31994R1831Úradný vestník L 191 , 27/07/1994 S. 0009 - 0012
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 14 Zväzok 1 S. 0211
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 14 Zväzok 1 S. 0211


Nariadenie Komisie (ES) č. 1831/94

z 26. júla 1994

o nezrovnalostiach a spätnom získaní súm neoprávnene vyplatených v súvislosti s financovaním Kohézneho fondu a o organizácii informačného systému v tejto oblasti

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1164/94 zo 16. mája 1994, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond [1], najmä na jeho článok 12 ods. 5,

keďže článok 12 nariadenia (ES) č. 1164/94 uvádza princípy spravovania, v rámci spoločenstva, kampane proti nezrovnalostiam a spätnom získaní súm stratených v dôsledku nezrovnalostí alebo nedbanlivosti v oblasti Kohézneho fondu;

keďže pravidlá uvedené v tomto nariadení sa musia dotýkať všetkých oprávnených opatrení stanovených v článku 3 nariadenia (ES) č. 1164/94;

keďže toto nariadenie sa týka iba niektorých aspektov povinností oprávnených členských štátov podľa článku 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1164/94, a preto by ňou nemali byť dotknuté iné povinnosti podľa toho článku;

keďže na účely dosiahnutia lepšej informovanosti Komisie o opatreniach, ktoré uskutočňujú oprávnené členské štáty na boj proti nezrovnalostiam, je potrebné určiť vnútroštátne ustanovenia, ktoré sa oznamujú Komisii;

keďže na účely zistenia povahy chybných praktík a finančných následkov nezrovnalostí a spätného získania neoprávnene vyplatených súm sa prijmú opatrenia, aby sa všetky zistené chyby oznamovali Komisii každý štvrťrok; keďže následne na také správy treba poskytovať informácie o priebehu súdnych alebo správnych konaní;

keďže Komisia má byť systematicky informovaná o súdnych a správnych konaniach proti osobám, ktoré porušili právne predpisy; keďže by tiež bolo vhodné zabezpečiť systematický prenos informácií týkajúcich sa opatrení, ktoré členské štáty uskutočnili na ochranu finančných záujmov spoločenstva;

keďže je vhodné určiť postupy, ktoré členské štáty a Komisia uplatnia v prípadoch, keď sa preukáže, že sumy stratené v dôsledku nezrovnalostí, sa nedajú získať späť;

keďže sa má určiť minimálna hranica, po prekročení ktorej musia oprávnené členské štáty prípady nezrovnalostí automaticky oznamovať Komisii;

keďže vnútroštátne predpisy o trestnom konaní alebo vzájomná právna pomoc medzi členskými štátmi v trestných veciach by nemali byť dotknuté ustanoveniami tohto nariadenia;

keďže je vhodné stanoviť možnosť spoločenstva poskytnúť príspevok na trovy súdneho konania a náklady vyplývajúce priamo zo súdnych konaní;

keďže na účely predchádzania nezrovnalostiam sa má posilniť spolupráca medzi členskými štátmi a Komisiou, pričom sa má vynaložiť všetko úsilie, aby sa zabezpečilo, že taký postup sa uskutoční s náležitým ohľadom na pravidlá o povinnosti mlčanlivosti;

keďže sa ďalej má stanoviť, že ustanovenia tohto nariadenia sa musia uplatniť aj vtedy, keď sa platba, ktorá sa mala vykonať v súvislosti s Kohéznym fondom, neuskutočnila kvôli nezrovnalostiam,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti vyplývajúce priamo z článku 12 nariadenia (ES) č. 1164/94, toto nariadenie sa vzťahuje na všetky oprávnené opatrenia stanovené v článku 3 nariadenia (ES) č. 1164/94.

Týmto nariadením nie je dotknuté uplatňovanie vnútroštátnych predpisov o trestnom konaní alebo vzájomnej právnej pomoci medzi členskými štátmi v trestných veciach.

Článok 2

1. V zmysle článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1164/94 oznámia oprávnené členské štáty Komisii do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia:

- ustanovenia zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení pre uplatnenie opatrení uvedených v článku 12 nariadenia (ES) č. 1164/94,

- zoznam orgánov a inštitúcií zodpovedných za uplatňovanie tých opatrení a hlavných ustanovení súvisiacich s úlohou a funkciou týchto orgánov a inštitúcií, ako aj s postupmi, za ktorých uplatnenie sú zodpovedné.

2. Oprávnené štáty bezodkladne oznámia Komisii každú zmenu a doplnenie informácií poskytnutých podľa odseku 1.

3. Komisia preskúma správy, ktoré jej zaslali oprávnené členské štáty a oznámi im závery, ku ktorým na ich základe hodlá dospieť. Zostane v kontakte s členskými štátmi do miery potrebnej pre uplatnenie tohto článku.

Článok 3

1. Do dvoch mesiacov po uplynutí každého štvrťroku podajú oprávnené členské štáty Komisii správu o akýchkoľvek nezrovnalostiach, ktoré boli predmetom prvotného správneho alebo súdneho rozhodnutia.

