31995F1127(03)Úradný vestník C 316 , 27/11/1995 S. 0048 - 0048


Akt Rady

z 26. júla 1995,

ktorým sa vyhotoví Dohovor o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev

(95/C 316/03)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej článok K.3 ods. 2, písm. c),

keďže s cieľom dosahovania cieľov únie považujú členské štáty boj proti zločinu, ktorý poškodzuje finančné záujmy Európskych spoločenstiev, za vec spoločného záujmu spadajúcu do rámca spolupráce upravenej v hlave IV Základnej zmluvy;

keďže s cieľom boja proti takýmto podvodom s nasadením všetkých síl je nevyhnutné vypracovať prvú dohodu, ktorá bude krátko na to doplnená ďalším právnym predpisom takým spôsobom, aby v rámci trestného práva došlo k zvýšeniu účinnosti ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev;

ROZHODLA, že sa týmto vyhotoví dohovor, text ktorého je uvedený v prílohe a ktorý dnes podpísali zástupcovia vlád členských štátov Európskej únie,

ODPORÚČA, aby ho členské štáty prijali v súlade s ich ústavnými požiadavkami.

V Bruseli 26. júla 1995

Za Radu

predseda

J. A. Belloch Julbe

--------------------------------------------------