31995R2597Úradný vestník L 270 , 13/11/1995 S. 0001 - 0033


Nariadenie Rady (ES) č. 2597/95

z 23. októbra 1995

o predkladaní štatistík nominálneho výlovku členskými štátmi, ktoré lovia v určitých oblastiach s výnimkou severného Atlantického oceánu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 43,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

keďže Európske spoločenstvo je členom Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO);

keďže protokol vypracovaný medzi Radou Európskej únie a Komisiou Európskych spoločenstiev stanovuje, aby Komisia poskytovala FAO požadované štatistiky;

keďže v súlade s princípom subsidiarity sa môžu ciele navrhovaných opatrení dosiahnuť len na základe právneho aktu spoločenstva, pretože jedine Komisia môže koordinovať potrebnú harmonizáciu štatistických údajov na úrovni spoločenstva, zatiaľ čo za zhromažďovanie štatistík rybolovu a potrebnú infraštruktúru pre spracovanie údajov a kontrolu spoľahlivosti týchto štatistík sú zodpovedné predovšetkým členské štáty;

keďže špecifický postup pre vypracovanie príslušnej štatistiky spoločenstva, ktorý je založený na národných štatistických systémoch, vyžaduje hlavne úzku spoluprácu medzi Komisiou a členskými štátmi, najmä v rámci Stáleho výboru pre poľnohospodársku štatistiku, ktorý bol zriadený rozhodnutím 72/279/EEC [3],

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Každý členský štát predkladá Komisii údaje o nominálnych výlovkoch plavidiel, ktoré lovia v určitých oblastiach s výnimkou severného Atlantického oceánu a sú registrované, alebo plávajú pod vlajkou príslušného členského štátu s náležitým zreteľom na nariadenie Rady (Euratom, EEC) č. 1588/90 z 11. júna 1990 o odovzdávaní štatistických údajov pre Štatistický úrad Európskych spoločenstiev, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti [4].

Údaje o nominálnych výlovkoch zahŕňajú všetky produkty rybolovu, ktoré boli akoukoľvek formou vyložené alebo preložené na mori, ale nezahŕňajú množstvo, ktoré sa po vylovení vypustí späť do mora, spotrebuje na palube, alebo sa použije ako návnada. Údaje sa poskytnú ako ekvivalent živej hmotnosti pri vykládke alebo preložení zaokrúhlených na najbližšiu tonu.

Článok 2

1. Predkladané údaje sú nominálne úlovky pre každú z hlavných oblastí rybolovu a ich podčastí, ktoré sú uvedené v prílohe 1, opísané v prílohe 2 a vyobrazené v prílohe 3. Príloha 4 obsahuje pre každú hlavnú oblasť rybolovu druhy, pre ktoré sa vyžadujú údaje.

2. Údaje za každý kalendárny rok sa predkladajú do šiestich mesiacov od konca roku.

3. V prípade, že plavidlá členského štátu podľa článku 1 nelovili v kalendárnom roku v hlavných oblastiach rybolovu, členský štát o tom oboznámi Komisiu. V prípade, že sa však v hlavných oblastiach rybolovu uskutočnil rybolov, predkladajú sa iba údaje pre kombináciu druhov/podčastí rybolovu, kde boli zaznamenané úlovky za príslušný referenčný rok.

4. Údaje týkajúce sa menej významných druhov rýb, ktoré ulovili plavidlá členského štátu, nie je nutné oznamovať samostatne, ale sa môžu zlúčiť do jednej položky za predpokladu, že hmotnosť produktov nepresiahne 5 % celkového ročného úlovku v hlavnej oblasti rybolovu.

5. Zoznamy štatistických oblastí rybolovu alebo ich podčastí a druhov sa môžu upravovať v súlade s postupom ustanoveným v článku 5.

Článok 3

Ak nie je v ustanoveniach prijatých na základe Spoločnej politiky rybného hospodárstva inak predpísané, povoľuje sa členským štátom používať na odvodenie údajov o úlovkoch metódu zberu vzoriek pre tie časti rybárskej flotily, pre ktoré by kompletný rozsah údajov vyžadoval použitie nadmerných administratívnych postupov. Podrobné informácie o metódach zberu vzoriek spolu s informáciami o podiele všetkých údajov odvodených týmito metódami musí príslušný členský štát zahrnúť do správy, ktorú predloží podľa článku 6 (1).

Článok 4

Členské štáty splnia svoje záväzky vyplývajúce z článkov 1 a 2 tak, že dodajú údaje na magnetických nosičoch vo formáte, ktorý je uvedený v prílohe 5.

Na základe predchádzajúceho súhlasu Komisie môžu členské štáty predložiť údaje v inej forme alebo na inom nosiči.

Článok 5

1. V prípade, že sa má dodržať postup ustanovený v tomto článku, predseda predloží buď na základe vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť zástupcu členského štátu záležitosť Stálemu výboru pre poľnohospodársku štatistiku (ďalej len "výbor").

2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor poskytne stanovisko k návrhu v lehote, ktorú môže predseda stanoviť podľa naliehavosti záležitosti. Stanovisko poskytne väčšina, ako je ustanovené v článku 148 (2) Zmluvy o ES, pre prípad rozhodnutí, ktoré má Rada prijať na základe návrhu Komisie. Hlasy zástupcov členských štátov vo výbore sú vážené tak, ako je stanovené v uvedenom článku. Predseda nehlasuje.

3. a) Komisia prijme plánované opatrenia, ak sú v súlade so stanoviskom výboru.

b) Ak plánované opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, alebo sa neposkytne stanovisko, Komisia bezodkladne predloží Rade návrh týkajúci sa opatrení, ktoré sa majú prijať. Rada rozhodne na základe kvalifikovanej väčšiny.

Ak Rada nerozhodne v lehote do troch mesiacov odo dňa, keď bol návrh podaný, prijme navrhované opatrenia Komisie.

Článok 6

1. Do dvanástich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia predložia členské štáty Komisii podrobnú správu, v ktorej sa uvedie, ako sa získali údaje o úlovkoch a ako sú tieto údaje reprezentatívne a spoľahlivé. Komisia pripraví súhrn týchto správ na prerokovanie v rámci príslušnej pracovnej skupiny Výboru pre poľnohospodársku štatistiku.

2. Členské štáty oznámia Komisii všetky zmeny v údajoch, ktoré poskytli podľa odseku 1, do troch mesiacov po ich predložení.

3. Ak vyplynie z metodologických správ podľa odseku 1, že členský štát nemôže okamžite splniť požiadavky tohto nariadenia a že sú potrebné zmeny metód štatistického prieskumu a metodológie, môže Komisia v spolupráci s členským štátom v rámci Stáleho výboru pre poľnohospodársku štatistiku stanoviť prechodné obdobie až na dva roky, počas ktorého sa majú dosiahnuť ciele tohto nariadenia.

4. Metodologické správy, prechodné úpravy, dostupnosť a spoľahlivosť údajov a ďalšie dôležité otázky súvisiace s uplatňovaním tohto nariadenia sa raz ročne preskúmajú v rámci príslušnej pracovnej skupiny Výboru pre poľnohospodársku štatistiku.

Článok 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v nasledujúci deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 1. januára 1995.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 23. októbra 1995

Za Radu

predseda

P. Solbes Mira

[1] Ú. v. ES C 329, 25.11.1994, s. 1.

[2] Ú. v. ES C 363, 19.12.1994, s. 60.

[3] Ú. v. ES L 179, 7.8.1972, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 151, 15.6.1990, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 1

ZOZNAM FAO HLAVNÝCH OBLASTÍ RYBOLOVU A ICH PODČASTÍ, PRE KTORÉ SA PREDKLADAJÚ ÚDAJE

(Opis týchto oblastí a podčastí sa nachádza v prílohe 2)

STREDOVÝCHODNÝ ATLANTIK (Hlavná oblasť rybolovu 34)

34.1.1. | Časť Marocké pobrežie |

34.1.2. | Časť Kanárske ostrovy a Madeira |

34.1.3. | Časť Pobrežie Sahary |

34.2. | Podoblasť severná časť oceánu |

34.3.1. | Časť Kapverdské pobrežie |

34.3.2. | Časť Kapverdské ostrovy |

34.3.3. | Časť Sherbro |

34.3.4. | Západná časť Guinejského zálivu |

34.3.5. | Časť Guinejský záliv |

34.3.6. | Južná časť Guinejského zálivu |

34.4.1. | Juhozápadná časť Guinejského zálivu |

34.4.2. | Juhozápadná časť oceánu |

STREDOZEMNÉ MORE A ČIERNE MORE (Hlavná oblasť rybolovu 37)

37.1.1. | Časť Baleáry |

37.1.2. | Časť Leví záliv |

37.1.3. | Časť Sardínia |

37.2.1. | Časť Jadranské more |

37.2.2. | Časť Jónské more |

37.3.1. | Časť Egejské more |

37.3.2. | Časť Levantské more |

37.4.1. | Časť Marmarské more |

37.4.2. | Časť Čierne more |

37.4.3. | Časť Azovské more |

JUHOZÁPADNÝ ATLANTIK (Hlavná oblasť rybolovu 41)

41.1.1. | Časť Amazonka |

41.1.2. | Časť Natal |

41.1.3. | Časť Salvador |

41.1.4. | Severná časť oceánu |

41.2.1. | Časť Santos |

41.2.2. | Časť Rio Grande |

41.2.3. | Časť Platense |

41.2.4. | Stredná časť oceánu |

41.3.1. | Časť severná Patagónia |

41.3.2. | Časť južná Patagónia |

41.3.3. | Južná časť oceánu |

JUHOVÝCHODNÝ ATLANTIK (Hlavná oblasť rybolovu 47)

47.1.1. | Časť Mys Palmeirinhas |

47.1.2. | Časť Mys Salinas |

47.1.3. | Časť Cunene |

47.1.4. | Časť Mys Cross |

47.1.5. | Časť rieka Orange |

47.1.6. | Časť Mys Dobrej nádeje |

47.2.1. | Časť stredný Agulhas |

47.2.2. | Časť východný Agulhas |

47.3. | Podoblasť južná časť oceánu |

47.4. | Podoblasť Tristan da Cunha |

47.5. | Podoblasť Svätá Helena a Ascension |

ZÁPADNÝ INDICKÝ OCEÁN (Hlavná oblasť rybolovu 51)

51.1. | Podoblasť Červené more |

51.2. | Podoblasť Perský záliv |

51.3. | Podoblasť západné Arabské more |

51.4. | Podoblasť východné Arabské more, Lakadivy a Srí Lanka |

51.5. | Podoblasť Somálsko, Keňa a Tanzánia |

51.6. | Podoblasť Madagaskar a Mozambický prieliv |

51.7. | Podoblasť oceán |

51.8.1. | Časť Marion-Edward |

51.8.2. | Časť Zambezi |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 2

STREDOVÝCHODNÝ ATLANTIK (Hlavná oblasť rybolovu 34)

V prílohe 3A sú uvedené hranice a podoblasti, časti a podčasti stredovýchodného Atlantiku (Hlavná oblasť rybolovu 34 (stredovýchodný Atlantik)). Nasleduje opis oblastí a ich podoblastí, častí a podčastí. Stredovýchodný Atlantik obsahuje vody Atlantiku, ktoré sú ohraničené čiarou takto:

Od bodu na najvyššej úrovni hladiny severnej Afriky 5°36' z. z. d. smerom na juhozápad pozdĺž najvyššej úrovne hladiny tohto pobrežia až k bodu Ponta do Padrão (6°04'36″ j. z. š. a 12°19'48″ v. z. d.); odtiaľ pozdĺž loxodrómy smerom na severozápad až k bodu na 6°00 j. z. š. a 12°00' v. z. d.; odtiaľ priamo na západ pozdĺž 6°00 j. z. š. k 20°00' z. z. d.; odtiaľ priamo na sever k rovníku; odtiaľ priamo na západ k 30°00 z. z. d.; odtiaľ priamo na sever k 5°00' s. z. š.; odtiaľ priamo na západ k 40°00 z. z. d, odtiaľ priamo na sever k 36°00' s. z. š.; odtiaľ priamo na východ k Punta Marroqui at 5°36 z. z. d; odtiaľ priamo na juh k východiskovému bodu na pobreží Afriky.

