31995L0018Úradný vestník L 143 , 27/06/1995 S. 0070 - 0074


Smernica Rady 95/18/ES

z 19. júna 1995

o udeľovaní licencií železničným podnikom

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 75,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 189c zmluvy [3],

keďže vnútorný trh predstavuje oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu;

keďže princíp slobody poskytovania služieb sa má uplatňovať v železničnom sektore, berúc do úvahy špecifické charakteristiky sektoru;

keďže smernica Rady 91/440/EHS z 29. júla 1991 o rozvoji železníc spoločenstva [4] zabezpečuje určité práva prístupu v medzinárodnej železničnej doprave pre železničné podniky a medzinárodné zoskupenia železničných podnikov;

keďže aby sa zabezpečilo uplatňovanie práva prístupu v spoločenstve na jednotnej a nediskriminačnej báze, je vhodné zaviesť licencie pre železničné podniky poskytujúce služby uvedené v článku 10 smernice 91/440/EHS;

keďže je vhodné zachovať rozsah pôsobnosti smernice 91/440/EHS vrátane výnimiek pre regionálnu, mestskú a prímestskú dopravu a keďže by malo byť stanovené, že dopravné činnosti vo forme kyvadlových prepráv cez tunel pod kanálom La Manche sú tiež vyňaté z rozsahu pôsobnosti tejto smernice;

keďže licencia vydaná členským štátom by sa mala uznávať ako platná v celom spoločenstve;

keďže podmienky spoločenstva týkajúce sa prístupu k železničnej infraštruktúre alebo tranzitu budú regulované inými ustanoveniami práva spoločenstva;

keďže vzhľadom na princíp subsidiarity a na zabezpečenie požadovanej jednotnosti a transparentnosti je vhodné, aby spoločenstvo stanovilo všeobecné princípy takého systému licencií a ponechalo členským štátom zodpovednosť za udeľovanie a spravovanie takých licencií;

keďže zabezpečenie spoľahlivých a primeraných služieb je potrebné k tomu, aby železničné podniky kedykoľvek spĺňali požiadavky týkajúce sa dobrej povesti, finančnej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti;

keďže pre ochranu zákazníkov a príslušných tretích strán je dôležité zabezpečiť, aby boli železničné podniky dostatočne poistené alebo mali rovnocenné systémy vzhľadom na krytie rizík vyplývajúcich zo záväzkov;

keďže v tejto súvislosti by malo byť tiež riešené dočasné zastavenie platnosti, odňatie licencií a udeľovanie dočasných licencií;

keďže od železničného podniku sa bude vyžadovať plnenie vnútroštátnych pravidiel a pravidiel spoločenstva týkajúcich sa poskytovania železničných služieb uplatňovaných nediskriminačným spôsobom, ktoré sú určené na to, aby zabezpečili podniku, že môže celkom bezpečne pokračovať vo svojej činnosti na špecifických úsekoch trate;

keďže z dôvodu zabezpečenia výkonnej prevádzky medzinárodnej železničnej dopravy je potrebné, aby železničné podniky rešpektovali dohody platné v tejto oblasti;

keďže na záver, postupy udeľovania, udržiavania a zmien a doplnení prevádzkových licencií železničných podnikov by mali odrážať všeobecnú požiadavku transparentnosti a nediskriminácie,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

ČASŤ I

Cieľ a rozsah pôsobnosti

Článok 1

1. Táto smernica sa týka kritérií platných na vydávanie, obnovenie alebo zmeny licencií členským štátom určených pre železničné podniky, ktoré sú usadené alebo sa usadia v spoločenstve, ak poskytujú služby uvedené v článku 10 smernice 91/440/EHS za podmienok stanovených v tomto článku.

