31995R2796Úradný vestník L 290 , 05/12/1995 S. 0001 - 0004


Nariadenie Komisie (ES) č. 2796/95

zo 4. decembra 1995,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 ustanovujúceho postup spoločenstva pri určení maximálnych hraníc rezíduí veterinárnych liečebných prípravkov v potravinách živočíšneho pôvodu

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2377/90 z 26. júna 1990 ustanovujúce postup spoločenstva pri určení maximálnych hraníc rezíduí veterinárnych liečebných prípravkov v potravinách živočíšneho pôvodu [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1798/96 [2], a najmä na jeho články 7 a 8,

keďže v súlade s nariadením (EHS) č. 2377/90 sa musia postupne stanoviť maximálne hranice rezíduí pre všetky farmakologicky aktívne látky, ktoré sa v spoločenstve používajú vo veterinárnych liečebných prípravkoch určených na podávanie zvieratám určeným na výrobu potravín;

keďže maximálne hranice rezíduí by sa mali stanoviť až po preskúmaní, v rámci Výboru pre veterinárne liečebné prípravky, všetkých dôležitých informácií týkajúcich sa bezpečnosti rezíduí príslušnej látky pre spotrebiteľa potravín živočíšneho pôvodu a vplyvu rezíduí na priemyselné spracovanie potravín;

keďže pri stanovovaní maximálnych hraníc rezíduí pre rezíduá veterinárnych liečebných prípravkov v potravinách živočíšneho pôvodu je potrebné špecifikovať pri druhoch zvierat, u ktorých môžu byť prítomné rezíduá, úrovne, ktoré môžu byť prítomné v každom príslušnom mäsovom tkanive získanom z ošetrených zvierat (cieľové tkanivo), a povahu rezíduí, ktorá je významná pre sledovanie rezíduí (indikátorové rezíduum);

keďže, pre kontrolu rezíduí, ako je stanovená v príslušných právnych predpisoch spoločenstva, by mali byť obyčajne stanovené maximálne hranice rezíduí pre cieľové tkanivá pečene alebo obličiek; keďže však pečeň a obličky sú často odstránené z porážaných zvierat, ktoré sú predmetom medzinárodného obchodu, a preto by sa mali tiež vždy stanoviť maximálne hranice rezíduí pre svalové alebo tukové tkanivá;

keďže, v prípade veterinárnych liečebných prípravkov určených na použitie pre vtáky znášajúce vajcia, zvieratá produkujúce mlieko alebo medonosné včely, sa musia tiež stanoviť maximálne hranice rezíduí pre vajcia, mlieko alebo med;

keďže niekoľko farmakologicky aktívnych látok sa vo všeobecnosti považuje za bezpečné; keďže tieto látky by sa mali zaradiť do prílohy II k nariadeniu (EHS) č. 2377/90;

keďže látky používané v homeopatických liečebných prípravkoch sa zaradia do prílohy II k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 za predpokladu, že ich koncentrácia neprekročí jednu desaťtisícinu;

keďže by sa malo povoliť obdobie 60 dní pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia s cieľom umožniť členským štátom vykonať akúkoľvek úpravu, ktorá môže byť potrebná, pokiaľ ide o povolenie uviesť príslušné veterinárne liečebné prípravky na trh, ktoré bolo udelené v súlade so smernicou Rady 81/851/EHS [3], naposledy zmenenou a doplnenou smernicou 93/40/EHS [4], s cieľom zohľadniť ustanovenia tohto nariadenia;

keďže opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre aproximáciu smerníc o odstránení technických prekážok obchodu v oblasti veterinárnych liečebných prípravkov technickému pokroku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu č. 2377/90 sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť šesťdesiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. decembra 1995

Za Komisiu

Martin Bangemann

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 174, 27.7.1995, s. 20.

[3] Ú. v. ES L 317, 6.11.1981, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 214, 24.8.1993, s. 31.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Príloha II sa mení a dopĺňa takto:

"3. Látky, ktoré sa vo všeobecnosti považujú za bezpečné

Farmakologicky aktívne látky | Druhy zvierat | Iné ustanovenia |

3.1.Výťažok paliny | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.2.Acetylmethionin | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.3.Hydroxid hlinitý | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.4.Monostearát hlinitý | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.5.Amonium sulfát | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.6.Benzoyl benzoát | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.7.Benzyl p-hydroxybenzoát | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.8.Kalcium boroglukonát | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.9.Citran vápenatý | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.10.Gáfor | Všetky druhy určené na výrobu potravín | Len na vonkajšie použitie |

3.11.Výťažok kardamónu | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.12.Dietyl sebakát | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.13.Dimethicon | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.14.Dimetyl acetamid | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.15.Dimetyl sulfoxid | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.16.Kyselina etyléndiamíntetraoctová a jej soli | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.17.Eukalyptol | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.18.Adrenalín | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.19.Etyl oleát | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.20.Formaldehyd | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.21.Kyselina mravčia | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.22.Folikuly stimulujúci hormón (prírodný FSH od všetkých druhov a ich syntetické analógy) | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.23.Glutaraldehyd | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.24.Guajakol | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.25.Heparín a jeho soli | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.26.Ľudský chorionický gonádotropín (prírodný HCG a jeho syntetické analógy) | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.27.Citrát železnato-amónny | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.28.Dextran železnatý | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.29.Glukohephonat železnatý | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.30.Izopropanol | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.31.Lanolín | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.32.Luteinizačný hormón (prírodný LH hormón od všetkých druhov a ich syntetické analógy) | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.33.Chlorid horečnatý | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.34.Glukonát horečnatý | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.35.Fosfornan horečnatý | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.36.Manit | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.37.Montanid | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.38.Benzoan metylnatý | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.39.Monothioglycerol | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.40.Myglyol | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.41.Orgotein | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.42.Poloxalen | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.43.Poloxamer | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.44.Polyetylén glykol 200 | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.45.Polyetylén glykol 400 | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.46.Polyetylén glykol 600 | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.47.Polyetylén glykol 3500 | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.48.Polysorbát 80 | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.49.Serotonín | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.50.Chlorid sodný | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.51.Cromoglykát sodný | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.52.Dioctylsulfojantáran sodný | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.53.Formladehydsulfoxilát sodný | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.54.Laurylsulfát sodný | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.55.Pyrosiričitan sodný | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.56.Stearát sodný | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.57.Tiosíran sodný | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.58.Tragant | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.59.Močovina | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.60.Síran zinočnatý | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

3.61.Oxid zinočnatý | Všetky druhy určené na výrobu potravín | |

4. Látky používané v homeopatických veterinárnych liečebných prípravkoch

Farmakologicky aktívna e) látka y) | Druhy zvierat | Iné ustanovenia |

4.1.Akákoľvek látka používaná vo veterinárnych homeopatických liečebných prípravkoch za predpokladu, že jej koncentrácia v prípravku neprekročí jednu desaťtisícinu | Všetky druhy určené na výrobu potravín" | |

--------------------------------------------------