta len na základe zákona o doplatkoch.

5. Uplatňovanie holandských právnych predpisov upravujúcich rodinné dávky

a) Zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, na ktorú sa holandské právne predpisy upravujúce rodinné dávky začnú vzťahovať počas štvrťroku a ktorá sa v prvý deň tohto štvrťroku podľa zodpovedajúcich právnych predpisov iného členského štátu považuje za osobu poistenú od tohto prvého dňa podľa holandských zákonov.

b) Výška rodinných prídavkov, na ktorú môže uplatniť právo zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá sa považuje podľa písm. a) za poistenú podľa holandských zákonov o rodinných dávkach, sa určí v súlade s podrobnými dohodami, stanovenými vo vykonávacom nariadení uvedenom v článku 98 nariadenia.

6. Uplatňovanie určitých prechodných ustanovení.

Článok 45 ods. 1 sa nevzťahuje na posúdenie práva na dávky podľa prechodných ustanovení právnych predpisov o všeobecnom poistení v starobe (článok 46), všeobecnom poistení vdov a sirôt a všeobecnom poistení pre prípad práceneschopnosti.

K. RAKÚSKO

1. Na účely uplatňovania kapitoly 1 hlavy III nariadenia osoba, ktorá poberá dôchodok štátneho úradníka, sa považuje za dôchodcu.

2. Na účely vykonávania článku 46 ods. 2 nariadenia sa neberú do úvahy dávky k príspevkom na dodatkové poistenie a dodatkové dávky pre baníkov podľa rakúskych právnych predpisov. V týchto prípadoch sa suma vypočítaná podľa článku 46 ods. 2 nariadenia zvýši o dávky k príspevkom na dodatkové poistenie a dodatkové dávky pre baníkov.

3. Na účely uplatňovania článku 46 ods. 2 nariadenia sa deň vzniku nároku na dôchodok (Stichtag) považuje za deň vzniku poistnej udalosti pri uplatňovaní rakúskych právnych predpisov.

4. Uplatňovanie ustanovení nariadenia nemá vplyv na zníženie akýchkoľvek nárokov na dávky podľa rakúskych právnych predpisov v súvislosti s osobami, ktoré vo svojej sociálnej situácii trpeli z politických alebo náboženských dôvodov alebo z dôvodov svojho pôvodu.

L. PORTUGALSKO

Štátni úradníci v službe alebo na dôchodku a ich rodinní príslušníci, na ktorých sa vzťahuje špeciálny systém zdravotníckej starostlivosti, môžu poberať vecné nemocenské dávky alebo vecné dávky v materstve v prípade okamžitej potreby počas pohybu na území iného členského štátu alebo počas cesty do tohto štátu, aby im mohla byť poskytnutá starostlivosť zodpovedajúca ich zdravotnému stavu, na základe predchádzajúceho súhlasu príslušnej portugalskej inštitúcie v súlade s postupmi uvedenými v článku 22 ods. 1 písm. a) a c), druhá veta odseku 2 a odseku 3 a v článku 31 ods. a) nariadenia (EHS), č. 1408/71, a to za rovnakých podmienok ako zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby, na ktoré sa vzťahuje všeobecný systém sociálneho zabezpečenia.

M. FÍNSKO

1. Na účely určenia, či sa obdobie medzi uskutočnením nepredvídanej okolnosti, z ktorej vzniká právo na dôchodok, a dôchodkovým vekom (budúce obdobie) berie do úvahy pri výpočte výšky fínskeho zamestnaneckého dôchodku, doby poistenia alebo doby bydliska podľa právnych predpisov iného členského štátu sa berú do úvahy pre podmienky vzťahujúce sa na bydlisko vo Fínsku.

2. V prípade, že zamestnanie alebo samostatná zárobková činnosť vo Fínsku skončila a k nepredvídanej okolnosti dôjde počas zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti v inom členskom štáte a ak dôchodok podľa fínskych právnych predpisov upravujúcich zamestnanecké dôchodky už nezahŕňa obdobie medzi nepredvídanou okolnosťou a dôchodkovým vekom (budúce obdobie), doby poistenia podľa právnych predpisov iného členského štátu sa berú do úvahy pre požiadavku budúceho obdobia tak, ako keby boli dobami poistenia vo Fínsku.

3. Ak má podľa fínskych právnych predpisov z dôvodu omeškania pri spracovávaní žiadosti o dávku prídavok vyplatiť inštitúcia vo Fínsku, žiadosť podaná inštitúcii iného členského štátu sa na účely vykonávania ustanovení fínskych právnych predpisov upravujúcich takýto prídavok považuje za podanú v deň, keď je táto žiadosť doručená príslušnej inštitúcii vo Fínsku spolu so všetkými potrebnými prílohami.

N. ŠVÉDSKO

1. Pri uplatňovaní článku 18 ods. 1 na účely určenia nároku dotknutej osoby na rodičovskú dávku sa doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov iného členského štátu ako Švédska považuje za doby poistenia založené na rovnakom priemernom zárobku ako švédske doby poistenia, ku ktorým sú započítané.

2. Ustanovenia nariadenia o úhrne dôb poistenia alebo bydliska sa nevzťahujú na prechodné ustanovenia švédskych právnych predpisov ustanovujúcich nárok na výhodnejší výpočet základných dôchodkov pre osoby, ktoré majú bydlisko vo Švédsku počas určitého obdobia predchádzajúceho dňu vzniku práva.

3. Na účely určenia práva na invalidný alebo pozostalostný dôchodok, sčasti založený na budúcich predpokladaných dobách poistenia, sa má za to, že dotknutá osoba spĺňa podmienky poistenia a príjmu podľa švédskych právnych predpisov, pokiaľ sa na ňu vzťahuje systém poistenia alebo bydliska iného členského štátu ako na zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu.

4. Roky starostlivosti o malé deti sa podľa predpísaných podmienok švédskych právnych predpisov považujú za doby poistenia na účely doplnkového dôchodku, aj keď dieťa a dotknutá osoba majú bydlisko v inom členskom štáte, a to za predpokladu, že osoba, ktorá sa stará o dieťa, je na materskej dovolenke podľa ustanovení zákona o práve na dovolenku z dôvodu výchovy dieťaťa.

O. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

1. Ak osoba, ktorá má zvyčajne bydlisko v Gibraltári alebo bola od posledného príchodu do Gibraltáru vyzvaná, aby platila príspevky podľa právnych predpisov Gibraltáru ako zamestnanec, požiada o výnimku z platenia príspevkov za určité obdobie vzhľadom na práceneschopnosť, materstvo alebo nezamestnanosť a taktiež požiada, aby jej boli poukázané príspevky za toto obdobie alebo akékoľvek obdobie, počas ktorého táto osoba pracovala na území členského štátu iného ako Spojené kráľovstvo, sa na účely jej žiadosti považuje za dobu, počas ktorého vykonávala zamestnanie v Gibraltári a z ktorej platila príspevky ako zamestnaná osoba v súlade s právnymi predpismi Gibraltáru.

2. Ak v súlade s právnymi predpismi Spojeného kráľovstva môže mať dotknutá osoba nárok na dôchodok pri odchode zo zamestnania a ak

a) sa príspevky bývalej manželky (manžela) berú do úvahy tak, ako keby išlo o vlastné príspevky tejto osoby,

alebo

b) manžel (manželka) alebo bývalý manžel (manželka) splnil(-a) príslušné podmienky pre platenie príspevkov,

potom v každom z týchto prípadov platia ustanovenia kapitoly 3 hlavy III nariadenia na účely určenia nároku podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva, a to za predpokladu, že manžel (manželka) alebo bývalý manžel (manželka) je alebo bol(-a) zamestnancom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou, na ktorú sa vzťahovali právne predpisy dvoch alebo viacerých členských štátov. V tomto prípade sa "doby poistenia" uvedené v kapitole 3 interpretujú ako doby poistenia, ktoré dosiahne:

i) manžel (manželka) alebo bývalý manžel (manželka) v prípade, že žiadosť podá vydatá žena, vdovec alebo osoba, ktorej manželstvo skončilo inak ako úmrtím manžela (manželky),

alebo

ii) bývalý manžel, ak žiadosť podáva vdova, ktorá nepoberala pozostalostné dávky tesne pred dosiahnutím dôchodkového veku alebo ktorá poberá vdovský dôchodok vzťahujúci sa k veku, vypočítaný podľa článku 46 ods. 2 nariadenia.

3. a) Ak sa podpora v nezamestnanosti podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva vyplatí určitej osobe podľa článku 71 ods. 1 písm. a) bodu ii) alebo písm. b) bodu ii) nariadenia, potom na účely splnenia podmienok stanovených právnymi predpismi Spojeného kráľovstva vzhľadom na detské prídavky, týkajúce sa obdobia prítomnosti vo Veľkej Británii alebo prípadne Severného Írska, sa doby poistenia, zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré dosiahne táto osoba podľa právnych predpisov iného členského štátu, považujú za doby prítomnosti vo Veľkej Británii, prípadne v Severnom Írsku.

b) Ak podľa hlavy II nariadenia, okrem článku 13 ods. 2 písm. f) platia právne predpisy Spojeného kráľovstva pre zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá nespĺňa podmienky stanovené právnymi predpismi Spojeného kráľovstva vo vzťahu k detským dávkam vzhľadom na:

i) prítomnosť vo Veľkej Británii prípadne v Severnom Írsku, na účely splnenia tejto podmienky sa táto osoba považuje za prítomnú na tomto území;

ii) dobu prítomnosti vo Veľkej Británii prípadne Severnom Írsku, na účely splnenia týchto podmienok sa doby poistenia, zamestnanie alebo samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré dokončí uvedený pracovník podľa právnych predpisov iného členského štátu, považujú za doby prítomnosti vo Veľkej Británii prípadne v Severnom Írsku.

c) Predchádzajúce ustanovenia písm. a) a b) sa použijú obdobne vzhľadom na nárok na rodinné prídavky podľa právnych predpisov Gibraltáru.

4. Vdovské dávky poskytované podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva sa na účely kapitoly 3 nariadenia považujú za pozostalostný dôchodok.

5. Na účely uplatňovania článku 10a ods. 2 na ustanovenia upravujúce nárok na prídavok za starostlivosti o invalidnú osobu a dávku pri spolužití s invalidnou osobou, doby zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo bydliska dosiahnuté na území členského štátu iného ako Spojené kráľovstvo sa berú do úvahy do tej miery, aká je potrebná pre splnenie podmienok prítomnosti v Spojenom kráľovstve, a to pred dňom, kedy prvýkrát vznikne nárok na tieto dávky.

6. V prípade, že zamestnanec, na ktorého sa vzťahujú právne predpisy Spojeného kráľovstva, v priebehu tohto zamestnania utrpí úraz po opustení územia členského štátu počas cesty na územie iného členského štátu skôr, ako na toto územie príde, jeho nárok na dávku vzhľadom na tento úraz sa určí:

a) tak, ako keby k úrazu došlo na území Spojeného kráľovstva,

a

b) na účely určenia, či bol zamestnancom podľa právnych predpisov Veľkej Británie alebo právnych predpisov Severného Írska alebo zamestnancom podľa právnych predpisov Gibraltáru tak, že sa neberie do úvahy jeho neprítomnosť na týchto územiach.

7. Nariadenie sa nevzťahuje na tie ustanovenia právnych predpisov Spojeného kráľovstva, podľa ktorých má nadobudnúť účinnosť akákoľvek dohoda o sociálnom zabezpečení uzavretá medzi Spojeným kráľovstvom a tretím štátom.

8. Na účely kapitoly 3 hlavy III nariadenia sa neberú do úvahy odstupňované príspevky, ktoré platí poistenec podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva, ani odstupňované dôchodkové dávky splatné podľa týchto týchto právnych predpisov. Výška odstupňovaných dávok sa pripočíta k výške dávok splatných podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva, ako je určené v súlade s uvedenou kapitolou. Súčet týchto dvoch súm predstavuje dávku, ktorá sa má skutočne vyplatiť danej osobe.

9. …

10. Na účely uplatňovania smernice o nepríspevkových dávkach sociálneho poistenia (Gibraltár) sa akákoľvek osoba, na ktorú sa toto nariadenie vzťahuje, považuje za osobu, ktorá má zvyčajne bydlisko v Gibraltári, ak má bydlisko v členskom štáte.

11. Na účely článku 10, 27, 28, 28a, 29, 30 a 31 nariadenia sa príspevok na opatrovateľskú službu, poskytnutý zamestnancovi alebo samostatne zárobkovo činnej osobe podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva, považuje za dávku v invalidite.

12. Na účely článku 10 ods. 1 nariadenia sa akýkoľvek príjemca dávok podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva, ktorý má bydlisko na území druhého členského štátu, počas tohto obdobia považuje za osobu, ktorá má bydlisko na území tohto druhého členského štátu.

13.1. Na účely výpočtu faktora zárobku vzhľadom na určenie nároku na dávky podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva podľa bodu 15 sa každý týždeň, počas ktorého sa na zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu vzťahovali právne predpisy iného členského štátu a ktoré začalo počas príslušného daňového roka podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva, berie do úvahy nasledujúcim spôsobom:

a) Obdobia od 6. apríla 1975 do 5. apríla 1987:

i) za každý týždeň poistenia, zamestnania alebo bydliska zamestnanej osoby sa chápe tak, že daná osoba zaplatila príspevky ako zamestnanec na základe zárobku, ktorý sa rovná dvom tretinám hornej hranice príjmu za daný rok;

ii) za každý týždeň poistenia, samostatnej zárobkovej činnosti alebo bydliska samostatne zárobkovo činnej osoby sa chápe tak, že daná osoba zaplatila príspevky triedy 2 ako samostatne zárobkovo činná osoba.

b) Obdobia od 6. apríla 1987:

i) za každý týždeň poistenia, zamestnania alebo bydliska zamestnanej osoby sa chápe tak, že daná osoba obdržala a zaplatila príspevky ako zamestnaná osoba na základe týždenného zárobku, ktorý sa rovná dvom tretinám hornej hranice príjmu za daný rok;

ii) za každý týždeň poistenia, samostatnej zárobkovej činnosti alebo bydliska samostatne zárobkovo činnej osoby sa chápe tak, že daná osoba zaplatila príspevky triedy 2 ako samostatne zárobkovo činná osoba.

c) Za každý plný týždeň, počas ktorého daná osoba dosiahla dobu považovanú za dobu poistenia, zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo bydliska, sa chápe tak, že táto osoba si dala započítať príspevky resp. zárobok, ale len v rozsahu potrebnom na to, aby sa faktor jej celkového zárobku za daný daňový rok mohol dostať na úroveň, na ktorej sa tento daňový rok dá považovať za zúčtovateľný rok podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva, upravujúcich započítanie príspevkov alebo zárobku.

13.2. Na účely článku 46 ods. 2 písm. b) nariadenia v prípade, že:

a) ak v ktoromkoľvek daňovom roku, ktorý začína 6. apríla 1975 alebo neskôr, zamestnanec dosiahol doby poistenia, zamestnania alebo bydliska výlučne v členskom štáte inom ako Spojené kráľovstvo a uplatňovanie odseku 1 písm. a bodu i) alebo odseku 1 písm. b) bodu i) má za následok, že sa daný rok považuje za rok vzniku nároku podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva na účely článku 46 ods. 2 písm. a) nariadenia, sa chápe tak, že táto osoba bola v tomto druhom členskom štáte poistená počas obdobia 52 týždňov:

b) ktorýkoľvek daňový rok, ktorý začína 6. apríla 1975 alebo neskôr, sa nepovažuje za rok vzniku nároku podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva na účely článku 46 ods. 2 písm. a) nariadenia, akákoľvek doba poistenia, zamestnania alebo bydliska dosiahnutá v tomto roku sa neberie do úvahy.

13.3. Na účely prepočtu faktora zárobku na doby poistenia, sa faktor zárobku, dosiahnutý v príslušnom daňovom roku podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva, vydelí dolnou hranicou zárobku za tento rok. Výsledok sa vyjadrí ako celé číslo, pričom sa ignoruje akýkoľvek zvyšok. Takto vypočítaná suma sa považuje za sumu, ktorá predstavuje počet týždňov poistenia dokončených podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva počas tohto roku za predpokladu, že táto suma nepresahuje počet týždňov, počas ktorých sa na danú osobu v tomto roku vzťahovali tieto právne predpisy.

14. Pri uplatňovaní článku 40 ods. 3 písm. a) bodu ii) sa berú do úvahy len doby, počas ktorých bol zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba práceneschopná podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva.

15.1. Na účely výpočtu podľa článku 46 ods. 2 písm. a) nariadenia teoretickej výšky tej časti dôchodku, ktorá pozostáva z dodatočného prvku podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva:

a) pod pojmom "zárobok, príspevky alebo zvýšenia" v článku 47 (1) b) nariadenia sa rozumejú sumy prevyšujúce faktory zárobku podľa zákona o dôchodkoch sociálneho poistenia z roku 1975 resp. nariadenia o dôchodkoch sociálneho zabezpečenia z roku 1975 (Severné Írsko);

b) priemer súm prevyšujúcich faktor zárobku podľa významu uvedeného v pododseku a) sa vypočíta v súlade s článkom 47 ods. 1 písm. b) nariadenia), a to ako podiel súčtu súm prevyšujúcich faktor zárobku, evidovaných podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva, a počtu daňových rokov podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva (vrátane čiastočných daňových rokov), dosiahntuých podľa týchto právnych predpisov od 6. apríla 1978, ktoré patria do príslušnej doby poistenia.

15.2. Na účely stanovenia výšky tej časti dôchodku, ktorá pozostáva z dodatočného prvku podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva, pod pojmom "doby poistenia alebo bydliska" v článku 46 ods. 2 nariadenia sa rozumejú doby poistenia alebo bydliska dosiahnuté od 6. apríla 1978.

16. Nezamestnaná osoba, ktorá sa vracia do Spojeného kráľovstva po dokončení obdobia troch mesiacov, počas ktorých naďalej poberala dávky podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva v súlade s článkom 69 ods. 1 nariadenia, sa naďalej považuje za osobu s nárokom na dávku v nezamestnanosti odchylne od článku 69 ods. 2, ak spĺňa podmienky stanovené vyššie uvedenými právnymi predpismi.

17. Na účely nároku na dávky pri ťažkom postihnutí, ktorýkoľvek zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, na ktorú sa vzťahuje alebo sa vzťahovali právne predpisy Spojeného kráľovstva v súlade s hlavou II nariadenia, okrem článku 13 ods. 2 písm. f):

a) sa za celé obdobie, počas ktorého táto osoba vykonávala zamestnanie alebo samostatnú zárobkovú činnosť, pričom sa na ňu vzťahovali právne predpisy Spojeného kráľovstva a bola prítomná alebo mala bydlisko v inom členskom štáte, považuje za osobu, ktorá bola prítomná alebo mala bydlisko v Spojenom kráľovstve;

b) má právo na to, aby sa doby poistenia, ktoré dosiahla ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba na území a podľa právnych predpisov iného členského štátu, považovali za doby prítomnosti alebo bydliska v Spojenom kráľovstve.

18. Obdobie, počas ktorého sa na danú osobu vzťahujú právne predpisy Spojeného kráľovstva v súlade s článkom 13 ods. 2 písm. f) nariadenia:

i) sa nesmie brať do úvahy podľa tohto ustanovenia ako obdobie, počas ktorého sa na danú osobu vzťahujú právne predpisy Spojeného kráľovstva, na účely hlavy III nariadenia,

ani

ii) nesmie mať za následok, že sa Spojené kráľovstvo stane štátom príslušným pre poskytovanie dávok podľa článku 18, 38 alebo 39 ods. 1 nariadenia.

19. Vzhľadom na akékoľvek dohovory uzatvorené s jednotlivými členskými štátmi a na účely článku 13 ods. 2 písm. f) nariadenia a článku 10b vykonávacieho nariadenia, právne predpisy Spojeného kráľovstva sa prestávajú vzťahovať na ktorúkoľvek osobu, na ktorú sa predtým vzťahovali ako na zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu, a to najneskôr na konci jedného z troch nasledujúcich dní:

a) deň zmeny bydliska do iného členského štátu podľa článku 13 ods. 2 písm. f);

b) deň trvalého alebo dočasného skončenia zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti, počas ktorého sa na túto osobu vzťahovali právne predpisy Spojeného kráľovstva;

c) posledný deň akéhokoľvek obdobia, počas ktorého daná osoba poberala v Spojenom kráľovstve nemocenské dávky alebo dávky v materstve (vrátane vecných dávok, pre ktoré je Spojené kráľovstvo príslušným štátom) alebo dávky v nezamestnanosti, ktoré

i) začalo pred dňom zmeny bydliska do iného členského štátu alebo, ak začalo neskôr,

ii) nasledovalo tesne po zamestnaní alebo samostatnej zárobkovej činnosti v inom členskom štáte, pričom sa na túto osobu vzťahovali právne predpisy Spojeného kráľovstva.

20. Skutočnosť, že sa na danú osobu začali vzťahovať právne predpisy iného členského štátu v súlade s článkom 13 ods. 2 písm. f) nariadenia, článkom 10b vykonávacieho nariadenia a horeuvedeným bodom 19, nebráni:

a) tomu, aby Spojené kráľovstvo ako príslušný štát uplatňovalo na túto osobu ustanovenia hlavy III, kapitola 1 a kapitola 2, oddielu 1 článku 40 ods. 2 nariadenia, týkajúce sa zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činných osôb, ak táto osoba zostane zamestnancom alebo samostatne zárobkovo činnou osobu na tieto účely, pričom bola naposledy takto poistená podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva;

b) tomu, aby bola táto osoba považovaná za zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu na účely kapitoly 7 a 8 hlavy III nariadenia alebo článku 10 alebo 10a vykonávacieho nariadenia za predpokladu, že dávky Spojeného kráľovstva podľa kapitoly 1 hlavy III jej patria v súlade s písm. a).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VII (B) (2) (5) (6) (15)

PRÍPADY, V KTORÝCH SA NA OSOBU VZŤAHUJÚ SÚČASNE PRÁVNE PREDPISY DVOCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

(Článok 14c ods.1 písm. b nariadenia)

1. Ak je samostatne zárobkovo činný v Belgicku a zamestnaný v ktoromkoľvek inom členskom štáte.

2. Ak je osoba s bydliskom v Dánsku samostatne zárobkovo činná v Dánsku a zamestnaná v ktoromkoľvek inom členskom štáte.

3. Pre systém úrazového poistenia v poľnohospodárstve a systém dôchodkového poistenia pracovníkov poľnohospodárstva: ak je daná osoba samostatne zárobkovo činná v poľnohospodárstve v Nemecku a zamestnaná v ktoromkoľvek druhom členskom štáte.

4. Ak je osoba s bydliskom v Španielsku samostatne zárobkovo činná v Španielsku a zamestnaná v ktoromkoľvek inom členskom štáte.

5. Ak ide o osobu, ktorá je samostatne zárobkovo činná vo Francúzsku a zamestnaná v ktoromkoľvek inom členskom štáte s výnimkou Luxemburska.

6. Ak ide o osobu, ktorá je samostatne zárobkovo činná v poľnohospodárstve vo Francúzsku a zamestnaná v Luxembursku.

7. Systém dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činných osôb: ak je daná osoba samostatne zárobkovo činná v Grécku a zamestnaná v ktoromkoľvek druhom členskom štáte.

8. Ak ide o osobu, ktorá je samostatne zárobkovo činná v Taliansku a zamestnaná v ktoromkoľvek inom členskom štáte.

9. Ak je daná osoba samostatne zárobkovo činná v Rakúsku a zamestnaná v ktoromkoľvek druhom členskom štáte.

10. Ak je daná osoba samostatne zárobkovo činná v Portugalsku a zamestnaná v ktoromkoľvek druhom členskom štáte.

11. Ak je osoba s bydliskom vo Fínsku samostatne zárobkovo činná vo Fínsku a zamestnaná v ktoromkoľvek druhom členskom štáte.

12. Ak je osoba s bydliskom vo Švédsku samostatne zárobkovo činná vo Švédsku a zamestnaná v ktoromkoľvek druhom členskom štáte.

--------------------------------------------------

ČasŤ Ii

Nariadenie Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva

OBSAH

HLAVA I: VŠEOBECNÉ USTANOVENIA (článok 1 až 4)…

HLAVA II: VYKONÁVANIE VŠEOBECNÝCH USTANOVENÍ NARIADENIA (článok 5 až 10a)…

HLAVA III: VYKONÁVANIE USTANOVENÍ NARIADENIA NA URČENIE UPLATNITEĽNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV (článok 10b až 14)…

HLAVA IV: VYKONÁVANIE OSOBITNÝCH USTANOVENÍ NARIADENIA SÚVISIACICH S RÔZNYMI KATEGÓRIAMI DÁVOK…

Kapitola 1: Všeobecné pravidlá pre úhrn dôb (článok 15)…

Kapitola 2: Choroba a materstvo (článok 16 až 34)…

Kapitola 3: Invalidita, staroba a úmrtie (dôchodky) (článok 35 až 59)…

Kapitola 4: Pracovné úrazy a choroby z povolania (článok 60 až 77)…

Kapitola 5: Podpora pri úmrtí (článok 78, 79)…

Kapitola 6: Dávky v nezamestnanosti (článok 80 až 84)…

Kapitola 7: Rodinné dávky (článok 85 až 88)…

Kapitola 8: Dávky pre nezaopatrené deti dôchodcov a pre siroty (článok 90 až 92)…

HLAVA V: FINANČNÉ USTANOVENIA (článok 93 až 107)…

HLAVA VI: RÔZNE USTANOVENIA (článok 108 až 117)…

HLAVA VII: PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA (článok 118 až 122)…

PRÍLOHY Príloha 1: Príslušné orgány…

Príloha 2: Príslušné inštitúcie…

Príloha 3: INŠTITÚCIE MIESTA BYDLISKA A INŠTITÚCIE MIESTA POBYTU…

Príloha 4: Styčné orgány…

Príloha 5: Vykonávacie ustanovenia dvojstranných dohovorov, ktoré zostávajú v platnosti…

Príloha 6: Postup pri vyplácaní dávok…

Príloha 7: Banky…

Príloha 8: Poskytovanie rodinných dávok…

Príloha 9: Výpočet priemerných ročných nákladov na vecné dávky…

Príloha 10: Inštitúcie a úrady určené príslušnými orgánmi…

Príloha 11: Systémy uvedené v článku 35 ods. 2 nariadenia…

Dodatok: Článok 95…

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej články 51 a 235,

so zreteľom na nariadenie (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, a predovšetkým článok 98 tohto nariadenia,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru,

keďže je potrebné stanoviť postup vykonávania nariadenia (EHS) č. 1408/71, ktoré je prispôsobené základným pravidlám a skúsenostiam nadobudnutým pri uplatňovaní týchto textov v priebehu rokov;

keďže je potrebné predovšetkým určiť príslušné orgány a inštitúcie v každom členskom štáte, ako aj styčné orgány oprávnené na výmenu informácii priamo medzi sebou;

keďže je potrebné určiť dokumenty, ktoré majú vypracovať a predložiť dotknuté osoby, aby im boli poskytnuté dávky;

keďže je potrebné podrobne určiť postup vykonávania ustanovení nariadenia (EHS) 1408/71 o určení uplatniteľných právnych predpisov, ako aj ustanovení týkajúcich sa rôznych kategórii dávok;

keďže je potrebné určiť podmienky náhrady dávok poskytovaných inštitúciou jedného členského štátu v mene inštitúcie druhého členského štátu a povinnosti Účtovného výboru;

keďže je potrebné určiť metódy uplatňovania postupu pri menových prevodoch v rámci európskeho menového systému;

keďže je potrebné, vzhľadom na umožnenie komunikácie medzi orgánmi a inštitúciami členského štátu, zabezpečiť elektronické spracovanie dát v súvislosti s uplatňovaním nariadenia (EHS) č. 1408/71;

keďže by malo byť možné meniť a dopĺňať prílohu 1, 4, 5, 6, 7 a 8 k nariadeniu (EHS) č. 574/72 na základe nariadenia prijatého Komisiou na žiadosť príslušného členského štátu alebo členských štátov alebo ich príslušných orgánov a po porade so správnou komisiou, pričom jediným cieľom úprav týchto príloh je zapracovanie rozhodnutí prijatých dotknutým členským štátom alebo jeho príslušnými orgánmi do právnych predpisov spoločenstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Definície

Na účely tohto nariadenia:

a) "nariadenie" znamená nariadenie (EHS) č. 1408/71;

b) "vykonávacie nariadenie" znamená toto nariadenie;

c) definície uvedené v článku 1 nariadenia majú význam, ktorý im bol vymedzený v uvedenom článku.

Článok 2

Vzory tlačív — Informácie o právnych predpisoch — Pokyny

1. Vzory potvrdení, osvedčení, vyhlásení, žiadostí a ďalších dokumentov potrebných na uplatňovanie nariadenia a vykonávacieho nariadenia vypracuje správna komisia.

Dva členské štáty alebo ich príslušné orgány môžu na základe vzájomnej dohody a po získaní stanoviska správnej komisie prijať pre vzájomný styk zjednodušené tlačivá.

2. Správna komisia môže zhromažďovať informácie o ustanoveniach vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré spadajú do pôsobnosti tohto nariadenia, v prospech príslušných orgánov každého členského štátu.

3. Správna komisia vypracuje pokyny ako poradiť osobám zaujímajúcim sa o svoje práva a o správne formality, ktoré treba vyplniť pre výkon týchto práv.

Pred vypracovaním takýchto pokynov sa treba poradiť s poradným výborom.

Článok 3 (7)

Styčné orgány — Komunikácia medzi inštitúciami navzájom a medzi príjemcami dávok a inštitúciami

1. Príslušné orgány môžu určiť styčné orgány, ktoré môžu medzi sebou priamo komunikovať.

2. Ktorákoľvek inštitúcia členského štátu a ktorákoľvek osoba s bydliskom alebo pobytom na území členského štátu môže podať žiadosť na inštitúciu iného členského štátu priamo alebo prostredníctvom styčných orgánov.

3. Rozhodnutia a iné dokumenty vydávané inštitúciou členského štátu, určené osobám s bydliskom alebo pobytom na území iného členského štátu, sa môžu posielať priamo doporučeným listom s potvrdením prijatia.

Článok 4 (9)

Prílohy

1. Príslušný orgán alebo orgány každého členského štátu sú uvedené v prílohe I.

2. Príslušné inštitúcie každého členského štátu sú uvedené v prílohe 2.

3. Inštitúcie miesta bydliska a inštitúcie miesta pobytu každého členského štátu sú uvedené v prílohe 3.

4. Styčné orgány určené podľa článku 3 ods. 1 vykonávacieho nariadenia sú uvedené v prílohe 4.

5. Ustanovenia, na ktoré odkazujú články 5, 53 ods. 3, 104, 105 ods. 2, 116 a 121 vykonávacieho nariadenia sú uvedené v prílohe 5.

6. Postup pri vyplácaní dávok, ktorý si v súlade s článkom 53 ods. 1 vykonávacieho nariadenia vybrali inštitúcie zodpovedné za vyplácanie v každom členskom štáte, je uvedný v prílohe 6.

7. Názvy a sídla alebo miesta podnikania bánk, uvedených v článku 55 ods. 1 vykonávacieho nariadenia, sú uvedené v prílohe 7.

8. Členské štáty, na ktoré sa v ich vzájomnom styku vzťahujú ustanovenia článku 10a ods. 1 písm. d) vykonávacieho nariadenia, sú uvedené v prílohe 8.

9. Systémy, ktoré sa zohľadňujú pri výpočte priemerných ročných nákladov vecných dávok v súlade s článkami 94 ods. 3 písm. a) a 95 ods. 3 písm. a) vykonávacieho nariadenia sú uvedené v prílohe 9.

10. V prílohe 10 sú uvedené inštitúcie alebo úrady určené príslušnými orgánmi predovšetkým podľa nasledujúcich ustanovení:

a) Nariadenie: článok 14c, článok 14d ods. 3 a 17;

b) vykonávacie nariadenie: článok 6 ods. 1, článok 8, článok 10b, 11 ods. 1, 11a ods. 1, 12a, 13 ods. 3 a 3, 14 ods. 1, 2 a 3, 38 ods. 1, 70 ods. 1, 80 ods. 2, 81, 82 ods. 2, 85 ods. 2, 86 ods. 2, 89 ods. 1, 91 ods. 2, 102 ods. 2, 109, 110, 113 ods. 2.

11. V prílohe 11 je uvedený systém alebo systémy podľa článku 35 ods. 2 nariadenia.

HLAVA II

VYKONÁVANIE VŠEOBECNÝCH USTANOVENÍ NARIADENIA

Vykonávanie článkov 6 a 7 nariadenia

Článok 5

Nahradenie dojednaní na vykonávanie dohovorov vykonávacím nariadením

Ustanovenia vykonávacieho nariadenia nahradia dojednania na vykonávanie dohovorov uvedené v článku 6 tohto nariadenia; ďalej nahradia ustanovenia súvisiace s vykonávaním ustanovení dohovorov uvedených v článku 7 ods. 2 písm. c) nariadenia, ak nie sú uvedené v prílohe 5 nariadenia.

Vykonávanie článku 9 nariadenia

Článok 6

Prístup k dobrovoľnému alebo nepretržitému voliteľnému poisteniu

1. Ak na základe článkov 9 a 15 ods. 3 nariadenia osoba spĺňa podmienky účasti na dobrovoľnom alebo voliteľnom systéme nepretržitého poistenia v súvislosti s invaliditou, starobou alebo úmrtím (dôchodky) podľa právnych predpisov jedného členského štátu a ak sa na ňu nevzťahovalo povinné poistenie v rámci jedného z týchto systémov na základe jej posledného zamestnania, môže sa podľa uvedených článkov zúčastňovať dobrovoľného alebo voliteľného nepretržitého systému poistenia stanoveného právnymi predpismi tohto členského štátu, alebo, ak sa tak nestane, potom v systéme podľa vlastného výberu.

2. Na zabezpečenie uplatňovania ustanovení článku 9 ods. 2 nariadenia predloží dotknutá osoba inštitúcii členského štátu potvrdenie o dobách poistenia alebo dobách bydliska dosiahnutých podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek iného členského štátu. Takéto potvrdenie vydá na požiadanie dotknutej osoby inštitúcia alebo inštitúcie, ktoré uplatňujú právne predpisy, podľa ktorých osoba tieto doby dosiahla.

Vykonávanie článku 12 nariadenia

Článok 7 (11)

Všeobecné pravidlá na uplatňovanie ustanovení pojednávajúcich o zamedzení súbehu dávok

1. Ak sú dávky podľa právnych predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov podmienené vzájomným znížením, pozastavením alebo odňatím, sumy, ktoré by neboli vyplatené pri presnom uplatňovaní ustanovení o znížení, pozastavení alebo odňatí podľa právnych predpisov dotknutých členských štátov, sa rozdelia podľa počtu dávok, ktoré podliehajú zníženiu, pozastaveniu alebo odňatiu.

2. S cieľom vykonávania článku 12 ods. 2, 3 a 4, článku 46a, článku 46b a článku 46c nariadenia, príslušné dotknuté inštitúcie si navzájom poskytujú všetky vhodné informácie na vlastnú žiadosť.

Článok 8 (5)

Pravidlá uplatniteľné v prípade súbehu nárokov na nemocenské dávky a dávky v materstve podľa právnych predpisov viacerých členských štátov

1. Ak má zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba alebo jeho rodinný príslušník nárok na dávky v materstve podľa právnych predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov, tieto dávky sa poskytujú výlučne podľa právnych predpisov členského štátu, na území ktorého došlo k pôrodu alebo ak k pôrodu nedošlo na území jedného z týchto členských štátov, výlučne podľa právnych predpisov členského štátu, ktoré sa poslednýkrát vzťahovali na tohto zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu.

2. Ak má zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba nárok na nemocenské dávky podľa právnych predpisov Írska a Spojeného kráľovstva za rovnaké obdobie práceneschopnosti, tieto dávky sa poskytujú výlučne podľa právnych predpisov členského štátu, ktoré sa poslednýkrát vzťahovali na túto osobu.

3. V prípadoch uvedených v článku 14c písm. b) nariadenia, kedy má dotknutá osoba alebo rodinný príslušník nárok na nemocenské vecné dávky alebo vecné dávky v materstve podľa právnych predpisov dvoch štátov, platia nasledujúce pravidlá:

a) Ak aspoň právne predpisy jedného z týchto štátov stanovujú, že dávky sa poskytujú vo forme náhrady osobe, ktorá má nárok na dávku, poskytovanie tejto dávky je výlučne v pôsobnosti inštitúcie členského štátu, na území ktorého boli dávky priznané.

b) Ak sú dávky priznané na území členského štátu iného ako tieto dva dotkntué členské štáty, poskytovanie týchto dávok je vo výlučnej pôsobnosti inštitúcie členského štátu, právnym predpisom ktorého podlieha dotknutá osoba vzhľadom na svoju závislú činnosť.

Článok 8a

Pravidlá uplatniteľné v prípade súbehu nárokov na nemocenské dávky, dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi alebo chorobou z povolania podľa gréckych právnych predpisov a právnych predpisov jedného alebo viacerých ďalších členských štátov

Ak má zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba alebo rodinný príslušník nárok na nemocenské dávky, dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi alebo chorobou z povolania podľa gréckych právnych predpisov a právnych predpisov jedného alebo viacerých členských štátov, tieto dávky sa poskytujú výlučne podľa právnych predpisov, ktoré sa naposledy vzťahovali na túto osobu.

Článok 9 (5)

Pravidlá uplatniteľné v prípade súbehu nárokov na podporu pri úmrtí podľa právnych predpisov viacerých členských štátov

1. Ak k úmrtiu dôjde na území niektorého členského štátu, zachová sa len nárok na podporu pri úmrtí nadobudnutý podľa právnych predpisov tohto členského štátu, pričom nárok nadobudnutý podľa právnych predpisov iného členské štátu zanikne.

2. Ak k úmrtiu dôjde na území jedného členského štátu, a keď sa nárok na podporu pri úmrtí nadobudol podľa právnych predpisov dvoch alebo viacerých iných členských štátov, alebo ak k úmrtiu dôjde mimo územia členského štátu a uvedený nárok sa nadobudol podľa právnych predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov, zachová sa len nárok nadobudnutý podľa právnych predpisov členského štátu, ktoré sa naposledy vzťahovali na zosnulého, pričom nárok nadobudnutý podľa právnych predpisov iného členského štátu zanikne.

3. Odchylne od ustanovení odseku 1 a 2 v prípadoch uvedených v článku 14c písm. b) nariadenia sa zachováva nárok na podporu pri úmrtí, nadobudnutý podľa právnych predpisov každého z dvoch dotknutých členských štátoch uvedených v prílohe VII.

Článok 9a

Pravidlá uplatniteľné v prípade súbehu nárokov na dávku v nezamestnanosti

Ak zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá má nárok na dávky v nezamestnanosti podľa právnych predpisov členského štátu, ktoré sa na neho vzťahovali počas jeho posledného zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti podľa článku 69 nariadenia, odíde do Grécka, kde má taktiež nárok na dávky v nezamestnanosti vzhľadom na predchádzajúce doby poistenia, zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti, dosiahnuté podľa gréckych právnych predpisov, nárok na dávky podľa gréckych právnych predpisov bude pozastavený na obdobie určené v článku 69 ods. 1 písm. c) nariadenia.

Článok 10 (12) (13)

Pravidlá uplatniteľné v prípade súbehu nárokov na rodinné dávky alebo rodinné prídavky pre zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činné osoby

1. a) Nárok na dávky alebo rodinné prídavky splatné podľa právnych predpisov členského štátu, podľa ktorých nadobudnutie nároku na tieto dávky alebo prídavky nepodlieha podmienkam poistenia, zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti, sa pozastaví, ak sú počas rovnakého obdobia dávky splatné tomu istému rodinnému príslušníkovi len podľa vnútroštátnych právnych predpisov druhého členského štátu alebo pri uplatňovaní článku 73, 74, 77 alebo 78 nariadenia, a to do výšky týchto dávok.

b) Ak je však zárobková činnosť vykonávaná na území prvého členského štátu:

i) v prípade dávok splatných buď len podľa vnútroštátnych právnych predpisov druhého členského štátu, alebo podľa článku 73 alebo 74 nariadenia osobe, ktorá má nárok na rodinné dávky, alebo osobe, ktorej majú byť tieto prídavky vyplatené, nárok na rodinné dávky splatné buď len podľa vnútroštátnych právnych predpisov tohto druhého členského štátu, alebo podľa týchto článkov sa pozastaví do výšky rodinných prídavkov poskytovaných podľa právnych predpisov členského štátu, na území ktorého má rodinný príslušník bydlisko. Náklady na dávky vyplácané členským štátom, na území ktorého má rodinný príslušník bydlisko, znáša tento členský štát;

ii) v prípade dávok splatných buď len podľa vnútroštátnych právnych predpisov druhého členského štátu, alebo podľa článku 77 alebo 78 nariadenia osobe, ktorá má nárok na tieto dávky, alebo osobe, ktorej majú byť tieto dávky vyplatené, nároky na tieto rodinné dávky alebo rodinné prídavky splatné buď len podľa vnútroštátnych právnych predpisov druhého členského štátu, alebo pri uplatňovaní týchto článkov sa pozastavia; v takomto prípade má dotknutá osoba nárok na rodinné dávky alebo rodinné prídavky členského štátu, na území ktorého majú bydlisko deti, pričom náklady znáša tento členský štát, a v prípade potreby má nárok aj na dávky iné ako rodinné prídavky uvedené v článku 77 alebo 78 nariadenia, pričom náklady znáša príslušný štát v zmysle týchto článkov.

2. Ak má zamestnanec, na ktorého sa vzťahujú právne predpisy členského štátu, nárok na rodinné prídavky vzhľadom na predchádzajúce doby poistenia alebo zamestnania dosiahnuté podľa gréckych právnych predpisov, tento nárok sa pozastaví v prípade, že počas rovnakého obdobia sú rodinné dávky alebo prídavky splatné tomu istému rodinnému príslušníkovi podľa právnych predpisov prvého členského štátu podľa článku 73 a 74 nariadenia, a to do výšky týchto dávok.

3. Ak sú rodinné dávky splatné počas toho istého obdobia a pre toho istého rodinného príslušníka od dvoch členských štátov v zmysle článkov 73 a/alebo 74 nariadenia, príšlušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy poskytujú najvyššiu úroveň dávky, vyplatí túto dávku v plnej výške, pričom polovicu tejto čiastky jej nahradí príslušná inštitúcia druhého členského štátu, a to do výšky stanovenej právnymi predpismi druhého členského štátu.

Článok 10a (8)

Pravidlá uplatňované v prípadoch, keď sa na zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu postupne vzťahujú právne predpisy viacerých členských štátov počas rovnakého obdobia alebo jeho časti

Ak sa na zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu postupne vzťahujú právne predpisy dvoch členských štátov počas obdobia medzi dvomi dňami splatnosti rodinných dávok, ako stanovujú právne predpisy jedného alebo obidvoch členských štátov, použijú sa nasledujúce pravidlá:

a) Rodinné dávky, ktoré si môže dotknutá osoba nárokovať vzhľadom na to, že sa na ňu vzťahujú právne predpisy každého jedného z týchto členských štátov, zodpovedajú počtu denných dávok splatných podľa príslušných právnych predpisov. Ak takéto právne predpisy neustanovujú denné dávky, rodinné dávky sa poskytujú úmerne k dĺžke obdobia, počas ktorého sa na dotknutú osobu vzťahovali právne predpisy každého jedného členského štátu, vzhľadom na obdobie stanovené príslušnými právnymi predpismi.

b) Ak určitá inštitúcia poskytovala rodinné dávky počas obdobia, kedy mali byť tieto dávky poskytované inou inštitúciou, tieto inštitúcie si navzájom vyrovnajú platby.

c) Na účely písm. a) a b), ak sú doby zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti dosiahnuté podľa právnych predpisov jedného členského štátu, vyjadrené v jednotkách odlišných od jednotiek používaných pre výpočet rodinných dávok podľa právnych predpisov druhého členského štátu, ktoré sa na dotknutú osobu vzťahovali počas rovnakého obdobia, prepočet sa uskutoční v súlade s ustanoveniami článku 15 ods. 3 vykonávacieho nariadenia.

d) Bez ohľadu na ustanovenia písm. a) upravujúceho jednania medzi členskými štátmi uvedenými v prílohe 8 k vykonávaciemu nariadeniu, inštitúcia, ktorá znáša náklady na poskytovanie rodinných dávok z dôvodu prvého zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti počas daného obdobia, znáša takéto náklady počas celého bežného obdobia.

HLAVA III

VYKONÁVANIE USTANOVENÍ NARIADENIA NA URČENIE UPLATNITEĽNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

Vykonávanie článkov 13 až 17 nariadenia

Článok 10b (9)

Formality podľa článku 13 ods. 2 písm. f) nariadenia

Podmienky a deň, kedy sa právne predpisy členského štátu prestávajú vzťahovať na osobu uvedenú v článku 13 ods. 2 písm. f) nariadenia, sa stanovia v súlade s týmito právnymi predpismi. Inštitúcia určená príslušným orgánom členského štátu, ktorého právne predpisy sa začnú vzťahovať na dotknutú osobu, požiada inštitúciu určenú príslušným orgánom prvého členského štátu, aby určila tento deň.

Článok 11

Formality v prípade vyslania zamestnanca na iné miesto podľa článku 14 ods. 1 a 14b 81 nariadenia a v prípade dohôd uzatvorených v súlade s článkom 17 nariadenia

1. Inštitúcie určené príslušným orgánom členského štátu, ktorého právne predpisy zostávajú uplatniteľné, vydajú osvedčenie, že zamestnanec naďalej podlieha týmto právnym predpisom do určitého dátumu:

a) na žiadosť zamestnanca alebo jeho zamestnávateľa v prípadoch uvedených v článku 14 ods. 1 a 14b ods. 1 nariadenia;

b) v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje článok 17 nariadenia.

2. O súhlas, stanovený v prípadoch uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) a 14b ods. 1 nariadenia, žiada zamestnávateľ.

Článok 11a

Formality podľa článku 14a ods. 1 a 14b ods. 2 nariadenia a dohôd, uzatvorených v súlade s článkom 17 nariadenia, upravujúce prácu, vykonávanú na území členského štátu iného ako štát, v ktorom dotknutá osoba zvyčajne vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť

1. Inštitúcia určená príslušným orgánom členského štátu, ktorého právne predpisy zostávajú uplatniteľné, vydá osvedčenie, že samostatne zárobkovo činná osoba naďalej podlieha týmto právnym predpisom do určitého dátumu:

a) na žiadosť samostatne zárobkovo činnej osoby v prípadoch uvedených v článku 14a ods. 1 a 14b ods. 2 nariadenia;

b) v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje článok 17 nariadenia.

2. O súhlas, stanovený v prípadoch uvedených v článku 14a ods. 1 a 14b ods. 2 nariadenia, žiada samostatne zárobkovo činná osoba.

Článok 12

Osobitné ustanovenia týkajúce sa poistenie zamestnancov v nemeckom systéme sociálneho zabezpečenia

Ak sa podľa podmienok uvedených v článku 13 ods. 2 a), 14 ods. 1 a 2 alebo 14b ods. 1 nariadenia alebo podľa dohody uzatvorenej v súlade s článkom 17 nariadenia uplatňujú nemecké právne predpisy na osobu zamestnanú v podniku alebo zamestnávateľom, ktorého sídlo alebo miesto podnikania sa nenachádza na nemeckom území, pričom dotknutá osoba nemá stále zamestnanie na nemeckom území, tieto právne predpisy platia tak, ako keby dotknutá osoba bola zamestnaná v mieste svojho bydliska na nemeckom území.

Ak zamestnanec nemá bydlisko na nemeckom území, nemecké právne predpisy platia tak, ako keby táto osoba bola zamestnaná v mieste, ktoré je v pôsobnosti Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Miestny všeobecný nemocenský fond Bonn).

Článok 12 a (5)

Pravidlá platné pre osoby uvedené v článku 14 ods. 2 písm. b), 14 ods. 3, 14a ods. 2 až 4 a 14c nariadenia, ktoré obvykle vykonávajú zamestnanie a/alebo samostatnú zárobkovú činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov

Na účely článku 14 ods. 2 písm. b), 14 ods. 3, 14a ods. 2 až 4 a 14c nariadenia platia nasledujúce pravidlá:

1. a) Osoba, ktorá obvykle vykonáva činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov alebo v podniku so sídlom alebo miestom podnikania na území jedného členského štátu a ktorým prechádza spoločná hranica dvoch členských štátov alebo ktorá súčasne vykonáva zamestnanie na území jedného členského štátu a samostatnú zárobkovú činnosť na území druhého členského štátu, oznámi túto situáciu inštitúcii určenej príslušným orgánom členského štátu, na území ktorého má bydlisko.

b) Ak sa právne predpisy členského štátu, na území ktorého má dotknutá osoba bydlisko, na túto osobu nevzťahujú, inštitúcia určená príslušným orgánom tohto členského štátu oboznámi s touto situáciou inštitúciu určenú príslušným orgánom členského štátu, ktorého právne predpisy sa na túto osobu vzťahujú.

2. a) Ak v súlade s článkom 14 ods. 2 písm. b) bod i) alebo prvou vetou odseku 2 článku 14a nariadenia osoba, ktorá obvykle vykonáva zamestnanie alebo samostatne zárobkovú činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov a ktorá vykonáva časť svojej činnosti v členskom štáte, na území ktorého má bydlisko, podlieha právnym predpisom tohto členského štátu, inštitúcia určená príslušným orgánom tohto členského štátu, vydá tejto osobe osvedčenie potvrdzujúce, že sa na ňu vzťahujú právne predpisy tohto členského štátu, a kópiu tohto osvedčenia zašle inštitúcii určenej príslušným orgánom ktoréhokoľvek druhého členského štátu:

i) na území ktorého dotknutá osoba vykonáva časť svojej činnosti,

a/alebo

ii) ak ide o zamestnanca, na území ktorého má podnik alebo zamestnávateľ, ktorý ho zamestnáva, sídlo alebo miesto podnikania.

b) Inštitúcia druhého členského štátu, v prípade potreby, zašle inštitúcii určenej príslušným orgánom členského štátu, ktorého právne predpisy sa uplatňujú, informácie potrebné na posúdenie príspevkov, ktoré má platiť zamestnávateľ alebo zamestnávatelia a/alebo dotknutá osoba podľa týchto právnych predpisov.

3. a) Ak v súlade s článkom 14 ods. 3 alebo 14a ods. 3 nariadenia osoba, ktorú na území jedného členského štátu zamestnáva podnik so sídlom alebo miestom podnikania na území druhého členského štátu, a ktorým prechádza spoločná hranica týchto štátov alebo ktorá vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v takomto podniku, podlieha právnym predpisom členského štátu, na území ktorého má tento podnik sídlo alebo miesto podnikania, inštitúcia určená príslušným orgánom tohto členského štátu vydá danej osobe osvedčenie, že táto osoba podlieha právnym predpisom tohto členského štátu, a kópiu tohto osvedčenia zašle inštitúcii určenej príslušným orgánom ktoréhokoľvek iného členského štátu:

i) na území ktorého táto osoba vykonáva zamestnanie alebo samostatnú zárobkovú činnosť;

ii) na území ktorého má táto osoba bydlisko.

b) Ustanovenie ods. 2 písm. b) sa použije analogicky.

4. a) Ak v súlade s článkom 14 ods. 2 písm. b) bod ii) nariadenia zamestnanec, ktorý nemá bydlisko na území žiadneho z členských štátov, v ktorých vykonáva svoju činnosť, podlieha právnym predpisom členského štátu, na území ktorého sa nachádza sídlo alebo miesto podnikania podniku alebo fyzickej osoby, ktorá ho zamestnáva, inštitúcia určená príslušným orgánom tohto členského štátu vydá zamestnancovi osvedčenie potvrdzujúce, že táto osoba podlieha právnym predpisom tohto členského štátu, a kópiu tohto osvedčenia zašle inštitúcii určenej príslušným orgánom ktoréhokoľvek druhého členského štátu:

i) na území ktorého zamestnanec vykonáva časť svojej činnosti;

ii) na území ktorého má zamestnanec bydlisko.

b) Ustanovenie ods. 2 písm. b) sa použije obdobne.

5. a) Ak v súlade s ustanoveniami druhej vety odseku 2 článku 14a nariadenia osoba, ktorá obvykle vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov, pričom však nevykonáva žiadnu časť svojej činnosti na území členského štátu, v ktorom má bydlisko, podlieha právnym predpisom členského štátu, na území ktorého vykonáva svoju hlavnú činnosť, inštitúcia určená príslušným orgánom členského štátu, na území ktorého má táto osoba bydlisko, o tom bezodkladne informuje inštitúciu určenú príslušnými orgánmi týchto druhých členských štátov.

b) Príslušné orgány dotknutých členských štátov alebo inštitúcie určené týmito príslušnými orgánmi vzájomnou dohodou určia právne predpisy, ktoré sa budú vzťahovať na dotknutú osobu, pričom berú do úvahy ustanovenia písm. d) a podľa potreby ustanovenia článku 14a ods. 4 nariadenia a urobia tak v lehote, ktorá nepresahuje 6 mesiacov a ktorá sa počíta od dňa, kedy situácia dotknutej osoby bola oznámená jednej z dotknutých inštitúcií.

c) Inštitúcia, ktorá uplatňuje právne predpisy určené ako právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na dotknutú osobu, vydá tejto osobe osvedčenie, že táto osoba podlieha týmto právnym predpisom, a kópiu tohto osvedčenia zašle ostatným dotknutým inštitúciám.

d) Na účely určenia hlavnej činnosti dotknutje osoby v súlade s treťou vetou článku 14a ods. 2 nariadenia sa v prvom rade berie do úvahy miesto, kde sa nachádza stála prevádzkareň, v ktorej príslušná osoba vykonáva svoju činnosť. Ak sa tak nestane, do úvahy sa berú kritériá, ako je zvyčajná povaha alebo trvanie vykonávanej činnosti, počet poskytovaných služieb a príjem vyplývajúci z tejto činnosti.

e) Inštitúcie si vymenia všetky informácie potrebné na určenie hlavnej činnosti dotknutej osoby aj príspevkov splatných podľa právnych predpisov, ktoré boli určené ako právne predpisy vzťahujúce sa na túto osobu.

6. a) Bez toho, aby bol dotknutý odsek 5 a predovšetkým písm. b) tohto odseku, ak inštitúcia určená príslušným orgánom členského štátu, ktorého právne predpisy by sa uplatňovali podľa článku 14a ods. 2 alebo 3 nariadenia, určí, že ustanovenia odseku 4 tohto článku sa použijú v prípade dotknutej osoby, oznámi to príslušným orgánom druhého členského štátu alebo inštitúciám určeným týmito orgánmi; o právnych predpisoch vzťahujúcich sa na dotknutú osobu sa v prípade potreby rozhodne vzájomnou dohodou.

b) Ostatné dotknuté inštitúcie zašlú informácie uvedené v odseku 2 písm. b) inštitúciám určeným príslušným orgánom členského štátu, ktorého právne predpisy boli určené ako uplatniteľné.

7. a) Ak v súlade s článkom 14c písm. a) nariadenia osoba, ktorá súčasne vykonáva zamestnanie na území jedného členského štátu a samostatnú zárobkovú činnosť na území druhého členského štátu, podlieha právnym predpisom členského štátu, na území ktorého vykonáva závislú činnosť, inštitúcia určená príslušným orgánom tohto členského štátu vydá zamestnancovi osvedčenie potvrdzujúce, že táto osoba podlieha právnym predpisom tohto členského štátu, a kópiu tohto osvedčenia zašle inštitúcii určenej príslušným orgánom ktoréhokoľvek druhého členského štátu:

i) na území ktorého táto osoba vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť;

ii) na území ktorého má táto osoba bydlisko.

b) Ustanovenie ods. 2 písm. b) sa použije obdobne.

8. Ak v súlade s ustanoveniami článku 14 14c písm. b) nariadenia osoba, ktorá súčasne vykonáva zamestnanie na území jedného členského štátu a samostatnú zárobkovú činnosť na území druhého členského štátu, podlieha právnym predpisom dvoch členských štátov, ustanovenia bodov 1, 2, 3 a 4 sa vzťahujú na vykonávanie závislej činnosti a ustanovenia bodov 1, 2, 3, 5 a 6 sa vzťahujú obdobne na samostatnú zárobkovú činnosť.

Inštitúcie, určené príslušnými orgánmi dvoch členských štátov, ktorých právne predpisy boli určené ako uplatniteľné, sa navzájom informujú v uvedenom zmysle.

