31996R0753Úradný vestník L 103 , 26/04/1996 S. 0005 - 0005


Nariadenie Rady (ES) č. 753/96

z 22. apríla 1996,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3906/89 s ohľadom na rozšírenie hospodárskej pomoci Bosne a Hercegovine

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 235,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

keďže nariadenie (EHS) č. 3906/89 [2] stanovuje hospodársku pomoc na podporu procesu hospodárskych a sociálnych reforiem v niektorých krajinách strednej a východnej Európy;

keďže v prílohe k uvedenému nariadeniu je zoznam krajín, ktoré majú povolené prijať takúto pomoc;

keďže v dôsledku podpísania mierovej dohody Bosnou a Hercegovinou 14. decembra 1995 v Paríži, by mal byť tento štát pridaný do zoznamu krajín povolených prijať takúto pomoc, aby tak mohol čerpať pomoc podľa uvedeného nariadenia;

keďže je teraz možné považovať, že podmienky na povolenie pridania Bosny a Hercegoviny do zoznamu krajín povolených prijať takúto pomoc za splnené,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Do zoznamu v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 3906/89 sa pridáva táto krajina: "Bosna a Hercegovina".

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 22. apríla 1996

Za Radu

Predseda

S. Agnelli

[1] Ú. v. ES C 96, 1.4.1996.

[2] Ú. v. ES L 375, 23.12.1989, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 463/96 (Ú. v. ES L 65, 15.3.1996, s. 3).

--------------------------------------------------