31997R0088Úradný vestník L 017 , 21/01/1997 S. 0017 - 0027


Nariadenie Komisie (ES) č. 88/97

z 20. januára 1997

o povolení oslobodenia dovozov niektorých častí a súčastí bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike od rozšírenia antidumpingového cla nariadením Rady (ES) č. 71/97, ktoré bolo zavedené nariadením Rady (EHS) č. 2474/93

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane proti dumpingovým dovozom z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva [1], zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2331/96 [2],

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 71/97 zo 14. januára 1997, ktorým sa rozširuje definitívne antidumpingové clo uložené nariadením (EHS) č. 2474/93 na bicykle s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, aj na dovozy určitých častí a súčastí bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, a ktorým sa ukladá rozšírené clo na také dovozy registrované podľa nariadenia (ES) č. 703/96 [3], a najmä na jeho článok 3,

Po porade s poradným výborom,

keďže:

(1) Nariadením (ES) č. 71/97 (ďalej len "referenčné nariadenie") rozšírila Rada antidumpingové clo zavedené nariadením (EHS) č. 2474/93 [4] na dovozy bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike aj na dovozy určitých častí a súčastí bicyklov z tej krajiny.

(2) Referenčné nariadenie stanovuje určité zásady a usmernenia, ktorými sa riadi oslobodenie určitých dovozov častí a súčastí bicyklov od rozšíreného cla.

(3) Toto nariadenie by malo zúčastneným stranám poskytnúť usmernenie vzhľadom na fungovanie systému oslobodenia. Malo by najmä jasne ustanoviť, ako môžu byť určité dovozy základných častí a súčastí bicyklov oslobodené od rozšíreného cla, a ako môže byť získané povolenie takých oslobodení.

(4) V tejto súvislosti by mal systém oslobodenia počítať s tromi prípadmi, v ktorých by mohli byť dovozy základných častí a súčastí bicyklov podmienečne alebo definitívne oslobodené od rozšíreného cla.

Po prvé, priame dovozy základných častí a súčastí bicyklov by mali byť oslobodené od rozšíreného cla, ak sú pre voľný obeh deklarované zostavovateľom, alebo v mene zostavovateľa, ktorému bolo poskytnuté oslobodenie Komisiou.

Po druhé, dovozy základných častí a súčastí bicyklov by mali byť tiež oslobodené od rozšíreného cla, ak sú prijaté na základe kontroly konečného užívania a ak sú nakoniec doručené oslobodenému zostavovateľovi, alebo sú deklarované pre voľný obeh alebo doručené strane v obmedzených množstvách. V tejto súvislosti je vhodné uplatňovať existujúci mechanizmus kontroly konečného užívania ustanovený v nariadení Rady (EHS) č. 2913/92 [5] a v nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 [6], naposledy zmenenom a doplnenom nariadením (ES) č. 12/97 [7]mutatis mutandis. Ak strana mesačne deklaruje pre voľný obeh, alebo jej je doručených, menej ako 300 jednotiek ktoréhokoľvek druhu základných častí a súčastí bicyklov, budú mať takéto dovozy základných častí a súčastí bicyklov obmedzený hospodársky význam a nebude pravdepodobné, že by znižovali účinok cla uloženého nariadením (EHS) č. 2474/93. Preto by mali byť považované za dovozy, ktoré neznamenajú obchádzanie.

Po tretie, dovozy základných častí a súčastí bicyklov by mali byť podmienečne oslobodené od rozšíreného cla pozastavením platby rozšíreného cla, ak sú deklarované pre voľný obeh zostavovateľom, alebo v mene zostavovateľa, ktorý je vyšetrovaný Komisiou.

(5) Komisia je poverená skúmaním toho, či montážne činnosti strany patria do pôsobnosti článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 384/96 (ďalej len "základné nariadenie"), a oslobodí stranu, ak je to odôvodnené. Len strany, ktoré vykonávajú montážne činnosti môžu predložiť žiadosť o oslobodenie Komisiou.