Článok 13

Výkon práva voľby osobami, ktoré zamestnávajú diplomatické misie alebo konzulárne úrady

1. Právo voľby stanovené v článku 16 ods. 2 nariadenia sa musí uplatniť po prvýkrát do troch mesiacov odo dňa, kedy osoba bola zamestnaná v diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade alebo kedy táto osoba nastúpila do osobnej služby zástupcov takejto misie alebo úradu. Voľba nadobúda účinnosť dňom nástupu do zamestnania.

Ak dotknutá osoba obnoví svoje právo voľby na konci kalendárneho roku, voľba nadobudne účinnosť v prvý deň nasledujúceho kalendárneho roku.

2. Osoba, ktorá uplatní právo voľby, o tom informuje inštitúciu určenú príslušným orgánom členského štátu, ktorého právne predpisy si zvolila, a súčasne o tom informuje svojho zamestnávateľa. V prípade potreby uvedená inštutúcia zašle takéto informácie všetkým ostatným inštitúciám toho istého členského štátu v súlade so smernicami vydanými príslušným orgánom tohto členského štátu.

3. Inštitúcia určená príslušným orgánom členského štátu, ktorého právne predpisy si dotknutá osoba zvolila, vydá tejto osobe osvedčenie o tom, že táto osoba podlieha právnym predpisom tohto členského štátu, pokiaľ je zamestnaná diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom alebo v osobnej službe zástupcu takejto misie alebo úradu.

4. Ak si dotknutá osoba zvolila nemecké právne predpisy, ustanovenia týchto právnych predpisov sa uplatňujú tak, ako keby táto osoba bola zamestnaná v mieste, v ktorom má sídlo nemecká vláda. Príslušný orgán určí príslušnú inštitúciu nemocenského poistenia.

Článok 14

Uplatňovanie práva voľby pomocnými zamestnancami Európskych spoločenstiev

1. Právo voľby podľa článku 16 ods. 3 nariadenia sa musí vykonať v čase, keď sa uzatvára pracovná zmluva. Úrad splnomocnený uzatvárať takúto zmluvu, informuje inštitúciu určenú príslušným orgánom členského štátu, ktorého právne predpisy si pomocný zamestnanec zvolil. Uvedená inštitúcia v prípade potreby zašle takúto informáciu všetkým ostatným inštitúciám toho istého členského štátu.

2. Inštitúcia určená príslušným orgánom členského štátu, ktorého právne predpisy si pomocný zamestnanec zvolil, mu vydá osvedčenie o tom, že podlieha právnym predpisom tohto členského štátu, pokiaľ ho zamestnávajú Európske spoločenstvá ako pomocného zamestnanca.

3. Príslušné orgány členských štátov v prípade potreby určia pírslušné inštitúcie vo vzťahu k pomocným zamestnancom Európskych spoločenstiev.

4. Ak si pomocný zamestnanec zamestnaný na území iného členského štátu, ako je Nemecko, zvolil nemecké právne predpisy, ustanovenia týchto právnych predpisov sa uplatňujú tak, akoby bol pracovník zamestnaný na mieste, kde má sídlo nemecká vláda. Príslušný orgán určí príslušnú inštitúciu nemocenského poistenia.

HLAVA IV

VYKONÁVANIE OSOBITNÝCH USTANOVENÍ NARIADENIA SÚVISIACICH S RÔZNYMI KATEGÓRIAMI DÁVOK

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚHRN DÔB

Článok 15 (A) (5) (11)

1. V prípadoch uvedených v článku 18 ods. 1, 38, 45 ods. 1 až 3, 64 a 67 ods. 1 a 2 nariadenia, úhr dôb sa vypočíta podľa nasledujúcich pravidiel:

a) K dobám poistenia alebo bydliska dosiahnutým podľa právnych predpisov jedného členského štátu sa pripočítajú doby poistenia alebo bydliska dosiahnuté podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek druhého členského štátu, a to v rozsahu, ktorý je potrebný na doplnenie dôb poistenia alebo bydliska dosiahnutých podľa právnych predpisov prvého členského štátu na účely nadobudnutia, zachovania alebo znovunadobudnutia nároku na dávky, a to za predpokladu, že sa tieto doby poistenia alebo bydliska neprekrývajú. Ak majú inštitúcie dvoch alebo viacerých členských štátov priznať dávky v súvislosti s invaliditou, starobou alebo úmrtím (dôchodky) v súlade s ustanoveniami článku 46 ods. 2 nariadenia, každá z dotknutých inštitúcií osobitne uskutoční úhrn dôb, pričom zohľadní všetky doby poistenia alebo bydliska dosiahnuté zamestnancom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou podľa právnych predpisov všetkých členských štátov, ktoré sa na neho vzťahovali, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 45 ods. 2 a ods. 3 a článku 47 ods. 1 písm. a) nariadenia tam, kde je to vhodné. V prípadoch uvedených v článku 14c písm. b) nariadenia však horeuvedené inštitúcie na účely priznania dávok berú do úvahy doby poistenia alebo bydliska dosiahnuté v rámci systému povinného poistenia podľa právnych predpisov dvoch členských štátov, ktoré sa navzájom prekrývajú.

b) Ak sa doby poistenia alebo bydliska dosiahnuté v rámci systému povinného poistenia podľa právnych predpisov jedného členského štátu prekrývajú s dobou poistenia dosiahnutou v rámci systému dobrovoľného alebo voliteľného nepretržitého poistenia podľa právnych predpisov druhého členského štátu, do úvahy sa berie len doba dosiahnutá v rámci systému povinného poistenia.

c) Ak sa doba poistenia alebo bydliska, iná ako doba, ktorá sa za takú považuje, dosiahnutá podľa právnych predpisov jedného členského štátu prekrýva s dobou, ktorá sa za takú považuje podľa právnych predpisov druhého členského štátu, do úvahy sa berie len doba iná ako doba, ktorá sa za takú považuje.

d) Akákoľvek doba, ktorá sa podľa právnych predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov považuje za takú, berie do úvahy len inštitúcia členského štátu, podľa právnych predpisov ktorého bola poistená osoba pred touto uvedenou dobou naposledy povinne poistená; ak poistená osoba nebola pred uvedenou dobou povinne poistená podľa právnych predpisov členského štátu, túto dobu berie do úvahy inštitúcia členského štátu, podľa právnych predpisov ktorého bola daná osoba po uplynutí uvedenej doby prvýkrát poistená.

e) Ak nie je možné presne určiť časové obdobie, v ktorom sa dosiahli doby poistenia alebo bydliska podľa právnych predpisov jedného členského štátu, má sa zato, že takéto doby sa neprekrývajú s dobami poistenia alebo bydliska dosiahnutými podľa právnych predpisov iného členského štátu a tam, kde je to výhodné, sa zohľadnia.

f) Ak sa podľa právnych predpisov jedného členského štátu zohľadňujú určité doby poistenia alebo bydliska len vtedy, ak sa dosiahli v určitom časovom období, inštitúcia, ktorá uplatňuje tieto právne predpisy:

i) berie do úvahy len tie doby poistenia alebo bydliska, ktoré sa dosiahli podľa právnych predpisov iného členského štátu, ak sa dosiahli v rámci uvedeného časového obdobia,

ii) predĺži toto časové obdobie na trvanie dôb poistenia alebo bydliska, dosiahnutých úplne alebo čiastočne v rámci tohto obdobia podľa právnych predpisov druhého členského štátu, ak doby poistenia alebo bydliska podľa právnych predpisov druhého členského štátu majú za následok len prerušenie tohto časového obdobia, v rámci ktorého sa musia dosiahnuť doby poistenia alebo bydliska.

2. Doby poistenia alebo bydliska dosiahnuté podľa právnych predpisov členského štátu, na ktoré sa nariadenie nevzťahuje, ale ktoré sa zohľadňujú podľa právnych predpisov toho členského štátu, na ktorý sa nariadenie vzťahuje, sa považujú za doby poistenia, ktoré sa zohľadňujú na účely úhrnu.

3. Keď sú doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov jedného členského štátu vyjadrené v iných jednotkách ako tie, ktoré používajú právne predpisy iného členského štátu, prepočet potrebný na účely úhrnu sa vykoná podľa týchto pravidiel:

a) Ak je dotknutá osoba zamestnancom, na ktorého sa vzťahuje šesťdňový týždeň, alebo je samostatne zárobkovo činnou osobou:

i) jeden deň zodpovedá ôsmim hodinám a naopak;

ii) šesť dní zodpovedá jednému týždňu a naopak;

iii) 26 dní zodpovedá jednému mesiacu a naopak;

iv) tri mesiace alebo 13 týždňov alebo 78 dní zodpovedá jednému štvrťroku a naopak;

v) na účely prepočtu týždňov na mesiace a naopak sa týždne a mesiace prepočítajú na dni;

vi) používanie predchádzajúcich pravidiel nemá mať účinok, že jeho výsledkom bude celkový úhrn dôb poistenia dosiahnutý počas jedného kalendárneho roka vyšší ako 312 dní alebo 52 týždňov alebo 12 mesiacov alebo štyri štvrťroky.

b) Ak je dotknutá osoba zamestnancom, na ktorého sa vzťahuje päťdňový pracovný týždeň:

i) jeden deň zodpovedá deviatim hodinám a naopak;

ii) päť dní zodpovedá jednému týždňu a naopak;

iii) 22 dní zodpovedá jednému mesiacu a naopak;

iv) tri mesiace alebo 13 týždňov alebo 66 dní zodpovedá jednému štvrťroku a naopak;

v) na účely prepočtu týždňov na mesiace a naopak sa týždne a mesiace prepočítajú na dni;

vi) používanie predchádzajúcich pravidiel nemá mať účinok, že jeho výsledkom bude celkový úhrn dôb poistenia dosiahnutý počas jedného kalendárneho roka vyšší ako 264 dní alebo 52 týždňov alebo 12 mesiacov alebo štyri štvrťroky.

c) Ak je dotknutá osoba zamestnancom, na ktorého sa vzťahuje sedemdňový pracovný týždeň:

i) jeden deň zodpovedá šiestim hodinám a naopak;

ii) sedem dní zodpovedá jednému týždňu a naopak;

iii) tridsať dní zodpovedá jednému mesiacu a naopak;

iv) tri mesiace alebo 13 týždňov alebo 90 dní zodpovedá jednému štvrťroku a naopak;

v) na účely prepočtu týždňov na mesiace a naopak sa týždne a mesiace prepočítajú na dni;

vi) používanie predchádzajúcich pravidiel nemá mať účinok, že jeho výsledkom bude celkový úhrn dôb poistenia dosiahnutý počas jedného kalendárneho roka vyšší ako 360 dní alebo 52 týždňov alebo 12 mesiacov alebo štyri štvrťroky.

Ak sú doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov členského štátu vyjadrené v mesiacoch, dni zodpovedajúce určitej časti mesiaca v súlade s pravidlami prepočtu, uvedenými v tomto odseku, sa považujú za úplný mesiac.

KAPITOLA 2

CHOROBA A MATERSTVO

Vykonávanie článku 18 nariadenia

Článok 16

Potvrdenie o dobách poistenia

1. Aby sa zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba mohla dovolávať ustanovení článku 18 nariadenia, predloží príslušnej inštitúcii potvrdenie, v ktorom sa uvádzajú doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov, ktoré sa na túto osobu naposledy vzťahovali.

2. Toto potvrdenie vydáva na žiadosť zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby inštitúcia alebo inštitúcie členského štátu, právne predpisy ktorého sa na ňu naposledy vzťahovali. Ak uvedené potvrdenie zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba nepredloží, príslušná inštitúcia ho získa priamo od dotknutej inštitúcie alebo inštitúcií.

3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia obdobne, ak na splnenie podmienok právnych predpisov príslušného členského štátu je potrebné zohľadniť predchádzajúce doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek iného členského štátu.

Vykonávanie článku 19 nariadenia

Článok 17 (14)

Vecné dávky v prípade bydliska v inom členskom štáte, ako je príslušný štát

1. Na účely poberania vecných dávok podľa článku 19 nariadenia, zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba musí zaevidovať seba a svojich rodinných príslušníkov v inštitúcii miesta bydliska na základe predloženia potvrdenia potvrdzujúceho, že on a jeho rodinní príslušníci majú nárok na uvedené dávky. Toto potvrdenie v prípade potreby vydá príslušná inštitúcia na základe informácii od zamestnávateľa. Ak zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba alebo jej rodinní príslušníci uvedené potvrdenie nepredložia, inštitúcia miesta bydliska ho získa priamo od príslušných inštitúcií.

2. Toto potvrdenie je platné dovtedy, kým inštitúcia miesta bydliska dotknutej osoby nedostane oznámenie o jeho zrušení. Ak však uvedené potvrdenie vydala nemecká, francúzska, talianska alebo portugalská inštitúcia, je platné jeden rok odo dňa vydania a treba ho každý rok obnovovať

3. Ak je dotknutá osoba sezónnym pracovníkom, potvrdenie uvedené v odseku 1 platí počas celého predpokladaného trvania sezónnej práce, ak medzitým príslušná inštitúcia neoznámi inštitúcii miesta bydli ska dotknutej osoby jeho zrušenie.

4. Inštitúcia miesta bydliska dotknutej osoby oznámi príslušnej inštitúcii každé zaevidovanie vykonané v súlade s odsekom 1.

5. Pri každej žiadosti o vecné dávky predloží dotknutá osoba podporné doklady, ktoré požadujú na poskytovanie vecných dávok právne predpisy toho členského štátu, na ktorého území má bydlisko.

6. V prípade hospitalizácie inštitúcia miesta bydliska oznámi príslušnej inštitúcii dátum prijatia do nemocnice, pravdepodobné trvanie hospitalizácie a dátum prepustenia z nemocnice do troch dní odo dňa, keď sa dozvedela o hospitalizácii. Toto oznámenie však nie je potrebné v prípade, ak sa náklady na vecné dávky uhradia paušálnou sumou inštitúcii miesta bydliska.

7. Inštitúcia miesta bydliska vopred oznámi príslušnej inštitúcii každé rozhodnutie, ktoré sa týka poskytovania vecných dávok, pri ktorých pravdepodobné alebo skutočné náklady presiahnu paušálnu, ktorú určí a periodicky overuje správna komisia. Príslušná inštitúcia môže vzniesť odôvodnené námietky do 15 dní odo dňa zaslania tejto informácie; ak v tejto lehote nebola vznesená žiadna námietka, inštitúcia miesta bydliska poskytne vecné dávky. Ak sa tieto dávky musia poskytovať v mimoriadne naliehavom prípade, inštitúcia miesta bydliska o tom bezodkladne informuje príslušnú inštitúciu. Oznámenie námietky s uvedením dôvodov, na ktorých sa námietka zakladá, nie je potrebné v prípade, ak sa náklady na vecné dávky uhradia paušálnou sumou inštitúcii miesta bydliska.

8. Zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba alebo jej rodinní príslušníci informujú inštitúciu miesta bydliska o každej zmene v ich situácii, ktorá by mohla ovplyvniť ich nárok na vecné dávky, najmä o skončení alebo o zmene zamestnania alebo výkonu samostatne zárobkovej činnosti dotknutej osoby alebo o akejkoľvek zmene miesta bydliska alebo pobytu zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby alebo jej rodinného príslušníka. Podobne keď zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba prestala byť poistená alebo jej zanikol nárok na vecné dávky, príslušná inštitúcia o tom informuje inštitúciu miesta bydliska. Inštitúcia miesta bydliska môže kedykoľvek požiadať príslušnú inštitúciu, aby jej poskytla akékoľvek informácie týkajúce sa poistenia zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby alebo jej nároku na vecné dávky.

9. Dva alebo viac členských štátov alebo príslušné orgány týchto členských štátov sa na základe stanoviska správnej komisie môžu dohodnúť na iných vykonávacích ustanoveniach.

Článok 18

Peňažné dávky v prípade bydliska v inom členskom štáte, ako je príslušný štát

1. Na účely poberania peňažných dávok podľa článku 19 ods. 1 písm. b) nariadenia zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba o ne požiada do troch dní od začiatku práceneschopnosti inštitúciu miesta bydliska na základe predloženia oznámenia o prerušení práce alebo, ak to ustanovujú právne predpisy, ktoré uplatňuje príslušná inštitúcia alebo inštitúcia miesta bydliska, na základe predloženia potvrdenia o práceneschopnosti, ktoré danej osobe vydal ošetrujúci lekár.

2. Ak ošetrujúci lekári v štáte bydliska danej osoby potvrdenia o práceneschopnosti nevydávajú, pracovník podá žiadosť priamo na inštitúciu miesta bydliska v lehote ustanovenej právnymi predpismi, ktoré táto inštitúcia uplatňuje.

Táto inštitúcia dá bezodkladne lekársky potvrdiť práceneschopnosť a dá vystaviť osvedčenie uvedené v odseku 1. Toto osvedčenie, v ktorom sa uvedie pravdepodobné trvanie práceneschopnosti, bezodkladne postúpi príslušnej inštitúcii.

3. V prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje odsek 2, inštitúcia miesta bydliska dotknutej osoby čo najskôr, najneskôr však do troch dní odo dňa podania žiadosti, dá dotknutú osobu lekársky vyšetriť, akoby bola poistená v tejto inštitúcii. Správu vyšetrujúceho lekára, v ktorej sa uvedie najmä pravdepodobné trvanie práceneschopnosti, zašle inštitúcia miesta bydliska do troch dní odo dňa vyšetrenia príslušnej inštitúcii.

4. Inštitúcia miesta bydliska následne vykoná všetky potrebné administratívne overovania alebo lekárske vyšetrenia dotknutej osoby, akoby bola poistená v tejto inštitúcii. Akonáhle dospeje k záveru, že dotknutá osoba je schopná znovu nastúpiť do práce, bezodkladne to oznámi tejto osobe, ako aj príslušnej inštitúcii a uvedie deň skončenia práceneschopnosti. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 6, oznámenie danej osobe sa považuje za rozhodnutie prijaté v mene príslušnej inštitúcie.

5. Príslušná inštitúcia si v každom prípade vyhradzuje právo dať dotknutú osobu vyšetriť lekárom podľa vlastného výberu.

6. Ak príslušná inštitúcia odmietne poskytnúť peňažné dávky, pretože daná osoba nesplnila formálne náležitosti stanovené právnymi predpismi štátu bydliska, alebo ak dospeje k záveru, že daná osoba je schopná znova nastúpiť do práce, informuje dotknutú osobu o svojom rozhodnutí, pričom kópiu tohto rozhodnutia súčasne zašle inštitúcii miesta bydliska.

7. Akonáhle sa daná osoba vráti do práce, oznámi to príslušnej inštitúcii, ak takéto oznámenie požadujú právne predpisy, ktoré táto inštitúcia uplatňuje.

8. Príslušná inštitúcia vypláca peňažné dávky vhodným spôsobom, najmä prostredníctvom medzinárodnej peňažnej poukážky, o čom informuje inštitúciu miesta bydliska a dotknutú osobu. Ak peňažné dávky v mene príslušnej inštitúcie vypláca inštitúcia miesta bydliska, príslušná inštitúcia oboznámi dotknutú osobu s jeho právami a inštitúcii miesta bydliska oznámi výšku peňažných dávok, výplatné termíny a maximálnu dobu, počas ktorej by sa v súlade s právnymi predpismi príslušného štátu mali peňažné dávky poskytovať.

9. Dva alebo viac členských štátov alebo príslušných orgánov týchto členských štátov sa po obdržaní stanoviska správnej komisie môže dohodnúť na iných vykonávacích ustanoveniach.

Vykonávanie článku 20 nariadenia

Článok 19

Osobitné ustanovenia pre cezhraničných pracovníkov a ich rodinných príslušníkov

V prípade cezhraničných pracovníkov a ich rodinných príslušníkov sa lieky, obväzy, okuliare a malé zdravotnícke pomôcky môžu vydávať a laboratórne analýzy a skúšky sa môžu vykonávať len na území členského štátu, v ktorom boli predpísané, v súlade s ustanoveniami právnych predpisov tohto členského štátu okrem prípadov, keď sú výhodnejšie právne predpisy, uplatňované príslušnou inštitúciou alebo dohoda uzatvorená medzi členskými štátmi alebo príslušnými orgánmi týchto členských štátov.

Vykonávanie druhej zarážky článku 21 ods. 2 nariadenia

Článok 19a (15)

Vecné dávky v prípade pobytu dotknutej osoby v príslušnom štáte — Rodinní príslušníci, ktorí majú bydlisko v členskom štáte inom ako štát, v ktorom má bydlisko zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba

1. Na účely poberania vecných dávok podľa článku 21 nariadenia rodinní príslušníci predložia inštitúcii miesta pobytu osvedčenie potvrdzujúce, že majú nárok na tieto dávky. V tomto osvedčení, ktoré vydáva inštitúcia mieste bydliska rodinných príslušníkov, pokiaľ možno predtým, než opustia územie členského štátu, v ktorom majú bydlisko, sa predovšetkým uvádza maximálne obdobie pre poskytovanie vecných dávok podľa právnych predpisov tohto členského štátu. Ak rodinní príslušníci nepredložia takéto osvedčenie, inštitúcia miesta pobytu sa spojí s inštitúciou miesta bydliska s cieľom získania tohto osvedčenia.

2. Ustanovenia článku 17 ods. 6, 7 a 9 vykonávacieho nariadenia sa použijú obdobne. V tomto prípade inštitúcia miesta bydliska rodinných príslušníkov sa považuje za príslušnú inštitúciu.

Vykonávanie článku 22 nariadenia

Článok 20

Vecné dávky v prípade pobytu v inom členskom štáte ako je príslušný štát — Osobitný prípad osôb zamestnaných v medzinárodnej doprave a ich rodinných príslušníkov

1. Na účely poberania vecných dávok pre seba a sprevádzajúcich rodinných príslušníkov osoba zamestnaná v medzinárodnej doprave, ktorú upravuje článok 14 ods. 2 písm. a) nariadenia, ktorá v priebehu svojho zamestnania prejde na územie iného členského štátu ako príslušný štát, čo najskôr predloží inštitúcii miesta pobytu osobitné potvrdenie, vydané zamestnávateľom alebo jeho zástupcom počas bežného kalendárneho mesiaca alebo počas dvoch kalendárnych mesiacov pred predložením tohto potvrdenia. V takomto potvrdení sa uvedie predovšetkým dátum, od ktorého je dotknutá osoba zamestnaná u daného zamestnávateľa, ako aj meno a adresa príslušnej inštitúcie; ak však podľa právnych predpisov príslušného štátu zamestnávateľ nie je povinný poznať príslušnú inštitúciu, daná osoba poskytne v písomnej forme meno a adresu tejto inštitúcie pri predkladaní svojej žiadosti inštitúcii miesta pobytu. Osoba, ktorá predložila takéto potvrdenie, sa považuje za osobu, ktorá splnila podmienky pre nadobudnutie nároku na vecné dávky. Ak sa daná osoba nemôže spojiť s inštitúciou miesta pobytu skôr, než sa podrobí liečbe, takáto liečba jej bude poskytnutá na základe predloženia uvedeného potvrdenia tak, ako keby bola poistená v tejto inštitúcii.

2. Inštitúcia miesta pobytu zistí do troch dní od príslušnej inštitúcie, či dotknutá osoba splnila podmienky na vznik nároku na vecné dávky. Táto inštitúcia poskytuje vecné dávky dovtedy, kým nedostane odpoveď od príslušnej inštitúcie, najdlhšie však 30 dní.

3. Príslušná inštitúcia zašle odpoveď inštitúcii miesta pobytu do 10 dní od obdržania žiadosti od tejto inštitúcie. V prípade kladnej odpovede príslušná inštitúcia v prípade potreby uvedie maximálnu dobu, počas ktorej sa môžu vecné dávky poskytovať podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, a inštitúcia miesta pobytu pokračuje v poskytovaní uvedených dávok.

4. Namiesto osobitného potvrdenia uvedeného v odseku 1 môže zamestnanec, na ktorého sa tento odsek vzťahuje, predložiť inštitúcii miesta pobytu potvrdenie, ktoré osvedčuje, že splnil podmienky na získanie nároku na vecné dávky. Ak je to potrebné, v tomto potvrdení, ktoré vydáva príslušná inštitúcia, sa uvedie maximálna doba, počas ktorej sa môžu poskytovať vecné dávky podľa právnych predpisov príslušného štátu. V takomto prípade sa odseky 1, 2 a 3 nepoužijú.

5. Ustanovenia článku 17 ods. 6, 7 a 9 vykonávacieho nariadenia sa použijú obdobne.

6. Náhrada vecných dávok poskytovaných na základe predpokladu uvedeného v odseku 1 sa uskutočňuje spôsobom ustanoveným v článku 36 ods. 1 nariadenia.

Článok 21

Vecné dávky v prípade pobytu v inom člesnkom štáte ako je príslušný štát — Zamestnanci iní ako osoby určené v článku 20 vykonávacieho nariadenia alebo samostatne zárobkovo činné osoby

1. Na účely poberania vecných dávok podľa článku 22 ods. 1 písm. a) bod i) nariadenia, okrem prípadu uvedeného v článku 20 vykonávacieho nariadenia, zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba predloží inštitúcii príslušnej mieste pobytu potvrdenie, ktoré osvedčuje, že má nárok na vecné dávky. V takomto potvrdení, ktoré vydáva príslušná inštitúcia na žiadosť danej osoby, pokiaľ možno predtým než daná osoba opustí územie členského štátu, v ktorom má bydlisko, sa v prípade potreby uvedie predovšetkým maximálne obdobie, počas ktorého môžu byť poskytované vecné dávky podľa právnych predpisov príslušného štátu. Ak daná osoba nepredloží uvedené potvrdenie, inštitúcia miesta pobytu ho získa od príslušnej inštitúcie.

2. Ustanovenie článku 17 ods. 6, 7 a 9 vykonávacieho nariadenia sa použijú obdobne.

Článok 22

Vecné dávky pre zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činné osoby, ktorí zmenia miesto bydliska alebo sa vrátia do štátu svojho bydliska a pre zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činné osoby, ktorí majú povolenie vyhľadať lekárske ošetrenie v inom členskom štáte

1. Na účely poberania vecných dávok podľa článku 22 ods. 1 písm. b) bod i) nariadenia, zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba predloží inštitúcii miesta bydliska potvrdenie, ktoré osvedčuje, že má naďalej nárok na poskytovanie uvedených dávok. Ak je to potrebné, v tomto potvrdení, ktoré vydáva príslušná inštitúcia, sa uvedie predovšetkým maximálna doba, počas ktorej sa takéto dávky môžu ďalej poskytovať v súlade s ustanoveniami právnych predpisov príslušného štátu. Potvrdenie možno vydať na žiadosť danej osoby po jej odchode, ak nemôže byť vydané vopred z dôvodov vyššej moci.

2. Ustanovenia článku 17 ods. 6, 7 a 9 vykonávacieho nariadenia sa použijú obdobne.

3. Odsek 1 a 2 sa použjie obdobne vo vzťahu k poskytovaniu vecných dávok v prípade uvedenom v článku 22 ods. 1 písm. c) bod i) nariadenia.

Článok 23

Vecné dávky pre rodinných príslušníkov

Ustanovenia článku 21 alebo 22 vykonávacieho nariadenia sa obdobne vzťahujú, ak je to vhodné, na poskytovanie vecných dávok rodinným príslušníkom v zmysle článku 22 ods. 3 nariadenia.

Avšak v prípadoch uvedených v druhom pododseku článku 22 ods. 3 nariadenia, inštitúcia miesta bydliska danej osoby sa považuje za príslušnú inštitúciu, a právne predpisy štátu bydliska rodinných príslušníkov sa považujú za právne predpisy príslušného štátu na účely článku 17 ods. 6, 7 a 9, 21 a 22 vykonávacieho nariadenia.

Článok 24

Peňažné dávky pre zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činné osoby v prípade pobytu v inom členskom štáte, ako je príslušný štát

Ustanovenia článku 18 vykonávacieho nariadenia sa použijú obdobne na poberanie peňažných dávok podľa článku 22 ods. 1 písm. a) bodu ii) nariadenia. Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť predložiť potvrdenie o práceneschopnosti, zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá má pobyt na území členského štátu bez toho, že by tam vykonávala akúkoľvek zárobkovú činnosť, nie je povinná predložiť oznámenie o prerušení práce uvedené v článku 18 ods. 1 vykonávacieho nariadenia.

Vykonávanie článku 23 ods. 3 nariadenia

Článok 25

Potvrdenie týkajúce sa rodinných príslušníkov, ktorí sa zohľadňujú pri výpočte peňažných dávok

1. Na účely poberania dávok podľa ustanovení článku 23 ods. 3 nariadenia, zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba predloží príslušnej inštitúcii potvrdenie týkajúce sa jeho rodinných príslušníkov, ktorí majú bydlisko na území členského štátu iného ako štát, v ktorom sa nachádza uvedená inštitúcia.

2. Toto potvrdenie vydáva inštitúcia miesta bydliska rodinných príslušníkov.

Jeho platnosť je 12 mesiacov odo dňa vydania. Potvrdenie možno obnoviť; v takomto prípade platí odo dňa jeho obnovenia.

Daná osoba bezodkladne oznámi príslušnej inštitúcii akúkoľvek skutočnosť, ktorá vyžaduje zmenu údajov v uvedenom potvrdení. Táto zmena nadobúda účinnosť dňom, kedy táto skutočnosť nastala.

3. Namiesto potvrdenia uvedeného v odseku 1 môže príslušná inštitúcia požadovať od danej osoby, aby predložila aktuálne doklady o rodinnom stave jej rodinných príslušníkov, ktorí majú bydlisko na území členského štátu iného ako štát, v ktorom sa nachádzajú uvedené inštitúcie.

Vykonávanie článku 25 ods. 1 nariadenia

Článok 26

Dávky pre nezamestnané osoby, ktoré prešli do iného členského štátu, ako je príslušný štát, s úmyslom hľadať si tam zamestnanie

1. Na účely poberania peňažných a vecných dávok podľa článku 25 ods. 1 nariadenia pre seba a svojich rodinných príslušníkov, nezamestnaná osoba predloží inštitúcii nemocenského poistenia príslušnej v mieste, do ktorého išla, potvrdenie, ktoré si mala pred odchodom vyžiadať príslušnú inštitúciu nemocenského poistenia. Ak nezamestnaná osoba nepredloží takéto potvrdenie, inštitúcia príslušná v mieste, do ktorého išla daná osoba, získa toto potvrdenie od príslušnej inštitúcie.

V tomto potvrdení sa musí potvrdiť existencia nároku na uvedené dávky za podmienok ustanovených v článku 69 ods. 1 písm. a) nariadenia; uviesť trvanie platnosti tohto nároku so zohľadnením ustanovenia článku 69 ods. 1 písm. c) nariadenia a špecifikovať sumu peňažných dávok, ktoré sa počas uvedenej doby v prípade práceneschopnosti majú poskytovať, ak je to vhodné, prostredníctvom nemocenského poistenia počas vyššie uvedenej doby v prípade práceneschopnosti alebo hospitalizácie.

2. Inštitúcia poistenia pre prípad nezamestnanosti v mieste, kam nezamestnaná osoba prešla, potvrdí na kópii potvrdenia uvedeného v článku 83 vykonávacieho nariadenia, ktorú zašle inštitúcii nemocenského poistenia v tom istom miesta, že podmienky ustanovené v článku 69 ods. 1 písm. b) nariadenia boli splnené, pričom uvedie dátum, odkedy sú splnené, a dátum, odkedy bude nezamestnaná osoba poberať dávky poistenia pre prípad nezamestnanosti na náklady príslušnej inštitúcie.

Toto potvrdenie platí po dobu stanovenú v článku 69 ods. 1 písm. c) nariadenia dovtedy, kým sú splnené podmienky. V prípade, že podmienky už splnené nie sú, inštitúcia pre poistenie pre prípad nezamestnanosti miesta, kam nezamestnaná osoba prešla, do troch dní to oznámi uvedenej inštitúcii nemocenského poistenia.

3. Ustanovenia článku 17 ods. 6, 7 a 9 vykonávacieho nariadenia sa použijú obdobne.

4. Na účely poberania peňažných dávok poskytovaných podľa právnych predpisov príslušného štátu nezamestnaná osoba do troch dní zašle inštitúcii nemocenského poistenia príslušnej v mieste, do ktorého táto osoba prešla, potvrdenie o práceneschopnosti. Nezamestnaná osoba taktiež uvedie dátum, do ktorého poberala nemocenské dávky, a svoju adresu v štáte, kde sa nachádza.

5. Inštitúcia nemocenského poistenia príslušná v mieste, do ktorého prešla nezamestnaná osoba, do troch dní oznámi príslušnej inštitúcii nemocenského poistenia aj inštitúcii, v ktorej je nezamestnaná osoba evidovaná ako uchádzač o zamestnanie, dátum začatia a ukončenia práceneschopnosti.

6. V prípadoch stanovených v článku 25 ods. 4 nariadenia inštitúcia nemocenského poistenia príslušná v mieste, do ktorého išla nezamestnaná osoba, informuje príslušnú inštitúciu nemocenského poistenia a príslušnú inštitúciu poistenia pre prípad nezamestnanosti, že boli splnené podmienky oprávňujúce predĺženie obdobia, počas ktorého môžu byť poskytované peňažné a vecné dávky, pričom uvedie dôvody, na základe ktorých si tento názor vytvorila, a k listu, ktorý zasiela príslušnej inštitúcii nemocenského poistenia, pripojí podrobnú správu ošetrujúceho lekára o stave pacienta, v ktorej je uvedená pravdepodobná doba existencie podmienok pre uplatnenie článku 25 ods. 4 nariadenia. Príslušná inštitúcia nemocenského poistenia potom rozhodne o predlžení obdobia, počas ktorého môžu byť poskytované dávky chorej nezamestnanej osobe.

7. Ustanovenia článku 18 ods. 2, 3, 4, 5, 6, 8 a ods. 9 vykonávacieho nariadenia sa použijú obdobne.

Vykonávanie článku 25 ods. 3 nariadenia

Článok 27

Vecné dávky pre rodinných príslušníkov nezamestnaných osôb v prípade bydliska v inom členskom štáte, ako je príslušný štát

Článok 17 vykonávacieho nariadenia sa použije obdobne na poskytovanie vecných dávok rodinným príslušníkom nezamestnaných osôb, ak títo rodinní príslušníci majú bydlisko na území iného členského štátu, ako je príslušný štát. Pri registrácii rodinných príslušníkov nezamestnaných osôb, ktorí poberajú dávky podľa ustanovení článku 69 ods. 1 nariadenia, treba predložiť potvrdenie uvedené v článku 26 ods. 1 vykonávacieho nariadenia. Toto potvrdenie platí po dobu, počas ktorej možno podľa článku 69 ods. 1 nariadenia poskytovať dávky.

Vykonávanie článku 26 nariadenia

Článok 28

Vecné dávky pre žiadateľov o dôchodok a ich rodinných príslušníkov

1. Na účely poberania vecných dávok na území členského štátu, v ktorom má daná osoba bydlisko, podľa článku 26 ods. 1 nariadenia, sa žiadateľ a jeho rodinní príslušníci zaevidujú u inštitúcie miesta bydliska na základe predloženia potvrdenia, ktoré osvedčuje, že podľa právnych predpisov iného členského štátu má dotknutá osoba nárok poberať uvedené dávky pre seba a pre svojich rodinných príslušníkov. Toto potvrdenie vydáva inštitúcia toho iného členského štátu, ktorá je zodpovedná za vecné dávky.

2. Inštitúcia miesta bydliska oznámi inštitúcii, ktorá potvrdenie vydala, každé zaevidovanie uskutočnené v súlade s odsekom 1.

Vykonávanie článku 28 a 28a nariadenia

Článok 29

Vecné dávky pre dôchodcov a pre ich rodinných príslušníkov, ktorí nemajú bydlisko v členskom štáte, podľa právnych predpisov ktorého poberajú dôchodok a majú nárok na dávky

1. Na účely poberania vecných dávok podľa článkov 28 ods. 1 a 28a nariadenia na území členského štátu, v ktorom má bydlisko, dôchodca a jeho rodinní príslušníci sa zaevidujú u inštitúcie miesta bydliska na základe predloženia potvrdenia, ktoré osvedčuje, že dôchodca má nárok na uvedené dávky pre seba a pre svojich rodinných príslušníkov podľa právnych predpisov alebo jedného z právnych predpisov, podľa ktorých sa dôchodok vypláca.

2. Toto potvrdenie vydá dôchodcovi na jeho žiadosť inštitúcia alebo jedna z inštitúcií zodpovedných za vyplácanie dôchodku alebo, ak je to vhodné, inštitúcia splnomocnená na určovanie nároku na poberanie vecných dávok akonáhle dôchodca splní podmienky na získanie nároku na takéto dávky. Ak dôchodca potvrdenie nepredloží, inštitúcia miesta bydliska ho získa priamo od inštitúcie alebo inštitúcií zodpovedných za vyplácanie dôchodku, alebo ak je to vhodné, od inštitúcie splnomocnenej ho vydať. Kým inštitúcia miesta bydliska čaká na získanie tohto potvrdenia, môže na základe predložených dokladov dôchodcu a jeho rodinných príslušníkov dočasne zaevidovať. Toto zaevidovanie je pre inštitúciu zodpovednú za vyplácanie vecných dávok záväzné len vtedy, ak táto druhá inštitúcia vydala potvrdenie stanovené v odseku 1.

3. Inštitúcia miesta bydliska informuje inštitúciu, ktorá vydala potvrdenie uvedené v odseku 1 o každom zaevidovaní uskutočnenom v súlade s ustanoveniami uvedeného odseku.

4. Pri podávaní žiadosti o vecné dávky musí byť inštitúcii miesta bydliska predložený dôkaz o tom, že nárok dôchodcu na dôchodok stále trvá, prostredníctvom potvrdenky alebo kontrolného ústrižku peňažnej poukážky z poslednej uskutočnenej výplaty.

5. Dôchodca alebo jeho rodinní príslušníci informujú inštitúciu miesta bydliska o akomkoľvek nároku na vecné dávky, najmä o každom pozastavení alebo odňatí dôchodku, a o každej zmene ich bydliska. Inštitúcie zodpovedné za vyplácanie dôchodkov informujú o každej takejto zmene aj inštitúciu miesta bydliska dôchodcu.

6. Správna komisia ustanoví v potrebnom rozsahu postup na určenie inštitúcie, ktorá bude niesť náklady na výplatu vecných dávok v prípade uvedenom v odseku 28 ods. 2 písm. b) nariadenia.

Vykonávanie článku 29 nariadenia

Článok 30 (14)

Vecné dávky pre rodinných príslušníkov, ktorí majú bydlisko v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom má bydlisko dôchodca

1. Na účely poberania vecných dávok podľa článku 29 ods. 1 nariadenia na území členského štátu, v ktorom má dôchodca bydlisko, zaevidujú sa rodinní príslušníci u inštitúcie miesta svojho bydliska na základe predloženia dokladov, ktoré vyžadujú na účely poskytovania uvedených dávok rodinným príslušníkom dôchodcu právne predpisy, ktoré táto inštitúcia uplatňuje, spolu s potvrdením, ktoré osvedčuje, že dôchodca má nárok na vecné dávky pre seba a pre svojich rodinných príslušníkov. Toto potvrdenie, ktoré vydáva inštitúcia miesta bydliska dôchodcu, je platné dovtedy, kým inštitúcia v mieste bydliska rodinných príslušníkov nedostane oznámenie o jeho zrušení. Ak však uvedené potvrdenie vydala nemecká, francúzska, talianska alebo portugalská inštitúcia, platí jeden rok odo dňa jeho vydania a treba ho každoročne obnovovať.

2. Pri podávaní žiadosti o vecné dávky rodinní príslušníci predložia inštitúcii miesta ich bydliska potvrdenie uvedené v odseku 1, ak podľa právnych predpisov, ktoré táto inštitúcia uplatňuje, musí byť k žiadosti pripojený dôkaz o nároku na dôchodok.

3. Inštitúcia miesta bydliska dôchodcu informuje inštitúciu miesta bydliska rodinných príslušníkov o každom pozastavení alebo odňatí dôchodku a o každej zmene bydliska dôchodcu. Inštitúcia miesta bydliska rodinných príslušníkov môže kedykoľvek požiadať inštitúciu miesta bydliska dôchodcu o poskytnutie akýchkoľvek informácii týkajúcej sa nároku na vecné dávky.

4. Rodinní príslušníci informujú inštitúciu miesta ich bydliska o každej zmene, ktorá by mohla zmeniť ich nárok na vecné dávky, najmä o zmene bydliska.

Vykonávanie článku 31 nariadenia

Článok 31

Vecné dávky pre dôchodcov a pre ich rodinných príslušníkov, ktorí majú pobyt v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom majú bydlisko

1. Na účely poberania vecných dávok podľa článku 31 nariadenia dôchodca predloží inštitúcii miesta pobytu potvrdenie, ktoré osvedčuje, že má nárok na uvedené dávky. V potvrdení, ktoré vydá inštitúcia miesta bydliska dôchodcu podľa možnosti ešte pred jeho odchodom z územia členského štátu, v ktorom má bydlisko, sa uvedie, ak je to vhodné, najmä maximálna doba, počas ktorej možno podľa právnych predpisov tohto členského štátu poskytovať vecné dávky. Ak dôchodca uvedené potvrdenie nepredloží, inštitúcia miesta pobytu ho získa od inštitúcie miesta bydliska.

2. Ustanovenia článku 17 ods. 6, 7 a 9 vykonávacieho nariadenia sa použijú obdobne. V tomto prípade sa za príslušnú inštitúciu považuje inštitúcia miesta bydliska dôchodcu.

3. Odseky 1 a 2 sa použijú obdobne na poskytovanie vecných dávok rodinným príslušníkom, na ktorých sa vzťahuje článok 31 nariadenia.

Vykonávanie článku 35 ods. 1 nariadenia

Článok 32

Inštitúcie, na ktoré môžu podať žiadosť pracovníci v baniach a v podobných prevádzkach a ich rodinní príslušníci v čase, keď majú pobyt alebo bydlisko v inom členskom štáte, ako je príslušný štát

1. V prípadoch uvedených v článku 35 ods. 1 nariadenia a v prípadoch, keď v štáte pobytu alebo bydliska sú dávky poskytované v rámci systému nemocenského poistenia a poistenia pre prípad materstva manuálnych pracovníkov v oceliarskom priemysle ekvivalentné dávkam poskytovaným v rámci osobitného systému pre pracovníkov v baniach a v podobných prevádzkach, pracovníci v baniach a v podobných prevádzkach a ich rodinní príslušníci môžu podať žiadosť na najbližšiu inštitúciu na území toho členského štátu, v ktorom majú pobyt alebo bydlisko, upresnenú v prílohe 3 vykonávacieho nariadenia, a to aj vtedy, ak je táto inštitúcia súčasťou systému pre manuálnych pracovníkov v oceliarskom priemysle, ktorá potom poskytuje uvedené dávky.

2. Ak sú dávky poskytované v rámci osobitného systému pre pracovníkov v baniach a v podobných prevádzkach výhodnejšie, títo pracovníci alebo ich rodinní príslušníci majú možnosť podať žiadosť na inštitúciu zodpovednú za vykonávanie tohto systému alebo na najbližšiu inštitúciu na území toho členského štátu, v ktorom majú pobyt alebo bydlisko, ktorá vykonáva systém pre manuálnych pracovníkov v oceliarskom priemysle. Ak sa rozhodnú pre druhú možnosť, táto inštitúcia upozorní dotknutú osobu na skutočnosť, že podaním žiadosti na inštitúciu zodpovednú za vykonávanie osobitného systému by získala výhodnejšie dávky; okrem toho jej musí oznámiť aj názov a adresu tejto inštitúcie.

Vykonávanie článku 35 ods. 2 nariadenia

Článok 32a

Osobitné systémy, ktoré sa vzťahujú na určité samostatne zárobkovo činné osoby

V prílohe 11 je uvedený systém alebo systémy podľa článku 35 ods. 2 nariadenia.

Vykonávanie článku 35 ods. 4 nariadenia

Článok 33

Zohľadnenie doby, počas ktorej dávky už poskytovala inštitúcia iného členského štátu

Na účely vykonávania ustanovení článku 35 ods. 4 nariadenia môže inštitúcia členského štátu, ktorá bola vyzvaná poskytovať dávky, požiadať inštitúciu iného členského štátu o informácie vzťahujúce sa na dobu, počas ktorej táto druhá inštitúcia už poskytovala dávky pre ten istý prípad choroby alebo materstva.

Náhrada výdavkov príslušnou inštitúciou jedného členského štátu vzniknutých počas pobytu v inom členskom štáte

Článok 34 (12)

1. Ak počas pobytu zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby v inom členskom štáte, ako je príslušný štát, nie je možné splniť formality uvedené v článku 20 ods. 1 a 4 a v článkoch 21, 23 a 31 vykonávacieho nariadenia, jeho výdavky na základe jeho žiadosti nahradí príslušná inštitúcia v súlade so sadzbami náhrad, ktoré uplatňuje inštitúcia miesta pobytu.

2. Inštitúcia miesta pobytu poskytne príslušnej inštitúcii na jej žiadosť potrebné informácie o takýchto sadzbách.

Ak je inštitúcia miesta pobytu a príslušná inštitúcia sú viazané zmluvou upravujúcou buď žiadnu náhradu, alebo náhradu poskytnutých dávok vo forme paušálnej sumy v súlade s článkom 22 ods. 1 písm. a) bod i) a 31 nariadenia, inštitúcia miesta pobytu okrem toho musí previesť na príslušnú inštitúciu sumu, ktorá sa má nahradiť dotknutej osobe v súlade s ustanoveniami odseku 1.

3. V prípadoch, ktoré zahŕňajú vysoké výdavky, príslušná inštitúcia môže danej osobe vyplatiť vhodný preddavok, akonáhle daná osoba podá v tejto inštitúcii žiadosť o náhradu.

4. Bez ohľadu na odsek 1, 2 a 3 príslušná inštitúcia môže uskutočniť náhradu vzniknutých výdavkov v súlade so sadzbami, ktoré uplatňuje, za predpokladu, že je možné uskutočniť náhradu v súlade s týmito sadzbami, a to tak, aby výdavky, ktoré sa majú nahradiť, nepresahovali úroveň určenú správnou komisiou, pričom zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba alebo dôchodca súhlasí s uplatnením tohto ustanovenia. V každom prípade nesmie výška náhrady presiahnuť výšku skutočne vzniknutých výdavkov.

5. Ak právne predpisy štátu bydliska neurčujú sadzby náhrady, príslušná inštitúcia môže uskutočniť náhradu podľa podmienok stanovených v odseku 4, pričom nie je potrebný súhlas dotknutej osoby.

KAPITOLA 3

INVALIDITA, STAROBA A ÚMRTIE (DÔCHODKY)

Podávanie a prešetrovanie nárokov na dávky

Článok 35 (11)

Žiadosti o dávky v invalidite v prípade, ak zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba podliehal iba právnych predpisom uvedeným v časti A prílohy IV nariadenia, ako aj v prípade uvedenom v článku 40 ods. 2 nariadenia

1. Na účely poberania dávok podľa článkov 37, 38 a 39 nariadenia vrátane prípadov uvedených v článkoch 40 ods. 2, 41 ods. 1 a 42 ods. 2 nariadenia, zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba podá žiadosť buď na inštitúciu členského štátu, ktorého právne predpisy sa na neho vzťahovali v čase vzniku práceneschopnosti, po ktorej nasledovala invalidita alebo zvýšenie stupňa invalidity, alebo na inštitúciu miesta bydliska, ktorá ju postúpi prvej inštitúcii s uvedením dňa, kedy bola podaná; tento deň sa považuje za deň podania žiadosti na prvú inštitúciu. Ak sa však poskytovali peňažné dávky z nemocenského poistenia, za deň podania žiadosti o dôchodok sa považuje, ak je to vhodné, deň, ku ktorému prestali byť tieto peňažné dávky poskytované.

2. V prípade uvedenom v článku 41 ods. 1 písm. b) nariadenia inštitúcia, u ktorej bol zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba naposledy poistený, oznámi inštitúcii, ktorá bola pôvodne zodpovedná za vyplácanie týchto dávok, výšku a deň splatnosti dávok splatných podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje. S účinnosťou od uvedeného dátumu sa dávky splatné pred zvýšením stupňa invalidity zrušia alebo znížia na sumu, ktorá nepresahuje doplatok uvedený v článku 41 ods. 1 písm. c) nariadenia.

3. Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije v prípade uvedenom v článku 41 ods. 1 písm. d) nariadenia. V tomto prípade inštitúcia, u ktorej bol žiadateľ naposledy poistený, požiada holandskú inštitúciu o uvedenie sumy, ktorú má splatiť táto inštitúcia.

Článok 36

Nároky na dávky v starobe a pozostalostné dávky (okrem sirotských dávok) a na dávky v invalidite v prípadoch, ktoré nie sú uvedené v článku 35 vykonávacieho nariadenia

1. Na účely poberania dávok podľa článku 40 až 51 nariadenia, okrem prípadov uvedených v článku 35 vykonávacieho nariadenia, dotknutá osoba podá žiadosť na inštitúciu miesta bydliska v súlade s postupom ustanoveným právnymi predpismi, ktoré táto inštitúcia uplatňuje. Ak zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba nepodliehala týmto právnym predpisom, inštitúcia miesta bydliska postúpi žiadosť inštitúcii toho členského štátu, ktorého právne predpisy sa na túto osobu naposledy vzťahovali, s uvedením dátumu podania žiadosti. Tento deň sa považuje za deň podania žiadosti na poslednú uvedenú inštitúciu.

2. Ak má žiadateľ bydlisko na území členského štátu, ktorého právnym predpisom zamestnanec alebo samostatne zárobková osoba nepodliehala, môže podať žiadosť na inštitúciu toho členského štátu, ktorého právne predpisy sa na zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu naposledy vzťahovali.

3. Ak má žiadateľ bydlisko na území štátu, ktorý nie je členským štátom, podá svoju žiadosť na príslušnú inštitúciu toho členského štátu, ktorého právne predpisy sa na tohto zamestanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu naposledy vzťahovali.

Ak žiadateľ podá žiadosť na inštitúciu členského štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, táto inštitúcia postúpi uvedenú žiadosť príslušnej inštitúcii.

4. Žiadosť o dávky podaná na inštitúciu jedného členského štátu automaticky znamená, že dávky budú súbežne priznané podľa právnych predpisov všetkých dotknutých členských štátov, ktorých podmienky žiadateľ spĺňa, okrem prípadov, keď podľa článku 44 ods. 2 nariadenia žiadateľ žiada o odklad všetkých dávok v starobe, na ktoré by mal nárok podľa právnych predpisov jedného alebo viacerých členských štátov.

Článok 37

Dokumenty a informácie, ktoré je potrebné doložiť k žiadostiam o dávky uvedeným v článku 36 vykonávacieho nariadenia

Na podávanie žiadostí uvedených v článku 36 vykonávacieho nariadenia sa vzťahujú tieto pravidlá:

a) k žiadosti musia byť priložené požadované podporné doklady a žiadosť sa musí vyhotoviť na tlačive predpísanom právnymi predpismi:

i) členského štátu, na ktorého území má žiadateľ bydlisko, v prípade uvedenom v článku 36 ods. 1;

ii) členského štátu, ktoré sa na zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu naposledy vzťahovali, v prípade uvedenom v článku 36 ods. 2 a 3;

b) správnosť údajov musí žiadateľ doložiť úradnými dokladmi, ktoré pripojí k tlačivu žiadosti, alebo ju musia potvrdiť príslušné úrady členského štátu, na území ktorého má žiadateľ bydlisko;

c) žiadateľ musí uviesť, ak je to možné, inštitúciu alebo inštitúcie vykonávajúce poistenie pre prípad invalidity, staroby alebo úmrtia (dôchodky) v každom členskom štáte, v ktorej bol zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba poistený, v prípade zamestnanca je potrebné uviesť zamestnávateľa alebo zamestnávateľov, pre ktorých pracoval na území ktoréhokoľvek členského štátu, predložením potvrdení o zamestnaní, ak ich má k dispozícii;

d) ak podľa článku 44 ods. 2 nariadenia žiadateľ požaduje odklad priznania akejkoľvek dávky v starobe, na ktorú by mal nárok podľa právnych predpisov jedného alebo niekoľkých členských štátov, musí upresniť právne predpisy, podľa ktorých o dávky žiada.

Článok 38

Potvrdenia týkajúce sa rodinných príslušníkov, ktorí sa zohľadňujú pri určovaní výšky dávky

1. Na účely poberania dávok podľa ustanovení článku 39 ods. 4 alebo článku 47 ods. 3 nariadenia žiadateľ predloží potvrdenie týkajúce sa jeho rodinných príslušníkov okrem jeho detí, ktorí majú bydlisko na území iného členského štátu, ako je štát, v ktorom sa nachádza inštitúcia zodpovedná za priznanie dávok.

Toto potvrdenie vydáva inštitúcia nemocenského poistenia miesta bydliska rodinných príslušníkov alebo iná inštitúcia určená príslušným orgánom členského štátu, na území ktorého majú tieto osoby bydlisko. Ustanovenia druhého a tretieho pododseku článku 25 ods. 2 vykonávacieho nariadenia sa použijú obdobne.

Namiesto potvrdenia uvedeného v prvom pododseku môže inštitúcia zodpovedná za priznanie dávok požadovať, aby žiadateľ predložil aktuálne doklady o rodinnom stave svojich rodinných príslušníkov, okrem jeho detí, ktorí majú bydlisko na území iného členského štátu, ako je štát, v ktorom sa nachádza uvedená inštitúcia.

2. Ak právne predpisy, ktoré uplatňuje dotknutá inštitúcia, požadujú v prípadoch uvedených v odseku 1, aby rodinní príslušníci bývali v spoločnej domácnosti s dôchodcom, potom treba skutočnosť, že takíto rodinní príslušníci, ktorí síce túto podmienku nespĺňajú, ale závisia predovšetkým od príjmu žiadateľa, podložiť dokladmi preukazujúcimi, že im žiadateľ pravidelne poukazuje časť svojho zárobku.

Článok 39 (11)

Prešetrovanie žiadostí o dávky v invalidite v prípade, že sa na zamestanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu vzťahovali len právne predpisy uvedené v časti A prílohy IV nariadenia

1. Ak zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba podala žiadosť o dávky v invalidite a inštitúcia dospeje k záveru, že sa použijú ustanovenia článku 37 ods. 1 nariadenia, táto inštitúcia, ak je to potrebné, získa od inštitúcie, u ktorej bola táto osoba naposledy poistená, potvrdenie o dosiahnutých dobách poistenia podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje posledná uvedená inštitúcia.

2. Ak je na splnenie podmienok právnych predpisov príslušného štátu potrebné zohľadniť predchádzajúce doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek iného členského štátu, ustanovenia odseku 1 sa použijú obdobne.

3. V prípade uvedenom v článku 39 ods. 3 nariadenia inštitúcia, ktorá prešetrovala prípad žiadateľa, postúpi jeho spis inštitúcii, u ktorej bola táto osoba naposledy poistená.

4. Články 41 až 50 vykonávacieho nariadenia sa nevzťahujú na prešetrovanie žiadostí uvedených v odsekoch 1, 2 a 3.

Článok 40

Určenie stupňa invalidity

Na účely určenia stupňa invalidity inštitúcia členského štátu zohľadní doklady a lekárske správy, ako aj informácie administratívnej povahy, ktoré získala inštitúcia ktoréhokoľvek iného členského štátu. Každá inštitúcia si však ponechá právo dať žiadateľa vyšetriť lekárom podľa vlastného výberu okrem prípadov, keď sa použijú ustanovenia článku 40 ods. 4 nariadenia.

Prešetrovanie nárokov na dávky v invalidite, starobe a na pozostalostné dávky v prípadoch uvedených v článku 36 vykonávacieho nariadenia

Článok 41

Určenie prešetrujúcich inštitúcií

1. Žiadosti o dávky prešetruje inštitúcia ďalej len "prešetrujúca inštitúcia", ktorej boli tieto žiadosti zaslané alebo postúpené v súlade s ustanoveniami článku 36 vykonávacieho nariadenia.

2. Prešetrujúca inštitúcia osobitným tlačivom bezodkladne informuje o žiadostiach o dávky všetky dotknuté inštitúcie, aby žiadosti mohli posudzovať súčasne a bez odkladu všetky tieto inštitúcie.

Článok 42

Tlačivá používané na prešetrovanie žiadosti o dávky

1. Pri prešetrovaní žiadosti o dávky prešetrujúca inštitúcia používa tlačivo, ktoré obsahuje predovšetkým výkaz a súhrn dôb poistenia alebo bydliska, ktoré zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba dosiahla podľa právnych predpisov všetkých dotknutých členských štátov.