2. Železničné podniky, ktorých činnosť je obmedzená na prevádzku regionálnej, mestskej alebo prímestskej dopravy, sú vyňaté z rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Železničné podniky a medzinárodné zoskupenia, ktorých činnosť je obmedzená na kyvadlovú dopravu cestných vozidiel cez tunel pod prielivom La Manche, sú tiež vyňaté z rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

3. Licencia je platná na celom území spoločenstva.

Článok 2

Na účely tejto smernice:

a) "železničný podnik" znamená každý súkromný alebo verejný podnik, ktorého hlavným predmetom činnosti je poskytovanie železničnej dopravy tovaru a/alebo cestujúcich, pričom podnik musí zabezpečiť trakciu;

b) "licencia" znamená oprávnenie vydané podniku členským štátom, ktorým sa uznáva jeho spôsobilosť ako železničného podniku. Táto spôsobilosť sa môže obmedziť na zabezpečenie špecifických typov služieb;

c) "licenčný orgán" znamená subjekt poverený členským štátom k vydávaniu licencií.

d) - "mestské a prímestské služby" znamenajú dopravu realizovanú s cieľom splnenia dopravných potrieb mestského centra alebo aglomerácií, ako aj dopravných potrieb medzi takým centrom alebo aglomeráciou a oblasťami, ktoré ich obklopujú;

- "regionálne služby" znamenajú dopravu realizovanú s cieľom splnenia dopravných potrieb regiónu.

Článok 3

Každý členský štát určí orgán zodpovedný za vydávanie licencií a plnenie povinností stanovených touto smernicou.

ČASŤ II

Licencie

Článok 4

1. Železničný podnik je oprávnený požiadať o licenciu v členskom štáte, v ktorom je usadený.

2. Členský štát nevydá licenciu, alebo nerozšíri jej platnosť, ak nie sú splnené požiadavky tejto smernice.

3. Železničný podnik, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v tejto smernici je oprávnený obdržať licenciu.

4. Žiadnemu železničnému podniku nebude dovolené poskytovať železničné dopravné služby, ktoré sú predmetom tejto smernice, pokiaľ mu nebola udelená primeraná licencia na služby, ktoré má vykonávať.

Táto licencia sama o sebe neoprávňuje jej držiteľa k prístupu k dopravnej infraštruktúre.

Článok 5

1. Železničný podnik musí byť schopný preukázať licenčným orgánom príslušného členského štátu pred začatím svojej činnosti, že bude kedykoľvek môcť splniť požiadavky týkajúce sa dobrej povesti, finančnej a odbornej spôsobilosti a krytie zodpovednosti za škodu uvedenej v článkoch 6 až 9.

2. Na účely odseku 1 poskytne každý žiadateľ všetky relevantné informácie.

Článok 6

Členské štáty stanovia podmienky, kedy je splnená požiadavka dobrej povesti tak, aby zabezpečili, že každý žiadajúci železničný podnik, alebo osoby poverené jeho riadením:

- nebol/neboli odsúdený/odsúdení za spáchanie závažných trestných činov, vrátane trestných činov obchodnej povahy,

- nebol na neho/nich vyhlásený konkurz,

- nebol/neboli odsúdený/odsúdení za spáchanie závažných trestných činov za porušenie osobitných právnych predpisov platných v oblasti dopravy,

- nebol/neboli odsúdený/odsúdení za závažné alebo opakované porušenie záväzkov vyplývajúcich zo sociálneho alebo pracovného práva, vrátane záväzkov vyplývajúcich z právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov.

Článok 7

1. Požiadavky týkajúce sa finančnej spôsobilosti sú splnené, ak žiadajúci železničný podnik môže preukázať, že je schopný splniť svoje súčasné a potenciálne záväzky stanovené podľa reálnych odhadov na obdobie dvanástich mesiacov.

2. Na účely odseku 1, každý žiadateľ poskytne aspoň údaje uvedené v časti I prílohy.

Článok 8

1. Požiadavky týkajúce sa odbornej spôsobilosti sú splnené, ak:

a) žiadajúci železničný podnik má alebo bude mať organizáciu riadenia podniku, ktorá má znalosti a/alebo skúsenosti potrebné na vykonávanie bezpečného a spoľahlivého prevádzkového riadenia a dozoru nad typom činností uvedených v licencii,

b) jeho zamestnanci zodpovední za bezpečnosť, najmä strojvodcovia, sú plne kvalifikovaní vo svojej oblasti činnosti a

c) zamestnanci, vozový park a organizácia môže zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti poskytovaných služieb.

2. Na účely odseku 1, každý žiadateľ poskytne aspoň údaje uvedené v časti II prílohy.

3. Žiadateľ musí predložiť primeraný písomný dôkaz o splnení kvalifikačných požiadaviek.