Stredovýchodný Atlantik sa člení takto:

Podoblasť Severné pobrežie (Podoblasť 34.1)

a) Časť Marocké pobrežie (Časť 34.1.1)

Vody ležiace medzi 36°00' s. z. š. a 26°00' s. z. š. a východne od čiary vedenej priamo na juh od 36°00' s. z. š. pozdĺž 13°00' z. z. d. k 29°00' s. z. š. a odtiaľ smerom na juhozápad pozdĺž loxodrómy k bodu na 26°00 s. z. š. a 16°00' z. z. d.

b) Časť Kanárske ostrovy/Madeira (časť 34.1.2)

Vody ležiace medzi 36°00' s. z. š. a 26°00 s. z. š. a medzi 20°00' s. z. š. a čiarou vedenou od 36°00' s. z. š. pozdĺž 13°00' z. z. d. k 29°00' s. z. š. a odtiaľ pozdĺž loxodrómy k bodu na 26°00' s. z. š. a 16°00' z. z. d.

c) Časť Pobrežie Sahary (Časť 34.1.3)

Vody ležiace medzi 26°00' s. z. š. a 19°00' s. z. š. a východne od 20°00' z. z. d.

Podoblasť severná časť oceánu (Podoblasť 34.2)

Vody ležiace medzi 36°00' s. z. š. a 20°00' s. z. š. a medzi 40°00' z. z. d. a 20°00' z. z. d.

Podoblasť Južné pobrežie (Podoblasť 34.3)

a) Časť Kapverdské pobrežie (Časť 34.3.1)

Vody ležiace medzi 19°00' a 9°00' s. z. š. a východne od 20°00' z. z. d.

b) Časť Kapverdské ostrovy (Časť 34.3.2)

Vody ležiace medzi 20°00' s. z. š. a 10°00' s. z. š. a medzi 30°00' z. z. d. a 20°00' z. z. d.

c) Časť Sherbro (Časť 34.3.3)

Vody ležiace medzi 9°00' s. z. š. a rovníkom a medzi 20°00' z. z. d. a 8°00' z. z. d.

d) Západná časť Guinejského zálivu (Časť 34.3.4)

Vody ležiace severne od rovníka a medzi 8°00' z. z. d. a 3°00' v. z. d.

e) Stredná časť Guinejského zálivu (Časť 34.3.5)

Vody ležiace severne od rovníka a východne od 3°00' v. z. d.

f) Južná časť Guinejského zálivu (Časť 34.3.6)

Vody ležiace medzi rovníkom a 6°00' j. z. š. a východne od 3°00' v. z. d. Táto oblasť zahŕňa aj vody ústia rieky Kongo ležiace južne od 6°00' j. z. š. ohraničenej čiarou vedenou od bodu pri Ponta do Padrão (6°04'36″ j. z. š. a 12°19'48″ v. z. d.) pozdĺž loxodrómy smerom na severozápad k bodu na 6°00' j. z. š. a 12°00' v. z. d. a odtiaľ priamo na východ pozdĺž 6°00' j. z. š. k africkému pobrežiu a odtiaľ pozdĺž afrického pobrežia k východiskovému bodu pri Ponta do Padrão.

Podoblasť južná časť oceánu (Podoblasť 34.4)

a) Juhozápadná časť Guinejského zálivu (Časť 34.4.1)

Vody ležiace medzi rovníkom a 6°00' j. z. š. a medzi 20°00' z. z. d. a 3°00' v. z. d.

b) Juhozápadná časť oceánu (Oblasť 34.4.2)

Vody ležiace medzi 20°00' s. z. š. a 5°00' s. z. š. a medzi 40°00' z. z. d. a 30°00' z. z. d.; vody ležiace medzi 10°00' s. z. š. a rovníkom a medzi 30°00' z. z. d. a 20°00' z. z. d.

STREDOZEMNÉ MORE A ČIERNE MORE (Hlavná oblasť rybolovu 37)

V prílohe 3B sú uvedené hranice a podoblasti a časti Stredozemného a Čierneho mora (Hlavná oblasť rybolovu 37). Nasleduje opis tejto oblasti a jej podčastí.

Štatistická oblasť Stredozemné a Čierne more obsahuje všetky morské vody a) Stredozemného mora; b) Marmarského mora; c) Čierneho mora a d) Azovského mora. Morské vody zahŕňajú brakické lagúny a všetky ostatné oblasti, kde prevažujú ryby a iné živočíchy pochádzajúce z mora. Západná a juhovýchodná hranica je vymedzená takto:

a) západná hranica: čiara vedená priamo na juh pozdĺž 5°36' z. z. d. od Punta Marroqui k pobrežiu Afriky;

b) juhovýchodná hranica: severný vstup (od Stredozemného mora) do Suezského kanála.

PODOBLASTI A ČASTI ŠTATISTICKEJ OBLASTI STREDOZEMNÉHO MORA

Západná časť Stredozemného mora (Podoblasť 37.1) obsahuje tieto časti:

a) Baleáry (Časť 37.1.1)

Vody západnej časti Stredozemného mora ohraničené čiarou vedenou od pobrežia Afriky na hranici medzi Alžírskom a Tuniskom priamo na sever k 38°00' s. z. d; odtiaľ priamo na západ k 8°00' v. z. d.; odtiaľ priamo na sever k 41°20' s. z. š.; odtiaľ smerom na západ pozdĺž loxodrómy k pobrežiu pevniny na východnom konci hranice medzi Francúzskom a Španielskom; odtiaľ pozdĺž pobrežia Španielska k Punta Marroqui; odtiaľ priamo na juh pozdĺž 5°36' z. z. d. k pobrežiu Afriky; odtiaľ pozdĺž afrického pobrežia smerom na východ k východiskovému bodu.

b) Leví záliv (Časť 37.1.2)

Vody severozápadnej časti Stredozemného mora ohraničené čiarou vedenou od pobrežia pevniny na východnom konci hranice medzi Francúzskom a Španielskom smerom na východ pozdĺž loxodrómy k 8°00' v. z. d. a 41°20' s. z. š.; odtiaľ smerom na sever pozdĺž loxodrómy k pobrežiu pevniny na hranici medzi Francúzskom a Talianskom; odtiaľ smerom na juhozápad pozdĺž pobrežia Francúzska k východiskovému bodu.

c) Sardínia (Časť 37.1.3)

Vody Tyrhenského mora a susediacich vôd ohraničené čiarou vedenou od pobrežia Afriky na hranici medzi Alžírskom a Tuniskom priamo na sever k 38°00' s. z. š.; odtiaľ priamo na západ k 8°00' v. z. d.; odtiaľ priamo na sever 41°20' s. z. š.; odtiaľ smerom na sever pozdĺž loxodrómy k pobrežiu pevniny na hranici medzi Francúzskom a Talianskom; odtiaľ pozdĺž pobrežia Talianska k 38°00' s. z. š.; odtiaľ priamo na západ pozdĺž 38°00' s. z. š. k pobrežiu Sicílie; odtiaľ pozdĺž severného pobrežia Sicílie k Trapani; odtiaľ pozdĺž loxodrómy k mysu Bon; odtiaľ smerom na západ pozdĺž pobrežia Tuniska k východiskovému bodu.

Stredná časť Stredozemného mora (Podoblasť 37.2) obsahuje tieto časti:

a) Jadranské more (Časť 37.2.1)

Vody Jadranského mora severne od čiary vedenej od hranice medzi Albánskom a bývalou Juhosláviou na východnom pobreží Jadranského mora priamo na západ k mysu Gargano na pobreží Talianska.

b) Jónske more (Časť 37.2.2)

Vody strednej časti Stredozemného mora a susediacich vôd ohraničené čiarou vedenou od 25°00' v. z. d. na pobreží Afriky priamo na sever k 34°00' s. z. š.; odtiaľ priamo na západ k 23°00' v. z. d.; odtiaľ priamo na sever k pobrežiu Grécka; odtiaľ pozdĺž západného pobrežia Grécka a pobrežia Albánska k hranici medzi Albánskom a bývalou Juhosláviou; odtiaľ priamo na západ k mysu Gargano na pobreží Talianska; odtiaľ pozdĺž pobrežia Talianska k 38°00' s. z. š.; odtiaľ priamo na západ pozdĺž 38°00' s. z. š. k pobrežiu Sicílie; odtiaľ pozdĺž severného pobrežia Sicílie k Trapani; odtiaľ pozdĺž loxodrómy od Trapani k mysu Bon; odtiaľ smerom na východ k východiskovému bodu na pobreží severnej Afriky.

Východná časť Stredozemného mora (Podoblasť 37.3) obsahuje tieto časti:

a) Egejské more (Časť 37.3.1)

Vody Egejského mora a susediacich vôd ohraničené čiarou vedenou od 23°00' v. z. d. na južnom pobreží Grécka priamo na juh k 34°00' s. z. d; odtiaľ priamo na východ k 29°00' v. z. d.; odtiaľ priamo na sever k pobrežiu Turecka; odtiaľ pozdĺž západného pobrežia Turecka ku Kum Kale; odtiaľ pozdĺž loxodrómy vedenej od Kum Kale k mysu Hellas; odtiaľ pozdĺž pobrežia Turecka a Grécka k východiskovému bodu.

b) Levantské more (Časť 37.3.2)

Vody Stredozemného mora východne od čiary vedenej od 25°00' v. z. d. na pobreží severnej Afriky priamo na sever k 34°00' s. z. š.; odtiaľ priamo na východ k 29°00' v. z. d.; odtiaľ priamo na sever k pobrežiu Turecka; odtiaľ pozdĺž pobrežia Turecka a iných štátov východnej časti Stredozemného mora k východiskovému bodu.

Čierne more (Podoblasť 37.4) obsahuje tieto časti:

a) Marmarské more (Časť 37.4.1)

Vody Marmarského mora sú na západe ohraničené čiarou vedenou od mysu Hellas ku Kum Kale na vstupe do Dardanel a na východe čiarou vedenou od Kumdere cez Bospor.

b) Čierne more (Časť 37.4.2)

Vody Čierneho mora a susediacich vôd ohraničené na juhozápade čiarou vedenou od Kumdere cez Bospor a na severovýchode čiarou vedenou od výbežku Takil na Kerčskom poloostrove k výbežku Panagija na polostrove Taman.

c) Azovské more (Časť 37.4.3)

Vody Azovského mora ležiace severne od čiary vedenej pozdĺž južného vstupu Kerčského prielivu od výbežku Takil na 45°06' s. z. š. a 36°27' v. z. d. na Kerčskom poloostrove cez výbežok Panagija na 45°08' s. z. š. a 36°38' v. z. d. na Tamanskom poloostrove.

JUHOZÁPADNÝ ATLANTIK (Hlavná oblasť rybolovu 41)

V prílohe 3C sú uvedené hranice a podčasti juhozápadného Atlantiku (Hlavná oblasť rybolovu 41).

Nasleduje opis týchto oblastí.

Juhozápadný Atlantik (Hlavná oblasť rybolovu 41) je vymedzený vodami ohraničenými čiarou vedenou od pobrežia Južnej Ameriky pozdĺž rovnobežky 5°00' s. z. š. k poludníku na 30°00' z. z. d.; odtiaľ priamo na juh k rovníku; odtiaľ priamo na východ k poludníku na 20°00' z. z. d.; odtiaľ priamo na juh k rovnobežke na 50°00' j. z. š.; odtiaľ priamo na západ k poludníku na 50°00' z. z. d.; odtiaľ priamo na juh k rovnobežke na 60°00' j. z. š.; odtiaľ priamo na západ k poludníku na 67°16' z. z. d; odtiaľ priamo na sever k bodu na 56°22' j. z. š. a 67°16' z. z. d; odtiaľ priamo na východ pozdĺž čiary na 56°22' j. z. š. k bodu na 65°43' z. z. d.; odtiaľ pozdĺž spojnice bodov 55°22' j. z. š. a 65°43' z. z. d., 55°11' j. z. š. a 66°04' z. z. d., 55°07' j. z. š. a 66°25' z. z. d.; odtiaľ smerom na sever pozdĺž pobrežia Južnej Ameriky k východiskovému bodu.

Juhozápadný Atlantik sa delí na tieto časti:

Časť Amazonka (Časť 41.1.1)

Všetky vody ohraničené čiarou vedenou od pobrežia Južnej Ameriky na 5°00' s. z. š. pozdĺž tejto rovnobežky k priesečníku s poludníkom na 40°00' z. z. d; odtiaľ priamo na juh k bodu, kde tento poludník pretína pobrežie Brazílie; odtiaľ smerom na severozápad pozdĺž pobrežia Južnej Ameriky k východiskovému bodu.

Časť Natal (Časť 41.1.2)

Vody ohraničené čiarou vedenou priamo na sever od pobrežia Brazílie pozdĺž poludníka na 40°00' z. z. d. k bodu, kde pretína rovník; odtiaľ priamo na východ pozdĺž rovníka k poludníku na 32°00' z. z. d; odtiaľ priamo na juh k rovnobežke na 10°00' j. z. š.; odtiaľ priamo na západ k bodu, kde sa rovnobežka na 10°00' j. z. š. dotýka pobrežia Južnej Ameriky; odtiaľ smerom na sever pozdĺž pobrežia Južnej Ameriky k východiskovému bodu.