2. Ak sú tieto tlačivá postúpené inštitúcii ktoréhokoľvek iného členského štátu, nahrádzajú podporné doklady.

Článok 43

Postup prešetrovania žiadosti dotknutou inštitúciou

1. Prešetrujúca inštitúcia zaznačí v tlačive uvedenom v článku 42 ods. 1 vykonávacieho nariadenia všetky doby poistenia alebo bydliska dosiahnuté podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, a kópiu tohto tlačiva postúpi inštitúcii ktoréhokoľvek členského štátu, ktorá vykonáva poistenie pre prípad invalidity, staroby alebo úmrtia (dôchodky), u ktorej bol zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba poistená, a kde je to vhodné, priloží všetky potvrdenia o zamestnaní, ktoré jej žiadateľ predložil.

2. Ak ide len o jednu inštitúciu, tá pri vypĺňaní tlačiva uvedie:

a) doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje;

b) výšku dávky, o ktorú by žiadateľ mohol žiadať výlučne na základe uvedených dôb poistenia alebo bydliska;

c) teoretickú výšku a skutočnú výšku dávok vypočítanú v súlade s ustanoveniami článku 46 ods. 2 nariadenia.

Takto vyplnené tlačivo vráti prešetrujúcej inštitúcii.

Ak sa nárok na dávku získa len na základe zohľadnenia dôb poistenia alebo bydliska dosiahnutých podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje inštitúcia druhého členského štátu, a ak výšku dávky zodpovedajúcu týmto dobám možno bezodkladne určiť, pričom spôsob výpočtu uvedený pod písm. c) by si vyžadoval podstatne viac času, tlačivo sa vráti prešetrujúcej inštitúcii s informáciami uvedenými pod písm. a) a b); informácie uvedené pod písm. c) sa prešetrujúcej inštitúcii postúpia čo najskôr.

3. Ak ide o dve alebo viac inštitúcií, uvedené tlačivo vyplní každá z týchto inštitúcií a uvedie v ňom doby poistenia alebo bydliska dosiahnuté podľa právnych predpisov, ktoré inštitúcia uplatňuje a vráti ho prešetrujúcej inštitúcii.

Ak sa nárok na dávku získa len na základe zohľadnenia dôb poistenia alebo bydliska dosiahnutých podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje jedna alebo viaceré tieto inštitúcie, a ak výšku dávky zodpovedajúcu týmto dobám možno bezodkladne určiť, prešetrujúcej inštitúcii sa súčasne oznámi jej výška a doby poistenia alebo bydliska; ak si určenie uvedenej sumy vyžiada istý čas, prešetrujúcej inštitúcii sa táto suma oznámi akonáhle sa určí.

Keď prešetrujúca inštitúcia dostane všetky tlačivá obsahujúce informácie o dobách poistenia, alebo bydliska a, ak je to vhodné, o sume alebo o sumách splatných podľa právnych predpisov jedného alebo viacerých dotknutých členských štátov, postúpi kópiu vyplnených tlačív každej z dotknutých inštitúcií; každá taká inštitúcia určí na základe nich teoretickú a skutočnú výšku dávok vypočítanú v súlade s ustanoveniami článku 46 ods. 2 nariadenia a tlačivo vráti prešetrujúcej inštitúcii.

4. Akonáhle prešetrujúca inštitúcia po prijatí informácií uvedených v odseku 2 alebo 3 dospeje k záveru, že by sa mali použiť ustanovenia článku 40 ods. 2 alebo článku 48 ods. 2 alebo 3 nariadenia, informuje o tom aj ostatné dotknuté inštitúcie.

5. V prípade uvedenom v článku 37 písm. d) vykonávacieho nariadenia inštitúcie členských štátov, ktorých právne predpisy sa na žiadateľa vzťahovali, ale ktoré požiadal o odklad priznania dávok, zaznačia do tlačiva stanoveného v článku 42 ods. 1 vykonávacieho nariadenia len tie doby poistenia alebo bydliska, ktoré žiadateľ dosiahol podľa právnych predpisov, ktoré tieto inštitúcie uplatňujú.

Článok 44

Inštitúcie splnomocnené prijať rozhodnutie týkajúce sa stupňa invalidity

1. S výnimkou ustanovení odsekov 2 a 3 je iba prešetrujúca inštitúcia splnomocnená prijať rozhodnutie uvedené v článku 40 ods. 4 nariadenia o stupni invalidity žiadateľa. Toto rozhodnutie prijme, akonáhle je schopná posúdiť, kde je to vhodné, s prihliadnutím na článok 45 nariadenia, či sú splnené podmienky na vznik nároku stanovené podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje. Toto rozhodnutie bezodkladne oznámi ostatným dotknutým inštitúciám.

2. Ak vzhľadom na ustanovenia článku 45 nariadenia nie sú splnené podmienky na vznik nároku (s výnimkou podmienok týkajúcich sa stupňa invalidity) stanovené právnymi predpismi, ktoré uplatňuje prešetrujúca inštitúcia, táto prešetrujúca inštitúcia to bezodkladne oznámi inštitúcii príslušnej pre veci súvisiace s invaliditou iného členského štátu, ktorého právne predpisy sa na zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu naposledy vzťahovali. Ak sú splnené podmienky na vznik nároku ustanovené právnymi predpismi, ktoré táto inštitúcia uplatňuje, je táto inštitúcia splnomocnená rozhodnúť o stupni invalidity žiadateľa a toto rozhodnutie bezodkladne oznámi ostatným dotknutým inštitúciám.

3. Ak je to potrebné, vec sa môže za rovnakých podmienok vrátiť inštitúcii príslušnej pre veci súvisiace s invaliditou toho členského štátu, ktorého právne predpisy sa na zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu vzťahovali ako prvé.

Článok 45

Dočasná výplata dávok a výplata preddavkov na dávky

1. Ak prešetrujúca inštitúcia zistí, že podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, má žiadateľ nárok na dávky bez toho, aby nutné zohľadniť doby poistenia alebo bydliska dosiahnuté podľa právnych predpisov iného členského štátu, bezodkladne začne tieto dávky dočasne vyplácať.

2. Ak žiadateľ nemá nárok na dávky podľa odseku 1, ale z informácií poskytnutých prešetrujúcej inštitúcii v súlade s článkom 43 ods. 2 alebo 3 vykonávacieho nariadenia vyplýva, že podľa právnych predpisov iného členského štátu žiadateľ získal nárok na dávky len na základe zohľadnenia dôb poistenia alebo bydliska dosiahnutých podľa týchto právnych predpisov, inštitúcia, ktorá uvedené právne predpisy uplatňuje, začne tieto dávky dočasne vyplácať, akonáhle jej prešetrujúca inštitúcia oznámi, že je to jej povinnosťou.

3. Ak sa v prípade uvedenom v odseku 2 nárok na dávky získal podľa právnych predpisov viac ako jedného členského štátu len na základe zohľadnenia dôb poistenia alebo bydliska dosiahnutých podľa právnych predpisov každého z týchto štátov, zodpovednosť za dočasnú výplatu dávok má inštitúcia, ktorá ako prvá informovala prešetrujúcu inštitúciu o existencii tohto nároku; povinnosťou prešetrujúcej inštitúcie je informovať o tom ostatné dotknuté inštitúcie.

4. Inštitúcia, ktorá má povinnosť vyplácať dávky podľa odsekov 1, 2 alebo 3, bezodkladne informuje o tejto skutočnosti žiadateľa, pričom ho výslovne upozorní na dočasnú povahu tohto opatrenia a na skutočnosť, že proti nemu nemožno podať odvolanie.

5. Ak sa žiadateľovi nevypláca žiadna dočasná dávka podľa odsekov 1, 2 alebo 3, ale z obdržaných informácií vyplýva, že získal nárok podľa článku 46 ods. 2 nariadenia, prešetrujúca inštitúcia mu vyplatí primeraný refundovateľný preddavok, ktorého výška sa čo najviac približuje sume, ktorá mu bude pravdepodobne priznaná podľa článku 46 ods. 2 nariadenia.

6. Dva členské štáty alebo príslušné orgány týchto členských štátov sa môžu dohodnúť, že budú uplatňovať iné spôsoby dočasného vyplácania dávok v prípadoch, ak sú dotknuté inštitúcie len inštitúcie z týchto štátov. O každej takejto dohode uzavretej na tento účel informujú správnu komisiu.

Článok 46 (11)

Sumy splatné za doby dobrovoľného poistenia alebo voliteľného nepretržitého poistenia, ktoré sa nesmú brať do úvahy.podľa článku 15 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia

Pre výpočet teoretickej výšky a skutočnej výšky dávky v súlade s článkom 46 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia sa použijú pravidlá stanovené v článku 15 ods. 1, písm. b), c) a d) vykonávacieho nariadenia.

Skutočne splatná suma, vypočítaná podľa článku 46 ods. 2 nariadenia, sa zvýši o sumu, ktorá zodpovedá dobám dobrovoľného alebo voliteľného nepretržitého poistenia, ktoré neboli brané do úvahy podľa článku 15 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia. Toto zvýšenie sa vypočíta podľa ustanovení právnych predpisov členského štátu, podľa ktorých boli dosiahnuté doby dobrovoľného poistenia alebo voliteľného nepretržitého poistenia.

Pri porovnaní, uvedenom v článku 46 ods. 3 nariadenia, sa musí brať do úvahy horeuvedené zvýšenie.

Článok 47 (11)

Výpočet splatných súm, ktoré zodpovedajú dobám dobro voľného alebo voliteľného nepretržitého poistenia

V súlade s právnymi predpismi, ktoré daná inštitúcia uplatňuje, inštitúcia každého členského štátu vypočíta sumu, zodpovedajúcu dobám dobrovoľného alebo voliteľného nepretržitého poistenia, ktorá podľa článku 46a ods. 3 písm. c) nariadenia nepodlieha ustanoveniam o odňatí, znížení alebo pozastavení druhého členskéhp štátu.

Článok 48 (11)

Informovanie žiadateľa o rozhodnutiach inštitúcií

1. Konečné rozhodnutie, ktoré prijme každá z dotknutých inštitúcií, sa oznámi prešetrujúcej inštitúcii. V každom z týchto rozhodnutí musia byť uvedené dôvody a lehoty, v ktorých sa možno odvolať podľa príslušných právnych predpisov. Keď prešetrujúca inštitúcia dostane všetky tieto rozhodnutia, informuje o nich žiadateľa v jeho vlastnom jazyku formou súhrnného oznámenia, ku ktorému sa priložia uvedené rozhodnutia. Lehoty na podanie odvolania začnú plynúť až dňom obdržania súhrnného oznámenia žiadateľom.

2. Súčasne so zaslaním súhrnného oznámenia podľa odseku 1 prešetrujúca inštitúcia zašle jeho kópiu každej z dotknutých inštitúcii a pripojí k nej aj kópie rozhodnutí ostatných inštitúcií.

Článok 49 (11)

Prepočet dávok

1. Ustanovenia článkov 45 vykonávacieho nariadenia sa použijú obdobne pre uplatnenie článku 43 ods. 3 a 4, 49 ods. 2 a 3 a článku 51 ods. 2 nariadenia.

2. V prípade prepočtu, odňatia alebo pozastavenia výplaty dávky inštitúcia, ktorá prijala takéto rozhodnutie, bezodkladne o tom informuje dotknutú osobu, ako aj každú z inštitúcií, u ktorej uvedenej osobe vznikol nárok na dávku, v prípade potreby, prostredníctvom prešetrujúcej inštitúcie. Každé rozhodnutie musí uvádzať dôvody tohto rozhodnutia a lehoty na podanei odvolanie stanovené príslušnými právnymi predpismi. Lehoty na podanie odvolania začnú plynúť dňom obdržania rozhodnutia dotknutou osobou.

Článok 50

Opatrenia zamerané na urýchlenie priznania dávok

1. a) i) Ak sa na zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá je štátnym príslušníkom jedného členského štátu, začnú vzťahovať právne predpisy iného členského štátu, inštitúcia príslušná pre veci súvisiace s dôchodkami v tomto druhom členskom štáte, použijúc všetky dostupné prostriedky v čase zaevidovania dotknutej osoby, postúpi úradu poverenému príslušným orgánom toho istého členského štátu všetky informácie vzťahujúce sa na totožnosť danej osoby, názov uvedenej príslušnej inštitúcie a číslo poistenia pridelené touto inštitúciou.

ii) Príslušná inštitúcia uvedená v bode i) postúpi orgánu určenému podľa ustanovení bodu i), ak je to možné, aj všetky ďalšie informácie, ktoré by mohli uľahčiť a urýchliť konečné priznanie dôchodkov.

iii) Tieto informácie postúpi úradu poverenému príslušným orgánom dotknutého členského štátu za podmienok určených správnou komisiou.

iv) Na vykonávanie ustanovení bodov i), ii) a iii) sa osoby bez štátnej príslušnosti a utečenci považujú za štátnych príslušníkov členského štátu, právne predpisy ktorého sa na nich vzťahovali ako prvé.

b) Na požiadanie dotknutej osoby alebo inštitúcie, u ktorej je v súčasnosti poistená, dotknuté inštitúcie zostavia výkaz o jej doterajšom poistení, ktoré začína najneskôr jeden rok pred dňom, keď dosiahne vek odchodu do dôchodku.

2. Správna komisia určí metódy na vykonávanie ustanovení odseku 1.

Administratívne overovania a lekárske vyšetrenia

Článok 51

1. Ak osoba poberajúca dávky, najmä

a) dávky v invalidite;

b) dávky v starobe priznané v prípade pracovnej nespôsobilosti;

c) dávky v starobe priznané starším nezamestnaným osobám;

d) dávky v starobe priznané v prípade skončenia zárobkovej činnosti;

e) pozostalostné dávky priznané v prípade invalidity alebo pracovnej nespôsobilosti;

f) dávky priznané pod podmienkou, že prostriedky poberateľa nepresahujú hranicu,

má pobyt alebo bydlisko na území iného členského štátu, ako je štát, na území ktorého sa nachádza inštitúcia zodpovedná za vyplácanie dávok, administratívne overovanie a lekárske vyšetrenia na požiadanie tejto inštitúcie vykoná inštitúcia miesta pobytu alebo inštitúcia miesta bydliska poberateľa v súlade s postupom ustanoveným právnymi predpismi, ktoré uplatňuje posledná uvedená inštitúcia. Inštitúcia zodpovedná za vyplácanie dávok si však vyhradzuje právo dať poberateľa dávok vyšetriť lekárom podľa vlastného výberu.

2. Ak sa dospeje k záveru, že poberateľ uvedeným v odseku 1 je zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba alebo má prostriedky presahujúce predpísanú hranicu, pričom poberá dávky, inštitúcia miesta pobytu alebo inštitúcia miesta bydliska zašle správu inštitúcii zodpovednej za vyplácanie dávok, ktorá požiadala o overenie alebo o vyšetrenie. V správe sa uvedie predovšetkým povaha zamestnania alebo samostatne zárobkovej činnosti, výška zárobku alebo prostriedkov, ktoré dotknutá osoba mala v priebehu posledného ukončeného štvrťroka, obvyklé zárobky, ktoré za určité rozhodujúce obdobie, určené inštitúciou zodpovednou za vyplácanie dávok, v rovnakej oblasti dosahujú zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby na tej istej úrovni ako dotknutá osoba v povolaní, ktoré vykonávala predtým, ako sa stala invalidnou, a kde je to vhodné, aj posudok odborného lekára o zdravotnom stave dotknutej osoby.

Článok 52

Ak dotknutá osoba po pozastavení vyplácanie dávok, znovu nadobudne nárok na dávky počas bydliska na území iného členského štátu, ako je príslušný štát, dotknuté inštitúcie si vymenia všetky informácie potrebné na znovu obnovenie nároku na poskytovanie uvedených dávok.

Vyplácanie dávok

Článok 53

Spôsob vyplácania dávok

1. Ak inštitúcia zodpovedná za vyplácanie dávok v členskom štáte nevypláca dávky priamo osobám, ktoré majú nárok na dávky a majú bydlisko na území iného členského štátu, takéto dávky im vypláca na žiadosť inštitúcie zodpovednej za vyplácanie dávok styčný orgán posledného uvedeného členského štátu alebo inštitúcia miesta bydliska uvedených osôb, ktoré majú nárok na dávky, v súlade s postupom ustanoveným v článkoch 54 až 58 vykonávacieho nariadenia; ak inštitúcia zodpovedná za vyplácanie vypláca dávky priamo osobám, ktoré na majú nárok, oznamuje túto skutočnosť inštitúcii miesta bydliska. Spôsob vyplácania, ktorý má použiť inštitúcia členského štátu, sa uvádza v prílohe 6.

2. Dva alebo viac členských štátov alebo ich príslušné orgány sa môžu dohodnúť na inom spôsobe vyplácania dávok v prípade, ak sú dotknuté inštitúcie len príslušné inštitúcie týchto členských štátov. Všetky takéto dohody sa oznamujú správnej komisii.

3. Ustanovenia dohôd o vyplácaní dávok, ktoré sú uplatniteľné v deň predchádzajúci dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, sa uplatňujú aj naďalej pod podmienkou, že sú uvedené v prílohe 5.

Článok 54

Oznamovanie podrobného rozvrhu platieb, ktoré sa majú uskutočniť platiteľovi

Inštitúcia zodpovedná za vyplácanie dávok zašle styčnému orgánu členského štátu, na území ktorého má bydlisko osoba, ktorá má nárok na dávku, alebo inštitúcii miesta bydliska (ďalej len "platiteľ") podrobný rozvrh platieb, ktoré sa majú uskutočniť tak, aby ho platiteľ dostal najneskôr 20 dní pred dátumom splatnosti týchto dávok.

Článok 55

Výplata splatných súm na účet platiteľa

1. Desať dní pred dňom splatnosti dávok inštitúcia zodpovedná za vyplácanie dávok zaplatí v mene členského štátu, na území ktorého sa táto inštitúcia nachádza, sumu potrebnú na výplaty upresnené v rozvrhu podľa článku 54 vykonávacieho nariadenia. Výplata sa uskutoční v prospech platiteľa prostredníctvom národnej banky alebo inej banky členského štátu, na území ktorého sa nachádza inštitúcia zodpovedná za vyplácanie dávok, na účet otvorený v mene národnej banky alebo inej banky členského štátu, na ktorého území sa nachádza platiteľ. Táto platba zbavuje právnej zodpovednosti. Inštitúcia zodpovedná za vyplácanie dávok zároveň pošle oznámenie o platbe platiteľovi.

2. Banka, na účet ktorej sa platba uskutočnila, pripíše v prospech platiteľa platbu podľa výmenného kurzu v mene toho členského štátu, na území ktorého sa platiteľ nachádza.

3. Názvy a sídla bánk alebo miesta podnikania bánk uvedených v odseku 1 sa uvádzajú v prílohe 7.

Článok 56

Výplata splatných súm osobám, ktoré majú nárok na dávky, prostredníctvom platiteľa

1. Výplaty uvedené v rozvrhu vypracovanom podľa článku 54 vykonávacieho nariadenia uskutočňuje v prospech osoby, ktorá má nárok na dávky, platiteľ v mene inštitúcie zodpovednej za vyplácanie dávok. Tieto výplaty sa uskutočňujú v súlade s postupom ustanoveným právnymi predpismi, ktoré platiteľ uplatňuje.

2. Len čo sa platiteľ alebo ktorýkoľvek iný ním poverený subjekt dozvie o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré by boli dôvodom na pozastavenie výplaty alebo na odňatie dávok, zastaví ich výplatu. To platí aj v prípade, keď osoba, ktorá má nárok na dávky, zmení miesto svojho bydlisko na územie iného štátu.

3. Platiteľ informuje inštitúciu zodpovednú za vyplácanie dávok o každom dôvode, pre ktorý dávku nevyplatil. V prípade úmrtia osoby, ktorá mala nárok na dávky, alebo jej manžela (manželky) alebo v prípade uzavretia nového manželstva vdovou alebo vdovcom platiteľ oznámi uvedenej inštitúcii dátum takejto udalosti.

Článok 57

Vyúčtovanie v súvislosti s výplatou dávok uvedenou v článku 56 vykonávacieho nariadenia

1. Účty vedené v súvislosti s výplatami uvedenými v článku 56 vykonávacieho nariadenia sa uzavrú po skončení každého platobného obdobia, aby bolo možné určiť, aké sumy sa skutočne vyplatili osobám, ktoré majú nárok na dávky, alebo ich zákonným alebo splnomocneným zástupcom a aké sumy zostali nevyplatené.

2. Celková suma sa vyjadrí číslom aj slovom v mene členského štátu, na území ktorého sa nachádza inštitúcia zodpovedná za vyplácanie dávok, úradne sa potvrdí jej zhoda s výplatami, ktoré uskutočnil platiteľ, a podpisom ju potvrdí zástupca platiteľa.

3. Platiteľ ručí za riadne vykonanie určených platieb.

4. Rozdiel medzi sumami vyplatenými inštitúciou zodpovednou za vyplácanie a vyjadrenými v mene členského štátu, na území ktorého sa táto inštitúcia nachádza, a hodnotou platieb zaúčtovaných platiteľom vyjadrenou v tej istej mene sa zaznačí do účtov oproti sumám, ktoré má inštitúcia zodpovedná za vyplácanie dávok v rovnakej položke následne vyplatiť.

Článok 58

Náhrada výdavkov spojených s vyplácaním dávok

Platiteľ môže od príjemcov dávok žiadať náhradu výdavkov, vzniknutých pri výplate dávok, predovšetkým poštovné a bankové poplatky, a to za podmienok určených právnymi predpismi, ktoré tento platiteľ uplatňuje.

Článok 59

Oznámenie o zmene bydliska osoby, ktorá má nárok na dávky

Keď osoba, ktorá má nárok na dávky, ktoré jej patria podľa právnych predpisov jedného alebo viacerých členských štátov, zmení miesto svojho bydliska z územia jedného členského štátu na územie iného členského štátu, oznámi túto skutočnosť inštitúcii alebo inštitúciám zodpovedným za vyplácanie dávok a platiteľovi.

KAPITOLA 4

PRACOVNÉ ÚRAZY A CHOROBY Z POVOLANIA

Vykonávanie článku 52 a 53 nariadenia

Článok 60

Vecné dávky v prípade bydliska v inom členskom štáte, ako je príslušný štát

1. Na účely poberania vecných dávok podľa článku 52 písm. a) nariadenia zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba predloží inštitúcii miesta bydliska potvrdenie, ktoré osvedčuje, že má nárok na tieto vecné dávky. Toto potvrdenie, vychádzajúce z informácií zamestnávateľa, vydáva, ak je to vhodné, príslušná inštitúcia. Okrem toho, ak to ustanovujú právne predpisy príslušného štátu, zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba predloží inštitúcii miesta bydliska potvrdenie od príslušnej inštitúcie oznámenie o pracovnom úraze alebo chorobe z povolania. Ak dotknutá osoba nepredloží tieto dokumenty, inštitúcia miesta bydliska ich získa od príslušnej inštitúcie; kým ich dostane, poskytuje tejto osobe vecné dávky z nemocenského poistenia pod podmienkou, že spĺňa podmienky na vznik nároku na tieto dávky.

2. Toto potvrdenie je platné dovtedy, kým inštitúcia miesta bydliska nedostane oznámenie o jeho zrušení. Ak však uvedené potvrdenie vydala francúzska inštitúcia, platí iba jeden rok od dátumu vydania a musí sa každý rok obnovovať.

3. Ak ide o sezónneho pracovníka, potvrdenie uvedené v odseku 1 je platné počas celého predpokladaného trvania sezónnej práce, ak medzitým príslušná inštitúcia neoznámi inštitúcii miesta bydliska, že bolo zrušené.

4. Ku každej žiadosti o poskytovanie vecných dávok priloží dotknutá osoba podporné doklady potrebné na poskytovanie vecných dávok podľa právnych predpisov členského štátu, na ktorého území má bydlisko.

5. V prípade hospitalizácie inštitúcia miesta bydliska do troch dní odo dňa, keď sa o hospitalizácii dozvedela, oznámi príslušnej inštitúcii dátum prijatia do nemocnice, pravdepodobné trvanie hospitalizácie a dátum prepustenia z nemocnice.

6. Inštitúcia miesta bydliska vopred informuje príslušnú inštitúciu o každom rozhodnutí, ktoré sa týka poskytovania vecných dávok, kde pravdepodobné alebo skutočné náklady presiahnu paušálnu zmluvnú sumu, ktorú určí a pravidelne kontroluje správna komisia.

Príslušná inštitúcia má možnosť do 15 dní od zaslania tejto informácie vzniesť odôvodnené námietky; ak v uvedenej lehote nebola vznesená žiadna námietka, inštitúcia miesta bydliska začne poskytovať vecné dávky. V prípade, že je potrebné poskytnúť tieto vecné dávky v mimoriadne naliehavom prípade, inštitúcia miesta bydliska o tom bezodkladne informuje príslušnú inštitúciu.

7. Dotknutá osoba informuje inštitúciu miesta bydliska o akejkoľvek zmene v jej situácii, ktorá by mohla zmeniť jej nárok na vecné dávky, najmä o skončení alebo zmene zamestnania alebo výkonu samostatnej zárobkovej činnosti alebo o každej zmene bydliska alebo pobytu. Podobne, keď prestane byť poistená alebo jej zanikne nárok na vecné dávky, príslušná inštitúcia o tom zase informuje inštitúciu miesta bydliska. Inštitúcia miesta bydliska môže kedykoľvek požiadať príslušnú inštitúciu, aby jej poskytla akékoľvek informácie týkajúce sa poistenia dotknutej osoby alebo jej nároku na vecné dávky.

8. V prípade cezhraničných pracovníkov sa lieky, obväzy, okuliare a malé zdravotnícke pomôcky môžu vydávať a laboratórne analýzy a skúšky vykonávať len na území toho členského štátu, v ktorom boli predpísané alebo odporúčané v súlade s ustanoveniami právnych predpisov tohto členského štátu.

9. Dva alebo viac členských štátov alebo ich príslušné orgány sa po obdržaní stanoviska správnej komisie môžu dohodnúť na iných vykonávacích ustanoveniach.

Článok 61

Peňažné dávky okrem dôchodkov v prípade bydliska v inom členskom štáte, ako je príslušný štát

1. Na účely poberania peňažných dávok iných, ako sú dôchodky podľa článku 52 písm. b) nariadenia, zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba o ne požiada do troch dní od začiatku práceneschopnosti inštitúciu miesta bydliska na základe predloženia oznámenia o prerušení práce, alebo ak to ustanovujú právne predpisy, ktoré uplatňuje príslušná inštitúcia alebo inštitúcia miesta bydliska, potvrdenie o práceneschopnosti, ktoré pracovníkovi vydal jej ošetrujúci lekár.

2. Ak ošetrujúci lekári v štáte bydliska potvrdenia o práceneschopnosti nevydávajú, pracovník podá žiadosť priamo na inštitúciu miesta bydliska v lehote ustanovenej právnymi predpismi, ktoré táto inštitúcia uplatňuje.

Táto inštitúcia dá bezodkladne lekársky potvrdiť práceneschopnosť a dá vystaviť potvrdenie uvedené v odseku 1. Toto potvrdenie, v ktorom sa uvedie pravdepodobné trvanie práceneschopnosti, bezodkladne postúpi príslušnej inštitúcii.

3. V prípade, na ktorý sa nevzťahuje odsek 2, inštitúcia miesta bydliska čo najskôr, najneskôr však do troch dní od podania žiadosti, dá túto osobu lekársky vyšetriť, akoby bola poistená v tejto inštitúcii. Správu vyšetrujúceho lekára, v ktorej sa uvedie najmä pravdepodobné trvanie práceneschopnosti, zašle príslušnej inštitúcii miesta bydliska do troch dní odo dňa vyšetrenia.

4. Inštitúcia miesta bydliska následne vykoná všetky potrebné administratívne overovania alebo lekárske vyšetrenia danej osoby, akoby bola u tejto inštitúcii poistená. Akonáhle dospeje k záveru, že je schopná vrátiť sa do práce, bezodkladne to oznámi dotknutej osobe a príslušnej inštitúcii a uvedie deň skončenia práceneschopnosti. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 6, oznámenie danej osobe sa považuje za rozhodnutie prijaté v mene príslušnej inštitúcie.

5. Príslušná inštitúcia si v každom prípade vyhradzuje právo dať túto osobu vyšetriť lekárom podľa vlastného výberu.

6. Ak sa príslušná inštitúcia rozhodne zadržať peňažné dávky, pretože dotknutá osoba nesplnila formálne náležitosti stanovené právnymi predpismi štátu bydliska, alebo ak dospeje k záveru, že daná osoba je schopná vrátiť sa do práce, informuje dotknutú osobu o svojom rozhodnutí, pričom kópiu tohto rozhodnutia súčasne zašle inštitúcii miesta bydliska.

7. Akonáhle sa daná osoba vráti do práce, oznámi to príslušnej inštitúcii, ak takéto oznámenie požadujú právne predpisy, ktoré táto inštitúcia uplatňuje.

8. Príslušná inštitúcia vypláca peňažné dávky vhodným spôsobom, najmä prostredníctvom medzinárodnej peňažnej poukážky, o čom informuje inštitúciu miesta bydliska dotknutej osoby a dotknutú osobu. Ak peňažné dávky v mene príslušnej inštitúcie vypláca inštitúcia miesta bydliska, príslušná inštitúcia oboznámi dotknutú osobu s jej právami a inštitúcii miesta bydliska oznámi výšku peňažných dávok, výplatné termíny a maximálnu dobu, počas ktorej by sa mali poskytovať v súlade s právnymi predpismi príslušného štátu.

9. Dva alebo viac členských štátov alebo ich príslušné orgány sa po obdržaní stanoviska správnej komisie môžu dohodnúť na iných vykonávacích ustanoveniach.

Vykonávanie článku 55 nariadenia

Článok 62

Vecné dávky v prípade pobytu v inom členskom štáte, ako je príslušný štát

1. Na účely poberania vecných dávok osoba zamestnaná v medzinárodnej preprave, na ktorú sa vzťahuje článok 14 ods. 2 písm. a) nariadenia a ktorá pri vykonávaní svojho zamestnania prejde na územie iného členského štátu, ako je príslušný štát, predloží inštitúcii miesta pobytu čo najskôr osobitné potvrdenie vydané jej zamestnávateľom alebo jeho zástupcom v bežnom kalendárnom mesiaci alebo počas dvoch kalendárnych mesiacov predchádzajúcich jeho predloženiu. V tomto potvrdení sa uvedie najmä deň, od ktorého je dotknutá osoba zamestnaná u uvedeného zamestnávateľa, a názov a adresa príslušnej inštitúcie. Ak daná osoba predložila takéto potvrdenie, má sa za to, že splnila podmienky pre nadobudnutie nároku na vecné dávky. Ak sa táto osoba nemôže skontaktovať s inštitúciou miesta pobytu predtým, než sa jej poskytne lekárske ošetrenie, ošetrenie sa jej poskytne po predložení uvedeného potvrdenia, akoby bola u tejto inštitúcii poistená.

2. Inštitúcia miesta pobytu zistí do troch dní od príslušnej inštitúcie, či daná osoba, na ktorú sa vzťahuje odsek l a 2, splnila podmienky na vznik nároku na vecné dávky. Inštitúcia miesta pobytu poskytuje vecné dávky dovtedy, kým nedostane odpoveď od príslušnej inštitúcie, najdlhšie 30 dní.

3. Príslušná inštitúcia odpovie inštitúcii miesta pobytu do 10 dní od obdržania žiadosti od tejto inštitúcie. V prípade kladnej odpovede príslušná inštitúcia v prípade potreby uvedie maximálnu dobu, počas ktorej sa môžu vecné dávky poskytovať podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, a inštitúcia miesta pobytu pokračuje v poskytovaní uvedených dávok.

4. Vecné dávky poskytnuté na základe predpokladu uvedeného v odseku 1 sa nahradia v súlade s článkom 36 ods. 1 nariadenia.

5. Namiesto osobitného potvrdenia uvedeného v odseku 1 môže zamestnanec, na ktorého sa vzťahuje tento odsek, predložiť inštitúcii miesta pobytu potvrdenie podľa odseku 6.

6. Na účely poberania vecných dávok, podľa článku 55 ods. 1 písm. a) bodu i) nariadenia s výnimkou prípadov uplatnenia predpokladu uvedeného v odseku 1, zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba predloží inštitúcii miesta pobytu potvrdenie, ktoré osvedčuje, že je oprávnená na vecné dávky. V tomto potvrdení, ktoré vydá príslušná inštitúcia podľa možnosti ešte skôr, ako dotknutá osoba opustí územie členského štátu, v ktorom má bydlisko, sa v prípade potreby uvedie najmä maximálna doba, počas ktorej je podľa právnych predpisov príslušného štátu možné vecné dávky poskytovať. Ak dotknutá osoba takéto potvrdenie nepredloží, inštitúcia miesta pobytu ho získa od príslušnej inštitúcie.

7. Článok 60 ods. 5, 6 a 9 vykonávacieho nariadenia sa použijú obdobne.

Článok 63

Vecné dávky pre zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré zmenia miesto bydlisko alebo sa vrátia do štátu svojho bydliska, a pre zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré majú povolenie vyhľadať lekárske ošetrenie v inom členskom štáte

1. Na účely poberania vecných dávok podľa článku 55 ods. 1 písm. b) bod i) nariadenia, zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba predloží inštitúcii miesta bydliska potvrdenie o tom, že má naďalej nárok na uvedené dávky. V tomto potvrdení, ktoré vydáva príslušná inštitúcia, sa uvedie, ak to je potrebné, najmä maximálna doba, počas ktorej možno pokračovať v poskytovaní týchto dávok v súlade ustanoveniami právnych predpisov príslušného štátu. Potvrdenie sa na žiadosť danej osoby môže vydať aj po jej odchode, ak ho nebolo možné vydať z dôvodu vyššej moci.

2. Článok 60 ods. 5, 6 a 9 vykonávacieho nariadenia sa použije obdobne.

3. Odseky 1 a 2 sa použijú obdobne vo vzťahu k poskytovaniu vecných dávok v prípade uvedenom v článku 55 ods. 1 písm. c) bode i) nariadenia.

Článok 64

Peňažné dávky okrem dôchodkov v prípade pobytu v inom členskom štáte, ako je príslušný štát

Ustanovenia článku 61 vykonávacieho nariadenia sa použijú obdobne na poberanie iných peňažných dávok okrem dôchodkov podľa článku 55 ods. 1 písm. a) bodu ii) nariadenia. Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť predložiť potvrdenie o práceneschopnosti, zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá má pobyt na území členského štátu bez toho, že by tam vykonávala akúkoľvek zárobkovú činnosť, nie je povinný predložiť oznámenie o prerušení práce uvedené v článku 61 ods. 1 vykonávacieho nariadenia.

Vykonávanie článku 52 až 56 nariadenia

Článok 65

Hlásenia, prešetrovanie a výmena informácií medzi inštitúciami v súvislosti s pracovným úrazom, ktorý sa stal, alebo v súvislosti s chorobou z povolania, ktorá vznikla v inom členskom štáte, ako je príslušný štát

1. Ak sa pracovný úraz stane alebo choroba z povolania po prvý raz diagnostikuje na území iného členského štátu, ako je príslušný štát, je potrebné vypracovať hlásenie o pracovnom úraze alebo chorobe z povolania v súlade s ustanoveniami právnych predpisov príslušného štátu bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek právne ustanovenia platné na území členského štátu, v ktorom sa stal úraz alebo po prvý raz diagnostikovala choroba z povolania, ktoré v takomto prípade zostávajú uplatniteľné. Toto hlásenie sa zašle príslušnej inštitúcii a jeho kópia sa zašle inštitúcii miesta bydliska alebo inštitúcii miesta pobytu.

2. Inštitúcia členského štátu, na území ktorého sa stal pracovný úraz alebo sa po prvý raz diagnostikovala choroba z povolania, zašle príslušnej inštitúcii dvojmo lekárske potvrdenie vystavené na tomto území a všetky podstatné informácie, ktoré od nej môže príslušná inštitúcia požadovať.

3. Ak v prípade úrazu, ktorý sa stal počas cesty na územie iného členského štátu, ako je príslušný štát, existujú dôvody na prešetrovanie na území toho prvého členského štátu, príslušná inštitúcia môže na tento účel vymenovať vyšetrovateľa, o čom informuje orgány uvedeného členského štátu. Tieto orgány poskytnú pomoc uvedenému vyšetrovateľovi najmä tým, že mu pridelia osobu, ktorá mu bude pomáhať pri skúmaní úradných správ a akýchkoľvek iných dokumentov súvisiacich s týmto úrazom.

4. Po skončení liečby sa príslušnej inštitúcii zašle podrobná správa s lekárskymi potvrdeniami o trvalých následkoch úrazu alebo choroby, najmä o súčasnom zdravotnom stave obetí a zotavení sa z úrazu alebo ich konsolidácii. Príslušné poplatky uhradí podľa okolnosti buď inštitúcia miesta bydliska, alebo inštitúcia miesta pobytu v súlade so sadzbami, ktoré táto inštitúcia uplatňuje, tieto sadzby však možno naúčtovať príslušnej inštitúcii.

5. Príslušná inštitúcia informuje na požiadanie inštitúciu miesta bydliska alebo inštitúciu miesta pobytu na jej žiadosť o rozhodnutí, ktorým sa určil dátum zotavenia sa z úrazu alebo konsolidácia, ak je to vhodné, o rozhodnutí o poskytnutí dôchodku.

Článok 66

Spory o tom, či ide o pracovný úraz alebo chorobu z povolania

1. Ak má príslušná inštitúcia pochybnosť, či sa na prípady uvedené v článku 52 alebo 55 ods. 1 nariadenia vzťahujú právne predpisy o pracovných úrazoch alebo o chorobách z povolania, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje inštitúciu miesta bydliska alebo inštitúciu miesta pobytu, ktorá poskytovala vecné dávky; tieto dávky sa potom považujú za dávky vyplývajúce z nemocenského poistenia, z ktorého sa budú aj naďalej poskytovať na základe predloženia potvrdení alebo osvedčení uvedených v článkoch 20 a 21 vykonávacieho nariadenia.

2. Po konečnom rozhodnutí v tejto veci príslušná inštitúcia bezodkladne o tejto skutočnosti informuje inštitúciu miesta bydliska alebo inštitúciu miesta pobytu, ktorá poskytovala vecné dávky. Ak v danom prípade nejde o pracovný úraz ani o chorobu z povolania, táto inštitúcia bude aj naďalej poskytovať uvedené vecné dávky v rámci nemocenského poistenia, ak má zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba na ne nárok. V ostatných prípadoch sa vecné dávky, ktoré dotknutá osoba poberá v rámci nemocenského poistenia, považujú za dávky poskytované v súvislosti s pracovným úrazom alebo chorobou z povolania.

Vykonávanie článku 57 nariadenia

Článok 67 (7)

Postup v prípade, že osoba bola riziku choroby z povolania vystavená vo viacerých členských štátoch

1. V prípade, na ktorý sa vzťahuje článok 57 ods. 1 nariadenia, sa oznámenie o chorobe z povolania zašle buď inštitúcii príslušnej pre choroby z povolania v tom členskom štáte, ktorého právne predpisy sa naposledy vzťahovali na vykonávanie pracovnej činnosti osoby postihnutej chorobou z povolania, ktorá pravdepodobne vyvolala danú chorobu, alebo inštitúcii miesta bydliska, ktorá postúpi oznámenie uvedenej príslušnej inštitúcii.

2. Ak príslušná inštitúcia uvedená v odseku 1 dospeje k záveru, že činnosť, ktorá mohla spôsobiť danú chorobu z povolania, sa naposledy vykonávala podľa právnych predpisov iného členského štátu, oznámenie, ako aj sprievodné doklady zašle inštitúcii takéhoto členského štátu.

3. Ak inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy sa naposledy vzťahovali na vykonávanie činnosti osoby postihnutej chorobou z povolania, dospeje k záveru, že táto osoba alebo pozostalí nespĺňajú podmienky týchto právnych predpisov vzhľadom na ustanovenia článku 57 ods. 2, ods. 3 a 4 nariadenia, uvedená inštitúcia:

a) bezodkladne postúpi inštitúcii členského štátu, ktorého právne predpisy sa vzťahovali na vykonávanie činnosti osoby postihnutej chorobou z povolania, ktorá mohla vyvolať dané chorobu, oznámenie a všetky sprievodné dokumenty vrátane zistení a správ z lekárskych vyšetrení, ktoré dala urobiť prvá inštitúcia, ako aj kópiu rozhodnutia uvedeného pod písm. b);

b) svoje rozhodnutie súčasne oznámi dotknutej osobe, pričom uvedie najmä dôvody na zamietnutie dávok, dôvody a lehoty na podanie opravných prostriedkov a deň zaslania spisu inštitúcii uvedenej pod písm. a).

4. Ak je to potrebné, na základe rovnakého postupu sa prípad môže vrátiť zodpovedajúcej inštitúcii členského štátu, podľa právnych predpisov ktorého osoba prvýkrát vykonávala činnosť, ktorá mohla vyvolať danú chorobu.

Článok 68 (7)

Výmena informácií medzi inštitúciami v prípade odvolania proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti. Výplata preddavkov v prípade takéhoto odvolania

1. Ak bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti, ktoré prijala inštitúcia jedného členského štátu, ktorého právne predpisy sa vzťahovali na vykonávanie pracovnej činnosti osoby postihnutej chorobou z povolania, ktorá mohla vyvolať danú chorobu, táto inštitúcia o tom informuje inštitúciu, ktorej bolo oznámenie postúpené v súlade s postupom ustanoveným v článku 67 ods. 3 vykonávacieho nariadenia, a následne ju informuje aj o konečnom rozhodnutí.

2. Ak sa nárok na dávky získal podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje posledná uvedená inštitúcia, táto inštitúcia vyplatí vzhľadom na ustanovenia článku 57 ods. 2, 3 a 4 nariadenia, preddavky až do stanovenej výšky, ktorá sa v prípade potreby určí po porade s inštitúciou, proti rozhodnutiu ktorej bolo podané odvolanie. Táto posledne uvedená inštitúcia nahradí vyplatenú výšku preddavku, ak výsledkom odvolania bolo rozhodnutie o jej povinnosti poskytovať dávky. Táto suma sa potom odpočíta od celkovej sumy dávok splatných dotknutej osobe.

Článok 69 (7)

Rozdelenie nákladov na peňažné dávky v prípadoch sklerogenickej pneumokoniózy

Pri vykonávaní článku 57 ods. 5 nariadenia sa postupuje podľa týchto pravidiel:

a) príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy sa vzťahujú na poskytovanie peňažných dávok podľa článku 57 ods. 1 nariadenia (ďalej len "inštitúcia zodpovedná za vyplácanie peňažných dávok"), použije tlačivo obsahujúce najmä prehľad a úhrn všetkých dôb poistenia (poistenie pre prípad staroby) alebo dôb bydliska dosiahnutých osobou postihnutou chorobou podľa právnych predpisov každého dotknutého členského štátu;

b) inštitúcia zodpovedná za vyplácanie peňažných dávok postúpi toto tlačivo všetkým inštitúciám poistenia pre prípad staroby tých členských štátov, v ktorých bola osoba postihnutá chorobou poistená; každá z uvedených inštitúcií zapíše do tlačiva dosiahnuté doby poistenia (poistenia pre prípad staroby) alebo bydliska podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, a tlačivo vráti inštitúcii zodpovednej za vyplácanie peňažných dávok;

c) inštitúcia zodpovedná za vyplácanie peňažných dávok potom náklady rozdelí medzi seba a ostatné dotknuté príslušné inštitúcie; oznámenie o tomto rozdelení predloží uvedeným inštitúciám na schválenie spolu s potrebnými podpornými dokladmi, najmä ak ide o celkovú sumu poskytnutých peňažných dávok a percentuálne prepočty rozdelenia;

d) na konci každého kalendárneho roka inštitúcia zodpovedná za vyplácanie peňažných dávok zašle každej ďalšej dotknutej príslušnej inštitúcii výkaz peňažných dávok, vyplatených v priebehu daného finančného roka, v ktorom sa uvedie suma splatná každou z nich v súlade s rozdelením nákladov podľa písm. c); každá z týchto inštitúcií nahradí čo najskôr, najneskôr však do troch mesiacov, splatnú sumu inštitúcii zodpovednej za vyplácanie peňažných dávok.

Vykonávanie článku 58 ods. 3 nariadenia

Článok 70

Potvrdenie týkajúce sa rodinných príslušníkov, ktorí sa zohľadňujú pri výpočte peňažných dávok vrátane dôchodkov

1. Na účely poberania dávok podľa ustanovení článku 58 ods. 3 nariadenia žiadateľ predloží potvrdenie týkajúce sa jeho rodinných príslušníkov, ktorí majú bydlisko na území iného členského štátu, ako je štát, v ktorom sa nachádza inštitúcia zodpovedná za priznanie peňažných dávok.

Toto potvrdenie vydáva inštitúcia nemocenského poistenia miesta bydliska rodinných príslušníkov alebo iná inštitúcia poverená príslušným orgánom členského štátu, na území ktorého majú svoje bydlisko. Ustanovenia článku 25 ods. 2 druhého a tretieho pododseku vykonávacieho nariadenia sa použijú obdobne.

Namiesto potvrdenia uvedeného v prvom pododseku môže inštitúcia zodpovedná za priznanie peňažných dávok požadovať od žiadateľa, aby predložil aktuálne doklady o rodinnom stave svojich rodinných príslušníkov, ktorí majú bydlisko na území členského štátu iného, ako je štát, v ktorom sa nachádza uvedená inštitúcia.

2. Ak právne predpisy, ktoré uplatňuje dotknutá inštitúcia, požadujú v prípade uvedenom v odseku 1, aby rodinní príslušníci bývali v spoločnej domácnosti so žiadateľom, potom treba skutočnosť, že takíto rodinní príslušníci, ktorí síce túto podmienku nespĺňajú, ale závisia predovšetkým od príjmu žiadateľa, podložiť dokladmi preukazujúcimi, že im žiadateľ pravidelne poukazuje časť svojho zárobku.

Vykonávanie článku 60 nariadenia

Článok 71

Zhoršenie stavu pri chorobe z povolania

1. V prípadoch, na ktoré sa vzťahuje článok 60 ods. 1 nariadenia, žiadateľ poskytne inštitúcii členského štátu, u ktorej si uplatňuje nárok na dávky, všetky informácie týkajúce sa dávok, ktoré mu boli už predtým poskytnuté v súvislosti s danou chorobou z povolania. Táto inštitúcia môže požiadať akúkoľvek inú inštitúciu, ktorá bola príslušná v minulosti, o poskytnutie akejkoľvek informácie, ktorú pokladá za potrebnú.

2. V prípade, na ktorý sa vzťahuje článok v článok 60 ods. 1 nariadenia, príslušná inštitúcia, od ktorej sa vyžaduje vyplácať peňažné dávky, oznámi druhej dotknutej inštitúcii na účely schválenia výšku nákladov, ktoré by táto druhá inštitúcia mala uhradiť v dôsledku zhoršenia stavu choroby, a predloží jej primerané podporné doklady. Na konci každého kalendárneho roka pošle prvá inštitúcia druhej inštitúcii výkaz peňažných dávok vyplatených počas daného finančného roka, v ktorom uvedie sumu, ktorú má druhá inštitúcia čo najskôr, najneskôr však do troch mesiacov, uhradiť prvej inštitúcii.

3. V prípade uvedenom v prvej vete článku 60 ods. 2 písm. b) nariadenia inštitúcia zodpovedná za vyplácanie peňažných dávok oznámi príslušným dotknutým inštitúciám na účely schválenia, zmeny, ktoré nastali v predchádzajúcom rozdelení nákladov, a predloží im primerané podporné doklady.

4. V prípade uvedenom v druhej vete článku 60 ods. 2 písm. b) nariadenia sa použije obdobne ustanovenie odseku 2.

Vykonávanie článku 61 ods. 5 a 6 nariadenia

Článok 72

Posúdenie stupňa neschopnosti v prípade predchádzajúceho alebo následného pracovného úrazu alebo v prípade choroby z povolania diagnostikovanej predtým alebo následne

1. Na účely posúdenia stupňa neschopnosti, vzniku nároku na akékoľvek dávky a určenia výšky takýchto dávok v prípadoch uvedených v článku 61 ods. 5 a 6 nariadenia, žiadateľ poskytne príslušnej inštitúcii členského štátu, ktorého právne predpisy sa na neho vzťahovali v čase, keď utrpel pracovný úraz alebo mu bola po prvýkrát diagnostikovaná choroba z povolania, všetky informácie o predchádzajúcich alebo následných pracovných úrazoch, ktoré utrpel, alebo chorobách z povolania, ktoré mu boli diagnostikované, keď sa na neho vzťahovali právne predpisy ktoréhokoľvek iného členského štátu, bez ohľadu na to, aký stupeň neschopnosti spôsobili predchádzajúce alebo následné prípady.

2. Príslušná inštitúcia v súlade s právnymi predpismi, ktoré uplatňuje v súvislosti s nadobudnutím nároku na dávku a určenie výšky tejto dávky, berie do úvahy stupeň neschopnosti spôsobený týmito predchádzajúcimi alebo následnými prípadmi.

3. Príslušná inštitúcia môže požiadať akúkoľvek inú inštitúciu, ktorá bola predtým alebo následne príslušnou inštitúciou, o akékoľvek informácie, ktoré považuje za potrebné.

Ak bola predchádzajúca alebo následná práceneschopnosť spôsobená úrazom, ktorý daná osoba utrpela v čase, keď sa na ňu vzťahovali právne predpisy členského štátu, pričom sa nerobia rozdiely v súvislosti s pôvodom práceneschopnosti, príslušná inštitúcia, v ktorej pôsobnosti bola predchádzajúca alebo následná práceneschopnosť, alebo úrad určený príslušným orgánom daného členského štátu na žiadosť príslušnej inštitúcie iného členského štátu poskytne informácie o stupni predchádzajúcej alebo následnej práceneschopnosti a podľa možnosti aj informácie, na základe ktorých sa dá určiť, či neschopnosť vyplýva z pracovného úrazu podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje inštitúcia druhého členského štátu. Ak je tomu tak, ustanovenia odseku 2 sa použijú obdobne.

Vykonávanie článku 61 ods. 1 nariadenia

Článok 73

Inštitúcie, na ktoré môžu podať žiadosť pracovníci v baniach a podobných prevádzkach v prípade, keď majú pobyt alebo bydlisko v inom členskom štáte, ako je príslušný štát

1. V prípadoch uvedených v článku 62 ods. 1 nariadenia a v prípadoch, keď v štáte pobytu alebo bydliska sú dávky poskytované v rámci systému poistenia pre prípad pracovných úrazov a chorôb z povolania manuálnych pracovníkov v oceliarskom priemysle ekvivalentné dávkam poskytovaným v rámci osobitného systému pre pracovníkov v baniach a podobných prevádzkach, pracovníci v baniach a podobných prevádzkach môžu podať žiadosť na najbližšiu inštitúciu na území toho členského štátu, v ktorom majú bydlisko alebo pobyt, upresnenú v prílohe 3 vykonávacieho nariadenia, a to aj vtedy, ak je táto inštitúcia súčasťou systému pre manuálnych pracovníkov v oceliarskom priemysle, ktorá potom poskytuje uvedené dávky.

2. Ak sú dávky poskytované v rámci osobitného systému pre pracovníkov v baniach a v podobných prevádzkach výhodnejšie, títo pracovníci majú možnosť podať žiadosť buď na inštitúciu zodpovednú za vykonávanie tohto systému, alebo na najbližšiu inštitúciu na území toho členského štátu, v ktorom majú pobyt alebo bydlisko, ktorá vykonáva systém pre manuálnych pracovníkov v oceliarskom priemysle. Ak sa dotknutá osoba rozhodne pre druhú možnosť, táto inštitúcia upozorní dotknutú osobu na skutočnosť, že podaním žiadosti na inštitúciu zodpovednú za vykonávanie vyššie uvedeného osobitného systému by mohol získať výhodnejšie dávky; okrem toho mu musí oznámiť názov a adresu tejto inštitúcie.

Vykonávanie článku 62 ods. 2 nariadenia

Článok 74

Zohľadnenie doby, počas ktorej už dávky poskytovala inštitúcia iného členského štátu

Na účely článku 61 ods. 2 nariadenia môže inštitúcia členského štátu, ktorá bola vyzvaná poskytovať dávky, požiadať inštitúciu iného členského štátu o informácie týkajúce sa doby, počas ktorej táto druhá inštitúcia už poskytovala dávky v súvislosti pre ten istý prípad pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Podávanie a prešetrovanie žiadostí o dôchodok okrem dôchodkov poskytovaných v súvislosti s chorobami z povolania, na ktoré sa vzťahuje článok 57 nariadenia

Článok 75

1. Na účely obdržania dôchodku alebo doplnkového prídavku podľa právnych predpisov členského štátu zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba alebo jej pozostalí, ktorí majú bydlisko na území iného členského štátu, podajú žiadosť buď príslušnej inštitúcii, alebo inštitúcii miesta bydliska danej osoby, ktorá postúpi takúto žiadosť príslušnej inštitúcii. Žiadosti sa podávajú podľa nasledujúcich pravidiel:

a) k žiadosti sa musia pripojiť požadované podporné doklady a žiadosť sa musí podať na tlačive predpísanom právnymi predpismi, ktoré uplatňuje príslušná inštitúcia;

b) správnosť informácií musí žiadateľ doložiť úradnými dokladmi, ktoré sa pripájajú k žiadosti, alebo ju musia potvrdiť príslušné úrady členského štátu, na území ktorého má žiadateľ bydlisko.

2. Príslušná inštitúcia oznámi žiadateľovi svoje rozhodnutie buď priamo, alebo prostredníctvom styčného orgánu príslušného štátu; kópiu tohto rozhodnutia zašle styčnému orgánu členského štátu, na území ktorého má žiadateľ bydlisko.

Administratívne overovanie a lekárske vyšetrenia

Článok 76

1. Administratívne overovanie a lekárske vyšetrenia stanovené v prípade preskúmavania dôchodkov na žiadosť príslušnej inštitúcie vykonáva inštitúcia členského štátu, na území ktorého sa osoba majúca nárok na dávky nachádza, v súlade s postupom ustanoveným právnymi predpismi, ktoré uplatňuje posledná uvedená inštitúcia. Príslušná inštitúcia si však vyhradzuje právo dať osobu, ktorá má nárok na dávky, vyšetriť lekárom podľa vlastného výberu.

2. Každá osoba, ktorá poberá dôchodok pre seba alebo pre sirotu, oznámi inštitúcii zodpovednej za vyplácanie dávok každú zmenu svojej situácie alebo situácie siroty, ktorá by mohla mať za následok zmenu nároku na dôchodok.

Vyplácanie dôchodkov

Článok 77

Výplata dôchodkov splatných inštitúciou jedného členského štátu dôchodcom, ktorí majú bydlisko na území iného členského štátu, sa uskutočňuje v súlade s postupom stanoveným v článku 53 až 58 vykonávacieho nariadenia.

KAPITOLA 5 PODPORA PRI ÚMRTÍ

Vykonávanie článku 64, 65 a 66 nariadenia

Článok 78

Podanie žiadosti o podporu

Na účely obdržania podpory pri úmrtí poskytovanej podľa právnych predpisov iného členského štátu, ako je štát, na území ktorého má dotknutá osoba bydlisko, žiadateľ podá žiadosť buď na príslušnú inštitúciu, alebo na inštitúciu miesta bydliska.

K žiadosti musí priložiť podporné doklady vyžadované právnymi predpismi, ktoré príslušná inštitúcia uplatňuje.

Správnosť informácií uvádzaných žiadateľom treba doložiť úradnými dokladmi pripojenými k žiadosti alebo ju musia potvrdiť príslušné úrady členského štátu, na území ktorého má žiadateľ bydlisko.

Článok 79

Potvrdenia o dobách

1. Na účely dovolania sa ustanovení článku 64 nariadenia žiadateľ predloží príslušnej inštitúcii potvrdenie, v ktorom sú uvedené doby poistenia alebo doby bydliska, ktoré zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba dosiahla podľa právnych predpisov, ktoré sa na ňu naposledy vzťahovali.

2. Toto overené potvrdenie vydá na žiadosť žiadateľa inštitúcia nemocenského poistenia, resp. dôchodkového poistenia, v ktorej bol zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba naposledy poistená. Ak žiadateľ uvedené potvrdenie nepredloží, príslušná inštitúcia ho získa od jednej alebo druhej z horeuvedených inštitúcii.

