31997L0055Úradný vestník L 290 , 23/10/1997 S. 0018 - 0023


Smernica 97/55/ES Európskeho parlamentu a Rady

zo 6. októbra 1997,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 84/450/EHS týkajúca sa klamlivej reklamy tak, aby zahŕňala porovnávaciu reklamu

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 100a,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 189b zmluvy [3] v zmysle spoločného návrhu schváleného Zmierovacím výborom dňa 25. júna 1997,

(1) keďže jedným z hlavných cieľov spoločenstva je ustanoviť vnútorný trh; keďže je potrebné prijať opatrenia na zabezpečenie hladkého fungovania uvedeného trhu; keďže vnútorný trh zahŕňa oblasť bez vnútorných hraníc v ktorej je zabezpečený voľný pohyb tovarov, osôb, služieb a kapitálu;

(2) keďže ustanovenie vnútorného trhu bude znamenať stále väčší výber; keďže spotrebitelia môžu a musia využívať vnútorný trh čo najlepšie a že reklama je veľmi dôležitý prostriedok na vytvorenie skutočných odbytísk všetkých tovarov a služieb v rámci celého spoločenstva, základné ustanovenia upravujúce formu a obsah porovnávacej reklamy by mali byť jednotné a podmienky používania porovnávacej reklamy v členských štátoch by mali byť harmonizované; keďže ak budú tieto podmienky splnené, pomôže to objektívne demonštrovať podstatu rôznych porovnateľných produktov; keďže porovnávacia reklama môže taktiež stimulovať hospodársku súťaž medzi dodávateľmi tovarov a služieb v prospech spotrebiteľov;

(3) keďže zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia jednotlivých členských štátov týkajúce sa porovnávacej reklamy sa značne líšia; keďže reklama prekračuje hranice štátov a je prijímaná na území iných členských štátov; keďže prijatie alebo neprijatie porovnávacej reklamy podľa rôznych vnútroštátnych právnych predpisov môže predstavovať prekážku voľného pohybu tovarov a služieb a spôsobovať narušenie hospodárskej súťaže; keďže hlavne firmy môžu byť vystavené formám reklamy rozvinutým konkurenčnými firmami, na ktoré nemôžu odpovedať rovnakým spôsobom; keďže by mala byť zabezpečená sloboda poskytovania služieb týkajúcich sa porovnávacej reklamy; keďže spoločenstvo bolo vyzvané, aby učinilo nápravu existujúcej situácie;

(4) keďže šiesty úvodné ustanovenie smernice 84/450/EHS z 10. septembra 1984 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa klamlivej reklamy [4] ustanovuje, že po harmonizácii vnútroštátnych ustanovení proti klamlivej reklame, "v druhej etape…, sa bude podľa potreby zaoberať porovnávacou reklamou na základe príslušných návrhov Komisie";

(5) keďže bod 3 d) prílohy k rezolúcii Rady zo 14. apríla 1975 o predbežnom programe Európskeho hospodárskeho spoločenstva na ochranu spotrebiteľov a informačnú politiku [5] zahŕňa právo na informácie medzi základné práva spotrebiteľov; keďže toto právo je potvrdené rezolúciou Rady z 19. mája 1981 o druhom programe Európskeho hospodárskeho spoločenstva na ochranu spotrebiteľov a informačnej politiky [6] v bode 40 prílohy, ktorá pojednáva výslovne o spotrebiteľských informáciách; keďže porovnávacia reklama, keď porovnáva materiálne, dôležité, kontrolovateľné a reprezentatívne vlastnosti a nie je klamlivá, môže byť legitímnym prostriedkom informovania spotrebiteľov o ich výhodách;

(6) keďže je žiaduce poskytnúť základnú koncepciu porovnávacej reklamy, ktorá by pokrývala všetky spôsoby porovnávacej reklamy;