Článok 9

Železničný podnik musí byť primerane poistený alebo mať rovnocenné dojednania, ktoré v súlade s vnútroštátnym alebo medzinárodným právom, zabezpečujú krytie jeho záväzkov v prípade nehôd, najmä s ohľadom na cestujúcich, batožinu, náklad, poštu a tretie strany.

ČASŤ III

Platnosť licencie

Článok 10

1. Licencia je platná pokiaľ železničný podnik spĺňa povinnosti stanovené v tejto smernici. Licenčný orgán však môže prijať opatrenie na pravidelné preskúmanie aspoň raz za päť rokov.

2. Osobitné ustanovenia upravujúce dočasné pozastavenie platnosti alebo odňatie licencie, môžu byť začlenené do samotnej licencie.

Článok 11

1. Ak existuje vážna pochybnosť o tom, či železničný podnik, ktorý má licenciu, spĺňa požiadavky tejto smernice a najmä požiadavky článku 5, licenčný orgán môže kedykoľvek overiť, či tento železničný podnik v skutočnosti spĺňa tieto požiadavky.

Ak sa licenčný orgán presvedčí, že železničný podnik už naďalej nespĺňa požiadavky tejto smernice a najmä požiadavky článku 5, dočasne pozastaví platnosť alebo odníme licenciu.

2. Ak sa licenčný orgán členského štátu ubezpečí, že sú vážne pochybnosti vzhľadom na súlad s požiadavkami stanovenými v tejto smernici u železničného podniku, ktorému bola licencia vydaná licenčným orgánom iného členského štátu, bezodkladne o tom informuje tento licenčný orgán.

3. Bez ohľadu na odsek 1 ak je platnosť licencie dočasne pozastavená alebo je licencia odňatá z dôvodu nesúladu s požiadavkami finančnej spôsobilosti, licenčný orgán môže udeliť dočasnú licenciu pod podmienkou reorganizácie železničného podniku za predpokladu, že nie je ohrozená bezpečnosť. Dočasná licencia neplatí však dlhšie ako šesť mesiacov po dátume jej vydania.

4. Ak železničný podnik zastavil prevádzku na šesť mesiacov alebo nezačal prevádzku do šiestich mesiacov po udelení licencie, licenčný orgán môže rozhodnúť o predložení licencie na schválenie alebo o pozastavení jej platnosti.

Pokiaľ ide o začatie prevádzky, železničný podnik môže požiadať o stanovenie dlhšieho obdobia, berúc do úvahy osobitnú povahu poskytovaných služieb.

5. V prípade zmeny ovplyvňujúcej právnu situáciu podniku, najmä v prípade zlúčenia alebo splynutia, licenčný orgán môže rozhodnúť, že licencia musí byť znovu predložená na schválenie. Príslušný železničný podnik môže pokračovať v prevádzke pokiaľ licenčný orgán nedospeje k rozhodnutiu, že je ohrozená bezpečnosť; v tomto prípade sa uvedú dôvody pre takéto rozhodnutie.

6. Ak železničný podnik zamýšľa významne zmeniť alebo rozšíriť svoje činnosti, predloží licenciu licenčnému orgánu k preskúmaniu.

7. Licenčný orgán nepovolí železničnému podniku ponechať si licenciu, ak sa proti nemu začalo konkurzné alebo podobné konanie, ak je tento orgán presvedčený, že nie je reálny predpoklad uspokojivej finančnej rekonštrukcie v prijateľnom časovom období.

8. Ak licenčný orgán dočasne pozastaví platnosť licencie, odníme ju alebo zmení a doplní, dotknutý členský štát o tom bezodkladne informuje Komisiu. Komisia informuje ostatné členské štáty.

Článok 12

Okrem požiadaviek tejto smernice železničný podnik musí tiež byť v súlade s požiadavkami ustanovenými vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktoré sú zlučiteľné s právom spoločenstva a sú uplatňované nediskriminačným spôsobom, sú to najmä:

- osobitné technické a prevádzkové požiadavky na železničné služby,

- bezpečnostné požiadavky na zamestnancov, vozový park a vnútornú organizáciu podniku,

- opatrenia týkajúce sa zdravotných, bezpečnostných, sociálnych podmienok a práva pracovníkov a spotrebiteľov.

