31994D0984Úradný vestník L 378 , 31/12/1994 S. 0011 - 0016
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 65 S. 0278
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 65 S. 0278


Rozhodnutie Komisie

z 20. decembra 1994

ustanovujúce veterinárne podmienky a veterinárne osvedčenia pre dovoz čerstvého hydinového mäsa z určitých tretích krajín

(Text s významom pre EHP)

(94/984/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/494/EHS z 26. júna 1991o veterinárnych podmienkach, ktorými sa upravuje obchod s čerstvým hydinovým mäsom v rámci spoločenstva a jeho dovoz z tretích krajín [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou 93/121/EHS [2], najmä na jej článok 11,

keďže rozhodnutie Komisie 94/85/ES [3], naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 94/453/ES [4], ustanovilo zoznam tretích krajín, z ktorých sa povoľuje dovoz hydinového mäsa;

keďže rozhodnutie Komisie 94/438/ES [5] ustanovilo všeobecné požiadavky na klasifikáciu tretích krajín, pokiaľ ide o mor hydiny (aviárnu influenzu) a pseudomor hydiny (newcastleskú chorobu) v súvislosti s dovozom čerstvého hydinového mäsa;

keďže je potrebné, aby sa ohraničil rozsah tohto rozhodnutia na druhy hydiny, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 71/118/EHS [6], naposledy zmenená a doplnená smernicou 92/116/EHS [7] a aby sa ustanovili veterinárne podmienky a udeľovanie veterinárnych osvedčení pre iné druhy hydiny v osobitnom rozhodnutí;

keďže preto sa musia ustanoviť veterinárne podmienky a veterinárne osvedčenia; keďže vzhľadom na to, že existujú rôzne skupiny s podobnými zdravotnými situáciami medzi dvomi alebo viacerými tretími krajinami, je vhodné, aby sa ustanovili rôzne zdravotné osvedčenia vzhľadom na tieto situácie;

keďže je teda možné, v súlade s informáciami získanými z príslušných tretích krajín a výsledkami inšpekcií, ktoré vykonali služby Komisie v niektorých z týchto krajín, aby sa ustanovili dve kategórie udeľovania osvedčení;

keďže sa pozorne študuje situácia v ostatných tretích krajinách, pre ktoré doposiaľ nebolo možné ustanoviť osvedčenie, aby sa zistilo, či spĺňajú alebo nespĺňajú kritériá spoločenstva; keďže toto rozhodnutie sa zreviduje najneskôr 31. októbra 1995, s cieľom povolenia alebo zákazu dovozu z týchto krajín;

keďže rozhodnutie platí bez toho, aby boli dotknuté opatrenia prijaté pre hydinové mäso dovezené na iné účely ako na ľudskú spotrebu;

keďže vzhľadom na to, že sa ustanovil nový systém udeľovania osvedčení, mala by sa ustanoviť lehota na jeho zavedenie;

keďže opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho veterinárneho výboru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty povolia dovoz čerstvého hydinového mäsa z tretích krajín alebo z častí tretích krajín vymenovaných v prílohe I za predpokladu, že spĺňa požiadavky príslušného veterinárne osvedčenia ustanoveného v prílohe II a že je sprevádzané riadne vyplneným a podpísaným osvedčením. Osvedčenie musí obsahovať všeobecnú časť zhodujúcu sa s prílohou II, časť 1 a jedno zo špecifických zdravotných osvedčení zhodujúce sa s prílohou II, časť 2, podľa vzoru uvedeného v prílohe I.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa bude uplatňovať od 1. mája 1995.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa zreviduje najneskôr 31. októbra 1995.

Článok 4

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 20. decembra 1994

Za Komisiu

René Steichen

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 35.

[2] Ú. v. ES L 340, 31.12.1993, s. 39.

[3] Ú. v. ES L 44, 17.2.1994, s. 31.

[4] Ú. v. ES L 187, 22.7.1994, s. 11.

[5] Ú. v. ES L 183, 15.7.1994, s. 35.

[6] Ú. v. ES L 55, 8.3.1971, s. 23.

[7] Ú. v. ES L 62, 15.3.1993, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Tretie krajiny alebo časti tretích krajín, ktoré majú povolené používať osvedčenia ustanovené v prílohe II pri dovoze čerstvého hydinového mäsa do spoločenstva

Poznámka:

Písmená A a B odkazujú na vzor ustanovený v časti 2 prílohy II.

Kód ISO | Štát | Časť územia | Vzory, ktoré sa musia použiť |

AU | Austrália | | A |

BR | Brazília | Štáty Rio Grande do Sul a Sante Catarina | A |

CA | Kanada | | A |

CH | Švajčiarsko | | A |

CL | Čile | | A |

CY | Cyprus | | A |

CZ | Česká republika | | A |

HR | Chorvátsko | Okresy Zagrebacka, Krapinsko, — Zagorska, Varazdinska, Koprivnicko- Krizevacka, Bjelovarsko-Bilogorska, Primorsko-Goranska, Viroviticko-Podravska, Pozesko-Slavonska, Istarska, Medimurska, Grad Zagreb | A |

HU | Maďarsko | | A |

IL | Izrael | | A |

NZ | Nový Zéland | | A |

PL | Poľsko | | A |

RO | Rumunsko | | A |

SK | Slovensko | | A |

TH | Thajsko | | A |

US | Spojené štáty americké | | A |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

ČASŤ 1

+++++ TIFF +++++

ČASŤ 2

Vzor A

+++++ TIFF +++++

Vzor B

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------