31994R1627Úradný vestník L 171 , 06/07/1994 S. 0007 - 0013
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 4 Zväzok 6 S. 0086
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 4 Zväzok 6 S. 0086


Nariadenie Rady (ES) č. 1627/94

z 27. júna 1994

ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia týkajúce sa zvláštnych rybárskych povolení

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä jej článok 43,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže, podľa článku 9 nariadenia Rady (ES) č. 3690/93 z 20. decembra 1993, ktorým sa zaviedol systém spoločenstva ustanovujúci pravidlá týkajúce sa minimálnych informácií, ktoré musia byť obsiahnuté v rybárskych licenciách [4], Rada musí prijať všeobecné ustanovenia o zvláštnych rybárskych povoleniach uplatniteľných na rybárske plavidlá spoločenstva a na plavidlá plávajúce pod vlajkou tretej krajiny a operujúce v rybolovných vodách spoločenstva;

keďže, v súlade s článkami 4 a 8 nariadenia Rady (EHS) č. 3760/92 z 20. decembra 1992 ktorým sa zaviedol systém spoločenstva pre rybárstvo a akvakultúru [5], Rada musí stanoviť určité podmienky pre prístup rybárskych plavidiel spoločenstva do vôd a ku zdrojom, čo si môže vyžadovať zvláštne rybárske povolenie;

keďže je na Rade, aby v každom jednotlivom prípade rozhodla o najvhodnejšej definícii rybolovu a tam, kde to pripadá do úvahy, aby podrobne špecifikovala okrem iného skupiny rýb alebo zoskupenia skupín rýb, vody a/alebo rybársku výstroj s cieľom zaviesť systém zvláštnych rybárskych povolení pre takýto rybolov;

keďže však v tomto štádiu nevznikla potreba vydávať takéto zvláštne rybárske povolenia aj pre malé plavidlá loviace výhradne v teritoriálnych vodách vlajkového členského štátu a nakoľko je možné — kedykoľvek si to situácia vyžaduje — regulovať rybárske úsilie takýchto plavidiel inými prostriedkami;

keďže — v kontexte dohôd o rybárstve uzatvorených medzi spoločenstvom a tretími krajinami– rybolovné aktivity plavidiel plávajúcich pod vlajkou tretej krajiny a operujúcich v rybolovných vodách spoločenstva musia podliehať rybárskej licencii doplnenej zvláštnym rybárskym povolením;

keďže je žiaduce zaviesť na úroveň spoločenstva postupy podľa ktorých bude každý členský štát vydávať a koordinovať zvláštne rybárske povolenia uplatniteľné pre plavidlá plávajúce pod jeho vlajkou, a postupy na základe ktorých bude Komisia vydávať a koordinovať licencie doplnené o zvláštne rybárske povolenia uplatniteľné na plavidlá plávajúce pod vlajkou tretej krajiny a operujúce v rybolovných vodách spoločenstva;

keďže Komisia musí byť schopná zabezpečiť súlad so zákonmi spoločenstva pokiaľ ide o koordináciu zvláštnych rybárskych povolení zo strany vlajkového členského štátu;

keďže, s cieľom zabezpečiť a presadzovať politiku trvalej udržateľnosti a riadenia zdrojov, sa musia zaviesť postupy pre prenos informácií obsiahnutých v národných rybárskych povoleniach;

keďže, je pravdepodobné, že možnosť uplatňovania pokút tak ako je uvedené v článku 31(3) nariadenia Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zaviedol systém kontrol uplatniteľný na Spoločnú politiku rybného hospodárstva [6] — vrátane možného pozastavenia platnosti alebo odobratia rybárskej licencie — prispeje k zlepšeniu regulácie výlovu; keďže je dôležité pre príslušné úrady vlajkového členského štátu, aby boli schopné zahájiť proces pozastavenia platnosti alebo odobratia zvláštneho rybárskeho povolenia prostredníctvom administratívneho rozhodnutia;