Časť Salvador (Časť 41.1.3)

Vody ohraničené čiarou vedenou priamo na východ od pobrežia Južnej Ameriky na 10°00' j. z. š. k priesečníku s poludníkom na 35°00' z. z. d; odtiaľ priamo na juh k rovnobežke na 20°00' j. z. š.; odtiaľ priamo na západ pozdĺž tejto rovnobežky k pobrežiu Južnej Ameriky; odtiaľ smerom na sever pozdĺž Južnej Ameriky k východiskovému bodu.

Severná časť oceánu (Časť 41.1.4)

Vody ohraničené čiarou vedenou priamo na východ od 5°00' s. z. š. a 40°00' z. z. d. k poludníku na 30°00' z. z. d.; odtiaľ priamo na juh k rovníku; odtiaľ priamo na východ k poludníku na 20°00' z. z. d; odtiaľ priamo k rovnobežke na 20°00' j. z. š.; odtiaľ priamo na západ k poludníku na 35°00' z. z. d; odtiaľ priamo na sever k rovnobežke na 10°00' j. z. š.; odtiaľ priamo na východ k poludníku na 32°00' z. z. d.; odtiaľ priamo na sever k rovníku; odtiaľ priamo na západ k poludníku na 40°00' z. z. d.; odtiaľ priamo ma sever k východiskovému bodu.

Časť Santos (Časť 41.2.1)

Vody ohraničené čiarou vedenou priamo na východ od pobrežia Južnej Ameriky na 20°00' j. z. š. k priesečníku s poludníkom na 39°00' z. z. d; odtiaľ priamo na juh k rovnobežke na 29°00' j. z. š.; odtiaľ priamo na západ pozdĺž tejto rovnobežky k pobrežiu Južnej Ameriky; odtiaľ smerom na sever pozdĺž Južnej Ameriky k východiskovému bodu.

Časť Rio Grande (Časť 41.2.2)

Vody ohraničené čiarou vedenou priamo na východ od pobrežia Južnej Ameriky na 29°00' j. z. š. k priesečníku s poludníkom na 45°00' z. z. d; odtiaľ priamo na juh k rovnobežke na 34°00' j. z. š.; odtiaľ priamo na západ pozdĺž tejto rovnobežky k pobrežiu Južnej Ameriky; odtiaľ smerom na sever pozdĺž pobrežia Južnej Ameriky k východiskovému bodu.

Časť Platense (Časť 41.2.3)

Vody ohraničené čiarou vedenou priamo na východ od pobrežia Južnej Ameriky na 34°00' j. z. š. k priesečníku s poludníkom na 50°00' z. z. d; odtiaľ priamo na juh k rovnobežke na 40°00' j. z. š.; odtiaľ priamo na západ pozdĺž tejto rovnobežky k pobrežiu Južnej Ameriky; odtiaľ smerom na sever pozdĺž pobrežia Južnej Ameriky k východiskovému bodu.

Stredná časť oceánu (Časť 41.2.4)

Vody ohraničené čiarou vedenou priamo na východ od 20°00' j. z. š. a 39°00' z. z. d. k poludníku na 20°00' z. z. d.; odtiaľ priamo na juh k rovnobežke na 40°00' j. z. š.; odtiaľ priamo na západ k poludníku na 50°00' z. z. d.; odtiaľ priamo na sever k rovnobežke na 34°00 j. z. š.; odtiaľ priamo na východ k poludníku na 45°00' z. z. d.; odtiaľ priamo na sever k rovnobežke na 29°00' j. z. š.; odtiaľ priamo na východ k poludníku na 39°00' z. z. d.; odtiaľ priamo na sever k východiskovému bodu.

Časť severná Patagónia (Časť 41.3.1)

Vody ohraničené čiarou vedenou priamo na východ od pobrežia Južnej Ameriky na 40°00' j. z. š. k priesečníku s poludníkom na 50°00' z. z. d; odtiaľ priamo na juh k rovnobežke na 48°00' j. z. š.; odtiaľ priamo na západ pozdĺž tejto rovnobežky k pobrežiu Južnej Ameriky; odtiaľ smerom na sever pozdĺž pobrežia Južnej Ameriky k východiskovému bodu.

Časť južná Patagónia (Časť 41.3.2)

Vody ohraničené čiarou vedenou priamo na východ od pobrežia Južnej Ameriky na 48°00' j. z. š. k priesečníku s poludníkom na 50°00' z. z. d.; odtiaľ priamo na juh k rovnobežke na 60°00' j. z. š.; odtiaľ priamo na západ pozdĺž tejto rovnobežky k poludníku na 67°16' z. z. d.; odtiaľ priamo na sever k bodu na 56°22' j. z. š. a 67°16' z. z. d.; odtiaľ pozdĺž loxodrómy spájajúcej body na 56°22' j. z. š. a 65°43' z. z. d.; 55°22' j. z. š. a 65°43' z. z. d.; 55°11' j. z. š. a 66°04' z. z. d.; 55°07' j. z. š. a 66°25' z. z. d.; odtiaľ smerom na sever pozdĺž pobrežia Južnej Ameriky k východiskovému bodu.

Južná časť oceánu (Časť 41.3.3)

Vody ohraničené čiarou vedenou priamo na východ od 40°00' j. z. š. a 50°00' z. z. d. k poludníku na 20°00' z. z. d.; odtiaľ priamo na juh k rovnobežke na 50°00' j. z. š.; odtiaľ priamo na sever k východiskovému bodu.

JUHOVÝCHODNÝ ATLANTIK (Hlavná oblasť rybolovu 47)

V prílohe 3D sú uvedené hranice a podčasti juhovýchodného Atlantiku. Nasleduje opis zmluvnej oblasti ICSEAF.

Juhovýchodný Atlantik (Hlavná oblasť rybolovu 47) obsahuje vody ohraničené čiarou začínajúcou v bode na 6°04'36″ j. z. š. a 12°19'48″ v. z. d.; odtiaľ smerom na severozápad pozdĺž loxodrómy k bodu, kde sa pretínajú s poludníkom na 12° v. z. d. s rovnobežkou na 6° j. z. š.; odtiaľ priamo na západ pozdĺž tejto rovnobežky k poludníku na 20° z. z. d; odtiaľ priamo na juh pozdĺž tohto poludníka k rovnobežke na 50° j. z. š., odtiaľ priamo na východ pozdĺž tejto rovnobežky k poludníku na 30° v. z. d.; odtiaľ priamo na sever pozdĺž tohto poludníka k pobrežiu afrického kontinentu; odtiaľ smerom na západ pozdĺž tohto pobrežia k východiskovému bodu.

Juhovýchodný Atlantik (Hlavná oblasť rybolovu 47) sa člení takto:

Podoblasť Západné pobrežie (Podoblasť 47.1)

a) Časť Mys Palmeirinhas (Časť 47.1.1)

Vody ležiace medzi 6°00' j. z. š. a 10°00' j. z. š. a východne od 10°00' v. z. d. Z tejto časti sú vyňaté vody ústia rieky Kongo (Zaire), t. j. vody ležiace severovýchodne od čiary vedenej od Punta do Padrão (6°04'36″ j. z. š. a 12°19'48″ v. z. d.) k bodu na 6°00' j. z. š. a 12°00' v. z. d.

b) Časť Mys Salinas (Časť 47.1.2)

Vody ležiace medzi 10°00'j. z. š. a 15°00' j. z. š. a východne od 10°00' v. z. d.

c) Časť Cunene (Časť 47.1.3)

Vody ležiace medzi 15°00' j. z. š. a 20°00' j. z. š. a východne od 10°00' v. z. d.

d) Časť Mys Cross (Časť 47.1.4)

Vody ležiace medzi 20°00' j. z. š. a 25°00' j. z. š. a východne od 10°00' v. z. d.

e) Časť rieka Orange (Časť 47.1.5)

Vody ležiace medzi 25°00' j. z. š. a 30°00' j. z. š. a východne od 10°00' v. z. d.

f) Časť Mys Dobrej nádeje (Časť 47.1.6)

Vody ležiace medzi 30°00' j. z. š. a 40°00' j. z. š. a medzi 10°00' v. z. d. a 20°00' v. z. d.

Podoblasť Pobrežie Agulhas (Podoblasť 47.2)

a) Časť stredný Agulhas (Časť 47.2.1)

Vody ležiace severne od 40°00' j. z. š. a medzi 20°00' v. z. d. a 25°00' v. z. d.

b) Časť východný Agulhas (Časť 47.2.2)

Vody ležiace severne od 40°00' j. z. š. a medzi 25°00' v. z. d. a 30°00' v. z. d.

Podoblasť južná časť oceánu (Podoblasť 47.3)

Vody ležiace medzi 40°00' j. z. š. a 50°00' j. z. š. a medzi 10°00' v. z. d. a 30°00' v. z. d.

Podoblasť Tristan da Cunha (Podoblasť 47.4)

Vody ležiace medzi 20°00' j. z. š. a 50°00' j. z. š. a medzi 20°00' z. z. d. a 10°00' v. z. d.

Podoblasť Svätá Helena a Ascension (Podoblasť 47.5)

Vody ležiace medzi 6°00' j. z. š. a 20°00' j. z. š. a medzi 20°00' z. z. d. a 10°00' v. z. d.

ZÁPADNÝ INDICKÝ OCEÁN (Hlavná oblasť rybolovu 51)

Západná časť Indického oceánu vo všeobecnosti zahŕňa:

a) Červené more;

b) Adenský záliv;

c) záliv medzi pobrežím Iránu a Arabským poloostrovom;

d) Arabské more;

e) Časť Indického oceánu vrátane Mozambického prielivu ležiaca medzi poludníkmi 30°00' v. z. d. a 80°00' v. z. d. a severne od čiary Antarktickej konvergencie a vrátane vôd okolo Srí Lanky.

V prílohe 3E sú uvedené hranice a podčasti západného Indického oceánu (Hlavná oblasť rybolovu 51).

Západný Indický oceán má určené tieto hranice:

- hranice so Stredozemným morom: severný vstup do Suezského kanála,

- západná hranica na mori: čiara začínajúca na východnom pobreží Afriky na 30°00' v. z. d. a vedená priamo na juh k 45°00' j. z. š.,

- východná hranica na mori: loxodróma začínajúca na južnom pobreží Indie (Point Calimere) a vedená smerom n severovýchod k bodu na 82°00' v. z. d. a 11°00' s. z. š., odtiaľ vedená priamo na východ k poludníku na 85°00' v. z. d.; odtiaľ priamo na juh k rovnobežke na 3°00' s. z. š.; odtiaľ priamo na západ k poludníku na 80°00' v. z. d.; odtiaľ priamo na juh k rovnobežke na 45°00' j. z. š.

- južná hranica: čiara vedená pozdĺž rovnobežky 45°00' j. z. š. od 30°00' v. z. d. do 80°00' v. z. d.

Západný Indický oceán sa člení takto:

Podoblasť Červené more (Podoblasť 51.1)

- Severná hranica: severný vstup do Suezského kanála.

- Južná hranica: loxodróma od hranice medzi Etiópiou a Džibutskou republikou na pobreží Afriky cez ústie Červeného mora k hranici medzi bývalou Jemenskou arabskou republikou a bývalou Jemenskou ľudovodemokratickou republikou na Arabskom poloostrove.

Podoblasť Perský záliv (Podoblasť 51.2)

Ústie Perzského zálivu je ohraničené čiarou začínajúcou na severnej špičke poloostrova Musandam a odtiaľ vedená priamo na východ k pobrežiu Iránu.

Podoblasť západné Arabské more (Podoblasť 51.3)

Východná a južná hranica sú čiary vedené od hranice medzi Iránom a Pakistanom na pobreží Ázie priamo na juh k rovnobežke na 20°00' s. z. š.; odtiaľ priamo na východ k poludníku na 65°00' v. z. d.; odtiaľ priamo na juh k rovnobežke na 10°00' s. z. š.; odtiaľ priamo na západ k pobrežiu Afriky; ostatné hranice na mori sú spoločné hranice s podoblasťami 51.1 a 51.2 (pozri vyššie).

