31996F1023(01)Úradný vestník C 313 , 23/10/1996 S. 0001 - 0001


Akt Rady

z 27. septembra 1996,

ktorým sa vyhotoví protokol k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev

(96/C 313/01)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej článok K.3 ods. 2 písm. c),

keďže s cieľom dosahovania cieľov Únie považujú členské štáty boj proti zločinu, ktorý poškodzuje finančné záujmy Európskych spoločenstiev, za vec spoločného záujmu spadajúcu do rámca spolupráce upravenej v hlave VI zmluvy;

keďže prostredníctvom svojho aktu z 26. júla 1995 vyhotovila Rada ako prvú dohodu Dohovor o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev, ktorý je zameraný konkrétnejšie na boj proti podvodom, ktoré poškodzujú tieto záujmy;

keďže v druhom kroku je potrebné tento dohovor doplniť prostredníctvom protokolu zameraného najmä na činy korupcie, ktoré sa týkajú národných verejných činiteľov a verejných činiteľov Spoločenstva a poškodzujú alebo môžu poškodzovať finančné záujmy Európskych spoločenstiev;

ROZHODUJE, že sa týmto vypracováva protokol, text ktorého sa nachádza v prílohe a ktorý dnes podpísali zástupcovia vlád členských štátov Európskej únie,

ODPORÚČA, aby bol schválený členskými štátmi v súlade s ich ústavnými požiadavkami.

V Bruseli 27. novembra 1996

Za Radu

predseda

M. Lowry

--------------------------------------------------