keďže sa s týmto cieľom musia ustanoviť podrobné vykonávacie predpisy týkajúce sa informačných procesov na úrovni členského štátu medzi úradmi zodpovednými za dozor nad rybárskymi činnosťami a úradmi zodpovednými za zahájenie konania — pokiaľ sa jedná o porušenia zmluvy zo strany vlajkového členského štátu;

keďže s cieľom zabezpečiť kontrolu rybárskych činností, ktoré sú predmetom zvláštnych rybárskych povolení, sa musia prijať všeobecné pravidlá vzťahujúce sa na spoluprácu medzi úradmi zodpovednými za vydávanie a riadenie zvláštnych rybárskych povolení a úradmi zodpovednými za dozor nad rybárskymi činnosťami;

keďže ustanovenia o dôvernosti údajov v článku 13 nariadenia (EHS) č. 3760/92 a v článku 37 nariadenia (EHS) č. 2847/93 sa majú uplatňovať na informácie zhromaždené na základe tohto nariadenia; keďže členské štáty a Komisia musia prijať s týmto cieľom príslušné opatrenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Toto nariadenie ustanovuje všeobecné ustanovenia týkajúce sa:

a) zvláštnych rybárskych povolení — uplatniteľných na rybárske činnosti rybárskych plavidiel spoločenstva podliehajúcich opatreniam spoločenstva týkajúcich sa prístupu do vôd a ku zdrojom, prijatých v súlade s článkami 4 a 8 nariadenia (EHS) č. 3760/92. Zakaždým, keď Rada rozhodne o podmienkach prístupu, tak musí prehodnotiť aj nevyhnutnosť zvláštnych rybárskych povolení;

b) rybárskych licencií a zvláštnych povolení uplatniteľných pre rybárske plavidlá plávajúce pod vlajkou tretej krajiny a operujúce v rybolovných vodách spoločenstva v kontexte dohody o rybolove uzatvorenej medzi spoločenstvom a danou krajinou;

c) procesov prenosu informácií obsiahnutých v národných rybárskych povoleniach.

2. Plavidlá s celkovou dĺžkou do 10 metrov plávajúce pod vlajkou členského štátu a loviace ryby výhradne v teritoriálnych vodách tohto členského štátu, sú oslobodené od povinnosti mať zvláštne rybárske povolenie.

Článok 2

1. Na účely tohto nariadenia.

a) pod pojmom "zvláštne rybárske povolenie" sa rozumie predbežné povolenie k rybolovu vydané rybárskemu plavidlu spoločenstva, ktoré dopĺňa jeho rybársku licenciu, čím mu umožňuje vykonávať rybolovné činnosti počas presne vymedzeného obdobia — v určenej oblasti — pre daný druh rybolovu, v súlade s opatreniami prijatými Radou;

b) pod pojmom "rybárska licencia a zvláštne rybárske povolenie pre rybárske plavidlo plávajúce pod vlajkou tretej krajiny" sa rozumie písomné osvedčenie zo strany Komisie, v ktorom sú uvedené minimálne údaje týkajúce sa identifikácie, technických charakteristík a výstroje takéhoto plavidla, doplnené predbežným povolením, ktoré mu umožňuje jeho činnosť v rybolovných vodách spoločenstva v súlade s príslušnými ustanoveniami legislatívy spoločenstva a dohody o rybolove uzatvorenej s príslušnou krajinou.

2. Jednotlivé členské štáty sa môžu rozhodnúť nazývať takéto povolenie aj iným názvom, za predpokladu, že bude úplne jasné, že sa jedná o povolenie v zmysle tohto nariadenia.

Článok 3

1. Zvláštne rybárske povolenie vydané v súlade s článkom 7 musí obsahovať minimálne informácie uvedené v prílohe I.

2. Rybárska licencia a zvláštne povolenie uplatniteľné na plavidlá plávajúce pod vlajkou tretej krajiny musia obsahovať minimálne informácie uvedené v prílohe II.

