31996R0779Official Journal L 106 , 30/04/1996 P. 0009 - 0019


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 779/96

z 29. apríla 1996,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1785/81, pokiaľ ide o oznamovanie informácií v sektore cukru

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1785/81 z 30. júna 1981 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru(1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1101/95(2) a najmä na jeho článok 39,

keďže článok 39 nariadenia (EHS) č. 1785/81 vyžaduje, aby si Komisia a členské štáty navzájom oznamovali informácie potrebné pre implementáciu tohto nariadenia; keďže vykonávacie pravidlá boli ustanovené v nariadení Komisie (EHS) č. 787/83 z 29. marca 1983 o oznamovaní informácií v sektore cukru(3), naposledy zmenenom a doplnenom nariadením (EHS) č. 3819/85(4); keďže v závislosti od ďalšieho vývoja v organizácii trhov v sektore cukru a najmä v dôsledku záväzkov, ktoré na seba prevzalo spoločenstvo na základe Dohody o poľnohospodárstve uzavretej počas uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní, by sa mali tieto pravidlá prehodnotiť a doplniť a nariadenie (EHS) č. 787/83 by sa preto malo zrušiť s účinnosťou od začiatku hospodárskeho roka 1996/97;

keďže v záujme správneho vyhodnocovania situácie týkajúcej sa cukru nakúpeného alebo predaného na základe intervenčných opatrení stanovených v nariadení (EHS) č. 1785/81 musia byť dostupné príslušné informácie, predovšetkým o zmenách množstiev zadržaných intervenčnými agentúrami a o distribúcii takýchto množstiev medzi sklady, ktoré boli schválené na základe článku 1 (2) nariadenia Rady (EHS) č. 447/68 z 9. apríla 1968, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre intervenčné nákupy cukru(5), naposledy zmeneného a doplneného nariadením (EHS) č. 1359/77(6); keďže v záujme dôslednej kontroly implementácie intervenčného systému je tiež nevyhnutné pravidelné poskytovanie informácií o množstvách cukru, ktorý sa stal nespôsobilý pre ľudskú spotrebu, ako aj o jeho množstvách použitých na výrobu určitých chemických výrobkov s uvedením množstiev, ktoré sa podrobili denaturácii v súlade s niektorým z postupov stanovených v prílohe k nariadeniu Komisie (EHS) č. 100/72 zo 14. januára 1972, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre denaturáciu cukru určeného do krmív pre hospodárske zvieratá(7), naposledy zmenenému a doplnenému nariadením (ES) č. 260/96(8), alebo ktoré sa použili pri výrobe chemických výrobkov uvedených v prílohe k nariadeniu Rady (EHS) č. 1010/86 z 25. marca 1986, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre poskytovanie náhrad za výrobu určitých cukornatých produktov používaných v chemickom priemysle(9), naposledy zmenenému a doplnenému nariadením (ES) 1101/95, ako aj chemických výrobkov uvedených v prílohe k nariadeniu Komisie (EHS) č. 1729/78 z 24. júla 1978, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie náhrad za výrobu cukru použitého v chemickom priemysle(10), naposledy zmenenému a doplnenému nariadením (ES) č. 260/96;

