31994L0060Úradný vestník L 365 , 31/12/1994 S. 0001 - 0009
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 29 S. 0273
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 29 S. 0273


Smernica Európskeho Parlamentu A Rady 94/60/ES

z 20. decembra 1994,

ktorou sa po štrnástykrát mení a dopĺňa smernica 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 100a,

so zreteľom na návrh strany Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

v súlade s postupom, na ktorý sa vzťahuje článok 189b zmluvy [3],

keďže by mali byť prijaté a schválené opatrenia na dotvorenie vnútorného trhu; keďže vnútorný trh predstavuje oblasť bez vnútorných hraníc, v rámci ktorej je zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu;

keďže rozvoj vnútorného trhu by mal tiež postupne zlepšovať kvalitu života, ochranu zdravia a bezpečnosť spotrebiteľov; keďže opatrenia navrhnuté touto smernicou sú v zhode s uznesením Rady z 9. novembra 1989 o budúcich prioritách pričlenených opätovnej realizácii stratégie ochrany spotrebiteľa [4],

keďže Rada a zástupcovia vlád členských krajín na zasadaní v rámci Rady prijali a schválili rozhodnutie 90/238/Euratom, ESUO, EHS [5] týkajúce sa plánu činnosti pre obdobie 1990 až 1994 v kontexte programu Európa proti rakovine;

keďže látky, ktoré sú uvedené v prílohe I k smernici Rady 67/548/EHS [6], sú klasifikované ako karcinogény kategórie 1 alebo 2, alebo môžu spôsobovať rakovinu; keďže s cieľom zlepšenia ochrany zdravia by takéto látky a prípravky obsahujúce takéto látky nemali byť uvádzané na trh ako tovar určený na použitie širokou verejnosťou;

keďže látky, ktoré sú uvedené v prílohe I k smernici 67/548/EHS a sú kvalifikované ako mutagény kategórie 1 alebo 2, môžu spôsobovať dedičné genetické poruchy; keďže s cieľom zlepšenia ochrany zdravia by takéto látky a prípravky obsahujúce takéto látky nemali byť uvádzané na trh ako tovar určený na použitie širokou verejnosťou;

keďže látky, ktoré sú uvedené v prílohe I k smernici 67/548/EHS a sú klasifikované ako toxické látky kategórie 1 alebo 2 postihujúce rozmnožovanie, môžu spôsobovať defekty plodu; keďže na zlepšenie ochrany zdravia by takéto látky a prípravky obsahujúce takéto látky nemali byť uvádzané na trh ako tovar určený pre použitie širokou verejnosťou;

keďže z dôvodov jednoznačnosti a jasnosti by sa na takéto látky malo vzťahovať označovanie podľa všeobecne platného názvoslovia, a to najmä názvoslovia Medzinárodnej únie teoretickej a aplikovanej chémie (International Union of Pure and Applied Chemistry – IUPAC); keďže príloha I k smernici 67/548/EHS (Zoznam nebezpečných látok) sa pravidelne aktualizuje formou jej prispôsobovania technickému rozvoju (pokroku); keďže s cieľom aktualizácie tejto smernice bude Komisia Európskemu parlamentu a Rade najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu uverejnenia takéhoto prispôsobenia technickému rozvoju v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev predkladať návrh na smernicu upravujúcu látky nanovo klasifikované ako karcinogénne v kategóriách 1 a 2, mutagénne v kategóriách 1 a 2 a toxické pre rozmnožovanie v kategóriách 1 a 2;

keďže horeuvedený návrh zo strany Komisie bude brať do úvahy nebezpečenstvá a prednosti nanovo klasifikovaných látok, ako aj právne ustanovenia spoločenstva pre analýzu nebezpečenstva;

keďže príloha I k smernici 67/548/EHS stanovuje jednotlivé hraničné hodnoty koncentrácie pre takéto látky, a že v prípade absencie takýchto hraničných hodnôt, tabuľka VI prílohy I k smernici Rady 88/379/EHS [7] stanovuje všeobecné maximálne prípustné hodnoty koncentrácie, ktoré platia pre takéto látky obsiahnuté v prípravkoch;