Článok 4

1. Vlajkový členský štát musí vydávať a riadiť zvláštne rybárske povolenia pre plavidlá plaviace sa pod jeho vlajkou v súlade s príslušnými ustanoveniami legislatívy spoločenstva, vrátane opatrení uvedených v článku 11 nariadenia (EHS) č. 3760/92.

2. Komisia musí vydávať a riadiť — v mene spoločenstva — rybárske licencie a zvláštne povolenia pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou tretej krajiny v súlade s príslušnými ustanoveniami legislatívy spoločenstva a ustanoveniami obsiahnutými v dohodách o rybolove uzatvorených s príslušnou krajinou alebo schválených v rámci takýchto dohôd.

Článok 5

1. Vlajkový členský štát nemôže vydať zvláštne rybárske povolenie vtedy, ak príslušné plavidlo nemá rybársku licenciu získanú v súlade s nariadením (ES) č. 3690/93 alebo keď jeho rybárska licencia bola pozastavená alebo odobratá v súlade s článkom 5 tohto nariadenia.

2. Zvláštne rybárske povolenie sa stáva neplatným vtedy, ak bola plavidlu odobratá príslušná rybárska licencia s konečnou platnosťou; platnosť tohto povolenia bude pozastavená, pokiaľ bola licencia odobratá dočasne.

Článok 6

1. Iba plavidlá, uvedené v článku 1a) a b), ktoré majú platné zvláštne rybárske povolenia môžu — v súlade s podmienkami uvedenými v takýchto povoleniach — loviť, ponechať na palube, prekladať z lode na loď a vykladať na breh ryby zo skupín rýb alebo zo zoskupení skupín rýb uvedených v povolení, s výnimkou prípadov, keď Rada rozhodla o výnimkách pre sprievodné úlovky v špecifických prípadoch.

2. Každé zvláštne rybárske povolenie je platné iba pre jedno rybárske plavidlo.

3. Rybárskym plavidlám bude povolené vlastniť niekoľko rôznych zvláštnych rybárskych povolení.

Rybárske plavidlá spoločenstva operujúce v rybolovných vodách spoločenstva a na šírom mori

Článok 7

1. Vlajkový členský štát musí identifikovať plavidlá, u ktorých je pravdepodobnosť, že sa budú podieľať na rybolovných činnostiach podliehajúcich podmienkam prístupu tak, ako je uvedené v článku 1a). Musí zabezpečiť, že tieto plavidlá budú spĺňať podmienky stanovené Radou a musí Komisii predložiť príslušné informácie.

2. Komisia preverí informácie poskytnuté vlajkovým členským štátom, skontroluje či sú v súlade s príslušnými ustanoveniami legislatívy spoločenstva a rozhodnutiami prijatými na základe článku 13 a členský štát bude informovať o svojom náleze v lehote neprekračujúcej 10 pracovných dní.

Rada konajúca kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie môže v prípade potreby rozhodnúť schváliť iný konečný termín pre zvláštne uplatňovanie dohôd o zvláštnom rybárskom povolení.

3. Vlajkový členský štát môže vydať zvláštne rybárske povolenie po prijatí záverov zo strany Komisie, alebo po vypršaní lehoty stanovenej v odseku 2.

4. S cieľom zabezpečiť súlad s opatreniami spoločenstva na ochranu a riadenie zdrojov prijatými v súlade s článkami 4 a 8 nariadenia (EHS) č. 3760/92 môže vlajkový členský štát podniknúť príslušné kroky, vrátane prípadov keď je nevyhnutné pozmeniť alebo pozastaviť platnosť — úplne alebo čiastočne — akéhokoľvek zvláštneho rybárskeho povolenia, ktoré vydal a o tejto skutočnosti musí príslušne informovať komisiu.