Podoblasť východné Arabské more, Lakadivy a Srí Lanka (Podoblasť 51.4)

Hranica na mori je čiara začínajúca na pobreží Ázie na hranici medzi Iránom a Pakistanom vedená priamo na juh k rovnobežke na 20°00' s. z. š.;odtiaľ priamo na východ k poludníku na 65°00' v. z. d.; odtiaľ priamo na juh k rovnobežke 10°00' j. z. š.; odtiaľ priamo na východ k poludníku na 80°00' v. z. d.; odtiaľ priamo na sever k rovnobežke na 3°00' s. z. š.; odtiaľ priamo na východ k poludníku na 85°00' v. z. d.; odtiaľ priamo na sever k rovnobežke 11°00' s. z. š.; odtiaľ priamo na západ k poludníku na 82°00' v. z. d.; odtiaľ pozdĺž loxodrómy smerom na juhozápad k juhovýchodnému pobrežiu Indie.

Podoblasť Somálsko, Keňa a Tanzánia (Podoblasť 51.5)

Čiara začínajúca na pobreží Somálska na 10°00' s. z. š. vedená priamo na východ k poludníku na 65°00' v. z. d.; odtiaľ priamo na juh k rovnobežke na 10°00' j. z. š.; odtiaľ priamo na západ k poludníku na 45°00' v. z. d.; odtiaľ priamo na juh k rovnobežke na 10°28' j. z. š.; odtiaľ priamo na západ k východnému pobrežiu Afriky medzi Ras Mwambo (na severe) a dedinou Mwambo (na juhu).

Podoblasť Madagaskar a Mozambický prieliv (Podoblasť 51.6)

Čiara začínajúca na východnom pobreží Afriky medzi Ras Mwambo (na severe) a dedinou Mwambo (na juhu) na 10°28' j. z. š. vedená priamo na východ k poludníku na 45°00' v. z. d; odtiaľ priamo na sever k rovnobežke na 10°00' j. z. š.; odtiaľ priamo na východ k poludníku na 55°00' v. z. d; odtiaľ priamo na juh k rovnobežke na 30°00' j. z. š.; odtiaľ priamo na západ k poludníku na 40°00' v. z. d.; odtiaľ priamo na sever k pobrežiu Mozambiku.

Podoblasť oceán (Západný Indický oceán) (Podoblasť 51.7)

Čiara začínajúca na bode 10°00' j. z. š. a 55°00' v. z. d. vedená priamo na východ k poludníku na 80°00' v. z. d.; odtiaľ priamo na juh k rovnobežke na 45°00' j. z. š.; odtiaľ priamo na západ k poludníku na 40°00' v. z. d.; odtiaľ priamo na sever k rovnobežke na 30°00' j. z. š.; odtiaľ priamo na východ k poludníku na 55°00' v. z. d.; odtiaľ priamo na sever k východiskovému bodu na rovnobežke 10°00' j. z. š.

Podoblasť Mozambik (Podoblasť 51.8)

Podoblasť obsahuje vody ležiace severne od 45°00' j. z. š. a medzi poludníkmi 30°00' v. z. d. a 40°00' v. z. d. Ďalej sa delí na dve časti.

Časť Marion-Edward (Časť 51.8.1)

Vody ležiace medzi rovnobežkami 40°00' j. z. š. a 50°00' j. z. š. a poludníkmi 30°00' v. z. d. a 40°00' v. z. d.

Časť Zambezi (Časť 51.8.2)

Vody ležiace severne od rovnobežky 40°00' j. z. š. a medzi poludníkmi 30°00' v. z. d. a 40°00' v. z. d.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 3

A: STREDOVÝCHODNÝ ATLANTICKÝ OCEÁN (Hlavná oblasť rybolovu 34)

+++++ TIFF +++++

B: STREDOZEMNÉ MORE A ČIERNE MORE (Hlavná oblasť rybolovu 37)

+++++ TIFF +++++

C: JUHOZÁPADNÝ ATLANTIK (Hlavná oblasť rybolovu 41)

+++++ TIFF +++++

D: JUHOVÝCHODNÝ ATLANTIK (Hlavná oblasť rybolovu 47)

+++++ TIFF +++++

E: ZÁPADNÁ ČASŤ INDICKÉHO OCEÁNU (Hlavná oblasť rybolovu 51)

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 4

ZOZNAM DRUHOV, PRI KTORÝCH SA PREDKLADAJÚ ÚDAJE PRE KAŽDÚ HLAVNÚ OBLASŤ RYBOLOVU

Pre nižšie uvedené druhy sa úlovky oznamovali v úradných štatistikách. Členské štáty predkladajú údaje pre každý z identifikovaných druhov, ak sú k dispozícii. Ak sa nedajú jednotlivé druhy identifikovať, údaje sa zlučujú a predkladajú v položke s najvyššou mierou rozlíšenia.

Poznámka:

b.b.i. = bez bližšej identifikácie

STREDOVÝCHODNÝ ATLANTIK (Hlavná oblasť rybolovu 34)