keďže podľa definície v prílohe k tejto smernici môže mať kreozot pre svoj obsah známych karcinogénov škodlivé účinky na zdravie; keďže z týchto dôvodov by používanie kreozotu pri úprave dreva, predaj a používanie dreva upravovaného kreozotom malo byť obmedzené;

keďže niektoré zložky kreozotu sa vyznačujú slabou odbúrateľnosťou a sú škodlivé pre určité organizmy v životnom prostredí; keďže tieto zložky môžu v dôsledku používania upravovaného dreva prenikať do životného prostredia;

keďže niektoré chlórované rozpúšťadlá predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie a nemali by sa v látkach a prípravkoch predávať širokej verejnosti;

keďže obmedzenia používania kreozotu pri úprave dreva, predaja a používania dreva upravovaného kreozotom a používania chlórovaných rozpúšťadiel stanovené touto smernicou berú do úvahy súčasnú úroveň znalostí a technológií týkajúcich sa bezpečnejších alternatív;

keďže obmedzenia, ktoré už určité členské štáty prijali a schválili pre uvádzanie na trh a používanie uvedených látok alebo prípravkov obsahujúcich takéto látky, majú priamy dopad na vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu; keďže je preto potrebné v tejto oblasti aproximovať právne predpisy členských štátov a následne pozmeniť prílohu I k smernici Rady 76/769/EHS [8];

keďže táto smernica neovplyvňuje právne predpisy spoločenstva stanovujúce minimálne požiadavky na ochranu pracovníkov obsiahnuté v smernici Rady 89/391/EHS [9] a v samostatných smerniciach, ktoré sa na nej zakladajú, a to najmä v smernici 90/394/EHS [10],

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 76/769/EHS sa týmto mení a dopĺňa podľa znenia prílohy k tejto smernici.

Článok 2

1. Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do jedného roka od dátumu jej prijatia a zároveň sú povinné o tom bezodkladne informovať Komisiu.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 20. júna 1995.

2. Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 20. decembra 1994

Za Európsky parlament

predseda

K. Hänsch

Za Radu

predseda

K. Kinkel

[1] Ú. v. ES C 157, 24.6.1992, s. 6

[2] Ú. v. ES C 332, 16.12.1992, s. 8

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 19. januára 1994 (Ú. v. ES C 44, 14.2.1994, s. 2), spoločná pozícia Rady z 16. júna 1994 (Ú. v. ES C 244, 31.8.1994, s. 1) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. októbra 1994 (Ú. v. ES C 323, 21.11.1994)

[4] Ú. v. ES C 294, 23.11.1989, s. 1

[5] Ú. v. ES L 137, 30.5.1990, s. 31

[6] Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1/67. Smernica naposledy pozmenená a doplnená smernicou Komisie 91/632/EHS (Ú. v. ES L 338, 10.12.1991, s. 23)

[7] Ú. v. ES L 187, 16.7.1988, s. 14. Smernica naposledy pozmenená a doplnená smernicou Komisie 93/18/EHS (Ú. v. ES L 104, 29.4.1993, s. 46)

[8] Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 201. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 91/659/EHS (Ú. v. ES L 363, 31.12.1991, s. 36);

[9] Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1

[10] Ú. v. ES L 196, 26.7.1990, s. 1

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Do prílohy k Smernici 76/769/EHS sa pridáva nasledujúci text:

"Označenie látky, skupiny látok alebo prípravku

Podmienky obmedzenia

29.Látky, ktoré sú uvedené v prílohe I k smernici 67/548/EHS, klasifikované ako karcinogén kategórie 1 alebo karcinogén kategórie 2 a označené prinajmenšom ako "toxické (T)" s upozornením R45: "Môže spôsobovať rakovinu" alebo R49: "Pri vdychovaní môže spôsobovať rakovinu", a ktoré sú v zozname označené nasledovne:Karcinogén kategórie 1Pozri zoznam 1 v dodatkuKarcinogén kategórie 2Pozri zoznam 2 v dodatku | Nesmú byť použité v látkach a prípravkoch, ktoré sa umiestnia na trhu a sú určené na predaj širokej verejnosti v koncentráciách, ktoré dosahujú alebo prekračujú limit: buď koncentrácie špecifikovanej v prílohe I smernice 67/548/EHS, alebokoncentrácie špecifikovanej v bode 6, tabuľke VI prílohy I smernice 88/379EHS, ak nie je uvedený limit koncentrácie v prílohe I k smernici 67/548/EHS.Bez toho, aby bolo dotknuté vykonávanie iných ustanovení spoločenstva týkajúcich sa klasifikácie, balenia a štítkovania nebezpečných látok a prípravkov, obal takýchto látok a prípravkov musí byť čitateľne a nezmazateľne označený nasledovným textom: "Výlučne na odborné použitie".Udelením výnimky sa toto ustanovenie nevzťahuje na: a)medicínske a veterinárne výrobky definované smernicou 65/65/EHS;b)kozmetické výrobky definované smernicou 76/768/EHS;c)palivá, na ktoré sa vzťahuje smernica 85/210/EHS,výrobky z ropného oleja určené na použitie ako palivo v mobilných alebo stacionárnych spaľovacích zariadeniach,palivá predávané v uzavretých systémoch (napr. vo fľašiach na skvapalnený plyn);d)iné látky a prípravky uvedené v prílohe I k tejto smernici pod bodmi inými ako body 30 a 31;e)umelecké maliarske farby, na ktoré sa vzťahuje smernica 88/379/EHS. |

30.Látky, ktoré sú uvedené v prílohe I k smernici 67/548/EHS, klasifikované ako mutagény kategórie 1 alebo kategórie 2 a označené upozornením R46: "Môže spôsobiť dedičnú genetickú poruchu" a označené takto:Mutagén kategórie 1Pozri zoznam 3 v dodatkuMutagén kategórie 2Pozri zoznam 4 v dodatku | Nesmú byť použité v látkach a prípravkoch uvádzaných na trh s cieľom predaja širokej verejnosti v individuálnych koncentráciách, ktoré sa rovnajú alebo sú vyššie ako: buď koncentrácia špecifikovaná v prílohe I k smernici 67/548/EHS, alebokoncentrácia špecifikovaná v bode 6, tabuľke VI prílohy I k smernici 88/379/EHS v prípadoch, ak nie sú v prílohe I k smernici 67/548/EHS uvedené hraničné hodnoty koncentrácie.Bez toho, aby bolo dotknuté vykonávanie iných ustanovení spoločenstva vzťahujúcich sa na klasifikáciu, balenie a označovanie nebezpečných látok a prípravkov, musí byť obal takýchto látok a prípravkov čitateľne a nezmazateľne označený nasledovným textom: "Výlučne na odborné potreby. Upozornenie – Nevystavujte sa vplyvu látky – pred použitím si zaobstarajte zvláštne pokyny".Udelením výnimky sa toto ustanovenie nevzťahuje na: a)lekárske alebo veterinárne výrobky definované smernicou 65/65/EHS;b)kozmetické výrobky definované smernicou 76/768/EHS;c)motorové palivá, na ktoré sa vzťahuje smernica 85/210/EHS:výrobky z ropného oleja určené na použitie ako palivo v mobilných alebo stacionárnych spaľovacích zariadeniach,palivá predávané v uzavretých systémoch (napr. vo fľašiach na skvapalnený plyn);d)iné látky a prípravky uvedené v prílohe I k tejto smernici pod bodmi inými ako body 29 a 31;e)umelecké maliarske farby, na ktoré sa vzťahuje smernica 88/379/EHS. |