Každé rozhodnutie Komisie oslobodiť stranu, ktorá vykonáva montážne činnosti, predstavuje povolenie v zmysle článku 13 ods. 4 základného nariadenia.

V tejto súvislosti je vhodné, ak boli dovozy základných častí a súčastí bicyklov oslobodené od rozšíreného cla odvolaním sa na oslobodeného zostavovateľa alebo na klauzulu de minimis, aby podmienky oslobodenia ustanovovali, aby Komisia zabezpečila, že časti a súčasti sa skutočne používajú v montážnych činnostiach oslobodenej strany, a že prah de minimis sa nezneužíva.

(6) Príslušné orgány členských štátov musia skontrolovať, že tie časti a súčasti sú buď deklarované pre voľný obeh oslobodeným zostavovateľom, alebo že sú prostredníctvom systému konečného užívania nakoniec doručené oslobodenému zostavovateľovi alebo sa na ne vzťahuje klauzula de minimis.

(7) Čo sa týka žiadostí zostavovateľov o oslobodenie Komisiou, mali by byť stanovené jasné ustanovenia týkajúce sa prijateľnosti žiadostí, vykonávania vyšetrovaní, prijímania rozhodnutí, preskúmania a zrušenia oslobodení.

V záujme náležitej administratívy by mali žiadosti poskytovať prima facie dôkaz o neprítomnosti obchádzania a mali by byť náležito odôvodnené, ak ich má Komisia pokladať za prijateľné. S cieľom zabezpečiť rýchle rozhodnutie o prijateľnosti náležito odôvodnených žiadostí by malo byť stanovené obdobie, v rámci ktorého by také rozhodnutia mali byť normálne prijaté.

Malo by byť stanovené obdobie, v rámci ktorého by Komisia mala normálne rozhodnúť o podstate žiadosti.

Čo sa týka preskúmania, Komisia môže opätovne prehodnotiť oslobodených zostavovateľov, aby overila, že sú stále plnené podmienky oslobodenia, najmä náhodnými kontrolami.

(8) Ostatné strany, ktoré Komisia nemôže oslobodiť, pretože nevykonávajú montážne činnosti, môžu napriek tomu tiež využívať výhody systému oslobodenia, ak deklarujú tovar podľa kontroly konečného užívania a doručia základné časti a súčasti bicyklov oslobodeným stranám alebo iným držiteľom povolení na konečné užívanie, alebo podľa klauzuly de minimis.

Pre zákazníkov tých strán je však potrebné, ak sú zostavovateľmi, ale ešte nie sú oslobodení a ak používajú časti a súčasti v množstvách presahujúcich prah de minimis, aby získali oslobodenie od Komisie.

(9) V prípade strán, ktoré odovzdali náležito odôvodnené žiadosti a tie nie sú vybavené, by sa malo okamžite začať vyšetrovanie.

Je potrebné zabezpečiť, aby pre strany s nevybavenými žiadosťami existovala možnosť oslobodenia so spätnou účinnosťou. Preto by mala byť pozastavená platba rozšíreného cla nielen v súvislosti s dovozmi deklarovanými pre voľný obeh po nadobudnutí účinnosti referenčného nariadenia, ale aj v súvislosti s dovozmi podliehajúcimi clu, ktoré vyplýva z článku 2 ods. 3 referenčného nariadenia.

(10) Strany, ktoré vykonávajú montážne činnosti a u ktorých už bolo zistené, že neobchádzajú antidumpingové clo uložené nariadením (EHS) č. 2474/93, by mali byť týmto nariadením oslobodené.

Je potrebné zabezpečiť, aby boli tieto strany oslobodené so spätnou účinnosťou.

(11) K tomuto nariadeniu je priložený zoznam strán, v súvislosti s ktorými je začaté vyšetrovanie a zoznam zmluvných strán, ktoré sú oslobodené od rozšíreného cla. Zmeny v zoznamoch a konsolidované aktualizované zoznamy budú uverejňované, z času a na čas a podľa potreby, v sérii C Úradného vestníka Európskych spoločenstiev.