Slovenský názov | Latinský názov | 3-písmenkový identifikátor |

úhor európsky | Anguilla anguilla | ELE |

alózy b.b.i. | Alosa spp. | SHZ |

sleďovka africká | Ilisha africana | ILI |

platesy b.b.i. | Pleuronectiformes | FLX |

kambaly | Bothidae | LEF |

morský jazyk -Solea obyčajná | Solea vulgaris | SOL |

Dicologoglossa cuneata | Dicologoglossa cuneata | CET |

soley b.b.i. | Soleidae | SOX |

Cynoglossidae b.b.i. | Cynoglossidae | TOX |

kambala pyskatá | Lepidorhombus whiffiagonis | MEG |

Phycis blennoides | Phycis blennoides | GFB |

Trisopterus luscus | Trisopterus luscus | BIB |

treska poutassou | Micromesistius poutassou | WHB |

merlúza európska | Merluccius merluccius | HKE |

merlúza senegalská | Merluccius senegalensis | HKM |

merlúza b.b.i. | Merluccius spp. | HKX |

treskotvaré b.b.i. | Gadiformes | GAD |

Ariidae b.b.i. | Ariidae | CAX |

konger morský | Conger conger | COE |

úhorovité b.b.i. | Congridae | COX |

veľkozobec slukovitý | Macrorhamphosus scolopax | SNS |

beryxy | Beryx spp. | ALF |

zeus ostnatý | Zeus faber | JOD |

Zenopsis conchifer | Zenopsis conchifer | JOS |

kaprosovité | Caproidae | BOR |

ostriežotvaré b.b.i. | Perciformes | DPX |

garupa hnedá | Epinephelus guaza | GPD |

garupa biela | Epinephelus aeneus | GPW |

garupa b.b.i. | Epinephelus spp. | GPX |

polyprion americký | Polyprion americanus | WRF |

garupovité b.b.i. | Serranidae | BSX |

Dicentrarchus punctatus | Dicentrarchus punctatus | SPU |

Dicentrarchus labrax | Dicentrarchus labrax | BSS |

Priacanthus sp. b.b.i. | Priacanthus spp. | BIG |

Apogony b.b.i. | Apogonidae | APO |

Branchiostegidae | Branchiostegidae | TIS |

Emmelichthyidae | Emmelichthyidae | EMT |

lucián b.b.i. | Lutjanus spp. | SNA |

luciánovité b.b.i. | Lutjanidae | SNX |

Plectorhinchus mediterraneus | Plectorhinchus mediterraneus | GBR |

Pomadasys incisus | Pomadasys incisus | BGR |

Pomadasys jubelini | Pomadasys jubelini | BUR |

Brachydeuterus auritus | Brachydeuterus auritus | GRB |

Haemulidae b.b.i. | Haemulidae (= Pomedasyidae) | GRX |

Sciény | Sciaena spp. | DRU |

Sciéna bradatá | Umbrina cirrosa | COB |

sciéna orlovitá | Argyrosomus regius | MGR |

Pteroscion peli | Pteroscion peli | DRS |

Pseudotolithus brachygnatus | Pseudotolithus brachygnatus | CKL |

Pseudotolithus senegalensis | Pseudotolithus senegalensis | PSS |

Pseudotolithus elongatus | Pseudotolithus elongatus | PSE |

Pseudotolithus | Pseudotolithus spp. | CKW |

sciénovité b.b.i. | Sciaenidae | CDX |

zubatica ružová | Pagellus bogaraveo | SBR |

zubatica červená | Pagellus erythrinus | PAC |

Pagellus acarne | Pagellus acarne | SBA |

Pagellus bellottii | Pagellus bellottii | PAR |

zubatice b.b.i. | Pagellus spp. | PAX |

morany b.b.i. | Diplodus spp. | SRG |

zubatica veľkooká | Dentex macrophthalmus | DEL |

zubatica pruhovaná | Dentex dentex | DEC |

zubatica angolská | Dentex angolensis | DEA |

zubatica konžská | Dentex congoensis | DNC |

zubatica b.b.i. | Dentex spp. | DEX |

kantar tmavý | Spondyliosoma cantharus | BRB |

oblada sivá | Oblada melanura | SBS |

Sparus caeruleostictus | Sparus caeruleostictus | BSC |

zubatica striebristá | Sparus pagrus | RPG |

zubatica zlatá | Sparus auratus | SBG |

zubatice b.b.i. | Sparus (= Pagrus) spp. | SBP |

zubatica | Boops boops | BOG |

zubatice b.b.i. | Sparidae | SBX |

spikary | Spicara spp. | PIC |

sultánky | Mullus spp. | MUX |

Pseudopeneus prayensis | Pseudopeneus prayensis | GOA |

sultánkovité b.b.i. | Mullidae | MUM |

Drepane africana | Drepane africana | SIC |

Ephippidae | Ephippidae | SPA |

Percoidei b.b.i. | Percoidei | PRC |

Brotula barbata | Brotula barbata | BRD |

tŕnistochvosté | Acanthuridae | SUR |

trigly b.b.i. | Triglidae | GUX |

balistovité, ostňovce | Balistidae | TRI |

čert morský | Lophius piscatorius | MON |

čertovité b.b.i. | Lophiidae | ANF |

ihlice b.b.i., belonovité b.b.i. | Belonidae | BEN |

lietavkovité b.b.i. | Exocoetidee | FLY |

barakudy | Sphyraena spp. | BAR |

mugil hlavatý | Mugil cephalus | MUF |

Polydactylus quadrifilis | Polydactylus quadrifilis | TGA |

Galeoides decadactylus | Galeoides decadactylus | GAL |

Pentenemus quinquarius | Pentenemus quinquarius | PET |

Polynemidae b.b.i. | Polynemidae | THF |

ostriežotvaré b.b.i. | Perciformes | PPX |

krájač skákavý | Pomatomus saltatrix | BLU |

kobia severná | Rachycentron canadum | CBA |

stavrida ostroboká | Trachurus trachurus | HOM |

stavridy b.b.i. | Trachurus spp. | JAX |

Decapterus sp. | Decapterus spp. | SDX |

kranas konský | Caranx hippos | CVJ |

Decapterus rhonchus | Decapterus rhonchus | HMV |

kranasy b.b.i. | Craranx spp. | TRE |

Selene dorsalis | Selene dorsalis | LUK |

palometa | Trachinotus spp. | POX |

serioly b.b.i. | Seriola spp. | AMX |

Lichia amia | Lichia amia | LEE |

Chloroscombrus chrysurus | Chloroscombrus chrysurus | BUA |

koryféna veľká | Coryphaena hippurus | DOL |

Stromateus fiatola | Stromateus fiatola | BLB |

Stromateidae | Stromateidae | BUX |

albula morská | Albula vulpes | BOF |

sardinka zlatopása | Sardinella aurita | SAA |

sardinka madeirská | Sardinella maderensis | SAE |

sardinky | Sardinella spp. | SIX |

bonga africká | Ethmalosa fimbriata | BOA |

sardinka európska | Sardina pilchardus | PIL |

ančovičky (sardela európska) | Engraulis encrasicolus | ANE |

sleďovité b.b.i. | Clupeoidei | CLU |

pelamida atlantická | Sarda sarda | BON |

pelamida jednofarebná | Orcynopsis unicolor | BOP |

acanthocybium dravý | Acanthocybium solandri | WAH |

Scomberomorus tritor | Scomberomorus tritor | MAW |

tuniak makrelovitý | Auxis thazard, A. rochei | FRZ |

tuniak modroplutvý | Thunnus thynnus | BFT |

tuniak dlhoplutvý | Thunnus alalunga | ALB |

tuniak žltoplutvý | Thunnus albacares | YFT |

tuniak veľkooký | Thunnus obesus | BET |

tuniaky b.b.i. | Thunnini | TUN |

marlín atlantický | Istiophorus albicans | SAI |

plachetník modrý | Makaira nigricans | BUM |

plachetník biely | Tetrepturus albidus | WHM |

plachetníkovité | lstiophoridae | BIL |

mečiar obyčajný | Xiphias gladius | SWO |

makrelovité b.b.i. | Scombroidei | TUX |

štetochvost striebristý | Trichiurus lepturus | LHT |

vlasochvost stužkový | Lepidopus caudatus | SFS |

Aphanopus carbo | Aphanopus carbo | BSF |

štetochvostovité b.b.i. | Trichiuridae | CUT |

makrela japonská | Scomber japonicus | MAS |

makrela atlantická | Scomber scombrus | MAC |

makrely b.b.i. | Scomber spp. | MAZ |

makrelovité b.b.i. | Scombroidei | MKX |

žralok b.b.i. | Mustelus spp. | SDV |

raje b.b.i. | Rajiformes | SRX |

Elasmobranchii | Elasmobranchii | SKX |

Osteichthyes b.b.i. | Osteichthyes | MZZ |

morské kraby b.b.i. | Reptantia | CRA |

Panulirus sp. b.b.i. | Panulirus spp. | SLV |

langusty b.b.i. | Palinurus spp. | CRW |

homár nórsky | Nephrops norvegicus | NEP |

homár európsky | Homarus gammarus | LBE |

Penaeus kerathurus | Penaeus kerathurus | TGS |

Penaeus notialis | Penaeus notialis | SOP |

Penaeus b.b.i. | Penaeus spp. | PEN |

hlbinné krevety | Parapenaeus longirostris | DPS |

atlantické krevety | Parapenaeopsis atlantica | GUS |

krevety edward | Plesiopenaeus edwardsianus | SSH |

Palaemonidae | Palaemonidae | PAL |

Natantia b.b.i. | Natantia | DCP |

morské kôrovce b.b.i. | Crustacea | CRU |

Gastropoda b.b.i. | Gastropoda | GAS |

ustrice b.b.i. | Crassostrea spp. | OYC |

Mytilidae b.b.i. | Mytilidae | MSX |

hlavonožce b.b.i. | Cephalopoda | CEP |

sépia obyčajná | Sepia officinalis | CTC |

sépiovité | Sepiidae, Sepiolidae | CTL |

kalmáre | Loligo spp. | SQC |

chobotnica obyčajná | Octopus vulgaris | OCC |

chobotnicovité | Octopodidae | OCT |

kalmáre b.b.i. | Loliginidae, Ommastrephidae | SQU |

morské mäkkýše b.b.i. | Mollusca | MOL |

morské korytnačky b.b.i. | Testudinata | TTX |

STREDOZEMNÉ MORE A ČIERNE MORE (Hlavná oblasť rybolovu 37)

Slovenský názov | Latinský názov | 3-písmenkový identifikátor |

jeseterovité b.b.i. | Acipenseridae | STU |

úhor európsky | Anguilla anguilla | ELE |

Alosa pontica | Alosa pontica | SHC |

alózy b.b.i. | Alosa spp. | SHD |

Clupeonella cultriventris | Clupeonella cultriventris | CLA |

platesy b.b.i. | Pleuronectiformes | FLX |

platesa obyčajná | Pleuronectes platessa | PLE |

platesa malá | Platichthys flesus | FLE |

morský jazyk -Solea obyčajná | Solea vulgaris | SOL |

kambala pyskatá | Lepidorhombus whiffiagonis | MEG |

kambala velká | Psetta maxima | TUR |

kambala čiernomorská | Psetta maeotica | TUB |

Phycis blennoides | Phycis blennoides | GFB |

Trisopterus minutus | Trisopterus minutus | POD |

Trisopterus luscus | Trisopterus luscus | BIB |

treska poutassou | Micromesistius poutassou | WHB |

treska merlang | Merlangius merlangus | WHG |

merlúza európska | Merluccius merluccius | HKE |

treskotvaré b.b.i. | Gadiformes | GAD |

argentíny | Argentina spp. | ARG |

Saurida undosquamis | Saurida undosquamis | LIB |

Synodontidae b.b.i. | Synodontidae | LIX |

konger morský | Conger conger | COE |

úhorovité b.b.i. | Congridae | COX |

zeus ostnatý | Zeus faber | JOD |

ostriežotvaré b.b.i. | Perciformes | DPX |

garupa hnedá | Epinephelus guaza | GPD |

garupa biela | Epinephelus aeneus | GPW |

garupa b.b.i. | Epinephelus spp. | GPX |

polyprion americký | Polyprion americanus | WRF |

Serranus cabrilla | Serranus cabrilla | CBR |

garupovité b.b.i. | Serranidae | BSX |

Dicentrarchus labrax | Dicentrarchus labrax | BSS |

Dicentrarchus | Dicentrarchus spp. | BSE |

Plectorhinchus mediterraneus | Plectorhinchus mediterraneus | GBR |

sciény | Sciaena spp. | DRU |

sciéna bradatá | Umbrina cirrosa | COB |

sciéna orlovitá | Argyrosomus regius | MGR |

sciénovité b.b.i. | Sciaenidae | CDX |

zubatica ružová | Pagellus bogaraveo | SBR |

zubatica červená | Pagellus erythrinus | PAC |

Pagellus acarne | Pagellus acarne | SBA |

zubatice b.b.i. | Pagellus spp. | PAX |

Diplodus sargus | Diplodus sargus | SWA |

morany b.b.i. | Diplodus spp. | SRG |

zubatica veľkooká | Dentex macrophthalmus | DEL |

zubatica pruhovaná | Dentex dentex | DEC |

zubatica b.b.i. | Dentex spp. | DEX |

kantar tmavý | Spondyliosoma cantharus | BRB |

oblada sivá | Oblada melanura | SBS |

zubatica striebristá | Sparus pagrus | RPG |

zubatica zlatá | Sparus auratus | SBG |

pagrus b.b.i. | Sparus (= Pagrus) spp. | SBP |

zubatica | Boops boops | BOG |

zubatica mramorovaná | Lithognathus mormyrus | SSB |

zubatica zlatopása | Sarpa salpa | SLM |

zubatice b.b.i. | Sparidae | SBX |

spikara škvrnitá | Spicara maena | BPI |

spikary | Spicara spp. | PIC |

sultánka pruhovaná | Mullus surmuletus | MUR |

Mullus barbatus | Mullus barbatus | MUT |

sultánky | Mullus spp. | MUX |

bodavec veľký | Trachinus draco | WEG |

Percoidei b.b.i. | Percoidei | PRC |

piesočnice | Ammodytes spp. | SAN |

Siganus sp. | Siganus spp. | SPI |

býčky b.b.i. | Gobius spp. | GOB |

býčkovité b.b.i.. | Gobiidae | GPA |

ropuškovité b.b.i. | Scorpaenidae | SCO |

Trigla lyra | Trigla lyra | GUN |

trigly b.b.i. | Triglidae | GUX |

čert morský | Lophius piscatorius | VION |

čertovité b.b.i. | Lophiidae | ANF |

ihlica rohozobá | Belone belone | GAR |

barakudy | Sphyraena spp. | BAR |

mugil hlavatý | Mugil cephalus | MUF |

aterínky | Atherinidae | SIL |

ostriežotvaré b.b.i. | Perciformes | PPX |

krájač skákavý | Pomatomus saltatrix | BLU |

stavrida ostroboká | Trachurus trachurus | HOM |

stavrida stredomorská | Trachurus mediterraneus | HMM |

stavridy b.b.i. | Trachurus spp. | JAX |

kranasy b.b.i. | Caranx spp. | TRE |

seriola obyčajná | Seriola dumerili | AMB |

serioly b.b.i. | Seriola spp. | AMX |

Lichia amia | Lichia amia | LEE |

kranasovité b.b.i. | Carangidae | CGX |

barma makrelovitá | Brama brama | POA |

koryféna veľká | Coryphaena hippurus | DOL |

sardinky b.b.i. | Sardinella spp. | SIX |

sardinka európska | Sardina pilchardus | PIL |

šprota severná | Sprattus sprattus | SPR |

ančovičky (sardela európska) | Engraulis encrasicolus | ANE |

sleďovité b.b.i. | Clupeoidei | CLU |

pelamida atlantická | Sarda sarda | BON |

pelamida jednofarebná | Orcynopsis unicolor | BOP |

tuniak makrelovitý | Auxis thazard, A. rochei | FRZ |

tuniak skipjack čierny | Euthynnus alletteratus | LTA |

tuniak skipjack | Katsuwonus pelamis | SKJ |

tuniak modroplutvý | Thunnus thynnus | BFT |

tuniak dlhoplutvý | Thunnus alalunga | ALB |

tuniak veľkooký | Thunnus obesus | BET |

tuniaky b.b.i. | Thunnini | TUN |

marlín atlantický | Istiophorus albicans | SAI |

plachetníkovité | Istiophoridae | BIL |

mečiar obyčajný | Xiphias gladius | SWO |

makrelovité b.b.i. | Scombroidei | TUX |

vlasochvost stužkový | Lepidopus caudatus | SFS |

makrela japonská | Scomber japanicus | MAS |

makrela atlantická | Scomber scombrus | MAC |

makrely b.b.i. | Scomber spp. | MAZ |

makrelovité b.b.i. | Scombroidei | MKX |

lamna sleďová | Lamna nasus | POR |

žraloky škvrnité | Scyliorhinus spp. | SCL |

žralok | Mustelus spp. | SDV |

žralok ostnatý | Squalus acanthias | DGS |

ostroňovité b.b.i. | Squalidae | DGX |

poloraja krídlatá | Squatina squatina | AGN |

polorajovité | Squatinidae | ASK |

Squaliformes b.b.i. | Squaliformes | SHX |

raje | Rhinobatidae | GTF |

raje | Raja spp. | SKA |

raje b.b.i. | Rajiformes | SRX |

Elasmobranchii | Elasmobranchii | SKX |

Osteichthyes b.b.i. | Osteichthyes | MZZ |

jedlý krab | Cancer pagurus | CRE |

Carcinus aestuaria | Carcinus aestuaria | CMR |

pavúči krab | Maja squinado | SCR |

morské kraby b.b.i. | Reptantia | CRA |

PaIinurus mauritanicus | Palinurus mauritanicus | PSL |

Palinurus elephas | Palinurus elephas | SLO |

langusty b.b.i. | Palinurus spp. | CRW |

homár nórsky | Nephrops norvegicus | NEP |

homár európsky | Homarus gammarus | LBE |

Penaeus kerathurus | Penaeus kerathurus | TGS |

hlbinné krevety | Parapenaeus longirostris | DPS |

krevety edward | Plesiopenaeus edwardsianus | SSH |

Aristeus antennatus | Aristeus antennatus | ARA |

Palaemon serratus, garnáty | Palaemon serratus | CPR |

krevety | Crangon crangon | CSH |

Natantia b.b.i. | Natantia | DCP |

krevety mantis | Squilla mantis | MTS |

morské kôrovce b.b.i. | Crustacea | CRU |

Gastropoda | Gastropoda | GAS |

Littorina littorea | Littorina littorea | PEE |

ustrice | Ostrea edulis | OYF |

ustrica portugalská | Crassostrea angulata | OYP |

slávka stredomorská | Mytilus galloprovincialis | MSM |

Pecten jacobaeus | Pecten jacobaeus | SJA |

Murex sp. | Murex spp. | MUE |

srdcovka jedlá | Cardium edule | COC |

Venus gallina | Venus (= Chamelea) gallina | SVE |

Ruditapes decussatus | Ruditapes decussatus | CTG |

Tapes pullastra | Tapes pullastra | CTS |

Tapes sp. b.b.i. | Tapes spp. | TPS |

Donax sp. | Donax spp. | DON |

Solen sp. | Solen spp. | RAZ |

Bivalvia b.b.i. | Bivalvia | CLX |

hlavonožce b.b.i. | Cephalopoda | CEP |

sépia obyčajná | Sepia officinalis | CTC |

sépiovité | Sepiidae, Sepiolidae | CT'L |

kalmáre | Loligo spp. | SQC |

kalmár európsky | Todarodes sagittatus sagitt. | SQE |

chobotnica obyčajná | Octopus vulgaris | OCC |

chobotnice b.b.i. | Eledone spp. | OCM |

chobotnicovité | Octopodidae | OCZ |

kalmáre b.b.i. | Loliginidae, Ommastrephidae | SQU |

morské mäkkýše b.b.i. | Mollusca | MOL |

morské korytnačky b.b.i. | Testudinata | TTX |

Microcosmus sulcatus | Microcosmus sulcatus | SSG |

Paracentrotus lividus | Paracentrotus lividus | URM |

Phopilema sp. | Phopilema spp. | JEL |

SEVEROZÁPADNÝ ATLANTIK (Hlavná oblasť rybolovu 41)