Článok 13

Železničné podniky musia rešpektovať platné dohody vzťahujúce sa na medzinárodnú železničnú dopravu v členskom štáte, v ktorom pôsobia.

ČASŤ IV

Prechodné ustanovenie

Článok 14

Železničným podnikom prevádzkujúcim železničnú dopravu sa poskytne prechodné obdobie 12 mesiacov ako konečný dátum transpozície uvedenej v článku 16 ods. 2, aby sa mohli prispôsobiť ustanoveniam tejto smernice. Toto prechodné obdobie sa nevzťahuje na akékoľvek ustanovenie, ktoré by mohlo ovplyvniť bezpečnosť železničnej prevádzky.

ČASŤ V

Záverečné ustanovenia

Článok 15

1. Postupy udeľovania licencií uverejní dotknutý členský štát a informuje o tom Komisiu.

2. Licenčný orgán príjme rozhodnutie týkajúce sa žiadosti čo možno najskôr, ale najneskôr do troch mesiacov po obdržaní všetkých relevantných informácií, najmä údajov uvedených v prílohe, berúc do úvahy všetky použiteľné informácie. Rozhodnutie sa oznámi žiadajúcemu železničnému podniku. V odmietnutí sa uvedú dôvody.

3. Členské štáty príjmu opatrenia potrebné k tomu, aby zabezpečili, že rozhodnutia licenčného orgánu sa podrobia právnemu preskúmaniu.

Článok 16

1. Dva roky po uplatňovaní tejto smernice predloží Komisia Rade správu sprevádzanú, ak to bude nevyhnutné, návrhmi týkajúcimi sa ďalšej činnosti spoločenstva, vzťahujúcej sa najmä na možnosť rozšírenia rozsahu pôsobnosti smernice.

2. Členské štáty príjmu zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do dvoch rokov od dátumu nadobudnutia jej účinnosti. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

3. Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 17

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 18

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 19. júna 1995

Za Radu

predseda

B. Pons

[1] Ú. v. ES C 24, 28. 1. 1994, s. 2 a Ú. v. ES C 225, 13. 8. 1994, s. 9.

[2] Stanovisko predložené 14. septembra 1994 (Ú. v. ES C 393, 31. 12. 1994, s. 56).

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 3. mája 1994 (Ú. v. ES C 205, 25. 7. 1994, s. 38), spoločná pozícia Rady z 21. novembra 1994 (Ú. v. ES C 354 z 13. 12. 1994, s. 11) a rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 14. marca 1995 (Ú. v. ES C 89, 10. 4. 1995, s. 30).

[4] Ú. v. ES L 237, 24. 8. 1991, s. 25.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

I. Údaje uvedené v článku 7 ods. 2

1. Finančná spôsobilosť sa overí prostredníctvom ročnej účtovnej závierky podniku alebo v prípade, ak žiadajúci podnik nemôže predložiť ročnú účtovnú závierku prostredníctvom súvahy. Musia sa poskytnúť najmä podrobné údaje týkajúce sa nasledovných aspektov:

a) dostupné prostriedky, vrátane prostriedkov uložených v bankách, záruk na bankový úver a pôžičky;

b) fondy a aktíva použiteľné ako záruky;

c) prevádzkový kapitál;

d) príslušné náklady, vrátane nákladov na nákup vzťahujúcich sa k vozidlám, pozemkom, budovám, montážam a vozovému parku;

e) zaťaženie podnikových aktív.

2. Žiadateľ nie je finančne spôsobilý najmä vtedy, ak má značné nedoplatky na daniach alebo sociálnom zabezpečení, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

3. Orgán môže najmä požadovať predloženie audítorskej správy a vhodných dokumentov z banky, sporiteľne, účtovníka alebo audítora. Tieto dokumenty musia obsahovať informácie týkajúce sa záležitostí uvedených v odseku 1.

II. Údaje uvedené v článku 8 ods. 2

1. Údaje o povahe vozového parku a jeho údržbe, najmä vzhľadom na normy bezpečnosti.

2. Údaje o kvalifikácii zamestnancov zodpovedných za bezpečnosť a podrobnosti týkajúce sa školenia zamestnancov.

--------------------------------------------------