31995R0354Official Journal L 041 , 23/02/1995 P. 0001 - 0001


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 354/95

z 20. februára 1995,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 337/75, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na akt o pristúpení z roku 1994, a najmä na jeho článok 169,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže nariadenie (EHS) č. 337/751 zriadilo Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania;

keďže by sa malo upraviť zloženie správnej rady uvedeného strediska tak, aby sa zohľadnilo pristúpenie Rakúska, Fínska a Švédska,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prvý pododsek článku 4 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 337/75 sa mení a dopĺňa takto:

1. V úvodnej vete sa slová "39 členov" nahrádzajú slovami "48 členov".

2. V písmenách a), b) a c) sa slová "12 členov" nahrádzajú slovami "15 členov".

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v tretí deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Uplatňuje sa od 1. januára 1995.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. februára 1995

Za Radu

predseda

E. ALPHANDÉRY

1 Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 251/95 (Ú. v. ES L 30, 9.2.1995, s. 1).