(12) Nakoniec, na postupy stanovené v tomto nariadení by sa mali uplatňovať všeobecné pravidlá vzťahujúce sa na antidumpingové šetrenia, týkajúce sa najmä vykonávania šetrení, overovacích návštev, nespolupráce, dôvernosti a procedurálnych práv príslušných strán,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Definície

Na účel tohto nariadenia:

- "časti a súčasti bicyklov" znamená časti, súčasti a príslušenstvo spadajúce pod kódy KN 871491 až 87149990,

- "rozšírené clo" znamená antidumpingové clo uložené nariadením (EHS) č. 2474/93, rozšírené článkom 2 nariadenia (ES) č. 71/97 (ďalej len "referenčné nariadenie"),

- "základné časti a súčasti bicyklov" znamená časti a súčasti bicyklov definované v článku 1 referenčného nariadenia,

- "montážna činnosť" znamená činnosť, pri ktorej sa základné časti a súčasti bicyklov používajú na montáž alebo dokončenie bicyklov,

- "žiadosť" znamená krok podniknutý stranou, ktorá vykonáva montážne činnosti, s cieľom získať od Komisie povolenie pre oslobodenie podľa článku 3,

- "vyšetrovaná strana" znamená stranu, ktorá vykonáva montážne činnosti, v súvislosti s ktorými bolo začaté vyšetrovanie podľa článku 4 ods. 5 alebo článku 11 ods. 1, a

- "oslobodená strana" znamená stranu, u ktorej bolo zistené, že jej montážne činnosti nepatria do pôsobnosti článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 384/96, a ktorá bola oslobodená podľa článku 7 alebo 12 tohto nariadenia.

Článok 2

Oslobodenie dovozov od rozšíreného cla

1. Dovozy základných častí a súčastí bicyklov sú oslobodené od rozšíreného cla, ak:

- sú oslobodenou stranou, alebo v jej mene, deklarované pre voľný obeh, alebo

- sú deklarované pre voľný obeh podľa ustanovení o kontrole konečného užívania v článku 14.

2. Dovozy základných častí a súčastí bicyklov sa dočasne oslobodia od platby rozšíreného cla, ak sú vyšetrovanou stranou, alebo v jej mene, deklarované pre voľný obeh.

Článok 3

Žiadosť o oslobodenie

1. Žiadosti sa podávajú písomne v jednom z úradných jazykov Spoločenstva a musia byť podpísané osobou splnomocnenou zastupovať žiadateľa. Žiadosť musí byť odoslaná na túto adresu:

European Commission,

Directorate-General for External Economic Relations,

Unit I/C-3

CORT 100 4/59,

Rue de la Loi/Weststraat 200,

B-1049 Brussels;

Č. faxu: (32-2) 295 65 05.

2. Po prijatí žiadosti Komisia okamžite informuje žiadateľa a členské štáty.

Článok 4

Prijateľnosť žiadostí

1. Žiadosť je prijateľná, ak:

a) obsahuje dôkaz, že žiadateľ používa základné časti a súčasti bicyklov na výrobu alebo montáž bicyklov v množstvách presahujúcich prah stanovený v článku 14 písm. c) alebo že uzavrel nezrušiteľný zmluvný záväzok s týmto cieľom;

b) poskytuje prima facie dôkaz, že montážne činnosti žiadateľa nepatria do pôsobnosti článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 384/96; a

c) počas 12 mesiacov predchádzajúcich žiadosti nebolo žiadateľovi zamietnuté povolenie na oslobodenie podľa článku 7 ods. 3 alebo ods. 4, alebo mu nebolo oslobodenie zrušené podľa článku 10.

2. Pre odovzdanie akýchkoľvek doplňujúcich informácií potrebných pre určenie prijateľnosti žiadosti môže byť stanovená rozumná lehota. Ak takýto dôkaz nie je k dispozícii v rámci stanovenej lehoty, žiadosť sa pokladá za neprijateľnú.