Na tieto účely poskytnú podrobnosti týkajúce sa:

- identifikácie dotknutého projektu alebo opatrenia,

- porušených ustanovení,

- charakteru a výšky výdajov; v prípadoch, keď sa neuskutočnila žiadna platba, takú výšku, ktorá by sa bola neoprávnene zaplatila, keby sa chyba nebola odhalila, okrem takých, keď boli nezrovnalosť alebo nedbalosť zistené pred uskutočnením platby a nemali za následok žiadnu správnu alebo súdnu sankciu,

- celkovej výšky a jej rozdelenia medzi rozličné zdroje financovania,

- obdobia počas ktorého, alebo momentu, v ktorom došlo k nezrovnalostiam,

- použitých praktík pri nezrovnalostiach,

- spôsobu, akým sa odhalili nezrovnalosti,

- vnútroštátnych orgánov alebo inštitúcií, ktoré pripravili úradnú správu o nezrovnalostiach,

- finančných dôsledkov, pozastavenia (ak bolo) platieb a možností ich spätného získania,

- dátumu a zdroja prvých informácií, ktoré viedli k podozreniu, že skutočne došlo k nezrovnalostiam,

- dátumu, kedy bola vypracovaná úradná správa o nezrovnalostiach,

- ak je to vhodné, dotknutých členských štátov a nečlenských krajín,

- totožnosti dotknutých fyzických a právnických osôb okrem prípadov, keď také informácie nie sú podstatné v boji proti nezrovnalostiam vzhľadom na charakter príslušných nezrovnalostí.

2. Ak niektoré z informácií uvedené v odseku 1, najmä tie, ktoré sa týkajú praktík použitých pri nezrovnalostiach a spôsobu, akým boli odhalené, nie sú k dispozícii, tak oprávnené členské štáty, pokiaľ je to možné, poskytnú chýbajúce informácie pri predkladaní následných štvrťročných správ o nezrovnalostiach Komisii.

3. Ak vnútroštátne predpisy predpokladajú povinnosť mlčanlivosti o vyšetrovaniach, na poskytnutie informácie je potrebný súhlas príslušného orgánu súdnictva.

Článok 4

Každý oprávnený členský štát ihneď oznámi Komisii, a ak je to potrebné, ostatným dotknutým členským štátom, všetky odhalené nezrovnalosti alebo také, o ktorých predpokladá, že sa stali, ak je obava, že:

- môžu mať dôsledky mimo jeho územia,

a/alebo

- z nich možno usúdiť, že bola použitá nová praktika.

Článok 5

1. Do dvoch mesiacov po uplynutí každého štvrťroku informujú členské štáty Komisiu, s odvolaním sa na každú predchádzajúcu správu vypracovanú podľa článku 3, o konaniach začatých následne po oznámení všetkých predchádzajúcich nezrovnalostí a o podstatných zmenách, ktoré z nich vyplývajú, vrátane:

- výšky súm, ktoré boli alebo majú byť získané späť,

- dočasných opatrení uskutočnených oprávnenými členskými štátmi na zabezpečenie dosiahnutia spätného získania neoprávnene vyplatených súm,

- súdnych a správnych konaní, ktoré boli začaté na účely spätného získania neoprávnene vyplatených súm a uloženia sankcií,

- dôvody pre zastavenie konaní na spätné získanie; Komisii sa to oznámi, pokiaľ je to možné, pred uskutočnením rozhodnutia,

- každé zastavenie trestných konaní.

Oprávnené členské štáty oznámia Komisii správne alebo súdne rozhodnutia alebo ich hlavné body týkajúce sa zastavenia týchto konaní.

2. Ak sa oprávnený členský štát domnieva, že suma sa nedá úplne získať späť alebo sa nemôže očakávať jej úplné spätné získanie, informuje Komisiu v osobitnej správe o výške sumy, ktorá nebola získaná späť, a o dôvodoch, prečo sumu má znášať spoločenstvo alebo členský štát. Táto správa musí byť dostatočne podrobná, aby podľa nej Komisia mohla rozhodnúť čo najskôr, po porade s orgánmi príslušných členských štátov, kto bude znášať finančné následky v zmysle tretej zarážky článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1164/94.

3. V prípade uvedenom v odseku 2 môže Komisia výslovne žiadať od oprávneného členského štátu, aby pokračoval vo konaní na spätné získanie.

Článok 6

Ak sa počas referenčného obdobia nevyskytnú nezrovnalosti, o ktorých treba podať správu, o tejto skutočnosti informujú členské štáty Komisiu v rámci lehoty, ktorá je stanovená v článku 3 ods. 1.

Článok 7

Ak príslušné orgány členských štátov na výslovnú žiadosť Komisie rozhodnú začať alebo pokračovať v súdnych konaniach na účely spätného získania neoprávnene vyplatených súm, môže Komisia prevziať na seba uhradenie celkových súdnych trov členského štátu a nákladov priamo vyplývajúcich zo súdnych konaní alebo ich časti na základe predloženia dokladov dokonca aj vtedy, ak sú súdne konania neúspešné.

