31997L0028Úradný vestník L 171 , 30/06/1997 S. 0001 - 0010


Smernica Komisie 97/28/ES

z 11. júna 1997,

ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 76/756/EHS o montáži zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 70/156/EHS o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Európskeho parlamentu a Rady 96/79/EHS [2] a najmä na jej článok 13 ods. 2,

so zreteľom na smernicu Rady 76/756/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o montáži zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá [3], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 91/663/EHS [4], a najmä na jej článok 5,

keďže smernica 76/756/EHS je jednou zo samostatných smerníc postupu ES typového schválenia stanoveného v smernici 70/156/EHS; keďže následne ustanovenia smernice 70/156/EHS o systémoch vozidla, komponentoch a samostatných technických jednotkách, platia pre túto smernicu;

keďže najmä články 3 ods. 4 a článok 4 ods. 3 smernice 70/156/EHS si vyžadujú, aby bol ku každej samostatnej smernici priložený informačný dokument a tiež osvedčenie o typovom schválení podľa prílohy VI k uvedenej smernici, aby mohlo byť typové schválenie spracované na počítači; keďže osvedčenie o typovom schválení uvedené v smernici 76/756/EHS sa musí podľa toho zmeniť;

keďže sa musia zjednodušiť postupy, aby sa zachovala ekvivalencia stanovená v článku 9 ods. 2 smernice 70/156/EHS medzi určitými samostatnými smernicami a zodpovedajúcimi nariadeniami Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov pri zmene a doplnení uvedených nariadení; keďže ako prvý krok musia byť technické požiadavky smernice 76/756/EHS nahradené požiadavkami nariadenia č. 48 pomocou krížových odkazov;

keďže v záujme zvýšenia bezpečnosti cestnej dopravy sa okrem iného rozhodlo vyžadovať inštalovanie tretieho brzdového svetla na vozidlách kategórie M1 a povoliť nepovinné inštalovanie denných prevádzkových svetiel na motorových vozidlách;

keďže je nutné ďalej preskúmať nepovinné opatrenia týkajúce sa výkonnostných požiadaviek na jednotlivé zariadenia pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu a ich montáž na motorové a ich prípojné vozidlá; keďže je dôležité aby sa potrebná technická práca ukončila tak, aby mohli byť ďalšie zmeny smernice 76/756/EHS zavedené čo možno najskôr;

keďže sa odkazuje na smernicu Rady 76/757/EHS [5], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 97/29/ES [6],;

keďže ustanovenia tejto smernice sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prispôsobenie sa technickému pokroku založeného smernicou 70/156/EHS,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

smernica 76/756/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Prvá veta článku 4 je nahradená takto:

"Členský štát, ktorý udelil EHS typové schválenie, prijme opatrenia nevyhnutné na zabezpečeniu svojej informovanosti o akejkoľvek modifikácii ktorejkoľvek z častí alebo charakteristík uvedených v definícii typu vozidla vzhľadom na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu."

2. Prílohy sú nahradené prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1. Od 1. januára 1998, alebo ak sa uverejnenie textov uvedených v článku 3 oneskorí a uskutoční sa po 1. júli 1997, šesť mesiacov po skutočnom dátume uverejnenia týchto textov, nesmú členské štáty z dôvodov týkajúcich sa zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu,

- odmietnuť udeliť typu vozidla ES typové schválenie alebo národné typové schválenie, alebo

- zakázať registráciu, predaj alebo uvedenie do prevádzky vozidiel,

za predpokladu, že tieto vozidlá spĺňajú požiadavky smernice 76/756/EHS v znení tejto smernice.

2. Od 1. októbra 1998 členské štáty:

- neudeľujú už ES typové schválenie, a

- môžu odmietnuť udeliť národné typové schválenie

pre akýkoľvek typ vozidla z dôvodov týkajúcich sa montáže zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, ak nie sú splnené požiadavky smernice 76/756/EHS v znení tejto smernice.

3. Od 1. októbra 2000 členské štáty:

- nepovažujú osvedčenia o zhode, ktoré sprevádzajú nové vozidlá v súlade s ustanoveniami smernice 70/156/EHS za naďalej platné na účely článku 7 ods.1 uvedenej smernice, a

- môžu odmietnuť registráciu, predaj alebo uvedenie do prevádzky nových vozidiel, ktoré nie sú sprevádzané osvedčením o zhode v súlade so smernicou 70/156/EHS,

z dôvodov týkajúcich sa montáže zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, ak nie sú splnené požiadavky smernice 76/756/EHS v znení tejto smernice.

Článok 3

Odseky a prílohy nariadenia EHK OSN č. 48, uvedené v prílohe II, v bode 1, sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev do 1. júla 1997.

Článok 4

1. Členské štáty uvedú najneskôr do 1. januára 1998 do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou; ak sa však uverejnenie textov uvedených v článku 3 oneskorí a uskutoční sa po 1. júli 1997, členské štáty splnia túto povinnosť do šiestich mesiacov po skutočnom dátume uverejnenia týchto textov. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uplatnia tieto opatrenia od 1. januára 1998, alebo ak sa uverejnenie textov uvedených v článku 3 oneskorí a uskutoční sa po 1. júli 1997, šesť mesiacov po skutočnom dátume uverejnenia týchto textov.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijali v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 5

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európkych spoločenstiev.