31.Látky, ktoré sú uvedené v prílohe I k smernici 67/548/EHS, klasifikované ako toxické z hľadiska reprodukcie kategórie 1 alebo toxické z hľadiska reprodukcie kategórie 2 a označené upozornením R60: "Môžu narušiť plodnosť", resp. upozornením R61: "Môžu spôsobiť ujmy nenarodenému dieťaťu", a ktoré sú v zozname uvedené nasledovne:toxické látky z hľadiska reprodukcie kategórie 1Pozri zoznam 5 v dodatkutoxické látky z hľadiska reprodukcie kategórie 2Pozri zoznam 6 v dodatku | Nesmú byť použité v látkach a prípravkoch uvádzaných na trh s cieľom predaja širokej verejnosti v individuálnych koncentráciách, ktoré sa rovnajú alebo sú vyššie ako: buď koncentrácia špecifikovaná v prílohe I k smernici 67/548/EHS, alebokoncentrácia špecifikovaná v bode 6, tabuľke VI prílohy I k smernici 88/379/EHS v prípadoch, ak nie sú v prílohe I k smernici 67/548/EHS uvedené hraničné hodnoty koncentrácie.Bez toho, aby bolo dotknuté vykonávanie iných ustanovení spoločenstva vzťahujúcich sa na klasifikáciu, balenie a označovanie nebezpečných látok a prípravkov, musí byť obal takýchto látok a prípravkov čitateľne a nezmazateľne označený nasledovným textom: "Výlučne na odborné potreby. Upozornenie – Nevystavujte sa vplyvu látky – pred použitím si zaobstarajte zvláštne pokyny".Udelením výnimky sa toto ustanovenie nevzťahuje na: a)lekárske alebo veterinárne výrobky definované smernicou 65/65/EHS;b)kozmetické výrobky definované smernicou 76/768/EHS;c)palivá, na ktoré sa vzťahuje smernica 85/210/EHS:výrobky z ropného oleja určené na použitie ako palivo v mobilných alebo stacionárnych spaľovacích zariadeniach,palivá predávané v uzavretých systémoch (napr. vo fľašiach na skvapalnený plyn);d)iné látky a prípravky uvedené v prílohe I k tejto smernici pod bodmi inými ako body 29 a 30;e)umelecké maliarske farby, na ktoré sa vzťahuje smernica 88/379/EHS. |

32.Látky a prípravky obsahujúce jednu alebo viac nasledujúcich látok:a)kreozot, Einecs č. 232-287-5CAS č. 8001-58-9b)kreozotový olej, Einecs č. 263-047-8CAS č. 61789-28-4c)destiláty (uhoľné, dechtové), naftalénové olejeEinecs č. 283-484-8, CAS č. 84650-04-4d)kreozotový olej, acenafténová frakcia, Einecs č. 292-605-3CAS č. 90640-84-9e)destiláty (uhoľné, dechtové), vrchné, Einecs č. 266-026-1, CAS č. 65996-91-0f)antracénový olej, Einecs č. 292-602-7, CAS č. 90640-80-5g)surové fenoly z dechtu, uhlia, surovej ropy, Einecs č. 266-019-3, CAS č. 65996-85-2h)kreozot, drevo, Einecs č. 232-419-1,CAS č. 8021-39-4i)nízkoteplotný dechtový olej, alkalický, Einecs č. 310-191-5, CAS č. 122384-78-5 | 32.1.Nesmú sa použiť na úpravu dreva, ak obsahujú:a)benzo-a-pyrén v koncentrácii vyššej ako 0,005 % hmotnosti; alebob)vodou extrahovateľné fenoly v koncentrácii vyššej ako 3 % hmotnosti alebo obidva body, a) aj b).Navyše, takto upravené drevo nesmie byť uvedené na trh.Udelením výnimky však:i)pokiaľ ide o látky a prípravky: môžu byť použité na úpravu dreva v priemyselných zariadeniach, ak obsahujú:a)benzo-a-pyrén v koncentrácii nižšej ako 0,05 % hmotnosti; alebob)vodou extrahovateľné fenoly v koncentrácii nižšej ako 3 % hmotnosti.Takéto látky a prípravky:môžu byť uvedené na trh iba v baleniach, ktorých kapacita sa rovná alebo je vyššia ako 200 litrov,nesmú sa predávať širokej verejnosti.Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie iných ustanovení spoločenstva pre klasifikáciu, balenie a označovanie nebezpečných látok a prípravkov by mal byť obal takýchto látok a prípravkov čitateľne a nezmazateľne označený nasledovným textom: "Určené na použitie iba v priemyselných zariadeniach."ii)Pokiaľ ide o drevo upravené podľa bodu (i), ktoré je uvádzané na trh po prvýkrát: toto je povolené iba pre profesionálne a priemyselné použitie, napr. na železniciach, pri prenose elektrickej energie, v telekomunikáciách, pre účely oplotenia a v prístavoch a vodných cestách.Takéto drevo však nesmie byť použité:vo vnútri budov, či už na dekoratívne účely alebo nie, bez ohľadu na ich účel (obytné budovy, úžitkové budovy, rekreačné budovy),na výrobu nádob určených na pestovateľské účely a akúkoľvek opätovnú úpravu a na výrobu obalov, ktoré môžu prísť do kontaktu s polovýrobkami, medziproduktmi, resp. finálnymi výrobkami určenými na spotrebu (konzumáciu) človekom alebo zvieratami, alebo s materiálmi, ktoré môžu tieto výrobky kontaminovať, a na akúkoľvek opätovnú úpravu,na ihriskách a iných oddychových a zábavných miestach v prírode určených pre verejnosť, alebo v iných situáciách, kde dochádza k riziku, že sa dostanú do kontaktu s pokožkou.iii)Pokiaľ ide o staré upravované drevo: zákaz neplatí, ak je toto drevo uvedené na trh s použitým tovarom (second-hand market). Takéto drevo však nesmie byť použité:vo vnútri budov, či už na dekoratívne účely alebo nie, bez ohľadu na ich účel (obytné budovy, účelové budovy, rekreačné budovy),na výrobu nádob určených na pestovateľské účely a akúkoľvek opätovnú úpravu a na výrobu obalov, ktoré môžu prísť do kontaktu, alebo z iných materiálov, ktoré môžu kontaminovať, s polotovarmi, medziproduktmi, resp. finálnymi výrobkami určenými na spotrebu (konzumáciu) človekom alebo zvieratami a na akúkoľvek opätovnú úpravu.na ihriskách a iných oddychových a zábavných miestach v prírode určených pre verejnosť. |