Článok 8

1. Komisia udržiava s členskými štátmi vhodné kontakty na účely dopĺňania informácií poskytovaných o nezrovnalostiach uvedených v článku 3, o konaniach uvedených v článku 5, a najmä o možnosti dosiahnutia spätného získania súm.

2. Nezávisle od kontaktov uvedených v odseku 1 bude Komisia informovať členské štáty, keď charakter nezrovnalostí bude naznačovať, že sa rovnaké alebo podobné praktiky môžu vyskytnúť v iných členských štátoch.

3. Komisia usporiada informatívne stretnutia na úrovni spoločenstva pre zástupcov členských štátov, aby spolu s nimi preskúmala informácie získané podľa článkov 3, 4 a 5, a podľa odseku 1 tohto článku, najmä s ohľadom na ponaučenia, ktoré sa z nich dajú získať v súvislosti s nezrovnalosťami, preventívnymi opatreniami a súdnymi konaniami.

4. Na požiadanie členského štátu alebo Komisie sa budú členské štáty navzájom radiť o odstránení nedostatkov v právnom predpise poškodzujúcich záujmy spoločenstva, ktoré sa vyskytnú v priebehu uplatňovania platných ustanovení.

Článok 9

Komisia bude pravidelne informovať členské štáty v rámci Poradného výboru pre koordináciu prevencie podvodov, o radovej hodnote fondov, v ktorých sa vyskytli odhalené nezrovnalosti, a o rôznych kategóriách nezrovnalostí, ktoré boli odhalené a vyčíslené.

Článok 10

1. Členské štáty a Komisia uskutočnia všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili dôvernosť vymieňaných informácií.

2. Informácie uvedené v tomto nariadení sa nesmú poslať predovšetkým iným osobám než tým osobám v členských štátoch alebo v rámci spoločenstva, ktorých povinnosti si vyžadujú mať k nim prístup, pokiaľ členský štát, ktorý ich poskytol, s tým výslovne súhlasil.

3. Mená fyzických alebo právnických osôb sa smú poskytnúť inému členskému štátu alebo orgánu spoločenstva iba vtedy, ak je to potrebné na účely prevencie alebo stíhania nezrovnalostí alebo zistenia, či sa údajné nezrovnalosti vyskytli.

4. Na informácie, ktoré boli poskytnuté alebo získané na základe tohto nariadenia, sa vzťahuje služobné tajomstvo a požívajú rovnakú ochranu ako podobné informácie chránené podľa vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu, ktorý ich obdržal a podľa príslušných ustanovení platných pre orgány spoločenstva.

Ďalej tieto informácie nemožno použiť na iné účely, aké stanovuje toto nariadenie, pokiaľ orgány, ktoré ich poskytli, nevyjadrili výslovný súhlas, pokiaľ ustanovenia, ktoré sa uplatňujú v členskom štáte, v ktorom sa nachádza prijímajúci orgán, nezakazujú také poskytnutie alebo použitie informácií.

5. Odseky 1 až 4 nebránia použitiu informácií získaných v súlade s týmto nariadením v súdnych konaniach alebo pri stíhaní následne začatých z dôvodu nesúladu s predpismi spoločenstva v oblasti Kohézneho fondu. Príslušný orgán členského štátu, ktorý tieto informácie poskytol, bude ihneď informovaný o takom použití.

6. Ak členský štát oznámi Komisii, že fyzická alebo právnická osoba, ktorej meno bolo odovzdané Komisii v súlade s týmto nariadením, na základe ďalšieho vyšetrovania preukáže, že sa nezúčastnila žiadnych nezrovnalostí, Komisia ihneď informuje o tejto skutočnosti všetkých, ktorým toto meno poskytla v súlade s týmto nariadením. S takou osobou sa ihneď prestane zaobchádzať, následkom účinku predchádzajúceho oznámenia, ako s osobou zúčastnenou na príslušných nezrovnalostiach.

Článok 11

V takých prípadoch, ktoré sú spolufinancované spoločne Kohéznym fondom a oprávneným členským štátom, rozdelia sa sumy získané späť medzi členský štát a spoločenstvo v pomere k výdajom, ktoré im vznikli.

Článok 12

1. Ak sa nezrovnalosti týkajú súm nižším ako 4000 ECU, ktorými bol zaťažený rozpočet spoločenstva, nebudú členské štáty Komisii odovzdávať informácie stanovené v článkoch 3 a 5, pokiaľ si to Komisia výslovne nevyžiada.

2. Suma uvedená v odseku 1 sa prepočíta do štátnej meny podľa výmenných kurzov uverejnených v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev, sérii C, ktoré platia v prvý pracovný deň roka, v ktorom sa oznámi informácia o nezrovnalostiach.

Článok 13

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v tretí deň od jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Obdobie medzi dňom nadobudnutia účinnosti a koncom aktuálneho kalendárneho štvrťroka sa považuje za štvrťrok na účely článkov 3 a 5.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. júla 1994

Za Komisiu

Peter Schmidhuber

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 130, 25.5.1994, s. 1.

--------------------------------------------------