31997F0625(01)Úradný vestník C 195 , 25/06/1997 S. 0001 - 0001


Akt Rady

z 26. mája 1997,

ktorým sa na základe článku K.3 ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii vypracúva Dohovor o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie

(97/C 195/01)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok K.3 ods. 2 písm. c),

keďže členské štáty považujú zlepšenie súdnej spolupráce za záležitosť spoločného záujmu, ktorá patrí do rámca spolupráce ustanovenej hlave VI tejto zmluvy;

keďže na tento účel je potrebné vypracovať Dohovor o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie s ohľadom na ustanovenia Protokolu k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev [1];

SA ROZHODLA vypracovať dohovor, ktorého znenie je uvedené v prílohe a ktorý v tento deň podpísali zástupcovia vlád členských štátov Európskej únie;

ODPORÚČA, aby ho členské štáty prijali v súlade so svojimi príslušnými ústavnými predpismi.

V Bruseli 26. mája 1997

Za Radu

predseda

W. Sorgdrager

[1] Ú. v. ES C 313, 23.10.1996, s. 2.

--------------------------------------------------