31997L0022Úradný vestník L 113 , 30/04/1997 S. 0009 - 0010


Smernica Rady č. 97/22/ES

z 22. apríla 1997,

ktorá mení a dopĺňa smernicu 92/117/EHS týkajúcu sa opatrení na ochranu proti špecifickým zoonózam a špecifickým zástupcom vyvolávajúcich zoonózy u zvierat a v produktoch živočíšneho pôvodu na predchádzanie infekcií a otráv

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 43,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže vo svetle dosiahnutých skúseností a majúc na pamäti význam, zaznamenaný v prevencii a kontroly zoonóz, bude potrebné vykonať zásadnú revíziu smernice 92/117/EHS [4];

keďže až do vykonania horeuvedenej revízie bude vhodné zabezpečiť časové posunutie ustanovení vzhľadom na nové pravidlá na systém informovania zameraný na zoonózy, určenia metód zberu vzoriek a vykonávania vyšetrení, zavedenia a schválenia určitých národných pravidiel a plánov, ktoré sú predkladané tretími krajinami,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 92/117/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

a) v odseku 1 sa termín "31. marec" nahrádza termínom "31. máj";

b) v odseku 2 sa termín "1. október" nahrádza termínom "1. november"

c) odsek 3 sa vynechá;

2. v článku 6b) slová "V prípade salmonely sa to musí vykonať pred dátumom určeným v článku 17" sa vynechajú;

3. článok 8 sa mení a dopĺňa takto:

a) v odseku 1 sa termín "1. október 1993" nahrádza termínom "1. marec 1998";

b) nasledovný pododsek sa pridá k odseku 2:

"Až do uskutočnenia revízie požadovanej v článku 15a sa však povinnosť predkladať plány Komisii pozastaví v prípade tých členských štátov, ktoré ešte nepredložili takéto plány vzhľadom na salmonely u hydiny.";

4. článok 10 sa mení a dopĺňa takto:

a) v prvom a v druhom pododseku odseku 1 "1. január 1994" sa nahradí termínom "1. január 1998";

b) tretí a štvrtý pododsek odseku 1 sa vynechá;

c) odsek 2 sa vynechá;

5. v článku 14 (2) sa "31. december 1995" nahrádza termínom "31. december 1998";

6. v článku 15 sa vynechá druhý pododsek;

7. Vloží sa tento článok:

"Článok 15a

1. Do termínu 1. novembra 1997 Komisia predloží Rade správu týkajúcu sa opatrení, ktoré sú zavedené na kontrolu a prevenciu zoonóz. Táto správa bude informovať predovšetkým o:

- nových pravidlách v systéme vykazovania zoonóz,

- metódach zberu vzoriek a vyšetreniach v schválených národnými laboratóriami,

- kontrole salmonely v znáškových kŕdľoch,

- kontrole salmonely u chovnej hydiny a v kŕmnych zmesiach pre hydinu,

- o všetkých opatreniach na boj so zoonózami inými ako salmonelózy.

2. Správa uvedená v odseku 1 musí byť doplnená o návrhy týkajúce sa zoonóz predovšetkým v kontexte revízie tejto smernice. Rada bude konať na základe návrhov podľa kvalifikovanej väčšiny pred 1. júnom 1998.";

8. Nasledujúci bod sa vloží do prílohy III, do časti I:

"Va Až do správy požadovanej v článku 15a, členské štáty sa môžu vzdať povinného zničenia požadovaného v bode V.1 b) a požiadavky zabitia určeného v bode V.1 c), ak dokážu zabezpečiť, že:

i) nebudú sa predávať žiadne nevyliahnuté vajíčka z kŕdľa s výnimkou tých, ktoré sú na účely ošetrenia v súlade so smernicou 89/437/EHS [*] Ú. v. ES L 212, 22.7.1989, s. 87. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 96/23/ES (Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 10).;

ii) žiadna živá hydina vrátane jednodňových kureniec sa nesmie presunúť z kŕdľa, okrem tej, ktorá ide na okamžité zabitie, v súlade s horeuvedeným bodom c),

a to až dovtedy, kým sa nedosiahne ubezpečenie kompetentného orgánu, že už viac nie je prítomná infekcia spôsobená salmonelou enteritidis alebo salmonelou typhimurium.

Členské štáty, ktoré využili možnosť poskytnutú v prvom pododseku, nie sú oprávnené dostať finančný príspevok spoločenstva poskytovaný podľa článku 29 rozhodnutia 90/424/EHS [**] Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 94/370/ES (Ú. v. ES L 168, 2.7.1994, s. 31).."

Článok 2

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. októbra 1997. Budú o tom bezodkladne informovať Komisiu.

Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, tieto musia obsahovať odkaz na túto smernicu alebo musia byť doplnené o takýto odkaz pri príležitosti ich uverejnenia. Metódy vykonania takéhoto odkazu sa ponechávajú na členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenia ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti, ktorá spadá pod túto smernicu.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť tretí deň nasledujúci po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 22. apríla 1997

Za Radu

predseda

J. VAN Aartsen

[1] Ú. v. ES C 13, 18.1.1996, s. 23.

[2] Ú. v. ES C 320, 28.10.1996, s. 261.

[3] Ú. v. ES C 97, 1.4.1996, s. 29.

[4] Ú. v. ES L 62, 15.3.1993, s. 38. Smernica zmenená a doplnená aktom o pristúpení z r. 1994.

--------------------------------------------------