Slovenský názov | Latinský názov | 3-písmenkový identifikátor |

alózy b.b.i. | Alosa spp. | SHZ |

platesy b.b.i. | Pleuronectiformes | FLX |

Paralichthys sp. | Paralichthys spp. | BAX |

Cynoglossidae b.b.i. | Cynoglossidae | TOX |

Salilota australis | Salilota australis | SAO |

Moridae | Moridae | MOR |

Urophycis braziliensis | Urophycis brasiliensis | HKU |

Micromesistius australis | Micromesistius australis | POS |

merlúza argentínska | Merluccius hubbsi | HKP |

merlúza patagónska | Merluccius polylepis | HPA |

merlúza b.b.i. | Merluccius spp. | HKX |

Macruronus magellanicus | Macruronus magellanicus | GRM |

Macruronus sp. | Macruronus spp. | GRS |

Macruronus sp. | Macruronus spp. | GRV |

treskotvaré b.b.i. | Gadiformes | GAD |

Ariidae b.b.i. | Ariidae | CAX |

Saurida tumbil | Saurida tumbil | LIG |

úhor argentinský | Conger orbignyanus | COS |

ostriežotvaré b.b.i. | Perciformes | DPX |

Centropomus sp. b.b.i. | Centropomus spp. | ROB |

garupa | Mycteroperca spp. | GPB |

garupa červenohnědá | Epinephelus morio | GPR |

garupa b.b.i. | Epinephelus spp. | GPX |

Acanthistius brasilianus | Acanthistius brasilianus | BSZ |

garupovité b.b.i. | Serranidae | BSX |

lucián purpurový | Lutjanus purpureus | SNC |

Ocyurus chrysurus | Ocyurus chrysurus | SNY |

luciánovité b.b.i. | Lutjanidae | SNX |

Conodon nobilis | Conodon nobilis | BRG |

Haemulidae b.b.i. | Haemulidae (= Pomadasyidae) | GRX |

Cynoscion striatus | Cynoscion striatus | SWF |

Cynoscion sp. b.b.i. | Cynoscion spp. | WKX |

Micropogonias undulatus | Micropogonias undulatus | CKA |

Menticirrhus americanus | Menticirrhus americanus | KGB |

sciéna argentínska | Umbrina canasai | CKY |

Macrodon ancylodon | Macrodon ancylodon | WKK |

Pogonias cromis | Pogonias cromis | BDM |

sciénovité b.b.i. | Sciaenidae | CDX |

morany b.b.i. | Diplodus spp. | SRG |

zubatica b.b.i. | Dentex spp. | DEX |

zubatica striebristá | Sparus pagrus | RPG |

zubatice b.b.i. | Sparidae | SBX |

sultánky | Mullus spp. | MUX |

Cheilodactylus bergi | Cheilodactylus bergi | CTA |

Pinguipes sp. | Pinguipes spp. | SPB |

Percophis brasiliensis | Percophis brasiliensis | FLA |

Eleginops maclovinus | Eleginops maclovinus | BLP |

Dissostichus eleginoides | Dissostichus eleginoides | TOP |

Notothenia gibbenfrons | Notothenia gibbenfrons | NOG |

Notothenia squamifrons | Notothenia squamifrons | NOS |

Patagonotothen brevicauda | Patagonotothen brevicauda | NOT |

Patagonotothen longipes ramsai | Patagonotothen longipes ramsai | PAT |

Nototheniidae b.b.i. | Nototheniidae | NOX |

Chaenocephalus aceratus | Chaenocephalus aceratus | SSI |

Champsocephalus gunnari | Champsocephalus gunnari | ANI |

Channichthyidae b.b.i. | Channichthyidae | ICX |

Percoidei b.b.i. | Percoidei | PRC |

Genypterus blacodes | Genypterus blacodes | CUS |

centrolofusy b.b.i. | Centrolophidae | CEN |

sebastes modroústy | Helicolenus dactylopterus | BRF |

ropuškovité b.b.i. | Scorpaenidae | SCO |

Prionotus sp. | Prionotus spp. | SRA |

Hemirhamphus brasiliensis | Hemirhamphus brasiliensis | BAL |

lietavkovité b.b.i. | Exocoetidae | FLY |

barakudy | Sphyraena spp. | BAR |

mugily b.b.i. | Mugilildae | MUL |

aterínky | Atherinidae | SIL |

ostriežotvaré b.b.i. | Perciformes | PPX |

krájač skákavý | Pomatomus saltatrix | BLU |

Trachurus picturatus | Trachurus picturatus | JAA |

stavridy b.b.i. | Trachurus spp. | JAX |

kranasy b.b.i. | Caranx spp. | TRE |

serioly b.b.i. | Seriola spp. | AMX |

Parona signata | Parona signata | PAO |

kranasovité b.b.i. | Carangidae | CGX |

koryféna veľká | Coryphaena hippurus | DOL |

Peprilus sp. | Peprilus spp. | BTG |

Stromateidae | Stromateidae | BUX |

Elops saurus | Elops saurus | LAD |

Tarpon atlanticus | Tarpon (= Megalops) atlanticus | TAR |

sardinka brazilska | Sardinella brasiliensis | BSR |

sardinky b.b.i. | Sardinella spp. | SIX |

Brevoortia aurea | Brevoortia aurea | MHS |

Brevoortia pectinata | Brevoortia pectinata | MHP |

Harengula sp. | Harengula spp. | SAS |

Sprattus fuegensis | Sprattus fuegensis | FAS |

sardela argentínska | Engraulis anchoita | ANA |

sardelovité b.b.i. | Engraulidae | ANX |

sleďovité b.b.i. | Clupeoidei | CLU |

pelamida atlantická | Sarda sarda | BON |

acanthocybium dravý | Acanthocybium solandri | WAH |

makrela kavala | Scomberomorus cavalla | KGM |

Scomberomorus maculatus | Scomberomorus maculatus | SSM |

makrely b.b.i. | Scomberomorus spp. | KGX |

tuniak makrelovitý | Auxis thazard, A. rochei | FRZ |

tuniak skipjack čierny | Euthynnus alletteratus | LTA |

tuniak skipjack | Katsuwonus pelamis | SKJ |

tuniak modroplutvý | Thunnus thynnus | BFT |

tuniak atlantický | Thunnus atlanticus | BLF |

tuniak dlhoplutvý | Thunnus alalunga | ALB |

tuiak austrálsky | Thunnus maccoyii | SBF |

tuniak žltoplutvý | Thunnus albacares | YFT |

tuniak veľkooký | Tunnus obesus | BET |

tuniaky b.b.i. | Thunnini | TUN |

marlín atlantický | Istiophorus albicans | SAI |

plachetník modrý | Makaira nigricans | BUM |

plachetník biely | Tetrapturus albidus | WHM |

plachetníkovité | Istiophoridae | BIL |

mečiar obyčajný | Xiphias gladius | SWO |

makrelovité b.b.i. | Scombroidei | TUX |

Thyrsitops lepidopodes | Thyrsitops lepidopodes | WSM |

štetochvost striebristý | Trichiurus lepturus | LHT |

makrela japonská | Scomber japonicus | MAS |

Mustelus schmitti | Mustelus schmitti | SDP |

žralok | Mustelus spp. | SDV |

žraloky | Galeorhinus spp. | LSK |

žralok ostnatý | Squalus acanthias | DGS |

raja gitarová | Rhinobatos percellens | GUD |

piliare | Pristidae | SAW |

raje b.b.i. | Rajiformes | SRX |

Callorhinchus sp. | Callorhinchus spp. | CAH |

Elasmobranchii | Elasmobranchii | SKX |

Osteichthyes b.b.i. | Osteichthyes | MZZ |

Callinectes danae | Callinectes danae | CRZ |

Lithodes antarcticus | Lithodes antarcticus | KCR |

Paralomis granulosa | Paralomis granulosa | PAG |

Geryon sp. b.b.i. | Geryon spp. | GER |

morské kraby b.b.i. | Reptantia | CRA |

Panulirus argus | Panulirus argus | SLC |

Panulirus b.b.i. | Panulirus spp. | SLV |

Penaeus aztecus | Penaeus aztecus | ABS |

Penaeus brasiliensis | Penaeus brasiliensis | PNB |

Penaeus sp. b.b.i. | Penaeus spp. | PEN |

Xiphopenaeus kroyeri | Xiphopenaeus kroyeri | BOB |

Artemesia longinaris | Artemesia longinaris | ASH |

Pleoticus muelleri | Pleoticus muelleri | LAA |

Natantia b.b.i. | Natantia | DCP |

Euphausia superba | Euphausia superba | KRX |

morské kôrovce b.b.i. | Crustacea | CRU |

Gastropoda | Gastropoda | GAS |

ustrice b.b.i. | Crassostrea spp. | OYC |

Mytilus platensis | Mytilus platensis | MSR |

Aulacomya ater | Aulacomya ater | MSC |

hrebenatky b.b.i. | Pectinidae | SCX |

Donax sp. | Donax spp. | DON |

Bivalvia b.b.i. | Bivalvia | CLX |

sépiovité | Sepiidae, Sepiolidae | CTL |

kalmár patagónsky | Loligo gabi | SQP |

kalmáre | Loligo spp. | SQC |

Illex argentinus | Illex argentinus | SQA |

Martialia hyadesi | Martialia hyadesi | SQS |

chobotnicovité | Octopodidae | OCT |

kalmáre b.b.i. | Loliginidee, Ommastrephidae | SQU |

morské mäkkýše b.b.i. | Mollusca | MOL |

morské korytnačky | Testudinata | TTX |

JUHOVÝCHODNÝ ATLANTIK (oblasť rybolovu 47)