Článok 8

1. Tam, kde vlajkový členský štát — na základe článku 9 nariadenia (EHS) č. 3760/92 — prijal národné ustanovenia, vo forme národného rybárskeho povolenia, pre rozdeľovanie možností rybolovu medzi jednotlivé plavidlá pridelené v súlade s článkom 8 tohto nariadenia, zašle Komisii každoročne informácie o plavidlách, ktoré majú povolenie prevádzať rybolov v danom lovisku rýb, v súlade s týmito ustanoveniami.

2. Tam, kde členské štáty, na základe článku 10 nariadenia (EHS) č. 3760/92 vytvorili špecifickú schému národných povolení, tak zašlú Komisii každoročne súhrnné informácie obsiahnuté v žiadostiach o povolenie a s tým súvisiace celkové čísla o stave rybolovu.

Plavidlá plaviace sa pod vlajkou tretej krajiny operujúce v rybolovných vodách spoločenstva.

Článok 9

1. V súlade s opatreniami týkajúcimi sa ochrany a riadenia zdrojov prijatých Radou a platnými pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou tretej krajiny, príslušné úrady danej tretej krajiny postúpia Komisii žiadosti o rybárske licencie a špeciálne rybárske povolenia pre plavidlá plaviace sa po ich vlajkou, u ktorých je pravdepodobnosť, že budú vykonávať rybolovné činnosti vo vodách spoločenstva v rámci možností rybolovu pridelených tejto krajine zo strany spoločenstva.

2. Komisia preskúma žiadosti uvedené v odseku 1 a vydá rybárske licencie a zvláštne rybárske povolenia v súlade s opatreniami prijatými Radou a ustanoveniami obsiahnutými v dohode uzatvorenej s danou krajinou alebo prijatých v rámci takejto dohody.

3. Komisia musí informovať príslušné kontrolné úrady určené jednotlivými členskými štátmi o vydaných rybárskych a zvláštnych povoleniach.

Článok 10

1. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii akékoľvek zaznamenané porušenie dohody, týkajúce sa plavidla plaviaceho sa pod vlajkou tretej krajiny.

2. Na základe oznámenia uvedeného v odseku 1 môže Komisia pozastaviť alebo odobrať rybársku licenciu a zvláštne rybárske povolenia vydané v súlade s článkom 9 a taktiež môže odmietnuť vydať pre príslušné plavidlo novú rybársku licenciu a zvláštne rybárske povolenie. Rozhodnutie Komisie musí byť oznámené tretej krajine.

3. Komisia bezodkladne oznámi kontrolným orgánom príslušných členských štátov opatrenia, ktoré boli prijaté na základe odseku 2.

Všeobecné ustanovenia

Článok 11

Vlajkový členský štát musí vyplniť záznamy) uvedené v článku 6 nariadenia (ES) č. 3690/93 s cieľom kompilovať integrálny súbor všetkých údajov týkajúcich sa zvláštnych rybárskych povolení vydaných na základe článku 7 tohto nariadenia pre plavidlá plaviace sa pod jeho vlajkou, pokiaľ údaje nebudú zhromaždené na základe nariadenia Komisie (ES) č. 109/94 z 19. januára 1994 týkajúceho sa registra rybárskych plavidiel spoločenstva [7], s cieľom zefektívniť spoluprácu ustanovenú v článku 14.

Článok 12

Členské štáty musia určiť príslušné úrady na vydávanie zvláštnych rybárskych povolení uvedených v článku 7 a musia prijať príslušné opatrenia na zabezpečenie efektívnosti tohto systému. Musia oznámiť ostatným členským štátom a Komisii názvy a adresy týchto úradov. Musia informovať Komisiu o prijatých opatreniach najneskôr do šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a — v prípade, že dôjde ku zmenám — čo možno najskôr.