3. Prijateľnosť žiadosti, ktorá je náležito odôvodnená podľa odsekov 1 a 2, sa normálne stanoví v priebehu 45 dní od jej prijatia. Žiadateľovi je najskôr poskytnutá možnosť vyjadriť sa k záverom Komisie týkajúcim sa prijateľnosti žiadosti.

4. Ak sa žiadosť považuje za neprijateľnú, po porade s poradným výborom je odmietnutá rozhodnutím.

5. Ak sa žiadosť považuje za prijateľnú, okamžite sa začne vyšetrovanie a je informovaný žiadateľ a členské štáty.

Článok 5

Pozastavenie platby ciel

1. Od dátumu prijatia žiadosti v súlade s podmienkami stanovenými v článku 3 ods. 1 a pred prijatím rozhodnutia o jej podstate podľa článkov 6 a 7, sa platba colného dlhu v súvislosti s rozšíreným clom podľa článku 2 ods. 1 referenčného nariadenia pozastavuje vzhľadom na všetky dovozy základných častí a súčastí bicyklov deklarovaných pre voľný obeh vyšetrovanou stranou.

2. Príslušné orgány členských štátov môžu pozastaviť platbu rozšíreného cla na základe poskytnutia zábezpeky zaručujúcej úhradu rozšíreného cla v prípade, že je žiadosť následne považovaná za neprijateľnú podľa článku 4 ods. 4 alebo zamietnutá podľa článku 7 ods. 3 alebo ods. 4.

Článok 6

Vyšetrovanie žiadosti

1. Pri výkone vyšetrovania môže Komisia, kde je to vhodné, od žiadateľa požadovať doplňujúce informácie a/alebo uskutočniť overenia na mieste. Vyšetrovanie sa bude normálne vzťahovať na obdobie nie menej než šiestich mesiacov pred prijatím žiadosti.

2. Každá vyšetrovaná strana vždy zabezpečí, že základné časti a súčasti bicyklov, ktoré deklaruje pre voľný obeh, sú buď použité v jej montážnych činnostiach, zničené alebo opätovne vyvezené. Vedie záznamy o základných častiach a súčastiach bicyklov, ktoré jej boli doručené – a o ich použití. Tieto záznamy sa uchovávajú najmenej tri roky. Záznamy a všetky potrebné doplňujúce dôkazy a informácie sú na požiadanie oznámené Komisii.

3. Vyšetrovanie podstaty žiadosti sa normálne ukončí do dvanástich mesiacov po oznámení podľa článku 4 ods. 5.

4. Pred prijatím rozhodnutia podľa článku 7, je žiadateľ informovaný o záveroch Komisie týkajúcich sa podstaty žiadosti a dostane príležitosť sa k nim vyjadriť.

Článok 7

Rozhodnutie

1. Ak skutočnosti v konečnej podobe ukazujú, že montážne činnosti žiadateľa nepatria do pôsobnosti článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 384/96, po porade s poradným výborom sa povolí oslobodenie žiadateľa od rozšíreného cla.

2. Rozhodnutie má spätnú účinnosť od dátumu prijatia žiadosti. Colný dlh žiadateľa podľa článku 2 ods. 1 referenčného nariadenia sa od toho dátumu pokladá za neplatný.

3. Ak nie sú splnené kritériá pre oslobodenie, žiadosť sa po porade s poradným výborom zamietne a pozastavenie platby rozšíreného cla uvedené v článku 5 sa zruší.

4. Neplnenie záväzkov podľa článku 6 ods. 2 alebo nepravdivá deklarácia týkajúca sa rozhodnutia môže predstavovať dôvod pre zamietnutie žiadosti.

Článok 8

Záväzky oslobodených strán

1. Oslobodená strana vždy zabezpečí, že:

a) jej montážne činnosti zostanú mimo pôsobnosti článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 384/96;

b) ak obdrží zásielky základných častí a súčastí bicyklov, ktoré boli oslobodené od rozšíreného cla podľa článku 2, sú tieto časti a súčasti buď použité v jej montážnych činnostiach, zničené, opätovne vyvezené, alebo opätovne predané inej oslobodenej strane.