keďže presné a pravidelné monitorovanie obchodu s tretími krajinami je jediný spôsob ako dôkladne sledovať vývoj, ktorý nastal v súvislosti s obmedzeniami vyplývajúcimi zo záväzkov, ktoré na seba prevzalo spoločenstvo na základe uvedenej dohody o poľnohospodárstve, a tiež ako uskutočniť v prípade potreby opatrenia, ktoré sú potrebné najmä na uplatňovanie článku 23 (4a) nariadenia (EHS) č. 1785/81, ako aj opatrenia, ktoré vyplývajú zo záväzkov spoločenstva na základe medzinárodnej dohody o cukre; keďže Komisia by mala preto dostávať príslušné informácie nielen o dovoze a vývoze produktov, pre ktoré boli stanovené poplatky a náhrady, v súvislosti s ktorými boli vydané príslušné prevádzkové licencie najmä podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1464/95 z 27. júna 1995 o osobitných podrobných pravidlách pre uplatňovanie systému dovozných a vývozných licencií v sektore cukru(11), zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 2136/95(12), so zreteľom na všeobecnejšie ustanovenia nariadenia Komisie (EHS) č. 3719/88(13), naposledy zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 2137/95(14) a nariadenia Komisie (EHS) č. 3665/87(15), naposledy zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 1384/95(16), ale aj o dovoze a vývoze produktov vyvážaných bez náhrady na základe licencie alebo bez nej a najmä produktov, ktorých sa týka zušľachťovací styk; keďže by malo byť možné monitorovať dovoz preferenčnéhocukru, aby sa tak zabezpečila účinná implementácia nariadenia Komisie (EHS) č. 2782/76 zo 17. novembra 1976, ktorým sa ustanovujú podrobné vykonávacie pravidlá pre dovoz preferenčného cukru(17), naposledy zmeneného a doplneného nariadením (EHS) č. 1714/88(18);

keďže účinná správa systému kvót, ktorý je vymedzený v hlave III nariadenia (EHS) č. 1785/81 si najmä z hľadiska záväzkov, ktoré na seba spoločenstvo prevzalo na základe uvedenej dohody o poľnohospodárstve, vyžaduje úplnú znalosť všetkých príslušných faktorov; keďže s týmto súvisí uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 206/68 z 20. februára 1968, ktorým sa stanovujú rámcové ustanovenia pre zmluvy a vzájomné obchodné dohody o nákupe repy(19), naposledy zmeneného a doplneného Aktom o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska, nariadenia Rady (EHS) č. 193/82 z 26. januára 1982, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre prevod kvót v sektore cukru(20), nariadenia Komisie (EHS) č. 2670/81 zo 14. septembra 1981, ktorým sa ustanovujú podrobné vykonávacie pravidlá vzhľadom na produkciu cukru, ktorá prevyšuje kvótu(21), naposledy zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 158/96(22) a nariadenia Komisie (EHS) č. 1443/82 z 8. júna 1982, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému kvót v sektore cukru(23), naposledy zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 392/94(24); keďže vyššie uvedené sa vzťahuje aj na vyrovnávací systém pre náklady na skladovanie ustanovený článkom 8 nariadenia (EHS) č. 1785/81; keďže toto sa týka uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1358/77 z 20. júna 1977, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre kompenzáciu nákladov na skladovanie cukru a súčasne zrušuje nariadenie (EHS) č. 750/68(25), naposledy zmeneného a doplneného nariadením (EHS) č. 3042/78(26) a nariadenia Komisie (EHS) č. 1998/78 z 18. augusta 1978, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre kompenzáciu nákladov na skladovanie cukru(27), naposledy zmeneného a doplneného nariadením (EHS) č. 1758/93(28);

keďže osoby, ktorých sa to týka, musia mať istotu, že informácie o každom podniku sa budú považovať za dôverné;

keďže opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Intervencia

Článok 1

Vzhľadom na intervenčné opatrenia prijaté podľa článkov 9 (1) a 11 (1) nariadenia (EHS) č. 1785/81 oznamuje týždenne každý členský štát Komisii tieto údaje za predchádzajúci týždeň:

a) tel quel množstvá bieleho cukru a surového cukru, ktoré boli intervenčnej agentúre ponúknuté, ale ktoré táto agentúra zatiaľ neprevzala;

b) tel quel množstvá bieleho cukru a surového cukru, ktoré prevzala intervenčná agentúra;

c) tel quel množstvá bieleho cukru a surového cukru, ktoré predala intervenčná agentúra.

Článok 2

Každý členský štát predloží Komisii na základe jej požiadania súpis tel quel množstiev bieleho aj surového cukru, ktoré prevzala intervenčná agentúra, ako aj informáciu o spôsobe ich rozmiestnenia medzi schválené sklady.