(7) keďže by bolo potrebné zaviesť podmienky povolenej porovnávacej reklamy, čo sa týka porovnávania, s cieľom stanoviť, ktoré praktiky týkajúce sa porovnávacej reklamy môžu narušovať hospodársku súťaž, môžu poškodiť súťažiteľov a mať nepriaznivý vplyv na výber spotrebiteľa; keďže takéto podmienky povolenej reklamy by mali obsahovať kritériá objektívneho porovnávania vlastností tovarov a služieb;

(8) keďže porovnávanie len ceny tovarov alebo služieb by malo byť možné, ak porovnávanie rešpektuje určité podmienky, najmä, že nemá byť klamlivá;

(9) keďže s cieľom predchádzať porovnávacej reklame používanej nekonkurenčným a nečestným spôsobom, by malo byť povolené len porovnávanie konkurenčných tovarov a služieb uspokojujúcich rovnaké potreby alebo určených na ten istý účel;

(10) keďže medzinárodné dohovory o autorských právach ako aj vnútroštátne ustanovenia o zmluvnej a nezmluvnej zodpovednosti sa majú uplatňovať v prípadoch, kedy sa porovnávacia reklama odvoláva na výsledky porovnávacích testov vykonaných tretími stranami alebo sú tieto výsledky v reklame reprodukované;

(11) keďže podmienky porovnávacej reklamy by mali byť kumulatívne a rešpektované v plnom svojom rozsahu; keďže v súlade so zmluvou sa výber foriem a metód vykonávania týchto podmienok ponecháva na členské štáty, pokiaľ takéto formy a metódy nie sú touto smernicou ustanovené;

(12) keďže by tieto podmienky mali zohľadňovať najmä ustanovenia vyplývajúce z nariadenia Rady (EHS) 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín [7], najmä z jeho článku 13, a ďalších ustanovení spoločenstva prijatých v poľnohospodárskej oblasti;

(13) keďže článok 5 prvej smernice rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o ochranných známkach [8] priznáva výhradné práva vlastníkom registrovanej ochrannej známky, vrátane práva predchádzať tomu, aby tretie strany používali pri obchodovaní značky, ktoré sú identické alebo podobné ochrannej známke v súvislosti s identickým tovarom alebo službami alebo prípadne aj s iným tovarom;

(14) keďže by však mohlo byť nepostrádateľné na dosiahnutie toho, aby bola porovnávacia reklama účinná, identifikovať tovary alebo služby súťažiteľa odvolávajúc sa na ochrannú známku alebo obchodný názov, ktorých je zmienený súťažiteľ vlastníkom;

(15) keďže takéto použitie ochrannej známky, obchodného názvu alebo iných rozlišovacích značiek inej osoby nepredstavuje porušenie tohto výhradného práva v prípadoch, keď spĺňa podmienky ustanovené touto smernicou, s cieľom výlučne rozlišovať medzi nimi a teda upozorňovať na rozdiely objektívne;

(16) keďže by mali byť vytvorené ustanovenia pre právne a/alebo administratívne prostriedky náhrady uvedené v článkoch 4 a 5 smernice 84/450/EHS, aby boli k dispozícii na kontrolu porovnávacej reklamy, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené touto smernicou; keďže podľa 16. úvodného ustanovenia smernice dobrovoľná kontrola samosprávnych orgánov s cieľom vylúčenia klamlivej reklamy môže zabrániť využívaniu administratívnych alebo súdnych konaní a preto by mali byť podporované; keďže sa článok 6 vzťahuje rovnako aj na nepovolenú porovnávaciu reklamu;

(17) keďže vnútroštátne samosprávne orgány môžu koordinovať svoju prácu prostredníctvom združení alebo organizácií zriadených na úrovni spoločenstva a zaoberať sa okrem iného cezhraničnými sťažnosťami;