3. Odseky 1 a 2 sa použijú obdobne, ak si splnenie podmienok právnych predpisov príslušného štátu vyžaduje zohľadniť doby poistenia alebo doby bydliska dosiahnuté podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek iného členského štátu.

KAPITOLA 6 DÁVKY V NEZAMESTNANOSTI

Vykonávanie článku 67 nariadenia

Článok 80

Potvrdenie o dobách poistenia alebo zamestnania

1. Na účely dovolávania sa článku 67 ods. 1, 2 alebo 4 nariadenia, dotknutá osoba predloží príslušnej inštitúcii potvrdenie, v ktorom sú uvedené doby poistenia alebo doby zamestnania, ktoré zamestnanec predtým dosiahol podľa právnych predpisov, ktoré sa na neho naposledy vzťahovali, spolu so všetkými ďalšími informáciami, požadovanými právnymi predpismi, ktoré uplatňuje táto inštitúcia.

2. Toto potvrdenie vydáva na žiadosť dotknutej osoby buď príslušná inštitúcia pre veci súvisiace s nezamestnanosťou a ktorá je inštitúciou členského štátu, ktorého právne predpisy sa na ňu naposledy vzťahovali, alebo iná inštitúcia určená príslušným orgánom uvedeného členského štátu. Ak žiadateľ nepredloží potvrdenie, príslušná inštitúcia ho získa od jednej alebo druhej z horeuvedených inštitúcii.

3. Odseky 1 a 2 sa použijú obdobne, splnenie podmienok právnych predpisov príslušného členského štátu vyžaduje zohľadniť doby poistenia alebo doby zamestnania dosiahnuté podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek iného členského štátu.

Vykonávanie článku 68 nariadenia

Článok 81

Potvrdenie na účely výpočtu dávok

Ak je za výpočet dávok zodpovedná inštitúcia, na ktorú sa vzťahuje článok 68 ods. 1 nariadenia, a ak osoba nevykonávala posledné zamestnanie aspoň štyri týždne na území členského štátu, na ktorom sa táto inštitúcia nachádza, predloží uvedenej inštitúcii potvrdenie, v ktorom je uvedený charakter jej posledného zamestnania, ktoré vykonávala po dobu najmenej štyroch týždňov na území iného členského štátu, a hospodárske odvetvie, v ktorom toto zamestnanie vykonávala. Ak dotknutá osoba nepredloží toto potvrdenie, uvedená inštitúcia ho získa buď od príslušnej inštitúcie pre veci v súvislosti s nezamestnanosťou posledne uvedeného členského štátu, v ktorej bola naposledy poistená, alebo od inej inštitúcie určenej príslušným orgánom tohto členského štátu.

Článok 82

Potvrdenie týkajúce sa rodinných príslušníkov,

ktorých treba brať do úvahy pri výpočte dávok1. Na účely dovolávania sa ustanovení článku 68 ods. 2 nariadenia dotknutá osoba predloží príslušnej inštitúcii potvrdenie týkajúce sa jej rodinných príslušníkov, ktorí majú bydlisko na území iného členského štátu ako štát, v ktorom sa nachádza uvedená inštitúcia.

2. Toto potvrdenie vydáva inštitúcia určená príslušným orgánom členského štátu, na území ktorého majú rodinní príslušníci bydlisko. Musí potvrdiť, že sa rodinní príslušníci sa nezohľadňujú pri výpočte dávok v nezamestnanosti splatných inej osobe podľa právnych predpisov tohto členského štátu.

Potvrdenie platí 12 mesiacov odo dňa jeho vydania. Potvrdenie môže byť obnovené; v takomto prípade je platné odo dňa obnovenia. Dotknutá osoba bezodkladne oznámi príslušnej inštitúcii každú skutočnosť, ktorá vyžaduje zmenu uvedeného potvrdenia. Takáto zmena nadobúda platnosť dňom vzniku tejto skutočnosti.

3. V prípade, že inštitúcia, ktorá vydáva potvrdenie uvedené v odseku 1, nemôže potvrdiť, že rodinní príslušníci sa nezohľadnia pri výpočte dávok v nezamestnanosti splatných inej osobe podľa právnych predpisov členského štátu, na území ktorého majú títo rodinní príslušníci bydlisko, dotknutá osoba pri predkladaní potvrdenia príslušnej inštitúcii priloží k uvedenému potvrdeniu vyhlásenie v uvedenom zmysle.

Ustanovenia druhého pododseku odseku 2 sa použijú obdobne vo vzťahu k tomuto vyhláseniu.

Vykonávanie článku 69 nariadenia

Článok 83

Podmienky a obmedzenia zachovania nároku na dávky v prípade, že nezamestnaná osoba odíde do iného členského štátu

1. Na účely zachovania nároku na dávky nezamestnaná osoba, na ktorú sa vzťahuje článok 69 ods. 1 nariadenia, predloží inštitúcii miesta, kam odišla, potvrdenie od príslušnej inštitúcie potvrdzujúce, že uvedená osoba má aj naďalej nárok na dávky za podmienok stanovených v odseku 1 písm. b) uvedeného článku. Príslušná inštitúcia v tomto potvrdení uvedie najmä:

a) výšku dávky, ktorá má byť vyplatená nezamestnanej osobe podľa právnych predpisov príslušného štátu;

b) dátum, od ktorého nezamestnaná osoba prestala byť k dispozícii službám zamestnanosti príslušného štátu;

c) lehotu ustanovenú v článku 69 ods. 1 písm. b) nariadenia na zaevidovanie sa ako osoba hľadajúca prácu v členskom štáte, do ktorého nezamestnaná osoba odišla;

d) maximálnu dobu podľa článku 69 ods. 1 písm. c) nariadenia, počas ktorej môže byť zachovaný nárok na dávku;

e) skutočnosti, ktoré by mohli zmeniť nárok na dávku.

2. Nezamestnaná osoba, ktorá má v úmysle odísť do iného členského štátu s cieľom hľadať si zamestnanie, pred odchodom požiada o vydanie potvrdenia uvedeného v odseku 1. Ak nezamestnaná osoba toto potvrdenie nepredloží, inštitúcia miesta, do ktorého daná osoba odišla, získa toto potvrdenie od príslušnej inštitúcie. Služby zamestnanosti príslušného štátu musia zabezpečiť, aby nezamestnaná osoba bola informovaná o svojich povinnostiach podľa článku 69 nariadenia a podľa tohto článku.

3. Inštitúcia miesta, do ktorého nezamestnaná osoba odišla, oznámi príslušnej inštitúcii dátum, kedy sa nezamestnaná osoba zaevidovala, a dátum začatia vyplácania dávok, pričom vypláca dávky v súlade s postupom stanoveným právnymi predpismi členského štátu, do ktorého nezamestnaná osoba odišla.

Inštitúcia miesta, do ktorého nezamestnaná osoba odišla, vykoná kontrolu alebo zabezpečí vykonanie kontroly tak, akoby išlo o nezamestnanú osobou, ktorá má nárok na dávky podľa právnych predpisov, ktoré táto inštitúcia vykonáva. Príslušnej inštitúcii bezodklane oznámi akúkoľvek skutočnosť uvedenú v odseku 1 písm. e), o ktorej sa dozvie, a v prípadoch, že treba pozastaviť alebo odňať dávky, bezodkladne prestane dávky vyplácať. Príslušná inštitúcia ju bezodkladne informuje o tom, do akej miery a od akého dátumu je nárok nezamestnanej osoby na dávku ovplyvnený touto skutočnosťou. Vyplácanie dávok môže v prípade potreby obnoviť len po obdržaní takejto informácie. Ak je potrebné dávku znížiť, inštitúcia miesta, do ktorého nezamestnaná osoba odišla, jej bude aj naďalej vyplácať zníženú sumu dávky podľa úpravy, a to po obdržaní odpovede od príslušnej inštitúcie.

4. Dva alebo viac členských štátov alebo ich príslušné orgány sa po obdržaní stanoviska správnej komisie môžu dohodnúť na iných vykonávacích ustanoveniach.

Vykonávanie článku 71 nariadenia

Článok 84

Nezamestnané osoby, ktoré predtým vykonávali zamestnanie a ktoré počas posledného zamestnania mali bydlisko v členskom štáte inom ako príslušný štát

1. V prípadoch uvedených v článku 71 ods. 1 písm. a) bod ii) a v prvej vete článku 71 ods. 1 písm. b) bod ii) nariadenia sa za príslušnú inštitúciu na účely vykonávania článku 80 vykonávacieho nariadenia považuje inštitúcia miesta bydliska.

2. Na účely poberania dávok podľa ustanovení článku 71 ods. 1 písm. b) bod ii) nariadenia nezamestnaná osoba, ktorá predtým vykonávala zamestnanie, predloží inštitúcii miesta jej bydliska okrem potvrdenia uvedeného v článku 80 vykonávacieho nariadenia aj potvrdenie o tom, že nemá nárok na dávky podľa článku 69 nariadenia, vydané inštitúciou členského štátu, ktorého právne predpisy sa na ňu naposledy vzťahovali.

3. Na účely článku 71 ods. 2 nariadenia inštitúcia miesta bydliska požiada príslušnú inštitúciu o akékoľvek informácie súvisiace s nárokmi nezamestnanej osoby, ktorá bola predtým zamestnancom.

KAPITOLA 7 ODS. 8

RODINNÉ DÁVKY

Vykonávanie článku 72 nariadenia

Článok 85 (A)

Potvrdenie o dobách zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti

1. Na účely dovolávania sa ustanovení článku 72 nariadenia dotknutá osoba predloží príslušnej inštitúcii potvrdenie, v ktorom sa uvádzajú doby poistenia, doby zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti dosiahnuté podľa právnych predpisov, ktoré sa na ňu naposledy vzťahovali.

2. Toto potvrdenie vydáva na žiadosť dotknutej osoby buď inštitúcia členského štátu príslušná pre veci súvisiace s rodinnými dávkami, v ktorej bola táto osoba naposledy poistená, alebo iná inštitúcia určená príslušným orgánom uvedeného členského štátu. Ak toto potvrdenie žiadateľ nepredloží, príslušná inštitúcia ho získa od jednej alebo druhej horeuvedenej inštitúcie, pokiaľ inštitúcia nemocenského poistenia nemôže dotknutej osobe zaslať kópiu overeného potvrdenia uvedeného v článku 16 ods. 1 vykonávacieho nariadenia.

3. Odseky 1a 2 sa použijú obdobne, ak si splnenie podmienok právnych predpisov príslušného štátu vyžaduje zohľadniť predchádzajúce doby poistenia, doby zamestnania alebo samostatnej zárobkovkej činnosti dosiahnuté podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek iného členského štátu.

Vykonávanie článku 73 a 75 ods. 1 a 2 nariadenia (8)

Článok 86 (8)

1. Na účely poberania rodinných dávok podľa článku 73 nariadenia zamestnaná osoba podá žiadosť príslušnej inštitúcii, v prípade potreby prostredníctvom svojho zamestnávateľa.

2. Na podporu svojej žiadosti zamestnanec predloží potvrdenie týkajúce sa rodinných príslušníkov, ktorí majú bydlisko na území členského štátu iného ako štát, v ktorom sa príslušná inštitúcia nachádza. Takéto potvrdenie vydávajú buď orgány, ktoré majú v pôsobnosti otázky rodinného stavu v štáte bydliska týchto rodinných príslušníkov, alebo príslušná inštitúcia, ktorá má v pôsobnosti nemocenské poistenie v mieste bydliska týchto rodinných príslušníkov, alebo iná inštitúcia určená príslušným orgánom členského štátu, na území ktorého majú títo rodinní príslušníci bydlisko. Takéto potvrdenie sa musí každý rok obnovovať.

3. Ak právne predpisy príslušného štátu stanovujú, že rodinné dávky môžu alebo musia byť vyplácané osobe inej ako zamestnancovi, táto osoba taktiež predloží na podporu svojej žiadosti informácie identifikujúce osobu, ktorej sa rodinné dávky majú vyplatiť v štáte bydliska (priezvisko, meno, plná adresa).

4. Príslušné orgány dvoch alebo viacerých členských štátov sa môžu dohodnúť na osobitných postupoch vyplácania rodinných dávok, predovšetkým čo sa týka umožnenia vykonávania článku 75 ods. 1 a 2 nariadenia. Takéto dohody treba oznámiť správnej komisii.

5. Zamestnanec informuje príslušnú inštitúciu, v prípade potreby prostredníctvom svojho zamestnávateľa:

- o akejkoľvek zmene v situácii jeho rodinných príslušníkov, ktorá môže viesť k zmene nároku na rodinné dávky,

- o akejkoľvek zmene v počte jeho rodinných príslušníkov, pre ktorých majú byť rodinné dávky vyplatené,

- o akejkoľvek zmene bydliska alebo pobytu rodinných príslušníkov,

- o vykonávaní akejkoľvek zárobkovej činnosti, vzhľadom na ktorú sú rodinné dávky taktiež splatné podľa právnych predpisov členského štátu, na území ktorého majú títo rodinní príslušníci bydlisko.

Článok 87 (8)

Vykonávanie článku 74 nariadenia

Článok 88 (8)

Ustanovenia článku 86 vykonávacieho nariadenia sa použijú obdobne na nezamestnané osoby, ktoré boli predtým zamestnané alebo samostatne zárobkovo činné a na ktoré sa vzťahuje článok 74 nariadenia.

Článok 89 (8)

KAPITOLA 8 DÁVKY PRE NEZAOPATRENÉ DETI DÔCHODCOV A PRE SIROTY

Vykonávanie článkov 77, 78 a 79 nariadenia

Článok 90

1. Na účely poberania dávok podľa článku 77 alebo 78 nariadenia žiadateľ podá žiadosť na inštitúciu miesta bydliska v súlade s postupmi stanovenými právnymi predpismi, ktoré uplatňuje táto inštitúcia.

2. Ak však žiadateľ nemá bydlisko na území členského štátu, v ktorom sa príslušná inštitúcia nachádza, môže žiadosť podať buď na príslušnú inštitúciu, alebo na inštitúciu miesta bydliska, ktorá túto žiadosť potom postúpi príslušnej inštitúcii, pričom uvedie deň podania žiadosti. Tento deň sa považuje za deň podania žiadosti na príslušnú inštitúciu.

3. Ak príslušná inštitúcia uvedená v odseku 2 zistí, že podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, neexistuje nárok na dávky, bezodkladne postúpi žiadosť spolu so všetkými potrebnými dokumentmi a informáciami inštitúcii členského štátu, ktorého právne predpisy sa najdlhšie vzťahovali na zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu.

V prípade potreby môže byť vec za rovnakých podmienok postúpená späť inštitúcii členského štátu, podľa právnych predpisov ktorého dotknutá osoba dosiahla najkratšiu dobu poistenia alebo dobu bydliska.

4. Správna komisia v prípade potreby stanoví dodatočné postupy na podávanie žiadosti o dávky.

Článok 91

1. Vyplácanie dávok splatných podľa článku 77 alebo 78 nariadenia sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami článku 53 až 58 nariadenia.

2. Príslušné úrady členských štátov v prípade potreby poveria vyplácaním dávok splatných podľa článku 77 alebo 78 nariadenia príslušnú inštitúciu.

Článok 92

Akákoľvek osoba, ktorej sa vyplácajú dávky určené pre deti dôchodcov alebo pre siroty podľa článkov 77 alebo 78 nariadenia, informuje inštitúciu zodpovednú za vyplácanie takýchto dávok:

- o akejkoľvek zmene v situácii detí alebo sirôt, ktorá by mohla zmeniť nárok na dávky,

- o akejkoľvek zmene počtu detí alebo sirôt, s ohľadom na ktoré sa dávky majú vyplácať,

- o akejkoľvek zmene bydliska detí alebo sirôt,

- o vykonávaní akejkoľvek zárobkovej činnosti, na základe ktorej vzniká nárok na rodinné dávky pre takéto deti alebo siroty.

HLAVA V

FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 93

Náhrada dávok nemocenského poistenia a poistenia pre prípad materstve okrem dávok stanovených v článku 94 a 95 vykonávacieho nariadenia

1. Skutočnú výšku vecných dávok poskytovaných podľa článku 19 ods. 1 a 2 nariadenia zamestnancom a samostatne zárobkovo činným osobám a ich rodinným príslušníkom, ktorí majú bydlisko na území toho istého členského štátu, a vecných dávok poskytovaných podľa článku 21 ods. 2, 22, 25 ods. 1, 3 a 4, 26, 29 ods. 1 alebo 31 nariadenia, príslušná inštitúcia nahradí inštitúcii, ktorá poskytla uvedené dávky, a to na základe účtovných údajov tejto inštitúcie.

2. V prípadoch uvedených v druhom pododseku článku 21 ods. 2, druhom pododseku článku 22 ods. 3 a v článku 29 ods. 1 a 31 nariadenia, a na účely vykonávania odseku 1 sa inštitúcia miesta bydliska rodinných príslušníkov alebo dôchodcu považuje za príslušnú inštitúciu.

3. Ak skutočná výška dávok uvedených v odseku 1 nie je uvedená v účtovníctve inštitúcie, ktorá ich poskytla, pričom nebola uzatvorená žiadna dohoda podľa odseku 6, suma, ktorú treba nahradiť, sa určí podľa paušálnej platby vypočítanej na základe všetkých vhodných informácii, získaných z dostupných údajov. Správna komisia posúdi základy použité pre výpočet paušálnych platieb a rozhodne o ich výške.

4. Na účely tejto náhrady sa do úvahy nemusia brať sadzby vyššie ako sadzby vecných dávok poskytovaných zamestnancom alebo samostatne zárobkovo činným osobám, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy uplatňované inštitúciou, ktorá poskytla dávky uvedené v odseku 1.

5. Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú obdobne na náhradu peňažných dávok vyplácaných v súlade s ustanoveniami druhej vety článku 18 ods. 8 vykonávacieho nariadenia.

6. Dva alebo viac členských štátov alebo ich príslušné orgány sa po obdržaní stanoviska správnej komisie môžu dohodnúť na iných metódach určenia sumy, ktorá sa má nahradiť, najmä na základe paušálnych súm.

Článok 94

Náhrada vecných dávok poskytovaných v rámci systému nemocenského poistenia a poistenia pre prípad materstva rodinným príslušníkom zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorí nemajú bydlisko v tom istom štáte ako táto osoba

1. Sumu vecných dávok poskytovaných podľa článku 19 ods. 2 nariadenia rodinným príslušníkom zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorí nemajú bydlisko na území toho istého členského štátu ako daná osoba, nahradia príslušné inštitúcie inštitúciám, ktoré poskytli uvedené dávky na základe paušálnej platby, a to vzhľadom na každý kalendárny rok, pričom táto suma sa musí čo najviac približovať skutočne vynaloženým výdavkom.

2. Paušálna platba sa vypočíta ako násobok priemerných ročných nákladov na jednu rodinu a priemerného ročného počtu rodinných príslušníkov, ktoré sa berú do úvahy, a znížením sumy o 20 %.

3. Faktory potrebné pre výpočet uvedenej paušálnej sumy, sa určia takto:

a) priemerné ročné náklady na jednu rodinu sa pre každý členský štát získajú tak, že ročné výdavky na všetky vecné dávky, ktoré inštitúcie tohto členského štátu poskytli v rámci príslušných systémov sociálneho zabezpečenia všetkým rodinným príslušníkom zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činných osôb, na ktorých sa vzťahujú právne predpisy uvedeného členského štátu, sa vydelia priemerným ročným počtom týchto zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činných osôb s rodinnými príslušníkmi; systémy sociálneho zabezpečenia, ktoré sa majú na tento účel brať do úvahy, špecifikuje príloha 9 vykonávacieho nariadenia;

b) v styku medzi inštitúciami dvoch členských štátov sa priemerný ročný počet rodín, ktoré sa berú do úvahy, musí rovnať priemernému ročnému počtu zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činných osôb, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy jedného z týchto členských štátov a ktorých rodinní príslušníci majú nárok na vecné dávky, ktoré má poskytnúť inštitúcia iných členských štátov.

4. Počet rodín, ktoré sa berú do úvahy v súlade s ustanoveniami odseku 3 písm. b), sa určí na základe zoznamu, ktorý vedie na tento účel inštitúcia miesta bydliska na základe dokladov príslušnej inštitúcie o právach daných osôb. V prípade akéhokoľvek sporu budú zistenia zainteresovaných inštitúcií predložené účtovnému výboru určenému v článku 101 ods. 3 vykonávacieho nariadenia.

5. Správna komisia ustanoví metódy a postupy na určenie faktorov uvedených v odseku 3 a 4.

6. Dva alebo viac členských štátov alebo ich príslušné orgány sa po obdržaní stanoviska správnej komisie môžu dohodnúť na iných metódach stanovenia súm určených na náhradu.

Článok 95 [1]

Náhrada vecných dávok poskytovaných podľa nemocenského poistenia a poistenia pre prípad materstva dôchodcom a ich rodinným príslušníkom, ktorí nemajú bydlisko v členskom štáte, podľa právnych predpisov ktorého majú nárok alebo poberajú dávky

1. Sumu vecných dávok, poskytnutých podľa článku 28 ods. 1 a 28 písm. a) nariadenia, nahradia príslušné inštitúcie inštitúciám, ktoré uvedené dávky poskytli prostredníctvom paušálnej sumy, ktorá sa čo najviac približuje skutočným výdavkom.

2. Paušálna suma sa určí vynásobením priemerných ročných nákladov na osobu priemerným ročným počtom dôchodcov, ktorí sa berú do úvahy, a znížením výslednej sumy o 20 %.

3. Faktory potrebné na výpočet uvedenej paušálnej čiastky sa určia podľa týchto pravidiel:

a) priemerné ročné náklady na jednu osobu sa pre každý členský štát získajú tak, že ročné výdavky na všetky vecné dávky, ktoré poskytli inštitúcie tohto členského štátu všetkým dôchodcom, ktorých dôchodky sú splatné podľa právnych predpisov tohto členského štátu v rámci systémov sociálneho zabezpečenia, a ich rodinných príslušníkov, sa vydelia priemerným ročným počtom dôchodcov; systémy sociálneho zabezpečenia, ktoré sa berú do úvahy na tento účel, sú uvedené v prílohe 9;

b) v styku medzi inštitúciami dvoch členských štátov priemerný ročný počet dôchodcov, ktorý sa berie do úvahy, sa musí rovnať priemernému ročnému počtu dôchodcov uvedených v článku 28 ods. 2 nariadenia, ktorí v čase, keď majú bydlisko na území jedného z členských štátov, majú nárok na vecné dávky, ktoré možno vyúčtovať inštitúcii iného členského štátu.

4. Počet dôchodcov, ktorých treba vziať do úvahy v súlade s ustanoveniami odseku 3 písm. b), sa určí na základe zoznamu, ktorý na tento účel vedie inštitúcia miesta bydliska, na základe dokladov príslušnej inštitúcie o nárokoch dotknutých osôb. V prípade sporu príslušné inštitúcie predložia svoje pripomienky účtovnému výboru ustanovenému podľa článku 101 ods. 3 vykonávacieho nariadenia.

5. Správna komisia ustanoví metódy a postupy na určenie faktorov pre výpočet uvedených v odsekoch 3 a 4.

6. Dva alebo viac členských štátov alebo ich príslušné orgány sa po obdržaní stanoviska správnej komisie môžu dohodnúť na iných metódach stanovenia súm určených na náhradu.

Vykonávanie článku 63 ods. 2 nariadenia

Článok 96

Náhrada vecných dávok poskytnutých v rámci systémov poistenia pre prípad pracovných úrazov a chorôb z povolania inštitúciou jedného členského štátu v mene inštitúcie iného členského štátu

Na účely vykonávania ustanovení článku 63 ods. 2 nariadenia sa použijú obdobne ustanovenia článku 93 vykonávacieho nariadenia.

Vykonávanie článku 70 ods. 2 nariadenia

Článok 97

Náhrada dávok v nezamestnanosti vyplatených nezamestnaným osobám,ktoré odišli do iného štátu s úmyslom hľadať si zamestnanie

1. Sumu dávok vyplatených podľa článku 69 nariadenia nahrádza príslušná inštitúcia inštitúcii, ktorá vyplatila uvedené dávky, a to podľa stavu na účtoch tejto druhej inštitúcie.

2. Dva alebo viac členských štátov alebo ich príslušné orgány sa môžu:

- po obdržaní stanoviska správnej komisie dohodnúť na iných metódach výpočtu sumy určenej na náhradu, najmä na paušálnych sumách, alebo iných metódach platby,

alebo

- upustiť od akejkoľvek náhrady medzi inštitúciami.

Článok 98 (8)

Spoločné ustanovenia o náhradách

Článok 99

Náklady na správu

Dva alebo viac členských štátov alebo ich príslušné orgány sa v súlade s ustanoveniami tretej vety článku 84 ods. 2 nariadenia môžu dohodnúť na zvýšení sumy dávok uvedených v článku 93 až 97 vykonávacieho nariadenia o určité percento s cieľom zohľadniť aj náklady na správu. Toto percento sa môže pre jednotlivé druhy dávok určiť odlišne.

Článok 100

Oneskorené žiadosti

1. Pri účtovnom vyrovnávaní medzi inštitúciami členských štátov nemusí inštitúcia zodpovedná za vyplácanie zohľadniť žiadosti o náhradu, ktoré súvisia s dávkami poskytnutými v kalendárnom roku, ktorý predchádzal dátumu podania týchto žiadostí o tri alebo viac rokov, a to bez ohľadu na to, či už sú tieto žiadosti podané styčnému orgánu alebo inštitúcii príslušného štátu zodpovednej za vyplácanie dávok.

2. V prípade žiadosti o náhradu paušálnych súm toto trojročné obdobie začína plynúť dňom uverejnenia priemerných ročných nákladov na vecné dávky určené v súlade s článkami 94 a 95 vykonávacieho nariadenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 101 (8)

Stav pohľadávok

1. Správna komisia vykoná články 36, 63 a 70 nariadenia vypracovaním stavu pohľadávok za každý kalendárny rok.

2. Správna komisia môže zariadiť akékoľvek primerané kontroly v súvislosti s prešetrením štatistických a účtovných údajov potrebných na vypracovanie stavu pohľadávok ustanoveného v odseku 1, najmä s cieľom zabezpečiť ich súlad s pravidlami ustanovenými v tejto hlave.

3. Správna komisia prijme rozhodnutie uvedené v tomto článku na základe správy účtovného výboru, ktorý jej predloží svoje stanovisko spolu s dôvodmi na jeho prijatie. Správna komisia rozhoduje o metódach činnosti a zložení účtovného výboru.

Článok 102 (8)

Právomoci Účtovného výboru — Postup pri náhradách

1. Účtovný výbor:

a) zhromažďuje potrebné údaje a zabezpečí výpočty požadované pre vykonávanie tejto hlavy;

b) poskytne správnej komisii pravidelné informácie o výsledkoch vykonávania nariadení, predovšetkým z finančného hľadiska;

c) predkladá správnej komisii užitočné návrhy súvisiace s ustanoveniami písm. a) a b);

d) predkladá správnej komisii návrhy týkajúce sa pripomienok, ktoré mu boli zaslané v súlade s článkom 94 ods. 4 a 95 ods. 4 vykonávacieho nariadenia;

e) predloží správnej komisii návrhy súvisiace s vykonávaním článku 101 vykonávacieho nariadenia;

f) vykonáva všetku prácu pripravuje štúdie alebo plní úlohy, ktoré jej uloží správna komisia.

2. Náhrady, ktoré ustanovujú články 36, 63 a 70 nariadenia , poskytujú veriteľským inštitúciám iného členského štátu úrady poverené príslušnými orgánmi členských štátov pre všetky príslušné inštitúcie členského štátu. Úrady, prostredníctvom ktorých sa náhrady uskutočnili, oznamujú správnej komisii sumy, ktoré boli nahradené v lehotách a v súlade s postupom stanoveným správnou komisiou.

3. Ak sa náhrady určujú na základe skutočnej sumy poskytnutých dávok vykázaných na účtoch týchto inštitúcii vyplácajú za každý kalendárny polrok, a to v priebehu nasledujúceho kalendárneho polroka.

4. Ak sa náhrady určujú na základe paušálnej sumy, vyplácajú sa za každý kalendárny rok; v takomto prípade príslušná inštitúcia vyplatí veriteľským inštitúciám preddavky v prvý deň každého kalendárneho polroka v súlade s postupom stanoveným správnou komisiou.

5. Príslušné orgány dvoch alebo viacerých členských štátov sa môžu dohodnúť na iných lehotách náhrad alebo na iných postupoch pri výplate preddavkov.

Článok 103

Zhromažďovanie štatistických a účtovných údajov

Príslušné orgány členských štátov prijmú všetky opatrenia potrebné na vykonávanie tejto hlavy, najmä tie, ktoré si vyžadujú zhromažďovanie štatistických alebo účtovných údajov.

Článok 104 (8)

Zaradenie dohôd o náhradách medzi členskými štátmialebo príslušnými orgánmi členských štátov do prílohy 5

1. Ustanovenia, ktoré sú podobné ustanoveniam článkov 36 ods. 3, 63 ods. 3 a 70 ods. 3 nariadenia a článkov 93 ods. 6, 94 ods. 6 a 95 ods. 6 vykonávacieho nariadenia, ktoré sú v platnosti v deň pred nadobudutím účinnosti nariadenia, platia naďalej za predpokladu, že sú zaradené do prílohy 5 vykonávacieho nariadenia.

2. Ustanovenia, ktoré sú podobné ustanoveniam v odseku 1 a ktoré na účely stykov medzi dvomi alebo viacerými členskými štátmi platia aj po nadobudnutí platnosti nariadenia, sa zaradia do prílohy 5 vykonávacieho nariadenia. To isté platí o ustanoveniach dohodnutých v súlade s článkom 97 ods. 2 vykonávacieho nariadenia.

Náklady na administratívne overovanie a lekárske vyšetrenia

Článok 105

1. Náklady spojené s administratívnym overovaním a lekárskymi vyšetreniami, pozorovaniami, návštevami lekára a kontrolami najrôznejšieho druhu potrebnými na priznanie, poskytovanie alebo preskúmavanie dávok, nahrádza inštitúcia, v ktorej mene sa vykonali, inštitúcii, ktorá je za ne zodpovedná podľa poplatkov uplatnených touto inštitúciou.

2. Dva alebo viac členských štátov alebo ich príslušné orgány sa však môžu dohodnúť na iných metódach náhrad, najmä na paušálnej sume, alebo môžu upustiť od akýchkoľvek náhrad medzi inštitúciami.

Tieto dohody sú uvedené v prílohe 5 vykonávacieho nariadenia. Dohody, ktoré boli platné v deň predchádzajúci dňu nadobnutia účinnosti nariadenia, platia aj naďalej, ak sú zavedené v uvedenej prílohe.

Spoločné ustanovenia o vyplácaní peňažných dávok

Článok 106

Príslušné orgány každého členského štátu oznamujú správnej komisii v určenej lehote a v súlade s postupom stanoveným touto komisiou sumu peňažných dávok, ktoré vyplatili inštitúcie, ktoré spadajú do ich právomoci, príjemcom, ktorí majú bydlisko alebo pobyt na území ktoréhokoľvek iného členského štátu.

Článok 107 (9) (11) (12) (14)

Menový prepočet

1. Na účely týchto ustanovení:

a) Nariadenie: článok 12 ods. 2, 3 a 4, článok 14d ods. 1, článok 19 ods. 1 písm. b), posledná veta, článok 22 ods. 1 bod ii), posledná veta, článok 25 ods. 1 písm. b), predposledná veta, článok 41 ods. 1 písm. c) a d), článok 46 ods. 4, článok 46a ods. 3, článok 50, článok 52 písm. b), posledná veta, článok 55 ods. 1 bod ii), posledná veta, článok 70 ods. 1, prvý pododsek, článok 71 ods. 1 písm. a) bod ii) a písm. b) bod ii), predposledná veta;

b) vykonávacie nariadenie: článok 34 ods. 1, 4 a 5;

pri prepočte súm, vyjadrených v inej národnej mene, na národnú menu príslušného štátu, je kurz vypočítaný Komisiou a vyplýva z mesačných priemerných kurzov takýchto mien počas rozhodujúceho obdobia uvedeného v odseku 2, ktoré sú Komisii oznámené na účely uplatňovania Európskeho menového systému.

2. Rozhodujúcim obdobím je:

- január pre prepočítacie kurzy platné od prvého apríla,

- apríl pre prepočítacie kurzy platné od prvého júla,

- júl pre prepočítacie kurzy platné od prvého októbra,

- október pre prepočítacie kurzy platné od prvého januára.

3. Výmenné kurzy použité na účely odseku 1 sú kurzy, ktoré v tom istom čase oznámi Komisii centrálna banka na účely výpočtu ECU v rámci Európskeho menového systému.

4. Dátum, ktorý sa berie do úvahy pri určovaní prepočítacích kurzov, ktoré budú uplatnené v prípadoch uvedených v odseku 1, určí správna komisia na návrh účtovného výboru.

5. Prepočítacie kurzy, ktoré budú použité v prípadoch uvedených v odseku 1, budú kurzy uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev počas posledného mesiaca, musí to však byť mesiac predchádzajúci mesiacu, od prvého dňa ktorého sa tieto kurzy používajú.

6. V prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1, sa prepočet určí podľa oficiálneho výmenného kurzu platného v deň platby, a to pre výplatu aj náhrady dávok.

HLAVA VI

RÔZNE USTANOVENIA

Článok 108

Dôkaz o postavení sezónneho pracovníka

Na účely dôkazu, že dotknutá osoba je sezónnym pracovníkom, zamestnanec, na ktorého sa vzťahuje článok 1 písm. c) nariadenia, musí predložiť svoju pracovnú zmluvu s pečiatkou služieb zamestnanosti členského štátu, na územie ktorého odišiel pracovať alebo na území ktorého pracoval. Ak v tomto členskom štáte nebola uzavretá žiadna pracovná zmluva o sezónnom zamestnaní, inštitúcia štátu zamestnania v prípade potreby a v prípade nároku na dávky vydá osvedčenie, ktoré potvrdzuje, že na základe informácií poskytnutých dotknutou osobou má práca, ktorú táto osoba vykonáva alebo vykonávala, sezónny charakter.

Článok 109

Dojednanie o platení príspevkov

Zamestnávateľ, ktorý nemá miesto podnikania v členskom štáte, na území ktorého je zamestnanec zamestnaný, môže s touto osobou uzavrieť dohodu, že prevezme na seba záväzky zamestnávateľa súvisiace s platbou príspevkov.

Zamestnávateľ o každom takomto dojednaní informuje príslušnú inštitúciu alebo, v prípade potreby, inštitúciu určenú príslušným orgánom uvedeného členského štátu.

Článok 110

Vzájomná administratívna pomoc pri vymáhaní nepatriacich dávok

Ak inštitúcia členského štátu, ktorá poskytla dávky, má v úmysle prijať opatrenia proti osobe, ktorá obdržala dávky, ktoré jej nepatrili, inštitúcia miesta bydliska takejto osoby alebo inštitúcia určená príslušným orgánom členského štátu, na území ktorého má táto osoba bydlisko, poskytne prvej inštitúcii pomoc.

Článok 111

Vrátenie nepatriacich dávok inštitúciami sociálneho zabezpečenia a nároky orgánov, ktoré poskytujú pomoc

1. Ak v súvislosti s priznávaním alebo preskúmavaním dávok v invalidite, starobe alebo pri úmrtí (dôchodkov) podľa kapitoly 3 hlavy III nariadenia inštitúcia členského štátu vyplatila príjemcovi dávok sumu vyššiu, ako je suma, na ktorú má nárok, táto inštitúcia môže požiadať inštitúciu ktoréhokoľvek iného členského štátu zodpovednú za vyplácanie zodpovedajúcich dávok tomuto príjemcovi, aby preplatok odpočítala od zostávajúcich položiek, ktoré má vyplatiť uvedenému poberateľovi. Táto posledne uvedená inštitúcia prevedie odpočítanú sumu na veriteľskú inštitúciu. Ak preplatok nemôže byť odpočítaný od zostávajúcich položiek, použije sa odsek 2.

2. Ak inštitúcia členského štátu vyplatila príjemcovi dávok sumu, ktorá je vyššia ako suma, na ktorú má nárok, táto inštitúcia môže za podmienok a obmedzení stanovených právnymi predpismi, ktoré uplatňuje, požiadať inštitúciu ktoréhokoľvek iného členského štátu, zodpovednú za výplacanie dávok tomuto príjemcovi, aby preplatok odpočítala od súm, ktoré platí tomuto príjemcovi. Táto posledne uvedená inštitúcia vykoná odpočet za podmienok a obmedzení stanovených pre takúto kompenzáciu právnymi predpismi, ktoré uplatňuje, tak ako keby táto inštitúcia samotná vyplatila sumy navyše, a odpočítanú sumu prevedie na veriteľskú inštitúciu.

3. Ak osobe, na ktorú sa vzťahuje nariadenie, bola poskytnutá pomoc na území členského štátu v čase, keď mala nárok na dávky podľa právnych predpisov iného členského štátu, úrad, ktorý poskytol pomoc, môže, ak je zo zákona oprávnený na vrátenie dávok splatných uvedenej osobe, požiadať inštitúciu ktoréhokoľvek iného členského štátu, zodpovednú za vyplácanie dávok v prospech tejto osoby, aby odpočítala sumu zodpovedajúcu výške vyplatenej pomoci od súm, ktoré táto inštitúcia ďalej vypláca uvedenej osobe.

Ak sa rodinnému príslušníkovi osoby, na ktorú sa vzťahuje nariadenie, poskytla pomoc na území členského štátu v čase, keď mala táto osoba nárok na dávky pre tohto rodinného príslušníka podľa právnych predpisov iného členského štátu, úrad, ktorý poskytol pomoc, môže, pokiaľ je zo zákona oprávnený na vrátenie dávok patriacich uvedenej osobe vo vzťahu k dotknutému rodinnému príslušníkovi, požiadať inštitúciu ktoréhokoľvek iného členského štátu, zodpovednú za vyplácanie dávok v prospech tejto osoby, aby odpočítala sumu zodpovedajúcu výške vyplatenej pomoci od súm, ktoré táto inštitúcia vypláca uvedenej osobe vo vzťahu k tomuto rodinnému príslušníkovi.

Inštitúcia zodpovedná za vyplácanie dávok uskutoční takýto odpočet za podmienok a obmedzení stanovených pre takúto kompenzáciu právnymi predpismi, ktoré uplatňuje, a odpočítanú sumu prevedie na veriteľskú inštitúciu.

Článok 112

Ak inštitúcia uskutočnila platby, ktoré nemali byť uskutočnené, buď priamo alebo prostredníctvom inej inštitúcie, a ak ich nie je možné vrátiť, tieto sumy v konečnom dôsledku zostanú započítané tejto inštitúcii okrem prípadov, keď platba, ktorá nemala byť vykonaná, bola výsledkom podvodu.

Článok 113

Vrátenie vecných dávok neoprávnene poskytnutých osobám zamestnaným v medzinárodnej doprave

1. Ak príslušná inštitúcia neuzná nárok na vecné dávky, táto inštitúcia nahradí vecné dávky, ktoré boli osobe zamestnanej v medzinárodnej doprave poskytnuté inštitúciou mieste pobytu dotknutej osoby na základe predpokladu uvedeného v článku 20 ods. 1 alebo 62 ods. 1 vykonávacieho nariadenia.

2. Výdavky, ktoré vznikli inštitúcii miesta pobytu akejkoľvek osoby, zamestnanej v medzinárodnej doprave, ktorá predtým nepodala žiadosť na inštitúciu miesta pobytu tejto osoby a nemá nárok na vecné dávky, avšak napriek tomu vecné dávky poberala na základe predloženia potvrdenia uvedeného v článku 20 ods. 1 alebo 62 ods. 1 vykonávacieho nariadenia, nahradí inštitúcia, ktorá sa v tomto potvrdení uvádza ako príslušná inštitúcia, alebo akákoľvek iná inštitúcia, ktorú na tento účel určí príslušný orgán dotknutého členského štátu.

3. Príslušná inštitúcia alebo v prípadoch uvedených v odseku 2 inštitúcia označená ako príslušná alebo inštitúcia určená na tento účel zaúčtuje na ťarchu príjemcu dávok hodnotu vecných dávok, ktoré mu boli poskytnuté, pričom neoprávnene poskytnuté. Uvedená inštitúcia oznámi toto zaúčtovanie na ťarchu príjemcu dávok účtovnému výboru uvedenému v článku 101 ods. 3 vykonávacieho nariadenia, ktorá o tom vypracuje správu.

Článok 114

Dočasná výplata dávok v prípade sporu o uplatniteľných právnych predpisoch alebo sporu o inštitúcii, ktorá má poskytovať dávky

V prípade sporu medzi inštitúciami alebo príslušnými orgánmi dvoch alebo viacerých členských štátov o tom, podľa ktorých právnych predpisov by sa mala vykonávať hlava II nariadenia, alebo o tom, ktorá inštitúcia by mala poskytovať dávky, dotknutá osoba, ktorá by v prípade, že by nedošlo k sporu, mohla požadovať dávky, dočasne poberá dávky ustanovené právnymi predpismi, ktoré uplatňuje inštitúcia miesta bydliska, alebo, ak táto osoba nemá bydlisko na území jedného z dotknutých členských štátov, dávky ustanovené právnymi predpismi, ktoré uplatňuje inštitúcia, ktorej bola jej žiadosť predložená najskôr.

Článok 115

Postupy pri lekárskych vyšetreniach vykonávaných v inom členskom štáte, ako je príslušný štát

Inštitúcia miesta pobytu alebo bydliska, od ktorej sa podľa článku 87 nariadenia vyžaduje, aby zabezpečila lekárske vyšetrenie, koná v súlade s postupmi stanovenými právnymi predpismi, ktoré uplatňuje.

Ak takéto postupy nie sú ustanovené, požiada príslušnú inštitúciu o informácie o postupoch, ktoré sa majú uplatniť.

Článok 116

Dohody o vrátení príspevkov

1. Dohody uzatvorené podľa článku 92 ods. 2 nariadenia sú uvedené v prílohe 5 vykonávacieho nariadenia.

2. Dohody uzatvorené s cieľom vykonávania článku 51 nariadenia platia naďalej za predpokladu, že sú uvedené v prílohe 5 vykonávacieho nariadenia.

Článok 117

Spracovanie údajov

1. Jeden alebo viaceré členské štáty alebo ich príslušné orgány môžu po obdržaní stanoviska správnej komisie na účely spracovania údajov prispôsobiť vzory osvedčení, potvrdení, vyhlásení, žiadostí a iných dokumentov spolu s operáciami a metódami prenosu údajov, poskytovaných na účely vykonávania nariadenia a vykonávacieho nariadenia.

2. Správna komisia, ak to umožní stupeň spracovania údajov v členských štátoch.uskutoční štúdie, požadované pre štandardizáciu a na všeobecné uplatnenie metód v praxi, na základe ustanovení odseku 1.

HLAVA VII

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 118 (6) (12)

Prechodné ustanovenia týkajúce sa dôchodkov pre zamestnancov

1. Ak pred 1. októbrom 1972 alebo pred dňom vykonávania vykonávacieho nariadenia dôjde k nepredvídanej udalosti na území dotknutého členského štátu a do tohto dňa sa nevyhovelo žiadosti o dôchodok, takáto žiadosť zapríčiní dvojité priznanie dôchodku, pokiaľ sa dávky musia poskytnúť, vzhľadom na takúto nepredvídanú okolnosť, pred obdobím predchádzajúcim tomuto dňu, a to:

a) za obdobie pred 1. októbrom 1972 alebo dňom vykonávania vykonávacieho nariadenia na území daného členského štátu, v súlade s nariadením alebo platnými dohodami, uzatvorenými medzi danými členskými štátmi,

b) za obdobie, ktoré začína 1. októbra 1972 alebo v deň vykonávania vykonávacieho nariadenia na území daného členského štátu v súlade s nariadením.

Ak je však čiastka vypočítaná podľa ustanovení uvedených pod písm. a) vyššia ako suma vypočítaná podľa ustanovení uvedených pod písm. b) daná osoba má naďalej právo na čiastku, vypočítanú podľa ustanovení uvedených pod písmenom a).

2. Žiadosť o dávky v invalidite, starobe alebo pozostalostné dávky, podaná inštitúcii členského štátu od 1. októbra 1972 alebo odo dňa vykonávania vykonávacieho nariadenia na území príslušného členského štátu alebo na časti územia tohto štátu, automaticky vyžaduje prehodnotenie dávok, ktoré už boli priznané v súvislosti s rovnakou nepredvídanou okolnosťou pred týmto dátumom inštitúciou alebo inštitúciami jedného alebo viacerých druhých členských štátov v súlade s nariadením. Takéto prehodnotenie nesmie zakladať zníženie sumy poskytovaných dávok.

Článok 119 (6) (12)

Prechodné ustanovenia týkajúce sa dôchodkov pre samostatne zárobkovo činné osoby

1. Ak pred 1. júlom 1982 alebo pred dňom vykonávania vykonávacieho nariadenia dôjde k nepredvídanej udalosti na území dotknutého členského štátu a do tohto dňa sa nevyhovelo žiadosti o dôchodok, takáto žiadosť zapríčiní dvojité priznanie dôchodku, pokiaľ sa dávky musia poskytnúť, vzhľadom na takúto nepredvídanú okolnosť, pred obdobím predchádzajúcim tomuto dňu, a to:

a) za obdobie pred 1. júlom 1982 alebo dňom vykonávania vykonávacieho nariadenia na území daného členského štátu, v súlade s nariadením alebo platnými dohodami, uzatvorenými medzi danými členskými štátmi pred týmto dátumom,

b) za obdobie, ktoré začína 1. júla 1982 alebo v deň vykonávania vykonávacieho nariadenia na území daného členského štátu v súlade s nariadením.

Ak je však čiastka vypočítaná podľa ustanovení uvedených pod písm. a) vyššia ako suma vypočítaná podľa ustanovení uvedených pod písm. b), daná osoba má naďalej právo na čiastku vypočítanú podľa ustanovení uvedených pod písmenom a).

2. Žiadosť o dávky v invalidite, starobe alebo pozostalostné dávky podaná inštitúcii členského štátu od 1. júla 1982 alebo odo dňa vykonávania vykonávacieho nariadenia na území príslušného členského štátu alebo na časti územia tohto štátu automaticky vyžaduje prehodnotenie dávok, ktoré už boli priznané v súvislosti s rovnakou nepredvídanou okolnosťou pred týmto dátumom inštitúciou alebo inštitúciami jedného alebo viacerých druhých členských štátov v súlade s nariadením. Takéto prehodnotenie nesmie zakladať zníženie sumy poskytovaných dávok.

Článok 119a (5)

Prechodné ustanovenia týkajúce sa dôchodkov s cieľom uplatňovaniaposlednej časti článku 15 ods. 1 písm. a) vykonávacieho nariadenia

1. Ak deň uskutočnenia nepredvídanej okolnosti predchádza 1. januáru 1987 a do tohto dňa sa nevyhovelo žiadosti o dôchodok, takáto žiadosť zapríčiní dvojité priznanie dôchodku, pokiaľ dávky musia byť poskytnuté na takúto nepredvídanú okolnosť pred obdobím predchádzajúcim posledne uvedenému dňu, a to:

a) za obdobie pred 1. januárom 1987 v súlade s nariadením alebo platnými dohodami uzatvorenými medzi danými členskými štátmi,

b) za obdobie, ktoré začína 1. januára 1987, v súlade s ustanoveniami nariadenia.

Ak je však čiastka vypočítaná podľa ustanovení uvedených pod písm. a) vyššia ako suma vypočítaná podľa ustanovení uvedených pod písm. b), daná osoba má naďalej právo na čiastku vypočítanú podľa ustanovení uvedených pod písmenom a).

2. Žiadosť o dávky v invalidite, starobe alebo pozostalostné dávky, podaná inštitúcii členského štátu od 1. januára 1987 v súlade s ustanoveniami nariadenia, automaticky vyžaduje prehodnotenie dávok, ktoré už boli vyplatené v súvislosti s rovnakou nepredvídanou okolnosťou pred týmto dátumom inštitúciou alebo inštitúciami jedného alebo viacerých druhých členských štátov bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie článku 3.

3. Práva osôb, ktorým boli priznané dôchodky pred 1. januárom 1987 na území daného členského štátu, môžu byť na ich žiadosť preskúmané na základe ustanovení nariadenia Rady (EHS) č. 3811/86 [2].

4. Ak je žiadosť uvedená v odseku 3 podaná do jedného roka od 1. januára 1987, právo podľa nariadenia (EHS) č. 3811/86 sa nadobúda od 1. januára 1987 alebo od dňa práva na dôchodok v prípade, ak posledne uvedený dátum nastal po 1. januári 1987; v takomto prípade nemožno proti daným osobám uplatniť ustanovenia právnych predpisov ktoréhokoľvek členského štátu, týkajúce sa zrušenia alebo obmedzenia práv.

5. Ak je žiadosť uvedená v odseku 3 podaná po uplynutí jedného roka po 1. januári 1987, právo nadobudnuté podľa nariadenia (EHS) č. 3811/86, ktoré nebolo odňaté alebo vzhľadom na ktoré nebola premlčaná lehota obmedzenia, sa nadobúda odo dňa podania žiadosti, pokiaľ sa na tento prípad nemôžu uplatniť výhodnejšie ustanovenia právnych predpisov ktoréhokoľvek členského štátu.

Článok 120 (8)

Článok 121

Dodatočné vykonávacie dohody

1. Dva alebo viaceré členské štáty alebo príslušné orgány týchto členských štátov môžu v prípade potreby uzavrieť dohodu, ktorej účelom je doplniť administratívny postup na vykonávanie nariadenia. Takéto dohody sa uvádzajú v prílohe č. 5 vykonávacieho nariadenia.

2. Dohody podobné dohodám uvedeným v odseku 1, ktoré sú v platnosti v deň predchádzajúci 1. októbru 1972, platia naďalej za predpokladu, že sú uvedené v prílohe č. 5 vykonávacieho nariadenia.

Článok 122

Osobitné ustanovenia o zmenách niektorých príloh

Prílohy 1, 4, 5, 6, 7 a 8 vykonávacieho nariadenia možno upraviť nariadením Komisie na žiadosť členského štátu alebo členských štátov alebo ich príslušných orgánov po obdržaní stanoviska správnej komisie.

[1] Tento článok naďalej platí do 1. januára 1998. Avšak vo vzťahu k Francúzskej republike jeho platnosť pokračuje do 1. januára 2002. (Pozri prílohu.)

