31997D0685Úradný vestník L 287 , 21/10/1997 S. 0054 - 0054


Rozhodnutie Komisie

z 10. októbra 1997,

ktoré mení a dopĺňa rozhodnutie 92/160/EHS, ktoré zriaďuje regionalizáciu niektorých tretích krajín pre dovoz equidae v súvislosti z dovozom equidae z Ruska

(Text s významom pre EHP)

(97/685/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 90/426/EHS z 26. júna 1990 o podmienkach zdravia zvierat upravujúcich pohyb a dovoz equidae z tretích krajín [1], naposledy zmenenú a doplnenú Aktom o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska, a najmä jeho článkom 13 ods. 2,

keďže rozhodnutie Komisie 92/160/EHS [2], naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 97/350/ES [3], zriaďuje regionalizáciu niektorých tretích krajín pre dovoz equidae; keďže táto regionalizácia je založená na tom, v akej situácii je zdravie zvierat v tretej krajine;

keďže príslušné veterinárne úrady Ruska poskytli dostatočné záruky, že v oblasti Kaliningrad v Ruskej federácii sa nevyskytuje žrebčia nákaza; keďže preto sa rozhodnutie Komisie 92/160/EHS musí zmeniť a doplniť;

keďže opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho veterinárneho výboru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prvej zarážke časti, ktorá sa týka Ruska, v prílohe k rozhodnutiu 92/160/EHS sa za slovo "oblasti" vkladá slovo "Kaliningrad".

Článok 2

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 10. októbra 1997

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 42.

[2] Ú. v. ES L 71, 18.3.1992, s. 27.

[3] Ú. v. ES L 150, 7.6.1997, s. 44.

--------------------------------------------------