31994D0824Úradný vestník L 349 , 31/12/1994 S. 0201 - 0202
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 29 S. 0231
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 29 S. 0231


Rozhodnutie Rady

z 22. decembra 1994

o rozšírení právnej ochrany topografií polovodičových výrobkov na osoby z členských štátov Svetovej obchodnej organizácie

(94/824/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskych spoločenstiev,

so zreteľom na smernicu Rady 87/54/EHS zo 16. decembra 1986 o právnej ochrane topografií polovodičových výrobkov [1] a najmä na jej článok 3 ods. 7,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len "dohoda WTO") bola podpísaná v mene spoločenstva; keďže Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (ďalej len "dohoda TRIPs"), ktorá je prílohou dohody WTO obsahuje podrobné ustanovenia o ochrane práv duševného vlastníctva, ktorých účelom je vytvorenie medzinárodných pravidiel v tejto oblasti s cieľom podporovať medzinárodný obchod a zabrániť prekážkam v obchodovaní a sporom spôsobeným neprimeranou a neúčinnou ochranou duševného vlastníctva;

keďže spoločenstvo musí vykonať určité opatrenia týkajúce sa súčasných predpisov spoločenstva o ochrane práv duševného vlastníctva s cieľom zabezpečiť, aby všetky príslušné právne predpisy spoločenstva boli v plnom súlade s dohodou TRIPs; keďže tieto opatrenia zahrňujú v niektorých aspektoch zmenu alebo úpravu predpisov spoločenstva; keďže tieto opatrenia tiež zahŕňajú doplnenie súčasných predpisov spoločenstva;

keďže smernica 87/54/EHS sa týka právnej ochrany topografií polovodičových výrobkov; keďže články 35 až 38 dohody TRIPs stanovujú povinnosti členských štátov vzhľadom na ochranu priestorového usporiadania (topografií) integrovaných obvodov; keďže v súlade s článkom 1 ods. 3 a článkom 3 dohody TRIPs spoločenstvo musí zabezpečiť, aby štátni príslušníci všetkých ostatných členov WTO požívali uvedenú ochranu a aby sa s nimi zaobchádzalo ako s vlastnými občanmi; keďže z tohoto dôvodu je nevyhnutné rozšíriť ochranu podľa smernice 87/54/EHS na štátnych príslušníkov členov WTO, bez akýchkoľvek požiadaviek na poskytovanie vzájomných výhod; keďže na tento účel je vhodné a primerané použiť postup uvedený v článku 3 ods. 7 uvedenej smernice,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Členské štáty rozšíria právnu ochranu na topografie polovodičových výrobkov uvedených v smernici 87/54/EHS takto:

a) s fyzickými osobami, ktoré sú štátnymi príslušníkmi niektorého z členských štátov Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie alebo majú bydlisko na území niektorého členského štátu tejto organizácie, sa bude zaobchádzať ako so štátnymi príslušníkmi členského štátu;

b) s právnickými osobami alebo s fyzickými osobami, ktoré majú skutočný a činný podnik na vytváranie topografií alebo výrobu integrovaných obvodov na území členského štátu Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie, sa bude zaobchádzať ako s právnickými osobami alebo fyzickými osobami, ktoré majú skutočný alebo činný priemyselný, alebo obchodný podnik na území členského štátu.

Článok 2

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 1995.

2. Bude sa uplatňovať od 1. januára 1996.

3. Rozhodnutie Rady 90/510/EHS z 9. októbra 1990 o rozšírení právnej ochrany topografií polovodičových výrobkov na osoby z určitých krajín a území [2] sa nahrádza od dátumu uplatňovania súčasného nariadenia, ak sa týka rozšírenia ochrany podľa smernice 87/54/EHS na krajiny alebo územia, ktoré sú členmi Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 22. decembra 1994

Za Radu

predseda

H. Seehofer

[1] Ú. v. ES L 24, 27.1.1987, s. 36.

[2] Ú. v. ES L 258, 17.10.1990, s. 29. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 93/17/EHS (Ú. v. ES L 11, 19.1.1993, s. 22).

--------------------------------------------------