Článok 3

Vzhľadom na intervenčné opatrenia prijaté podľa článku 9 (2) nariadenia (EHS) č. 1785/81 oznamuje každý členský štát Komisii:

1. každý týždeň za predchádzajúci týždeň tel quel množstvá bieleho cukru, na ktoré boli vydané osvedčenia o kompenzácii za denaturáciu;

2. na jej žiadosť množstvá bieleho a surového cukru, ktoré sa vzhľadom na príslušné obdobie podrobili denaturácii, s uvedením niektorého z postupov uvedených v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 100/72, ktorý sa na to použil.

Článok 4

Vzhľadom na intervenčné opatrenia prijaté podľa článku 9 (3) nariadenia (EHS) č. 1785/81 oznamuje každý členský štát Komisii:

1. najneskôr do konca každého kalendárneho mesiaca za predchádzajúci mesiac množstvá bieleho cukru, surového cukru, sirupov vyjadrených ako biely cukor a izoglukózy vyjadrenej v sušine, pre ktoré boli:

a) skutočne vydané osvedčenia o náhradách za výrobu;

b) vyplatené náhrady za výrobu;

2. najneskôr do konca septembra každého roka za predchádzajúci hospodársky rok množstvá bieleho cukru, surového cukru, sirupov vyjadrených ako ekvivalent bieleho cukru a izoglukózy vyjadrenej v sušine, rozdelené podľa produktov uvedených v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 1010/86, pre ktoré boli:

a) skutočne vydané osvedčenia o náhradách za výrobu;

b) vyplatené náhrady za výrobu;

3. najneskôr do konca septembra každého roka za predchádzajúci hospodársky rok množstvá základných produktov uvedených v bode 2, ktoré sa použili na výrobu polotovarov uvedených v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 1729/78.

KAPITOLA II

Obchod

Článok 5

Vzhľadom na vývoz do tretích krajín oznamuje každý členský štát Komisii:

1. každý týždeň za predchádzajúci týždeň:

a) množstvá, na ktoré boli skutočne vydané licencie spolu s čiastkami vývozných náhrad stanovených podľa bodu a) druhého pododseku článku 17 (5) nariadenia (EHS) č. 1785/81 a rozdelených medzi:

biely cukor spadajúci pod číselné znaky KN 1701 91 00, 1701 99 10 a 1701 99 90,

tel quel množstvá surového cukru spadajúceho pod číselné znaky KN 1701 11 90 a 1701 12 90,

sacharózové sirupy, vyjadrené ekvivalentom bieleho cukru, spadajúce pod číselné znaky KN 1702 60 90, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99 a 2106 90 59,

izoglukózu, vyjadrenú ako sušina, spadajúcu pod číselné znaky KN 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 a 2106 90 30,

inulínový sirup, vyjadrený v sušine ako ekvivalent cukru/izoglukózy, spadajúci pod číselné znaky KN ex 1702 60 90;

b) množstvá bieleho cukru spadajúce pod číselné znaky KN 1701 99 10, pre ktoré boli skutočne vydané licencie spolu s čiastkami vývozných náhrad stanovených podľa bodu b) druhého pododseku článku 17 (5) nariadenia (EHS) č. 1785/81;

c) množstvá bieleho cukru C, surového cukru C, izoglukózy C a inulínového sirupu C, vyjadrené podľa potreby ako ekvivalent bieleho cukru, sušiny alebo sušinový ekvivalent cukor/izoglukóza, pre ktoré bola skutočne vydaná vývozná licencia;

d) množstvá bieleho cukru spolu s príslušnými čiastkami vývozných náhrad stanovenými podľa bodu a) druhého pododseku článku 17 (5) nariadenia (EHS) č. 1785/81, množstvá surového cukru a sacharózového sirupu vyjadrené ako biely cukor a množstvá izoglukózy vyjadrené ako sušina, pre ktoré bolo skutočne vydané vývozné povolenie so zámerom vyviezť ich vo forme produktov uvedených v bode b) článku 1 (1) nariadenia (EHS) č. 426/86(29);