Článok 6

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 11. júna 1997

Za Komisiu

Martin bangemann

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 7.

[3] Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 366, 31.12.1991, s. 17.

[5] Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 32.

[6] Ú. v. ES L 171, 30.6.1997, s. 11.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

"

ZOZNAM PRÍLOH

PRÍLOHA I: | Správne opatrenia pre typové schválenie |

Doplnok 1: Informačný dokument |

Doplnok 2: Osvedčenie o typovom schválení |

PRÍLOHA II | Technické požiadavky |

PRÍLOHA I

SPRÁVNE OPATRENIA PRE TYPOVÉ SCHVÁLENIE

1. ŽIADOSŤ O ES TYPOVÉ SCHVÁLENIE TYPU VOZIDLA

1.1. Žiadosť o ES typové schválenie typu vozidla podľa článku 3 ods. 4 smernice 70/156/EHS, vzhľadom na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu predloží výrobca.

1.2. Vzor informačného dokumentu je uvedený v doplnku 1.

1.3. Technickej službe zodpovednej za vykonávanie typových schvaľovacích testov sa musí predložiť nasledovné:

1.3.1. vozidlo zastupujúce schvaľovaný typ.

2. UDELENIE ES TYPOVÉHO SCHVÁLENIA PRE TYP VOZIDLA

2.1. Ak sú príslušné požiadavky splnené, udelí sa ES typové schválenie podľa článku 4 ods. 3 smernice 70/156/EHS.

2.2. Vzor osvedčenia o ES typovom schválení je uvedený v doplnku 2.

2.3. Každému schválenému typu vozidla sa pridelí schvaľovacie číslo v súlade s prílohou VII k smernici 70/156/EHS. Ten istý členský štát nesmie prideliť rovnaké číslo inému typu vozidla.

3. MODIFIKÁCIE TYPU A DOPLNKY K SCHVÁLENIAM

3.1. V prípade modifikácií typu schváleného podľa tejto smernice, platia ustanovenia článku 5 smernice 70/156/EHS.

4. ZHODA VÝROBY

4.1. Vo všeobecnosti sa opatrenia na zabezpečenie zhody výroby prijmú v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 10 smernice 70/156/EHS.

4.2. Špecifické opatrenia týkajúce sa testov, ktoré sa musia vykonať, sú stanovené v prílohe 9 dokumentov uvedených v bode 1 prílohy II k tejto smernice.

Doplnok 1

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Doplnok 2

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Dodatok

+++++ TIFF +++++

PRÍLOHA II

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

1. Platia technické požiadavky uvedené v bodoch 2, 2.2 až 2.25.2, 5 a 6 a prílohách 3 až 9 nariadenia EHK OSN č. 48, ktoré pozostávajú z konsolidovaného znenia nasledovných dokumentov:

- 01 série zmien a doplnkov vrátane opráv [1],

- Corrigenda 2 k 01 sérii zmien a doplnkov [2],

- Doplnku 1 k 01 sérii zmien a doplnkov, vrátane opráv k 01 sérii zmien a doplnkov a Corrigenda 1 Revízie 1 nariadenia č. 48 [3],

- Corrigenda 4 k 01 série zmien a doplnkov [4],

okrem nasledovného:

1.1 bod 2.4 znie takto:

"Nenaložené vozidlo" znamená vozidlo v pohotovostnom stave, podľa definície uvedenej v bode 2.6 doplnku 1 prílohy I k tejto smernici, ale bez vodiča.

1.2. Poznámka 2 pod čiarou odkazujúca na poznámku pod čiarou v bode 2.7.24 a príslušná poznámka sa rušia.

1.3. Pod výrazom "oznamovací formulár (bod 10.1 prílohy 1)" uvedený v bode 5.19.1, sa rozumie "osvedčenie o typovom schválení (bod 5.1 addenda k doplnku 2 prílohy I k tejto smernici",

1.4. V poznámke 4 pod čiarou k odseku 6.2.9, zavedenej dokumentom (3), sa pod výrazom "zmluvné strany príslušných nariadení" rozumie "členské štáty".

1.5. V odsekoch 6.14.2, 6.15.2, 6.16.2 a 6.17.2 sa pod výrazom "nariadenie č. 3" rozumie "smernica 76/757/EHS".

1.6. Odkaz na poznámku pod čiarou (5) v bode 6.19 a príslušná poznámka sa rušia.

1.7 Poznámka 1 pod čiarou v prílohe 5 sa rozumie takto:

"Definície kategórií sú uvedené v prílohe II A k smernici 70/156/EHS"

.

2. Bez výhrad k požiadavkám článku 8, najmä ods. 2a, 2c a 3 smernice 70/156/EHS, k požiadavkám tejto prílohy a k akýmkoľvek požiadavkám ktorejkoľvek zo samostatných smerníc, je montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu iného, zariadenia než je zariadenie definované v bodoch 2.7.1 až 2.7.24 dokumentov uvedených v bode 1, zakázaná.

"

[1]

[2]

[3]

[4]

--------------------------------------------------