31996R1516Úradný vestník L 189 , 30/07/1996 S. 0099 - 0100


Nariadenie Komisie (ES) č.1516/96

z 29. júla 1996,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (ES) č. 2771/75 o spoločnej organizácii trhu s vajciami

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2771/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s vajciami [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2916/95 [2], najmä na jeho článok 8 (13),

keďže príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku [3], naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1192/96 [4], obsahuje aktuálne platnú kombinovanú nomenklatúru;

keďže niekoľko opisov uvedených v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2771/75 už nezodpovedá kombinovanej nomenklatúre; keďže príloha I k tomu nariadeniu by sa z tohto dôvodu mala zmeniť a doplniť; keďže tieto zmeny a doplnenia by sa mali v záujme jednoznačnosti zapracovať do prílohy, ktorá nahradí prílohu I;

keďže opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hydinové mäso a vajcia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2771/75 sa týmto nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 1996.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júla 1996

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 49.

[2] Ú. v. ES L 305, 19.12.1995, s. 49.

[3] Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 156, 29.6.1996, s. 15.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

"

PRÍLOHA I

Kód KN | Opis |

ažaž | Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, ochutené alebo obsahujúce pridané kakao, tiež koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá |

1806 | Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao |

ex1901 | Potravinové prípravky z tovaru podpoložiek č. 0401 až 0404, obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa počítanej v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované, ani nezahrnuté |

19021100 | Cestoviny nevarené, neplnené, ani inak neupravené, vaječné |

ex1904 | Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilia alebo obilných výrobkov (napr. pražené kukuričné vločky); obilie iné ako kukuričné (zrná), v zrnách alebo vo forme vločiek, alebo inak spracované zrno (okrem múky, krupice a krupičky), predvarené alebo inak pripravené, inde nešpecifikované ani nezahrnuté, obsahujúce kakao |

1905 | Chlieb, zákusky, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky druhov používaných na farmaceutické účely, ryžové papierové cesto, oblátky na pečenie a podobné výrobky |

190520 | – Medovník a podobné |

190530 | – Sladké sušienky; wafle a oblátky |

190540 | – Sucháre, opekaný chlieb a podobné opekané výrobky |

190590 | – Ostatné, s výnimkou výrobkov patriacich pod kódy KN 19059010 až 19059030 |

ex210500 | Zmrzlina a podobné výrobky, obsahujúce kakao |

2208 | Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % vol; liehoviny, likéry a ostatné liehové nápoje: |

220870 | – Likéry |

3502 | Albumíny (vrátane koncentrátov dvoch alebo viacerých srvátkových proteínov, obsahujúcich viac ako 80 % hmotnosti srvátkových proteínov, počítaných na sušinu), albumináty a ostatné deriváty albumínu: |

35021190 | – – – Ostatný sušený vaječný albumín |

35021990 | – – – Ostatný vaječný albumín |

"

--------------------------------------------------