31994D0700Úradný vestník L 284 , 01/11/1994 S. 0061 - 0062
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 62 S. 0150
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 62 S. 0150


Rozhodnutie Rady

z 24. októbra 1994

o rozšírení právnej ochrany topografií polovodičových výrobkov na osoby z Kanady

(94/700/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskych spoločenstiev,

so zreteľom na smernicu Rady 87/54/EHS zo 16. decembra 1986 o právnej ochrane topografií polovodičových výrobkov [1] a najmä na jej článok 3 ods. 7,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže právo na právnu ochranu topografií polovodičových výrobkov v spoločenstve sa vzťahuje na osoby, ktoré sú oprávnené na ochranu podľa článku 3 ods. 1 až 5 smernice 87/54/EHS;

keďže takéto právo sa môže rozhodnutím Rady rozšíriť na osoby, ktoré nepožívajú ochranu podľa uvedených ustanovení;

keďže o rozšírení ochrany sa musí rozhodnúť — pokiaľ je to len možné — za spoločenstvo ako celok;

keďže ochrana bola predtým poskytovaná za podmienok vzájomnosti osobám z určitých krajín a území mimo spoločenstva, v niektorých prípadoch na trvalom základe v rozhodnutí 90/510/EHS [2], a v ostatných prípadoch na dočasnom základe v rozhodnutí 93/16/EHS [3];

keďže Kanada má predpisy, ktoré poskytujú primeranú ochranu návrhárom topografií a vyhlásila, že od 1. novembra 1994 plánuje rozšíriť ich uplatňovanie na štátnych príslušníkov spoločenstva a na fyzické osoby a právnické osoby, ktoré tam majú skutočný a činný podnik na navrhovanie topografií alebo výrobu integrovaných obvodov;

keďže Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva, ktorá tvorí časť výsledku Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní, začlenených do Marrakešského záverečného aktu z 15. apríla 1994, vyžaduje od členov poskytovanie ochrany na topografie integrovaných obvodov v súlade s jej vlastnými ustanoveniami a ustanoveniami Zmluvy o duševnom vlastníctve vzhľadom na integrované obvody, na ktoré sa vzťahuje;

keďže dohoda nadobudne účinnosť 1. januára 1995 alebo čo najskôr po tomto dátume spolu s Dohodou o založení Svetovej obchodnej organizácie; keďže rozvinuté krajiny, ktoré sú členmi Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie, majú jeden rok od nadobudnutia platnosti tejto dohody na to, aby uplatnili ustanovenia Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú obchodu;

keďže — vzhľadom na záväzky dané kanadskými orgánmi — právo na ochranu na základe smernice 87/54/EHS bude rozšírené, od 1. novembra 1994 až do vykonávania Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva, na fyzické osoby, spoločnosti a ostatné právnické osoby z Kanady,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty rozšíria právnu ochranu stanovenú v smernici 87/54/EHS takto:

a) fyzické osoby, ktoré sú štátnymi príslušníkmi Kanady alebo ktoré majú svoje obvyklé bydlisko na území Kanady, sa budú posudzovať tak, ako keby boli štátnymi príslušníkmi členského štátu;

b) spoločnosti a ostatné právnické osoby Kanady, ktoré majú skutočný a činný priemyselný alebo obchodný podnik v tejto krajine, sa budú posudzovať, ako keby mali skutočný a činný priemyselný alebo obchodný podnik na území členského štátu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa bude uplatňovať od 1. novembra 1994.

Článok 3

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Luxemburgu 24. októbra 1994

Za Radu

predseda

J. Borchert

[1] Ú. v. ES L 24, 27.1.1987, s. 36.

[2] Ú. v. ES L 285, 17.10.1990, s. 29. Rozhodnutie bolo zmenené a doplnené rozhodnutím 93/17/EHS (Ú. v. ES L 11, 19.1.1993, s. 22.

[3] Ú. v. ES L 11, 19.1.1993, s. 20. Rozhodnutie bolo zmenené a doplnené rozhodnutím 93/520/EHS (Ú. v. ES. L 246, 2.10.1993, s. 31), ktoré poskytuje dočasnú ochranu osobám zo Spojených štátov amerických (do 31. 12. 1993) a z určitých území (do 31.12.1994), a rozhodnutie 94/373/ES (Ú. v. ES L 170, 5.7.1994, s. 34), ktorým sa predlžuje ochrana vzhľadom na Spojené štáty americké do 1. júla 1995.

--------------------------------------------------