Slovenský názov | Latinský názov | 3-písmenkový identifikátor |

platesy b.b.i. | Pleuronectiformes | FLX |

Austroglossus microlepis | Austroglossus microlepis | SOW |

Austroglossus pectoralis | Austroglossus pectoralis | SOE |

Austroglossus sp. b.b.i. | Austroglossus spp. | SOA |

Cynoglossidae b.b.i. | Cynoglossidae | TOX |

Merluccius polli | Merluccius polli | HKB |

merlúza kapská | Merluccius capensis | HKK |

Merluccius paradoxus | Merluccius paradoxus | HKO |

merlúzy | Merluccius capensis, M. parad. | HKC |

merlúzy | Merlucciidae | HKZ |

treskotvaré b.b.i. | Gadiformes | GAD |

Sternoptychidae | Sternoptychidae | HAF |

Maurolicus sp. b.b.i. | Maurolicus spp. | MAU |

Maurolicus muelleri | Maurolicus muelleri | MAV |

Chlorophthalmidae | Chlorophthalmidae | GRE |

Galeichthyes feliceps | Galeichthyes feliceps | GAT |

Arius heudoloti | Arius heudoloti | SMC |

Ariidae b.b.i. | Ariidae | CAX |

Saurida tumbil | Saurida tumbil | LIG |

Synodontidae b.b.i. | Synodontidae | LIX |

úhorovité b.b.i. | Congridae | COX |

veľkozobec slukovitý | Macrorhamphosus scolopax | SNS |

veľkozobce | Macroramphosidae | SNI |

beryxy | Beryx spp. | ALF |

beryxovité b.b.i. | Berycidae | BRX |

zeus ostnatý | Zeus faber | JOD |

Zenopsis conchifer | Zenopsis conchifer | JOS |

Zeidae b.b.i. | Zeidae | ZEX |

kaprosovité | Caproidae | BOR |

kapros drobnohlavý | Capros aper | BOC |

ostriežotvaré b.b.i. | Perciformes | DPX |

garupy b.b.i. | Epinephelus spp. | GPX |

polyprion americký | Polyprion americanus | WRF |

garupovité b.b.i. | Serranidae | BSX |

Priacanthus sp. b.b.i. | Priacanthus spp. | BIG |

Priacanthidae | Priacanthidae | PRI |

apogony b.b.i. | Apogonidae | APO |

Acropomatidae | Acropomatidae | ACR |

Synagrops japonicus | Synagrops japonicus | SYN |

Synagrops sp. b.b.i. | Synagrops spp. | SYS |

Emmelichthys nitidus | Emmelichthys nitidus | EMM |

Emmelichthyidae | Emmelichthyidae | EMT |

luciánovité b.b.i. | Lutjanidae | SNX |

Namipterus sp. | Nemipterus spp. | THB |

Nemipteridae | Nemipteridae | THD |

Brachydeuterus auratus | Brachydeuterus auratus | GRB |

Plectorhinchus mediterraneus | Plectorhinchus mediterraneus | BRL |

Pomadasys jubelini | Pomadasys jubelini | BUR |

Haemulidae b.b.i. | Haemulidae (= Pomadasyidae) | GRX |

Argyrosomus hololepidotus | Argyrosomus hololepidotus | KOB |

Attractoscion aequidens | Attractoscion aequidens | AWE |

Otolithes ruber | Otolithes ruber | LKR |

Pseudotolithus sp. | Pseudotolithus spp. | CKW |

sciénovité b.b.i. | Sciaenidae | CDX |

Umbrina canariensis | Umbrina canariensis | UCA |

Cynoscion sp. b.b.i. | Cynoscion spp. | WKX |

Pagellus natalensis | Pagellus natalensis | TJO |

zubatice b.b.i. | Sparidae | SBX |

zubatice b.b.i. | Pagellus spp. | PAX |

morany b.b.i. | Diplodus spp. | SRG |

zubatica veľkooká | Dentex macrophthalmus | DEL |

zubatica angolská | Dentex angolensis | DEA |

zubatica kanárska | Dentex canariensis | DEN |

zubatica b.b.i. | Dentex spp. | DEX |

kantar tmavý | Spondyliosoma cantharus | BRB |

Argyrozona argyrozona | Argyrozona argyrozona | SLF |

Cheimerius nufar | Cheimerius nufar | SLD |

Perus rupestris | Perus rupestris | RER |

Pterogymnus laniarius | Pterogymnus laniarius | PGA |

Rhabdosargus globiceps | Rhabdosargus globiceps | WSN |

pagrus b.b.i., zubatice b.b.i. | Sparus (= Pagrus) spp. | SBP |

zubatica | Boops boops | BOG |

Chrysoblephus sp. b.b.i. | Chrysoblephus spp. | RSX |

Lithognathus lithognathus | Lithognathus lithognathus | SNW |

zubatica b.b.i. | Lihognathus spp. | STW |

zubatica mramorovaná | Lithognathus mormyrus | SSB |

Pachymetopon sp. | Pachymetopon spp. | CPP |

zubatica zlatopása | Sarpa salpa | SLM |

Polysteganus sp. b.b.i. | Polysteganus spp. | PLY |

Polysteganus praeorbitalis | Polysteganus praeorbitalis | SCM |

Polysteganus undulosus | Polysteganus undulosus | SEV |

Polysteganus coeruleopunctatus | Polysteganus coeruleopunctatus | SBU |

zubatice b.b.i. | Sparidae | SBX |

spikary | Spicara spp. | PIC |

sultánkovité b.b.i. | Mullidae | MUM |

sultánky | Mullus spp. | MUX |

Coracinidae b.b.i. | Coracinidae | COT |

Coracinus capensis | Coracinus capensis | GAJ |

Ephippidae | Ephippidae | SPA |

Drepane africana | Drepane africana | SIC |

ofidiony b.b.i. | Ophidiidae | OPH |

Genypterus capensis | Genypterus capensis | KCP |

býčkovité b.b.i. | Gobiidae | GPA |

sebastes červený | Sebastes capensis | REC |

sebastes b.b.i. | Helicolenus spp. | ROK |

sebastes modroústy | Helicolenus dactylopterus | BRF |

ropuškovité b.b.i. | Scopaenidae | SCO |

Trigla lyra | Trigla lyra | GUN |

Chelidonichthys capensis | Chelidonichthys capensis | GUC |

trigly b.b.i. | Triglidae | GUX. |

trigly | Trigla spp. | GUY |

balistovité, ostňovce | Balistidae | TRI |

čert africký | Lophius upsicephalus | MOK |

čertovité b.b.i. | Lophiidae | ANF |

Lampanyctodes hectoris | Lampanyctodes hectoris | LAN |

Myctophidae | Myctophidae | LXX |

ihlice b.b.i., belonovité b.b.i. | Belonidae | BEN |

Tylosurus sp. | Tylosurus spp. | NED |

sajre b.b.i. | Scomberesocidae | SAX |

sajra zobcová | Scomberesox saurus | SAU |

barakudy | Sphyraena spp. | BAR |

barakudovité | Sphyraenidae | BAZ |

mugily b.b.i. | Mugilidae | MUL |

Polynemidae b.b.i. | Polynemidae | THF |

Galeoides dedactylus | Galeoides dedactylus | GAL |

ostriežotvaré b.b.i. | Perciformes | PPX |

krájač skákavý | Pornatomus saltatrix | BLU |

krájače b.b.i. | Pormatomidae | POT |

kobia severná | Rachycentron canadum | CBA |

kobie b.b.i. | Rachycentridae | CBX |

Trachurus capensis | Trachurus capensis | HMC |

Trachurus trecae | Trachurus trecae | HMZ |

.stavridy b.b.i. | Trachurus spp. | JAX |

Decapterus sp | Decapterus spp. | SDX |

kranas konský | Caranx hippos | CCJ |

Decapterus rhonchus | Decapterus rhonchus | HMV |

kranasy b.b.i. | Caranx spp. | TRE |

Selene dorsalis | Selene dorsalis | LUK |

palometa | Trachinotus spp. | POX |

kranas žltoplutvý | Seriola lalandi | YTC |

serioly b.b.i. | Seriola spp. | AMX |

Lichia amia | Lichia amia | LEE |

Chloroscombrus chrysurus | Chloroscombrus chrysurus | BUA |

kranasovité b.b.i. | Carangidae | CGX |

bramy b.b.i. | Bramidae | BRZ |

brama makrelovitá | Brama brama | POA |

koryféna veľká | Coryphaena hippurus | DOL |

koryfénovité b.b.i. | Coryphaenidae | DOX |

Stromateus fiatola | Stromateus fiatola | BLB |

Stromateidae | Stromateidae | BUX |

albulovité | Albulidae | ALU |

Pterothrissus belloci | Pterothrissus belloci | BNF |

sardinka zlatopása | Sardinella aurita | SAA |

sardinka madeirská | Sardinella maderensis | SAE |

sardinka africká | Sardinops ocellatus | PIA |

Etrumeus whiteheadi | Etrumeus whiteheadi | WRR |

sardela juhoafrická | Engraulis capensis | ANC |

sardelovité b.b.i. | Engraulidae | ANX |

sleďovité b.b.i. | Clupeidae | CLP |

sardinky b.b.i. | Sardinella spp. | SIX |

sleďovité b.b.i. | Clupeoidei | CLU |

pelamida atlantická | Sarde sarda | BON |

acanthocybium dravý | Acanthocybium solandri | WAH |

tuniak tazard | Auxis thazard | FRI |

tuniak makrelovitý | Auxis thazard, A. rochei | FRZ |

Scomberomorus guttatus | Scomberomorus guttatus | COM |

Scomberomorus maculatus | Scomberomorus maculatus | SSM |

Scomberomorus tritor | Scomberomorus tritor | MAW |

Scomberomorus plurilineatus | Scomberomorus plurilineatus | KAK |

makrely b.b.i. | Scomberomorus spp. | KGX |

tuniak skipjack čierny | Euthynnus alletteratus | LTA |

Euthynnus affinis | Euthynnus affinis | KAW |

tuniak skipjack | Katsuwonus pelamis | SKJ |

tuniak modroplutvý | Thunnus thynnus | BFT |

tuniak dlhoplutvý | Thunnus alalunga | ALB |

tuniak austrálsky | Thunnus macconyii | SBF |

tuniak žltoplutvý | Thunnus albacares | YFT |

tuniak veľkooký | Thunnus obesus | BET |

marlín atlantický | Istiophorus albicans | SAI |

plachetník modrý | Makaira nigricans | BUM |

marlín indický | Makaira indica | BLM |

plachetník biely | Tetrapturus albidus | WHM |

plachetníkovité | Istiophoridae | BIL |

mečiar obyčajný | Xiphias gladius | SWO |

mečiarovité | Xiphiidae | XIP |

makrelovité b.b.i. | Scombroidei | TUX |

Gempylidae b.b.i. | Gempylidae | GEP |

Thyrsites atun | Thyrsites atun | SNK |

štetochvost striebristý | Trichiurus lepturus | LHT |

štetochvostovité b.b.i. | Trichiuridae | CUT |

vlasochvost stužkový | Lepidopus caudatus | SFS |

makrela japonská | Scomber japonicus | MAS |

makrely b.b.i. | Scombridae | MAX |

makrelovité b.b.i. | Scombroidei | MKX |

Lamnidae | Lamnidae | MSK |

Scyliorhinidae | Scyliorhinidae | SYX |

Carcharhinidae | Carcharhinidae | RSK |

žralok modrý | Prionace glauca | BSH |

mlatkohlavé | Sphyridae | SPY |

žralok hladký | Mustelus mustelus | SMD |

žralok šedivý | Galeorhinus galeus | GAG |

ostroňovité b.b.i. | Squalidae | DGX |

žralok ostnatý | Squalus acanthias | DGS |

Squalus megalops | Squalus megalops | DOP |

polorajovité | Squatinidae | ASK |

raje b.b.i. | Rajiformes | SRX |

raje | Rhinobatidae | GTF |

piliare | Pristidae | SAW |

rajovité b.b.i. | Rajidae | RAJ |

raje | Raja spp. | SKA |

tŕnovňovkité | Dasyatididae (= Trygonidae) | STT |

myliobatisovité | Myliobatidae | EAG |

mobule | Mobulidae | MAN |

elektrické raje | Torpedinidae | TOD |

Callorhinchus capensis | Callorhinchus capensis | CHM |

Callorhinchidae b.b.i. | Callorhinchidae | CAH |

Batoidimorpha b.b.i. | Batoidimorpha (Hypotremata) | BAI |

Selachimorpha b.b.i. | Selachimorpha (Pleurotremata) | SKH |

Elasmobranchii | Elasmobranchii | SKX |

Chondrychthyes b.b.i. | Chondrychthyes | CAR |

chiméry b.b.i. | Holocephali | HOL |

Osteichthyes b.b.i. | Osteichthyes | MZZ |

jedlý krab | Cancer pagurus | CRE |

Cancridae | Cancridae | CAD |

Portunidae b.b.i. | Portunidae | SWM |

Lithodidae b.b.i. | Lithodidae | KCX |

Lithodes antarcticus | Lithodes antarcticus | KCR |

Lithodes ferox | Lithodes ferox | KCA |

Geryon maritae | Geryon (= Chaceon) maritae | CGE |

Geryon sp. b.b.i. | Geryon spp. | GER |

Geryonidae | Geryonidae | GEY |

morské kraby b.b.i. | Reptantia | CRA |

Panulirus sp. b.b.i. | Panulirus spp. | SLV |

Panulirus regius | Panulirus regius | LOV |

Panulirus homarus | Panulirus homarus | LOK |

Jasus lalandii | Jasus lalandii | LBC |

Jasus tristani | Jasus tristani | LBT |

Palinuris delagoae | Palinuris delagoae | SLN |

Palinurus gilchristi | Palinurus gilchristi | SLS |

langusty b.b.i. | Palinuridae | VLO |

Scyllaridae | Scyllaridae | LOS |

Nephropsis stewarti | Nephropsis stewarti | NES |

homáre | Nephropidae | NEX |

Penaeus kerathurus | Penaeus kerathurus | TGS |

Penaeus indicus | Penaeus indicus | PNI |

Penaeus notialis | Penaeus notialis | SOP |

Penaeus sp. b.b.i. | Penaeus spp. | PEN |

hlbinné krevety | Parapenaeus longirostris | DPS |

krevety | Penaeidae | PEZ |

Aristeus varidens | Aristeus varidens | ARV |

Aristeidae | Aristeidae | ARI |

Palaemon serratus, garnáty | Palaemon serratus | CPR |

Solenoceridae | Solenoceridae | SOZ |

Haliporoides sp. | Haliporoides spp. | KNI |

Haliporoides triarthrus | Haliporoides triarthrus | KNS |

Haliporoides sibogae | Haliporoides sibogae | JAQ |

Natantia b.b.i. | Natantia | DCP |

morské kôrovce b.b.i. | Crustacea | CRU |

Haliotis midae | Haliotis midae | ABP |

Turbo sarmaticus | Turbo sarmaticus | GIW |

ustrice b.b.i. | Ostrea spp. | OYX |

Ostrea denticulata | Ostrea denticulata | ODE |

ustrica portugalská | Crassostrea angulata | OYP |

ustrice b.b.i. | Crassostrea spp. | OYC |

Perna perna | Perna perna | MSL |

Mytilidae b.b.i. | Mytilidae | MSX |

Pecten sulcicostatus | Pecten sulcicostatus | PSU |

hrebenatky b.b.i. | Pectinidae | SCX |

Mactra glabrata | Mactra glabrata | MAG |

Mactridae | Mactridae | MAT |

Veneridae | Veneridae | CLV |

Dosinia orbignyi | Dosinia orbignyi | DOR |

Donax sp. | Donax spp. | DON |

Solen capensisi | Solen capensis | RAC |

Solenidae | Solenidae | SOI |

Bivalvia b.b.i. | Bivalvia | CLX |

sépiovité | Sepiidae, Sepiolidae | CTL |

Loligo reynaudi | Loligo reynaudi | CHO |

kalmár angolský | Todarodes sagittatus angolen. | SQG |

kalmáre | Loligo spp. | SQC |

chobotnicovité | Octopodidae | OCT |

kalmáre b.b.i. | Loliginidae, Ommastrephidae | SQU |

morské mäkkýše b.b.i. | Mollusca | MOL |

Arctocephalus pusillus | Arctocephalus pusillus | SEK |

Pyura stolonifera | Pyura stolonifera | SSR |

Parechinus angulosus | Parechinus angulosus | URR |

Holothurioidea b.b.i. | Holothurioidea | CUX |

vodné bezstavovce b.b.i. | Invertebrata | INV |

ZÁPADNÝ INDICKÝ OCEÁN (Hlavná oblasť rybolovu 51)