33.chloroform, CAS č. 67-66-334.tetrachlórmetán (chlorid uhličitý), CAS č. 56-23-535.1,1,2 trichlóretán, CAS č. 79-00-536.1,1,2,2 tetrachlóretán, CAS č. 79-34-537.1,1,1,2 tetrachlóretán, CAS č. 630-20-638.pentachlóretán, CAS č. 76-01-739.1,1 dichlóretylén, CAS č. 75-35-440.1,1,1 trichlóretán, CAS č. 71-55-6 | Nesmú sa používať v koncentráciách, ktoré sú rovné alebo väčšie ako 0,1 % hmotnosti látok a prípravkov umiestnených na trh s cieľom predaja širokej verejnosti. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie iných predpisov spoločenstva týkajúcich sa klasifikácie, balenia a štítkovania nebezpečných látok a prípravkov musia byť obaly týchto látok a prípravkov, ktoré ich obsahujú v koncentrácii vyššej ako 0,1 % čitateľne a nezmazateľne označené týmto upozornením: "Výlučne na odborné použitie". Na základe stanovenej výnimky sa toto ustanovenie nebude týkať: c)lekárskych alebo veterinárnych výrobkov definované smernicou 65/65/EHS, ktorá bola naposledy zmenená a doplnená smernicou 89/381/EHS;d)kozmetických výrobkov definovaných smernicou 76/768/EHS, ktorá bola naposledy zmenená a doplnená smernicou 89/679/EHS." |

"