2. Oslobodená strana vedie záznamy o prijatých zásielkach základných častí a súčastí bicyklov a o ich použití. Tieto záznamy a vhodné podporné dôkazy si ponechá najmenej tri roky. Tieto záznamy sú na požiadanie sprístupnené Komisii.

Článok 9

Preskúmanie

1. Komisia môže z vlastnej iniciatívy preskúmať situáciu oslobodenej strany, aby overila, že jej montážne činnosti ostávajú mimo pôsobnosti článku 13 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 384/96.

2. Preskúmanie pozostáva z vyšetrovania, ktoré sa vzťahuje na obdobie, ktoré môže byť kratšie ako šesť mesiacov.

Článok 10

Zrušenie oslobodenia

Oslobodenie je zrušené po tom, ako bola oslobodenej strane poskytnutá možnosť vyjadriť sa, a po porade s poradným výborom:

- ak preskúmanie ukázalo, že montážne činnosti oslobodenej strany patria do pôsobnosti článku 13. ods. 2 nariadenia (ES) č. 384/96,

- v prípade neplnenia záväzkov strany podľa článku 8 ods. 2, alebo

- v prípade nedostatku spolupráce po prijatí rozhodnutia o oslobodení.

Článok 11

Žiadosti v procese vyšetrovania

1. Žiadosti strán uvedených v prílohe I sú prijateľné a týmto sa začínajú vyšetrovania podľa článku 6.

2. Za dátum prijatia v zmysle článku 5 ods. 1 žiadostí uvedených v odseku 1 tohto článku sa pokladá dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

3. Pred prijatím rozhodnutia o podstate žiadostí strán uvedených v prílohe I sa s účinnosťou od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia pozastavuje platba colného dlhu vzniknutého za rozšírené clo podľa článku 2 referenčného nariadenia.

4. Rozhodnutia podľa článku 7 ods. 2 v súvislosti so stranami uvedenými v prílohe I majú spätnú účinnosť od 20. apríla 1996. Colné dlhy žiadateľa v súvislosti s rozšíreným clom sa preto od toho dátumu pokladajú za neplatné.

Článok 12

Strany oslobodené týmto nariadením

Strany uvedené v prílohe II sú týmto oslobodené od rozšíreného cla s účinnosťou od 20. apríla 1996.

Článok 13

Procedurálne ustanovenia

Príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 384/96, ktoré sa týkajú:

- vykonávania šetrení (článok 6 ods. 2, 3, 4 a 5)

- overovacích návštev (článok 16),

- nespolupráce (článok 18), a

- dôvernosti (článok 19),

sa uplatňujú na vyšetrovania podľa tohto nariadenia.

Článok 14

Oslobodenia na základe kontroly konečného užívania

Ak sú dovozy základných častí a súčastí bicyklov deklarované pre voľný obeh inou osobou ako je oslobodená strana, od dátumu nadobudnutia účinnosti referenčného nariadenia, oslobodia sa od uplatňovania rozšíreného cla ak sú deklarované v súlade so štruktúrou Taric v prílohe III a podľa podmienok stanovených v článku 82 nariadenia (EHS) č. 2913/92 a článkoch 291 až 304 nariadenia (EHS) č. 2454/93, ktoré sú uplatniteľné mutatis mutandis, ak:

a) sú základné časti a súčasti bicyklov doručené strane oslobodenej podľa článkov 7 alebo 12, alebo

b) sú základné časti a súčasti bicyklov doručené inému držiteľovi povolenia v zmysle článku 291 nariadenia (EHS) č. 2454/93, alebo

c) na mesačnom základe je menej ako 300 jednotiek jedného druhu základných častí a súčastí bicyklov buď deklarovaných stranou pre voľný obeh, alebo doručených strane. Počet častí a súčastí deklarovaných ktoroukoľvek stranou alebo doručených ktorejkoľvek strane sa počíta pomocou odkazu na počet častí a súčastí deklarovaných všetkými stranami alebo doručených všetkým stranám, ktoré sú s tou stranou pridružené alebo s ňou majú kompenzačné dohody.