2. najneskôr do konca každého kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac množstvá bieleho cukru uvedeného v písmene b) bodu 1, ktoré sa vyviezli podľa článku 8 (4) a (5) nariadenia (EHS) č. 3719/88;

3. za každý kalendárny mesiac, najneskôr do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po danom mesiaci:

a) množstvá a príslušné výšky vývozných náhrad pre cukor a sirup vyjadrený ako biely cukor, ktoré sú uvedené v článku 2 nariadenia (ES) č. 1464/95 a ktoré boli vyvezené bez ďalšieho spracovania a bez vývozného povolenia;

b) množstvá cukru, na ktoré sa vzťahujú kvóty a ktoré boli vyvezené ako biely cukor alebo vo forme spracovaných produktov vyjadrených ako ekvivalent bieleho cukru, pre ktoré boli vydané vývozné povolenia s cieľom poskytovania potravinovej pomoci, ktorú spoločenstvo aj jednotlivé členské štáty vykonávajú na základe medzinárodných dohovorov alebo iných doplnkových programov, ako aj s cieľom implementácie ďalších opatrení na úrovni spoločenstva, účelom ktorých je bezplatné dodávanie potravín;

c) v prípade vývozu uvedeného v druhom odseku článku 2a nariadenia (EHS) č. 3665/87 množstvá cukru a sacharózových sirupov vyjadrených ekvivalentom bieleho cukru a izoglukózy vyjadrenej v sušine, ktoré sa vyviezli bez ďalšieho spracovania, s udaním výšky príslušných náhrad;

d) množstvá a príslušné čiastky náhrad stanovené na základe bodu a) druhého pododseku článku 17 (5) nariadenia (EHS) č. 1785/81 pre biely cukor, ako aj množstvá surového cukru a sacharózového sirupu vyjadrené ako ekvivalent bieleho cukru a množstvá izoglukózy vyjadrené v sušine, ktoré sa vyviezli vo forme produktov uvedených v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 804/68(30) a vo forme produktov uvedených v prílohe k nariadeniu Komisie (EHS) č. 1222/94(31);

e) v prípade vývozu uvedeného pod písmenom (1) d) a pod písmenom d) tohto bodu množstvá, ktoré sa vyviezli bez náhrad.

Oznámenia uvedené pod písmenami d) a e) sa Komisii poskytujú osobitne pre každé nariadenie, ktoré sa vzťahuje na príslušný spracovaný produkt.

Článok 6

Každý členský štát oznamuje Komisii:

1. každý týždeň za predchádzajúci týždeň tel quel množstvá bieleho a surového cukru, ktoré sú iné ako preferenčný cukor, alebo cukrových sirupov, a tiež množstvá izoglukózy a inulínového sirupu, pre ktoré boli skutočne vydané dovozné licencie;

2. za každý štvrťrok a najneskôr do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po tomto štvrťroku množstvá cukru vyjadrené ako biely cukor:

a) dovezené z tretích krajín ako spracované produkty, ktoré sú uvedené v bodoch 1 d) a 3 d) článku 5;

b) dovezené z alebo vyvezené do iných členských štátov buď ako nespracované, alebo ako spracované produkty.

Článok 7

Každý členský štát oznamuje Komisii:

1. každý týždeň za predchádzajúci týždeň množstvá bieleho cukru a tel quel surového cukru, na ktoré boli vydané dovozné alebo vývozné povolenia na základe článku 10 nariadenia (ES) č. 1464/95;

2. za každý štvrťrok a oddelene najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po danom štvrťroku, množstvá cukru, ktoré boli dovezené z tretích krajín a vyvezené ako kompenzačné produkty na základe zušľachťovacieho styku vymedzeného v článku 116 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (32).

