31997L0079Úradný vestník L 024 , 30/01/1998 S. 0031 - 0032


Smernica Rady 97/79/ES

z 18. decembra 1997,

ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 71/118/EHS, 72/462/EHS, 85/73/EHS, 91/67/EHS, 91/492/EHS, 91/493/EHS, 92/45/EHS a 92/118/EHS vzhľadom na organizáciu veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do spoločenstva z tretích krajín

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 43,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže z dôvodu zjednodušenia a racionality sa zrušila smernica Rady 90/675/EHS, ktorou sa stanovujú princípy, ktorými sa riadi organizácia veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do spoločenstva z tretích krajín [4], a nahradila ju smernica 97/78/ES [5];

keďže nahradenie smernice 90/675/EHS smernicou 97/78/ES má vplyv na súčasne znenie nasledujúcich smerníc Rady:

- smernica 71/118/EHS z 15. februára 1971 o zdravotných problémoch ovplyvňujúcich produkciu čerstvého hydinového mäsa a jeho uvádzanie na trh [6],

- smernica 72/462/EHS z 12. decembra 1972 o problémoch zdravotných a veterinárnych kontrol pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec a kôz a ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín [7].

- smernica 85/73/EHS z 29. januára 1985 o financovaní veterinárnych inšpekcií a kontrol spadajúcich pod smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS, 90/675/EHS a 91/496/EHS (zmenené, doplnené a konsolidované) [8],

- smernica 91/67/EHS z 28. januára 1991 o podmienkach týkajúcich sa zdravia zvierat, ktorou sa riadi uvádzanie na trh zvierat a produktov vodného hospodárstva [9],

- smernica 91/492/EHS z 15. júla 1991, ktorou sa ustanovujú zdravotné podmienky pre produkciu a uvádzanie na trh živých lastúrnikov [10],

- smernica 91/493/EHS z 22. júla 1991, ktorou sa ustanovujú zdravotné podmienky pre produkciu a uvádzanie na trh produktov rybolovu [11],

- smernica 92/45/EHS zo 16. júna 1992 o problémoch týkajúcich sa zdravia ľudí a zdravia zvierat týkajúcich sa zabíjania divo žijúcej zveri a uvádzania na trh zveriny [12],

- smernica 92/118/EHS zo 17. decembra 1992, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zdravie zvierat a zdravie ľudí, ktorými sa v spoločenstve riadi obchod a dovozy do spoločenstva produktov nepodliehajúcich uvedeným požiadavkám ustanovených v osobitných pravidlách spoločenstva, na ktoré sa vzťahuje príloha A časť I k smernici 89/662/EHS a, vzhľadom na patogény, príloha A (I) k smernici 90/425/EHS [13];

keďže by sa z tohto dôvodu tieto smernice mali zosúladiť s textom smernice 97/78/ES,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Smernica 71/118/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

a) v článku 14b ods. 2 písm. a) sa vypúšťa druhá veta;

b) v článku 17 sa vypúšťa druhý pododsek.

2. Smernica 72/462/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

a) v článku 31a sa slová "článok 17 smernice 90/675/EHS" nahrádzajú slovami "článok 18 smernice 97/78/ES";

b) článok 31 sa vypúšťa.

3. V článku 3 ods. 1 smernice 85/73/ES sa slová "článok 20 smernice 90/675/EHS" nahrádzajú slovami "článok 23 smernice 98/78/ES".

4. Smernica 91/67/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

a) článok 23 sa nahrádza takto:

"Článok 23

Princípy a pravidlá stanovené v smerniciach 91/496/EHS a 97/78/ES sa uplatňujú s osobitným odkazom na organizáciu a dodržiavanie kontrol, ktoré členské štáty majú vykonať, a bezpečnostných opatrení, ktoré majú zaviesť.";

b) článok 24 sa vypúšťa.

5. Druhý pododsek článku 10 ods. 2 smernice 91/492/EHS sa vypúšťa.

6. Smernica 91/493/EEC sa týmto mení a dopĺňa takto:

a) v druhom pododseku článku 10 sa slová "článok 18 ods. 3 smernice 90/675/EHS" nahrádzajú slovami "článok 19 ods. 2 smernice 97/78/ES"

b) článok 12 ods. 2 sa vypúšťa.

7. Smernica 92/45/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

a) článok 17 ods. 2 sa vypúšťa;

b) druhý odsek článku 19 sa vypúšťa.

8. Smernica 92/118/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

a) v druhom pododseku článku 12 ods. 1 sa slová "článok 8 ods. 2 smernice 90/675/EHS" nahrádzajú slovami "článok 4 ods. 4 písm. b) smernice 97/78/ES"

b) článok 12 ods. 2 sa vypúšťa.

Článok 2

1. Členské štáty do 1. júla 1999 prijmú zákony, iné právne predpisy a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Budú o tom bezodkladne informovať Komisiu.

Tieto opatrenia sa uplatňujú od 1. júla 1999.

Keď členské štáty prijmú takéto opatrenia, tieto budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo ich takýto odkaz bude sprevádzať pri ich úradnom uverejnení. Spôsob vykonania tohto odkazu stanovia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii text hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti, ktorá sa riadi touto smernicou.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň od jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 18. decembra 1997

Za Radu

predseda

F. Boden

[1] Ú. v. ES C 258, 23.8.1997, s. 7.

[2] Ú. v. ES C 85, 17.3.1997, s. 76.

[3] Ú. v. ES C 66, 3.3.1997, s. 43.

[4] Ú. v. ES L 373, 31.12.1990, s. 1. Smernica bola naposledy zmenená a doplnená smernicou (ES) 96/43/ES (Ú. v. ES L 162, 1.7.1996, s. 1).

[5] Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9.

[6] Ú. v. ES L 55, 8.3.1971, s. 23. Smernica bola naposledy zmenená a doplnená smernicou (ES) 96/23/ES (Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 10).

[7] Ú. v. ES L 302, 31.12.1972, s. 28. Smernica bola naposledy zmenená a doplnená smernicou (ES) 96/91/ES (Ú. v. ES L 13, 16.1.1997, s. 27).

[8] Ú. v. ES L 32, 5.2.1985, s. 14. Smernica bola naposledy zmenená a doplnená smernicou (ES) 96/43/ES (Ú. v. ES L 162, 1.7.1996, s. 1).

[9] Ú. v. ES L 46, 19.2.1991, s. 1. Smernica bola naposledy zmenená a doplnená smernicou (ES) 95/22/ES (Ú. v. ES L 243, 11.10.1995, s. 1).

[10] Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 1. Smernica bola naposledy zmenená a doplnená smernicou (ES) 97/61/ES (Ú. v. ES L 295, 29.10.1997, s. 35).

[11] Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 15. Smernica bola naposledy zmenená a doplnená smernicou (ES) 96/23/ES (Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 10).

[12] Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 35. Smernica bola naposledy zmenená a doplnená smernicou (ES) 96/23/ES (Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 10).

[13] Ú. v. ES L 62, 15.3.1993, s. 49. Smernica bola naposledy zmenená a doplnená smernicou (ES) 96/90/ES (Ú. v. ES L 13, 16.1.1997, s. 24).

--------------------------------------------------