Článok 15

Osobitné ustanovenia pre strany, ktoré dostávajú zásielky de minimis

1. Komisia alebo príslušné orgány členských štátov môžu rozhodnúť, z vlastnej iniciatívy, že vyšetria strany, ktoré deklarujú základné časti a súčasti bicyklov pre voľný obeh alebo dostávajú zásielky podľa článku 14 písm. c).

2. Ak sa zistí, že strany uvedené v odseku 1 deklarovali pre voľný obeh alebo im boli dodané zásielky základných častí a súčastí bicyklov v množstvách presahujúcich prah uvedený v článku 14 písm. c), alebo ak nespolupracujú pri vyšetrovaní, nie sú viac pokladané za patriace mimo pôsobnosti článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 384/96. Po tom, ako bola príslušnej strane poskytnutá možnosť vyjadriť sa, sú tieto zistenia oznámené príslušným orgánom členských štátov.

3. Ak strany uvedené v odseku 1 zneužili článok 14 písm. c) s cieľom obísť rozšírené clo, môže byť požadovaná náhrada rozšíreného cla, ktoré nebolo vyberané na žiadne základné časti a súčasti bicyklov deklarované tými stranami pre voľný obeh alebo doručené tým stranám po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Článok 16

Výmena informácií

1. Údaje o stranách, v súvislosti s ktorými bolo začaté vyšetrovanie podľa článku 4, alebo v súvislosti s ktorými bolo prijaté rozhodnutie podľa článkov 7 alebo 10, sú oznámené príslušným orgánom členských štátov.

2. Oznámenie bude uverejnené z času na čas, ako bude vhodné, a bude obsahovať aktualizované zoznamy vyšetrovaných a oslobodených strán, ktoré budú na požiadanie tiež ihneď oznámené každej zúčastnenej strane.

3. Príslušné orgány členských štátov oznámia Komisii do jedného mesiaca po skončení každého štvrťroka súhrnné informácie týkajúce sa oslobodených strán v súlade s formátom uvedeným v prílohe IV.

Článok 17

Ustanovenia o clách

Ak nie je stanovené inak, uplatňujú sa ustanovenia týkajúce sa ciel.

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. januára 1997

Za Komisiu

Leon Brittan

podpredseda

[1] Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 317, 6.12.1996, s. 1.

[3] Ú. v. ES L 16, 18.1.1997, s. 55.

[4] Ú. v. ES L 228, 9.9.1993, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 9, 13.1.1997, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

VYŠETROVANÉ STRANY

(Dodatkový kód TARIC: 8962)

Poznámka:

Zúčastneným stranám sa oznamuje, že po prijatí budúcich žiadostí podľa článku 3 ods. 1 alebo po rozhodnutiach o vyšetrovaniach v procese podľa článku 7, budú z času na čas podľa potreby v sérii C Úradného vestníka Európskych spoločenstiev uverejnené nové a aktualizované zoznamy "strán, ktoré odovzdali žiadosť podľa článku 3 ods. 1 alebo vyšetrovaných podľa článku 11", alebo sa budú dať získať na adrese uvedenej v článku 3 tohto nariadenia.

Názov | Mesto | Krajina |

Dangre Cycles | F–59770 Marly | Francúzsko |

Derby Cyclewerke GmbH | D–49661 Cloppenburg | Nemecko |

Engelbert Meyer GmbH | D–49692 Sevelten | Nemecko |

Fa. Alfred Fischer | D–76229 Karlsruhe | Nemecko |

Falter Fahrzeug-Werke GmbH & Co KG | D–33609 Bielefeld | Nemecko |

Kynast AG | D–Quakenbrück | Nemecko |

Monark Crescent | S–432 82 Varberg | Švédsko |

Muddy Fox | Middlesex UB6 7RH | Spojené kráľovstvo |

Quantum Cycles | F–59770 Marly | Francúzsko |

Pantherwerke | D–37537 Bad Wildungen | Nemecko |

PRO-FIT Sportartikel | D–74076 Heilbronn | Nemecko |

Prophete GmbH | D–33378 Rheda–Wiedenbrück | Nemecko |

Tekno Cycles | F–93102 Montreuil Cedex | Francúzsko |

TNT Cycles | E–17180 Vilablareix (Girona) | Španielsko |

Winora–TME Bike Company | D–97405 Schweinfurt | Nemecko |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