KAPITOLA III

Preferenčný dovoz

Článok 8

Vzhľadom na dovoz preferenčného cukru každý členský štát:

1. Komisii oznamuje najneskôr do konca každého kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac tel quel množstvá cukru, rozdelené podľa členských štátov pôvodu, pre ktoré boli vydané licencie v súlade s nariadením (EHS) č. 2782/76;

2. Komisii poskytuje najneskôr do konca každého kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac:

a) kópie príslušných osvedčení EUR 1 o presunoch;

b) kópie dokladov uvedených v článku 7 (2) nariadenia (EHS) č. 2782/76;

c) v prípade potreby kópie vyhlásenia uvedeného v druhom pododseku článku 1 (3) nariadenia (EHS) č. 2782/76.

Dokumenty uvedené pod písmenami a) a b) zahŕňajú, okrem informácií uvedených v článkoch 6 a 7 nariadenia (EHS) č. 2782/76, stupeň polarizácie, vypočítaný s presnosťou na šesť desatinných miest, pre každé dovezené množstvo;

3. oznamujú Komisii najneskôr do konca októbra každého roka súpis licencií a dokladov uvedených v článkoch 6 a 7 nariadenia (EHS) č. 2782/76, pričom uvádzajú:

a) celkové množstvo bieleho cukru v tonách;

b) tel quel množstvo surového cukru v tonách;

c) tel quel množstvo surového cukru v tonách, ktoré je určené na priamu spotrebu;

ktoré sa do príslušného členského štátu skutočne doviezlo v zmysle nariadenia (EHS) č. 2782/76 počas dodacej lehoty končiacej 30. júna toho istého kalendárneho roka.

Podrobné informácie sa poskytnú pre každý štát pôvodu oddelene.

KAPITOLA IV

Výroba a spotreba

Článok 9

Každý členský štát Komisii oznamuje:

1. do konca 1. marca každého roka a za každé zariadenie na výrobu cukru a inulínového sirupu nachádzajúce sa na jeho území predbežné množstvo vyrobeného cukru a inulínového sirupu na daný hospodársky rok stanovené v súlade s článkom 3 (1) nariadenia (EHS) č. 1443/82. Pre francúzske departementy Guadeloupe a Martinique, ako aj pre Španielsko sa však daný dátum v prípade trstinového cukru nahrádza 1. júlom;

2. najneskôr do konca kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny mesiac produkciu izoglukózy každého zariadenia na výrobu izoglukózy na jeho území, ako je stanovené v súlade s článkom 3 (2) a (2a) nariadenia (EHS) č. 1443/82: mesačné množstvá izoglukózy, ktoré boli vyrobené na základe vnútorných dohôd spracovateľov sa oznamujú osobitne;

3. do 15. septembra každého roka za každé zariadenie na produkciu cukru, izoglukózy a inulínového sirupu nachádzajúce sa na jeho území konečné množstvo cukru, izoglukózy a inulínového sirupu, ako je stanovené v súlade s článkom 3 (3) nariadenia (EHS) č. 1443/82, za predchádzajúci hospodársky rok.

Článok 10

Počas každého kalendárneho mesiaca oznamuje každý členský štát Komisii za predchádzajúci kalendárny mesiac:

a) množstvá cukru, izoglukózy a inulínového sirupu, ktoré boli na jeho území uvoľnené pre priamu spotrebu;

b) množstvá cukru, ktoré sa podrobili denaturácii;

c) množstvá bieleho cukru a tel quel množstvá surového cukru, ktoré sa vyrobili v zámorských francúzskych departementoch pre priamu spotrebu na svojom území.

Tieto množstvá sa podľa potreby vyjadria ako ekvivalent bieleho cukru, sušiny alebo ako ekvivalent pomeru cukor/izoglukóza.

Článok 11

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia druhého pododseku článku 2 (1) nariadenia (EHS) č. 2670/81, oznamuje každý členský štát Komisii do 15. marca každého roka za predchádzajúci hospodársky roky množstvá cukru C, izoglukózy a inulínového sirupu C, ktoré sa považovali za také, ako keby boli realizované na vnútornom trhu spoločenstva v zmysle článku 1 (1) toho istého nariadenia.