[2] Ú. v. ES L 355, 16.12.1986, s. 5.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 1 (A) (B) (3) (4) (9) (13) (15)

PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY

(Článok 1 ods. 1 nariadenia a článok 4 ods. 1 a článok 122 vykonávacieho nariadenia)

A. BELGICKO: | 1.Ministre de la prévoyance sociale, BruxellesMinister van Sociale Voorzorg, Brussel (minister sociálneho zabezpečenia, Brusel).2.Ministre des classes moyennes, BruxellesMinister van Middenstand, Brussel (minister pre malé podniky a živnostníkov, Brusel). |

B. DÁNSKO: | 1.Socialministeren (minister sociálnych vecí), København.2.Arbejdsministeren (minister práce), København.3.Sundhedsministeren (minister zdravotníctva), København.… |

C. NEMECKO: | Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung (spolkový minister práce a sociálnych vecí), Bonn. |

D. ŠPANIELSKO: | Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (minister práce a sociálnych vecí), Madrid. |

E. FRANCÚZSKO: | 1.Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale (minister sociálnych vecí a národnej solidarity), Paríž.2.Ministre de l'agriculture (minister poľnohospodárstva), Paríž. |

F. GRÉCKO: | 1.Υπουργός Κοινωνιχών Υπηρεσιών, Αθήνα (minister sociálnych vecí), Atény.2.Υπουργός Εργασίας, Αθήνα (minister práce), Atény.3.Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Πειραιάς (minister obchodného loďstva), Piraeus. |

G. ÍRSKO: | 1.Minister of Social Welfare (minister sociálnej starostlivosti), Dublin.2.Minister of Health (minister zdravotníctva), Dublin. |

H. TALIANSKO: | 1.Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (minister práce a sociálnej starostlivosti), Rím.2.Ministro della Sanità (minister zdravotníctva), Rím.3.Ministro di Grazia e Giustizia (minister spravodlivosti), Rím.4.Ministro della Finanze (minister financií), Rím. |

I. LUXEMBURSKO: | 1.Ministre du travail et de la sécurité sociale (minister práce a sociálneho zabezpečenia), Luxemburg.2.Ministre de la famille (minister rodiny), Luxemburg. |

J. HOLANDSKO: | 1.Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (minister sociálnych vecí a zamestnanosti), Den Haag.2.Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (minister starostlivosti, zdravotníctva a kultúry), Rijswijk. |

K. RAKÚSKO: | 1.Bundesminister für Arbeit und Soziales (spolkový minister práce a sociálnych vecí), Viedeň.2.Bundesminister für Jugend und Familie (spolkový minister mládeže a rodiny), Viedeň. |

L. PORTUGALSKO: | 1.Ministro do Trabalho e Segurança Social (minister práce a sociálneho zabezpečenia), Lisabon.2.Ministro da Saúde (minister zdravotníctva), Lisabon.3.Secrétario Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma da Madeira (regionálny tajomník pre sociálne veci Autonómnej oblasti Madeira), Funchal.4.Secrétario Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma dos Açores (regionálny tajomník pre sociálne veci Autonómnej oblasti Azory), Angra do Heroismo. |

M. FÍNSKO: | Sosiaali- ja terveysministeriö — Social- och hälsovårdsministeriet (ministerstvo sociálnych vecí a zdravotníctva), Helsinki. |

N. ŠVÉDSKO: | Regeringen (Socialdepartementet) [vláda (ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí)], Štokholm. |

O. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO: | 1Secretary of State for Social Security (minister sociálneho zabezpečenia), Londýn.1a.Secretary of State for Health (minister zdravotníctva), Londýn.2.Secretary of State for Scotland (minister pre Škótsko), Edinburgh.3.Secretary of State for Wales (minister pre Wales), Cardiff.4.Department of Health and Social Services for Northern Ireland (ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb Severného Írska), Belfast.5.Director of the Department of Labour and Social Security (vedúci ministerstva práce a sociálneho zabezpečenia), Gibraltar.6.Director of the Gibraltar Health Authority (vedúci úradu pre zdravotníctvo), Gibraltar. |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 2 (A) (B) (2) (3) (7) (8) (9) (13) (14) (15)

PRÍSLUŠNÉ INŠTITÚCIE

(Článok 1 písm. o) nariadenia a článok 4 ods. 2 vykonávacieho nariadenia)

A. BELGICKO

1.Choroba a materstvo:

a)Na účely uplatňovania článku 16 až 29 vykonávacieho nariadenia: | |

i)ako všeobecné pravidlo: | poisťovací subjekt, u ktorého je zamestnaná osoba alebo samostatne zárobkovo činná osoba poistená, |

ii)pre námorníkov: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marinsHulp- en voorzorgskas voor zeervarenden — (Fond na podporu a zabezpečenie námorníkov), Antverpy, |

iii)pre osoby, na ktoré sa vzťahuje systém zámorského sociálneho poistenia: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel); |

iv)pre bývalých zamestnancov Belgického Konga a Rwandy — Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel); |

b)Na účely uplatňovania oddielu V vykonávacieho nariadenia: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Národný inštitút nemocenského poistenia a poistenia pre prípad invalidity, Brusel), koná v mene poisťovacích subjektov alebo Fondu na podporu a zabezpečenie námorníkov |

2.Invalidita:

a)Všeobecná invalidita (manuálni robotníci, administratívni pracovníci a baníci) a invalidita samostatne zárobkovo činných osôb: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Národný inštitút nemocenského a poistenia pre prípad invalidity, Brusel), spolu s poisťovacím orgánom, v ktorom zamestnaná alebo samostatne zárobkovo činná osoba je alebo bola poistená; |

b)Osobitný systém zabezpečenia baníkov v prípade invalidity: | Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs, BruxellesNationaal pensioenfonds voor mijnwerkers, Brussel — (Národný dôchodkový fond pre baníkov, Brusel); |

c)Systém zabezpečenia námorníkov v prípade invalidity: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marinsHulp- en voorzorgskas voor zeervarenden — (Fond na podporu a zabezpečenie námorníkov), Antverpy, |

d)Invalidita osôb, na ktoré sa vzťahuje systém zámorského sociálneho poistenia: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel); |

e)invalidita bývalých zamestnancov Belgického Konga a Rwandy — Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel). |

3.Staroba, úmrtie (dôchodky):

a)všeobecný systém (manuálni pracovníci, administratívni pracovníci, baníci a námorníci): | Office national des pensions, BruxellesRijksdienst voor pensioenen, Brussel — (Národný dôchodkový úrad, Brusel); |

b)systém pre osoby, ktoré nepoberajú plat: | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, BruxellesRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel — (Národný inštitút sociálneho poistenia pre samostatne zárobkovo činné osoby, Brusel); |

c)systém zámorského sociálneho poistenia: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel); |

d)systém pre bývalých zamestnancov Belgického Konga a Rwandy — Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel). |

4.Pracovné úrazy:

a)Do uplynutia lehoty určenej zákonom z 10. apríla 1971 (článok 72): | |

i)vecné dávky: | |

— obnova a údržba protéz: | Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel — (Fond pre pracovné úrazy, Brusel), |

— dávky iné ako horeuvedené dávky: | poisťovateľ, ktorým je poistený zamestnávateľ; |

ii)peňažné dávky: | |

— podpory: | poisťovateľ, ktorým je poistený zamestnávateľ, |

— doplnkové dávky stanovené kráľovskou vyhláškou z 21. decembra 1971: | Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel — (Fond pre pracovné úrazy, Brusel), |

b)po uplynutí lehoty určenej zákonom z 10. apríla 1971 (článok 72): | |

i)vecné dávky: | Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel — (Fond pre pracovné úrazy, Brusel), |

ii)peňažné dávky: | |

— dôchodky: | náležite menovaný dôchodkový orgán; |

— doplnkové priznania: | Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel — (Fond pre pracovné úrazy, Brusel), |

c)systém pre námorníkov a rybárov: | Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel — (Fond pre pracovné úrazy, Brusel), |

d)v prípade nepoistenia: | Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel — (Fond pre pracovné úrazy, Brusel), |

e)systém pre bývalých zamestnancov Belgického Konga a Rwandy — Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel). |

5.Choroby z povolania:

a)ako všeobecné pravidlo: | Fonds des maladies professionelles, BruxellesFonds voor beroepsziekten, Brussel — (Fond pre choroby z povolania, Brusel); |

b)systém pre bývalých zamestnancov Belgického Konga a Rwandy — Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel). |

6.Podpora pri úmrtí:

a)nemocenské poistenie a poistenie pre prípad invalidity: | |

i)všeobecne: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Národný inštitút nemocenského poistenia a poistenia pre prípad invalidity, Brusel), spolu s poisťovacím orgánom, v ktorom bola zamestnaná činná osoba poistená; |

ii)pre námorníkov: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marinsHulp- en voorzorgskas voor zeervarenden — (Fond na podporu a zabezpečenie námorníkov), Antverpy; |

iii)pre osoby, na ktoré sa vzťahuje systém zámorského sociálneho poistenia: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel); |

iv)pre bývalých zamestnancov Belgického Konga a Rwandy — Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel); |

b)pracovné úrazy: | |

i)všeobecne: | poisťovateľ, |

ii)pre námorníkov: | Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel — (Fond pre pracovné úrazy, Brusel); |

iii)pre bývalých zamestnancov Belgického Konga a Rwandy — Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel); |

c)choroby z povolania: | |

i)ako všeobecné pravidlo: | Fonds des maladies professionelles, BruxellesFonds voor beroepsziekten, Brussel — (Fond pre choroby z povolania, Brusel); |

ii)pre bývalých zamestnancov Belgického Konga a Rwandy — Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel). |

7.Nezamestnanosť:

i)všeobecne: | Office national de l'emploi, BruxellesRijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel — (Národný úrad zamestnanosti, Brusel); |

ii)pre námorníkov: | Pool des marins de la marine marchandePool van de zeelieden ter koopvaardij — (Účelový fond obchodného loďstva), Antverpy. |

8.Rodinné dávky:

a)systém pre zamestnaných: | Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés, BruxellesRijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, Brussel — (Národný úrad pre rodinné dávky zamestnaným osobám, Brusel); |

b)systém pre samostatne zárobkovo činné osoby: | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, BruxellesRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel — (Národný inštitút sociálneho poistenia pre samostatne zárobkovo činné osoby, Brusel); |

c)systém pre bývalých zamestnancov Belgického Konga a Rwandy — Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel). |

B. DÁNSKO

a)Choroba a materstvo:

i)choroba: | |

— vecné dávky: | príslušné komunálne správy (okresná správa). V samosprávnej mestskej obci Kodaň: Magistraten (komunálna správa). V samosprávnej mestskej obci Frederiksborg: komunálna správa, |

— peňažné dávky: | sociálny výbor samosprávnej mestskej obce, v ktorej má príjemca dávky bydlisko. V samosprávnych mestských obciach Kodaň, Odense Aalborg a Arhus: Magistraten (komunálna správa); |

ii)materstvo: | |

— vecné dávky: | príslušná komunálna správa (okresný úrad). V samosprávnej mestskej obci Kodaň: Magistraten (komunálna správa). V samosprávnej mestskej obci Frederiksborg: komunálna správa, |

— peňažné dávky: | sociálna komisia samosprávnej mestskej obce, v ktorej má príjemca dávky bydlisko. V samosprávnych mestských obciach obciach Kodaň, Odense Aalborg a Arhus: Magistraten (komunálna správa); |

b)Invalidita:

i)dávky priznané podľa právnych predpisov upravujúcich sociálne dôchodky: | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Riaditeľstvo sociálneho zabezpečenie a pomoci), Kodaň; |

ii)dávky na rehabilitáciu: | sociálny výbor samosprávnej mestskej obce, v ktorej má príjemca dávky bydlisko. V samosprávnych mestských obciach Kodaň, Odense Aalborg a Arhus: Magistraten (komunálna správa); |

c)Starobné dôchodky, dôchodky v prípade úmrtia:

i)dôchodky priznané podľa právnych predpisov upravujúcich sociálne dôchodky: | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia a pomoci), Kodaň; |

ii)dôchodky priznané podľa zákona o doplnkových dôchodkoch pre zamestnancov ("loven om Arbejdmarkedets Tillaegspension"): | Arbejdsmarkedets Tillægspension (Úrad predoplnkové dôchodky poskytované pre zamestnancov); Hillerød. |

d)Pracovné úrazy a choroby z povolania:

i)vecné dávky a dôchodky: | Arbejdsskadestyrelsen (Národný úrad pre pracovné úrazy a choroby z povolania), Kodaň; |

ii)denné dávky: | sociálny výbor samosprávnej mestskej obce, v ktorej má príjemca dávky bydlisko. V samosprávnej mestskej obciach Kodaň, Odense Aalborg a Arhus: Magistraten (komunálna správa). |

e)Podpory pri úmrtí: | sociálny výbor samosprávnej mestskej obce, v ktorej má príjemca dávky bydlisko. V samosprávnych mestských obciach Kodaň, Odense Aalborg a Arhus: Magistraten (komunálna správa). |

f)Nezamestnanosť: | Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen (Národný úrad poistenia pre prípad nezamestnanosti), Kodaň. |

g)Rodinné dávky: (rodinné prídavky): | sociálny výbor samosprávnej mestskej obce, v ktorej má príjemca dávky bydlisko. V samosprávnych mestských obciach Kobenhavn, Odense Aalborg a Arhus: Magistraten (komunálna správa); |

C. NEMECKO

Jurisdikciu, pod ktorú patria nemecké inštitúcie, spravujú ustanovenia nemeckých právnych predpisov, pokiaľ nižšie nie je špecifikované inak.

1.Nemocenské poistenie:

Na účely uplatňovania článku 13 ods. 2 písm. e) nariadenia:

a)keď má daná osoba bydlisko na území Spolkovej republiky Nemecko: | príslušná Allgemeine Ortskrankenkasse (Miestny všeobecný nemocenský fond) v mieste bydliska danej osoby; |

b)keď má daná osoba bydlisko na území iného členského štátu: | Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Miestny všeobecný nemocenský fond), Bonn; |

c)keď rodinní príslušníci danej osoby boli, predtým než bola táto osoba povolaná alebo opäť povolaná do služby v ozbrojených silách alebo do civilnej služby, poistení v nemeckej inštitúcii v súlade s článkom 17 ods. 1 vykonávacieho nariadenia: | tá inštitúcia nemocenského poistenia, v ktorej sú títo rodinní príslušníci poistení. |

Na účely uplatňovania článku 25 ods. 1nariadenia: | tá inštitúcia nemocenského poistenia, v ktorej bola nezamestnaná osoba poistená v deň, kedy opustila územie Spolkovej republiky Nemecko. |

Pre nemocenské poistenie žiadateľov o dôchodok a dôchodcov a ich rodinných príslušníkov podľa ustanovení odseku 4 a 5 kapitoly 1 oddielu III nariadenia: | |

i)ak je daná osoba poistená v Allgemeine Ortskrankenkasse (Miestny všeobecný nemocenský fond) alebo ak nie je poistená v žiadnej inštitúcii nemocenského poistenia: | Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Miestny všeobecný nemocenský fond), Bonn; |

ii)vo všetkých ostatných prípadoch: | inštitúcia nemocenského poistenia, v ktorej je žiadateľ alebo dôchodca poistený. |

2.Dôchodkové poistenie manuálnych pracovníkov, administratívnych pracovníkov a baníkov:

Na prijatie do systému dobrovoľného poistenia a pre určenie práva na dávky a priznanie dávok podľa ustanovení nariadenia:

a)Pre osoby, ktoré boli poistené alebo sa za také považujú buď výlučne podľa nemeckých právnych predpisov, alebo právnych predpisov jedného alebo viacerých iných členských štátov a pre ich pozostalých, ak daná osoba: | |

— má bydlisko na území iného členského štátu, | |

alebo | |

je štátnym príslušníkom druhého členského štátu, pričom má bydlisko na území nečlenského štátu: | |

i)Ak bol posledný príspevok zaplatený do systému dôchodkového poistenia manuálnych pracovníkov: | |

— ak má daná osoba pobyt v Holandsku alebo je holandským občanom, ktorý má bydlisko na území nečlenského štátu: | Landesversicherungsanstalt Westfalen (Westfálska regionálna poisťovňa), Münster, |

— ak má daná osoba bydlisko v Belgicku alebo Španielsku alebo je belgickým alebo španielskym štátnym príslušníkom, ktorý má bydlisko na území nečlenského štátu: | Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Porýnska regionálna poisťovňa), Düsseldorf, |

— ak má daná osoba bydlisko v Taliansku alebo je talianskym štátnym príslušníkom, ktorý má bydlisko na území nečlenského štátu: | Landesversicherungsanstalt Schwaben (Švábska regionálna poisťovňa), Augsburg, |

— ak má daná osoba bydlisko vo Francúzsku alebo Luxembursku alebo je francúzskym alebo luxemburským štátnym príslušníkom, ktorý má bydlisko na území nečlenského štátu: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Regionálna poisťovňa Porýnie — Falcko), Speyer, |

— ak má daná osoba bydlisko v Dánsku alebo je dánskym štátnym príslušníkom, ktorý má bydlisko na území nečlenského štátu: | Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Regionálna poisťovňa Šlezvicko — Holštajnska), Lübeck, |

— ak má daná osoba bydlisko v Írsku alebo Spojenom kráľovstve alebo je štátnym príslušníkom Írska alebo Spojeného kráľovstva, ktorý má bydlisko na území nečlenského štátu: | Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Regionálna poisťovňa slobodného hanzového mesta Hamburg), Hamburg, |

— ak má daná osoba bydlisko v Grécku alebo je gréckym štátnym príslušníkom, ktorý má bydlisko na území nečlenského štátu: | Landesversicherungsanstalt Württemberg (Vurtemburgská regionálna poisťovňa), Stuttgart, |

— ak má daná osoba bydlisko v Portugalsku alebo je portugalským štátnym príslušníkom, ktorý má bydlisko na území nečlenského štátu: | Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Regionálna poisťovňa Dolného Franska), Würzburg, |

Ak bol však posledný príspevok zaplatený do: | |

— Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Sárska regionálna poisťovňa), Saarbrücken alebo do Bahnversicherungs-anstalt (Železničná poisťovňa), Frankfurt nad Mohanom: | inštitúcia, ktorej bol zaplatený posledný príspevok, |

— Seekasse (Fond poistenia námorníkov), Hamburg, alebo ak boli do Seekasse ( Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) (Fond poistenia námorníkov (systém dôchodkového poistenia pre manuálnych pracovníkov alebo administratívnych pracovníkov), Hamburg, zaplatené príspevky aspoň za 60 mesiacov: | Seekasse (Fond poistenia námorníkov), Hamburg, |

ii)Ak bol posledný príspevok zaplatený do systému dôchodkového poistenia administratívnych pracovníkov: | |

— ak žiadny príspevok nebol zaplatený do Seekasse (Fond poistenia námorníkov), Hamburg, alebo ak posledný príspevok nebol zaplatený do Bahnversicherungsanstalt (železničiarska poisťovňa), Frankfurt nad Mohanom: | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Spolková poisťovňa pre administratívnych pracovníkov), Berlín, |

— ak bol zaplatený príspevok do Seekasse ( Rentenversicherung der Arbeiter oder Angestellten) (Fond poistenia námorníkov (systém dôchodkového poistenia pre manuálnych pracovníkov alebo administratívnych pracovníkov), Hamburg, | Seekasse (Fond poistenia námorníkov), Hamburg, |

— ak bol posledný príspevok zaplatený do Bahnversicherungsanstalt (železničiarska poisťovňa), Frankfurt nad Mohanom: | Bahnversicherungsanstalt (Železničná poisťovňa), Frankfurt nad Mohanom: |

iii)ak bol posledný príspevok zaplatený do systému dôchodkového poistenia baníkov alebo ak kvalifikačné obdobie potrebné pre obdržanie dôchodku baníkov splatného z dôvodu zníženej schopnosti vykonávať prácu baníka (Bergmannsrente) je, alebo sa považuje za dokončené: | Bundesknappschaft (Spolkový poisťovací fond baníkov), Bochum. |

b)Pre osoby jedného alebo viacerých členských štátov, ktoré sú poistené alebo sa za také považujú podľa nemeckých právnych predpisov, alebo pre ich pozostalých, ak daná osoba: | |

— má bydlisko na území Nemecka, okrem Sárska, | |

alebo | |

— je nemeckým štátnym príslušníkom, ktorý má bydlisko na území nečlenského štátu: | |

i)Ak bol posledný príspevok podľa nemeckých právnych predpisov zaplatený do systému dôchodkového poistenia manuálnych pracovníkov: | |

— ak bol posledný príspevok podľa právnych predpisov druhého členského štátu zaplatený do holandskej dôchodkovej poisťovne: | Landesversicherungsanstalt Westfalen (Westfálska regionálna poisťovňa), Münster, |

— ak bol posledný príspevok podľa právnych predpisov druhého členského štátu zaplatený do belgickej alebo španielskej dôchodkovej poisťovne: | Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Porýnska regionálna poisťovňa), Düsseldorf, |

— ak bol posledný príspevok podľa právnych predpisov druhého členského štátu zaplatený do talianskej dôchodkovej poisťovne: | Landesversicherungsanstalt Schwaben (Švábska regionálna poisťovňa), Augsburg, |

— ak bol posledný príspevok podľa právnych predpisov druhého členského štátu zaplatený do francúzskej alebo luxemburskej dôchodkovej poisťovne: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Regionálna poisťovňa Porýnie — Falcko), Speyer, |

— ak bol posledný príspevok podľa právnych predpisov druhého členského štátu zaplatený do dánskej dôchodkovej poisťovne: | Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Regionálna poisťovňa Šlesvicko — Holštajnska), Lübeck, |

— ak bol posledný príspevok podľa právnych predpisov druhého členského štátu zaplatený do dôchodkovej poisťovne Írska alebo Spojeného kráľovstva: | Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Regionálna poisťovňa slobodného hanzového mesta Hamburg), Hamburg, |

— ak bol posledný príspevok podľa právnych predpisov druhého členského štátu zaplatený do gréckej dôchodkovej poisťovne: | Landesversicherungsanstalt Württemberg (Vurtemburgská regionálna poisťovňa), Stuttgart, |

— ak bol posledný príspevok podľa právnych predpisov druhého členského štátu zaplatený do portugalskej dôchodkovej poisťovne: | Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Regionálna poisťovňa Dolného Franska), Würzburg; |

Ak má však daná osoba bydlisko na území Nemecka v Sársku alebo ak je nemeckým štátnym príslušníkom na území nečlenského štátu a ak bol posledný príspevok podľa nemeckých právnych predpisov zaplatený dôchodkovej poisťovni, ktorá sa nachádza v Sársku: | Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Sárska regionálna poisťovňa), Saarbrücken |

Ak bol však posledný príspevok podľa nemeckých právnych predpisov zaplatený do: | |

— Seekasse (Fond poistenia námorníkov), Hamburg, alebo ak príspevky vyplývajúce zo zamestnania v nemeckých námorných silách alebo v námorných silách inej krajiny boli zaplatené aspoň za 60 mesiacov: | Seekasse (Fond poistenia pre námorníkov), Hamburg, |

— Bahnversicherungsanstalt (Železničný poisťovací úrad), Frankfurt nad Mohanom: | Bahnversicherungsanstalt (Železničný poisťovací úrad), Frankfurt nad Mohanom: |

ii)Ak bol posledný príspevok zaplatený do systému dôchodkového poistenia administratívnych pracovníkov: | |

— ak žiadny príspevok nebol zaplatený do Seekasse (Fond poistenia pre námorníkov), Hamburg alebo ak posledný príspevok nebol zaplatený do Bahnversicherungsanstalt (Spolková železničiarska poisťovňa), Frankfurt nad Mohanom: | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Spolková poisťovňa pre administratívnych pracovníkov), Berlín, |

— ak bol príspevok zaplatený do Seekasse ( Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) (Fond poistenia pre námorníkov (systém dôchodkového poistenia manuálnych pracovníkov alebo administratívnych pracovníkov), Hamburg: | Seekasse (Fond poistenia pre námorníkov), Hamburg, |

— ak bol posledný príspevok do Bahnversicherungsanstalt (Železničiarska poisťovňa), Frankfurt nad Mohanom: | Bahnversicherungsanstalt (Železničiarska poisťovňa), Frankfurt nad Mohanom; |

iii)ak bol posledný príspevok podľa nemeckých právnych predpisov zaplatený do systému dôchodkového poistenia baníkov alebo ak kvalifikačné obdobie potrebné pre vznik práva na dôchodok z dôvodu zníženej schopnosti vykonávať prácu baníka (Bergmannsrente) je, alebo sa považuje za dokončené: | Bundesknappschaft (Spolkový fond poistenia pre baníkov), Bochum. |

c)V prípade zmeny krajiny bydliska po tom, čo boli priznané dávky v prípadoch uvedených v písm. a) bod i) a písm. b) bod i), sa v uvedenom zmysle zmení príslušná inštitúcia | |

3.Starobné dôchodkové poistenie poľnohospodárov: | Landwirtschaftliche Alterskasse Rheinland-Pfalz (Poľnohospodársky fond starobného dôchodkového poistenia Porýnie — Falcko), Speyer. |

4.Doplnkové poistenie pracovníkov v železiarskom a oceliarskom priemysle: | Landesversicherungsanstalt für Saarland (Sárska regionálna poisťovňa), Saarbrücken. |

5.Úrazové poistenie (pracovné úrazy a choroby z povolania): | Inštitúcia, ktorá má v pôsobnosti úrazové poistenie v danom prípade. |

6.Dávky v nezamestnanosti a rodinné dávky: | Bundesanstalt für Arbeit (Spolkový úrad pre zamestnanosť), Nürnberg. |

D. ŠPANIELSKO

1.Všetky systémy s výnimkou systému pre námorníkov:

a)pre všetky nepredvídané okolnosti okrem nezamestnanosti: | Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Oblastné riaditeľstvo Národného úradu sociálneho zabezpečenia); |

b)pre nezamestnanosť: | Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo (Oblastné riaditeľstvá Národného úradu pre zamestnanosť); |

2.Systém pre námorníkov: | Instituto Social de la Marina (Sociálny úrad pre námorníkov), Madrid. |

3.Pre nepríspevkové starobné a invalidné dôchodky: | Instituto Nacional de Servicios Sociales (Národný úrad sociálnych služieb), Madrid. |

E. FRANCÚZSKO

1.Na účely článku 93 ods. 1, 94 a 95 vykonávacieho nariadenia:

A.Systém pre zamestnancov:

a)všeobecný systém zabezpečenia: | Caisse nationale de l'assurance maladie (Národný fond nemocenského poistenia), Paríž; |

b)systém v poľnohospodárstve: | Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Ústredný poľnohospodársky vzájomný fond), Paríž; |

c)systém pre baníkov: | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Národný nezávislý fond sociálneho zabezpečenia baníkov), Paríž; |

d)systém pre námorníkov: | Établissement national des invalides de la marine (Národný úrad pre invalidných námorníkov), Paríž. |

B.Systém pre samostatne zárobkovo činné osoby:

a)systém pre samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré nepracujú v poľnohospodárstve: | Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, Saint-Denis (Národný fond pre choroby a materstvo pre samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré nepracujú v poľnohospodárstve), Saint-Denis; |

b)systém pre poľnohospodárstvo: | Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Ústredný poľnohospodársky vzájomný fond), Paríž; Caisse centrale des mutuelles agricoles (Ústredný poľnohospodársky vzájomný fond), Paríž; Fédération française des sociétés d'assurance (Ramex et Gamex) (Francúzska federácia poisťovacích spoločností), Fédération nationale de la mutualité française (Národná federácia francúzskych vzájomných združení). |

2.Na účely vykonávania článku 96 vykonávacieho nariadenia:

a)všeobecný systém: | Caisse nationale de l'assurance maladie (Národný fond nemocenského poistenia), Paríž; |

b)systém pre poľnohospodárstvo: | Caisse de mutualité sociale agricole (Vzájomný fond sociálneho zabezpečenia v poľnohospodárstve); |

c)systém pre baníkov: | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Národný nezávislý fond sociálneho zabezpečenia baníkov), Paríž; |

d)systém pre námorníkov: | Établissement national des invalides de la marine (Národný úrad pre invalidných námorníkov), Paríž. |

3.Ostatné príslušné inštitúcie sú inštitúcie definované francúzskymi právnymi predpismi, a to:

I.FRANCÚZSKO AKO MATERSKÁ KRAJINA

A.Systém pre zamestnancov:

a)všeobecný systém: | |

i)choroba, materstvo, úmrtie (dôchodky): | Caisse primaire d'assurance maladie (Miestny fond nemocenského poistenia); |

ii)invalidita: | |

aa)všeobecne, okrem Paríža a parížskeho regiónu: | Caisse primaire d'assurance maladie (Miestny fond nemocenského poistenia); |

pre Paríž a parížsky región: | Caisse régionale d'assurance maladie (Regionálny fond nemocenského poistenia); |

bb)osobitný systém stanovený v článku L 365 až L 382 Zákonníka sociálneho zabezpečenia: | Caisse régionale d'assurance maladie (Regionálny fond nemocenského poistenia), Štrasburg; |

iii)staroba: | |

aa)všeobecne, okrem Paríža a parížskeho regiónu: | Caisse régionale d'assurance maladie (branche vieillesse) (Regionálny fond nemocenského poistenia (Oddelenie pre osoby vyššieho veku); |

pre Paríž a parížsky región: | Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (Národný fond poistenia v starobe pre zamestnancov), Paríž; |

bb)osobitný systém stanovený v článku L 365 až L 382 Zákonníka sociálneho zabezpečenia: | Caisse régionale d'assurance vieillesse (Regionálny fond poistenia pre prípad staroby), Štrasburg; |

| alebo |

| Caisse régionale d'assurance maladie (Regionálny fond nemocenského poistenia), Štrasburg; |

iv)pracovné úrazy: | |

aa)dočasná neschopnosť: | Caisse primaire d'assurance maladie (Miestny fond nemocenského poistenia); |

bb)trvalá neschopnosť: | |

— dôchodky: | |

— úrazy, ku ktorým došlo po 31. XII. 1946: | Caisse primaire d'assurance maladie (Miestny fond nemocenského poistenia); |

— úrazy, ku ktorým došlo pred 1. januárom 1947: | zamestnávateľ alebo poisťovateľ konajúci v jeho mene; |

— zvýšenie dôchodkov: | |

— úrazy, ku ktorým došlo po 31. decembri 1946: | Caisse primaire d'assurance maladie (Miestny fond nemocenského poistenia); |

— úrazy, ku ktorým došlo pred 1. januárom 1947: | Caisse des dépôts et consignations (Vkladový a konsignačný úrad); |

v)rodinné dávky: | Caisse d'allocations familiales (Fond rodinných dávok); |

vi)nezamestnanosť: | |

— pre evidovanie ako uchádzačov o zamestnanie: | miestna agentúra zamestnanosti v mieste bydliska danej osoby, |

— pre vydávanie tlačív E 301, E 302, E 303: | Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP), 90, rue Baudin, F 92537 Levallois-Perret; |

b)systém pre poľnohospodárstvo: | |

i)choroba, materstvo, úmrtie (podpora), rodinné dávky: | Caisse de mutualité sociale agricole (Vzájomný fond sociálneho poistenia v poľnohospodárstve); |

ii)invalidita a poistenie v starobe a dávky pre pozostalú manželku (pozostalého manžela): | Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Ústredný poľnohospodársky vzájomný fond), Paríž; |

iii)pracovné úrazy: | |

aa)všeobecne: | — zamestnávateľ poisťovateľa konajúci v jeho mene, pre úrazy, ku ktorým došlo pred 1. júlom 1973, |

— Caisse de mutualité sociale agricole (Vzájomný fond sociálneho zabezpečenia v poľnohospodárstve); pre úrazy, ku ktorým došlo po 30. júni 1973; |

bb)zvýšenie dôchodkov: | — Caisse des dépôts et consignations (Vkladový a konsignačný úrad), Arceuil (94), pre úrazy, ku ktorým došlo pred 1. júlom 1973, |

— Caisse de mutualité sociale agricole (Vzájomný fond sociálneho zabezpečenia v poľnohospodárstve); pre úrazy, ku ktorým došlo po 30. júni 1973; |

iv)nezamestnanosť: | |

— pre evidovanie ako uchádzačov o zamestnanie: | miestna agentúra zamestnanosti v mieste bydliska danej osoby, |

— pre vydávanie tlačív E 301, E 302, E 303: | Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP), 90, rue Baudin, F -92537 Levallois-Perret; |

c)systém pre baníkov: | |

i)choroba, materstvo, úmrtie (podpora): | Société de secours minière (Spoločnosť na podporu baníkov), |

ii)invalidita, staroba, úmrtie (podpora): | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Národný nezávislý fond sociálneho zabezpečenia baníkov), Paríž; |

iii)pracovné úrazy: | |

aa)dočasná neschopnosť: | Société de secours minière (Spoločnosť na podporu baníkov), |

bb)trvalá neschopnosť: | |

— dôchodky: | |

— úrazy, ku ktorým došlo po 31. decembri 1946: | Union régionale des sociétés de secours minières (Regionálna únia spoločností na podporu baníkov), |

— úrazy, ku ktorým došlo pred 1. januárom 1947: | zamestnávateľ alebo poisťovateľ konajúci v jeho mene; |

— zvyšovanie dôchodkov: | |

— úrazy, ku ktorým došlo po 31. decembri 1946: | Union régionale des sociétés de secours minières (Regionálna únia spoločností na podporu baníkov), |

— úrazy, ku ktorým došlo pred 1. januárom 1947: | Caisse des dépôts et consignations (Vkladový a konsignačný úrad); |

iv)rodinné dávky: | Union régionale des sociétés de secours minières (Regionálna únia spoločností na podporu baníkov), |

v)nezamestnanosť: | |

— pre evidenciu ako uchádzačov o zamestnanie: | miestna agentúra zamestnanosti v mieste bydliska danej osoby, |

— pre vydávanie tlačív E 301, E 302, E 303: | Agence nationale pour l'emploi (service spécialisé pour la sécurité sociale des travailleurs migrants) [Národná agentúra zamestnanosti (špeciálne oddelenie, ktoré má v pôsobnosti sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov)], 9, rue Sextius Michel, F-75015 Paríž; |

d)systém pre námorníkov: | |

i)choroba, materstvo, invalidita, pracovné úrazy, úmrtie (podpora) a dôchodky pre pozostalých po invalidných osobách alebo po osobách, ktoré utrpeli pracovný úraz: | Section Caisse générale de prévoyance des marins du quartier des affaires maritimes (Všeobecný fond sociálneho zabezpečenia námorníkov, Divízia pre záležitosti námorníkov); |

ii)staroba, úmrtie (dôchodky): | Section "Caisse de retraite des marins" du quartier des affaires maritimes (Oddelenie dôchodkov pre námorníkov Divízie pre záležitosti námorníkov); |

iii)rodinné dávky: | Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce (Národný fond rodinných dávok pre námorníkov v obchodnom loďstve) alebo Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime (Národný fond rodinných dávok pre odvetvie morského rybolovu), podľa potreby; |

iv)nezamestnanosť: | |

— pre evidenciu ako uchádzačov o zamestnanie: | miestna agentúra zamestnanosti v mieste bydliska danej osoby alebo v obvyklom naloďovacom prístave, ktorý patrí pod Bureau central de la main d'œuvre maritime (Ústredný úrad pre námorných dopravcov), |

— pre vydávanie tlačív E 301, E 302, E 303: | Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP), 90, rue Baudin, F- 92537 Levallois-Perret |

B.Systém pre samostatne zárobkovo činné osoby:

a)systém pre samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré nepracujú v poľnohospodárstve: | |

i)choroba, materstvo: | Caisse mutuelle régionale (Regionálny vzájomný fond); |

ii)staroba: | |

aa)systém pre remeselníkov: | — Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) Paris (Národný nezávislý fond poistenia v starobe pre samostatne zárobkovo činné osoby v remeselníckych profesiach), |

— Caisses de base professionnelles ou interprofessionnelles (Miestny profesijný a interprofesijný fond); |

bb)systém pre výrobcov a obchodníkov: | — Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) (Národný nezávislý fond poistenia pre prípad staroby pre samostatne zárobkovo činné osoby vo výrobných a obchodných profesiách), |

— Caisses de base professionnelles ou interprofessionnelles (Miestny profesijný a interprofesijný fond); |

cc)systém pre slobodné povolania: | Caisse nationale d'asssurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), sections professionnelles (Národný fond poistenia v starobe pre členov profesií — profesijnych sekcií); |

dd)systém pre právnikov: | Caisse nationale des barreaux français (CNFB) (Národný fond členov francúzskej advokátskej komory); |

b)systém pre poľnohospodárstvo: | |

i)choroba, materstvo, invalidita: | Organisme assureur habilité auprès duquel le travailleur non salarié agricole est affilié (poverený orgán poistenia, v ktorom je poistená samostatne zárobkovo činná osoba pracujúca v poľnohospodárstve); |

ii)poistenie v starobe a dávky pozostalej manželke (pozostalému manželovi): | Caisse de mutualité sociale agricole (Vzájomný fond sociálneho zabezpečenia v poľnohospodárstve); |

iii)nepracovné úrazy, pracovné úrazy a choroby z povolania: | — Organisme agréé auprès duquel le travailleur non salarié agricole est affilié (poverený orgán, v ktorom je poistená samostatne zárobkovo činná osoba pracujúca v poľnohospodárstve); |

— Caisse nationale des barreaux français (CNFB) (Národný fond členov francúzskej advokátskej komory); pre oddelenia v Moselle, Bas-Rhin a Haut-Rhin: Caisse d'assurance accidents agricoles (Fond poistenia proti úrazom v poľnohospodárstve). |

II.ZÁMORSKÉ DEPARTMENTY:

A.Systém pre zamestnancov (všetky systémy okrem systému pre baníkov a systému poistenia proti všetkým rizikám, okrem rodinných dávok):

i) všeobecne: | Caisse générale de sécurité sociale (Všeobecný fond sociálneho zabezpečenia); |

ii) pre zvýšenie dôchodkov vyplývajúcich z pracovných úrazov v zámorských departmentoch pred 1. januárom 1952; | Direction départementale de l'enregistrement (Riaditeľstvo departmentu pre registráciu). |

B.Systém pre samostatne zárobkovo činné osoby:

i)choroba, materstvo: | Caisse mutuelle régionale (Regionálny vzájomný fond); |

ii)staroba: | |

— systém pre remeselníkov: | Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) Paris (Národný nezávislý fond poistenia v starobe pre samostatne zárobkovo činné osoby v remeselníckych profesiách), |

— systém pre výrobcov a obchodníkov: | Caisse interprofesionelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'Algérie et d'outre-mer (Cavicorg) (Interprofesionálny fond poistenia v starobe pre výrobcov a obchodníkov v Alžírsku a v zámorí), |

— systém pre slobodné povolania: | Caisse nationale d'asssurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), sections professionnelles (Národný fond poistenia v starobe pre členov slobodných povolaní — profesijnych sekcií); |

— systém pre právnikov: | Caisse nationale des barreaux français (CNFB) (Národný fond členov francúzskej advokátskej komory). |

C.Rodinné dávky: | Caisse d'allocations familiales (Fond rodinných dávok); |

D.Systém pre námorníkov:

i)všetky riziká, okrem starobných dávok a rodinných dávok: | Section "Caisse générale de prévoyance des marins" du quartier des affaires maritimes (Všeobecný fond sociálneho zabezpečenia námorníkov, sekcia pre záležitosti námoríkov); |

ii)staroba: | Section "Caisse de retraite des marins" du quartier des affaires maritimes (Oddelenie dôchodkov pre námorníkov, sekcia pre záležitosti námorníkov); |

iii)rodinné dávky: | Caisse d'allocations familiales (Fond rodinných dávok). |

F. GRÉCKO

1.Choroba a materstvo:

i)všeobecné pravidlo: | Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Inštitút sociálneho poistenia, Atény) alebo orgán poistenia, v ktorom pracovník je alebo bol poistený; |

ii)pre námorníkov: | Οίκος Ναύτου, Πειραιάς (Dom námorníkov), Pireus; |

iii)systém pre poľnohospodárstvo: | Οργανισμός Γεοργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα (Národný inštitút poistenia v poľnohospodárstve, Atény). |

2.Invalidita, staroba, úmrtie (dôchodky):

i)všeobecné pravidlo | Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Inštitút sociálneho poistenia, Atény) alebo orgán poistenia, v ktorom pracovník je alebo bol poistený; |

ii)systém pre námorníkov: | Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), Πειραιάς (Dôchodkový fond námorníkov, Pireus); |

iii)systém v poľnohospodárstve: | Οργανισμός Γεοργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα (Národný inštitút poistenia v poľnohospodárstve, Atény). |

3.Pracovné úrazy, choroby z povolania:

i)všeobecné pravidlo: | Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Inštitút sociálneho poistenia, Atény) alebo orgán poistenia, v ktorom pracovník je alebo bol poistený; |

ii)systém pre námorníkov: | Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), Πειραιάς (Dôchodkový fond námorníkov, Pireus); |

iii)systém v poľnohospodárstve: | Οργανισμός Γεοργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα (Národný inštitút poistenia v poľnohospodárstve, Atény). |

4.Podpora pri úmrtí (náklady na pohreb):

i)všeobecné pravidlo: | Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Inštitút sociálneho poistenia, Atény) alebo orgán poistenia, v ktorom pracovník je alebo bol poistený; |

ii)systém pre námorníkov: | Οίκος Ναύτου, Πειραιάς (Dom námorníkov), Pireus; |

iii)systém v poľnohospodárstve: | Οργανισμός Γεοργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα (Národný inštitút poistenia v poľnohospodárstve, Atény). |

5.Rodinné dávky:

i)systém pre zamestnancov, vrátane systému pre podniky: | Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Αθήνα (Úrad práce, Atény); |

ii)systém v poľnohospodárstve: | Οργανισμός Γεοργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα (Národný inštitút poistenia v poľnohospodárstve, Atény); |

iii)systém zabezpečenia v námorníkov: | Εστία Ναυτικών (Dom námorných dopravcov), Pireus. |

6.Nezamestnanosť:

i)všeobecné pravidlo: | Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Αθήνα (Úrad práce, Atény); |

ii)systém pre námorníkov: | Οίκος Ναύτου, Πειραιάς (Dom námorných dopravcov), Pireus; |

iii)systém pre zamestnancov tlače: | 1.Ταμείο Ασφαλίσεοως Εργατών Τύπου, Αθήνα (Fond poistenia tlačových pracovníkov, Atény);2.Ταμείον Συντάξεως Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών — Θεσσαλονίκης, Αθήνα (Dôchodkový fond pre zamestnancov tlače v Aténach a Salonikách, Atény). |

G. ÍRSKO

1.Vecné dávky: | Eastern Health Board (Zdravotnícka rada pre východ), Dublin 8,Midland Health Board (Zdravotnícka rada pre stredozemie), Tullamore, County Offaly,Mid-Western Health Board (Zdravotnícka rada pre stredný západ), Limerick,North-Eastern Health Board (Zdravotnícka rada pre východ), Ceanannus Mor, County Meath,North-Western Health Board (Zdravotnícka rada pre severovýchod), Manorhamilton, County Leitrim,South-Eastern Health Board (Zdravotnícka rada pre juhovýchod), Kilkenny,Southern Health Board (Zdravotnícka rada pre juh), Cork,Western Health Board (Zdravotnícka rada pre západ), Galway. |

2Peňažné dávky: | |

a)Dávky v nezamestnanosti: | Department of Social Welfare (Ministerstvo sociálnej starostlivosti), Dublin, vrátane miestnych úradov zodpovedných za poskytovanie dávok v nezamestnanosti; |

b)Staroba a úmrtie (dôchodky): | Department of Social Welfare, Pensions Services Office (Ministerstvo sociálnej starostlivosti, Úrad pre dôchodkové služby), Sligo; |

c)Rodinné dávky: | Department of Social Welfare, Child Benefit Section (Ministerstvo sociálnej starostlivosti, odbor detských prídavkov), St Oliver Plunkett Road, Letterkenny, Co. Dogenal; |

d)Ostatné peňažné dávky: | Department of Social Welfare (Ministerstvo sociálnej starostlivosti), Dublin. |

H. TALIANSKO

1.Choroba (vrátane tuberkulózy) a materstvo:

A.Zamestnanci:

a)vecné dávky: | |

i)všeobecne: | Unità sanitaria locale (príslušná miestna zdravotnícka jednotka, v ktorej je daná osoba registrovaná), |

ii)pre určité kategórie štátnych zamestnancov, zamestnancov v súkromnom sektore a zamestnancov, ktorí sa za takých považujú, pre dôchodcov a ich rodinných príslušníkov: | Ministero della sanità (Ministerstvo zdravotníctva), Rím, |

iii)pre námorníkov a posádky civilných lietadiel: | Ministero della sanità (Ministerstvo zdravotníctva), príslušný odbor zdravotníckeho úradu pre obchodné loďstvo a civilné letectvo; |

b)peňažné dávky: | |

i)všeobecne: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národný inštitút sociálnej starostlivosti), oblastné úrady, |

ii)pre námorníkov a posádky civilných lietadiel | Cassa marittima (námorný fond, v ktorom je daná osoba registrovaná); |

c)potvrdenia o poistných obdobiach: | |

i)všeobecne: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národný inštitút sociálnej starostlivosti), oblastné úrady, |

ii)pre námorníkov a posádky civilných lietadiel | Cassa marittima (námorný fond, v ktorom je daná osoba registrovaná). |

B.Samostatne zárobkovo činné osoby:

Vecné dávky: | |

všeobecne: | Unità sanitaria locale (príslušná miestna zdravotnícka jednotka, v ktorej je daná osoba registrovaná), |

2.Pracovné úrazy a choroby z povolania:

A.Zamestnanci:

a)vecné dávky: | |

i)všeobecne: | Unità sanitaria locale (príslušná miestna zdravotnícka jednotka, v ktorej je daná osoba registrovaná), |

ii)pre námorníkov a posádky civilných lietadiel: | Ministero della sanità (Ministerstvo zdravotníctva), príslušný odbor zdravotníckeho úradu pre obchodné loďstvo a civilné letectvo; |

b)protézy a hlavné zdravotné pomôcky, zákonné zdravotné dávky a súvisiace vyšetrenia a potvrdenia: | |

i)všeobecne: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Národná inštitúcia pre poistenie proti pracovným úrazom), oblastné úrady, |

ii)pre námorníkov a posádky civilných lietadiel: | Cassa marittima (námorný fond, v ktorom je daná osoba registrovaná); |

c)Peňažné dávky: | |

i)všeobecne: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Národná inštitúcia pre poistenie proti pracovným úrazom), oblastné úrady, |

ii)pre námorníkov a posádky civilných lietadiel: | Cassa marittima (námorný fond, v ktorom je daná osoba registrovaná); |

iii)pre poľnohohospodárskych a lesných pracovníkov, ak sú požadované | Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati agricoli (Národný úrad sociálnej starostlivosti a pomoci poľnohospodárskym pracovníkom). |

B.Samostatne zárobkovo činné osoby (len pre lekárskych rádiológov)

a)vecné dávky: | Unità sanitaria locale (príslušná miestna zdravotnícka jednotka, v ktorej je daná osoba registrovaná), |

b)protézy a hlavné zdravotné pomôcky, zákonné zdravotné dávky a súvisiace vyšetrenia a potvrdenia: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Národná inštitúcia pre poistenie proti pracovným úrazom), oblastné úrady; |

c)peňažné dávky: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Národná inštitúcia pre poistenie proti pracovným úrazom), oblastné úrady; |

3.Invalidita, staroba, úmrtie (dôchodky):

A.Zamestnanci:

a)všeobecne: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národný inštitút sociálnej starostlivosti), oblastné úrady; |

b)pre pracovníkov v oblasti zábavy: | Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Národná inštitúcia sociálnej starostlivosti a pomoci pracovníkom v oblasti zábavy), Rím; |

c)pre kontrolných a riadiacich pracovníkov v priemyselných podnikoch: | Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (Národný úrad sociálnej starostlivosti pre riadiacich pracovníkom v priemysle), Rím; |

d)pre novinárov: | Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola" (Národný úrad sociálnej starostlivosti talianskych žurnalistov G. Amendolu), Rím. |

B.Samostatne zárobkovo činné osoby:

a)pre praktických lekárov: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza medica (Národný úrad sociálnej starostlivosti a pomoci praktickým lekárom); |

b)pre farmaceutov: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Národný úrad sociálnej starostlivosti a pomoci farmaceutom); |

c)pre zverolekárov: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Národný úrad sociálnej starostlivosti a pomoci zverolekárom); |

d)pre pôrodné asistentky: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (Národný úrad sociálnej starostlivosti a pomoci pôrodným asistentkám); |

e)pre inžinierov a architektov: | Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti (Národný fond sociálnej starostlivosti inžinierov a architektov); |

f)pre geodetov: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (Národný fond sociálnej starostlivosti a pomoci geodetom); |

g)pre advokátov a prokurátorov: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori (Národný fond sociálnej starostlivosti a pomoci advokátom a prokurátorom); |

h)pre ekonómov: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori comercialisti (Národný fond sociálnej starostlivosti a pomoci ekonómom); |

i)pre účtovníkov: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Národný fond sociálnej starostlivosti a pomoci účtovníkom); |

j)pre odborníkov na zamestnanosť: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (Národný úrad sociálnej starostlivosti a pomoci odborníkom na zamestnanosť); |

k)pre notárov: | Cassa nazionale notariato (Národný fond pre notárov); |

l)pre colných deklarantov: | Fondo di previdenza a favore degli spedizionieri doganali (Fond sociálnej starostlivosti colných deklarantov). |

4.Podpora pri úmrtí: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národný inštitút sociálnej starostlivosti), oblastné úrady, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Národná inštitúcia pre poistenie proti pracovným úrazom), oblastné úrady, Cassa marittima (námorný fond, v ktorom je daná osoba registrovaná); |

5.Nezamestnanosť (zamestnanci):

a)všeobecne: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národný inštitút sociálnej starostlivosti), oblastné úrady, |

b)pre novinárov: | Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola" (Národný úrad sociálnej starostlivosti talianskych žurnalistov G. Amendolu), Rím. |

6.Rodinné dávky (zamestnanci):

a)všeobecne: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národný inštitút sociálnej starostlivosti), oblastné úrady, |

b)pre novinárov: | Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola" (Národný úrad sociálnej starostlivosti talianskych žurnalistov G. Amendolu), Rím. |

I. LUXEMBURSKO

1.Choroba a materstvo:

a)Vecné dávky: | Caisse de maladie compétente et/ou union des caisses de maladie (príslušný nemocenský fond a/alebo združenie nemocenských fondov); |

b)Peňažné dávky: | Caisse de maladie compétente (príslušný nemocenský fond). |

2.Invalidita, staroba, úmrtie (dôchodky):

a)pre manuálnych pracovníkov: | Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg (Inštitúcia pre poistenie v starobe a invalidite), Luxemburg; |

b)pre administratívnych pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby vykonávajúce povolanie: | Caisse de pension des employés privés, Luxembourg (Dôchodkový fond pre administratívnych pracovníkov v súkromnom sektore), Luxemburg; |

c)pre samostatne zárobkovo činné osoby pracujúce v odvetví remesiel, obchode alebo výrobe: | Caisse de pension des artisans, des commerçants et des industriels, Luxembourg (Dôchodkový fond pre remeselníkov, obchodníkov a výrobcov), Luxemburg; |

d)pre samostatne zárobkovo činné osoby pracujúce v poľnohospodárstve: | Caisse de pension agricole, Luxembourg (Poľnohospodársky dôchodkový fond), Luxemburg). |

3.Pracovné úrazy a choroby z povolania:

a)pre zamestnané a samostatne zárobkovo činné osoby pracujúce v poľnohospodárstve alebo lesníctve: | Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, Luxembourg (Združenie úrazového poistenia, oddelenie pre poľnohospodárstvo a lesníctvo), Luxemburg; |

b)pre všetky ostatné prípady poistenia na povinnom alebo dobrovoľnom základe: | Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, Luxembourg (Združenie úrazového poistenia, oddelenie pre priemysel), Luxemburg; |

4.Nezamestnanosť: | Administration de l'emploi (Úrad práce), Luxemburg. |

5.Rodinné dávky: | Caisse nationale des prestations familiales (Národný fond pre rodinné dávky), Luxemburg. |

6.Podpory pri úmrtí:

Na účely vykonávania článku 66 nariadenia: | Union des caisses de maladie (Združenie nemocenských fondov), Luxemburg. |

J. HOLANDSKO

1.Choroba a materstvo:

a)vecné dávky: | Ziekenfonds (Nemocenský fond), v ktorom je daná osoba poistená; |

b)peňažné dávky: | Bedrijfsvereniging (Profesijné a obchodné združenie), v ktorom je poistený zamestnávateľ poistenej osoby. |

2.Invalidita:

a)ak existuje právo na dávku podľa holandských právnych predpisov aj bez uplatňovania nariadenia: | |

i)zamestnanci: | Bedrijfsvereniging (Profesijné a obchodné združenie), v ktorom je poistený zamestnávateľ poistenej osoby; |

ii)samostatne zárobkovo činné osoby: | Bedrijfsvereniging (Profesijné a obchodné združenie) v ktorom by daná osoba bola poistená, keby mala zamestnancov; |

b)ostatné prípady: | |

pre zamestnané a samostatne zárobkovo činné osoby: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nové všeobecné profesijné a obchodné združenie), Amsterdam. |

3.Staroba, úmrtie (dôchodky):

a)všeobecný systém: | Sociale Verzekeringsbank (Banka pre sociálne poistenie), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen; |

b)pre baníkov: | Algemeen Mijnwerkersfonds (Všeobecný fond pre baníkov), v ktorom je daná osoba poistená; |

4.Nezamestnanosť: | Bedrijfsvereniging (Profesijné a obchodné združenie), v ktorom je poistený zamestnávateľ poistenej osoby; |

5.Rodinné dávky:

a)ak osoba, ktorá má právo na dávky, má bydlisko v Holandsku: | Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (miestny úrad Banky pre sociálne poistenie), príslušný v mieste bydliska danej osoby; |

b)ak osoba, ktorá má právo na dávky, má bydlisko mimo Holandska, ale jej zamestnávateľ má bydlisko alebo sídlo v Holandsku: | Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (miestna pobočka Banky pre sociálne poistenie), príslušný v mieste bydliska alebo sídla zamestnávateľa; |

c)ostatné prípady: | Sociale Verzekeringsbank (Banka pre sociálne poistenie), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen; |

6.Choroby z povolania, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia článku 57 ods. 5 nariadenia:

na účely uplatňovania článku 57 ods. 5 nariadenia: | |

a)ak bola dávka priznaná pred 1. júlom 1967; | Sociale Verzekeringsbank (Banka pre sociálne poistenie), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen; |

b)ak je dávka priznaná s účinnosť odo dňa po 30. júni 1967: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nové všeobecné profesijné a obchodné združenie), Amsterdam. |

K. RAKÚSKO

Príslušnosť rakúskych inštitúcií sa riadi ustanoveniami rakúskych právnych predpisov, ak ďalej nie je uvedené inak:

1.Nemocenské poistenie:

a)Ak má daná osoba bydlisko na území iného členského štátu a Gebietskrankenkasse (Regionálny fond zdravotného poistenia) je príslušnou poisťovňou a podľa rakúskych právnych predpisov nemožno rozhodnúť o miestnej príslušnosti, miestna príslušnosť sa určí takto: | Gebietskrankenkasse (Regionálny fond zdravotného poistenia) príslušný pre posledné zamestnanie v Rakúsku, aleboGebietskrankenkasse Regionálny fond zdravotného poistenia) príslušný v mieste posledného bydliska v Rakúsku, aleboak nikdy nebola vykonávaná zamestnanie, pre ktoré bol príslušný Gebietskrankenkasse (Regionálny fond zdravotného poistenia), a nikdy nedošlo k bydlisku v Rakúsku, Wiener Gebietskrankenkasse (Regionálny fond zdravotného poistenia pre Viedeň), Viedeň. |

b)Na účely uplatňovania odseku 5 kapitoly 1 oddielu III nariadenia v súvislosti s článkom 95 vykonávacieho nariadenia, upravujúceho náhradu výdavkov na dávky priznané osobám, ktoré majú právo na dôchodok podľa spolkového zákona zo dňa 9. septembra 1955 o všeobecnom sociálnom poistení (ASVG): | Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hlavné združenie rakúskych sociálnych poisťovní ), Viedeň, pričom sa má za to, že výdavky budú nahradené z príspevkov na nemocenské poistenie dôchodcov obdržaných od uvedeného združenia. |

2.Dôchodkové poistenie:

a)Pri určovaní inštitúcie zodpovednej za výplatu dávok sa berú do úvahy len poistné obdobia podľa rakúskych právnych predpisov. | |

b)Na účely uplatňovania článku 45 ods. 6 nariadenia, ak nebolo podľa rakúskych právnych predpisov dokončené žiadne príspevkové obdobie: | Pensionversicherungsanstalt der Angestellten (Dôchodková poisťovňa pre zamestnancov), Viedeň. |

3.Poistenie pre prípad nezamestnanosti:

a)Pre prihlásenie sa ako nezamestnaný: | Regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice (Miestny úrad pre služby trhu práce) príslušný v mieste, kde má daná osoba bydlisko alebo pobyt; |

b)Pre vydávanie tlačív č. E 301, E 302 a E 303: | Regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice (Miestny úrad pre služby trhu práce) príslušný v mieste zamestnania danej osoby. |

4.Rodinné dávky:

a)Rodinné dávky s výnimkou Karenzurlaubsgeld (špeciálna dávka v materstve): | Finanzamt (Finančný úrad); |

b)Karenzurlaubsgeld (špeciálna dávka v materstve): | Regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice (Miestny úrad pre služby trhu práce) príslušný v mieste, kde má daná osoba bydlisko alebo pobyt. |

L. PORTUGALSKO

I.Kontinentálne Portugalsko

1.Dávky v chorobe, materstve a rodinné dávky: | Centro Regional de Segurança Social (Regionálne centrum sociálneho zabezpečenia), ktorému je daná osoba pridelená. |

2.Invalidita, staroba a úmrtie: | Centro Nacional de Pensões (Národné dôchodkové centrum), Lisabon, a Centro Regional de Segurança Social (Regionálne centrum sociálneho zabezpečenia), ktorému je daná osoba pridelená. |

3.Pracovné úrazy a choroby z povolania: | Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (Národný fond poistenia proti chorobám z povolania), Lisabon. |

4.Dávky v nezamestnanosti: | |

a)prijatie žiadosti a overenie situácie v zamestnanosti (napr. potvrdenie o obdobiach zamestnania, klasifikácia nezamestnanosti, kontrola situácie): | Centro de Emprego (Centrum zamestnanosti) podľa bydliska danej osoby; |

b)poskytovanie a výplata dávok v nezamestnanosti (napr. overenie podmienok oprávnenosti na dávky, určenie výšky a trvania, kontrola situácie s cieľom ďalšieho pokračovania, pozastavenia alebo ukončenia platieb): | Centro Regional de Segurança Social (Regionálne centrum sociálneho zabezpečenia) v podľa bydliska danej osoby. |

5.Dávky vyplývajúce z nepríspevkového systému sociálneho zabezpečenia: | Centro Regional de Segurança Social (Regionálne centrum sociálneho zabezpečenia) podľa bydliska danej osoby. |

II.Autonómna oblasť Madeira

1.Dávky v chorobe, materstve a rodinné dávky: | Direcção Regional de Segurança Social (Regionálne riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia), Funchal. |

2.a) Invalidita, staroba a úmrtie: | Direcção Regional de Segurança Social (Regionálne riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia), Funchal. |

b) Invalidita, staroba a úmrtie v rámci špeciálneho systému pre poľnohospodárskych pracovníkov: | Direcção Regional de Segurança Social (Regionálne riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia), Funchal. |

3.Pracovné úrazy a choroby z povolania: | Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (Národný fond poistenia proti chorobám z povolania), Lisabon. |

4.Dávky v nezamestnanosti: | |

a)prijatie žiadosti a overenie situácie v zamestnanosti (napr. potvrdenie o obdobiach zamestnania, klasifikácia nezamestnanosti, kontrola situácie): | Direcção Regional de Emprego (Regionálne riaditeľstvo práce), Funchal. |

b)poskytovanie a výplata dávok v nezamestnanosti (napr. overenie podmienok oprávnenosti na dávky, určenie výšky a trvania, kontrola situácie s cieľom ďalšieho pokračovania, pozastavenia alebo ukončenia platieb): | Direcção Regional de Segurança Social (Regionálne riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia), Funchal. |

5.Dávky vyplývajúce z nepríspevkového systému sociálneho zabezpečenia: | Direcção Regional de Segurança Social (Regionálne riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia), Funchal. |

III.Autonómna oblasť Azory

1.Dávky v chorobe, materstve a rodinné dávky: | Direcção Regional de Segurança Social (Regionálne riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia), Angra do Heroísmo. |

2.a) Invalidita, staroba a úmrtie: | Direcção Regional de Segurança Social (Regionálne riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia), Angra do Heroísmo. |

2. b) Invalidita, staroba a úmrtie v rámci špeciálneho systému pre poľnohospodárskych pracovníkov: | Direcção Regional de Segurança Social (Regionálne riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia), Angra do Heroísmo. |

3.Pracovné úrazy a choroby z povolania: | Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (Národný fond poistenia proti chorobám z povolania), Lisabon. |

4.Dávky v nezamestnanosti: | |

a)prijatie žiadosti a overenie situácie v zamestnanosti (napr. potvrdenie o obdobiach zamestnania, klasifikácia nezamestnanosti, kontrola situácie): | Centro de Emprego (Centrum zamestnanosti) podľa bydliska danej osoby. |

b)poskytovanie a výplata dávok v nezamestnanosti (napr. overenie podmienok oprávnenosti na dávky, určenie výšky a trvania, kontrola situácie s cieľom ďalšieho pokračovania, pozastavenia alebo ukončenia platieb): | Centro de Prestações Pecuniárias de Segurança Social (Centrum pre peňažné dávky sociálneho zabezpečenia), ktorému je daná osoba pridelená. |

5.Dávky vyplývajúce z nepríspevkového systému sociálneho zabezpečenia: | Direcção Regional de Segurança Social (Regionálne riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia), Angra do Heroísmo. |

M. FÍNSKO

1.Choroba a materstvo:

a)Peňažné dávky: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Inštitúcia sociálneho poistenia), Helsinki, alebo zamestnanecký fond, v ktorom je daná osoba poistená; |

b)Vecné dávky: | |

i)náhrada v systéme nemocenského poistenia: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Inštitúcia sociálneho poistenia), Helsinki, alebo zamestnanecký fond, v ktorom je daná osoba poistená; |

ii)verejné zdravotnícke a nemocničné služby: | miestne jednotky, ktoré poskytujú služby v rámci tohto systému. |