DODATOK

Bod 29 – Karcinogény

Zoznam 1, kategória 1

2-naftylamín; β-naftylamín | CAS č. 91-5999-8 |

bifenyl-4-ylamín; xenylamín; 4-aminobifenyl | CAS č. 92-67-1 |

benzidín; 4,4′-diaminobifenyl; bifenyl-4,4′-yléndiamín | CAS č. 92-87-5 |

oxid chrómový | CAS č. 1333-82-0 |

kyselina arzeničná a jej soli | CAS č. — |

oxid arzeničný | CAS č. 1303-28-2 |

oxid arzenitý | CAS č. 1327-53-3 |

azbest | CAS č. 132207-33-1 132207-32-0 12172-73-5 77536-66-4 77536-68-6 77536-67-5 |

benzén | CAS č. 71-43-2 |

bis (chlórmetyl) éter | CAS č. 542-88-1 |

chlórmetyl metyléter, chlórdimetyléter | CAS č. 107-30-2 |

oxid niklitý | CAS č. 1314-06-3 |

erionit | CAS č. 12510-42-8 |

oxid nikličitý | CAS č. 12035-36-8 |

oxid nikelnatý | CAS č. 1313-99-1 |

subsulfán (subsírnik) nikelnatý | CAS č. 12035-72-2 |

sírnik nikelnatý | CAS č. 16812-54-7 |

soli 2-naftylamínu | CAS č.— |

soli bifenyl-4-ylamínu; soli xenylamínu; soli 4-amínobifenylu | CAS č.— |

soli benzidínu | CAS č.— |

vinilchlorid; chlóretylén | CAS č. 75-01-4 |

zinkové žlte (chróman zinočnatý) vrátane chrómanu zinočnato draselného | CAS č.— |

Zoznam 2, kategória 2

1-metyl-3-nitro-1-nitrozoguanidín | CAS č. 70-25-7 |

1,2-dibrómo-3-chlórpropán | CAS č. 96-12-8 |

1,2-dimetylhydrazín | CAS č. 540-73-8 |

1,3-butadién, buta-1,3-dién | CAS č. 106-99-0 |

1,3-dichlór-2-propanol | CAS č. 96-23-1 |

1,3-propánsulton | CAS č. 1120-71-4 |

3-propanolid; 1,3-propiolaktón | CAS č. 57-57-8 |

1,4-dichlórbut-2-én | CAS č. 764-41-0 |

2-nitronaftalén | CAS č. 581-89-5 |

2-nitropropán | CAS č. 79-46-9 |

2,2′-dichlór-4,4′-metyléndianilín; 4,4′-metylén bis(2-chlóranilín) | CAS č. 101-14-4 |

2,2′-(nitrózoimino)dietanol | CAS č. 1116-54-7 |

3,3′-dichlórbenzidín; 3,3′-dichlórbifenyl-4,4′-yléndiamín | CAS č. 91-94-1 |

3,3′-dimetoxybenzidín; o-dianizidín | CAS č. 119-90-4 |

3,3′-dimetylbenzidín; o-tolidín | CAS č. 119-93-7 |

4-aminoazobenzén | CAS č. 60-09-3 |

4-amino-3-fluórfenol | CAS č. 399-95-1 |

4-metyl-m-fenyléndiamín | CAS č. 95-80-7 |

4-nitrobifenyl | CAS č. 92-93-3 |

4,4′-metyléndi-o-toluidín | CAS č. 838-88-0 |

4,4′-diaminodifenylmetán; 4,4′-metyléndianilín | CAS č. 101-77-9 |

5-nitroacenaftén | CAS č. 602-87-9 |

4-o-tolylazo-o-toluidín; 4-amino-2′-3-dimetylazobenzén; stála gametová GBC báza (zásada); AAT; o-aminoazotoluén | CAS č. 97-56-3 |

meďnatan(2-)-{5[(4′-((2,6-hydroxy-3-((2-hydroxy-5-sulfofenyl) azo)fenyl)azo)(1,1′-bifenyl)-4-yl)azo]salicyláto(4-)}dvojsodný; CI pravá hnedá 95 | CAS č. 16071-86-6 |

oxid kademnatý | CAS č. 1306-19-0 |

extrakty (ropa), ťažké (koncentrované) naftalénové destilátové rozpúšťadlo | CAS č. 64742-11-6 |

extrakty (ropa), ťažké (koncentrované) parafínové destilátové rozpúšťadlo | CAS č. 64742-04-7 |