Článok 12

Každý členský štát Komisii oznamuje:

1. do 15 dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac celkové množstvá cukru B a C, ktoré boli prípadne prenesené do ďalšieho obdobia na základe článku 27 nariadenia (EHS) č. 1785/81;

2. do 1. marca každého roka za prebiehajúci hospodársky rok a za každé zariadenie na výrobu cukru celkové množstvá cukru B a C, ktoré boli v prenesené do nasledujúceho hospodárskeho roka.

Jednako:

čo sa týka produkcie repného cukru v Španielsku, 1. marec sa nahrádza 15. aprílom,

čo sa týka produkcie trstinového cukru vo francúzskych departementoch Guadeloupe a Martinique a v Španielsku, 1. marec sa nahrádza 1. júlom.

KAPITOLA V

Kompenzácie vzhľadom náklady na skladovanie

Článok 13

Každý členský štát Komisii oznamuje:

1. udelenie povolení uvedených v článku 2 (1) c) a d) nariadenia (EHS) č. 1358/77 a prípadne aj odňatie povolení uskutočnené na základe článku 1 nariadenia (EHS) č. 1998/78;

2. na formulári, vzor ktorého je uvedený v prílohe I, do 15. dňa každého mesiaca za mesiac pred predchádzajúcim kalendárnym mesiacom:

a) množstvá uvedené v článku 4 (2) nariadenia (EHS) č. 1358/77;

b) množstvá realizované v zmysle článku 12 (1) nariadenia (EHS) č. 1998/78.

KAPITOLA VI

Bilancia zásob

Článok 14

Každý členský štát Komisii oznamuje:

1. na formulári, vzor ktorého je uvedený v prílohe II, do 1. septembra každého roka za predchádzajúci hospodársky rok a do 1. januára každého roka za predchádzajúci výrobný rok údaje vzťahujúce sa na bilanciu zásob cukru, izoglukózy a inulínového sirupu za príslušné obdobie;

2. na formulári, vzor ktorého je uvedený v prílohe III, do 1. októbra za predchádzajúci hospodársky rok údaje vzťahujúce sa na bilanciu zásob melasy.

KAPITOLA VII

Medzinárodná dohoda o cukre

Článok 15

Najneskôr do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa oznamovanie uskutočňuje, oznamuje každý členský štát Komisii na formulároch, vzor ktorých je vedený v prílohách IV a V, štatistické údaje za daný kalendárny mesiac týkajúce sa záväzkov, ktoré na seba spoločenstvo prevzalo na základe medzinárodnej dohody o cukre.

KAPITOLA VII

Všeobecné ustanovenia

Článok 16

Na účely tohto nariadenia:

a) "predchádzajúci týždeň" znamená príslušné obdobie od štvrtka do stredy;

b) "predchádzajúci štvrťrok" znamená príslušné trojmesačné obdobie podľa okolností od júla do septembra, od októbra do decembra, od januára do marca alebo od apríla do júna;

c) "predchádzajúci výrobný rok" znamená príslušné obdobie od 1. októbra jedného kalendárneho roka do 30. septembra nasledujúceho kalendárneho roka.

Článok 17

Komisia poskytuje členským štátom informácie, ktoré jej boli oznámené na základe tohto nariadenia.

Napriek tomu informácie obsiahnuté v takýchto oznámeniach, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé výrobné zariadenie, jeho technologické vybavenie a na povahu a objem jeho výroby, alebo informácie, na základe ktorých by bolo možné tieto skutočnosti odhaliť, budú k dispozícii iba osobám, ktoré sú v rámci Komisie zodpovedné za sektor cukru. Takéto informácie sa tretím stranám neoznamujú.

Článok 18

Nariadenie (EHS) č. 787/83 sa týmto zrušuje.

Odkazy na nariadenie (EHS) č. 787/83 sa chápu ako odkazy na toto nariadenie.

Článok 19

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 1996.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 1996

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

PRÍLOHA I

KOMPENZÁCIA NÁKLADOV NA SKLADOVANIE

[Vzor tlačiva pre oznamovanie údajov uvedených v článku 13 (2) nariadenia (ES) č. 779/96]

Členský štát.............................................................................................................