(18) keďže článok 7 smernice 84/450/EHS umožňujúci členským štátom ponechať si alebo prijať ustanovenia s cieľom zabezpečenia rozsiahlejšej ochrany spotrebiteľov, osôb vykonávajúcich živnosť, remeslo, profesiu alebo obchodujúcich a širokej verejnosti, by sa nemali vzťahovať na porovnávaciu reklamu, za podmienky, že cieľom pozmeniť zmienenú smernicu je ustanoviť podmienky, za ktorých je porovnávacia reklama povolená;

(19) keďže porovnávanie, ktoré predstavuje tovary alebo služby ako imitácie alebo kópie tovarov alebo služieb označených chránenou ochrannou známkou alebo obchodným názvom nemá byť považované za spĺňajúce podmienky, ktoré sú kladené na povolenú porovnávaciu reklamu;

(20) keďže táto smernica žiadnym spôsobom neovplyvňuje ustanovenia spoločenstva o reklame na určité druhy tovarov resp. služieb alebo obmedzenia alebo zákazy reklamy v určitých médiách;

(21) keďže ak zmluvný štát, v súlade s ustanoveniami zmluvy, zakáže reklamu určitých tovarov alebo služieb, tento zákaz môže byť rozšírený na porovnávaciu reklamu, bez ohľadu na to, či je uložený priamo alebo orgánom alebo organizáciou zodpovednou podľa právnych predpisov daného členského štátu za regulovanie výkonu komerčnej, priemyselnej, remeselníckej alebo odbornej činnosti;

(22) keďže členské štáty nemusia povoliť porovnávaciu reklamu na tovary alebo služby, na ktoré, v súlade s ustanoveniami zmluvy, ponechali alebo zaviedli zákazy, vrátane zákazov čo sa týka metód alebo reklamy, ktorá je zameraná na skupinu obzvlášť zraniteľných spotrebiteľov; keďže členské štáty môžu v súlade s ustanoveniami zmluvy ponechať alebo zaviesť zákazy alebo obmedzenia na použitie porovnávania pri reklamovaní odborných služieb, či už uložených priamo alebo prostredníctvom orgánu alebo organizácie zodpovednej podľa právnych predpisov členských štátov za regulovanie výkonu odbornej činnosti;

(23) keďže regulovanie porovnávacej reklamy je, podľa podmienok ustanovených v tejto smernici, nevyhnutné pre hladké fungovanie vnútorného trhu a keďže je preto potrebný zásah na úrovni spoločenstva; keďže prijatie smernice je primeraným nástrojom, pretože ustanovuje jednotné všeobecné princípy umožňujúc pritom členským štátom vybrať si formu a primeranú spôsob na dosiahnutie týchto cieľov; keďže je to v súlade s princípom subsidiarity,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 94/450/EHS sa týmto upravuje takto:

1. Názov sa nahrádza týmto:

"Smernica Rady z 10. septembra 1984 o klamlivej a porovnávacej reklame";

2. Článok 1 sa nahrádza týmto:

"Článok 1

Účelom tejto smernice je chrániť spotrebiteľov, osoby vykonávajúce živnosť alebo obchodujúce alebo vykonávajúce remeslo alebo profesiu, ako aj chrániť záujmy verejnosti vo všeobecnosti proti klamlivej reklame a jej nekalým následkom a ustanoviť podmienky, za ktorých je porovnávacia reklama povolená.";

3. Do článku 2 sa vkladá tento bod:

"2a "porovnávacia reklama" znamená akúkoľvek reklamu, ktorá explicitne alebo ako samozrejmý dôsledok identifikuje súťažiteľa alebo tovary alebo služby ponúkané súťažiteľom;"