2.Staroba, invalidita, úmrtie (dôchodky):

a)Národné dôchodky: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Inštitúcia sociálneho poistenia), Helsinki, alebo |

b)Dôchodky zamestnaných osôb: | inštitúcia zodpovedná za dôchodky zamestnaných osôb, ktorá priznáva a vypláca dôchodky. |

3.Pracovné úrazy, choroby z povolania: | poisťovňa, ktorá je zodpovedná za úrazové poistenie danej osoby. |

4.Podpora pri úmrtí: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Inštitúcia sociálneho poistenia), Helsinki, alebo poisťovňa, ktorá je zodpovedná za výplatu dávok v prípade úrazového poistenia. |

5.Nezamestnanosť:

a)základný systém: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Inštitúcia sociálneho poistenia), Helsinki, alebo |

b)systém vyplývajúci z príjmu: | príslušný fond zamestnanosti. |

6.Rodinné dávky: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Inštitúcia sociálneho poistenia), Helsinki. |

N. ŠVÉDSKO

1.Pre všetky nepredvídané okolnosti okrem dávok v nezamestnanosti:

a)všeobecné pravidlo: | úrad pre sociálne poistenie, v ktorom je daná osoba poistená. |

b)Pre námorníkov, ktorí nemajú bydlisko vo Švédsku: | Göteborgs allmänna försäkringskassa, Sjöfartskontoret (Sociálna poisťovňa Göteborg, Oddelenie pre námorníkov). |

c)Na účely uplatňovania článku 35 až 59 vykonávacieho nariadenia pre osoby, ktoré nemajú bydlisko vo Švédsku: | Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (Úrad pre sociálne poistenie Štokholm, Zahraničné oddelenie). |

d)Na účely uplatňovania článku 60 až 77 vykonávacieho nariadenia pre osoby, ktoré nemajú pobyt vo Švédsku, okrem námorníkov: | úrad sociálneho poistenia príslušný v mieste, kde došlo k pracovnému úrazu alebo kde bola zistená choroba z povolania, aleboStockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (Úrad sociálneho poistenia v Štokholme, Zahraničné oddelenie). |

2.Pre dávky v nezamestnanosti: | Arbetsmarknadsstyrelsen (Rada pre národný trh pracovných síl). |

O. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

1.Vecné dávky:

— Veľká Británia a Severné Írsko: | orgány, ktoré poskytujú dávky Národnej zdravotníckej starostlivosti (National Health Service), |

— Gibraltár: | Gibraltar Health Authority (Úrad pre zdravotníctvo Gibraltáru). |

2.Peňažné dávky:

— Veľká Británia | Department of Social Security (Ministerstvo sociálneho zabezpečenia), Londýn. |

— Severné Írsko: | Department of Health and Social Services for Northern Ireland (ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb pre Severné Írsko), Belfast, |

— Gibraltár: | Department of Labour and Social Security (ministerstvo práce a sociálneho zabezpečenia), Gibraltar. |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 3 (A) (B) (2) (3) (7) (9) (12) (13) (14) (15)

INŠTITÚCIE MIESTA BYDLISKA A INŠTITÚCIE MIESTA POBYTU

(článok 1 písm. p) nariadenia a článok 4 ods. 3 vykonávacieho nariadenia)

A. BELGICKO

I.ITÚCIA MIESTA BYDLISKA:

1.Choroba a materstvo:

a)Na účely uplatňovania článku 17, 18, 22, 25, 28, 29, 30 a 32 vykonávacieho nariadenia: | |

i)všeobecne: | orgány poistenia; |

ii)pre osoby, na ktoré sa vzťahuje systém zámorského sociálneho poistenia: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel), |

iii)pre bývalých zamestnancov Belgického Konga a Rwandy–Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel), |

b)Na účely uplatňovania článku 31 vykonávacieho nariadenia: | |

i)všeobecne: | orgány poistenia; |

ii)pre námorníkov: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marinsHulp- en voorzorgskas voor zeevarenden — (Fond na podporu a zabezpečenie námorníkov), Antverpy, |

alebo |

orgány poistenia; |

iii)pre osoby, na ktoré sa vzťahuje systém zámorského sociálneho poistenia: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel); |

iv)pre bývalých zamestnancov Belgického Konga a Rwandy — Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel). |

2.Invalidita:

a)Všeobecná invalidita (manuálni pracovníci, administratívni pracovníci a baníci) a invalidita samostatne zárobkovo činných osôb: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Národný inštitút nemocenského poistenia a poistenia pre prípad invalidity, Brusel), spolu s orgánmi poistenia; |

Na účely uplatňovania článku 105 vykonávacieho nariadenia: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Národný inštitút nemocenského poistenia a poistenia pre prípad invalidity, Brusel), |

b)Špeciálny systém pre baníkov v prípade invalidity: | Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs, BruxellesNationaal pensioenfonds voor mijnwerkers, Brussel — (Národný dôchodkový fond pre baníkov, Brusel); |

c)Systém pre námorníkov v prípade invalidity: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marinsHulp- en voorzorgskas voor zeevarenden — (Fond na podporu a zabezpečenie námorníkov), Antverpy, |

d)Invalidita osôb, na ktoré sa vzťahuje systém zámorského sociálneho poistenia: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel); |

e)Invalidita bývalých zamestnancov Belgického Konga a Rwandy–Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel). |

3.Staroba, úmrtie (dôchodky):

a)všeobecný systém (manuálni pracovníci, administratívni pracovníci, baníci a námorníci): | Office national des pensions, BruxellesRijksdienst voor pensioenen, Brussel — (Národný dôchodkový úrad, Brusel); |

b)systém pre osoby, ktoré nepoberajú plat: | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, BruxellesRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel — (Národný úrad sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činných osôb, Brusel); |

c)systém zámorského sociálneho poistenia: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel); |

d)systém pre bývalých zamestnancov Belgického Konga a Rwandy — Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel). |

4.Pracovné úrazy (vecné dávky): | orgány poistenia; |

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel). |

5.Choroby z povolania: | Fonds des maladies professionelles, BruxellesFonds voor beroepsziekten, Brussel — (Fond pre choroby z povolania, Brusel); |

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel). |

6.Podpora pri úmrtí:

i)všeobecne: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Národný inštitút nemocenského poistenia a poistenia pre prípad invalidity, Brusel); |

ii)pre osoby, na ktoré sa vzťahuje systém zámorského sociálneho poistenia: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel); |

iii)pre bývalých zamestnancov Belgického Konga a Rwandy — Urundi: | ( Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel). |

7.Nezamestnanosť:

a)všeobecne: | Office national de l'emploi, BruxellesRijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel — (Národný úrad zamestnanosti, Brusel); |

b)pre námorníkov: | Pool des marins de la marine marchandePool van de zeelieden ter koopvardij — (Účelový fond obchodného loďstva), Antverpy. |

8.Rodinné dávky:

a)zamestnanci: | Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés, BruxellesRijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, Brussel — (Národný úrad pre rodinné dávky pre zamestnancov, Brusel); |

b)samostatne zárobkovo činné osoby: | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, BruxellesRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel — (Národný inštitút sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činných osôb, Brusel); |

c)bývalí zamestnanci Belgického Konga a Rwandy — Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel). |

II.INŠTITÚCIE MIESTA POBYTU

1.Choroba a materstvo: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Brussel — (Národný inštitút nemocenského poistenia a poistenia pre prípad invalidity, Brusel), prostredníctvom orgánov poistenia; |

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel). |

2.Pracovné úrazy: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Brussel — (Národný inštitút nemocenského poistenia a poistenia pre prípad invalidity, Brusel), prostredníctvom orgánov poistenia; |

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel). |

3.Choroby z povolania: | Fonds des maladies professionelles, BruxellesFonds voor beroepsziekten, Brussel — (Fond pre choroby z povolania, Brusel); |

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel). |

B. DÁNSKO

I.TITÚCIE MIESTA BYDLISKA

a)Choroba a materstvo:

i)na účely uplatňovania článku 17, 22, 28, 29 a 30 vykonávacieho nariadenia: | príslušná amstkommune (okresný úrad). V samosprávnej mestskej obci Kodaň: Magistraten (komunálna správa). V samosprávnej mestskej obci Frederiksborg: komunálna správa, |

ii)na účely uplatňovania článku 18 a 25 vykonávacieho nariadenia: | sociálny výbor samosprávnej mestskej obce, v ktorej má príjemca dávky bydlisko. V samosprávnych mestských obciach Kodaň, Odense Aalborg a Arhus: Magistraten (komunálna správa); |

b)Invalidita (dôchodky): | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia a pomoci), Kodaň; |

c)Staroba, úmrtie (dôchodky):

i)dôchodky priznané podľa právnych predpisov upravujúcich sociálne dôchodky: | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Riaditeľstvo sociálneho zabezpečenie a pomoci), Kodaň; |

ii)dôchodky priznané podľa zákona o doplnkových dôchodkoch pre zamestnancov ("loven om Arbejdmarkedets Tillaegspension"): | Arbejdsmarkedets Tillægspension (Úrad pre doplnkové dôchodky poskytované zamestnaným osobám); Hillerod; |

d)Pracovné úrazy a choroby z povolania:

i)na účely uplatňovania kapitoly 4 oddielu IV, vykonávacieho nariadenia, okrem článku 61: | Arbejdsskadestyrelsen (Národný úrad pre pracovné úrazy a choroby z povolania), Kodaň; |

ii)na účely uplatňovania článku 61 vykonávacieho nariadenia: | sociálna komisia samosprávnej mestskej obce, v ktorej má príjemca dávky bydlisko. V samosprávnych mestských obciach Kodaň, Odense Aalborg a Arhus: Magistraten (komunálna správa); |

e)pora pri úmrtí:

na účely uplatňovania článku 78 vykonávacieho nariadenia: | Sundhedsministeriet (Ministerstvo zdravotníctva), Kodaň. |

II.INŠTITÚCIE MIESTA POBYTU

a)Choroba a materstvo:

i)na účely uplatňovania článku 20, 21 a 31 vykonávacieho nariadenia: | príslušná amstkommune (okresná správa). V samosprávnej mestskej obci Kodaň: Magistraten (komunálna správa). V samosprávnej mestskej obci Frederiksborg: komunálna správa, |

ii)na účely uplatňovania článku 24 vykonávacieho nariadenia: | sociálna komisia samosprávnej mestskej obce, v ktorej má príjemca dávky bydlisko. V samosprávnych mestských obciach Kodaň, Odense Aalborg a Arhus: Magistraten (komunálna správa); |

b)Pracovné úrazy a choroby z povolania:

i)na účely uplatňovania kapitoly 4 oddielu IV vykonávacieho nariadenia, okrem článku 64: | Arbejdsskadestyrelsen (Národný úrad pre pracovné úrazy a choroby z povolania), Kodaň; |

ii)na účely uplatňovania článku 64 vykonávacieho nariadenia: | sociálna komisia samosprávnej mestskej obce, v ktorej má príjemca dávky pobyt. V samosprávnych mestských obciach Kodaň, Odense Aalborg a Arhus: Magistraten (komunálna správa); |

c)Nezamestnanosť:

i)na účely uplatňovania kapitoly 6 oddielu VI vykonávacieho nariadenia, okrem článku 83: | príslušný fond zamestnanosti, |

ii)na účely uplatňovania článku 83 vykonávacieho nariadenia: | miestny úrad zamestnanosti. |

C. NEMECKO

1.Nemocenské poistenie:

a)vo všetkých prípadoch, okrem uplatňovania článku 19 ods. 2 nariadenia a článku 17 vykonávacieho nariadenia: | príslušná Allgemeine Ortskrankenkasse (Miestny všeobecný nemocenský fond) v mieste bydliska danej osoby alebo v mieste pobytu, |

pre osoby, na ktoré sa vzťahuje systém pre baníkov a ich rodinných príslušníkov: | Bundesknappschaft (Spolkový fond poistenia baníkov), Bochum. |

b)na účely uplatňovania článku 19 ods. 2 nariadenia a článku 17 vykonávacieho nariadenia: | inštitúcia, v ktorej bola daná osoba poistená, |

Ak takáto inštitúcia neexistuje alebo ak bol poistenec poistený v Allgemeine Ortskrankenkasse, Landwirtschaftliche Krankenkasse (Nemocenský fond v poľnohospodárstve) alebo v Bundesknappschaft: | inštitúcia príslušná v mieste bydliska danej osoby alebo v mieste pobytu, uvedená v bode a). |

2.Úrazové poistenie:

Vo všetkých prípadoch: | Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Zväz profesných a obchodných združení v priemysle), St. Augustin; |

3.Dôchodkové poistenie:

a)Dôchodkové poistenie manuálnych pracovníkov: | |

i)styk so Španielskom a Belgickom: | Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Porýnska regionálna poisťovňa), Düsseldorf, |

ii)styk s Francúzskom: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Regionálna poisťovňa Porýnie — Falcko), Speyer, alebo ako príslušná inštitúcia podľa prílohy 2, Landesversicherungsanstalt Saarland (Sárska regionálna poisťovňa), Saarbrücken, |

iii)styk s Talianskom: | Landesversicherungsanstalt Schwaben (Švábska regionálna poisťovňa), Augsburg, |

iv)styk s Luxemburskom: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Regionálna poisťovňa Porýnie — Falcko), Speyer, |

v)styk s Holandskom: | Landesversicherungsanstalt Westfalen (Westfálska regionálna poisťovňa), Münster, |

vi)styk s Dánskom: | Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Regionálna poisťovňa Šlezvicko — Holštajnska), Lübeck, |

vii)styk s Írskom a Spojeným kráľovstvom: | Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Regionálna poisťovňa slobodného hanzového mesta Hamburg), Hamburg, |

viii)styk s Gréckom: | Landesversicherungsanstalt Württemberg (Vurtemburgská regionálna poisťovňa), Stuttgart, |

ix)styk s Portugalskom: | Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Regionálna poisťovňa Dolného Franska), Würzburg, |

b)Dôchodkové poistenie administratívnych pracovníkov: | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Spolková poisťovňa pre administratívnych pracovníkov), Berlín, |

c)Dôchodkové poistenie baníkov: | Bundesknappschaft (Spolkový fond poistenia baníkov), Bochum. |

4.Poistenie v starobe pre farmárov: | Landwirtschaftliche Alterskasse Rheinland-Pfalz (Regionálna poisťovňa Porýnie — Falcko), Speyer. |

5.Dávky v nezamestnanosti a rodinné dávky: | úrad zamestnanosti príslušný v mieste bydliska danej osoby alebo v mieste pobytu. |

D. ŠPANIELSKO

1.Vecné dávky:

a)všetky systémy s výnimkou systému pre námorníkov: | Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud (oblastné riaditeľstvo Národného úradu zdravotníctva) |

b)systém pre námorníkov: | Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (oblastné riaditeľstvo Sociálneho úradu pre námorníkov); |

2.Peňažné dávky:

a)všetky systémy s výnimkou systému pre námorníkov a všetky nepredvídané okolnosti s výnimkou nezamestnanosti: | Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (oblastné riaditeľstvo Národného úradu sociálneho zabezpečenia); |

b)systém pre námorníkov, všetky kategórie: | Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (oblastné riaditeľstvo Sociálneho úradu pre námorníkov); |

c)nezamestnanosť, s výnimkou námorníkov: | Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo (oblastné riaditeľstvo Národného úradu zamestnanosti). |

E. FRANCÚZSKO

I.FRANCÚZSKO AKO MATERSKÁ KRAJINA

A.Systém pre zárobkovo činné osoby:

1.Riziká iné ako nezamestnanosť, a rodinné dávky: | |

a)všeobecne: | Caisse primaire d'assurance maladie (Miestny fond nemocenského poistenia) príslušný v mieste bydliska alebo v mieste pobytu danej osoby; |

b)na účely spoločného uplatňovania článku 19 ods. 1 a 2 a 35 ods. 1 nariadenia v prípade vecných dávok v systéme poistenia baníkov v prípade choroby, materstva, invalidity alebo úmrtia (dávky): | Société de secours minière (Spoločnosť na podporu baníkov), |

c)na účely uplatňovania článku 35 vykonávacieho nariadenia: | |

i)všeobecný systém: | |

aa)všeobecne, okrem Paríža a parížskeho regiónu: | Caisse primaire d'assurance maladie (Miestny fond nemocenského poistenia); |

bb)osobitný systém stanovený v článku L 365 až L 382 Zákonníka sociálneho zabezpečenia: | Caisse régionale d'assurance maladie (Regionálny fond nemocenského poistenia), Štrasburg; |

ii)systém v poľnohospodárstve: | Caisse de mutualité sociale agricole (Vzájomný fond sociálneho poistenia v poľnohospodárstve); |

iii)systém pre baníkov: | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Národný nezávislý fond sociálneho zabezpečenia baníkov), Paríž; |

d)na účely uplatňovania článku 36 vykonávacieho nariadenia vzhľadom na invalidné dôchodky: | |

i)všeobecne, okrem Paríža a parížskeho regiónu: | Caisse primaire d'assurance maladie (Miestny fond nemocenského poistenia), Paríž; |

pre Paríž a parížsky región: | Caisse régionale d'assurance maladie (Regionálny fond nemocenského poistenia); |

ii)osobitný systém stanovený v článku L 365 až L 382 Zákonníka sociálneho zabezpečenia | Caisse régionale d'assurance maladie (Regionálny fond nemocenského poistenia), Štrasburg; |

e)na účely uplatňovania článku 36 vykonávacieho nariadenia vzhľadom na starobné dôchodky: | |

i)všeobecný systém: | |

aa)všeobecne, okrem Paríža a parížskeho regiónu: | Caisse régionale d'assurance maladie (branche vieillesse) (Regionálny fond nemocenského poistenia, pobočka pre starobných dôchodcov), |

pre Paríž a parížsky región: | Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (Národný fond poistenia v starobe pre zamestnancov), Paríž; |

bb)osobitný systém stanovený v článku L 365 až L 382 Zákonníka sociálneho zabezpečenia: | Caisse régionale d'assurance vieillesse (Regionálny fond poistenia v starobe), Štrasburg; |

ii)systém v poľnohospodárstve: | Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Ústredný poľnohospodársky vzájomný fond), Paríž; |

iii)systém pre baníkov: | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Národný nezávislý fond sociálneho zabezpečenia baníkov), Paríž; |

f)na účely uplatňovania článku 75 vykonávacieho nariadenia: | Caisse primaire d'assurance maladie (Miestny fond nemocenského poistenia). |

2.Nezamestnanosť: | |

a)na účely uplatňovania článku 80, 81 a 82 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (Oblastné riaditeľstvo práce a pracovných síl) príslušné v mieste, kde sa vykonávalo zamestnanie, pre ktoré je požadované overené potvrdenie, |

miestna pobočka Agence nationale pour l'emploi (Národný úrad zamestnanosti), |

radnica v mieste bydliska rodinných príslušníkov; |

b)na účely uplatňovania článku 83 ods. 1 a 2 a 97 vykonávacieho nariadenia: | Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) (Združenie pre zamestnanosť v priemysle a obchode) príslušné v mieste bydliska danej osoby; |

c)na účely uplatňovania článku 84 vykonávacieho nariadenia: | |

i)úplná nezamestnanosť: | Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) (Združenie pre zamestnanosť v priemysle a obchode) príslušné v mieste bydliska danej osoby; |

ii)čiastočná nezamestnanosť: | Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (Oblastné riaditeľstvo práce a pracovných síl) príslušné v mieste výkonu zamestnania danej osoby; |

d)na účely uplatňovania článku 189 vykonávacieho nariadenia: | Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (Oblastné riaditeľstvo práce a pracovných síl). |

B.Systém pre samostatne zárobkovo činné osoby:

1.Choroba a materstvo: | Caisse primaire d'assurance maladie (Miestny fond nemocenského poistenia príslušný v mieste bydliska alebo v mieste pobytu danej osoby). |

2.Na účely uplatňovania článku 35 vykonávacieho nariadenia vzhľadom na systém v poľnohospodárstve: | Caisse de mutualité sociale agricole (Vzájomný fond sociálneho poistenia v poľnohospodárstve a ostatné oprávnené orgány poistenia); |

3.Na účely uplatňovania článku 36 vykonávacieho nariadenia vzhľadom na starobné dôchodky: | |

a)systém pre remeselníkov: | Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) (Národný nezávislý fond poistenia v starobe pre samostatne zárobkovo činné osoby v remeselníckych povolaniach), |

Caisses de base professionnelles (Miestny profesijný fond); |

b)systém pre výrobcov a obchodníkov: | Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) (Národný nezávislý fond poistenia v starobe pre samostatne zárobkovo činné osoby vo výrobných a obchodných profesiách), |

Caisses de base professionnelles ou interprofessionnelles (Miestny profesijný a interprofesijný fond); |

c)systém pre slobodné povolania: | Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), sections professionnelles (Národný fond poistenia v starobe pre členov slobodných povolaní — profesných odborov); |

d)systém pre právnikov: | Caisse nationale des barreaux français (CNBF) (Národný fond členov francúzskej advokátskej komory); |

e)systém v poľnohospodárstve: | Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole (Národný fond poistenia v starobe — Vzájomný poľnohospodársky fond). |

C.Systém pre námorníkov:

a)na účely uplatňovania článku 27 nariadenia vzhľadom na systém pre námorníkov: | Section "Caisse générale de prévoyance des marins" du quartier des affaires maritimes (Všeobecný fond sociálneho zabezpečenia námorníkov, Divízia pre záležitosti námorných síl); |

b)na účely uplatňovania článku 35 vykonávacieho nariadenia: | Section "Caisse générale de prévoyance des marins" du quartier des affaires maritimes (Všeobecný fond sociálneho zabezpečenia námorníkov, divízia pre záležitosti námorných síl). |

D.Rodinné dávky: | Caisse d'allocations familiales (Fond rodinných prídavkov) príslušný v mieste bydliska danej osoby. |

II.ZÁMORSKÉ DEPARTMENTY:

A.Systém pre zamestnancov:

Riziká iné ako rodinné dávky všeobecne: | Caisse générale de sécurité sociale (Všeobecný fond sociálneho zabezpečenia); |

B.Systém pre samostatne zárobkovo činné osoby:

a)choroba, materstvo: | Caisse générale de sécurité sociale (Všeobecný fond sociálneho zabezpečenia príslušný v mieste bydliska alebo pobytu danej osoby); |

b)starobné dôchodky: | |

— systém pre remeselníkov: | Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) (Národný nezávislý fond poistenia v starobe pre samostatne zárobkovo činné osoby v remeselníckych povolaniach), |

— systém pre výrobcov a obchodníkov: | Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'Algérie et d'outre-mer (Cavicorg) (Interprofesionálny fond poistenia v starobe pre výrobcov a obchodníkov v Alžírsku a v zámorí), |

— systém pre slobodné povolania: | Sections professionnelles (Profesijné odbory); |

— systém pre právnikov: | Caisse nationale des barreaux français (Národný fond členov francúzskej advokátskej komory). |

C.Systém pre námorníkov:

i)invalidné dôchodky: | Section "Caisse générale de prévoyance des marins" du quartier des affaires maritimes (Všeobecný fond sociálneho zabezpečenia námorníkov, Divízia pre záležitosti námorných síl); |

ii)starobné dôchodky: | Section "Caisse de retraite des marins" du quartier des affaires maritimes (oddelenie dôchodkov pre námorníkov Divízie pre záležitosti námorných síl); |

D.Rodinné dávky: | Caisse d'allocations familiales (Fond rodinných prídavkov) príslušný v mieste bydliska danej osoby. |

F. GRÉCKO

1.Nezamestnanosť, rodinné dávky: | Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Αθήνα ( Úrad zamestnanosti, Atény); |

2.Iné dávky: | Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Inštitút sociálneho poistenia, Atény) |

G. ÍRSKO

1.Vecné dávky: | Eastern Health Board (Zdravotnícka rada pre východ), Dublin,Midland Health Board (Zdravotnícka rada pre stredozemie), Tullamore, County Offaly,Mid-Western Health Board (Zdravotnícka rada pre stredozápad), Limerick,North-Eastern Health Board (Zdravotnícka rada pre východ), Ceanannus Mor, County Meath,North-Western Health Board (Zdravotnícka rada pre severovýchod), Manorhamilton, County Leitrim,South-Eastern Health Board (Zdravotnícka rada pre juhovýchod), Kilkenny,Southern Health Board (Zdravotnícka rada pre juh), Cork,Western Health Board (Zdravotnícka rada pre západ), Galway. |

2.Peňažné dávky:

a)Dávky v nezamestnanosti: | Department of Social Welfare (Ministerstvo sociálnej starostlivosti), Dublin, vrátane miestnych úradov zodpovedných za poskytovanie dávok v nezamestnanosti; |

b)Staroba a úmrtie (dôchodky): | Department of Social Welfare, Pensions Services Office (Ministerstvo sociálnej starostlivosti, Úrad pre dôchodkové služby), Sligo; |

c)Rodinné dávky: | Department of Social Welfare, Child Benefit Section (Ministerstvo sociálnej starostlivosti, odbor detských prídavkov), St Oliver Plunkett Road, Letterkenny, Co. Dogenal; |

d)Ostatné peňažné dávky: | Department of Social Welfare (Ministerstvo sociálnej starostlivosti), Dublin. |

H. TALIANSKO

1.Choroba (vrátane tuberkulózy) a materstvo:

A.Zamestnanci:

a)vecné dávky: | |

i)všeobecne: | Unità sanitaria locale (príslušná miestna zdravotnícka jednotka), |

ii)pre námorníkov a posádky lietadiel: | Ministero della sanità (Ministerstvo zdravotníctva), Rím, |

b)peňažné dávky: | |

i)všeobecne: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národný inštitút sociálnej starostlivosti), oblastné úrady, |

ii)pre námorníkov a posádky lietadiel: | Cassa marittima (námorný fond, v ktorom je daná osoba registrovaná). |

B.Samostatne zárobkovo činné osoby:

vecné dávky: | Unità sanitaria locale (príslušná miestna zdravotnícka jednotka). |

2.Pracovné úrazy a choroby z povolania:

A.Zamestnanci:

a)vecné dávky: | |

i)všeobecne: | Unità sanitaria locale (príslušná miestna zdravotnícka jednotka), |

ii)pre námorníkov a posádky lietadiel: | Ministero della sanità (Ministerstvo zdravotníctva), príslušný zdravotnícky úrad pre obchodné loďstvo a civilné letectvo. |

b)protézy a hlavné zdravotné pomôcky, zákonné zdravotné dávky a súvisiace vyšetrenia, potvrdenia a peňažné dávky: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Národná inštitúcia pre poistenie proti pracovným úrazom), oblastné úrady. |

B.Samostatne zárobkovo činné osoby (len pre lekárskych rádiológov)

a)vecné dávky: | Unità sanitaria locale (príslušná miestna zdravotnícka jednotka); |

b)protézy a hlavné zdravotné pomôcky, zákonné zdravotné dávky a súvisiace vyšetrenia a potvrdenia: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Národná inštitúcia pre poistenie proti pracovným úrazom), oblastné úrady; |

c)peňažné dávky: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Národná inštitúcia pre poistenie proti pracovným úrazom), oblastné úrady. |

3.Invalidita, staroba, úmrtie (dôchodky):

A.Zamestnanci:

a)všeobecne: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národný inštitút sociálnej starostlivosti), oblastné úrady; |

b)pre pracovníkov v oblasti zábavy: | Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Národný úrad sociálnej starostlivosti a pomoci pracovníkom zábavného priemyslu), Rím; |

c)pre kontrolných a riadiacich pracovníkov v priemyselných podnikoch: | Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (Národný inštitút sociálneho zabezpečenia kontrolných a riadiacich pracovníkov v priemysle), Rím; |

d)pre novinárov: | Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola" (Národný úrad sociálnej starostlivosti talianskych žurnalistov G. Amendolu), Rím. |

B.Samostatne zárobkovo činné osoby

a)pre praktických lekárov: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Národný úrad sociálnej starostlivosti a pomoci praktickým lekárom); |

b)pre farmaceutov: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Národný úrad sociálnej starostlivosti a pomoci farmaceutom); |

c)pre zverolekárov: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Národný úrad sociálnej starostlivosti a pomoci zverolekárom); |

d)pre pôrodné asistentky: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (Národný úrad sociálnej starostlivosti a pomoci pôrodným asistentkám); |

e)pre inžinierov a architektov: | Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti (Národný fond sociálnej starostlivosti inžinierov a architektov); |

f)pre geodetov: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (Národný fond sociálnej starostlivosti a pomoci geodetom); |

g)pre advokátov a prokurátorov: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori (Národný fond sociálnej starostlivosti a pomoci advokátom a prokurátorom); |

h)pre ekonómov: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Národný fond sociálnej starostlivosti a pomoci ekonómom); |

i)pre účtovníkov: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Národný fond sociálnej starostlivosti a pomoci účtovníkom); |

j)pre odborníkov na zamestnanosť | Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (Národný úrad sociálnej starostlivosti a pomoci odborníkom na zamestnanosť); |

k)pre notárov: | Cassa nazionale notariato (Národný fond pre notárov); |

l)pre colných deklarantov: | Fondo di previdenza a favore degli spedizioneri doganali (Fond sociálnej starostlivosti colných deklarantov). |

4.Podpora pri úmrtí | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národný inštitút sociálnej starostlivosti), oblastné úrady, |

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Národná inštitúcia pre poistenie proti pracovným úrazom), oblastné úrady, |

Cassa marittima (námorný fond zodpovedný za danú oblasť). |

5.Nezamestnanosť (zamestnanci):

a)všeobecne: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národný inštitút sociálnej starostlivosti), oblastné úrady, |

b)pre novinárov: | Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola" (Národný úrad sociálnej starostlivosti talianskych žurnalistov G. Amendolu), Rím. |

6.Rodinné dávky (zárobkovo činné osoby):

a)všeobecne: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národný inštitút sociálnej starostlivosti), oblastné úrady, |

b)pre novinárov: | Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola" (Národný úrad sociálnej starostlivosti talianskych žurnalistov G. Amendolu), Rím. |

I. LUXEMBURSKO

1.Choroba a materstvo:

a) na účely uplatňovania článku 19, 22, 28 ods. 1, 29 ods. 1 a 31 nariadenia a článku 17, 18, 20, 21, 22, 24, 29, 30 a 31 vykonávacieho nariadenia | Caisse de maladie des ouvriers et/ou union des caisses de maladie (nemocenský fond pre robotníkov a/alebo združenie nemocenských fondov); |

b) na účely uplatňovania článku 27 nariadenia: | Caisse de maladie compétente, selon la législation luxembourgeoise, pour la pension partielle luxembourgeoise et/ou union des caisses de maladie (nemocenský fond, ktorý je podľa luxemburských právnych predpisov príslušný pre luxemburské čiastočné dôchodky, a/alebo združenie nemocenských fondov |

2.Invalidita, staroba, úmrtie (dôchodky):

a)pre manuálnych pracovníkov: | Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg (Inštitúcia pre poistenie v starobe a invalidite), Luxemburg; |

b)pre administratívnych pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb v slobodných povolaniach: | Caisse de pension des employés privés, Luxembourg (Dôchodkový fond pre administratívnych pracovníkov v súkromnom sektore), Luxemburg; |

c)pre samostatne zárobkovo činné osoby pracujúce v odvetví remesiel, obchode alebo výrobe: | Caisse de pension des artisans, des commerçants et des industriels, Luxembourg (Dôchodkový fond pre remesleníkov, obchodníkov a výrobcov), Luxemburg; |

d)pre samostatne zárobkovo činné osoby pracujúce v poľnohospodárstve: | Caisse de pension agricole, Luxembourg (Poľnohospodársky dôchodkový fond, Luxemburg). |

3.Pracovné úrazy a choroby z povolania:

a)pre zamestnané a samostatne zárobkovo činné osoby pracujúce v poľnohospodárstve alebo lesníctve: | Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, Luxembourg (Združenie úrazového poistenia, oddelenie pre poľnohospodárstvo a lesníctvo), Luxemburg; |

b)pre všetky ostatné prípady poistenia na povinnom alebo dobrovoľnom základe: | Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, Luxembourg (Združenie úrazového poistenia, oddelenie pre priemysel), Luxemburg; |

4.Nezamestnanosť: | Administration de l'emploi (Úrad zamestnanosti), Luxemburg. |

5.Rodinné dávky: | Caisse nationale des prestations familiales (Národný fond pre rodinné dávky), Luxemburg. |

J. HOLANDSKO

1.Choroba, materstvo, pracovné úrazy, choroby z povolania:

a)vecné dávky: | |

i)inštitúcie príslušné v mieste bydliska danej osoby: | jeden z nemocenských fondov, príslušných v mieste bydliska, podľa výberu danej osoby, |

ii)inštitúcie príslušné v mieste pobytu danej osoby: | Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds (Všeobecný nemocenský fond Holandska), Utrecht. |

b)peňažné dávky: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nové všeobecné profesijné a obchodné združenie), Amsterdam. |

2.Invalidita:

a)ak existuje právo na dávku podľa holandských právnych predpisov aj bez uplatňovania nariadenia: | príslušné Bedrijfsvereniging (Profesijné a obchodné združenie), |

b)vo všetkých ostatných prípadoch: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nové všeobecné profesijné a obchodné združenie), Amsterdam. |

3.Staroba, úmrtie (dôchodky):

na účely uplatňovania článku 36 vykonávacieho nariadenia:

a)všeobecné pravidlo: | Sociale Verzekeringsbank (Banka pre sociálne poistenie), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen; |

b)styk s Belgickom: | Bureau voor Belgische Zaken de sociale verzekering betreffende (Úrad pre záležitosti belgického sociálneho zabezpečenia), Breda; |

c)styk s Nemeckom: | Bureau voor Duitse zaken (Úrad pre nemecké záležitosti), Nijmegen. |

4.Nezamestnanosť: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nové všeobecné profesijné a obchodné združenie), Amsterdam. |

5.Rodinné dávky:

na účely uplatňovania článku 73a 74 nariadenia: | Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (miestna pobočka Banky pre sociálne poistenie), v územnej pôsobnosti ktorého majú bydlisko rodinní príslušníci. |

K. RAKÚSKO

1.Nemocenské poistenie:

a)Vo všetkých prípadoch okrem vykonávania článku 27 a 29 nariadenia a článku 30 a 31 vykonávacieho nariadenia vo vzťahu k inštitúcii príslušnej v mieste bydliska dôchodcu uvedeného v článku 27 nariadenia: | Gebietskrankenkasse (Regionálny fond zdravotného poistenia) príslušný v mieste bydliska alebo pobytu danej osoby; |

b)Na účely uplatňovania článku 27 a 29 nariadenia a článku 30 a 31 vykonávacieho nariadenia vo vzťahu k inštitúcii príslušnej v mieste bydliska dôchodcu uvedeného v článku 27 nariadenia: | príslušná inštitúcia. |

2.Dôchodkové poistenie:

a)Ak sa na danú osobu vzťahuje rakúske právne predpisy okrem uplatňovania článku 53 vykonávacieho nariadenia: | príslušná inštitúcia; |

b)Vo všetkých ostatných prípadoch okrem uplatňovania článku 53 vykonávacieho nariadenia: | Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (Dôchodková poisťovňa pre zamestnancov), Viedeň. |

c)Na účely uplatňovania článku 53 vykonávacieho nariadenia: | Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hlavné združenie rakúskych sociálnych poisťovní ), Viedeň. |

3.Úrazové poistenie:

a)Vecné dávky: | Gebietskrankenkasse (Regionálny fond zdravotného poistenia) príslušný v mieste bydliska alebo pobytu danej osoby, aleboAllgemeine Unfallversicherungsanstalt (Všeobecná úrazová poisťovňa), Viedeň; smie poskytnúť dávky |

b)Peňažné dávky: | |

i)Vo všetkých prípadoch okrem uplatňovania článku 53 v súvislosti s článkom 77 vykonávacieho nariadenia: | Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Všeobecná úrazová poisťovňa), Viedeň; |

ii)Na účely uplatňovania článku 53 v súvislosti s článkom 77 vykonávacieho nariadenia: | Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hlavné združenie rakúskych sociálnych poisťovní), Viedeň. |

4.Poistenie pre prípad nezamestnanosti: | Regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice (Miestny úrad pre služby trhu práce) príslušný v mieste bydliska alebo pobytu danej osoby. |

5.Rodinné dávky:

a)Rodinné dávky s výnimkouKarenzurlaubsgeld (špeciálna dávka v materstve): | Finanzamt (Finančný úrad) príslušný v mieste bydliska alebo pobytu príjemcu dávky; |

b)Karenzurlaubsgeld (špeciálna dávka v materstve): | Regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice (Miestny úrad pre služby trhu práce) príslušný v mieste bydliska alebo pobytu danej osoby. |

L. PORTUGALSKO

1.Kontinent

1Nemocenské, dávky v materstve a rodinné dávky (vecné nemocenské a dávky v materstve — pozri aj prílohu 10): | Centro Regional de Segurança Social (Regionálne centrum sociálneho zabezpečenia), v mieste bydliska alebo pobytu danej osoby. |

2.Invalidita, staroba a úmrtie: | Centro Nacional de Pensoes (Národné dôchodkové centrum), Lisabon, a Centro Regional de Segurança Social (Regionálne centrum sociálneho zabezpečenia) v mieste bydliska danej osoby. |

3.Pracovné úrazy a choroby z povolania: | Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (Národný fond poistenia proti chorobám z povolania), Lisabon. |

4.Dávky v nezamestnanosti: | |

a)prijatie žiadosti a overenie situácie v zamestnanosti (napr. potvrdenie o obdobiach zamestnania, klasifikácia nezamestnanosti, kontrola situácie): | Centro de Emprego (Centrum zamestnanosti) v mieste bydliska danej osoby; |

b)poskytovanie a výplata dávok v nezamestnanosti (napr. overenie podmienok oprávnenosti na dávky, určenie výšky a trvania, kontrola situácie s cieľom ďalšieho pokračovania, pozastavenia alebo ukončenia platieb): | Centro Regional de Segurança Social (Regionálne centrum sociálneho zabezpečenia) v mieste bydliska danej osoby. |

5.Dávky vyplývajúce z nepríspevkového systému sociálneho zabezpečenia: | Centro Regional de Segurança Social (Regionálne centrum sociálneho zabezpečenia) v mieste bydliska danej osoby. |

II.Autonómna oblasť Madeira

1.Nemocenské, dávky v materstve a rodinné dávky: | Direcção Regional de Segurança Social (Regionálne riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia), Funchal. |

2.a) Invalidita, staroba a úmrtie: | Direcção Regional de Segurança Social (Regionálne riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia), Funchal. |

b) Invalidita, staroba a úmrtie v rámci špeciálneho systému pre poľnohospodárskych pracovníkov: | Direcção Regional de Segurança Social (Regionálne riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia), Funchal. |

3.Pracovné úrazy a choroby z povolania: | Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (Národný fond poistenia proti chorobám z povolania), Lisabon. |

4.Dávky v nezamestnanosti: | |

a)prijatie žiadosti a overenie situácie v zamestnanosti (napr. potvrdenie o obdobiach zamestnania, klasifikácia nezamestnanosti, kontrola situácie): | Direcção Regional de Emprego (Regionálne riaditeľstvo práce), Funchal. |

b)poskytovanie a výplata dávok v nezamestnanosti (napr. overenie podmienok oprávnenosti na dávky, určenie výšky a trvania, kontrola situácie s cieľom ďalšieho pokračovania, pozastavenia alebo ukončenia platieb): | Direcção Regional de Segurança Social (Regionálne riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia), Funchal. |

5.Dávky vyplývajúce z nepríspevkového systému sociálneho zabezpečenia: | Direcção Regional de Segurança Social (Regionálne riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia), Funchal. |

III.Autonómna oblasť Azory

1.Nemocenské, dávky v materstve a rodinné dávky (vecné nemocenské a dávky v materstve — pozri aj prílohu 10): | Direcção Regional de Segurança Social (Regionálne riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia), Angra do Heroismo. |

2.a) Invalidita, staroba a úmrtie: | Direcção Regional de Segurança Social (Regionálne riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia), Angra do Heroismo. |

b) Invalidita, staroba a úmrtie v rámci špeciálneho systému pre poľnohospodárskych pracovníkov: | Direcção Regional de Segurança Social (Regionálne riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia), Angra do Heroismo. |

3.Pracovné úrazy a choroby z povolania: | Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (Národný fond poistenia proti chorobám z povolania), Lisabon. |

4.Podpora v nezamestnanosti: | |

a)prijatie žiadosti a overenie situácie v zamestnanosti (napr. potvrdenie o obdobiach zamestnania, klasifikácia nezamestnanosti, kontrola situácie): | Centro de Emprego (Centrum zamestnanosti) v mieste bydliska danej osoby. |

b)priznanie a výplata dávok v nezamestnanosti (napr. overenie podmienok oprávnenosti na dávky, určenie výšky a trvania, kontrola situácie s cieľom ďalšieho pokračovania, pozastavenia alebo ukončenia platieb): | Centro de Prestaçoes Pecuniarias de Segurança Social (Centrum pre peňažné dávky sociálneho zabezpečenia) v mieste bydliska danej osoby. |

5.Dávky vyplývajúce z nepríspevkového systému sociálneho zabezpečenia: | Direcção Regional de Segurança Social (Regionálne riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia), Angra do Heroismo. |

M. FÍNSKO

1.Choroba a materstvo:

a)Peňažné dávky: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Inštitúcia sociálneho poistenia), Helsinki; |

b)Vecné dávky: | |

i)náhrady v systéme nemocenského poistenia: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Inštitúcia sociálneho poistenia), Helsinki, |

ii)verejné zdravotnícke a nemocničné služby: | miestne jednotky, ktoré poskytujú služby v rámci tohto systému zabezpečenia. |

2.Staroba, invalidita, úmrtie (dôchodky):

a)Národné dôchodky: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Inštitúcia sociálneho poistenia), Helsinki, alebo |

b)Zamestnanecké dôchodky: | Eläketurvakeskus/Pensionskyddscentralen (Ústredný inštitút dôchodkového zabezpečenia), Helsinki. |

3.Podpora pri úmrtí:

Všeobecná podpora pri úmrtí: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Inštitúcia sociálneho poistenia), Helsinki, |

4.Nezamestnanosť:

a)základný systém: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Inštitúcia sociálneho poistenia), Helsinki, |

b)systém vyplývajúci z príjmu: | |

i)v prípade článku 69: | Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Inštitúcia sociálneho poistenia), Helsinki. |

ii)v ostatných prípadoch: | príslušný fond zamestnanosti, v ktorom je daná osoba poistená. |

5.Rodinné dávky: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Inštitúcia sociálneho poistenia), Helsinki. |

N. ŠVÉDSKO

1.Pre všetky nepredvídané okolnosti okrem dávok v nezamestnanosti: | sociálna poisťovňa v mieste bydliska alebo pobytu danej osoby. |

2.Pre dávky v nezamestnanosti: | oblastná rada práce v mieste bydliska alebo pobytu danej osoby. |

O. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

1.Vecné dávky:

— Veľká Británia a Severné Írsko: | orgány, ktoré poskytujú dávky národnej zdravotníckej starostlivosti (National Health Service), |

— Gibraltár: | Gibraltar Health Authority (Zdravotnícky úrad Gibraltáru). |

2.Peňažné dávky (okrem rodinných dávok):

— Veľká Británia | Department of Social Security, Benefits Agency, Overseas Branch (Ministerstvo sociálneho zabezpečenia, Kancelária pre dávky, zámorská pobočka), Newcastle upon Tyne, NE98 1YX,. |

— Severné Írsko: | Department of Health and Social Service Northern Ireland Social Security Agency, Overseas Branch (Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb, Kancelária sociálneho zabezpečenia Severného Írska, Zahraničná pobočka), Belfast, BTI 1DX, |

— Gibraltár: | Department of Labour and Social Security (Ministerstvo práce a sociálneho zabezpečenia), Gibraltár. |

3.Rodinné dávky:

Na účely uplatňovania článku 73 a 74 nariadenia: | |

— Veľká Británia | Department of Social Security, Benefits Agency, Child Benefit Centre (Ministerstvo sociálneho zabezpečenia, Kancelária pre dávky, Centrum pre detské dávky), Newcastle upon Tyne, NE98 1AA,. |

— Severné Írsko: | Department of Health and Social Service Northern Ireland Social Security Agency, Child Benefit Office (Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb, Kancelária sociálneho zabezpečenia Severného Írska, Kancelária pre detské dávky), Belfast, BTI 1SA, |

— Gibraltár: | Department of Labour and Social Security (Ministerstvo práce a sociálneho zabezpečenia), Gibraltár. |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 4 (A) (B) (2) (3) (7) (9) (12) (13) (14) (15)

STYČNÉ ORGÁNY

(Článok 3 ods. 1, článok 4 ods. 4 a článok 122 vykonávacieho nariadenia)

A. BELGICKO

1.Choroba a materstvo:

a)všeobecne: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Národný inštitút nemocenského poistenia a poistenia pre prípad invalidity, Brusel), |

b)pre námorníkov: | Caisse de Secours et de prévoyance en faveur des marinsHulp- en voorzorgskas voor zeevarenden — (Fond na podporu a zabezpečenie námorníkov), Antverpy, |

c)pre osoby, na ktoré sa vzťahuje systém zámorského sociálneho poistenia: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel), |

d)pre bývalých zamestnancov Belgického Konga a Rwandy – Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel), |

2.Invalidita:

a)všeobecná invalidita: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Národný inštitút nemocenského poistenia a poistenia pre prípad invalidity, Brusel); |

b)špeciálny systém pre baníkov v prípade invalidity: | Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs, BruxellesNationaal pensioenfonds voor mijnwerkers, Brussel — (Národný dôchodkový fond pre baníkov, Brusel); |

c)systém pre námorníkov v prípade invalidity | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marinsHulp- en voorzorgskas voor zeevarenden — (Fond na podporu a zabezpečenie námorníkov), Antverpy, |

d)invalidita osôb, na ktoré sa vzťahuje systém zámorského sociálneho poistenia: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel); |

e)Invalidita bývalých zamestnancov Belgického Konga a Rwandy - Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel). |

3.Staroba, úmrtie (dôchodky):

a)Na účely uplatňovania článku 41 až 43 a 45 až 50 vykonávacieho nariadenia: | |

i)pre manuálnych pracovníkov, administratívnych pracovníkov, baníkov a námorníkov: | Office national des pensions, BruxellesRijksdienst voor pensioenen, Brussel — (Národný dôchodkový úrad, Brusel); |

ii)pre samostatne zárobkovo činné osoby: | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, BruxellesRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel — (Národný úrad sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činných osôb, Brusel); |

iii)pre osoby, na ktoré sa vzťahuje systém zámorského sociálneho poistenia: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel); |

iv)pre bývalých zamestnancov Belgického Konga a Rwandy – Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel); |

b)Na účely uplatňovania článku 45 (platiaca inštitúcia), 53 ods. 1, 110 a 111 ods. 1 a 2 vykonávacieho nariadenia: | |

i)pre manuálnych robotníkov, administratívnych pracovníkov, baníkov a námorníkov: | Office national des pensions, BruxellesRijksdienst voor pensioenen, Brussel — (Národný dôchodkový úrad, Brusel); |

ii)pre osoby, na ktoré sa vzťahuje systém zámorského sociálneho poistenia: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel); |

iii)pre bývalých zamestnancov Belgického Konga a Rwandy – Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel). |

4.Pracovné úrazy a choroby z povolania:

a)pracovné úrazy: | Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel — (Fond pre pracovné úrazy), Brusel, |

| Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel); |

b)choroby z povolania: | Ministère de la prévoyance sociale (Ministerstvo sociálneho zabezpečenia), Brusel, |

| Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel). |

5.Podpora pri úmrtí:

a)všeobecne: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Národný inštitút nemocenského poistenia a poistenia pre prípad invalidity, Brusel); |

b)pre námorníkov: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marinsHulp- en voorzorgskas voor zeevarenden — (Fond na podporu a zabezpečenie námorníkov), Antverpy, |

c)pre osoby, na ktoré sa vzťahuje systém zámorského sociálneho poistenia: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel). |

d)pre bývalých zamestnancov Belgického Konga a Rwandy – Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel). |

6.Nezamestnanosť:

a)všeobecne: | Office national de l'emploi, BruxellesRijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel — (Národný úrad zamestnanosti, Brusel); |

b)pre námorníkov: | Pool des marins de la marine marchandePool van de zeelieden ter koopvaardij — (Účelový fond obchodného loďstva), Antverpy. |

7.Rodinné dávky:

a)zamestnanci: | Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés, BruxellesRijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, Brussel — (Národný úrad pre rodinné dávky pre zamestnancov, Brusel); |

b)samostatne zárobkovo činné osoby: | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, BruxellesRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel — (Národný inštitút sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činných osôb, Brusel); |

c)pre bývalých zamestnancov Belgického Konga a Rwandy — Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel). |

B. DÁNSKO

1.a) Vecné nemocenské dávky, dávky v materstve a dávky pri narodení: | Sundhedsministeriet (Ministerstvo zdravotníctva), Kodaň. |

b) Peňažné nemocenské dávky, dávky v materstve a dávky pri narodení: | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia a pomoci), Kodaň; |

2.Dôchodky a dávky poskytované podľa právnych predpisov o sociálnych dôchodkoch: | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia a pomoci), Kodaň; |

3.Dávky na rehabilitáciu: | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia a pomoci), Kodaň; |

4.Dávky v prípade pracovných úrazov a chorôb z povolania: | Arbejdsskadestyrelsen (Národný úrad pre pracovné úrazy a choroby z povolania), Kodaň; |

5.Rodinné dávky (rodinné prídavky): | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia a pomoci), Kodaň; |

6.Podpora pri úmrtí: | Sundhedsministeriet (Ministerstvo zdravotníctva), Kodaň. |

7.Dôchodky, na ktoré sa vzťahuje "loven om Arbejdmarkedets Tillaegspension" (zákon o doplnkových dôchodkoch pre zamestnancov: | Socialministeriet (Ministerstvo sociálnych vecí), Kodaň. |

8.Dávky v nezamestnanosti: | Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen (Národný úrad poistenia pre prípad nezamestnanosti), Kodaň. |

C. NEMECKO

1.Nemocenské poistenie: | Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung — Ausland (Nemecké kontaktné centrum nemocenského poistenia — zahraničie), Bonn |

2.Úrazové poistenie: | Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Zväz profesných a obchodných združení v priemysle), St. Augustin; |

3.Dôchodkové poistenie: | |

a)na účely uplatňovania článku 3 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Verband deutscher Rentenversicherungsträger (Zväz nemeckých dôchodkových poisťovní), Frankfurt nad Mohanom; |

b)na účely uplatňovania článku 51 a 53 ods. 1 vykonávacieho nariadenia, a pod názvom "Platiaci orgán" uvedeným v článku 55 vykonávacieho nariadenia: | |

i)styk s Belgickom a Španielskom: | Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Porýnska regionálna poisťovňa), Düsseldorf, |

ii)styk s Dánskom: | Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Regionálna poisťovňa Šlezvicko — Holštajnska), Lübeck, |

iii)styk s Francúzskom: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Regionálna poisťovňa Porýnie — Falcko), Speyer, alebo ako príslušná inštitúcia podľa Prílohy 2, Landesversicherungsanstalt Saarland (Sárska regionálna poisťovňa), Saarbrücken, |

iv)styk s Gréckom: | Landesversicherungsanstalt Württemberg (Vurtemburgská regionálna poisťovňa), Stuttgart, |

v)styk s Talianskom: | Landesversicherungsanstalt Schwaben (Švábska regionálna poisťovňa), Augsburg, |

vi) styk s Luxemburskom: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Regionálna poisťovňa Porýnie — Falcko), Speyer, |

vii)styk s Holandskom: | Landesversicherungsanstalt Westfalen (Westfálska regionálna poisťovňa), Münster, |

viii)styk s Írskom a Spojeným kráľovstvom: | Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Regionálna poisťovňa slobodného hanzového mesta Hamburg), Hamburg, |

ix)styk s Portugalskom: | Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Regionálna poisťovňa Dolného Franska), Würzburg, |

4.Poistenie v starobe pre administratívnych pracovníkov: | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Spolková poisťovňa pre administratívnych pracovníkov), Berlín, |

5.Dôchodkové zabezpečenie baníkov: | Bundesknappschaft (Spolkový fond poistenia baníkov), Bochum. |

6.Poistenie v starobe pre poľnohospodárov: | Landwirtschaftliche Alterskasse Rheinland-Pfalz (Fond poistenia v starobe pre poľnohospodárov, Porýnie — Falcko), Speyer. |

7.Doplnkové poistenie pracovníkov v železiarskom a oceliarskom priemysle: | Landesversicherungsanstalt Saarland, Abteilung Hüttenknappschaftliche Pensionsversicherung (Sárska regionálna poisťovňa, Oddelenie dôchodkového poistenia pracovníkov v železiarskom a oceliarskom priemysle), Saarbrücken. |

8.Dávky v nezamestnanosti a rodinné dávky: | Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeit (Riaditeľstvo spolkového úradu zamestnanosti), Nürnberg. |

D. ŠPANIELSKO

1.Pre všetky systémy, ktoré sú súčasťou systému sociálnej starostlivosti, a pre všetky nepredvídané okolnosti okrem nezamestnanosti: | Instituto Nacional de Seguridad Social (Národný úrad sociálneho zabezpečenia), Madrid. |

2.Pre osobitný systém pre námorníkov a pre všetky nepredvídané okolnosti: | Instituto Social de la Marina (Sociálny úrad pre námorníkov), Madrid. |

3.Pre dávky v nezamestnanosti okrem námorníkov: | Instituto Nacional de Empleo (Národný úrad zamestnanosti), Madrid. |

4.Pre nepríspevkové starobné a invalidné dôchodky: | Instituto Nacional de Servicios Sociales (Národný inštitút sociálnych služieb), Madrid. |

E. FRANCÚZSKO

1.Všeobecne: | Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (Centrum sociálneho zabezpečenia migrujúcich pracovníkov), Paríž. |

2.Pre systém baníkov v prípade invalidity, v starobe a pri úmrtí (dôchodky): | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Národný nezávislý fond sociálneho zabezpečenia baníkov), Paríž. |

F. GRÉCKO

1.Všeobecne: | Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Inštitút sociálneho poistenia, Atény). |

2.Nezamestnanosť, rodinné dávky: | Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Αθήνα (Úrad zamestnanosti, Atény); |

3.Pre námorníkov: | Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), Πειραιάς (Dôchodkový fond námorníkov, Piraeus); |

G. ÍRSKO

1.Vecné dávky: | Department of Health (Úrad pre zdravotníctvo), Dublin. |

2.Peňažné dávky:

a)Staroba a úmrtie (dôchodky): | Department of Social Welfare, Pensions Services Office (Ministerstvo sociálnej starostlivosti, Úrad pre dôchodkové služby), Sligo; |

b)Rodinné dávky: | Department of Social Welfare, Child Benefit Section (Ministerstvo sociálnej starostlivosti, odbor detských davkov), St. Oliver Plunkett Road, Letterkenny, Co. Dogenal; |

c)Ostatné peňažné dávky: | Department of Social Welfare (Ministerstvo sociálnej starostlivosti), Dublin. |

H. TALIANSKO

1.Choroba (vrátane tuberkulózy), materstvo:

A.Zamestnanci:

a)vecné dávky: | Ministero della sanità (Ministerstvo zdravotníctva), Rím, |

b)peňažné dávky: | Istituto nazionale della previdenza sociale, direzione generale (Generálne riaditeľstvo národného inštitútu sociálnej starostlivosti), Rím; |

B.Samostatne zárobkovo činné osoby:

Vecné dávky: | Ministero della sanità (Ministerstvo zdravotníctva), Rím. |

2.Pracovné úrazy a choroby z povolania:

A.Zamestnanci

a)vecné dávky: | Ministero della sanità (Ministerstvo zdravotníctva), Rím, |

b)protézy a hlavné zdravotné pomôcky, zákonné zdravotné dávky a súvisiace vyšetrenia, potvrdenia a peňažné dávky: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, direzione generale (Generálne riaditeľstvo národnej inštitúcie pre poistenie proti pracovným úrazom), Rím. |

B.Samostatne zárobkovo činné osoby (len pre lekárskych rádiológov):

a)vecné dávky: | Ministero della sanità (Ministerstvo zdravotníctva), Rím, |

b)protézy a hlavné zdravotné pomôcky, zdravotné zákonné dávky a súvisiace prehliadky a potvrdenia: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, direzione generale (Generálne riaditeľstvo národnej inštitúcie pre poistenie proti pracovným úrazom), Rím. |

c)peňažné dávky: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, direzione generale (Generálne riaditeľstvo národnej inštitúcie pre poistenie proti pracovným úrazom), Rím. |

3.Invalidita, staroba, pozostalostné dôchodky, dávky v nezamestnanosti, rodinné dávky: | Istituto nazionale della previdenza sociale, direzione generale (Generálne riaditeľstvo národného inštitútu sociálnej starostlivosti), Rím. |

I. LUXEMBURSKO

I.PRE POSKYTOVANIE DÁVOK:

1.Choroba a materstvo: | Union des caisses de maladie (Združenie nemocenských fondov), Luxemburg. |

3.Invalidita, staroba, úmrtie (dôchodky):

a)pre manuálnych pracovníkov: | Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg (Inštitúcia pre poistenie v starobe a invalidite), Luxemburg; |

b)pre administratívnych pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby v slobodnom povolaní: | Caisse de pension des employés privés, Luxembourg (Dôchodkový fond pre administratívnych pracovníkov v súkromnom sektore), Luxemburg; |

c)pre samostatne zárobkovo činné osoby pracujúce v odvetví remesiel, obchodu alebo výroby: | Caisse de pension des artisans, des commerçants et des industriels (Dôchodkový fond pre remesleníkov, obchodníkov a výrobcov), Luxemburg; |

d)pre samostatne zárobkovo činné osoby pracujúce v poľnohospodárstve: | Caisse de pension agricole (Poľnohospodársky dôchodkový fond), Luxemburg. |

3.Pracovné úrazy a choroby z povolania:

a)pre zamestnané a samostatne zárobkovo činné osoby pracujúce v poľnohospodárstve alebo lesníctve: | Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière (Združenie úrazového poistenia, oddelenie pre poľnohospodárstvo a lesníctvo), Luxemburg; |

b)pre všetky ostatné prípady poistenia na povinnom alebo dobrovoľnom základe: | Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (Združenie úrazového poistenia, oddelenie pre priemysel), Luxemburg. |

4.Nezamestnanosť: | Administration de l'emploi (Úrad zamestnanosti), Luxemburg. |

5.Rodinné dávky: | Caisse nationale des prestations familiales (Národný fond pre rodinné dávky), Luxemburg. |

6.Podpora pri úmrtí:

a)Na účely vykonávania článku 66 nariadenia: | Union des caisses de maladie (Združenie nemocenských fondov), Luxemburg. |

b)v ostatných prípadoch: | Inštitúcie uvedené v bode 1 alebo 3, podľa toho, ktorá pobočka poisťovne je zodpovedná za výplatu dávky. |

IIOSTATNÉ PRÍPADY: | Inspection générale de la sécurité sociale (Generálny inšpektorát sociálneho zabezpečenia), Luxemburg. |

J. HOLANDSKO

1.Choroba, materstvo, invalidita, pracovné úrazy, choroby z povolania a nezamestnanosť:

a)vecné dávky: | Ziekenfondsraad (Rada nemocenského fondu), Amstelveen; |

b)peňažné dávky: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nové všeobecné profesijné a obchodné združenie), Amsterdam. |

2.Staroba, úmrtie (dôchodky), rodinné dávky:

a)všeobecné pravidlo: | Sociale Verzekeringsbank (Banka pre sociálne poistenie), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen; |

b)styk s Belgickom: | Bureau voor Belgische Zaken de sociale verzekering betreffende (Úrad pre záležitosti belgického sociálneho zabezpečenia), Breda; |

c)styk s Nemeckom: | Bureau voor Duitse zaken (Úrad pre nemecké záležitosti), Nijmegen. |

K. RAKÚSKO

1.Nemocenské, úrazové a dôchodkové poistenie: | Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hlavné združenie rakúskych sociálnych poisťovní), Viedeň. |

2.Poistenie pre prípad nezamestnanosti:

a)Styk s Nemeckom: | Landesgeschäftsstelle Salzburg des Arbeitsmarktservice (Regionálny úrad pre služby trhu práce Salzburg), Salzburg; |

b)vo všetkých ostatných prípadoch: | Landesgeschäftsstelle Wien des Arbeitsmarketservice (Regionálny úrad pre služby trhu práce Viedeň), Viedeň. |

3.Rodinné dávky:

a)Rodinné dávky s výnimkou Karenzurlaubsgeld (špeciálna dávka v materstve): | Bundesministerium für Jugend und Familie (Spolkové ministerstvo mládeže a rodiny), Viedeň; |

b)Karenzurlaubsgeld (špeciálna dávka v materstve): | |

i)styk s Nemeckom: | Landesgeschäftsstelle Salzburg des Arbeitsmarktservice (Regionálny úrad pre služby trhu práce Salzburg), Salzburg; |

ii)vo všetkých ostatných: | Landesgeschäftsstelle Wien des Arbeitsmarktservice (Regionálny úrad pre služby trhu práce Viedeň), Viedeň. |

L. PORTUGALSKO

V súvislosti s celými právnymi predpismi, systémami a časťami sociálneho zabezpečenia, ktoré sú uvedené v článku 4 nariadenia: | Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (Ministerstvo pre zahraničné vzťahy a dohovory o sociálnom zabezpečení), Lisabon. |

M. FÍNSKO

1.Nemocenské poistenie a poistenie v materstve, národné dôchodky, rodinné dávky, dávky v nezamestnanosti a poistné náhrady v prípade úmrtia: | Kansaneläkelaitos / Folkpensionsanstalten (Inštitúcia sociálneho poistenia), Helsinki, |

2.Dôchodky zo zamestnania: | Eläketurvakeskus — Pensionsskydscentralen (Ústredný inštitút dôchodkového zabezpečenia), Helsinki. |

3.Pracovné úrazy, choroby z povolania: | Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto — Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Združenie inštitúcií pre poistenie proti úrazom), Helsinki. |

N. ŠVÉDSKO

1.Pre všetky nepredvídané okolnosti okrem dávok v nezamestnanosti: | Riksförsäkringsverket (Rada Národnej sociálnej poisťovne). |

2.Dávky v nezamestnanosti: | Arbetsmarknadsstyrelsen (Rada Národného trhu práce). |

O. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Veľká Británia:

a)príspevky a vecné dávky pracovníkom vyslaným do zahraničia: | Department of Social Security, Contributions Agency, Overseas Contributions (Úrad sociálneho zabezpečenia, Kancelária pre príspevky, Zahraničné príspevky), Newcastle upon Tyne, NE98 1YX. |

b)všetky ostatné otázky: | Department of Social Security, Benefits Agency, Overseas Branch (Ministerstvo sociálneho zabezpečenia, Kancelária pre dávky, Zámorská pobočka), Newcastle upon Tyne, NE98 1YX. |

Severné Írsko: | Department of Health and Social Services, Northern Ireland Social Security Agency, Overseas Branch (Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb, Kancelária sociálneho zabezpečenia Severného Írska, Zámorská pobočka), Belfast, BT1 1DX, |

Gibraltár: | Department of Social Security, Benefits Agency, Overseas Branch (Ministerstvo sociálneho zabezpečenia, Kancelária pre dávky, Zámorská pobočka), Newcastle upon Tyne, NE98 1YX. |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 5 (A) (B) (4) (7) (9) (12) (13) (14) (15)

VYKONÁVACIE USTANOVENIA DVOJSTRANNÝCH DOHOVOROV, KTORÉ ZOSTÁVAJÚ V PLATNOSTI

(Článok 4 ods. 5, článok 5, článok 53 ods. 3, článok 104, článok 105 ods. 2 a články 116, 121 a 122 vykonávacieho nariadenia)

Všeobecný komentár

I. Kedykoľvek sa ustanovenia uvedené v tejto prílohe odvolávajú na ustanovenia dohovoru alebo nariadenia č. 3, č. 4 alebo č. 36/63/EHS, tieto odkazy sa nahrádzajú zodpovedajúcimi ustanoveniami nariadenia alebo vykonávacieho nariadenia, ak ustanovenia týchto dohovorov zostávajú v platnosti zaradením do prílohy II nariadenia.