Správa za (mesiac)..................................................................................................

A. ZÁSOBY

(článok 13 (2) a))

(100 kg, vyjadrené ekvivalentom bieleho cukru)

Počiatočná výška zásob Konečná výška zásob Priemerná výška zásob

1. Biely cukor

2. Surový repný cukor

3. Surový trstinový cukor

4. Tekutý cukor

5. Sirupy

Na ceste

6. Biely cukor

7. Surový repný cukor

8. Trstinový cukor(*)

Celkom

Rozdelenie podľa

Výrobcov cukru

Rafinérií cukru

Výr. zariadení na výrobu práškového cukru, kryštálového cukru atď. Špeciálnych predajcov

(*) Zo zámorských departementov a v tranzite po mori. V prípade priemernej výšky zásob uvádzať iba tri štvrtiny konečných zásob (článok 10 (2) nariadenia (EHS) č. 1998/78).

B. POUŽITÉ MNOŽSTVÁ(1)

(článok 13 (2) b))

(1) Tam, kde nastane počas mesiaca, za ktorý sa hlásenie podáva, zmena v konverznom poľnohospodárskom kurze, rozdeľte množstvá podľa období, počas ktorých platia zmenené kurzy

PRÍLOHA II

[Vzor tlačiva pre oznamovanie údajov uvedených v článku 14 (1) nariadenia (ES) č. 779/96]

Členský štát:............................................ Výrobný rok:................................................... Hospodársky rok:.......................................................

(1 000 t)

Cukor a sirupy (ekvivalent bieleho cukru) Izoglukóza (sušina) Inulínový sirup Celkom (ekvivalent bieleho cukru)

1. POčIATOčNÉ ZÁSOBY k: 1................. Celkom

vrátane: a) voľných zásob b) minimálnych zásob c) intervenčných zásob d) blokovaných zásob (prenesených z predchádzajúceho hospodárskeho roka)

2. PRODUKCIA

a) povolená (kvóta A + B - 1 d))

b) prenesená do nasledujúceho hospodárskeho roka

3. DOVOZ Z TRETÍCH KRAJÍN

a) nespracovaný cukor

preferenčný cukor z krajín ACP/Indie

osobitný preferenčný cukor z krajín ACP/Indie

Kanárske ostrovy/Azory/Madeira

Ostatné

b) spracované produkty

4. DOVOZ Z INÝCH čLENSKÝCH šTÁTOV

a) nespracovaný cukor

b) spracované produkty

5. CELKOVÉ DISPONIBILNÉ MNOŽSTVO CUKRU

6. VÝVOZ DO INÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

a) nespracovaný cukor

b) spracované produkty

7. VÝVOZ DO TRETÍCH KRAJÍN

a) nespracovaný cukor

b) spracované produkty

1. Nariadenie (EHS) č. 426/86 (spracované ovocie a zelenina) S náhradou S náhradou S náhradou

2. Nariadenie (EHS) č. 804/68 (mliečne výrobky s prídavkom cukru) + bez náhrady + bez náhrady + bez náhrady

3. Nariadenie (ES) č. 122/94/ (výrobky, na ktoré sa nevzťahuje príloha II) = celkom = celkom = celkom

8. CELKOVÁ SPOTREBA

(5 - (6 + 7 + 9))

9. KONEčNÉ ZÁSOBY k 30............................... Celkom

pozostávajúce z: a) voľných zásob

b) minimálnych zásob

c) intervenčných zásob

d) blokovaných zásob (prenášaných do nasledujúceho hospodárskeho roka)

PRÍLOHA III

BILANCIA ZÁSOB MELASY

[Vzor tlačiva pre oznamovanie údajov uvedených v článku 14 (2) nariadenia (EHS) č. 779/96]

Členský štát:......................................... Hospodársky rok:...............................