Článok 13

1. Po oznámení na základe článku 33(1) nariadenia (EHS) č. 2847/93 alebo na základe pravidiel pre uplatňovanie medzinárodného systému kontrol, príslušné úrady daného vlajkového členského štátu musia uplatňovať — ak to pripadá do úvahy — v súlade s národnou legislatívou postupy, ktoré budú mať — v závislosti od závažnosti porušenia dohody — za následok:

- pokuty,

- zabavenie zakázaného rybárskeho výstroja a úlovkov,

- zadržanie plavidla,

- dočasné vyradenie plavidla z prevádzky,

- pozastavenie platnosti zvláštneho rybárskeho povolenia,

- odobratie zvláštneho rybárskeho povolenia,

berúc do úvahy akékoľvek penále uvalené príslušnými úradmi, ktoré zistili priestupok.

2. Podrobné pravidlá na uplatňovanie odseku 1 príjme Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 18 nariadenia (EHS) č. 3760/92, a to najmä s cieľom umožniť vlajkovým členským štátom uplatňovať tento odsek za korektných a transparentných podmienok.

Článok 14

1. Vlajkové členské štáty a členské štáty zodpovedné za kontroly realizované v morských vodách spadajúcich pod ich zvrchovanosť alebo pod ich jurisdikciu musia spolupracovať s cieľom zabezpečiť dosiahnutie súladu s podmienkami uvedenými v zvláštnych rybárskych povoleniach.

2. Za týmto účelom musí vlajkový členský štát oznámiť členskému štátu zodpovednému za kontrolu:

a) údaje týkajúce sa zvláštnych rybárskych povolení — ihneď po ich vydaní — ktoré udelil plavidlám, pri ktorých je pravdepodobnosť, že budú loviť v daných vodách;

b) v priebehu rybolovného roku bez meškania a na žiadosť členského štátu zodpovedného za kontrolu, platnosť zvláštneho rybárskeho povolenia udeleného pre plavidlo loviace v daných vodách a z vlastnej iniciatívy aj tie zvláštne rybárske povolenia, ktorých platnosť skončila.

3. Na žiadosť Komisie alebo členského štátu zodpovedného za kontrolu, vlajkový členský štát musí okamžite oznámiť informácie uvedené v odseku 2b).

Článok 15

Článok 13 nariadenia (EHS) č. 3760/92 a článok 37 nariadenia (EHS) 2847/93 sa budú uplatňovať na údaje získané na základe tohto nariadenia.

Článok 16

Podrobné pravidlá uplatňovanie článkov 7, 8 a 10 budú prijaté v súlade s postupom uvedeným v článku 18 nariadenia (EHS) č. 3760/92.

Článok 17

Rada prijme do 31. decembra 1994 rozhodnutie o opatreniach navrhnutých Komisiou týkajúce sa uplatňovania systému zvláštnych rybárskych povolení uplatniteľných na plavidlá plaviace sa pod vlajkou členského štátu a operujúce vo vodách tretej krajiny na základe dohody o rybolove medzi spoločenstvom a takouto krajinou, berúc do úvahy právne následky uplatňovania tohto systému pre legislatívu členských štátov.

Článok 18

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 1. januára 1995.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 27. júna 1994

Za Radu

predseda

C. Simitis

[1] Ú. v. ES C 310, 16.11.1993, s. 13.

[2] Ú. v. ES C 20, 24.1.1994, s. 540.

[3] Ú. v. ES C 34, 2.2.1994, s. 73.

[4] Ú. v. ES L 341, 31.12.1993, s. 93.

[5] Ú. v. ES L 389, 31.12.1992, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 19, 22.1.1994, s. 5.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

MINIMÁLNE INFORMÁCIE, KTORÉ MUSIA BYŤ OBSIAHNUTÉ VO ZVLÁŠTNYCH RYBÁRSKYCH POVOLENIACH VYDANÝCH NA ZÁKLADE ĆLÁNKOV 7 A 9

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

MINIMÁLNE INFORMÁCIE, KTORÉ MUSIA BYŤ OBSIAHNUTÉ V RYBÁRSKYCH LICENCIÁCH A ZVLÁŠTNYCH RYBÁRSKYCH POVOLENIACH VYDANÝCH PRE PLAVIDLÁ PLAVIACE SA POD VLAJKOU TRETEJ KRAJINY

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------