4. Pridáva sa tento článok:

"Článok 3a

1. Porovnávacia reklama, čo sa porovnávania týka, sa povoľuje, ak sú splnené tieto podmienky:

a) nie je klamlivá podľa článkov 2 ods. 2, 3 a 7 ods. 1;

b) porovnáva tovary alebo služby spĺňajúce rovnaké potreby alebo určené na ten istý účel;

c) objektívne porovnáva jednu alebo viac materiálnych, dôležitých, kontrolovateľných a reprezentatívnych vlastností týchto tovarov a služieb, ktoré môžu zahŕňať cenu;

d) nespôsobuje zmätok trhu medzi inzerentom a súťažiteľom alebo medzi ochrannými známkami, obchodnými názvami, inými identifikačnými označeniami, tovarmi a službami inzerenta a súťažiteľa;

e) nediskredituje ani neočierňuje ochranné známky, obchodné názvy, ďalšie identifikačné označenia, tovary, služby, činnosti alebo okolnosti súťažiteľa;

f) pri produktoch s označením pôvodu sa reklama týka v každom prípade produktov s rovnakým označením;

g) nevyužíva nečestnú výhodu dobrého mena ochrannej známky, obchodného názvu alebo iných identifikačných označení súťažiteľa alebo označenie pôvodu konkurenčných produktov;

h) nepredstavuje tovary alebo služby ako imitácie alebo kópie tovarov alebo služieb označených chránenou ochrannou známkou alebo obchodným názvom.

2. Akékoľvek porovnávanie odvolávajúce sa na osobitnú ponuku uvádza jasným a jednoznačným spôsobom dátum, kedy ponuka končí alebo prípadne, že osobitná ponuka platí až do vyčerpania zásob tovarov alebo služieb a ak osobitná ponuka ešte nezačala, dátum začiatku obdobia, počas ktorého platí osobitná cena alebo špecifické podmienky.";

5. Prvý a druhý pododsek článku 4 ods. 1 sa nahrádzajú týmto:

"1. Členský štát zabezpečí, aby existovali primerané a účinné prostriedky na boj proti klamlivej reklame a na dodržiavanie ustanovení o porovnávacej reklame v záujme spotrebiteľov, ako aj súťažiteľov a širokej verejnosti.

Tieto prostriedky zahŕňajú právne ustanovenia, na základe ktorých osoby alebo organizácie považované podľa vnútroštátnych právnych predpisov za majúce oprávnený záujem na zákaze klamlivej reklamy alebo regulovaní porovnávacej reklamy môžu:

a) podať súdnu žalobu proti takejto reklame; a/alebo

b) predložiť takúto reklamu pred správny orgán príslušný buď rozhodnúť o sťažnosti alebo začať primerané súdne konanie.";

6. Článok 4 ods. 2 sa týmto mení a dopĺňa takto:

a) odrážky v prvom pododseku sa nahrádzajú týmito:

- "— nariadiť zastavenie, alebo začať súdne konanie príslušné pre nariadenie zastavenia klamlivej reklamy alebo nepovolenej porovnávacej reklamy, alebo

- — ak klamlivá reklama alebo nepovolená porovnávacia reklama ešte nebola uverejnená, ale jej uverejnenie je plánované v blízkej budúcnosti, nariadiť zákaz, alebo začať súdne konanie príslušné pre nariadenie zákazu jej uverejnenia,";

b) úvodné slová tretieho pododseku sa nahrádzajú týmto:

"Členské štáty môžu ďalej delegovať právomoci na súdy alebo správne orgány umožňujúce im, vzhľadom na odstránenie trvajúcich účinkov klamlivej reklamy alebo nepovolenej porovnávacej reklamy, ich zastavenie, čo bolo nariadené právoplatným rozhodnutím:";

7. Článok 5 sa nahrádza týmto:

"Článok 5

Táto smernica nevylučuje dobrovoľnú kontrolu klamlivej alebo porovnávacej reklamy, ktorú môžu členské štáty podporovať, vykonávanú samosprávnymi orgánmi a na pomoc ktorých, mimo súdu pre správne konania, sa odvoláva tento článok."

