31994R2701Úradný vestník L 287 , 08/11/1994 S. 0007 - 0017
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 62 S. 0179
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 62 S. 0179


Nariadenie Komisie (ES) č. 2701/94

zo 7. novembra 1994,

ktoré mení a dopĺňa prílohy I, II, III a IV k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90 ustanovujúcemu postup spoločenstva pri stanovení maximálnych hladín rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2377/90 z 26. júna 1990 ustanovujúce postup spoločenstva na stanovenie maximálnych hladín rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu [1], naposledy zmenenom a doplnenom nariadením Komisie (ES) č. 1430/94 [2], a najmä na jeho články 6, 7 a 8,

keďže od prijatia nariadenia boli prílohy veľa raz zmenené a doplnené; keďže z dôvodu ich počtu, komplexnosti a ich rozptýlenosti medzi rôznymi Úradnými vestníkmi Európskych spoločenstiev sú texty ťažko použiteľné a tak chýba prehľad, ktorý by mal byť nevyhnutnou vlastnosťou každej legislatívy; keďže majú byť preto ustálené; keďže pri tej istej príležitosti názov a chemická vlastnosť niektorých zlúčenín má byť upravená alebo upresnená a určité chyby by mali byť opravené;

keďže opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prispôsobenie technického pokroku smerníc o odstraňovaní technických prekážok v obchode sektoru veterinárnych liečiv,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I, II, III a IV k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 sa týmto menia a dopĺňajú tak, ako je ustanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 60. deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. novembra 1994

Za Komisiu

Martin Bangemann

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 156, 23.6.1994, s. 6.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

"

PRÍLOHA I

Zoznam farmakologicky účinných látok, pre ktoré sú stanovené maximálne hladiny rezíduí

1. Anti-infekčné látky

1.1. Chemoterapeutiká

1.1.1. Sulfonamidy

Farmakologicky účinná(-é) látka (-y) | Sledované rezíduum | Druhy zvierat | MRL | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |

Všetky látky patriace do skupiny sulfonamidov | Pôvodné liečivo | Všetky druhy produkujúce potraviny | 100 μg/kg | Sval, pečeň, oblička, tuk | Suma všetkých látok v skupine sulfonamidov nesmie prekročiť 100 μg/kg. |

1.2. Antibiotiká

1.2.1. Penicilíny

Farmakologicky účinná(-é) látka (-y) | Sledované rezíduum | Druhy zvierat | MRL | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |

1.2.1.1.Benzylpenicillin | Benzylpenicillin | Všetky druhy produkujúce potraviny | 50 μg/kg | Sval, pečeň, oblička, tuk | |

4 μg/kg | Mlieko | |

1.2.1.2.Ampicillin | Ampicillin | Všetky druhy produkujúce potraviny | 50 μg/kg | Sval, pečeň, oblička, tuk | |

4 μg/kg | Mlieko | |

1.2.1.3.Amoxicillin | Amoxicillin | Všetky druhy produkujúce potraviny | 50 μg/kg | Sval, pečeň, oblička, tuk | |

4 μg/kg | Mlieko | |

1.2.1.4.Oxacillin | Oxacillin | Všetky druhy produkujúce potraviny | 300 μg/kg | Sval, pečeň, oblička, tuk | |

30 μg/kg | Mlieko | |

1.2.1.5.Cloxacillin | Cloxacillin | Všetky druhy produkujúce potraviny | 300 μg/kg | Sval, pečeň, oblička, tuk | |

30 μg/kg | Mlieko | |

1.2.1.6.Dicloxacillin | Dicloxacillin | Všetky druhy produkujúce potraviny | 300 μg/kg | Sval, pečeň, oblička, tuk | |

30 μg/kg | Mlieko | |

1.2.2. Cefalosporíny

Farmakologicky účinná(-é) látka (-y) | Sledované rezíduum | Druhy zvierat | MRL | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |

1.2.2.1.Cefquinome | Cefquinome | Hovädzí dobytok | 200 μg/kg | Oblička | |

100 μg/kg | Pečeň | |

50 μg/kg | Sval | |

50 μg/kg | Tuk | |

1.2.3. Chinolóny

Farmakologicky účinná(-é) látka (-y) | Sledované rezíduum | Druhy zvierat | MRL | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |

1.2.3.1.Enrofloxacin | Suma enrofloxacinu a ciprofloxacinu | Hovädzí dobytok, ošípané, hydina | 30 μg/kg | Sval, pečeň, oblička | |

1.2.4. Makrolidy

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y) | Sledované rezíduum | Druhy zvierat | MRL | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |

1.2.4.1.Tilmicosin | Tilmicosin | Hovädzí dobytok | 1000 μg/kg | Pečeň, oblička | |

50 μg/kg | Sval, tuk | |

2. Antiparazitárne látky

2.1. Látky pôsobiace proti endoparazitom

2.1.1. Avermectiny

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y) | Sledované rezíduum | Druhy zvierat | MRL | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |

2.1.1.1.Ivermectin | 22,23-dihydroavermectin B1a | Hovädzí dobytok | 100 μg/kg | Pečeň | |

40 μg/kg | Tuk | |

Ošípané | 15 μg/kg | Pečeň, Ovce | |

20 μg/kg | Tuk, Kone | |

2.1.1.2.Abamectin | Avermectin B1a | Hovädzí dobytok | 20 μg/kg | Pečeň | |

10 μg/kg | Tuk | |

2.1.1.3.Doramectin | Doramectin | Hovädzí dobytok | 15 μg/kg | Pečeň | |

25 μg/kg | Tuk | |

2.1.2. Salicylanilidy

Farmakologicky účinná(-é) látka (-y) | Sledované rezíduum | Druhy zvierat | MRL | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |

2.1.2.1.Closantel | Closantel | Hovädzí dobytok | 1000 μg/kg | Sval, pečeň | |

3000 μg/kg | Oblička, tuk | |

Ovce | 1500 μg/kg | Sval, pečeň | |

5000 μg/kg | Oblička, tuk | |

2000 μg/kg | — | |

PRÍLOHA II

Zoznam látok, pre ktoré nie sú stanovené maximálne hladiny rezíduí

1. Anorganické zlúčeniny

Farmakologicky účinná(-é) látka(-y) | Druhy zvierat | Iné ustanovenia |

1.1.Peroxid vodíka | Ryby | |

1.2.Síra | Hovädzí dobytok | |

Ošípané | |

Ovce | |

Kozy | |

Kone | |

1.3.Jód a jeho anorganické zlúčeniny: | Všetky druhy produkujúce potraviny | |

Sodík a draslík — jodidySodík a draslík — jodičnanyJodofóry vrátane polyvinylpyrrolidone — jodidu | |

1.4.Chlorid sodný | Hovädzí dobytok | len pre lokálne použitie |

2. Organické zlúčeniny

Farmakologicky účinná(-é) látka(-y) | Druhy zvierat | Iné ustanovenia |

2.1.Etiproston trometanín | Hovädzí dobytok Ošípané | |

2.2.Ketanserín tartarát | Kone | |

2.3.Fertirelín acetát | Hovädzí dobytok | |

2.4Ľudský menopauzálny močový gonádotropín | Hovädzí dobytok | |

2.5.Kyselina mliečna | Všetky druhy produkujúce potraviny | |

2.6.Melatonín | Ovce Kozy | |

2.7.Organické zlúčeniny jódu | — Jodoform | |

Všetky druhy produkujúce potraviny | | |

2.8.Acetyl cisteín | Všetky druhy produkujúce potraviny | |

PRÍLOHA III

Zoznam farmakologicky účinných látok používaných vo veterinárnych liečivách, pre ktoré sú stanovené dočasné maximálne hladiny rezíduí

1. Anti-infekčné látky

1.1. Chemoterapeutiká

1.1.1. Sulfonamidy

Farmakologicky účinná(-é) látka (-y) | Sledované rezíduum | Druhy zvierat | MRL | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |

Všetky látky patriace do skupiny sulfonamidov | Pôvodné liečivo | Hovädzí dobytok, ovce, kozy | 100 μg/kg | Mlieko | Dočasné MRL platia do 1. 1. 1996. Suma všetkých látok v skupine sulfónamidov nesmie prekročiť 100 μg/kg. |

1.1.2. Deriváty diamino — pyrimidínu

Farmakologicky účinná(-é) látka (-y) | Sledované rezíduum | Druhy zvierat | MRL | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |

1.1.2.1.Trimethoprim | Trimethoprim | Všetky druhy produkujúce potraviny | 50 μg/kg | Sval, pečeň, oblička, tuk, mlieko | Dočasné MRL platí do 1. 1. 1996 |

1.1.3. Nitrofurány

Farmakologicky účinná(-é) látka (-y) | Sledované rezíduum | Druhy zvierat | MRL | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |

1.1.3.1.Furazolidon | Všetky rezíduá s neporušenou 5-nitro štruktúrou | Všetky druhy produkujúce potraviny | 5 μg/kg | Sval, pečeň, oblička, tuk | Dočasné MRL platí do 1. 7. 1995 |

1.1.4. Nitroimidazoly

Farmakologicky účinná(-é) látka (-y) | Sledované rezíduum | Druhy zvierat | MRL | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |

1.1.4.1.Dimetridazol | Všetky rezíduá s neporušenou nitroimidazolovou štruktúrou | Všetky druhy produkujúce potraviny | 10 μg/kg | Sval, pečeň, oblička, tuk | Dočasné MRL platí do 1. 1. 1995 |

1.2. Antibiotiká

1.2.1. Tetracyklíny

Farmakologicky účinná(-é) látka (-y) | Sledované rezíduum | Druhy zvierat | MRL | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |

Všetky látky patriace do skupiny tetracyklínov | Pôvodné liečivo | Všetky druhy produkujúce potraviny | 600 μg/kg | Oblička | Dočasné MRL platia do 1. 1. 1996. Suma všetkých látok v skupine tetracyklínov nesmie prekročiť označené hladiny. |

300 μg/kg | Pečeň |

200 μg/kg | Vajcia |

100 μg/kg | Sval |

100 μg/kg | Mlieko |

1.2.2. Makrolidy

Farmakologicky účinná(-é) látka (-y) | Sledované rezíduum | Druhy zvierat | MRL | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |

1.2.2.1.Spiramycin | Spiramycin | Hovädzí dobytok, ošípané | 300 μg/kg | Pečeň | Dočasné MRL platia do 1. 7. 1995. MRL pre pečeň, obličku a sval platia pre oba druhy, hovädzí dobytok a ošípané. |

200 μg/kg | Oblička |

50 μg/kg | Sval |

Hovädzí dobytok | 150 μg/kg | Mlieko |

1.2.2.2.Tylosin | Tylosin | Hovädzí dobytok Ošípané Hydina | 100 μg/kg | Sval, pečeň, oblička | Dočasné MRL platia do 1. 71995. |

Hovädzí dobytok | 50 μg/kg | Mlieko |

1.2.3 Thiamphenicol a príbuzné zlúčeniny

Farmakologicky účinná(-é) látka (-y) | Sledované rezíduum | Druhy zvierat | MRL | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |

1.2.3.1.Thiamphenicol | Thiamphenicol | Thiamphenicol Hovädzí dobytok hydina | 40 μg/kg | Sval, pečeň, oblička, tuk | Dočasné MRL platí do1. 1. 1996 |

2. Antiparazitárne látky

2.1. Látky pôsobiace proti endoparazitom

2.1.1. Benzimidazoly a probenzimidazoly

Farmakologicky účinná(-é) látka (-y) | Sledované rezíduum | Druhy zvierat | MRL | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |

2.1.1.1.Febantel | Kombinované rezídua oxfendazolu, sulfon oxfendazolu a fenbendazolu | Všetky druhy produkujúce potraviny | 1000 μg/kg | Pečeň | Dočasné MRL platia do 1. 7. 1995. MRL zahrňujú všetky rezíduá febantelu, fenbendazolu a oxfendazolu. |

10 μg/kg | Sval, oblička, tuk |

10 μg/kg | Mlieko |

2.1.1.2.Fenbendazol | Kombinované rezídua oxfendazolu, sulfon oxfendazolu a fenbendazolu | Všetky druhy produkujúce potraviny | 1000 μg/kg | Pečeň | Dočasné MRL platia do 1. 7. 1995. MRL zahrňujú všetky rezíduá febantelu, fenbendazolu a oxfendazolu. |