OSLOBODENÉ STRANY

(Dodatkový kód TARIC: 8963)

Poznámka:

Zúčastneným stranám sa oznamuje, že nasledujúce rozhodnutia o oslobodení podľa článku 7 alebo zrušenia oslobodení podľa článku 10, nové a aktualizované zoznamy "strán oslobodených podľa článkov 7 alebo 12" budú uverejnené, z času na čas podľa potreby, v sérii C Úradného vestníka Európskych spoločenstiev, alebo sa budú dať získať na adrese uvedenej v článku 3 tohto nariadenia.

Názov | Mesto | Krajina | Dátum účinnosti |

Batavus | NL–8840 AM Heerenveen | Holandsko | 20.4.1996 |

BH Bicicletas de Alava | E–01080 Vitoria | Španielsko | 20.4.1996 |

Cycles Mercier–France-Loire | F–42164 Andrézieux–Boutheon Cedex | Francúzsko | 20.4.1996 |

Cycleurope International/Peugot | F–10100 Romily-sur-Seine | Francúzsko | 20.4.1996 |

Dawes Cycles | UK–Birmingham B11 2DG | Spojené kráľovstvo | 20.4.1996 |

Hercules | D–90441 Nürnberg | Nemecko | 20.4.1996 |

MICMO/Gitane | F–44270 Machecoul | Francúzsko | 20.4.1996 |

Moore Large & Co. | UK–Derby DE24 9GI | Spojené kráľovstvo | 20.4.1996 |

Promiles | F–59650 Villeneuve d'Ascq | Francúzsko | 20.4.1996 |

Raleigh | UK–Nottingham NG7 2DD | Spojené kráľovstvo | 20.4.1996 |

Tandem Group | UK–York Y01 4YU | Spojené kráľovstvo | 20.4.1996 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

ŠTRUKTÚRA TARIC

87149110 | – – – Rámy: |

– – – – Natierané, anodizované, leštené a/alebo lakované: |

8714911011 | – – – – – S pôvodom alebo zaslané z Číny v množstvách nižších ako 300 jednotiek mesačne alebo určené na transfer strane v množstvách nižších ako 300 jednotiek mesačne, alebourčené na transfer inému držiteľovi povolenia na konečné užívanie, alebo oslobodeným stranám |

8714911019 | – – – – – Ostatné |

8714911090 | – – – – Ostatné |

87149130 | – – – Predné vidlice: |

– – – – Natierané, anodizované, leštené a/alebo lakované: |

8714913011 | – – – – – S pôvodom alebo zaslané z Číny: v množstvách nižších ako 300 jednotiek mesačne alebo určené na transfer strane v množstvách nižších ako 300 jednotiek mesačne, alebourčené na transfer inému držiteľovi povolenia na konečné užívanie, alebo oslobodeným stranám |

8714913019 | – – – – – Ostatné |

8714913090 | – – – – Ostatné |

87149390 | – – – Reťazové kolesá voľnobežiek |

8714939010 | – – – – – S pôvodom alebo zaslané z Číny: v množstvách nižších ako 300 jednotiek mesačne alebo určené na transfer strane v množstvách nižších ako 300 jednotiek mesačne, alebourčené na transfer inému držiteľovi povolenia na konečné užívanie, alebo oslobodeným stranám |

8714939090 | – – – – Ostatné |

87149430 | – – – Ostatné brzdy: |

8714943010 | – – – – – S pôvodom alebo zaslané z Číny: v množstvách nižších ako 300 jednotiek mesačne alebo určené na transfer strane v množstvách nižších ako 300 jednotiek mesačne, alebourčené na transfer inému držiteľovi povolenia na konečné užívanie, alebo oslobodeným stranám |