extrakty (ropa), ľahké naftalénové destilátové rozpúšťadlo | CAS č. 64742-03-6 |

extrakty (ropa), ľahké parafínové destilátové rozpúšťadlo | CAS č. 64742-05-8 |

extrakty (ropa), ľahké vákuové plynové olejové rozpúšťadlo | CAS č. 91995-78-7 |

uhľovodíky, C26-55-, aromatické-bohaté | CAS č. 97722-04-8 |

N,N-dimetylhydrazín | CAS č. 57-14-7 |

akrylamid | CAS č. 79-06-1 |

akrylonitril | CAS č. 107-13-1 |

α,α,α-trichlórtoluén; benzotrichlorid | CAS č. 98-07-7 |

benzo[a]antracén | CAS č. 56-55-3 |

benzo[a]pyrén; benzo[d,e,f]chryzén | CAS č. 50-32-8 |

benzo[b]fluórantén; benzo[e]acefenantrylén | CAS č. 205-99-2 |

benzo[j]fluórantén | CAS č. 205-82-3 |

benzo[k]fluórantén | CAS č. 207-08-9 |

berýlium | CAS č. 7440-41-7 |

zlúčeniny berýlia s výnimkou kremičitanov hlinito berylnatých | CAS č.— |

chlorid kademnatý | CAS č.10108-64-2 |

síran kademnatý | CAS č. 10124-36-4 |

chróman kademnatý | CAS č. 13765-19-0 |

kaptafol (ISO); 1,2,3,6-tetrahydro-N-(1,1,2,2-tetrachlóretyltio)ftalimid | CAS č. 2425-06-1 |

karbadox (INN); metyl-3-(chinoxalín-2-ylmetylén)karbazát 1,4-dioxid; 2-(metoxykarbonylhydrazonometyl)chinoxalín 1,4-dioxid | CAS č. 6804-07-5 |

chróman III chromitý | CAS č. 24613-89-6 |

diazometán | CAS č. 334-88-3 |

dibenz[a,h]antracén | CAS č. 53-70-3 |

dietylsulfát | CAS č. 64-67-5 |

dimetylsulfát | CAS č. 77-78-1 |

dimetylkarbamoylchlorid | CAS č. 79-44-7 |

N-nitrozodimetylamín; dimetylnitrozamín | CAS č. 62-75-9 |

dimetylsulfamoylchlorid | CAS č.13360-57-1 |

1-chlór-2,3-epoxidpropán; epichlórtydrin | CAS č. 106-89-8 |

1,2-dichlóretán; etyléndichlorid | CAS č. 107-06-2 |

etylénoxid; oxiran | CAS č. 75-21-8 |

etylénimin; aziridin | CAS č. 151-56-4 |

hexachlórbenzén | CAS č. 118-74-1 |

triamid hexametylfosforečný; hexametylfosforamid | CAS č. 680-31-9 |

hydrazín | CAS č. 302-01-2 |

hydrazobenzén; 1,2-difenylhydrazín | CAS č. 122-66-7 |

metyl akrylamidometoxyacetát (obsah akrylamidu ≥ 0,1 %) | CAS č.77402-03-0 |

metyl-ONN-azoxymetylacetát; metylazoxymetylacetát | CAS č. 592-62-1 |

nitrofen (ISO); 2,4-dichlórfenyl 4-nitrofenyléter | CAS č. 1836-75-5 |

nitrozodipropylamín | CAS č. 621-64-7 |

2-metoxyanilín; o-anizidin | CAS č. 90-04-0 |

bromičnan draselný | CAS č. 7758-01-2 |

propylénoxid; 1,2-epoxidpropán; metyloxiran | CAS č. 75-56-9 |

o-toluidin | CAS č. 95-53-4 |

2-metylaziridin; propylénimín | CAS č. 75-55-8 |

soli 2,2′-dichlór-4,4′metyléndianilínu; soli 4,4′-metyléndi(2-chlóranilínu) | CAS č.— |

soli 3,3′-dichlórbenzidínu; soli 3,3′-dichlórbifenyl-4,4′-yléndiamínu | CAS č. — |