10 μg/kg | Sval, oblička, tuk |

10 μg/kg | Mlieko |

2.1.1.3.Oxfendazol | Kombinované rezídua oxfendazolu, sulfon oxfendazolu a fenbendazolu | Všetky druhy produkujúce potraviny | 1000 μg/kg | Pečeň | Dočasné MRL platia do 1. 7. 1995. MRL zahrňujú všetky rezíduá febantelu, fenbendazolu a oxfendazolu |

10 μg/kg | Sval, oblička, tuk |

10 μg/kg | Mlieko |

2.1.1.4.Albendazol | Suma albendazolu a metabolitov, ktoré sú merané ako 2-amino-benzimidazolsulfát | Hovädzí dobytok Ovce | 100 μg/kg | Sval, tuk, mlieko | Dočasné MRL platia do 1. 1. 1996 |

500 μg/kg | Oblička |

1000 μg/kg | Pečeň |

2.1.1.5.Tiabendazol | Suma tiabendazolu a 5-hydroxytiabendazolu | Hovädzí dobytok Ovce Kozy | 100 μg/kg | Sval, pečeň, oblička, tuk, mlieko | Dočasné MRL platia do 1. 1. 1996 |

2.1.1.6.Triclabendazol | Suma extrahovateľných rezíduí, ktoré môžu byť oxidované na ketotricla-bendazol | Hovädzí dobytok Ovce | 150 μg/kg | Sval, pečeň, oblička | Dočasné MRL platia do1. 7. 1995 |

50 μg/kg |

2.1.1.7.Tuk | Flubendazol | Flubendazol Hydina | 500 μg/kg | Pečeň | Dočasné MRL platia do 1. 1. 1996 |

200 μg/kg | Sval |

400 μg/kg | Vajcia |

Ošípané | 10 μg/kg | Sval, pečeň, oblička, tuk |

2.1.1.8.Oxibendazol | Oxibendazol | Oxibendazol Hovädzí dobytok Ovce | 100 μg/kg | Sval, pečeň, oblička, tuk | Dočasné MRL platia do 1. 1. 1996 |

50 μg/kg | Mlieko |

Ošípané Kone | 100 μg/kg | Sval, pečeň, oblička, tuk |

2.1.2. Tetra-hydro-imidazoly (imidazoltiazoly)

Farmakologicky účinná(-é) látka (-y) | Sledované rezíduum | Druhy zvierat | MRL | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |

2.1.2.1.Levamisol | Levamisol | Všetky druhy produkujúce potraviny | 10 μg/kg | Sval, pečeň, oblička, tuk, mlieko | Dočasné MRL platí do 1. 1. 1995 |

2.2. Látky pôsobiace proti ektoparazitom

Farmakologicky účinná(-é) látka (-y) | Sledované rezíduum | Druhy zvierat | MRL | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |

2.2.1.Amitraz | Suma amitrazu a metabolitov, ktoré sú merané ako 2,4-dimetyl anilin | Ošípané | 50 μg/kg | Sval | Dočasné MRL platia do 1. 7. 1996 |

200 μg/kg | Oblička, pečeň |

3. Látky pôsobiace na nervový systém

3.1. Látky pôsobiace na centrálny nervový systém

3.1.1. Butyrofenonové trankvilizéry

Farmakologicky účinná(-é) látka (-y) | Sledované rezíduum | Druhy zvierat | MRL | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |

3.1.1.1.Azaperon | Azaperol | Všetky druhy produkujúce potraviny | 100 μg/kg | Oblička | Dočasné MRL platia do 1. 7. 1996 |

50 μg/kg | Pečeň, sval, tuk |

3.2. Látky pôsobiace na autonómny nervový systém

3.2.1. Anti-adrenergiká

Farmakologicky účinná(-é) látka (-y) | Sledované rezíduum | Druhy zvierat | MRL | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |

3.2.1.1.Carazolol | Carazolol | Všetky druhy produkujúce potraviny | 30 μg/kg | Pečeň | Dočasné MRL platia do 1. 1. 1996 |

5 μg/kg | Oblička, sval, tuk |

PRÍLOHA IV

Zoznam farmakologicky účinných látok, pre ktoré nemôžu byť stanovené maximálne hladiny rezíduí

1. Nitrofurány okrem furazolidonu (pozri prílohu III)

2. Ronidazol

3. Dapson

4. Chloramfenikol

"

--------------------------------------------------