31997F0719(02)Úradný vestník C 221 , 19/07/1997 S. 0011 - 0011


Akt Rady

z 19. júna 1997,

ktorým sa vypracúva druhý protokol k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev

(97/C 221/02)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok K.3 ods. 2 písm. c),

keďže na účely dosiahnutia cieľov Únie členské štáty považujú boj proti zločinu, ktorý poškodzuje finančné záujmy Európskych spoločenstiev, za vec spoločného záujmu spadajúcu do rámca spolupráce upravenej v hlave VI zmluvy,

keďže Rada svojím aktom z 26. júla 1995 [1] vypracovala ako prvý Dohovor o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev, ktorý je zameraný konkrétnejšie na boj proti podvodom, ktoré poškodzujú tieto záujmy,

keďže svojím aktom z 27. septembra 1996 [2] Rada ako druhý krok vypracovala protokol k dohovoru, ktorý je zameraný najmä na činy korupcie, ktoré sa týkajú národných verejných činiteľov a verejných činiteľov Spoločenstva a poškodzujú alebo môžu poškodzovať finančné záujmy Európskych spoločenstiev,

keďže dohovor treba ešte doplniť druhým protokolom zameraným najmä na zodpovednosť právnických osôb, konfiškáciu, pranie špinavých peňazí a spoluprácu medzi členskými štátmi a Komisiou a cieľom chrániť finančné záujmy Európskych spoločenstiev a osobné údaje s tým spojené;

ROZHODLA, že týmto je druhý protokol, ktorého znenie je uvedené v prílohe a ktorý dnes podpísali zástupcovia vlád členských štátov Únie, vypracovaný,

ODPORÚČA, aby bol prijatý členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami.

V Luxemburgu 19. júna 1997

Za Radu

predsedníčka

M. De Boer

[1] Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 48.

[2] Ú. v. ES C 313, 23.10.1996, s. 1.

--------------------------------------------------