8714943090 | – – – – Ostatné |

87149490 | – – – Časti a súčasti: |

– – – – Brzdové páky: |

8714949011 | – – – – – S pôvodom alebo zaslané z Číny: v množstvách nižších ako 300 jednotiek mesačne alebo určené na transfer strane v množstvách nižších ako 300 jednotiek mesačne, alebourčené na transfer inému držiteľovi povolenia na konečné užívanie, alebo oslobodeným stranám |

8714949019 | – – – – – Ostatné |

8714949090 | – – – – Ostatné |

87149630 | – – – Pedálové mechanizmy: |

8714963010 | – – – – – S pôvodom alebo zaslané z Číny: v množstvách nižších ako 300 jednotiek mesačne alebo určené na transfer strane v množstvách nižších ako 300 jednotiek mesačne, alebourčené na transfer inému držiteľovi povolenia na konečné užívanie, alebo oslobodeným stranám |

8714963090 | – – – – Ostatné |

87149910 | – – – Kormidlá: |

8714991010 | – – – – – S pôvodom alebo zaslané z Číny: v množstvách nižších ako 300 jednotiek mesačne alebo určené na transfer strane v množstvách nižších ako 300 jednotiek mesačne, alebourčené na transfer inému držiteľovi povolenia na konečné užívanie, alebo oslobodeným stranám |

8714991090 | – – – – Ostatné |

87149950 | – – – Vyrovnávacie prevody: |

8714995010 | – – – – – S pôvodom alebo zaslané z Číny: v množstvách nižších ako 300 jednotiek mesačne alebo určené na transfer strane v množstvách nižších ako 300 jednotiek mesačne, alebourčené na transfer inému držiteľovi povolenia na konečné užívanie, alebo oslobodeným stranám |

8714995090 | – – – – Ostatné |

87149990 | – – – Ostatné, súčasti: |

– – – – Úplné kolesá tiež s alebo bez duší, pneumatík a reťazových kolies: |

8714999011 | – – – – – S pôvodom alebo zaslané z Číny: v množstvách nižších ako 300 jednotiek mesačne alebo určené na transfer strane v množstvách nižších ako 300 jednotiek mesačne, alebourčené na transfer inému držiteľovi povolenia na konečné užívanie, alebo oslobodeným stranám |

8714999019 | – – – – – Ostatné |

8714999090 | – – – – Ostatné |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

Informačný formulár

KONTROLA KONEČNÉHO UŽÍVANIA ČASTÍ A SÚČASTÍ BICYKLOV Z ČÍNY

VYKONÁVANIE NARIADENIA (ES) č. 88/97 [1]

(Informácie podľa článku 16 vyššie uvedeného nariadenia)

(odovzdať do jedného mesiaca po skončení príslušného štvrťroka)

Členský štát: … | Rok: … Štvrťrok: … |

A. ZHRNUTIE

- Počet udelených povolení na konečné užívanie: …

- Počet ukončených povolení na konečné užívanie: …

- Počet zrušených povolení na konečné užívanie [2]:…

Množstvo [3] rámov bicyklov [4]:

- zaradených pod kontrolu konečného užívania: …

- zaradených pod dodatkový kód TARIC 8962: …

- zaradených pod dodatkový kód TARIC 8963: …

B. HLAVNÍ DRŽITELIA POVOLENÍ NA KONEČNÉ UŽÍVANIE

+++++ TIFF +++++

C. ZRUŠENIE A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

+++++ TIFF +++++

D. ZRUŠENIE POVOLENÍ NA KONEČNÉ UŽÍVANIE

+++++ TIFF +++++

[1] Ú. v. ES L 17, 21.1.1997, s. 17.

[2] Pozri oddiel D tohto informačného listu.

[3] Doplnkové jednotky.

[4] Kód KN ex87149110.

--------------------------------------------------