(1 000 ton)

Predchádzajúci hospodársky rok (konečný stav) Tento hospodársky rok (odhad)

1. Počiatočné zásoby

2. Produkcia(1)

3. Dovoz (tretie krajiny + ES)

4. Disponibilné množstvo (1 + 2 + 3)

5. Vývoz (tretie krajiny + ES)

6. Spotreba

7. Použité množstvo (5 + 6)

8. Konečné zásoby (4 - 7)

Rozdelenie spotreby:

výroba droždia

liehovary

krmivo pre hospodárske zvieratá

extrakcia cukru

iné použitie

Celkom (pozri 6)

(1) V prípade potreby uveďte aj melasu vyrobenú v liehovaroch

PRÍLOHA IV

MESAČNÁ BILANCIA(*) -- ISA

[Vzor tlačiva pre oznamovanie údajov uvedených v článku 15 nariadenia (ES) č. 779/96]

Členský štát:............................................................... Dátum:.......................

Rok:... Počiatočné Dovoz Vývoz Konečné

zásoby Produkcia z tretích krajín do tretích krajín Spotreba zásoby

Mesiac Surový Biely Surový Biely

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

Celkom

(*) Množstvá vyjadrené v tonách - hrubá hodnota.

PRÍLOHA V

MESAČNÁ VÝMENA(1) - ISA

[Vzor tlačiva pre oznamovanie údajov uvedených v článku 15 nariadenia (ES) č. 779/96]

Členský štát:..................................... Dátum:.............................................

Rok: Dovoz(2)

Mesiac: Vývoz(2) Kód Krajina Surový Biely

Kód Krajina Surový Biely

Spolu:

(1) Množstvá vyjadrené v tonách - hrubá hodnota.

(2) Čo sa nehodí, prečiarknite.

(1) Ú. v. ES L 177, 1.7.1981, s. 4.

(2) Ú. v. ES L 110, 17.5.1995, s. 1.

(3) Ú. v. ES L 88, 6.4.1983, s. 6.

(4) Ú. v. ES L 368, 31.12.1985, s. 25.

(5) Ú. v. ES L 91, 12.4.1968, s. 5.

(6) Ú. v. ES L 156, 25.6.1977, s. 7.

(7) Ú. v. ES L 12, 15.1.1972, s. 15.

(8) Ú. v. ES L 34, 13.2.1996, s. 16.

(9) Ú. v. ES L 94, 9.4.1986, s. 9.

(10) Ú. v. ES L 201, 25.7.1978, s. 26.

(11) Ú. v. ES L 144, 28.6.1995, s. 14.

(12) Ú. v. ES L 214, 8.9.1995, s. 19.

(13) Ú. v. ES L 331, 2.12.1988, s. 1.

(14) Ú. v. ES L 214, 8.9.1995, s. 21.

(15) Ú. v. ES L 351, 14.12.1987, s. 1.

(16) Ú. v. ES L 134, 20.6.1995, s. 14.

(17) Ú. v. ES L 318, 18.11.1976, s. 13.

(18) Ú. v. ES 152, 18.6.1988, s. 23.

(19) Ú. v. ES 47, 23.2.1968, s. 1.

(20) Ú. v. ES L 21, 29.1.1982, s. 3.

(21) Ú. v. ES L 262, 16.9.1981, s. 14.

(22) Ú. v. ES L 24, 31.1.1996, s. 3.

(23) Ú. v. ES L 158, 9.6.1982, s. 17.

(24) Ú. v. ES L 53, 24.2.1994, s. 7.

(25) Ú. v. ES L 156, 25.6.1977, s. 4.

(26) Ú. v. ES 361, 23.12.1978, s. 8.

(27) Ú. v. ES L 231, 23.8.1978, s. 5.

(28) Ú. v. ES L 161, 2.7.1993, s. 58.

(29) Ú. v. ES L 49, 27.2.1986, s. 1.

(30) Ú. v. ES L 148, 28.6.1968, s. 13.

(31) Ú. v. ES L 136, 31.5.1994, s. 5.

(32) Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.