2.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 206/34


Korigendum k smernici Rady 94/28/ES z 23. júna 1994, ktorou sa ustanovujú zásady týkajúce sa zootechnických a genealogických podmienok pre dovoz zvierat, ich spermy, vajíčok a embryí z tretích krajín a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/504/EHS o čistokrvnom plemennom hovädzom dobytku

( Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 178 z 12. júla 1994 ; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 03/zv. 16, s. 238)

Na strane 239 v:

článku 2 ods. 1,

článku 3 ods. 1,

článku 3 ods. 2 úvodnej vete,

článku 3 ods. 2 písm. b),

článku 3 ods. 2 písm. d),

článku 4 prvej zarážke,

článku 5 prvej zarážke

a na strana 240 v:

článku 6 prvej zarážke,

článku 7 prvej zarážke:

namiesto:

„orgán“ a „orgány“

má byť:

„subjekt“ a „subjekty“ (v príslušnom gramatickom tvare).