II. Klauzula o vypovedaní, ktorú obsahuje niektorý dohovor, z ktorej sú určité ustanovenia uvedené v tejto prílohe, zostáva v platnosti v súvislosti s uvedenými ustanoveniami.

1. BELGICKO — DÁNSKO

Dojednanie z 23. novembra 1978 o recipročnom vzdaní sa náhrady podľa článku 36 ods. 3 (vecné nemocenské a dávky v materstve) nariadenia a článku 105 ods. 2 (náklady na administratívne overovania a lekárske vyšetrenia) vykonávacieho nariadenia.

2. BELGICKO — NEMECKO

a) Správne dojednanie č. 2 z 20. júla 1965 o vykonávaní Doplnkovej dohody č. 3 k Všeobecnému dohovoru zo 7. decembra 1957 (vyplácanie dôchodkov za obdobie pred nadobudnutím účinnosti dohovoru ).

b) Článok 9 ods. 1 dohody z 20. júla 1965 o vykonávaní nariadenia č. 3 a č. 4 Rady Európskeho hospodárskeho spoločenstva o sociálnom zabezpečení migrujúcich pracovníkov.

c) Dohoda zo 6. októbra 1964 o náhrade vecných dávok priznaných dôchodcom, ktorí boli v minulosti cezhraničnými pracovníkmi, ktorou sa vykonáva článok 14 ods. 3 nariadenia č. 36/63/EHS a článok 73 ods. 4 nariadenia č. 4 Rady Európskeho hospodárskeho spoločenstva.

d) Dojednanie z 29. januára 1969 o vymáhaní sociálnych príspevkov.

e) Dojednanie zo 4. decembra 1975 o vzdaní sa náhrady výšky dávok poskytnutých nezamestnaným osobám.

3. BELGICKO — ŠPANIELSKO

Žiadne.

4. BELGICKO — FRANCÚZSKO

a) Dojednanie z 22. decembra 1951 o vykonávaní článku 23 Doplnkovej dohody zo 17. januára 1948 (pracovníci v baniach a podobných podnikoch).

b) Správne dojednanie z 21. decembra 1959, ktoré dopĺňa Správne dojednanie z 22. decembra 1951 uzatvorené podľa článku 23 Doplnkovej dohody zo 17. januára 1948 (pracovníci v baniach a podobných podnikoch).

c) Dohoda z 8. júla 1964 o náhrade vecných dávok priznaných dôchodcom, ktorí boli v minulosti cezhraničnými pracovníkmi, ktorou sa vykonáva článok 14 ods. 3 nariadenia č. 36/63/EHS a článok 73 ods. 4 nariadenia č. 4 Rady Európskeho hospodárskeho spoločenstva.

d) Dohoda zo 4. júla 1984 o lekárskych vyšetreniach cezhraničných pracovníkov, ktorí majú bydlisko v jednej krajine a pracujú v druhej krajine.

e) Dohoda zo 14. mája 1976 o vzdaní sa náhrady nákladov na administratívne overovania a lekárske vyšetrenia, prijatá podľa článku 105 ods. 2 vykonávacieho nariadenia.

f) Dohoda z 3. októbra 1977, ktorou sa vykonáva článok 92 nariadenia (EHS) č. 1408/71 (vymáhanie príspevkov na sociálne poistenie).

g) Dohoda z 29. júna 1979 o recipročnom vzdaní sa náhrady podľa článku 70 ods. 3 nariadenia (náklady na dávky v nezamestnanosti).

h) Správne dojednanie zo 6. marca 1979 o postupe vykonávania Dodatočnej dohody z 12. októbra 1978 o sociálnom zabezpečení medzi Belgickom a Francúzskom, vzhľadom na jej ustanovenia týkajúce sa samostatne zárobkovo činných osôb.

i) Výmena listov z 21. novembra 1994 a 8. februára 1995 o postupoch recipročného zúčtovania pohľadávok podľa článkov 93, 94, 95 a 96 vykonávacieho nariadenia.

5. BELGICKO — GRÉCKO

Žiadne.

6. BELGICKO — ÍRSKO

Výmena listov z 19. mája a 28. júla 1981 o článku 36 ods. 3 a 70 ods. 3 nariadenia (vzájomné vzdanie sa náhrady nákladov na vecné dávky a dávky v nezamestnanosti podľa ustanovení kapitoly 1 a 6 oddielu III nariadenia) a článku 105 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (recipročné vzdanie sa náhrady nákladov na administratívne overovania a lekárske vyšetrenia).

7. BELGICKO — TALIANSKO

a) Články 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, druhý a tretí odsek článku 24 a článku 28 ods. 4 Správneho dojednania z 20. októbra 1950 v znení opravy 1 z 10. apríla 1952, opravy 2 z 9. decembra 1957 a opravy 3 z 21. februára 1963.

b) Články 6, 7, 8 a 9 dohody z 21. februára 1963, pokiaľ sa týkajú vykonávania nariadení č. 3 a č. 4 Rady Európskeho hospodárskeho spoločenstva o sociálnom zabezpečení migrujúcich pracovníkov.

c) Dohoda z 12. januára 1974 pre vykonávanie článku 105 ods. 2 vykonávacieho nariadenia.

d) Dohoda z 31. októbra 1979 na účely článku 18 ods. 9 vykonávacieho nariadenia.

e) Výmena listov z 10. decembra 1991 a 10. februára 1992 o úhrade vzájomných pohľadávok v zmysle článku 93 vykonávacieho nariadenia.

8. BELGICKO — LUXEMBURSKO

a) …

b) …

c) Dohoda z 28. januára 1961 o vymáhaní príspevkov na sociálne zabezpečenie.

d) Dohoda z 1. augusta 1975 o vzdaní sa náhrady podľa článku 36 ods. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 v prípade výdavkov na vecné dávky priznané podľa nemocenského poistenia a poistenia v materstve rodinným príslušníkom pracovníka, ktorí nemajú bydlisko v tej istej krajine ako pracovník.

e) Dohoda zo 16. apríla 1976 o vzdaní sa náhrady nákladov na administratívne overovania a lekárske vyšetrenia, prijatá podľa článku 105 ods. 2 vykonávacieho nariadenia.

f) …

9. BELGICKO — HOLANDSKO

a) Články 9 až 15 a 17 ods. 4 dohody zo 7. februára 1964 o rodinných prídavkoch a prídavkoch pri narodení dieťaťa.

b) Dohoda z 21. marca 1968 o vyberaní a vymáhaní príspevkov na sociálne zabezpečenie a Správne dojednanie z 25. novembra 1970 uzatvorená podľa uvedenej dohody.

c) Dohoda z 24. decembra 1980 o nemocenskom poistení (zdravotníckej starostlivosti) v znení neskorších predpisov.

d) Dohoda z 12. augusta 1982 o nemocenskom poistení, poistení v materstve a poistení pre prípad invalidity.

10. BELGICKO — RAKÚSKO

Žiadne.

11. BELGICKO — PORTUGALSKO

Žiadne.

12. BELGICKO — FÍNSKO

Nevzťahuje sa.

13. BELGICKO — ŠVÉDSKO

Nevzťahuje sa.

14. BELGICKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

a) Výmena listov zo 4. mája a 14. júna 1976 o článku 105 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (vzdanie sa náhrady nákladov na administratívne overovania a lekárske vyšetrenia).

b) Korešpondencia z 18. januára a 14. marca 1977 o článku 36 ods. 3 nariadenia (dohoda o náhrade alebo vzdaní sa náhrady nákladov na vecné dávky, priznané podľa podmienok kapitoly 1 oddielu III nariadenia), upravená korešpondenciou zo 4. mája a 23. júla 1982 ktoré vznikli podľa článku 22 ods. 1 písm. a) nariadenia) (dohoda o náhrade nákladov spojených s článkom 22 ods. 1 písm. a) nariadenia).

15. DÁNSKO — NEMECKO

a) Článok 8 až 14 dohody zo 4. júna 1954 o vykonávaní dohovoru zo 14. augusta 1953.

b) Dohoda z 27. apríla 1979 o

i) čiastočnom recipročnom vzdaní sa náhrady nákladov podľa článku 36 ods. 3 a 63 ods. 3 nariadenia a recipročnom vzdaní sa náhrady podľa článku 70 ods. 3 nariadenia a článku 105 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (čiastočné vzdanie sa náhrady nákladov na vecné nemocenské dávky, dávky v materstve, dávky pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania a vzdanie sa náhrady nákladov v súvislosti s dávkami v nezamestnanosti a administratívnymi overovaniami a lekárskymi vyšetreniami);

ii) článok 93 ods. 6 vykonávacieho nariadenia (spôsob určenia sumy, ktorá sa má nahradiť vzhľadom na vecné nemocenské a dávky v materstve).

16. DÁNSKO — ŠPANIELSKO

Dohoda z 1. júla 1980 o čiastočnom vzájomnom vzdaní sa náhrady podľa článkov 36 ods. 3 a 63 ods. 3 nariadenia a o vzájomnom vzdaní sa náhrady podľa článku 105 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (čiastočné vzdanie sa náhrady nákladov na vecné nemocenské dávky, dávky v materstve, dávky pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania a vzdanie sa náhrady nákladov v súvislosti s administratívnymi overovaniami a lekárskymi vyšetreniami).

17. DÁNSKO — FRANCÚZSKO

Dohoda z 29. júna 1979 o vzdaní sa náhrady nákladov na vecné dávky v súvislosti s chorobou, materstvom a pracovnými úrazmi s výnimkou dávok poskytovaných v súlade s článkami 28, 28a, 29 ods. 1 a 31 nariadenia, dohoda z 29. júna 1979 o vzdaní sa náhrady nákladov na dávky v nezamestnanosti a dohoda z 29. júna 1979 o vzdaní sa náhrady nákladov na administratívne overovanie a lekárske vyšetrenia.

18. DÁNSKO — GRÉCKO

Dohoda z 8. mája 1986 o čiastočnom vzájomnom vzdaní sa náhrady v zmysle článkov 36 ods. 3 a 63 ods. 3 nariadenia a o vzájomnom vzdaní sa náhrady podľa článku 105 ods. 2 vykonávacieho nariadenia. (Čiastočné vzdanie sa náhrady nákladov na vecné nemocenské dávky, dávky v materstve, dávky pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania a vzdanie sa náhrady v súvislosti s administratívnymi overovaniami a lekárskymi vyšetreniami).

19. DÁNSKO — ÍRSKO

Výmena listov z 22. decembra 1980 a 11. februára 1981 o vzájomnom vzdaní sa náhrady nákladov na vecné dávky poskytované v systéme nemocenského poistenia, poistenia v materstve, poistenia pre prípad pracovného úrazu alebo choroby z povolania a poistenia pre prípad nezamestnanosti a nákladov na administratívne overovania a lekárske vyšetrenia (článok 36 ods. 3, 63 ods. 3 a 70 ods. 3 nariadenia a článok 105 ods. 2 vykonávacieho nariadenia).

20. DÁNSKO — TALIANSKO

Výmena listov z 12. novembra 1982 a 12. januára 1983 o článku 36 ods. 3 nariadenia (vzájomné vzdanie sa náhrady nákladov na vecné nemocenské a dávky v materstve, poskytované podľa podmienok kapitoly 1 oddielu III nariadenia, okrem článku 22 ods. 1 písm. c) nariadenia).

21. DÁNSKO — LUXEMBURSKO

Dohoda z 19. júna 1978 o recipročnom vzdaní sa náhrady podľa článku 36 ods. 3, 63 ods. 3 a 70 ods. 3 nariadenia a článku 105 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (nákladov na nemocenské a vecné dávky v materstve, vecné dávky v prípade pracovného úrazu alebo choroby z povolania, nákladov na dávky v nezamestnanosti a nákladov na administratívne overovania a lekárske vyšetrenia).

22. DÁNSKO — HOLANDSKO

a) Výmena listov z 30. marca a 25. apríla 1979 o článku 36 ods. 3 a 63 ods. 3 nariadenia (čiastočné recipročné vzdanie sa náhrady nákladov na vecné nemocenské a dávky v materstve, dávky v prípade pracovného úrazu a choroby z povolania).

b) Výmena listov z 30. marca a 25. apríla 1979 o článku 70 ods. 3 nariadenia a článku 105 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (vzdanie sa náhrady nákladov na dávky vyplatené podľa článku 69 nariadenia a nákladov na administratívne overovania a lekárske vyšetrenia).

23. DÁNSKO — RAKÚSKO

Dohoda z 13. februára 1995 o náhrade nákladov v oblasti sociálneho zabezpečenia.

24. DÁNSKO — PORTUGALSKO

Nevzťahuje sa.

25. DÁNSKO — FÍNSKO

Článok 23 Severského dohovoru o sociálnom zabezpečení z 15. júna 1992: dohoda o recipročnom vzdaní sa náhrady podľa článku 36 ods. 3, 63 ods. 3 a 70 ods. 3 nariadenia (nákladov na nemocenské a vecné dávky v materstve, vecné dávky v prípade pracovného úrazu alebo choroby z povolania a na dávky v nezamestnanosti) a článku 105 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (náklady na administratívne overovania a lekárske vyšetrenia).

26. DÁNSKO — ŠVÉDSKO

Článok 23 Severského dohovoru o sociálnom zabezpečení z 15. júna 1992: dohoda o vzájomnom vzdaní sa náhrady podľa článku 36 ods. 3, 63 ods. 3 a 70 ods. 3 nariadenia (nákladov na nemocenské a vecné dávky v materstve, vecné dávky v prípade pracovného úrazu alebo choroby z povolania a na dávky v nezamestnanosti) a článku 105 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (náklady na administratívne overovania a lekárske vyšetrenia).

27. DÁNSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

1. Korešpondenciu z 30. marca a 19. apríla 1997, upravenú korešpondenciou z 8. novembra 1989 a 10. januára 1990, treba priložiť k bodu 1 po 19. apríli 1977 v súvislosti s článkami 36 ods. 3, 63 ods. 3 a 70 ods. 3 nariadenia a článkom 105 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (vzdanie sa náhrady nákladov na:

a) vecné dávky priznané podľa podľa podmienok kapitoly 1 alebo 4 oddielu III nariadenia;

b) …

c) administratívne overovania a lekárske vyšetrenia uvedené v článku 105 vykonávacieho nariadenia).

2. Výmena listov z 5. marca a 10. septembra 1984 v súvislosti s neuplatňovaním dohôd týkajúcich sa vzdania sa náhrady dávok v nezamestnanosti, vyplatených podľa článku 69 na samostatne zárobkovo činné osoby pri jednaniach s Gibraltárom.

28. NEMECKO — ŠPANIELSKO

Dohoda z 25. júna 1990 o náhrade nákladov na vecné dávky v prípade choroby.

29. NEMECKO — FRANCÚZSKO

a) Články 2 až 4 a 22 až 28 Správneho dojednania č. 2 z 31. januára 1952 o vykonávaní Všeobecného dohovoru z 10. júla 1950.

b) Článok 1 dohody z 27. júna 1963 o vykonávaní článku 74 ods. 5 nariadenia č. 4 (náhrada vecných dávok poskytovaných rodinným príslušníkom poistencov).

c) Dohoda zo 14. októbra 1977 o vzdaní sa náhrady podľa článku 70 ods. 3 nariadenia (náklady na dávky v nezamestnanosti).

d) Dohoda z 26. mája 1981 o článku 36 ods. 3 nariadenia (vzájomné vzdanie sa náhrady nákladov na vecné dávky v prípade choroby, poskytovaných podľa článku 32 nariadenia dôchodcom, ktorí boli v minulosti cezhraničnými pracovníkmi, ich rodinným príslušníkom alebo pozostalým).

e) Dohoda z 26. mája 1981, ktorou sa vykonáva článok 92 nariadenia (vyberanie a vymáhanie príspevkov na sociálne zabezpečenie).

f) Dohoda z 26. mája 1981 o vykonávaní článku 105 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (recipročné vzdanie sa náhrady nákladov na administratívne overovania a lekárske vyšetrenia).

30. NEMECKO — GRÉCKO

a) Článok 1 a 3 až 6 Správneho dojednania z 19. októbra 1962 a Druhého správneho dojednania z 23. októbra 1972 o dohovore o poistení pre prípad nezamestnanosti z 31. mája 1961.

b) Dohoda z 11. mája 1981 o náhrade rodinných prídavkov.

c) Dohoda z 11. marca 1982 o náhrade nákladov na vecné dávky v prípade choroby.

31. NEMECKO — ÍRSKO

Dohoda z 20. marca 1981 o článku 36 ods. 3, 63 ods. 3 a 70 ods. 3 nariadenia (vzájomné vzdanie sa náhrady nákladov na nemocenské a vecné dávky v materstve, vecné dávky v prípade pracovného úrazu a choroby z povolania, nákladov na dávky v nezamestnanosti) a článku 105 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (vzájomné vzdanie sa náhrady nákladov na administratívne overovania a lekárske vyšetrenia).

32. NEMECKO — TALIANSKO

a) Článok 14, článok 17 ods. 1, článok 18 a 42, článok 45 ods. 1 a článok 46 Správnej dohody zo 6. decembra 1953 o vykonávaní Dohovoru z 5. mája 1953 (vyplácanie dôchodkov).

b) Článok 1 a 2 Dohody z 27. júna 1963 o vykonávaní článku 73 ods. 4 a 74 ods. 5 nariadenia č. 4 (náhrada vecných dávok poskytovaných rodinným príslušníkom poistencov).

c) Dohoda z 5. novembra 1968 o náhrade výdavkov, ktorú uskutočnia nemecké príslušné inštitúcie, a to výdavkov vzniknutých pri poskytovaní vecných dávok v Taliansku talianskymi nemocenskými poisťovňami rodinným príslušníkom talianskych pracovníkov, poistených v Spolkovej republike Nemecko.

33. NEMECKO — LUXEMBURSKO

a) Článok 1 a 2 dohody z 27. júna 1963 o vykonávaní článku 73 ods. 4 a 74 ods. 5 nariadenia č. 4 (náhrada vecných dávok poskytovaných rodinným príslušníkom poistencov).

b) Dohoda z 9. decembra 1969 o vzdaní sa náhrady podľa článku 14 ods. 2 nariadenia č. 36/63/EHS, výdavkov vzniknutých pri poskytovaní nemocenských vecných dávok dôchodcovi, ktorý je buď bývalým cezhraničným pracovníkom, alebo pozostalým cezhraničného pracovníka a jeho rodinným príslušníkom.

c) Dohoda z 14. októbra 1975 o vzdaní sa náhrady nákladov na administratívne overovania a lekárske vyšetrenia, prijatá podľa článku 105 ods. 2 vykonávacieho nariadenia.

d) Dohoda zo 14. októbra 1975 o vyberaní a vymáhaní príspevkov na sociálne poistenie.

e) Dohoda z 25. januára 1990 o uplatňovaní článku 20 a 22 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia.

34. NEMECKO — HOLANDSKO

a) Články 9, 10 ods. 2 až 5, 17, 18, 19 a 21 Správneho dojednania č. 1 z 18. júna 1954 o dohovore z 29. marca 1951 (nemocenské poistenie a výplata dôchodkov).

b) Dohoda z 27. mája 1964 o vzdaní sa náhrady výdavkov na lekárske vyšetrenia a administratívne overovania v súvislosti s poistením pre prípad invalidity, staroby a pozostalosti (dôchodkové poistenie).

c) Dohoda zo 21. januára 1969 o vymáhaní príspevkov na sociálne poistenie.

d) Dohoda z 3. septembra 1969 o vzdaní sa náhrady podľa článku 14 ods. 2 nariadenia č. 36/63/EHS výdavkov vzniknutých pri poskytovaní nemocenských vecných dávok dôchodcovi, ktorý je buď bývalým cezhraničným pracovníkom, alebo pozostalý cezhraničného pracovníka, a jeho rodinným príslušníkom.

e) Dohoda z 22. júla 1976 o vzdaní sa náhrady dávok v nezamestnanosti.

f) Dohoda z 11. októbra 1979, ktorou sa vykonáva článok 92 nariadenia (minimálne sumy určené pre vymáhanie príspevkov na sociálne poistenie.

g) Dohoda z 1. októbra 1981 o náhrade nákladov na vecné dávky uvedené v článkoch 93, 94 a 95 vykonávacieho nariadenia.

h) Dohoda z 15. februára 1982 o vykonávaní článku 20 nariadenia vzhľadom na rodinných príslušníkov cezhraničných pracovníkov.

35. NEMECKO — RAKÚSKO

Časť II, číslo 1, a časť III dohody z 2. augusta 1979 o vykonávaní dohovoru o poistení pre prípad nezamestnanosti z 19. júla 1978.

36. NEMECKO — PORTUGALSKO

Žiadne.

37. NEMECKO — FÍNSKO

Žiadne.

38. NEMECKO — ŠVÉDSKO

Žiadne.

39. NEMECKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

a) Články 8, 9, 25 až 27 a 29 až 32 dohody z 10. decembra 1964 o vykonávaní dohody z 20. apríla 1960.

b) Dohoda z 29. apríla 1977 o vzdaní sa náhrady nákladov na nemocenské a vecné dávky v materstve, vecné dávky v prípade pracovného úrazu alebo choroby z povolania, nákladov na dávky v nezamestnanosti a nákladov na administratívne overovania a lekárske vyšetrenia.

c) Výmena listov z 18. júla a 28. septembra 1983 v súvislosti s neuplatňovaním dohôd týkajúcich sa vzdania sa náhrady dávok v nezamestnanosti, vyplatených podľa článku 69 na samostatne zárobkovo činné osoby pri jednaniach s Gibraltárom.

40. ŠPANIELSKO — FRANCÚZSKO

Žiadne.

41. ŠPANIELSKO — GRÉCKO

Nevzťahuje sa.

42. ŠPANIELSKO — ÍRSKO

Nevzťahuje sa.

43. ŠPANIELSKO — TALIANSKO

Žiadne.

44. ŠPANIELSKO — LUXEMBURSKO

Žiadne.

45. ŠPANIELSKO — HOLANDSKO

Žiadne.

46. ŠPANIELSKO — RAKÚSKO

Žiadne.

47. ŠPANIELSKO — PORTUGALSKO

Článok 42, 43 a 44 Správneho dojednania z 22. mája 1970.

48. ŠPANIELSKO — FÍNSKO

Žiadne.

49. ŠPANIELSKO — ŠVÉDSKO

Žiadne.

50. ŠPANIELSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne.

51. FRANCÚZSKO — GRÉCKO

Žiadny dohovor.

52. FRANCÚZSKO — ÍRSKO

Výmena listov z 30. júla a 26. septembra o vzájomnom vzdaní sa náhrady dávok v nezamestnanosti ( článok 70 ods. 3 nariadenia).

53. FRANCÚZSKO — TALIANSKO

a) Články 2 až 4 Správneho dojednania z 12. apríla 1950 o vykonávaní Všeobecného dohovoru z 31. marca 1948 (zvýšenie francúzskych dôchodkov v prípade pracovného úrazu).

b) Výmena listov zo 14. mája a 2. augusta 1991 o podmienkach vzájomného zúčtovania pohľadávok podľa článku 93 vykonávacieho nariadenia.

c) Dodatočná výmena listov z 22. marca a 15. apríla 1994 o postupoch vzájomného zúčtovania dlhov podľa podmienok článkov 93, 94 a 96 vykonávacieho nariadenia.

54. FRANCÚZSKO — LUXEMBURSKO

a) Dohoda z 24. februára 1962, uzatvorená podľa článku 51 nariadenia č. 3 a Správneho dojednania s tým istým dátumom, uzatvorená podľa uvedenej dohody.

b) Dohoda z 2. júla 1976 o vzdaní sa náhrady podľa článku 36 ods. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 v prípade výdavkov na vecné dávky poskytované v systéme nemocenského poistenia a poistenia v materstve rodinným príslušníkom pracovníka, ktorí nemajú bydlisko v tej istej krajine ako pracovník.

c) Dohoda z 2. júla 1976 o vzdaní sa náhrady podľa článku 36 ods. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 nákladov na vecné dávky poskytované v systéme nemocenského poistenia a poistenia v materstve bývalým cezhraničným pracovníkom ich rodinným príslušníkom alebo pozostalým.

d) Dohoda z 2. júla 1976 o vzdaní sa náhrady nákladov na administratívne overovania a lekárske vyšetrenia podľa článku 105 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972.

55. FRANCÚZSKO — HOLANDSKO

a) …

b) Dohoda z 28. apríla 1977 o vzdaní sa náhrady výdavkov na liečbu poskytnutú žiadateľom o dôchodok a ich rodinným príslušníkom a rodinným príslušníkom dôchodcov v rámci nariadenia.

c) Dohoda z 28. apríla 1977 o vzdaní sa náhrady výdavkov na lekárske vyšetrenia a administratívne overovania podľa článku 105 vykonávacieho nariadenia.

56. FRANCÚZSKO — RAKÚSKO

Žiadne.

57. FRANCÚZSKO — PORTUGALSKO

Žiadne.

58. FRANCÚZSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

a) Výmena listov z 25. marca a 28. apríla 1977 o článkoch 36 ods. 3 a 63 ods. 3 nariadenia (dohoda o vzdaní sa náhrady nákladov na vecné dávky priznané podľa podmienok kapitoly 1 alebo 4 oddielu III nariadenia).

b) …

c) Výmena listov z 25. marca a 28. apríla 1977 o článku 105 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (vzdanie sa náhrady nákladov na administratívne overovania a lekárske vyšetrenia).

59. GRÉCKO — ÍRSKO

Žiadny dohovor.

60. GRÉCKO — TALIANSKO

Žiadny dohovor.

61. GRÉCKO — LUXEMBURSKO

Žiadny dohovor.

62. GRÉCKO — HOLANDSKO

Výmena listov z 8. septembra 1992 a 30. júna 1993 o spôsoboch náhrady medzi inštitúciami.

63. GRÉCKO — RAKÚSKO

Žiadne.

64. GRÉCKO — PORTUGALSKO

Nevzťahuje sa.

65. GRÉCKO — FÍNSKO

Žiadne.

66. GRÉCKO — ŠVÉDSKO

Žiadne.

67. GRÉCKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadny dohovor.

68. ÍRSKO — TALIANSKO

Žiadny dohovor.

69. ÍRSKO — LUXEMBURSKO

Výmena listov z 26. septembra 1975 a 5. augusta 1976 o článkoch 36 ods. 3 a 63 ods. 3 nariadenia a článku 105 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (vzdanie sa náhrady nákladov na vecné dávky priznané podľa podmienok kapitoly 1 alebo 4 oddielu III nariadenia a nákladov na administratívne overovania a lekárske vyšetrenia uvedené v článku 105 vykonávacieho nariadenia).

70. ÍRSKO — HOLANDSKO

a) Výmena listov z 28. júla a 10. októbra 1978 o článkoch 36 ods. 3 a 63 ods. 3 nariadenia (čiastočné vzdanie sa vzájomnej náhrady nákladov na nemocenské a vecné dávky v materstve, vecné dávky v prípade pracovného úrazu alebo choroby z povolania).

b) Výmena listov z 22. apríla a 27. júla 1987 o článku 70 ods. 3 nariadenia (vzdanie sa náhrady nákladov v súvislosti s dávkami poskytovanými pri uplatňovaní článku 69 nariadenia) a článku 105 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (vzdanie sa náhrady nákladov na administratívne overovania a lekárske vyšetrenia uvedené v článku 105 vykonávacieho nariadenia).

71. ÍRSKO — RAKÚSKO

Žiadne.

72. ÍRSKO — PORTUGALSKO

Nevzťahuje sa.

73. ÍRSKO — FÍNSKO

Nevzťahuje sa.

74. ÍRSKO — ŠVÉDSKO

Nevzťahuje sa.

75. ÍRSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Výmena listov z 9. júla 1975 o článku 36 ods. 3 a 63 ods. 3 nariadenia (vzdanie sa náhrady nákladov na vecné dávky priznané podľa podmienok kapitoly 1 alebo 4 oddielu III nariadenia) a článku 105 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (vzdanie sa náhrady nákladov na administratívne overovania a lekárske vyšetrenia).

76. TALIANSKO — LUXEMBURSKO

Články 4 ods. 5 a ods. 6 Správneho dojednania z 19. januára 1955 o vykonávacích ustanoveniach Všeobecného dohovoru o sociálnom zabezpečení (nemocenské poistenie pracovníkov v poľnohospodárstve).

77. TALIANSKO — HOLANDSKO

a) Tretí odsek článku 9 a tretí odsek článku 11 Správneho dojednania z 11. februára 1955 o vykonávaní Všeobecného dohovoru z 28. októbra 1952 (nemocenské poistenie).

b) Dohoda z 27. júna 1963 o vykonávaní článku 75 ods. 3 nariadenia č. 4 (náhrada vecných dávok poskytnutých dôchodcom a ich rodinným príslušníkom).

78. TALIANSKO — RAKÚSKO

Žiadne.

79. TALIANSKO — PORTUGALSKO

Nevzťahuje sa.

80. TALIANSKO — FÍNSKO

Nevzťahuje sa.

81. TALIANSKO — ŠVÉDSKO

Žiadne.

82. TALIANSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Výmena listov z 1. a 16. februára 1995 o článkoch 36 ods. 3 a 63 ods. 3 nariadenia (vzdanie sa náhrady výdavkov na vecné dávky) a článku 105 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (vzdanie sa náhrady nákladov na administratívne overovania a lekárske vyšetrenia).

83. LUXEMBURSKO — HOLANDSKO

a) Dohoda z 1. novembra 1976 o vzdaní sa náhrady nákladov na administratívne overovania a lekárske vyšetrenia prijatá podľa článku 105 ods. 2 vykonávacieho nariadenia.

b) Dohoda z 3. februára o vzdaní sa náhrady nákladov na vecné nemocenské a dávky v materstve poskytované podľa článku 19 ods. 2, 26, 28 a 29 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971.

c) Dohoda z 20. decembra 1978 o vyberaní a vymáhaní príspevkov na sociálne poistenie.

84. LUXEMBURSKO — RAKÚSKO

Dohoda z 22. júna 1995 o náhrade výdavkov v oblasti sociálneho zabezpečenia.

85. LUXEMBURSKO — PORTUGALSKO

Žiadne.

86. LUXEMBURSKO — FÍNSKO

Dohoda o náhrade z 24. februára 1994 podľa článkov 36 ods. 3 a 63 ods. 3 nariadenia.

87. LUXEMBURSKO — ŠVÉDSKO

Žiadne.

88. LUXEMBURSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

a) Výmena listov z 28. novembra a 18. decembra 1975 o článku 70 ods. 3 nariadenia (vzdanie sa náhrady dávok vyplatených podľa článku 69 nariadenia).

b) Výmena listov z 18. decembra 1975 a 20. januára 1976 o článkoch 36 ods. 3 a 63 ods. 3 nariadenia a článku 105 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (vzdanie sa náhrady nákladov na vecné dávky priznané podľa podmienok kapitoly 1 alebo 4 oddielu III nariadenia a nákladov na administratívne overovania a lekárske vyšetrenia uvedené v článku 105 vykonávacieho nariadenia).

c) Výmena listov z 18. júla a 27. októbra 1983 o neuplatňovaní dohody uvedenej v bode a) na samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sa pohybujú medzi Luxemburskom a Gibraltárom.

89. HOLANDSKO — RAKÚSKO

Dohoda zo 17. novembra 1993 o náhrade nákladov na sociálne zabezpečenie.

90. HOLANDSKO — PORTUGALSKO

a) Článok 33 a 34 Správneho dojednania z 9. mája 1980.

b) Dohoda z 11. decembra 1987 o náhradách vecných dávok v prípade choroby alebo materstva.

91. HOLANDSKO — FÍNSKO

Náhrada — dojednanie z 26. januára 1994 podľa článkov 36 ods. 3 a 63 ods. 3 nariadenia.

92. HOLANDSKO — ŠVÉDSKO

Žiadne.

93. HOLANDSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

a) Druhá veta článku 3 Správneho dojednania z 12. júna 1956 o vykonávaní dohovoru z 11. augusta 1954.

b) Výmena listov z 8. a 28. Januára 1976 o článku 70 ods. 3 nariadenia (vzdanie sa náhrady dávok poskytnutých podľa článku 69 nariadenia).

c) Výmena listov z 18. júla a 18. októbra 1983 o neuplatňovaní dohody uvedenej v bode b) na samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sa pohybujú medzi Holandskom a Gibraltárom.

d) Výmena listov z 25. apríla a 26. mája 1986 týkajúca sa článku 36 ods. 3 nariadenia (náhrada alebo vzdanie sa náhrady výdavkov na vecné dávky) v znení neskorších predpisov.

94. RAKÚSKO — PORTUGALSKO

Žiadne.

95. RAKÚSKO — FÍNSKO

Dohoda z 23. júna 1994 o náhrade výdavkov v odvetví sociálneho zabezpečenia.

96. RAKÚSKO — ŠVÉDSKO

Dohoda z 22. decembra 1993 o náhrade výdavkov v odvetví sociálneho zabezpečenia.

97. RAKÚSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

a) Článok 18 ods. 1 a 2 dohody z 10. novembra 1980 pre vykonávanie dohovoru o sociálnom zabezpečení z 22. júla 1980 v znení Dodatkových dojednaní č. 1 z 26. marca 1986 a č. 2 zo 4. júna 1993 vzhľadom na osoby, ktoré nemajú právo na liečbu podľa kapitoly 1 oddielu III nariadenia.

b) Článok 18 ods. 1 uvedeného dojednania s ohľadom na osoby, ktoré majú právo na liečbu podľa kapitoly 1 oddielu III nariadenia za predpokladu, že pre štátnych príslušníkov Rakúska, ktorí majú bydlisko na území Rakúska, a pre štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, ktorí majú bydlisko na území Spojeného kráľovstva (s výnimkou Gibraltáru), príslušný pas nahrádza tlačivo E 111 pre všetky dávky, na ktoré sa vzťahuje toto tlačivo.

c) Dohoda z 30. novembra o náhrade výdavkov na dávky sociálneho zabezpečenia.

98. PORTUGALSKO — FÍNSKO

Nevzťahuje sa.

99. PORTUGALSKO — ŠVÉDSKO

Žiadne.

100. PORTUGALSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Články 3 a 4 prílohy Správneho dojednania z 31. decembra 1981 na účely uplatňovania protokolu o lekárskej liečbe z 15. novembra 1978.

101. FÍNSKO — ŠVÉDSKO

Článok 23 Severského dohovoru o sociálnom zabezpečení z 15. júna 1992:

dohoda o recipročnom vzdaní sa náhrady podľa článkov 36 ods. 3, 63 ods. 3 a 70 ods. 3 nariadenia (nákladov na nemocenské a vecné dávky v materstve, vecné dávky v prípade pracovného úrazu alebo choroby z povolania a na dávky v nezamestnanosti) a článku 105 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (náklady na administratívne overovania a lekárske vyšetrenia).

102. FÍNSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne.

103. ŠVÉDSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 6 (A) (B) (4) (7) (9) (13)

POSTUP PRI VYPLÁCANÍ DÁVOK

(Článok 4 ods. 6 a článok 122 vykonávacieho nariadenia)

Všeobecné ustanovenia

Nedoplatky a iné jednorazové platby sa v zásade uskutočňujú prostredníctvom kontaktným orgánov. Bežné a ostatné platby sa uskutočňujú podľa postupu uvedeného v tejto prílohe.

A. BELGICKO

Priame platby.

B. DÁNSKO

Priame platby.

C. NEMECKO

1. Dôchodkové poistenie manuálnych pracovníkov (invalidita, staroba, úmrtie):

a) v styku s Belgickom, Dánskom, Gréckom, Španielskom, Francúzskom, Írskom, Talianskom, Luxemburskom, Portugalskom a Spojeným kráľovstvom: priame platby;

b) v styku s Holandskom: platba prostredníctvom kontaktných orgánov (spoločné vykonávanie článkov 53 až 58 vykonávacieho nariadenia a ustanovení uvedených v prílohe 5).

2. Dôchodkové poistenie administratívnych pracovníkov a baníkov (invalidita, staroba, úmrtie):

a) v styku s Belgickom, Dánskom, Španielskom, Francúzskom, Gréckom, Írskom, Talianskom, Luxemburskom, Portugalskom a Spojeným kráľovstvom: priame platby;

b) v styku s Holandskom: platba prostredníctvom kontaktných orgánov (spoločné vykonávanie článkov 53 až 58 vykonávacieho nariadenia a ustanovení uvedených v prílohe 5).

3. Poistenie v starobe pre poľnohospodárov: priame platby.

4. Úrazové poistenie:

a) v styku so Španielskom, Gréckom, Talianskom, Holandskom a Portugalskom: platba prostredníctvom kontaktných orgánov (spoločné vykonávanie článkov 53 až 58 vykonávacieho nariadenia a ustanovení uvedených v prílohe 5);

b) v styku s Belgickom, Dánskom, Francúzskom, Írskom, Luxemburskom a Spojeným kráľovstvom: priame platby, ak v konkrétnych prípadoch nie je stanovené inak.

D. ŠPANIELSKO

Priame platby.

E. FRANCÚZSKO

1. Všetky systémy okrem systému pre námorníkov: priame platby.

2. Systém pre námorníkov: platba prostredníctvom platiaceho orgánu členských štátov, v ktorých má bydlisko osoba s právom na dávky.

F. GRÉCKO

Priame platby.

G. ÍRSKO

Priame platby.

H. TALIANSKO

a) Zamestnanci:

1. Invalidné, starobné a pozostalostné dôchodky:

a) v styku s Belgickom, Dánskom, Španielskom, Francúzskom (okrem Francúzskych fondov pre námorníkov), Gréckom, Írskom, Luxemburskom, Holandskom, Portugalskom a Spojeným kráľovstvom: priame platby:

b) v styku so Spolkovou republikou Nemecko a Francúzskym fondom pre námorníkov: platba prostredníctvom kontaktných orgánov;

2. Dôchodky v prípade pracovného úrazu a choroby z povolania: priame platby;

b) Samostatne zárobkovo činné osoby: priame platby.

I. LUXEMBURSKO

Priame platby.

J. HOLANDSKO

1. V styku s Belgickom, Dánskom, Španielskom, Francúzskom, Gréckom, Írskom, Talianskom, Luxemburskom, Portugalskom a Spojeným kráľovstvom: priame platby.

2. V styku so Spolkovou republikou Nemecko: platba prostredníctvom kontaktných orgánov (vykonávanie ustanovení uvedených v prílohe 5).

K. RAKÚSKO

Priame platby.

L. PORTUGALSKO

Priame platby.

M. FÍNSKO

Priame platby.

N. ŠVÉDSKO

Priame platby.

O. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Priame platby.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 7 (A) (B)

BANKY

(Článok 4 ods. 7, článok 55 ods. 3 a článok 122 vykonávacieho nariadenia)

A.BELGICKO: | žiadna. |

B.DÁNSKO: | Danmarks Nationalbank (Národná banka Dánska), Kodaň. |

C.SPOLOKOVÁ NEMECKO: | Deutsche Bundesbank (Nemecká spolková banka), REPUBLIKA Frankfurt nad Mohanom. |

D.ŠPANIELSKO: | Banco Exterior de España (Zahraničná banka Španielska), Madrid. |

E.FRANCÚZSKO: | Banque de France (Banka Francúzska), Paríž. |

F.GRÉCKO: | Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα (Banka Grécka, Atény). |

G.ÍRSKO: | Central Bank of Ireland (Centrálna banka Írska), Dublin. |

H.TALIANSKO | Banca Nazionale del Lavoro (Národná banka práce), Rím. |

I.LUXEMBURSKO: | Caisse d'épargne (Sporiteľňa), Luxemburg. |

J.HOLANDSKO: | žiadna. |

K.RAKÚSKO: | Österreichische Nationalbank (Národná banka Rakúska), Viedeň. |

L.PORTUGALSKO: | Banco de Portugal (Banka Portugalska), Lisabon. |

M.FÍNSKO: | Postipankki Oy, Helsinki/Postbanken Ab Helsingfors (Postipankki Ltd., Helsinki). |

N.ŠVÉDSKO | žiadna. |

Veľká Británia: | Bank of England (Banka Anglicka), Londýn |

Severné Írsko: | Northern Bank Limited (Severná banka), Belfast |

Gibraltár: | Barclays Bank, Gibraltar. |

|

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 8 (B) (12) (13)

POSKYTOVANIE RODINNÝCH DÁVOK

(Článok 4 ods. 8, článok 10a písm. d) a článok 122 vykonávacieho nariadenia)

Článok 10 a písm. d) vykonávacieho nariadenia sa vzťahuje na:

A. Zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činné osoby

a) vzhľadom na obdobie jedného kalendárneho mesiaca v styku medzi nasledujúcimi štátmi:

- Belgickom a Nemeckom,

- Belgickom a Španielskom,

- Belgickom a Francúzskom,

- Belgickom a Gréckom,

- Belgickom a Írskom,

- Belgickom a Luxemburskom,

- Belgickom a Rakúskom,

- Belgickom a Portugalskom,

- Belgickom a Fínskom,

- Belgickom a Švédskom,

- Belgickom a Spojeným kráľovstvom,

- Nemeckom a Španielskom,

- Nemeckom a Francúzskom,

- Nemeckom a Gréckom,

- Nemeckom a Írskom,

- Nemeckom a Luxemburskom,

- Nemeckom a Rakúskom,

- Nemeckom a Portugalskom,

- Nemeckom a Fínskom,

- Nemeckom a Švédskom,

- Nemeckom a Spojeným kráľovstvom,

- Španielskom a Rakúskom,

- Španielskom a Fínskom,

- Španielskom a Švédskom,

- Francúzskom a Luxemburskom,

- Francúzskom a Rakúskom,

- Francúzskom a Fínskom,

- Francúzskom a Švédskom,

- Írskom a Rakúskom,

- Írskom a Švédskom,

- Luxemburskom a Rakúskom,

- Luxemburskom a Fínskom,

- Luxemburskom a Švédskom,

- Holandskom a Rakúskom,

- Holandskom a Fínskom,

- Holandskom a Švédskom,

- Rakúskom a Portugalskom,

- Rakúskom a Fínskom,

- Rakúskom a Švédskom,

- Rakúskom a Spojeným kráľovstvom,

- Portugalskom a Francúzskom,

- Portugalskom a Írskom,

- Portugalskom a Luxemburskom,

- Portugalskom a Fínskom,

- Portugalskom a Švédskom,

- Portugalskom a Spojeným kráľovstvom,

- Fínskom a Švédskom,

- Fínskom a Spojeným kráľovstvom,

- Švédskom a Spojeným kráľovstvom;

b) vzhľadom na obdobie jedného štvrťroka kalendárneho roka v styku medzi nasledujúcimi štátmi:

- Dánskom a Nemeckom,

- Holandskom a Nemeckom, Dánskom, Francúzskom, Luxemburskom, Portugalskom.

B. Samostatne zárobkovo činné osoby

Vzhľadom na obdobie jedného štvrťroka kalendárneho roka v styku medzi nasledujúcimi štátmi:

- Belgickom a Holandskom.

C. Zamestnanci

Vzhľadom na obdobie jedného kalendárneho mesiaca v styku medzi nasledujúcimi štátmi:

- Belgickom a Holandskom.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 9 (A) (B) (2) (12) (14)

VÝPOČET PRIEMERNÝCH ROČNÝCH NÁKLADOV NA VECNÉ DÁVKY

(Článok 4 ods. 9, článok 94 ods. 3 písm. a) a článok 95 ods. 3 písm. a) vykonávacieho nariadenia)

A. BELGICKO

Pri výpočte priemerných ročných nákladov na vecné dávky sa berie do úvahy všeobecný systém sociálneho zabezpečenia.

Avšak na účely uplatňovania článku 94 a 95 vykonávacieho nariadenia v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje článok 35 ods. 2 nariadenia, sa však pri výpočte priemerných ročných nákladov na vecné dávky berie do úvahy povinné zdravotné poistenie samostatne zárobkovo činných osôb.

B. DÁNSKO

Priemerné ročné náklady na vecné dávky sa vypočítajú podľa systémov určených podľa zákona o verejnej zdravotníckej starostlivosti, zákona o nemocniciach a, vzhľadom na náklady na rehabilitáciu, zákona o sociálnej pomoci.

C. NEMECKO

Pri výpočte priemerných ročných nákladov na vecné dávky treba brať do úvahy nasledujúce inštitúcie:

1. Na účely uplatňovania článku 94 ods. 3 písm. a) vykonávacieho nariadenia:

a) Ortskrankenkassen (Miestne nemocenské fondy)

b) Betriebskrankenkassen (Podnikové zdravotné fondy)

c) Innungskrankenkassen (Zdravotné fondy pre obchodné cechy)

d) Bundesknappschaft (Spolkový poistný fond baníkov)

e) Seekasse (Poisťovací fond pre námorníkov)

f) Ersatzkassen für Arbeiter (Kompenzačné fondy pre manuálnych pracovníkov)

g) Ersatzkassen für Angestellte (Kompenzačné fondy pre administratívnych pracovníkov)

h) Landwirtschaftliche Krankenkassen (Nemocenské fondy v poľnohospodárstve)

podľa fondu, ktorý poskytol dávky.

2. Na účely uplatňovania článku 95 ods. 3 a) vykonávacieho nariadenia:

a) Ortskrankenkassen (Miestne nemocenské fondy)

b) Bundesknappschaft (Spolkový poisťovací fond baníkov)

podľa fondu, ktorý poskytol dávky.

D. ŠPANIELSKO

Priemerné ročné náklady na vecné dávky sa vypočítajú podľa dávok, ktoré poskytlo štátne zdravotníctvo Španielska.

E. FRANCÚZSKO

Pri výpočte priemerných ročných nákladov na vecné dávky sa berie do úvahy všeobecný systém sociálneho zabezpečenia.

F. GRÉCKO

Pri výpočte priemerných ročných nákladov na vecné dávky sa berie do úvahy všeobecný systém zabezpečenia, ktorý vykonáva Ίδρυμα Κοινωνιχών Ασφαλίσεων (IKA) (Inštitút sociálneho zabezpečenia).

G. ÍRSKO

Priemerné ročné náklady na vecné dávky sa vypočítajú na základe vecných dávok (zdravotnícka služba), ktoré poskytujú Zdravotnícke rady, uvedené v prílohe 2, v súlade s ustanoveniami zákonov o zdravotníckej službe z rokov 1947 až 1970.

H. TALIANSKO

Priemerné ročné náklady na vecné dávky sa vypočítajú na základe dávok poskytovaných v systéme národnej zdravotníckej služby v Taliansku.

I. LUXEMBURSKO

Všetky nemocenské fondy a združenie nemocenských fondov sa vezmú do úvahy pri výpočte ročných priemerných nákladov na vecné dávky.

J. HOLANDSKO

Pri výpočte priemerných ročných nákladov na vecné dávky sa berie do úvahy všeobecný systém sociálneho zabezpečenia.

Potrebné je však zníženie, aby boli zohľadnené účinky:

1. poistenia pre prípad invalidity (arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO);

2. poistenia osobitných nákladov v prípade choroby (verzekering tegen bijzondere ziektekosten, AWBZ).

K. RAKÚSKO

Priemerné ročné náklady na vecné dávky sa vypočítajú na základe dávok, ktoré poskytujú Gebietskrankenkassen (Regionálne fondy zdravotného poistenia).

L. PORTUGALSKO

Priemerné ročné náklady na vecné dávky sa vypočítajú na základe dávok, ktoré poskytujú štátne zdravotnícke služby.

M. FÍNSKO

Priemerné ročné náklady na vecné dávky sa vypočítajú na základe systémov verejných zdravotníckych a nemocničných služieb a náhrad v rámci nemocenského poistenia a rehabilitačných služieb, ktoré poskytuje Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (sotsiaalkindlustusasutus), Helsinki.

N. ŠVÉDSKO

Priemerné ročné náklady na vecné dávky sa vypočítajú na základe dávok poskytovaných v rámci štátneho systému sociálneho zabezpečenia.

O. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Priemerné ročné náklady na vecné dávky sa vypočítajú na základe dávok, ktoré poskytuje (National Health Service of the United Kingdom) Štátne zdravotníctvo Spojeného kráľovstva.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 10 (A) (B) (2) (3) (7) (8) (9) (12) (13) (14) (15)

INŠTITÚCIE A ÚRADY URČENÉ PRÍSLUŠNÝMI ORGÁNMI

(Článok 4 ods. 10 vykonávacieho nariadenia)

A. BELGICKO

Na účely uplatňovania článku 10b vykonávacieho nariadenia: |

Zamestnanci: | Poisťovňa, u ktorej bol zamestnanec poistený; |

Samostatne zárobkovo činné osoby: | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Národný inštitút sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činných osôb), Brusel. |

1.Na účely uplatňovania článku 14 nariadenia a článkov 11 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 12a, 13 a 14 vykonávacieho nariadenia: | Office national de sécurité sociale, BruxellesRijksdienst voor Maatscheppelijke Zekerheid, Brussel — (Národný úrad sociálneho zabezpečenia, Brusel). |

2.Na účely uplatňovania článku 14b ods. 1 nariadenia a článku 11 vykonávacieho nariadenia: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marinsHulp- en voorzorgskas voor zeevarenden — (Fond na podporu a zabezpečenie námorníkov), Antverpy, |

3.Na účely uplatňovania článku 14a nariadenia a článkov 11a ods. 1 písm. a) a 12a vykonávacieho nariadenia: | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, BruxellesRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel — (Národný inštitút sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činných osôb, Brusel). |

3a.Na účely uplatňovania článku 14c nariadenia a článku 12a vykonávacieho nariadenia: | |

Zamestnanci: | Office national de sécurité sociale, BruxellesRijksdienst voor Maatscheppelijke Zekerheid, Brussel — (Národný úrad sociálneho zabezpečenia, Brusel); |

Samostatne zárobkovo činné osoby: | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, BruxellesRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel — (Národný inštitút sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činných osôb), Brusel; |

4.Na účely uplatňovania článku 17 nariadenia a: | |

— Článku 11 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia: | Ministère de la prévoyance sociale, secrétariat général, service des relations internationales, BruxellesMinisterie van Sociale Voorzorg, Secretariaat-General, Dienst Internationale Betrekkingen, Brussel — (Ministerstvo sociálneho zabezpečenia, Generálny sekretariát, oddelenie medzinárodných vzťahov, Brusel); |

— Článkov 11a ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia: | Ministère des classes moyennes — Administration des affaires sociales, BruxellesMinisterie van Middenstand, Administratie Sociale Zaken, Brussel — (Ministerstvo pre malé podniky a živnostníkov — Sociálne záležitosti, Brusel). |

5.Na účely uplatňovania článkov 80 ods. 2, 81, 82 ods. 2, 85 ods. 2 a 88 vykonávacieho nariadenia: | |

a)Všeobecne: | Office national de l'emploi, BruxellesRijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Brussel — (Národný úrad zamestnanosti, Brusel); |

b)Pre námorníkov: | Pool des marins de la marine marchandePool van de zeelieden ter koopvaardij — (Účelový fond obchodného loďstva), Antverpy. |

6.Na účely uplatňovania článku 102 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | |

a)Choroba, materstvo a pracovné úrazy: | |

i)všeobecne: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Brussel — (Národný inštitút poistenia pre prípad choroby a poistenia pre prípad invalidity, Brusel), |

ii)pre osoby, na ktoré sa vzťahuje systém zámorského sociálneho poistenia: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel). |

iii)pre bývalých zamestnancov Belgického Konga a Rwandy — Urundi: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úrad pre zámorské sociálne zabezpečenie, Brusel). |

b)Choroby z povolania: | Fonds des maladies professionelles, BruxellesFonds voor beroepsziekten, Brussel — (Fond pre choroby z povolania, Brusel); |

c)Nezamestnanosť: | |

i)všeobecne: | Office national de l'emploi, BruxellesRijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel — (Národný úrad zamestnanosti, Brusel); |

ii)pre námorníkov: | Pool des marins de la marine marchandePool van de zeelieden ter koopvaardij — (Účelový fond obchodného loďstva), Antverpy. |

7.Na účely uplatňovania článku 113 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Brussel — (Národný inštitút poistenia pre prípad choroby a poistenia pre prípad invalidity, Brusel). |

B. DÁNSKO

1.Na účely uplatňovania článku 11 ods. 1, článku 11a ods. 1, článku 12a, článkov 13 ods. 2 a 3 a článkov 14 ods. 1, 2 a 3 vykonávacieho nariadenia: | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia a pomoci), Kodaň. |

Na účely uplatňovania článku 113 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Sundhedsministeriet (Ministerstvo zdravotníctva), Kodaň. |

2.Na účely uplatňovania článkov 14 ods. 1 písm. b), 14a ods. 1 písm. b) a 14b ods. 1 a 2 nariadenia: | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia a pomoci), Kodaň. |

3.Na účely uplatňovania článku 17 nariadenia a článku 10b vykonávacieho nariadenia: | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Riaditeľstvo sociálneho zabezpečenie a pomoci), Kodaň. |

4.Na účely uplatňovania článkov 38 ods. 1, 70 ods. 1 a 82 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Sociálny výbor samosprávnej mestskej obce, v ktorej má príjemca dávky bydlisko. V samosprávnych mestských obciach Kodaň, Odense Aalborg a Arhus: Magistraten (komunálna správa). |

5.Na účely uplatňovania článkov 80 ods. 2, 81 a 85 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen (Národný úrad poistenia pre prípad nezamestnanosti), Kodaň. |

6.Na účely uplatňovania článku 102 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | |

a)preplácania podľa článkov 36 a 63 nariadenia: | Sundhedsministeriet (Ministerstvo zdravotníctva), Kodaň. |

b)náhrady podľa článku 70 ods. 2 nariadenia: | Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen (Národný úrad poistenia pre prípad nezamestnanosti), Kodaň. |

7.Na účely uplatňovania článku 110 vykonávacieho nariadenia: | |

a)dávky podľa kapitoly 1 a 5 hlavy III nariadenia: | Sundhedsministeriet (Ministerstvo zdravotníctva), Kodaň. |

b)peňažné dávky podľa kapitoly 1 hlavy III nariadenia a dávky podľa kapitoly 2, 3, 7 a 8 hlavy III nariadenia: | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Riaditeľstvo sociálneho zabezpečenie a pomoci), Kodaň. |

c)dávky podľa kapitoly 4 oddielu III nariadenia: | Arbejdsskadestyrelsen (Národný úrad pre pracovné úrazy a choroby z povolania), Kodaň. |

d)dávky podľa kapitoly 6 oddielu III nariadenia: | Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen (Národný úrad poistenia pre prípad nezamestnanosti), Kodaň. |

C. NEMECKO

1.Na účely uplatňovania článku 6 ods. 1 vykonávacieho nariadenia:

a)podľa charakteru naposledy vykonávanej činnosti: | dôchodkové poisťovne manuálnych pracovníkov a administratívnych pracovníkov, uvedené v prílohe 2 pre rôzne členské štáty; |

b)ak nie je možné určiť charakter naposledy vykonávanej činnosti: | dôchodkové poisťovne manuálnych robotníkov, uvedené v prílohe 2 pre rôzne členské štáty; |

c)osoby, ktoré boli podľa holandských právnych predpisov poistené v systéme všeobecného poistenia v starobe (Algemene Ouderddomswet), zatiaľ čo vykonávali činnosť, na ktorú sa nevzťahovalo povinné poistenie podľa nemeckých právnych predpisov: | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Spolková poisťovňa pre administratívnych pracovníkov), Berlín. |

2.Na účely uplatňovania:

a)Článkov 14 ods. 1 písm. a), 14b ods. 1 nariadenia a v prípade dohôd podľa článku 17 nariadenia, súčasne s článkom 11 vykonávacieho nariadenia,:b)článkov 14a ods. 1 písm. a) a 14b ods. 2 a v prípade dohôd podľa článku 17 nariadenia, súčasne s článkom 11a vykonávacieho nariadenia:c)článkov 14 ods. 2 písm. b), 14 ods. 3, 14a ods. 2 až 4 a 14c písm. a) a v prípade dohôd podľa článku 17 nariadenia súčasne s článkom 12a vykonávacieho nariadenia | |

i)osoby, ktoré sú poistené v systéme nemocenského poistenia: | inštitúcia, v ktorej je daná osoba poistená; |

ii)osoby, ktoré nie sú poistené v systéme nemocenského poistenia: | |

— zamestnanci: | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Spolková poisťovňa pre administratívnych pracovníkov), Berlín, |

— pre manuálnych pracovníkov: | príslušná dôchodková poisťovňa pre manuálnych pracovníkov. |

3.Na účely uplatňovania článkov 14 ods. 1 písm. b), 14a ods. 1 písm. b) a 14b ods. 1 (súčasne s článkom 14a ods. 1 písm. b), článku 14b ods. 2 (súčasne s článkom 14a ods. 1 písm. b) a článkom 17 nariadenia: | Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung — Ausland (Nemecké styčné centrum nemocenského poistenia — Zahraničie), Bonn. |

4.Na účely uplatňovania. | |

a) článku 13 ods. 2 a 3 a 14 ods. 1, 2 a 3 vykonávacieho nariadenia: | Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Miestny všeobecný nemocenský fond), Bonn; |

b) článkov 13 ods. 4 a 14 ods. 4 vykonávacieho nariadenia: | Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn Bonn (Miestny všeobecný nemocenský fond), Bonn, okrem poistencov náhradného fondu (Ersatzkasse); |

5.Na účely uplatňovania článkov 80 ods. 2, 81 a 82 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Arbeitsamt (Úrad zamestnanosti) okresu v Nemecku, v ktorom mal pracovník naposledy bydlisko alebo pobyt, alebo ak pracovník nemal bydlisko ani pobyt v Nemecku, pokiaľ tam pracoval, Arbeitsamt okresu v Nemecku, v ktorom bol pracovník naposledy zamestnaný. |

6.Na účely uplatňovania článku 85 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Arbeitsamt okresu v Nemecku, v ktorom bol pracovník naposledy zamestnaný. |

7.Na účely uplatňovania článku 91 ods. 2 vykonávacieho nariadenia:

a)rodinné prídavky vyplácané podľa článkov 77 a 78 nariadenia: | Arbeitsamt Nürnberg (Úrad zamestnanosti), Nürnberg; |

b)doplnky k dôchodkom pre deti, vyplácané v rámci systému zákonného dôchodkového poistenia: | dôchodkové poisťovne pre manuálnych pracovníkov, administratívnych pracovníkov a baníkov, určené ako príslušné inštitúcie v odseku 2 časti C prílohy 2. |

8.Na účely uplatňovania:a) Článku 36 nariadenia a článku 102 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | AOK-Bundesverband (Národný zväz miestnych nemocenských fondov), Bonn 2; |

b) článku 63 nariadenia a článku 102 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Zväz profesijných a obchodných združení v priemysle), St. Augustin; |

c) článku 75 nariadenia a článku 102 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Bundesanstalt für Arbeit (Spolkový úrad zamestnanosti), Nürnberg. |

9.Na účely uplatňovania článku 113 ods. 2 vykonávacieho nariadenia:

a)náhrada nesprávne poskytnutých vecných dávok pri predložení overeného prehlásenia podľa článku 20 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung — Ausland (Nemecké styčné centrum nemocenského poistenia — Zahraničie), Bonn, pomocou fondu náhrad podľa odseku 5 časti C prílohy VI nariadenia; |

b)náhrada nesprávne poskytnutých vecných dávok pri predložení overeného prehlásenia podľa článku 62 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Zväz profesijných a obchodných združení v priemysle), St. Augustin. |

10.Na účely uplatňovania článku 14d ods. 3 nariadenia: | inštitúcia, ktorej sú platené príspevky na dôchodkové poistenie alebo ak je žiadosť podaná spolu so žiadosťou o dôchodok alebo po nej inštitúcií, ktorá skúma žiadosť. |

D. ŠPANIELSKO

1.Na účely uplatňovania článku 6 ods. 1 (okrem osobitnej dohody s Instituto Social de la Marina (Sociálny inštitút námorníkov), článkov 13 ods. 2 a 3, článku 14 nariadenia, článku 11 ods. 1, článku 11a, článku 12a a článku 109 vykonávacieho nariadenia: | Tesorería General de la Seguridad Social (Všeobecný fond sociálneho zabezpečenia). |

2.Na účely uplatňovania článku 102 ods. 2 (okrem námorníkov a dávok v nezamestnanosti), článku 110 a článku 113 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Instituto Nacional de Seguridad Social (Národný úrad sociálneho zabezpečenia), Madrid. |

3.Na účely uplatňovania článku 38 ods. 1, článku 70 ods. 1, článku 85 ods. 2 a článku 86 ods. 2 vykonávacieho nariadenia okrem námorníkov: | Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (oblastné riaditeľstvo Národného úradu sociálneho zabezpečenia). |

4.Na účely uplatňovania článku 6 ods. 1 (špeciálna dohoda pre námorníkov), článku 38 ods. 1 (vzhľadom na námorníkov), článku 70 ods. 1, článku 80 ods. 2, článku 81, článku 82 ods. 2, článku 85 ods. 2, článku 86 ods. 2 a článku 102 ods. 2 (okrem dávky v nezamestnanosti) vykonávacieho nariadenia: | Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (oblastné riaditeľstvá Sociálneho inštitútu pre námorníkov), Madrid. |

5.Na účely uplatňovania článku 102 ods. 2 vzhľadom na dávky v nezamestnanosti: | Instituto Nacional de Empleo (Národný inštitút zamestnanosti), Madrid. |

6.Na účely uplatňovania článku 80 ods. 2, článku 81 a článku 82 ods. 2 vykonávacieho nariadenia vzhľadom na dávky v nezamestnanosti okrem námorníkov: | Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo (Oblastné riaditeľstvá Národného inštitútu zamestnanosti). |

E. FRANCÚZSKO

1.Na účely uplatňovania článku 6 ods. 1 vykonávacieho nariadenia: | Direction régionale de la sécurité sociale (Regionálne riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia). |

2.Na účely uplatňovania článku 11 ods. 1 písm. a) a 12a vykonávacieho nariadenia:

a)Kontinentálne Francúzsko: | |

i)všeobecne: | Caisse primaire d'assurance maladie (Miestny fond nemocenského poistenia), |

ii)systém v poľnohospodárstve: | Caisse de mutualité sociale agricole (Vzájomný fond sociálneho poistenia v poľnohospodárstve), |

iii)systém pre baníkov: | Société de secours minière (Spoločnosť na podporu baníkov), |

iv)systém pre námorníkov: | Section "Caisse de retraite des marins" du quartier des affaires maritimes (Fond dôchodkov pre námorníkov, odbor pre záležitosti námorných síl); |

b)Zahraničné departmenty: | |

i)všeobecne: | Caisse générale de sécurité sociale (Všeobecný fond sociálneho zabezpečenia), |

ii)pre námorníkov: | Section "Caisse de retraite des marins" du quartier des affaires maritimes (Fond dôchodkov pre námorníkov, odbor pre záležitosti námorných síl); |

3.Na účely uplatňovania článkov 11a ods. 1 a 12a vykonávacieho nariadenia: | Caisses mutuelles régionales (Regionálne vzájomné fondy). |

4.Na účely uplatňovania článkov 13 ods. 2 a 3 a 14 ods. 3 vykonávacieho nariadenia: | Caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne (Miestny fond nemocenského poistenia parížskeho regiónu). |

4a.Na účely uplatňovania článku 14c nariadenia a článku 12a ods. 7 a 8 vykonávacieho nariadenia:

a)Článok 12a ods. 7 vykonávacieho nariadenia: | |

i)zamestnanie vo Francúzsku a samostatná zárobková činnosť v nepoľnohospodárskom odvetví iného členského štátu: | Caisse mutuelle régionale (Regionálny vzájomný fond), |

ii)zamestnanie vo Francúzsku a samostatná zárobková činnosť v poľnohospodárstve iného členského štátu: | Caisse de mutualité sociale agricole (Vzájomný fond sociálneho poistenia v poľnohospodárstve); |

b)článok 12a ods. 8 vykonávacieho nariadenia: | |

i)samostatná zárobková činnosť v nepoľnohospodárskom odvetví vo Francúzsku: | Caisse mutuelle régionale (Regionálny vzájomný fond); |

ii)samostatná zárobková činnosť v poľnohospodárstve vo Francúzsku: | Caisse de mutualité sociale agricole (Vzájomný fond sociálneho poistenia v poľnohospodárstve); |

c)v prípade samostatnej zárobkovej činnosti v nepoľnohospodárskom odvetví vo Francúzsku a zamestnania v Luxembursku: | danej osobe bude vydané tlačivo E 101, daná osoba ho predloží Regionálnemu vzájomnému fondu. |

5.Na účely uplatňovania článku 17 a súbežne článku 14 ods. 1 a 14a ods. 1 nariadenia:

i)systémy iné ako systémy v poľnohospodárstve: | Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (Regionálne riaditeľstvo pre zdravotníctvo a sociálne veci); |

ii)systémy v poľnohospodárstve: | Direction régionale de l'agriculture et de la forêt (Regionálne riaditeľstvo poľnohospodárstva a lesníctva) — Service régional de l'inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricole (Regionálne oddelenie inšpekcie práce, zamestnanosti a sociálnej politiky v poľnohospodárstve), Paríž. |

6.Na účely uplatňovania článkov 80, 81, 82 ods. 2 a 85 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (Departmentálne riaditeľstvo práce a pracovných síl) v mieste, kde je vykonávané zamestnanie, na ktoré sa vyžaduje overené osvedčenie; |

| Miestna pobočka Agence nationale pour l'emploi (Národný úrad zamestnanosti); |

| Radnica v mieste bydliska rodinných príslušníkov: |

7.Na účely uplatňovania článku 84 vykonávacieho nariadenia:

a)celková nezamestnanosť: | Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Združenie pre zamestnania v priemysle a obchode) v mieste bydliska danej osoby; |

b)čiastočná nezamestnanosť: | Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (Departmentálne riaditeľstvo práce a pracovných síl) v mieste zamestnania danej osoby. |

8.Na účely spoločného uplatňovania článku 36 a 63 nariadenia a článku 102 vykonávacieho nariadenia: | Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (Centrum sociálneho zabezpečenia migrujúcich pracovníkov), Paríž; |

| Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) (Združenie pre zamestnanosť v priemysle a obchode). |

9.Na účely uplatňovania článku 113 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (Centrum sociálneho zabezpečenia migrujúcich pracovníkov), Paríž. |

F. GRÉCKO

1.Na účely uplatňovania článku 6 ods. 1 vykonávacieho nariadenia: | Ίδρυμα Κοινωνιχών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Inštitút sociálneho poistenia, Atény). |

2.Na účely uplatňovania článku 14 ods. 1 a 14b ods. 1 nariadenia spolu s článkom 11 ods. 1 písm. a) vykonávacieho nariadenia:

a)všeobecne: | Ίδρυμα Κοινωνιχών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Inštitút sociálneho poistenia, Atény); |

b)pre námorníkov: | Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), Πειραιάς (Dôchodkový fond námorníkov, Pireus). |

3.Na účely uplatňovania článku 14 ods. 2 písm. b) bod i) nariadenia a 12a ods. 1 vykonávacieho nariadenia: | Ίδρυμα Κοινωνιχών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Inštitút sociálneho poistenia, Atény). |

4.Na účely uplatňovania článku 14a ods. 1 a 14b ods. 2 nariadenia a súbežne článku 11a ods. 1 písm. a) vykonávacieho nariadenia:

a) všeobecne: | Ίδρυμα Κοινωνιχών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Inštitút sociálneho poistenia, Atény); |

b) pre námorníkov: | Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), Πειραιάς (Dôchodkový fond námorníkov, Pireus). |

4a.Na účely uplatňovania článku 14c nariadenia (EHS) č. 1408/71 a 12a nariadenia (EHS) č. 574/72:

a)všeobecne: | Ίδρυμα Κοινωνιχών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Inštitút sociálneho poistenia, Atény); |

b)pre námorníkov: | Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), Πειραιάς (Dôchodkový fond námorníkov, Pireus). |

5.Na účely uplatňovania článku 14d ods. 3 nariadenia:

a)všeobecne: | Ίδρυμα Κοινωνιχών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Inštitút sociálneho poistenia, Atény); |

b)pre námorníkov: | Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), Πειραιάς (Dôchodkový fond námorníkov, Pireus). |

6.Na účely uplatňovania článku 13 ods. 2 a 3 a článku 14 ods. 1 a 2 vykonávacieho nariadenia: | Ίδρυμα Κοινωνιχών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Inštitút sociálneho poistenia, Atény). |

7.Na účely uplatňovania článku 80 ods. 2 a 85 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Αθήνα (Úrad pre zamestnanosť pracovných síl, Atény). |

8.Na účely uplatňovania článku 81 vykonávacieho nariadenia: | Ίδρυμα Κοινωνιχών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Inštitút sociálneho poistenia, Atény). |

9.Na účely vykonávania článku 102 ods. 2 vykonávacieho nariadenia:

a)rodinné prídavky, nezamestnanosť: | Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Αθήνα (Úrad pre zamestnanosť pracovných síl, Atény); |

b)dávky pre námorníkov: | Οίκος Ναύτου, Πειραιάς (Dom námorných dopravcov), Pireus; |

c)ostatné dávky: | Ίδρυμα Κοινωνιχών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Inštitút sociálneho poistenia, Atény). |

9a.Na účely vykonávania článku 110 vykonávacieho nariadenia:

a)rodinné prídavky, nezamestnanosť: | Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Αθήνα (Úrad pre zamestnanosť pracovných síl, Atény); |

b)dávky pre námorníkov: | Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), Πειραιάς (Dôchodkový fond námorníkov, Pireus); |

c)ostatné dávky: | Ίδρυμα Κοινωνιχών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Inštitút sociálneho poistenia, Atény). |

10.Na účely uplatňovania článku 82 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Αθήνα (Úrad pre zamestnanosť pracovných síl, Atény). |

11.Na účely uplatňovania článku 113 ods. 2 vykonávacieho nariadenia:

a)dávky pre námorníkov: | Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), Πειραιάς (Dom námorných dopravcov, Pireus); |

b)ostatné dávky: | Ίδρυμα Κοινωνιχών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Inštitút sociálneho poistenia, Atény). |

G. ÍRSKO

1.Na účely uplatňovania článku 14c nariadenia, článkov 6 ods. 1, 11 ods. 1, 11a ods. 1, 12a, 13 ods. 2 a 3, 14 ods. 1, 2 a 3, 38 ods. 1, 70 ods. 1, 85 ods. 2, 86 ods. 2 a 91 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Department of Social Welfare (Ministerstvo zdravotníctva), Dublin. |

2.Na účely uplatňovania článku 80 ods. 2, 81 a 82 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Department of Social Welfare (Ministerstvo sociálnej starostlivosti), Dublin, vrátane oblastných úradov zodpovedných za dávky v nezamestnanosti. |

3.a) Na účely uplatňovania článkov 36 a 63 nariadenia a článku 102 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Department of Health (Ministerstvo zdravotníctva), Dublin; |

b) Na účely uplatňovania článku 70 nariadenia a článku 102 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Department of Social Welfare (Ministerstvo sociálnej starostlivosti), Dublin. |

4.a) Na účely uplatňovania článku 110 vykonávacieho nariadenia (peňažné dávky): | Department of Social Welfare (Ministerstvo sociálnej starostlivosti), Dublin; |

b) Na účely uplatňovania článku 110 (vecné dávky) a článok 113 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Eastern Health Board (Zdravotnícka rada pre východ), Dublin 8, Midland Health Board (Zdravotnícka rada pre vnútrozemie), Tullamore, County Offaly, Mid-Western Health Board (Zdravotnícka rada pre stredný západ), Limerick, North-Eastern Health Board (Zdravotnícka rada pre sever), Ceanannus Mor, County Meath, North-Western Health Board (Zdravotnícka rada pre severovýchod), Manorhamilton, County Leitrim, South-Eastern Health Board (Zdravotnícka rada pre juhovýchod), Kilkenny, Southern Health Board (Zdravotnícka rada pre juh), Cork, Western Health Board (Zdravotnícka rada pre západ), Galway. |

H. TALIANSKO

1.Na účely uplatňovania článku 6 ods. 1 vykonávacieho nariadenia: | Ministerio del lavoro e della previdenza sociale (Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti), Rím. |

2.Na účely uplatňovania článkov 11 ods. 1, 13 ods. 2 a 3 a 14 ods. 1, 2 a 3 vykonávacieho nariadenia: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národný inštitút sociálnej starostlivosti), oblastné úrady, |

3.Na účely uplatňovania článku 11a a 12a vykonávacieho nariadenia:

pre lekárov: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Národný úrad sociálnej starostlivosti a pomoci praktickým lekárom), |

pre farmaceutov: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Národný úrad sociálnej starostlivosti a pomoci farmaceutom), |

pre zverolekárov: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Národný úrad sociálnej starostlivosti a pomoci zverolekárom), |

pre pôrodné asistentky: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (Národný úrad sociálnej starostlivosti a pomoci pôrodným asistentkám), |

pre inžinierov a architektov: | Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti (Národný fond sociálnej starostlivosti inžinierov a architektov), |

pre geodetov: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (Národný fond sociálnej starostlivosti a pomoci geodetom), |

pre advokátov a prokurátorov: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori (Národný fond sociálnej starostlivosti a pomoci advokátom a prokurátorom), |

pre ekonómov: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori comercialisti (Národný fond sociálnej starostlivosti a pomoci ekonómom), |

pre účtovníkov: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Národný fond sociálnej starostlivosti a pomoci účtovníkom), |

pre odborníkov pre zamestnanie: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (Národný úrad sociálnej starostlivosti a pomoci odborníkom pre zamestnanie), |

pre notárov: | Cassa nazionale notariato (Národný fond pre notárov), |

pre pracovníkov colníc: | Fondo di previdenza a favore degli spedizioneri doganali (Fond sociálnej starostlivosti a pomoci pre pracovníkov colníc). |

4.Na účely uplatňovania článku 38 ods. 1 vykonávacieho nariadenia: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národný inštitút sociálnej starostlivosti), oblastné úrady, |

5.Na účely uplatňovania článkov 80 ods. 2, 81, 82 ods. 2, 85 ods. 2, 88 a 91 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národný inštitút sociálnej starostlivosti), oblastné úrady. |

6.Na účely uplatňovania článku 102 ods. 2 vykonávacieho nariadenia:

a)náhrada podľa článku 36 nariadenia: | Ministerio della sanità (Ministerstvo zdravotníctva), Rím; |

b)náhrada podľa článku 63 nariadenia: | |

i)vecné dávky: | Ministerio della sanità (Ministerstvo zdravotníctva), Rím; |

ii)protézy a hlavné zdravotné pomôcky: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Národná inštitúcia pre poistenie proti pracovným úrazom), Rím; |

c)náhrady podľa článku 70 nariadenia: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národný inštitút sociálnej starostlivosti), Rím. |

7.Na účely uplatňovania článku 113 ods. 2 vykonávacieho nariadenia:

a)choroba (vrátane tuberkulózy): | Ministerio della sanità (Ministerstvo zdravotníctva), Rím; |

b)pracovné úrazy a choroby z povolania: | |

i)vecné dávky: | Ministerio della sanità (Ministerstvo zdravotníctva), Rím; |

ii)protézy a hlavné zdravotné pomôcky: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Národná inštitúcia pre poistenie proti pracovným úrazom), Rím. |

I. LUXEMBURSKO

1.Na účely uplatňovania článku 14d ods. 3 nariadenia: | príslušný orgán pre daný typ vykonávaného zamestnania. |

2.Na účely uplatňovania článku 6 ods. 1 vykonávacieho nariadenia: | príslušný systém pre daný typ zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti, naposledy vykonávanej vo veľkovojvodstve. |

3.Na účely uplatňovania článkov 11 ods. 1, 11a, 13 ods. 2 a 3 a 14 ods. 1, 2 a 3 vykonávacieho nariadenia: | Inspection générale de la sécurité sociale (Generálny inšpektorát sociálneho zabezpečenia), Luxemburg. |

4.Na účely uplatňovania článku 10b a 12a vykonávacieho nariadenia: | Centre commun de la sécurité sociale (Spoločné centrum sociálneho zabezpečenia), Luxemburg. |

5.Na účely uplatňovania článku 80 ods. 2, 81 a 82 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Administration de l'emploi (Úrad zamestnanosti), Luxemburg. |

6.Na účely uplatňovania článku 85 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | nemocenský fond, v ktorom bola daná osoba naposledy poistená. |

7.Na účely uplatňovania článku 91 ods. 2 vykonávacieho nariadenia:

a)Invalidita, staroba, úmrtie (dôchodky): | |

i)pre manuálnych pracovníkov: | Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Inštitúcia pre poistenie v starobe a invalidite), Luxemburg; |

ii)pre administratívnych pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby vykonávajúce povolanie: | Caisse de pension des employés privés (Dôchodkový fond pre administratívnych pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby v slobodnom povolaní), Luxemburg; |

iii)pre samostatne zárobkovo činné osoby pracujúce v odvetví remesiel, obchode alebo výrobe: | Caisse de pension des artisans, des commerçants et des industriels, Luxembourg (Dôchodkový fond pre remesleníkov, obchodníkov a výrobcov), Luxemburg; |

iv)pre samostatne zárobkovo činné osoby pracujúce v poľnohospodárstve: | Caisse de pension agricole, Luxembourg (Poľnohospodársky dôchodkový fond), Luxemburg; |

b)rodinné dávky: | Caisse nationale des prestations familiales (Národný fond rodinných dávok), Luxemburg. |

8.Na účely uplatňovania článku 102 ods. 2 vykonávacieho nariadenia:

a)choroba a materstvo: | Union des caisses de maladie (Združenie nemocenských fondov), Luxemburg |

b)pracovné úrazy: | Association d'assurance contre les accidents, section indutrielle (Združenie úrazového poistenia, oddelenie pre priemysel), Luxemburg; |

c)nezamestnanosť: | Administration de l'emploi (Úrad zamestnanosti), Luxemburg. |

9.Na účely uplatňovania článku 113 ods. 2 vykonávacieho nariadenia:

a)choroba a materstvo: | Union des caisses de maladie (Združenie nemocenských fondov), Luxemburg. |

b)pracovné úrazy: | Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (Združenie úrazového poistenia, oddelenie pre priemysel), Luxemburg. |

J. HOLANDSKO

1.Na účely uplatňovania článku 17 nariadenia a článkov 6 ods. 1, 10b, 11 ods. 1 a 2, 11a ods. 1 a 2, 12a, 13 ods. 2 a 3 a článku 14 ods. 1 a 2 vykonávacieho nariadenia: | Sociale Verzekeringsbank (Banka pre sociálne poistenie), Amstelveen. |

2.Na účely uplatňovania článku 14 ods. 3 vykonávacieho nariadenia vzhľadom na pomocný personál Európskych spoločenstiev, ktorí nemajú bydlisko v Holandsku (len vecné dávky): | Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds (Všeobecný nemocenský fond Holandska), Utrecht. |

3.Na účely uplatňovania článku 82 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nové všeobecné profesijné a obchodné združenie), Amsterdam. |

4.Na účely uplatňovania článku 102 ods. 2 vykonávacieho nariadenia:

a)náhrady poskytované podľa článkov 36 a 63 nariadenia: | Ziekenfondsraad (Rada nemocenských fondov), Amstelveen; |

b)náhrady poskytované podľa článku 70 nariadenia: | Algemeen Werkloosheidsfond (Všeobecný fond nezamestnanosti), Zoetermeer. |

K. RAKÚSKO

1.… | |

2.Na účely uplatňovania článkov 14 ods. 1 písm. b) a 17 nariadenia: | Bundesminister für Arbeit und Soziales (Spolkový minister práce a sociálnych vecí), Viedeň, v súlade s Bundesminister für Jugend und Familie (Spolkový minister mládeže a rodiny), Viedeň. |

Na uplatňovanie článku 14d ods. 3 nariadenia: | Príslušná inštitúcia. |

3.Na účely uplatňovania článkov 11, 11a, 12a, 13 a 14 vykonávacieho nariadenia:

a)Ak sa na danú osobu vzťahujú rakúske právne predpisy a nemocenské poistenie: | Príslušná nemocenská poisťovňa; |

b)Ak sa na danú osobu vzťahujú rakúske právne predpisy, ale nevzťahuje sa na ňu nemocenské poistenie: | Príslušná poisťovňa pre pracovné úrazy; |

c)Vo všetkých ostatných prípadoch: | Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hlavné združenie rakúskych sociálnych poisťovní), Viedeň. |

4.Na účely uplatňovania článkov 38 ods. 1, 81 a 70 ods. 1 vykonávacieho nariadenia: | Gebietskrankenkasse (Regionálny úrad pre služby trhu práce) príslušný v mieste, kde mala daná osoba naposledy bydlisko alebo pobyt alebo kde poslednýkrát vykonávala zamestnanie. |

5.Na účely uplatňovania článkov 80 ods. 2, 81 a 82 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Regionale Geschäftstelle des Arbeitsmarktservice (Regionálny úrad pre služby trhu práce) príslušný v mieste, kde mala daná osoba naposledy bydlisko alebo pobyt alebo kde poslednýkrát vykonávala zamestnanie. |

6.Na účely uplatňovania článkov 85 ods. 2 a 86 ods. 2 vykonávacieho nariadenia vo vzťahu ku Karenzurlaubsgeld (špeciálna dávka v materstve): | Regionale Geschäftstelle des Arbeitsmarktservice (Regionálny úrad pre služby trhu práce) príslušný v mieste, kde mala daná osoba naposledy bydlisko alebo pobyt alebo kde poslednýkrát vykonávala zamestnanie. |

7.Na účely uplatňovania: | |

a) Článku 102 ods. 2 vykonávacieho nariadenia v súvislosti s článkom 36 a 63 nariadenia: | Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hlavné združenie rakúskych sociálnych poisťovní), Viedeň. |

b) Článku 102 ods. 2 vykonávacieho nariadenia vo vzťahu k článku 70 nariadenia: | Landgeschäftstelle Wien des Arbeitsmarktservice (Okresný úrad služieb trhu práce), Viedeň. |

8.Na účely uplatňovania článku 110 vykonávacieho nariadenia: | príslušná inštitúcia aleboak neexistuje rakúska príslušná inštitúcia, inštitúcia príslušná v mieste bydliska danej osoby. |

9.Na účely uplatňovania článku 113 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hlavné združenie rakúskych sociálnych poisťovní), Viedeň, ak sa má za to, že výdavky na vecné dávky budú nahradené z príspevkov na nemocenské poistenie dôchodcov, ktoré obdrží uvedené združenie. |

L. PORTUGALSKO

I.KONTINENT

1.Na účely uplatňovania článku 17 nariadenia: | Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (Ministerstvo medzinárodných vzťahov a dohovorov o sociálnom zabezpečení), Lisabon. |

2.Na účely uplatňovania článku 11 ods. 1 a článku 11a vykonávacieho nariadenia: | Centro Regional de Segurança Social (Regionálne centrum sociálneho zabezpečenia), v ktorom je poistený pracovník dočasne preložený. |

3.Na účely uplatňovania článku 12a vykonávacieho nariadenia: | Centro Regional de Segurança Social (Regionálne centrum sociálneho zabezpečenia) v mieste, kde má pracovník bydlisko alebo kde je poistený. |

4.Na účely uplatňovania článku 13 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (Ministerstvo medzinárodných vzťahov a dohovorov o sociálnom zabezpečení), Lisabon. |

5.Na účely uplatňovania článku 14 ods. 1 a 2 vykonávacieho nariadenia: | Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (Ministerstvo medzinárodných vzťahov a dohovorov o sociálnom zabezpečení), Lisabon. |

6.Na účely uplatňovania článku 14 ods. 3 vykonávacieho nariadenia: | Centro Regional de Segurança Social (Regionálne centrum sociálneho zabezpečenia), Lisabon. |

7.Na účely vykonávania článkov 28 ods. 1, 29 ods. 2 a 5, 30 ods. 1 a 3 a 31 ods. 1 (druhá veta) vykonávacieho nariadenia (vzhľadom na vydávanie potvrdení): | Centro Nacional de Pensões (Národné dôchodkové centrum), Lisabon. |

8.Na účely uplatňovania článkov 25 ods. 2, 38 ods. 1, 70 ods. 1, 82 ods. 2 a 86 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | správny úrad v mieste bydliska rodinných príslušníkov. |

9.Na účely uplatňovania článkov 17 ods. 6 a 7, 18 ods. 3, 4 a 6, článkov 20, 21 ods. 1, článkov 22, 31 ods. 1 (prvá veta) a 34 ods. 1 a 2 (prvý pododsek) vykonávacieho nariadenia (inštitúcia príslušná v mieste bydliska danej osoby alebo inštitúcia, príslušná v mieste pobytu danej osoby): | Administração Regional de Sańde (Regionálna zdravotná správa) v mieste bydliska alebo pobytu danej osoby. |

10.Na účely uplatňovania článkov 80 ods. 2, 81 a 85 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Centro Regional de Segurança Social (Regionálne centrum sociálneho zabezpečenia), v ktorom bola daná osoba naposledy poistená. |

11.Na účely uplatňovania článku 102 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (Ministerstvo medzinárodných vzťahov a dohovorov o sociálnom zabezpečení), Lisabon. |

II.AUTONÓMNY REGIÓN MADEIRA

1.Na účely uplatňovania článku 17 nariadenia: | Secretário Regional dos Assuntos Sociais (Regionálny tajomník pre sociálne veci), Fuchal. |

2.Na účely uplatňovania článku 11 ods. 1 a 11a vykonávacieho nariadenia: | Direcção Regional de Segurança Social (Regionálne riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia), Funchal. |

3.Na účely uplatňovania článku 12a vykonávacieho nariadenia: | Direcção Regional de Segurança Social (Regionálne riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia), Funchal. |

4.Na účely uplatňovania článku 13 ods. 2 a 3 vykonávacieho nariadenia: | Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (Ministerstvo medzinárodných vzťahov a dohovorov o sociálnom zabezpečení), Lisabon. |

5.Na účely uplatňovania článku 14 ods. 1 a ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (Ministerstvo medzinárodných vzťahov a dohovorov o sociálnom zabezpečení), Lisabon. |

6.Na účely uplatňovania článku 14 ods. 3 vykonávacieho nariadenia: | Direcção Regional de Segurança Social (Regionálne riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia), Funchal. |

7.Na účely uplatňovania článkov 28 ods. 1, 29 ods. 2 a 5, 30 ods. 1 a 3 a 31 ods. 1 (druhá veta) vykonávacieho nariadenia (vydávanie potvrdení): | Direcção Regional de Segurança Social (Regionálne riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia), Funchal. |

8.Na účely uplatňovania článkov 25 ods. 2, 38 ods. 1, 70 ods. 1, 82 ods. 2 a 86 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | správny úrad v mieste bydliska rodinných príslušníkov. |

9.Na účely uplatňovania článkov 17 ods. 6 a 7, 18 ods. 3, 4 a 6, 20, 21 ods. 1, 22, 31 ods. 1 (prvá veta) a 34 ods. 1 a 2 (prvý pododsek) vykonávacieho nariadenia (inštitúcia príslušná v mieste bydliska alebo pobytu danej osoby): | Direcção Regional de Saúde Pública (Regionálne riaditeľstvo verejného zdravia), Funchal. |

10.Na účely uplatňovania článkov 80 ods. 2, 81 a 85 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Direcção Regional de Segurança Social (Regionálne riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia), Funchal. |

11.Na účely uplatňovania článku 102 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (Ministerstvo medzinárodných vzťahov a dohovorov o sociálnom zabezpečení), Lisabon. |

III.AUTONÓMNY REGIÓN AZORSKÝCH OSTROVOV

1.Na účely uplatňovania článku 17 nariadenia: | Direcção Regional de Segurança Social (Regionálne riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia), Angra do Heroísmo. |

2.Na účely uplatňovania článku 11 ods. 1 a 11a vykonávacieho nariadenia: | Direcção Regional de Segurança Social (Regionálne riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia), Angra do Heroísmo. |

3.Na účely uplatňovania článku 12a vykonávacieho nariadenia: | Direcção Regional de Segurança Social (Regionálne riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia), Angra do Heroísmo. |

4.Na účely uplatňovania článku 13 ods. 2 a 3 vykonávacieho nariadenia: | Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (Ministerstvo medzinárodných vzťahov a dohovorov o sociálnom zabezpečení), Lisabon. |

5.Na účely uplatňovania článku 14 ods. 1 a 2 vykonávacieho nariadenia: | Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (Ministerstvo medzinárodných vzťahov a dohovorov o sociálnom zabezpečení), Lisabon. |

6.Na účely uplatňovania článku 14 ods. 3 vykonávacieho nariadenia: | Direcção Regional de Segurança Social (Regionálne riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia), Angra do Heroísmo. |

7.Na účely uplatňovania článkov 28 ods. 1, 29 ods. 2 a 5, 30 ods. 1 a 3 a 31 ods. 1 (druhá veta) vykonávacieho nariadenia (vydávanie potvrdení): | Direcção Regional de Segurança Social (Regionálne riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia), Angra do Heroísmo. |

8.Na účely uplatňovania článkov 25 ods. 2, 38 ods. 1, 70 ods. 1, 82 ods. 2 a 86 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | správny úrad v mieste bydliska rodinných príslušníkov. |

9.Na účely uplatňovania článkov 17 ods. 6 a 7, 18 ods. 3, 4 a ods. 6, 20, 21 ods. 1, 22, 31 ods. 1 (prvá veta) a 34 ods. 1 a 2 (prvý pododsek) vykonávacieho nariadenia (inštitúcia príslušná v mieste bydliska alebo pobytu danej osoby): | Direcção Regional de Saúde Pública (Regionálne riaditeľstvo zdravotníctva), Angra do Heroísmo. |

10.Na účely uplatňovania článkov 80 ods. 2, 81 a 85 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Direcção Regional de Segurança Social (Regionálne riaditeľstvo sociálneho zabezpečenia), Angra do Heroísmo. |

11.Na účely uplatňovania článku 102 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (Ministerstvo medzinárodných vzťahov a dohovorov o sociálnom zabezpečení), Lisabon. |

M. FÍNSKO

1.Na účely uplatňovania článkov 14 ods. 1 písm. b), 14a ods. 1 písm. b) nariadenia a článkov 11 ods. 1, 11a ods. 1, 12a, 13 ods. 2 a 3 a 14 ods. 1 a 2 vykonávacieho nariadenia: | Eläketurvakeskus — Pensionsskydscentralen (Ústredný inštitút dôchodkového zabezpečenia), Helsinki. |

2.Na účely uplatňovania článku 10b vykonávacieho nariadenia: | Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Inštitúcia sociálneho poistenia), Helsinki. |

3.Na účely vykonávania článkov 36 a 90 vykonávacieho nariadenia: | Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Inštitúcia sociálneho poistenia), Helsinki, a Tyoeläkelaitokset (Inštitúcie pre dôchodky zamestnaných osôb), Eläketurvakeskus — Pensionsskydscentralen (Ústredný inštitút dôchodkového zabezpečenia), Helsinki. |

4.Na účely uplatňovania článkov 37 písm. b) a 38 ods. 1, 70 ods. 1, 82 ods. 2, 85 ods. 2 a 86 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Inštitúcia sociálneho poistenia), Helsinki, |

5.Na účely uplatňovania článkov 41 až 59 vykonávacieho nariadenia: | Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Inštitúcia sociálneho poistenia), Helsinki, Eläketurvakeskus — Pensionsskydscentralen (Ústredný inštitút dôchodkového zabezpečenia), Helsinki. |

6.Na účely uplatňovania článkov 60 až 67, 71, 75, 76 a 78 vykonávacieho nariadenia: | inštitúcia príslušná v mieste bydliska alebo pobytu danej osoby alebo poisťovňa, ktorú určí: Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto — Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Združenie inštitúcií pre poistenie proti úrazom), Helsinki. |

7.Na účely uplatňovania článkov 80 a 81 vykonávacieho nariadenia: | príslušný fond zamestnanosti v prípade podpory v nezamestnanosti odvodené od zárobku. Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Inštitúcia sociálneho poistenia), Helsinki, v prípade základných dávok v nezamestnanosti. |

8.Na účely uplatňovania článkov 102 a 113 vykonávacieho nariadenia: | Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten — (Inštitúcia sociálneho poistenia), Helsinki. Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto — Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Združenie inštitúcií pre poistenie proti úrazom), Helsinki, v prípade úrazového poistenia. |

9.Na účely uplatňovania článku 110 vykonávacieho nariadenia: | |

a)Dôchodky zamestnaných osôb: | Eläketurvakeskus — Pensionsskydscentralen (Ústredný inštitút dôchodkového zabezpečenia), Helsinki; |

b)pracovné úrazy, choroby z povolania: | Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto — Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Združenie inštitúcií pre poistenie proti úrazom), Helsinki, v prípade úrazového poistenia; |

c)v ostatných prípadoch: | Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Inštitúcia sociálneho poistenia), Helsinki. |

N. ŠVÉDSKO

1.Na účely uplatňovania článkov 14 ods. 1, 14a ods. 1, 14b ods. 1 a 2 nariadenia a článkov 11 ods. 1 písm. a) a 11a ods. 1 vykonávacieho nariadenia: | Úrad sociálneho poistenia, v ktorom je daná osoba poistená. |

2.Na účely uplatňovania článkov 14 ods. 1 písm. b) a 14a ods. 1 písm. b) v prípadoch, ak je daná osoba umiestnená vo Švédsku: | Úrad sociálneho poistenia v mieste výkonu práce. |

3.Na účely uplatňovania článkov 14b ods. 1 a 2 v prípadoch, ak je daná osoba umiestnená vo Švédsku dlhšie ako 12 mesiacov: | Göteborgs allmänna försäkringskassa, sjöfartskontoret (Úrad sociálneho poistenia Göteborg, oddelenie pre námorníkov). |

4.Na účely uplatňovania článkov 14 ods. 2 a 3, 14a ods. 2 a 3 nariadenia: | Úrad sociálneho poistenia príslušný v mieste bydliska. |

5.Na účely uplatňovania článku 14a ods. 4 nariadenia a článkov 11 ods. 1 písm. b), 11a ods. 1 písm. b) a 12a ods. 5 , 6 a 7 písm. a) vykonávacieho nariadenia: | Úrad sociálneho poistenia v mieste výkonu práce. |

6.Na účely uplatňovania článku 17 nariadenia: | a)Úrad sociálneho poistenia v mieste výkonu práce; ab)Riksförsäkringsverket (Rada pre národné sociálne poistenie) kategórií zamestnaných a samostatne zárobkovo činných osôb. |

7.Na účely uplatňovania článku 102 ods. 2: | a)Riksförsäkringsverket (Rada pre národné sociálne poistenie);b)Arbedsmarknadsstyrelsen (Rada pre národný trh práce), pre dávky v nezamestnanosti. |

O. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

1.Na účely uplatňovania článkov 14c, 14d ods. 3 a 17 nariadenia a článkov 6 ods. 1, 11 ods. 1, 11a ods. 1, 12a, 13 ods. 2 a 3, 14 ods. 1, 2 a 3 a článkov 80 ods. 2, 81, 82 ods. 2 a 109 vykonávacieho nariadenia: | |

Veľká Británia: | Department of Social Security, Contributions Agency, Overseas Contributions (Ministerstvo sociálneho zabezpečenia, Agentúra pre dávky, Zámorské príspevky), Newcastle upon Tyne, NE98 1YX. |

Severné Írsko: | Department of Health and Social Services, Northern Ireland Social Security Agency, Overseas Branch (Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb, Agentúra sociálneho zabezpečenia pre Severné Írsko, Zahraničná pobočka), Belfast, BTI 1DX. |

2.Na účely uplatňovania článkov 36 a 63 nariadenia a článkov 8, 38 ods. 1, 70 ods. 1, 91 ods. 2, 102 ods. 2., 110 a 113 ods. 2 vykonávacieho nariadenia: | |

Veľká Británia | Department of Social Security, Benefits Agency, Overseas Branch (Ministerstvo sociálneho zabezpečenia, Kancelária pre dávky, Zámorská pobočka), Newcastle upon Tyne, NE98 1YX. |

Severné Írsko: (okrem článkov 36 a 63 nariadenia a článkov 102 ods. 2 a 113 ods. 2 vykonávacieho nariadenia, pre ktoré pozri časť Veľká Británia): | Department of Health and Social Services, Northern Ireland Social Security Agency, Overseas Branch (Ministerstvo zdravotníckych a sociálnych služieb, Kancelária sociálneho zabezpečenia Severného Írska, Zahraničná pobočka), Belfast, BTI 1DX, |

3.Na účely uplatňovania článku 85 ods. 2, článku 86 ods. 2 a článku 89 ods. 1 vykonávacieho nariadenia: | |

Veľká Británia: | Department of Social Security, Benefits Agency, Child Benefit Centre (Ministerstvo sociálneho zabezpečenia, Agentúra pre dávky, Centrum pre detské dávky), Newcastle upon Tyne, NE88 1AA. |

Severné Írsko | Department of Health and Social Service Northern Ireland Social Security Agency, Child Benefit Office (Ministerstvo zdravotníckych a sociálnych služieb, Agentúra sociálneho zabezpečenia pre Severné Írsko, Úrad pre detské dávky), Belfast, BTI 1SA. |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 11 (A) (B) (7)

SYSTÉMY UVEDENÉ V ČLÁNKU 35 ODS. 2 NARIADENIA

(Článok 4 ods. 11 vykonávacieho nariadenia)

A. BELGICKO

Systém, ktorým sa rozširuje poistenie na lekársku starostlivosť (vecné dávky) pre samostatne zárobkovo činné osoby.

B. DÁNSKO

Žiadne.

C. NEMECKO

Žiadne.

D. ŠPANIELSKO

Žiadne.

E. FRANCÚZSKO

Žiadne.

F. GRÉCKO

1. Fond poistenia remeselníkov a malých živnostníkov (TEBE).

2. Fond poistenia obchodníkov.

3. Fond nemocenského poistenia pre právnikov:

a) Dôchodkový fond Atény;

b) Dôchodkový fond Pireus;

c) Dôchodkový fond Salonika;

d) Zdravotný fond pre provinčných právnikov (TYAE).

4. Poisťovací a dôchodkový fond lekárskeho personálu.

G. ÍRSKO

Žiadne.

H. TALIANSKO

Žiadne.

I. LUXEMBURSKO

Žiadne.

J. HOLANDSKO

Žiadne.

K. RAKÚSKO

Žiadne.

L. PORTUGALSKO

Žiadne.

M. FÍNSKO

Žiadne.

N. ŠVÉDSKO

Žiadne.

O. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne.

--------------------------------------------------

Dodatok [1]

Článok 95 (14)

Náhrada vecných dávok, poskytovaných v systéme nemocenského poistenia a poistenia v materstve dôchodcom a ich rodinným príslušníkom, ktorí nemajú bydlisko v členskom štáte, podľa právnych predpisov ktorého poberajú dôchodok a majú nárok na dávky

1. Výšku vecných dávok, poskytovaných podľa článkov 28 ods. 1 a 28a nariadenia nahradia príslušné inštitúcie inštitúciám, ktoré poskytli uvedené dávky, a to na základe paušálnaj sumy, ktorá sa čo najviac približuje skutočne vynaloženým výdavkom.

2. Paušálna suma sa určí ako násobok priemerných ročných nákladov na osobu a priemerných ročných počtov dôchodcov a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa berú do úvahy, a od výslednej sumy sa odpočíta 20 %.

3. Faktory, potrebné pre výpočet uvedenej paušálnej sumy sa určia podľa nasledujúcich pravidiel:

a) priemerné ročné náklady na osobu sa vypočítajú pre každý členský štát delením ročných výdavkov na všetky vecné dávky poskytované inštitúciami tohto členského štátu všetkým dôchodcom, ktorých dôchodky sú splatné podľa právnych predpisov členského štátu v rámci systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré treba brať do úvahy, a ich rodinným príslušníkom, priemerným ročným počtom dôchodcov a ich rodinných príslušníkov; systémy sociálneho zabezpečenia, ktoré treba brať do úvahy na tento účel, sú uvedené v prílohe 9;

b) pri jednaní medzi inštitúciami dvoch členských štátov sa priemerný ročný počet dôchodcov a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa berú do úvahy, rovná priemernému ročnému počtu dôchodcov a ich rodinných príslušníkov, uvedených v článku 28 ods. 2 nariadenia, ktorí majú počas bydliska na území jedného členského štátu nárok na vecné dávky, ktoré sú účtovateľné inštitúcii druhého členského štátu.

4. Počet dôchodcov a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa berú do úvahy v súlade s ustanoveniami odseku 3 písm. b), sa určí na základe zoznamu, ktorý vedie na tento účel inštitúcia miesta bydliska, na základe dokladov príslušnej inštitúcie o právach daných osôb. V prípade sporu budú zistenia zainteresovaných inštitúcií predložené Kontrolnému výboru, určenému v článku 101 ods. 3 vykonávacieho nariadenia.

5. Správna komisia stanoví metódy a postupy pre výpočet faktorov uvedených v odseku 3 a 4.

6. Dva alebo viacčlenských štátov alebo príslušné orgány týchto členských štátov sa môžu dohodnúť na iných spôsoboch určovania súm, ktoré sa majú nahradiť, a to po obdržaní stanoviska správnej komisie.

[1] Tento článok platí od 1. januára 1998. Avšak vo vzťahou k Francúzskej republike platí od 1. januára 2002.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA B

ZOZNAM AKTOV, KTORÝMI SA MENÍ NARIADENIE (EHS) č. 1408/71 A (EHS) č. 574/72

A. Akt o pristúpení Španielska a Portugalska (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23)

B. Akt o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 9) v znení rozhodnutia Rady 95/1/ES (Ú. v. ES L 1, 1.1.1995, s. 1)

1. Aktualizované nariadenie Rady (EHS) č. 2001/83 z 2. júna 1983 (Ú. v. ES L 230, 22.8.1983, s. 6)

2. Nariadenie Rady (EHS) č. 1660/85 z 13. júna 1985, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, a nariadenia (EHS) č. 574/72, ktoré upravuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 (Ú. v. ES L 160, 20.6.1985, s. 1; španielsky text DO Edición especial, 1985 (05. V4) lk 142; portugalský text: JO Edição Especial, 1985 (05. F4) lk 142; švédsky EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), lk 61; fínsky text EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), lk 61)

3. Nariadenie Rady (EHS) č. 1661/85 z 13. júna 1985, ktoré upravuje technickú adaptáciu pravidiel spoločenstva na sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov vzhľadom na Grónsko (Ú. v. ES L 160, 20.6.1985, s. 7; španielsky DO Edición especial, 1985 (05.04), lk 148; portugalský text JO Edição Especial, 1985 (05.04), lk 148; švédsky EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), lk 67; fínsky text EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), lk 67)

4. Nariadenie Rady (EHS) č. 513/86 z 26. februára 1986, ktorým sa mení príloha 1, 4, 5 a 6 nariadenia Rady (EHS) č. 574/72, ktoré upravujú postup vykonávania nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 51, 28.2.1986, s. 44; švédsky text EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), lk 73; fínsky text: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), lk 73)

5. Nariadenie Rady (EHS) č. 3811/86 z 11. decembra 1986, ktorým sa mení nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, a nariadenie (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 (Ú. v. ES L 355, 16.12.1986, s. 5; švédsky EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), lk 86; fínsky text EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), lk 86)

6. Nariadenie Rady (EHS) č. 1305/89 z 11. mája 1989, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, a nariadenie (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 (Ú. v. ES L 131, 13.5.1985, s. 1; švédsky EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), lk 143; fínsky text EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), lk 143)

7. Nariadenie Rady (EHS) č. 2332/89 z 18. júla 1989, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, a nariadenie (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 (Ú. v. ES L 224, 2.8.1989, s. 1; švédsky EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), lk 154; fínsky text EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), lk 154)

8. Nariadenie Rady (EHS) č. 3427/89 z 30. októbra 1989, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, a nariadenie (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 (Ú. v. ES L 331, 16.11.1989, s. 1; švédsky EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), lk 165; fínsky text EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), lk 165)

9. Nariadenie Rady (EHS) č. 2195/91 z 25. júna 1991, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva a nariadenie (EHS) č. 574/72, ktorým sa upravuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 (Ú. v. ES L 206, 29.7.1991, s. 2; švédsky EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), lk 46; fínsky text EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), lk 46)

10. Nariadenie Rady (EHS) č. 1247/92 z 30. apríla 1992, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, a nariadenie (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 (Ú. v. ES L 136, 19.5.1992, s. 1; švédsky EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), lk 124; fínsky text EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), lk 124)

11. Nariadenie Rady (EHS) č. 1248/92 z 30. apríla 1992, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, a nariadenie (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 (Ú. v. ES L 136, 19.5.1992, s. 7; švédsky EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), lk 130; fínsky text EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), lk 130)

12. Nariadenie Rady (EHS) č. 1249/92 z 30. apríla 1992, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, a nariadenie (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 (Ú. v. ES L 136, 19.5.1992, s. 28; švédsky EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), lk 151; fínsky text EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), lk 151)

13. Nariadenie Rady (EHS) č. 1945/93 z 30. júna 1993, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, nariadenie (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71, a nariadenie (EHS) č. 1247/92, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 1408/71 (Ú. v. ES L 181, 23.7.1993, s. 1; švédsky EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (06), lk 63; fínsky text EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (06), lk 63)

14. Nariadenie Rady (EHS) č. 3095/95 z 22. decembra 1995, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, nariadenie (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71, nariadenie (EHS) č. 1247/92, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 1408/71, a nariadenie (EHS) č. 1945/93, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 1247/92 (Ú. v. ES L 335, 30.12.1995, s. 1)

15. Nariadenie Rady (EHS) č. 3096/95 z 22. decembra 1995, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, a nariadenie (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 (Ú. v. ES L 335, 30.12.1995, s. 10)

--------------------------------------------------