Slovenský názov | Latinský názov | 3-písmenkový identifikátor |

Hilsa kelee | Hilsa kelee | HIX |

Tenualosa ilisha | Tenualosa ilisha | HIL |

Chanos chanos | Chanos chanos | MIL |

ostriež baramundi | Lates calcarifer | GIP |

platesy b.b.i. | Pleuronectiformes | FLX |

Psettodes erumei | Psettodes erumei | HAI |

Cynoglossidae b.b.i. | Cynoglossidae | TOX |

Bregmaceros macclellandi | Bregmaceros macclellandi | UNC |

treskotvaré b.b.i. | Gadiformes | GAD |

Harpadon nehereus | Harpadon nehereus | BUC |

Ariidae b.b.i. | Ariidae | CAX |

Saurida tumbil | Saurida tumbil | LIG |

Saurida undosquamis | Saunda undosquamis | LIB |

Synodontidae b.b.i. | Synodontidae | LIX |

Muraenesox sp. b.b.i. | Muraenesox spp. | PCX |

úhorovité b.b.i. | Congridae | COX |

beryxy | Beryx spp. | ALF |

zeus japonský | Zeus japonicus | JJD |

ostriežotvaré b.b.i. | Perciformes | DPX |

garupy b.b.i. | Epinephelus spp. | GPX |

garupovité b.b.i. | Serranidae | BSX |

Priacanthus sp. b.b.i. | Priacanthus spp. | BIG |

Sillaginidae | Sillaginidae | WHS |

Lactarius lactarius | Lactarius lactarius | TRF |

Emmelichthyidae | Emmelichthyidae | EMT |

Lutjanus argentimaculatus | Lutjanus argentimaculatus | RES |

lucián b.b.i. | Lutjanus spp. | SNA |

luciánovité b.b.i. | Lutjanidae | SNX |

Nemipterus sp. | Nemipterus spp. | THB |

Nemipteridae | Nemipteridae | THD |

Leiognathidae b.b.i. | Leiognathidae | POY |

Haemulidae b.b.i. | Haemulidae (= Pomadasyidae) | GRX |

Argyrosomus hololepidotus | Argyrosomus hololepidotus | KOB |

Atractoscion aequidens | Atractoscion aequidens | AWE |

sciénovité b.b.i. | Sciaenidae | CDX |

Lethrinidae | Lethrinidae | EMP |

zubatice b.b.i. | Pagellus spp. | PAX |

zubatica b.b.i. | Dentex spp. | DEX |

Argyrops spinifer | Argyrops spinifer | KBR |

Cheimerius nufar | Cheimerius nufar | SLD |

Petrus rupestris | Petrus rupestris | RER |

Chrysoblephus sp. b.b.i. | Chrysoblephus spp. | RSX |

zubatice b.b.i. | Sparidae | SBX |

sultánky | Mullus spp. | MUX |

sultánky | Upeneus spp. | GOX |

sultánkovité b.b.i. | Mullidae | MUM |

Drepane punctata | Drepane punctata | SPS |

pyskatcovité | Labridae | WRA |

Gerres sp. | Gerres spp. | MOJ |

Percoidei b.b.i | Percoidei | PRC |

Siganus sp. | Siganus spp. | SPI |

ropuškovité b.b.i. | Scorpaenidae | SCO |

Platycephalidae | Platycephalidae | FLH |

balistovité, ostňovce | Balistidae | TRI |

Myctophidae | Myctophidae | LXX |

Tylosurus sp. | Tylosurus spp. | NED |

Hemirhamphus sp. b.b.i. | Hemirhamphus spp. | HAX |

lietavkovité b.b.i. | Exocoetidae | FLY |

barakudy | Sphyraena spp. | BAR |

mugil hlavatý | Mugil cephalus | MUF |

mugily b.b.i. | Mugilidae | MUL |

Eleutheronema tetradactylum | Eleutheronema tetradactylum | FOT |

Polynemidae b.b.i. | Polynemidae | THF |

ostriežotvaré b.b.i. | Perciformes | PPX |

krájač skákavý | Pomatomus saltatrix | BLU |

kobia severná | Rachycentron canadum | CBA |

kobie b.b.i. | Rachycentridae | CBX |

stavridy b.b.i. | Trachurus spp. | JAX |

Decapterus ruselli | Decapterus russelli | RUS |

Decapterus sp. | Decepterus spp. | SDX |

kranasy b.b.i. | Caranx spp. | TRE |

palometa | Trachinotus spp. | POX |

kranas žltoplutvý | Seriola lalandi | YTC |

serioly b.b.i. | Seriola spp. | AMX |

makrela dúhová | Elagatis bipinnulata | RRU |

Gnatanodon speciosus | Gnatanodon speciosus | GLT |

Megalaspis cordyla | Megalaspis cordyla | HAS |

makrelovité | Scomberoides (= Chorinemus) spp. | QUE |

Selar crumenophthlamus | Selar crumenophthlamus | BIS |

Selaroides leptolesis | Selaroides leptolepis | TRY |

kranasovité b.b.i. | Carangidae | CGX |

Formio niger | Formio niger | POB |

koryféna veľká | Coryphaene hippurus | DOL |

Pampus argenteus | Pampus argenteus | SIP |

Stromateidae | Stromateidae | BUX |

Sardinella gibbosa | Sardinella gibbosa | SAG |

Sardinelle longiceps | Sardinelle longiceps | IOS |

sardinky b.b.i. | Sardinella spp. | SIX |

sardinka africká | Sardinops ocellatus | PIA |

Etrumeus teres | Etrumeus teres | RRH |

Stolephorus sp. | Stolephorus spp. | STO |

sardelovité b.b.i. | Engraulidae | ANX |

sleďovité b.b.i. | Clupeoidei | CLU |

Chirocentrus dorab | Chirocentrus dorab | DOB |

Chirocentrus sp. | Chirocentrus spp. | DOS |

acanthocybium dravý | Acanthocybium solandri | WAH |

Scomberomorus ommerson | Scomberomorus ommerson | COM |

Scomberomorus guttatus | Scoberomorus guttatus | GUT |

Scomberomorus lineolatus | Scomberomorus lineolatus | STS |

makrely b.b.i. | Scoberomorus spp. | KGX |

tuniak makrelovitý | Auxis thazard, A. rochei | FRZ |

Euthynnus affinis | Euthynnus affinis | KAW |

Tuniak skipjack | Katsuwonus pelamis | SKJ |

Thunnus tonggol | Thunnus tonggol | LOT |

tuniak dlhoplutvý | Thunnus alalunga | ALB |

tuniak austrálsky | Thunnus maccoyii | SBF |

tuniak žltoplutvý | Thunnus albacares | YFT |

tuniak veľkooký | Thunnus obesus | BET |

plachetník atlantický | Istiophorus platypherus | SFA |

marlín modrý | Makaira mazara | BLZ |

marlín indický | Makaira indica | BLM |

Tetrapturus audax | Tetrapturus audax | MLS |

plachetníkovité | Istiophoridae | BIL |

mečiar obyčajný | Xiphias gladius | SWO |

makrelovité b.b.i. | Scombroidei | TUX |

Thyrsites atun | Thyrsites atun | SNK |

štetochvost striebristý | Trichiurus lepturus | LHT |

vlasochvost stužkový | Lepidopus caudatus | SFS |

štetochvostovité b.b.i. | Trichiuridae | CUT |

makrela japonská | Scomber japonicus | MAS |

Rastrelliger kanagurta | Rastrelliger kanagurta | RAG |

Rastrelliger sp. b.b.i. | Rastrelliger spp. | RAX |

makrelovité b.b.i. | Scombroidei | MKX |

Carcharhinus falciformis | Carcharhinus falciformis | FAL |

Carcharhinidae | Carcharhinidae | RSK |

raje | Rhinobatidae | GTF |

piliare | Pristidae | SAW |

raje b.b.i. | Rajiformes | SRX |

Elasmobranchii | Elasmobranchii | SKX |

Osteichthyes b.b.i. | Osteichthyes | MZZ |

Portunus sp. | Portunus spp. | CRS |

Scylla serrata | Scylla serrata | MUD |

Geryon sp. | Geryon spp. | GER |

morské kraby b.b.i. | Reptantia | CRA |

Panulirus b.b.i. | Panulirus spp. | SLV |

Palinurus delagoae | Palinurus delagoae | SLN |

Scyllaridae | Scyllaridae | LOS |

Metanephrops andamanicus | Metanephrops andamanicus | NEA |

Penaeus monodon | Penaeus monodon | GIT |

Penaeus semisulcatus | Penaeus semisulcatus | TIP |

Penaeus indicus | Penaeus indicus | PNI |

Penaeus sp. b.b.i. | Penaeus spp. | PEN |

Haliporoides triarthrus | Haliporoides triarthrus | KNS |

Haliporoides sibogae | Haliporoides sibogae | JAQ |

Haliporoides sp. | Haliporoides spp. | KNI |

Natantia b.b.i. | Natantia | DCP |

morské kôrovce b.b.i. | Crustacea | CRU |

Haliotis sp. b.b.i. | Haliotis spp. | ABX |

Crassostrea cucullata | Crassostrea cucullata | CSC |

ustrice b.b.i. | Crassostrea spp. | OYC |

hlavonožce b.b.i. | Cephalopoda | CEP |

sépie | Sepiidae, Sepiolidae | CTL |

kalmáre | Loligo spp. | SQC |

chobotnicovité | Octopodidae | OCT |

kalmáre b.b.i. | Loliginidee, Ommastrephidee | SQU |

morské mäkkýše b.b.i. | Mollusca | MOL |

kareta obrovská | Chelonia mydas | TUG |

morské korytnačky b.b.i. | Testudinata | TTX |

Holothurioidea b.b.i. | Holothurioidea | CUX |

vodné bezstavovce b.b.i. | Invertebrata | INV |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 5

FORMÁT PRE PREDKLADANIE ÚDAJOV O ÚLOVKOCH PRE INÉ REGIÓNY AKO SEVERNÝ ATLANTICKÝ OCEÁN

Magnetické nosiče

Počítačové pásky: Deväť stôp, hustota 1600 alebo 6250 BPI a kódovanie EBCDIC alebo ASCII, pokiaľ možno bez etikiet. Pri etiketovaní by sa malo vložiť označenie konca databázy.

Diskety: formátované MS-DOS 3,5″ 720 K alebo 1,4 Mbyte alebo 5,25″ 360 K alebo 1,2 Mbyte.

Formát záznamu

Položka | Označenie | Poznámka |

1 — 4 | Štát (kód ISO, 3 písmená) | napr. FRA = Francúzsko |

5 — 6 | Rok | napr. 93 = 1993 |

7 — 8 | Hlavná oblasť rybolovu | 34 = Stredovýchodný Atlantik |

9 — 15 | Časť | 3.3 = časť 3.3 |

16 — 18 | Druhy | Kľúč pozostávajúci z 3 písmen |

19 — 26 | Úlovky | Tony |

Poznámky:

a) Údaje v políčku úlovky (položky 19 až 26) sa vkladajú zarovnané na pravý okraj a začínajú sa nevyplnenými medzerami. Všetky ostatné políčka sa zarovnávajú na ľavý okraj končia nevyplnenými medzerami.

b) Uvedené množstvá úlovkov sú ekvivalentom živej hmotnosti privezenej na breh, zaokrúhlenej na najbližšiu tonu.

c) Množstvá (položky 19 až 26) menšie ako pol tony sa zaznamenávajú ako "— 1".

d) Neznáme množstvá (položky 19 až 26) sa zaznamenávajú ako "— 2".

--------------------------------------------------