:

8. Článok 6 písm. a) sa nahrádza týmto:

"a) požadovať od inzerenta predloženie dôkazov týkajúcich sa presnosti faktických tvrdení použitých v reklame, ak sa pri zohľadnení oprávnených záujmov inzerenta a ktoréhokoľvek iného účastníka konania javí byť takáto požiadavka primeranou na základe okolností konkrétneho príkladu a v prípade porovnávacej reklamy požadovať od inzerenta, aby takýto dôkaz predložil v krátkom časovom období a";

9. Článok 7 sa nahrádza týmto:

"Článok 7

1. Táto smernica nemá brániť členským štátom ponechať si alebo prijať ustanovenia s cieľom zabezpečiť rozsiahlejšiu ochranu spotrebiteľov, osôb vykonávajúcich obchodnú činnosť, podnikateľskú činnosť, remeslo alebo odborné povolanie a širokú verejnosť, čo sa týka klamlivej reklamy.

2. Odsek 1 sa nevzťahuje na porovnávaciu reklamu, čo sa týka porovnávania.

3. Ustanovenia tejto smernice sa uplatnia bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia spoločenstva o reklame na určité produkty a/alebo služby alebo na obmedzenia alebo zákazy reklamy v určitom médiu.

4. Ustanovenia tejto smernice týkajúce sa porovnávacej reklamy nezaväzujú členské štáty, ktoré si v súlade s ustanoveniami zmluvy ponechali alebo zaviedli zákazy na reklamu určitých tovarov alebo služieb, či už uložených priamo alebo prostredníctvom orgánu alebo organizácie zodpovednej, podľa právnych predpisov členských štátov, za regulovanie obchodnej, priemyselnej, remeselníckej alebo obchodnej činnosti, povoliť porovnávaciu reklamu týkajúcu sa týchto tovarov alebo služieb. V prípadoch, kde sa zákazy vzťahujú len na určité médium, smernica sa vzťahuje len na médiá, na ktoré sa zákaz nevzťahuje.

5. Nič v tejto smernici nemá brániť členským štátom v ponechaní alebo zavedení, v súlade s ustanoveniami zmluvy, zákazov alebo obmedzení na používanie porovnávaní v reklame na odborné služby, bez ohľadu na to, či sú uložené priamo alebo prostredníctvom orgánu alebo organizácie zodpovednej, podľa právnych predpisov členských štátov, za regulovanie výkonu odborných činností."

Článok 2

Systémy sťažností

Komisia študuje uskutočniteľnosť zavedenia účinných prostriedkov na vybavovanie cezhraničných sťažností týkajúcich sa porovnávacej reklamy. Do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice Komisia predloží Európskemu parlamentu a rade správu o výsledkoch štúdie doloženú, v prípade potreby, návrhmi.

Článok 3

1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 30 mesiacov po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2. Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

3. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 6. októbra 1997

Za Európsky parlament

predseda

J. M. Gil-robles

za Radu

predseda

J. Poos

[1] Ú. v. ES C 180, 11.7.1991, s. 14, aÚ. v. ES C 136, 19.5.1994, s. 4.

[2] Ú. v. ES C 49, 24.2.1992, s. 35.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 18. novembra 1992 (Ú. v. C 337, 21.12.1992, s. 142), spoločná pozícia Rady z 19. marca 1996 (Ú. v. ES C 219, 27.7.1996, s. 14) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 23. októbra 1996 (Ú. v. ES C 347, 16.11.1996, s. 69). Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 16. septembra 1997 a rozhodnutie Rady z 15. septembra 1997.

[4] Ú. v. ES L 250, 19.9.1984, s. 17.

[5] Ú. v. ES C 92, 25.4.1975, s. 1.

[6] Ú. v. ES C 133, 3.6.1981, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 208, 24.7.1992, s. 1.

[8] Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 92/10/EHS (Ú. v. ES L 6, 11.1.1992, s. 35).

--------------------------------------------------