soli 3,3′-dimetoxybenzidínu; o-dianizidínu | CAS č. — |

soli 3,3′-dimetylbenzidínu; soli o-tolidinu | CAS č. — |

chróman strontnatý | CAS č.7789-06-2 |

styrénoxid; vinylbenzénoxid; (epoxydetyl)benzén; fenyloxiran | CAS č. 96-09-3 |

sulfalat (ISO); 2-chlóralyl dietylditiokarbamát | CAS č. 95-06-7 |

tioacetamid | CAS č. 62-55-5 |

uretán (INN); etylkarbamát | CAS č. 51-79-6 |

Bod 30 – Mutagény

Zoznam 3, kategória 1

V tejto kategórii nie sú klasifikované žiadne látky | |

Zoznam 4, kategória 2

1,2-dibróm-3-chlórpropán | CAS č. 96-12-8 |

akrylamid | CAS č. 79-06-1 |

benzo[a]pyrén; benzo[d,e,f]kryzén | CAS č. 50-32-8 |

dietylsulfát | CAS č. 64-67-5 |

etylénoxid; oxiran | CAS č. 75-21-8 |

etylénimín, aziridin | CAS č. 151-56-4 |

triamid hexametylfosforečný; hexametylfosforamid | CAS č. 680-31-9 |

metylakrylamidometoxyacetát (obsah akrylamidu ≥ 0,1 %) | CAS č.77402-03-0 |

Bod 31 – Látky toxické z hľadiska reprodukcie

Zoznam 5, kategória 1

hexafluorokremičitan olovnatý | CAS č. 25808-74-6 |

etanatan (octan) olovnatý; | CAS č. 1335-32-6 |

alkyly olova (alkyl olovnatý) | CAS č. — |

azid olovnatý | CAS č. 13424-46-9 |

chróman olovnatý | CAS č. 7758-97-6 |

zlúčeniny olova s výnimkou tých, ktoré sú špecifikované na inom mieste v tejto Prílohe | CAS č. — |

etanatan (octan) olovičitý | CAS č. 301-04-2 |

2,4,6-trinitrorezorcinoxid olovnatý; tricinát (TNRO) | CAS č. 15245-44-0 |

metánsulfonát olovnatý | CAS č. 17570-76-2 |

bis(ortofosfát) trojolovnatý | CAS č. 7446-27-7 |

warfarin; 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-fenylbutyl)kumarín | CAS č. 81-81-2 |

Zoznam 6, kategória 2

2-etoxyetanol; etylénglykolmonoetyléter | CAS č.110-80-5 |

2-etylhexyl 3,5-bis(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxyfenylmetyltioacetát | CAS č. 80387-97-9 |

2-metoxyetanol, etylénglykolmonometyléter | CAS č. 109-86-4 |

benzo[a]pyrén; benzo[d,e,f]kryzén | CAS č. 50-32-8 |

binapakryl (ISO); 2-sek-butyl-4,6-dinitrofenyl-3-metylkrotónan | CAS č. 485-31-4 |

N,N-dimetylformamid; dimetylformamid | CAS č. 68-12-2 |

dinoseb; 6-sek-butyl-2,4-dinitrofenol | CAS č. 88-85-7 |

dinoterb; 2-terc-butyl-4,6-dinitrofenol | CAS č. 1420-07-1 |

etyléntiomočovina; imidazolodín-2-tion; 2-imidazolín-2-tiol | CAS č. 96-45-7 |

2-etoxyetylacetát; etylglykolacetát | CAS č. 111-15-9 |

metyl-ONN-azoxymetylacetát; metylazoxymetylacetát | CAS č. 592-62-1 |

2-metoxyetylacetát; metylglykolacetát | CAS č. 110-49-6 |

tetrakarbonyl niklu | CAS č.13463-39-3 |

nitrofen (ISO); 2,4-dichlórfenyl 4-nitrofenyléter | CAS č. 1836-75-6 |

soli a estery dinosebu, s výnimkou tých, ktoré sú špecifikované na inom mieste v tejto Prílohe | CAS č. — |

soli a estery dinoterbu | CAS č. — |

"

--------------------------------------------------